DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210

Transkript

DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
1
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD - EVAL
OLTIS Group a.s.
říjen ’10
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
2
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
OBSAH
1.
OBSAH DOKUMENTU
4
1.1
Použitá literatura
4
1.2
Seznam zkratek
4
2.
ROZHRANÍ ISOŘ ŘVD – IS EVAL
5
3.
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ ISOŘ ŘVD – IS EVAL
5
4.
DATOVÉ ROZHRANÍ ISOŘ ŘVD – IS EVAL
5
4.1
Komunikační hlavička zprávy
6
4.2
Elementy zprávy (vlastní datový obsah)
7
4.3
XSD schéma zprávy
9
5.
ČÍSELNÍKY POUŽÍVANÉ V DATOVÉM ROZHRANÍ ISOŘ ŘVD – EVAL 14
5.1
C01 TYP VSTUPNÍ INFORMACE
14
5.2
C03 ČASOVÝ ÚDAJ
16
5.3
C05 ŽELEZNIČNÍ STANICE
16
5.4
C07 OZNAČENÍ VLAKU
17
5.5
C10 STAV VLAKU
17
5.6
C14 OZNAČENÍ HNACÍHO VOZIDLA
17
5.7
C15 FUNKCE LOKOMOTIVY NA VLAKU
18
5.8
C20 DÉLKA VLAKU
18
5.9
C21 HMOTNOST VLAKU
18
5.10
C27 DRUH VLAKU
18
5.11
C28 DRUH PŘEPRAVY
19
5.12
C29 DŮVOD PROVOZNÍHO ODKLONU
19
5.13
C39 DŮVOD POBYTU VLAKU
19
5.14
C41 VYBAVENÍ HNACÍHO VOZIDLA RÁDIEM
19
5.15
C47 ČÍSLO TELEGRAMU (JINÉ MIMOŘÁDNOSTI)
20
5.16
C48 ČÍSLO PLM (MIMOŘÁDNÉ ZÁSILKY)
20
5.17
C49 ČÍSLO VOJENSKÉ PŘEPRAVY (TRANSPORTU)
20
5.18
C77 LOKOMOTIVNÍ DEPA, SLUŽEBNY
20
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
3
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
5.19
C257 STAV POVOLENÍ JÍZDY VLAKU
23
6.
EDICE
24
7.
HISTORIE ZMĚN
24
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
4
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
1. Obsah dokumentu
Tento dokument obsahuje popis datového rozhraní informačního systému ISOŘ ŘVD pro
IS EVAL.
1.1
[1.]
1.2
[1.]
[2.]
[3.]
[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]
[9.]
[10.]
[11.]
[12.]
Použitá literatura
Autor
OLTIS Group a.s.
Název
Projektová dokumentace ISOŘ ŘVD
Seznam zkratek
Zkratka
CEVIS
ČD a.s.
D2
DMZ
GVD
ISOŘ ŘVD
IS EVAL
IS KADR
SR70p
SR71
SŽDC s.o.
TCP
Význam
Centrální vozový informační systém
České dráhy, akciová společnost
Dopravní předpis
Delimitarizovaná zóna
Grafikon vlakové dopravy
Informační systém operativního řízení část Řízení vlakové dopravy
Informační systém EVAL (podpora činností dopravce)
Informační systém přidělování kapacity dráhy
Číselník dopravních bodů (síť SENA)
Číselník organizací (výkonných jednotek)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Základní protokol Internetu (Transmission Control Protocol)
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
5
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
2. Rozhraní ISOŘ ŘVD – IS EVAL
Informační systém ISOŘ ŘVD, který vlastní společnost ČD a.s., poskytuje datové rozhraní
pro systémy dopravců a ostatní informační systémy ČD a.s. a SŽDC s.o.
Popis účelu datového rozhraní na IS EVAL, formát zprávy a komunikačního rozhraní je
uveden v následujících kapitolách.
Vystavené datové rozhraní je jednosměrné, ve směru z ISOŘ ŘVD na IS EVAL.
3. Komunikační rozhraní ISOŘ ŘVD – IS EVAL
Komunikační propojení ISOŘ ŘVD s IS EVAL je realizováno po sítí veřejného Internetu
prostřednictvím implementovaných komunikačních procedur podle standardu ČD pro
zprávovou a souborovou komunikaci (TCPKS – Tcp komunikační server).
K napojení IS EVAL na systém ISOŘ ŘVD umístěný v Intranetu ČD a.s. (SŽDC s.o.) je
vystavena v DMZ komunikační brána (aplikace Communic) zajišťující připojení jiných aplikací
v síti veřejného Internetu nebo jiných podnikových sítí. Podmínkou pro připojované aplikace
je implementace výše uváděných komunikačních procedur realizovaných na stanovených
portech, stanovenou strukturou zpráv.
Vystavené komunikační rozhraní je obousměrné. Ve směru IS EVAL na ISOŘ ŘVD lze ale
aplikovat jen technologickou kvitanci o úspěšnosti zapracování přijaté datové zprávy
(implicitně není vyžadována).
4. Datové rozhraní ISOŘ ŘVD – IS EVAL
Datové rozhraní je realizováno ve formátu XML s definovanou jedinou zprávou, a to
V7264 „Blok vlaku“ obsahující údaje k vlaku evidovaného v ISOŘ ŘVD.
Předávání dat probíhá na základě aktivity ISOŘ ŘVD vycházející z :
 periodické činnosti po 6ti minutách
 vzniku události na zájmový vlak v IS EVAL
V případě, že v periodickém meziobdobí nedošlo k žádné změně na zájmovém vlaku
nejsou data do V7264 zařazena, pokud není žádný vlak není ani zpráva V7264 odvysílána.
V přesně definovaných případech (změna HV na vlaku) je odvysílána zpráva V7264 ihned
bez čekání na periodickou akci (tím je zrušen příznak „potřeba vyslat“, aktivuje se až
příchodem další události na vlak).
Před vlastní aktivací připojení (odsouhlasení další aplikace) je potřebné přidělit
komunikační proces nově připojované aplikaci a sdělit železniční podnik – dopravce, k určení
výběru předmětných vlaků do zprávy V7264 „Blok vlaku“.
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
ČSN EN ISO
9000
Vydání
2.2
Strana
6
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
4.1
Komunikační hlavička zprávy
Komunikační procedury vyžadují použití komunikační hlavičky zprávy a její správné
vyplnění.
Komunikační hlavička má délku 64bytů, je pevné délky.
Název
B
LJODES
LJADRES
PC
VZNIK
KINF
INF
K
P
LGTW
TR
S
Z
RS1
Zobr. Počet Pozice od
znaků začátku
A
1
0
N
14
1
N
14
15
N
4
29
N
8
33
AN
AN
AN
AN
N
N
AN
AN
AN
4
5
1
1
4
2
1
1
4
41
45
50
51
52
56
58
59
60
Hodnota
0x23 (‘#’)
Viz LJPRC
Viz LJPRC
0000 – 9999
MMDDHHMI
Lib. Řetězec
Informace
0,1,A,P,L
typ informace
0000 – 9999
0-99
mezera,1-4
mezera,1-2
Lib.řetězec
Význam
první znak hlavičky
logické jméno procesu - odesílatele zprávy
logické jméno procesu - adresáta zprávy
pořadové číslo informace
měsíc, den, hodina, minuta vzniku
informace
klíč informace, který definuje odesílatel
jméno informace
způsob komprimace zprávy
typ informace (priorita zprávy )
interní položka – tranzitní gateway
interní položka – počet tranzitů
kódová stránka přenášené zprávy
zabezpečení přenášené zprávy
Rezerva
Struktura logického jména aplikačního procesu
1-4 znak
Kód systému (číslo úlohy podle předpisu M53), staré 4-místné číslování.
5-12 znak
13-14
znak
Kód lokality doplněný nulami zleva (stanice dle SR70, jiné výkonné jednotky dle SR71,
mimo ČD IČO organizace).
Rozlišení aplikačního procesu v rámci jednoho systému ve stejné lokalitě (je povolena
kombinace znaků a velkých písmen).
Způsob komprimované zprávy
Metoda komprimace
Hodnota
Nespakováno
0
Pakování DATIS
1
Pakování ARJ
A
Pakování PKZIP
P
Pakování LHARC
L
Typ informace (priorita zprávy)
Typ informace
Hodnota
Textový obsah informace
0
Binární obsah informace
1
Serializovaný objekt
2
DataContainer
3
XML obsah informace
4
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
7
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
Kódová stránka přenášené zprávy
Kódová stránka
ASCII
ASCII (v MIS-2), nebude dále podporováno
Windows 1250
ISO LATIN-2 (8859-2)
PC LATIN-2 (852)
Kód Kamenických
Hodnota
Mezera
0
1
2
3
4
Zabezpečení přenášené zprávy
Zabezpečení
Bez zabezpečení
Bez zabezpečení (v MIS-2), nebude dále podporováno
Digitální podpis (klíč 512 bitů), nebude dále podporováno
Šifrování RSA
Digitální podpis s CA (klíč 1024 bitů)
Hodnota
Mezera
0
1
2
3
4.2
Elementy zprávy (vlastní datový obsah)
Vlastní data zprávy popisují údaje o vlaku (identifikace, vymezená trasa, součtové údaje
rozboru a mimořádnosti na vlaku), plánované změny po trase vlaku, nasazené hnací vozidla
a strojvedoucí na vlaku, plánovaná místa nasazení nebo odstupu a aktuální výskyt.
Elementy „Lokomotiva, Ceta, Zmena, Odchylka“ mohou být násobné.
Význam jednotlivých elementů V7264 :
VlakInfo
 CisloVlak – číslo vlakové trasy, které vlak aktuálně používá (včetně následu na 1.pozici)
 DatumJizdy – použitá trasa je ze dne jízdy
 Delka – délka vlaku v metrech (doposud délka soupravy – tažených vozidel)
 DopravceVlaku – aktuální dopravce vlaku (evidenční číslo dopravce dle KADR)
 DruhVlaku – aktuálně používaný druh vlaku (dle předpisu ČD a.s. D2)
 Gvd – použitá trasa je z období GVD (1 – signalizuje z nového GVD v den přechodu)
 Hmotnost – hmotnost vlaku v tunách (doposud hmotnost soupravy – tažených vozidel)
 ICV – interní číslo vlaku v CEVIS (pokud byl sepsán výkaz vozidel do CEVIS)
 IVL – interní číslo vlaku v ISOŘ ŘVD (pořadové číslo záznamu vlaku – starý způsob)
 IVL2 – interní číslo vlaku v ISOŘ ŘVD 64 bit (identifikace záznamu vlaku v ISOŘ ŘVD)
 Mimoradnosti – jsou jiné mimořádnosti na vlaku (1 – jsou)
 PocetNaprav – počet náprav vlaku (doposud z vozů soupravy – tažených vozidel)
 PocetVozu – počet vozu na vlaku (doposud vozů soupravy – tažených vozidel)
 PocetVozuLozenych – počet ložených vozů (doposud z vozů soupravy – tažených vozidel)
 PovoleniJizdy – stav povolení jízdy vlaku (zatím se nevyužívá)
 Poznamka – poznámka k vlaku (100 znakový volný text např. 20 Wap)
 PredpokladanyOdjezd – datum a čas předpokládaného výjezdu z výchozí stanice
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
8
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
StaniceCilova – cílová stanice vlaku (ev.číslo dle SR70p, cizina je zastoupena státní
hranicí)
 StaniceKT – aktuální konce trasy (vymezený úsek k pojíždění „DO“, ev.číslo dle SR70p)
 StanicePT – aktuální počátku trasy (vymezený úsek k pojíždění „Z“, ev.číslo dle SR70p)
 StavVlaku – „fáze“ stavu vlaku (0,1 – nevyjel, 2,3 – vyjel/jede, 4,5 – odstaven/ukončen)
 Telefon – číslo telefonu na vlak
 TIN – evropská identifikace vlaku (zatím se nevyužívá)
 UrceniVlaku – určená přeprava na vlaku (např. limitování, kombinovaná, uhlí, štěpky…)
 Zpozdeni – aktuální zpoždění/náskok vlaku (vůči jízdnímu řádu aktuálně používané trasy)
 Zruseny – vlak je zrušený (1 – zrušit, vlak nepojede)
Lokomotiva
 Cislo – číslo lokomotivy (řetězcově bez pomlčky až do 12 znaků dle metodiky 7, 8,
alfanumericky)
 Funkce – plněná funkce na vlaku (0 – vlaková, 1/2 – první/druhý postrk, 3 – přípřež…)
 StaniceNasazeni – stanice připřažení na vlak (poveze „Z“, ev.číslo dle SR70p, není je již
nasazena)
 StaniceOdstupu – stanice vypřažení z vlaku (poveze „DO“, ev.číslo dle SR70p, není –
neurčeno)
 Radio – vybavení rádio spojením (0 – není, 1 – TRS, 2 – jiné spojení s výpravčím…)
Ceta (pod „Lokomotiva“)
 CisloDepo – domovská jednotka čety (ev.číslo dle SR71, doplněné dopravci)
 Jmeno – jméno strojvedoucího (na 10 znaků)
 KonecSmeny – datum a čas konce směny strojvedoucího
 StaniceNasazeni – stanice obsazení HV (doprovází „Z“, ev.číslo dle SR70p, není je již
nasazena)
 StaniceOdstupu – stanice odstupu z HV (doprovází „DO“, ev.číslo dle SR70p, není –
neurčeno)
 ZacatekSmeny – datum a čas začátku směny strojvedoucího
Odchylka
 Stanice1 – stanice odkud platí (úsek „Z“, ev.číslo dle SR70p)
 Stanice2 – stanice kam až platí (úsek „DO“, ev.číslo dle SR70p)
 Zeleznice1 – železnice stanice odkud platí (úsek „Z“, 54 nebo jiná – 51, 56, 80, 81)
 Zeleznice2 – železnice stanice kam až platí (úsek „DO“, 54 nebo jiná – 51, 56, 80, 81)
 Aktualni – aktuálnost mimořádnosti (indikace 0 – budoucí, 1 – aktuální, 2 – projeté)
 Odklon – důvod provozního odklonu (0 – omezení infrastruktury, 1 (– nehoda …)
 PopisOdklonu – popis příčiny provozního odklonu (volný text na 100 znaků)
Plm (pod Odchylka)
 Plm – číslo mimořádné zásilky včetně odkazu na depeši (volný text na 100 znaků)
Telegram (pod Odchylka)
 Telegram – číslo vydané depeše k jízdě vlaku (volný text na 100 znaků)
Voj (pod Odchylka)
 Voj – číslo vojenské přepravy včetně odkazu na depeši (volný text na 100 znaků)
PosledniUdalost
 Cas – čas aktuálně poslední události na vlak (kdy se to stalo)

Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
9
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
 Stanice – místo aktuálně poslední události na vlak (ev.číslo dle SR70p)
 Typ – evidovaný poslední typ události na vlak (vyjadřuje příjezd, odjezd, odstup čety…)
Precislovani
 CisloVlak – číslo vlakové trasy pro přečíslování (včetně následu na 1.pozici)
 Gvd – trasa pro přečíslování je z období GVD (1 – signalizuje z nového GVD v den
přechodu)
 StaniceKT – konec trasy po přečíslování (vymezený úsek k pojíždění „DO“, ev.číslo dle
SR70p)
 StanicePT – počátek trasy přečíslování (vymezený úsek k pojíždění „Z“, ev.číslo dle
SR70p)
Soupis
 CasValidni – čas soupisu vlaku je validní (1 – již uskutečněn soupis vlaku do CEVIS)
 CisloStanice – místo soupisu vlaku (ev.číslo dle SR70p)
 CisloVlak – číslo vlaku při jeho soupisu (včetně následu na 1.pozici)
 Datum – datum a čas soupisu vlaku (pokud není fyzický soupis v CEVIS je čas 00:00)
 Zeleznice – železnice stanice soupisu vlaku (doposud je vždy 54)
Zmena
 DelkaPobytu – požadovaná doba pobytu (v minutách)
 DuvodPobytu – důvod pobytu/zastavení (číselník ISOŘ ŘVD)
 Druh – druh vlaku (dle předpisu ČD a.s. D2)
 Dopravce – plánovaný dopravce vlaku (interní číslo dle ISOŘ ŘVD – starý způsob)
 DopravceSR71 – plánovaný dopravce vlaku (evidenční číslo dopravce dle KADR)
 NAD – náhradní autobusová doprava (1 – je NAD)
 PredpokladanyOdjezd – datum a čas požadovaného odjezdu (alternativa DelkaPobytu)
 Poradi – pořadí stanice v čísle vlakové trasy (1 – x po kolikáté stejná stanice)
 Stanice – stanice odkud změna platí (ev.číslo dle SR70p)
 Vlak – soupisové číslo vlaku v poslaném rozboru na trase (včetně následu na 1.pozici)
 Zeleznice – železnice stanice soupisu vlaku (doposud je vždy 54)
4.3
XSD schéma zprávy
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<xs:schema targetNamespace="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd" xmlns:mstns="http://tempuri.org/XMLSchema.xsd"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="V7264">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Vlak" type="VlakInfo" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="VlakInfo">
<xs:sequence>
<xs:element name="Odchylka" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Odchylka"/>
<xs:element name="Zmena" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Zmena"/>
<xs:element name="PosledniUdalost" minOccurs="0" type="PosledniUdalost"/>
<xs:element name="Soupis" type="Soupis"/>
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
10
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
<xs:element name="Precislovani" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
type="Precislovani"/>
<xs:element name="Loko" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Lokomotiva"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="CisloVlak" use="required" type="cisloVlaku"/>
<xs:attribute name="StavVlaku" use="required" type="stavVlaku"/>
<xs:attribute name="UrceniVlaku" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="DruhVlaku" use="required" type="druhVlaku"/>
<xs:attribute name="DopravceVlaku" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="StaniceCilova" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="StanicePT" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="StaniceKT" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="ICV" use="optional" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="IVL" use="optional" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="IVL2" use="optional" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="DatumJizdy" use="required" type="xs:date"/>
<xs:attribute name="Gvd" use="required" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="Zpozdeni" use="required" type="xs:integer"/>
<xs:attribute name="Delka" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Hmotnost" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PocetVozu" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PocetVozuLozenych" use="optional">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PocetNaprav" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="Telefon" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="TIN" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="PovoleniJizdy">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
11
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PredpokladanyOdjezd" type="xs:dateTime"/>
<xs:attribute name="Mimoradnosti" use="required" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="Zruseny" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="Poznamka" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Lokomotiva">
<xs:sequence>
<xs:element name="Cety" minOccurs="0" maxOccurs="2">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="CisloDepo" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Jmeno" use="required" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="KonecSmeny" use="required" type="xs:dateTime"/>
<xs:attribute name="CisloStaniceNasazeni" use="optional" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="CisloStaniceOdstupu" use="optional" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="ZacatekSmeny" type="xs:dateTime"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Cislo" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Funkce" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="CisloStaniceNasazeni" use="optional" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="CisloStaniceOdstupu" use="optional" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Radio" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Soupis">
<xs:attribute name="Datum" use="required" type="xs:dateTime"/>
<xs:attribute name="CasValidni" use="required" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="CisloStanice" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Zeleznice" use="required" type="Zeleznice"/>
<xs:attribute name="CisloVlak" use="required" type="cisloVlaku"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PosledniUdalostType">
<xs:attribute name="Cas" use="optional" type="xs:dateTime"/>
<xs:attribute name="Stanice" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Typ" use="required">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999"/>
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
12
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Precislovani">
<xs:attribute name="Gvd" use="required" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="StaniceKT" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="StanicePT" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="CisloVlak" use="required" type="cisloVlaku"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="druhVlaku">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="EC"/>
<xs:enumeration value="SC"/>
<xs:enumeration value="EN"/>
<xs:enumeration value="IC"/>
<xs:enumeration value="Ex"/>
<xs:enumeration value="R"/>
<xs:enumeration value="Sp"/>
<xs:enumeration value="Os"/>
<xs:enumeration value="Sv"/>
<xs:enumeration value="NEx"/>
<xs:enumeration value="Rn"/>
<xs:enumeration value="Sn"/>
<xs:enumeration value="Vn"/>
<xs:enumeration value="Pn"/>
<xs:enumeration value="Mn"/>
<xs:enumeration value="Vleč"/>
<xs:enumeration value="Lv"/>
<xs:enumeration value="Služ"/>
<xs:enumeration value="P"/>
<xs:enumeration value="LvZk"/>
<xs:enumeration value="SvZk"/>
<xs:enumeration value="Mnc"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CisloStanice">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Zeleznice">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="stavVlaku">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cisloVlaku">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minInclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="399999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
13
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
<xs:complexType name="PosledniUdalost">
<xs:sequence/>
<xs:attribute name="Cas" use="optional" type="xs:dateTime"/>
<xs:attribute name="Stanice" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Typ" use="required" type="xs:long"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Zmena">
<xs:sequence/>
<xs:attribute name="Stanice" use="required" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Zeleznice" use="required" type="Zeleznice"/>
<xs:attribute name="Poradi" use="required" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="vlak" use="required" type="cisloVlaku"/>
<xs:attribute name="dopravce" use="optional" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="dopravceSR71" use="optional" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="Druh" use="optional" type="druhVlaku"/>
<xs:attribute name="NAD" use="optional" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="DuvodPobytu" use="optional" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="DelkaPobytu" use="optional" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="PredpokladanyOdjezd" use="optional" type="xs:dateTime"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Voj">
<xs:sequence/>
<xs:attribute name="cislo" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Plm">
<xs:sequence/>
<xs:attribute name="cislo" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Telegram">
<xs:sequence/>
<xs:attribute name="cislo" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Odchylka">
<xs:sequence>
<xs:element name="VojPrepr" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Voj"/>
<xs:element name="PLM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Plm"/>
<xs:element name="Telegram" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="Telegram"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Stanice1" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Stanice2" type="CisloStanice"/>
<xs:attribute name="Zeleznice1" use="required" type="Zeleznice"/>
<xs:attribute name="Zeleznice2" use="required" type="Zeleznice"/>
<xs:attribute name="Aktualni" type="xs:boolean"/>
<xs:attribute name="Odklon" type="xs:long"/>
<xs:attribute name="PopisOdklonu" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
14
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
5. Číselníky používané v datovém rozhraní ISOŘ ŘVD –
EVAL
5.1
C01 TYP VSTUPNÍ INFORMACE
Kde XXX je číslo typu informace a -X je modifikace formátu typu informace.
Kód
000-0
004-1
004-6
060-1
060-2
060-3
060-5
075-2
075-3
075-4
075-5
075-6
075-7
075-8
075-9
080-0,1
080-3
080-9
082-0,1
082-7
082-8
082-9
085-0,1
085-9
086-1
087-1
087-9
088-0,1
089-0,1,2
089-9
091-8
091-9
094-8
094-9
097-9
099-9
100-1
110-2
121-0,2,3,5
122-0,1,2
125-9
126-1,3,4
126-7
Význam
Rušící informace do CEVIS
Připravenost k odjezdu
Rozbor vlaku
Přihlášení se do systému
Odhlášení se ze systému
Změna obsazení a předávky pracoviště
Společné pokyny k předávce pracoviště
Směnový plán do sousední oblasti
Směnový plán k posouzení (dopravce)
Směnový plán pro plánující stanici
Odsouhlasení směnového plánu (provozovatel dráhy)
Směnový plán ze sousední oblasti
Směnový plán ze stanic
Uzavření a vyhlášení směnového plánu
Trasování vlaku
Jízda vlaku (informace z okolí, náhradní pořízení pro JIS)
Jízda vlaku z CDS (pohybová událost 0800 nebo 0881)
Jízda vlaku stanicí (náhradní pořízení)
Odstavení vlaku (informace z okolí)
Aktualizace odstavení vlaku
Příkaz k odstavení vlaku
Odstavení vlaku
Ukončení jízdy vlaku (informace z okolí)
Ukončení jízdy vlaku (náhradní pořízení)
Příjezd vlaku pro CEVIS
Odjezd vlaku pro CEVIS
Provedení NTP
Předání vlaku v kontrolním bodě (informace z okolí)
Přečíslovaní vlaku (informace z okolí)
Přečíslovaní vlaku
Změna přidělení trasy vlaku
Změna přidělení vlaku
Plán výluk
Průběh výluk
Sledované vlaky
Textová poznámka
Instradace
Absolutní plnění grafikonu
Soupis výchozího vlaku (informace z okolí)
Odjezd výchozího vlaku (informace z okolí)
Odjezd vlaku (redukované údaje pro ověřovací provoz)
Vlakový blok (předhlášení - informace z a do okolí)
Zpráva o odjezdu vlaku (náhradní pořízení)
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
15
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
126-8
140-0,1,2
140-8
140-9
142-0,1,2,3
143-0,1,2,3
201-9
202-9
203-6
203-7
203-8
204-6
204-8
205-9
207-9
208-9
210-9
211-9
212-9
213-8
214-9
215-9
216-9
217-0
217-1
217-9
218-0
218-9
219-8
220-9
221-9
222-8
222-9
223-9
224-9
225-9
708-5
707-9
708-8
708-9
718-9
726-2
726-4
730-8
730-9
782-9
792-5
792-9
793-0
794-5
794-8
794-9
795-0
797-0
Zpráva o odjezdu vlaku (nasazené lokomotivní náležitosti)
Oživení vlaku (informace z okolí)
Příkaz k oživení vlaku
Oživení vlaku
Odvěšení vozů z vlaku (informace z okolí)
Přivěšení vozů na vlak (informace z okolí)
Předpokládaný odjezd výchozího vlaku
Nástup lokomotivní čety do směny
Rezervace výměny lokomotiv mezi vlaky
Rezervace postrkové lokomotivy
Rezervace lokomotiv
Rezervace výměny čet mezi vlaky (lokomotivami)
Rezervace lokomotivních čet
Režijní jízda lokomotivní čety
Vstup lokomotivy do depa
Výstup lokomotivy z depa
Založení/zrušení záznamu strojvedoucího, aktualizace poznání
Aktualizace km proběhu
Změna délky směny a určeného výkonu čety
Přidělení výkonu lokomotivě
Změna použitelnosti, KM proběhu a stavu lokomotivy
Odvěšení lokomotivy z vlaku (generovaná událost)
Odstoupení strojvedoucího z lokomotivy (generovaná událost)
Změna lokomotiv na vlaku
Výměna lokomotiv mezi vlaky
Přivěšení lokomotivy na vlak/odjezd strojní jízdy (generovaná událost)
Výměna čet na lokomotivě
Obsazení lokomotivy strojvedoucím (generovaná událost)
Zavedení strojní jízdy lokomotiv
Příjezd lokomotivní čety
Změna evidence lokomotiv
Předhlášení RG jízd mimo obvod ISOŘ
Předhlášení lokomotivních náležitostí na vlacích jedoucích mimo obvod ISOŘ
Změna přidělení lokomotivy
Změna přidělení lokomotivní čety
Zavedení lokomotivních náležitostí do systému
Plánované výkony lokomotiv (pro CDS)
Vstup lokomotivy do depa (typová událost oběhu)
Vystavení/Návrat lokomotivy z/do depa na výkon – skutečnost (informace z okolí)
Vystavení lokomotivy z depa na výkon – plán (informace z okolí)
Realizované výkony lokomotiv (pro APS)
Blok vlaku (předhláška pro GTN)
Blok vlaku (předhláška pro DIROS, EVAL)
Importy číselníku dopravců
Importy GVD
Realizované výkony čet (pro APS)
Plánované výkony čet (pro CDS)
Plánovaný nástup strojvedoucího do směny (informace z okolí)
PMD
Vyhodnocení výluky
Plán výluk. Skutečný průběh výluky - plný
Skutečný průběh výluky – redukovaný
Zahájení/Ukončení VSDZ
Zahájení/Ukončení místně prováděného výkonu dopravní služby
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
16
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
801-9
802-9
803-9
810-9
811-8
811-9
812-9
887-9
888-9
889-9
891-9
901-9
902-9
903-9
904-9
907-9
909-9
V0103
V0104
V0105
V0107
V0106
V0108
V0109
V0121
Zahájení přechodu na nový grafikon
Předěl přechodu na nový grafikon
Ukončení přechodu na nový grafikon
Aktualizace datových souborů
Změna jízdního řádu (jen změnové záznamy z aplikace Servis)
Změna jízdního řádu
Odchylné vedení vlaku
Administrace procesů
Změna hesla uživatele
Administrace uživatelů
Informace o kvitanci z CEVIS
Sledovník lokomotiv
Směnový plán
Zkrácený graf oběhu lokomotiv
Výpis ze směnového plánu
Návrat vlaku v cestě
Příprava/rušení tras
Změna parametrů vlaku (pro CDS)
Změna údajů vlaku - odstavení (pro CDS)
Změna parametrů vlaku (pro APM DD)
Souhlas s jízdou vlaku (pro APM DD, CDS)
Spojení vlaků (pro CDS)
Změna identifikace vlaku (pro APM DD, CDS)
Aktuální složení soupravy vlaku (pro CDS)
Lokomotivní náležitosti na vlaku (pro CDS)
Poznámka :
Zvýrazněné jsou současně i typy událostí pohybu vlaku.
5.2
C03 ČASOVÝ ÚDAJ
RRRRMMDDHHMISS
Kde RRRR je rok.
Kde MM je měsíc v intervalu 01 až 12.
Kde DD je den v intervalu 01 až 31 pro měsíce 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 01 až 30 pro
měsíce 04, 06, 09, 11 a 01 až 28 (29 přestupný rok) pro měsíc 02.
Kde HH je hodina v intervalu 01 až 24 při samostatném uvádění a v intervalu 00-23 při
uvádění s minutami.
Kde MI je minuta v intervalu 00 až 59.
Kde SS je vteřina v intervalu 00 až 59.
5.3
C05 ŽELEZNIČNÍ STANICE
Kód
První X
Druhé X
Další XXX
Poslední X
Kód
XX
Význam jednotlivých číslic – prvních 6
Topologická oblast (obecně : 3-oblast Morava, 5-oblast střední, východní a severní Čechy, 7jihozápadní Čechy)
Lokalita (specifické: 0-státní hranice, 8-body přečíslované, standardně s 99 na 7 a 8 pozici)
Pořadové číslo
Kontrolní číslice dopravního bodu (dle metody UIC – modulu 10)
Význam jednotlivých číslic – 7 a 8 pozice
Pořadové číslo podbodu – obvodu k hlavnímu bodu (specifické : 00-hlavní bod, 99přečíslovaný bod)
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
17
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
5.4
C07 OZNAČENÍ VLAKU
Kde první X je číslo následu, následující XXXXX je vlastní číslo vlaku.
Kód
0
1
2
3
Kód
00001-29999
30000-39999
40000-49999
50000-59999
60000-69999
70000-79999
80000-89999
90000-99999
5.5
C10 STAV VLAKU
Kód
0
1
2
3
4
5
5.6
Význam následů vlaků
Kmenový vlak
První náhled
Druhý náhled
Třetí náhled
Význam intervalů čísel vlaků
Pravidelné vlaky osobní dopravy, případně předvídané při sestavě GVD a pojaté do sešitu
jízdních řádů zvláštních vlaků
Zvláštní vlaky osobní i nákladní dopravy
Mezistátní nákladní vlaky
Vnitrostátní nákladní vlaky expresní, rychlé, spěšné a vyrovnávkové
Vnitrostátní nákladní vlaky průběžné
Vnitrostátní nákladní vlaky lokomotivní
Vnitrostátní nákladní vlaky manipulační a vlečkové
Vnitrostátní nákladní vlaky manipulační (bývalé přestavovací a pracovní)
Význam
Fyzicky nevzniklý (nevyjetý na trať)
Vlak k oživení
Živý vlak
Vlak k odstavení
Odstavený vlak
Ukončená jízda vlaku
C14 OZNAČENÍ HNACÍHO VOZIDLA
Kód
První X
Druhé X
Třetí X
Další XXX
Poslední X
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Význam jednotlivých číslic v pořadí
Druh hracího vozidla (trakce)
Typ hnacího vozidla
Výrobní série. (První, druhé a třetí X tvoří řadu hnacího vozidla).
Evidenční číslo hnacího vozidla k dané řadě
Kontrolní číslice hnacího vozidla (dle metody UIC – modulo 10)
Význam druhu hnacího vozidla
Vložený vůz elektrické nebo motorové jednotky
Elektrická lokomotiva stejnosměrné soustavy
Elektrická lokomotiva střídavé soustavy
Elektrická lokomotiva dvousoustavová
Elektrický vůz a jednotka stejnosměrné soustavy
Elektrický vůz a jednotka střídavé soustavy
Elektrický vůz a jednotka dvousoustavová
Motorová lokomotiva
Motorový vůz a jednotka
Neobsazeno (řídící vozy)
Poznámka :
Hnací vozidla zařaditelské železnice OBB mají 8 znaků (4 znaky na řadu).
Hnací vozidla zařaditelské železnice PKP jsou značeny alfanumericky.
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
18
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
5.7
C15 FUNKCE LOKOMOTIVY NA VLAKU
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
5.8
C20 DÉLKA VLAKU
Kód
XXX
5.9
Význam
Vlaková lokomotiva
První postrková lokomotiva
Druhá postrková lokomotiva
Přípřežní lokomotiva
Vložená lokomotiva
Lokomotiva k službě pohotová
Lokomotiva v závěsu
Nečinná lokomotiva
Neobsazená lokomotiva
Význam
Je délka soupravy vlaku v metrech v intervalu 010 až 999
C21 HMOTNOST VLAKU
Kód
XXXX
Význam
Je hmotnost soupravy vlaku v tunách v intervalu 020 až 3500
5.10 C27 DRUH VLAKU
Kód
EC
EN
IC
Ex
R
Sp
Os
Sv
NEx
Rn
Vn
Pn
Mn
Vleč
Lv
Služ
LvZk
SvZk
Mnc
Význam
EuroCity
EuroNight
InterCity
Expres
Rychlík
Spěšný
Osobní
Soupravový
Nákladní expres
Rychlý nákladní
Vyrovnávkový nákladní
Průběžný nákladní
Manipulační nákladní
Vlečkový nákladní
Lokomotivní
Služební
Lokomotivní zkušební (používaný do GVD 2009/2010)
Soupravový zkušební(používaný do GVD 2009/2010)
Manipulační nákladní s přepravou cestujících (používaný do GVD 2009/2010)
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
19
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
5.11 C28 DRUH PŘEPRAVY
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Význam
Běžná
Segregovaná vlakotvorba (přednostní zátěž)
Poštovní vlak
ROLA
Vlak pro zvláštní účely
Limitovaná (časově limitovaná)
Kombinovaná (kontejnery)
Jednotlivé zásilky
Štěpky
Intermodální
Porsche
Uhlí
5.12 C29 DŮVOD PROVOZNÍHO ODKLONU
Kód
0
1
2
3
4
5
Význam
Omezení infrastruktury
Nehoda
Živelná pohroma
Jiné vlivy
Vlak navíc - plánovaná omezení (pro důvod 0)
Vlak navíc - neplánovaná omezení (pro důvod 1-3)
5.13 C39 DŮVOD POBYTU VLAKU
Kód
2
5
8
10
13
14
22
29
Význam
Nácestná technická prohlídka (NTP)
Manipulace s vozy (MV)
Manipulace se zásilkou (MZ)
Celní a pasové odbavení (CPO)
Změna hnacího vozidla (ZHV)
Výměna lokomotivní čety (VLČ)
Pobyt z jiných důvodů (PJD)
Pobyt k vyrovnání časového předsunu (PDB)
5.14 C41 VYBAVENÍ HNACÍHO VOZIDLA RÁDIEM
Kód
0
1
2
3
Význam
Hnací vozidlo není vybaveno rádiem
Hnací vozidlo je vybaveno TRS
Hnací vozidlo je vybaveno jiným spojením s komunikací s výpravčím stanice
Hnací vozidlo je vybaveno jiným spojením s komunikací s výpravčím stanice a dispečerem
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
20
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
5.15 C47 ČÍSLO TELEGRAMU (JINÉ MIMOŘÁDNOSTI)
Kód
XXX…
Význam
Je alfanumerická hodnota v kapacitě do 100 znaků
5.16 C48 ČÍSLO PLM (MIMOŘÁDNÉ ZÁSILKY)
Kód
XXX…
Význam
Je alfanumerická hodnota v kapacitě do 100 znaků
5.17 C49 ČÍSLO VOJENSKÉ PŘEPRAVY (TRANSPORTU)
Kód
XXX…
Význam
Je alfanumerická hodnota v kapacitě do 100 znaků
5.18 C77 LOKOMOTIVNÍ DEPA, SLUŽEBNY
Kód
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Ev.číslo
420018
421404
421081
423130
421099
423715
418657
991125
991141
423210
425157
417188
425264
425256
991166
991422
991233
420257
421214
991281
420265
422642
000034
420414
421271
420216
000042
000026
421818
991026
420612
421610
991646
Zkr.
B
Ba
Bh
Be
BM
ČJ
Br
PUŠ
SŽV
Ch
ČL
Ha
Cm
Vy
ČMK
ČSD
LKT
Ry
ČT
KPL
Vn
ZB
DB
HK
Ji
Kn
OBB
PKP
Lb
AWT
Lo
Nk
SD
Název
Bohumín
Břeclav
Brno hlavní nádraží
Beroun
Brno Maloměřice
České Budějovice
Bruntál
Puš s.r.o
SŽV Jaroměř
Cheb
Česká Lípa
Havířov
Chomutov
Volary
ČMKS
České s.d.
LOKO TRANS
Rýmařov
Česká Třebová
Klub přátel lokálky
Vrbno pod Pradědem
Zastávka u Brna
Německé železnice
Hradec Králové
Jihlava
Krnov
Rakouské železnice
Polské železnice
Liberec
AWT a.s. (OKD)
Louny
Nymburk
SD kolejiště dopravce
Kód
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
Ev.číslo
992487
992479
992503
991612
991620
421974
423238
423244
423160
423202
422055
421909
422162
422170
422188
422204
421669
422782
421917
422659
422733
422741
422758
422766
422774
421305
420950
420885
420893
420869
420877
336156
424184
Zkr.
KK
RUT
TSS
ZAB
RML
HC
FL
ML
Mš
Tv
NS
Lň
Sl
Pd
Vf
Hn
Bi
Do
Da
Cc
Pč
Rs
Řč
Žc
Čc
Kp
Mě
Se
Vi
PS
Čr
Bz
Új
Název
KK provoz
RUTR
TSS a.s.
ZABABA
RM LINES
Horní Cerekev
Františkovy Lázně
Mariánské Lázně
Mirošov
Tachov
Nové Sedlo u Lokte
Libuň
Slaný
Počerady
Varnsdorf
Hněvice
Bílina
Doudleby nO
Dobruška
Chornice
Přelouč
Pardubice-Rosice
Řečany nad Labem
Žďárec u Skutče
Častolovice
Kopidlno
Mělník
Sedlčany
Vlašim
Praha-Smíchov
Český Brod
Bzenec
Újezdec u Luhačovic
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
21
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
423616
421412
420851
616151
420711
420919
420935
420927
420836
420828
420737
425140
422410
421248
991307
420679
421685
423350
420729
420695
420653
420448
422253
421347
420745
615005
991398
422279
421735
629055
992016
423111
420661
810200
423145
421677
423665
421230
422840
421719
423576
422089
421859
422428
422857
423673
424135
422030
420422
421669
423038
421958
421339
421701
991018
Oc
OH
PH
EKV
PL
PM
PO
PV
Bš
Bý
Čy
Dč
Pe
HH
MU
Kd
Ko
Km
Kr
LR
Lv
Lt
Mo
Mz
Py
Pr
ÚTD
Te
Tu
Uo
SOŽ
Pz
Rk
Bo
Bž
Cl
Čk
Cň
Cr
Čá
Če
Dm
Fr
Hu
Ht
Hš
Ho
HP
Jř
Jč
Jm
JH
Jl
KH
TAS
Olomouc
Ostrava
Praha hlavní nádraží
Praha Libeň EKV
Praha Libeň
Praha Masarykovo nádr.
Praha ONJ
Praha Vršovice
Benešov u Prahy
Brandýs nad Labem
Čerčany
Děčín
Přerov
Brno Horní Heršpice
Mostecká uhelná
Kladno
Kolín
Kroměříž
Kralupy nad Vltavou
Lužná u Rakovníka
Lovosice
Letohrad
Most
Meziměstí
Pečky
Praha sever
Teplická společnost
Teplice
Turnov SL
Ústí nad Labem odstavné
SOŽ
Plzeň
Rakovník
Bor
Bezdružice
Chlumec nad Cidlinou
Červenka
Choceň
Chrudim
Čáslav
České Velenice
Domažlice
Frýdlant v Čechách
Hustopeče u Brna
Heřmanův Městec
Hanušovice
Hodonín
Horažďovice předměstí
Jaroměř
Jičín
Jemnice
Jindřichův Hradec
Jilemnice
Kutná Hora
TA služby
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
424192
423087
422808
420026
420091
420109
420117
420125
420133
423566
422691
423608
422501
420851
420638
422584
991430
991257
992529
991448
991638
361451
336156
366153
344143
991661
992537
992545
990020
990021
990222
990023
990024
990025
990026
990027
990028
990029
990030
990031
990032
131011
131029
131045
131060
131078
132019
132043
132068
133017
133025
133033
133041
134015
134023
SM
Hr
Ld
Čš
OK
OS
Ps
Pt
HM
HL
Mr
Zb
Vv
Pp
Lc
Bn
CNM
LKG
EDI
PAC
KŽC
Sh
Bze
UuL
Cš
CZL
MIK
NOR
SBN
SCB
SHK
SJI
SKV
SLB
SOL
SOV
SPA
SPL
SPH
SUL
SZL
OHC
BoC
KnC
OsC
OKC
OLC
OcC
PvC
BnC
BMC
BaC
HBC
ČŘC
ČTC
St.Město u Uh.Hradiště
Hrušovany nad Jevišovkou
Ledeč nad Sázavou
Český Těšín
Ostrava-Kunčice
Ostrava-Svinov
Paskov
Petrovice u Karviné
Hranice na Moravě
Horní Lideč
Morkovice
Zábřeh na Moravě
Vyškov na Moravě
Praha hn-provoz
Libochovice
Brno
Connex Mor
Lokálka Gr
EDIKT a.s.
Po.Pacifik
KŽC Dopra
S.Město UH
Bzenec
Újezde uL
Č.Těšín
CZ Logistic
MIKO HBrod
NOR a.s.
SDC Brno
SDC Č.Budějovice
SDC H.Králové
SDC Jihlava
SDC K.Vary
SDC Liberec
SDC Olomouc
SDC Ostrava
SDC Pardubice
SDC Plzeň
SDC Praha
SDC Ústí nad Labem
SDC Zlín
PJ Ostrava
Bohumín
Karviná
Ostrava
O.Kunčice
PJ Olomouc
Olomouc
Přerov
PJ Brno
B.Maloměřice
Břeclav
H.Brod
PJ Č.Třebová
Č.Třebová
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
22
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
424028
423764
422709
423681
423178
421651
421354
423772
422634
422048
423046
420240
425066
991034
810259
422865
992024
423160
421321
992040
425033
992057
423152
423897
422600
423392
421842
421362
422592
420430
423624
423905
424168
423418
423053
422444
992065
421925
421313
425173
423731
992073
422014
992099
992123
423335
421263
992180
421479
992214
992222
422022
423251
425249
992230
Ky
HD
ŽS
LL
Lh
Ly
Nc
Ne
Nz
Ny
Oy
Ob
Ot
SOU
Pb
Pk
VIA
Ro
SP
OHL
SO
TOM
Su
St
SS
Sa
Tn
Tl
Ti
Ty
Šu
VB
Vr
Vt
Vz
Žd
GJW
Ta
Tr
UL
Bt
INS
Bě
SKŽ
SGJ
FM
HB
MTH
Jb
TOR
EŽ
Kl
KV
VL
AŽD
Kyjov
Horní Dvořiště
Žďár nad Sázavou
Lipová Lázně
Lochovice
Lysá nad Labem
Náchod
Netolice
Nezamyslice
Nýřany
Okříšky
Osoblaha
Otrokovice
Sokolovská uhelná a.s.
Poběžovice
Polička
Viamont
Rokycany
Stará Paka
OHL ŽS
Suchdol nad Odrou
TOMI-REMONT
Stupno
Strakonice
Skalice nad Svitavou
Studénka
Tanvald
Telč
Tišnov
Týniště nad Orlicí
Šumperk
Vyšší Brod
Vranovice
Vsetín
Velké Meziříčí
Ždánice
GJW Praha
Tábor
Turnov
Ústí nad Labem
Blatná
INSKY
Bělá nad Radbuzou
Skanska ŽS
SGJW H.Králové
Frýdek-Místek
Havlíčkův Brod
MTH Praha
Jablunkov
TORAMOS
EŽ Praha
Klatovy
Karlovy Vary
Veselí nad Lužnicí
AŽD Praha a.s.
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
425231
135012
135061
136010
136069
137018
137034
137075
137083
138016
138032
138057
139014
139022
136028
133074
134031
132027
137059
133058
135020
136051
134056
135038
135053
425233
134072
139048
136044
139055
139063
134080
132076
133066
139064
132084
425181
425199
425207
425215
131037
131052
131086
131094
131102
132035
132050
134064
134098
135046
136036
136077
136085
137026
137042
Sr
Strakonice
NkC PJ Nymburk
NbC Nymburk
PhC PJ Praha
PLC P.Libeň
ULC PJ Ústí nad Labem
DčC Děčín
MoC Most
ÚsC Ústí nad Labem západ
PlC
PJ Plzeň
ChC Cheb
PzC
Plzeň
ČbC PJ Č.Budějovice
ČBC Č.Budějovice
BšC Benešov u Prahy
ZnC Znojmo
HKC H.Králové
HaC Hanušovice
CmC Chomutov
JiC
Jihlava
KoC Kolín
KrC
Kralupy nad Vltavou
LeC Letohrad
LiC
Liberec
MBC M.Boleslav
Tb
Tábor
PaC Pardubice
PrC
Protivín
KlC
Kladno
StC
Strakonice
VLC Veselí na Lužnicí
TrC
Trutnov
VMC Valašské Meziříčí
VíC
Veselí nad Moravou
TbC Tábor
ZbC Zábřeh na Moravě
ČB
Č.Budějovice
Bl
Blatná
ČV
České Velenice
Pi
Protivín
ČnC Český Těšín
OpC Opava
PKC Petrovice u Karviné
SaC Studénka
TřC
Třinec
HLC Horní Lideč
OtC Otrokovice
NaC Náchod
TýC Týniště nad Orlicí
MěC Mělník
BeC Beroun
PUC P.Uhříněves
PšC
P.Vršovice
ČLC Česká Lípa
HeC Hněvice
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
23
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
992263
425041
992289
421750
992313
992321
420307
422816
992362
423889
992388
422618
425165
421370
423236
992396
992404
992412
992348
992420
421636
423749
421289
420646
423129
000018
991653
992446
992354
992453
991455
992461
991562
991570
991604
991588
991596
SAN
VM
N+N
MB
SEŽ
SMD
Op
Pa
UNI
Pn
TRR
Pj
Ru
Vs
Sk
JAR
CHP
CAR
CHT
IDS
Vš
Vo
Zn
Ža
Zd
ŽSR
BFL
VID
SKD
TRK
DBV
SSŽ
RAI
ZMŽ
VIT
CNČ
ODO
SANRE
Valašské Meziříčí
N+N konstrukce
Mladá Boleslav
SEŽEV-REKO
Slezkomoravská
Opava
Pardubice
UNIPETROL
Protivín
TRAMO Rail
Prostějov
Rumburk
Veselí na Moravě
Sokolov
JARO Česká Skalice
CH&T Pardubice
Carda-Müller
CH&T Litoměřice
IDS Olomouc
Všetaty
Volary
Znojmo
Žatec
Zdice
Slovenské železnice
BF Logistic
VIAMONT DSP
Skanska SD
Trakce
DBV s.r.o
SSŽ
RAILTRANS
Zubrnická
Vítkovice
Connex ČŽ
Ostravská DS
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
5.19 C257 STAV POVOLENÍ JÍZDY VLAKU
Kód
0
1
2
3
4
Význam
Nehlásit k povolení jízdy
Nahlásit k povolení jízdy
Nahlášeno k povolení jízdy
Jízda vlaku povolena
Jízda vlaku zakázána
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
137067
138024
138040
138065
139030
121012
121038
121046
121053
121061
121079
122010
122044
122028
122036
123018
123026
991674
425090
422238
425280
423319
569021
990010
991687
992687
991828
992552
991075
991844
991836
991679
992511
991810
991851
999011
992578
LoC
DoC
KVC
SoC
HDC
OSO
OHO
TřO
PeO
BnO
BaO
USO
ULO
NkO
MoO
BSO
CBO
OLM
Lib
Deč
Lou
VMe
ZSC
ČD
ČDC
EŽK
IDC
InT
JHM
LTE
MTR
OLD
SAR
SZD
SŽD
ŽDC
TCH
Lovosice
Domažlice
Karlovy Vary
Sokolov
H.Dvořiště
SOKV Ostrava
OKV Ostrava
OKV Třinec
OKV Přerov
OKV Brno
OKV Břeclav
SOKV Ústí nad Labem
OKV Ústí nad Labem
OKV Nymburk
OKV Most
SOKV Č.Budějovice
OKV Č.Budějovice
OLOMDOPRAV
PJ Liberec
PJ Děčín
PP Louny
Valašské Meziříčí
ZSCS
ČD
ČD Cargo
EŽ Kysak
IDS Cargo
InTERRA
JHMD
LTEL
METRANS
OLDOP
SART
SZD
SŽDS
SŽDC
TCHAS
ČSN ISO/IEC
27001
ČSN EN ISO
14001
ČSN EN ISO
9000
Datové rozhraní
ISOŘ ŘVD-EVAL
Vydání
2.2
Strana
24
Celkem stran
24
Klasifikace dle ISMS: VEŘEJNÉ
6. Edice
Autor:
Datum schválení (odběratelem):
Status dokumentu:
Ladislav Skopal, Zbyněk Harašta
10.12.2009
schválený
7. Historie změn
Vydání:
1.0
Datum:
Změna:
2009-12-10 Základní dokument
Název souboru: DatoveRozhrani_ISORRVD-EVAL_091210
ŘÍZENÁ ŠABLONA platná od 07.03.2008
Autor:
Skopal, Harašta

Podobné dokumenty

Modem MICROCOM ISDN Porte Plus

Modem MICROCOM ISDN Porte Plus může nepříznivě omezit plnohodnotnou funkčnost vašeho koncového zařízení (KZ). V noci z 21. na 22. 9. 2002 dojde ke kompletní změně číslovacího plánu. Po tomto datumu nebude vaše KZ z hlediska příc...

Více

P04 norma CisReal

P04 norma CisReal Se stále větším rozvojem silniční dopravy a s existující tendencí cestujících využívat osobní dopravní prostředky je na provozovatele veřejné dopravy kladen nárok na kvalitu nabízených služeb, kter...

Více

G-Service

G-Service www.baliky.cz/podpora or www.baliky.sk/podpora (Czech version) www.etlogistik.com/support (English version)

Více

Webové služby

Webové služby obraz styk dějství pohřeb úřední papír

Více

Zpravodaj pro incoming 8/2013 - Cestovní ruch

Zpravodaj pro incoming 8/2013 - Cestovní ruch Podoby pražského historismu a romantismu Vyšehrad a jeho tajemné legendy Bližší informace včetně popisů a cen naleznete na:

Více