2009-04 Přehled kněží v H.B., kněžský hrob

Komentáře

Transkript

2009-04 Přehled kněží v H.B., kněžský hrob
Něco málo z historie - kněžský hrob
Nedávno jsem se začetl do knihy: „Horní Bojanovice putování
staletími.“ Farní rada rozhodla, že bychom měli zbudovat kněžský
hrob. Tam budou vyjmenováni kněží, kteří v naši farnosti působili.
Je dobré, abychom se za tyto kněze modlili a nezapomínali na ně.
Rád bych připomněl něco málo z historie. Církevní správa,
zaniklá po Bílé hoře, byla obnovena roku 1784. Od té doby se na
zdejší faře začali střídat kněží. Střídání bylo docela rychlé. Nikdo
zde dlouho nebyl. Asi to nebylo zrovna výhodné místo. V roce 1867
bylo konstatováno, že kostel a fara jsou v tak bídném stavu, že jsou
faráři dáváni do Horních Bojanovic za trest. 12. prosince 1867 se
zřítila severní zeď schodů, vedoucích ke kostelu. V roce 1899 byla
konečně postavena nová fara a duchovní službu v Horních
Bojanovicích nastoupil Josef Ševela.
12. srpna 1935 oslavil konzistorní rada a čestný a zakládající
člen Sboru dobrovolných hasičů Josef Ševela 50. výročí svého
vysvěcení. Činným knězem zůstal do roku 1936. V Horních
Bojanovicích vedl duchovní správu celých 37 let, což jej staví na
první místo. Josef Ševela se těšil pověsti kněze – lidumila.
T. Jordánek vzpomíná: „Dokázal mluvit velmi obšírně a velmi
dlouho, ranní mše svatá začínala v neděli v 8 a končila ve 12. Když
šli lidé do kostela, vítali se slovy: Vítám vás na plkačko!“
Odstěhoval se na odpočinek z fary do domu č. 30, kde byl až do své
smrti. Je pohřben na zdejším hřbitově.
1. září 1967 nastoupil kněz Richard Samek. Hornobojanovskou
farnost spravoval společně s farností Němčičky. S jeho působením
jsou spojeny rozsáhlé opravy kostela a ostatních památek, které
nemají v dosavadní historii farnosti obdobu. 4. července 1995 byl ze
zdravotních důvodů vyvázán ze služby ve farnosti Němčičky. Po 30
letech služby odešel i od nás. Jeho nástupcem se stal Jaromír
Smejkal.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Obec byla poslední tři století ryze katolická. Pozice katolictví
neutrpěly ani vznikem republiky v roce 1918, kdy se v řadě okolních
obcí ustavila církev československá. I počet výstupů z církve je
takřka zanedbatelný. I když většina obyvatel „absolvuje“ křty,
sňatky a pohřby, tak počet praktikujících katolíků se pohybuje kolem
50. Chybí zde větší aktivita střední generace, a zvláště od dětí
a mládeže. Z historie je však vidět, že to není nový jev. Už v roce
1807, před 200 lety, jsem našel ve zdejší kronice stížnost na zdejší
mládež, která je „magnam ignorantia“ ve věcech víry a náboženství.
Tolik z historie. Na závěr uvádím seznam kněží, které bychom
chtěli napsat na kněžský hrob. Pokud se chcete k něčemu vyjádřit,
rád uvítám vaše připomínky.
Mgr. P. Papoušek
Přehled kněží, kteří působili v Horních Bojanovicích:
P. Alois Jelínek
P. Vilém Procházka
P. František Satora
P. Jan Doležal
P. Martin Judas
P. Josef Ševela
P. Josef Parma
P. Stanislav Žáček
P. Alois Michálek
P. Richard Samek
(1864 – 1866)
(1866 – 1870)
(1870 – 1877)
(1877 – 1888)
(1888 – 1899)
(1899 – 1936)
(1936 – 1938)
(1938 – 1966)
(1966 – 1967)
(1967 – 1997)

Podobné dokumenty