SPU a cizí jazyk

Transkript

SPU a cizí jazyk
SPU a cizí jazyk
1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka:
Čtení:
-
záměny tvarově podobných písmen, např. M W, b-d, ř-t
přesmyky, např. the-hte, der-dre
vynechávání krátkých slova, např. nečte předložky, vynechává je
nedostatečně rozvinuté zrakové vnímání
neupevněné spojení mezi hláskou a písmenem = dekódování (přerušované
slabikování)
obtíže ve vedení očních pohybů zleva doprava (potíže při čtení tzv. hadů, bublin) –
zcela nevhodné pro děti s SPU
pokud dítě slabikuje při čtení v češtině, má při čtení cizojazyčného textu ještě
výraznější obtíže (problém domýšlení slov v cizím jazyce)
nemůže-li docházet k domýšlení slov jako v češtině, často domýšlí koncovky špatně
přílišné soustředění na formu, rychlé zapomínání obsahu, unikání porozumění
přečteného
pravohemisférové a levohemisférové čtení = neumí přeslabikovat text, přesto nadaný
dyslektik povypráví obsah textu
Psaní, pravopis:
- přesmyky, např. from-form, on-no
- vynechávání písmen, slabik
- dítě píše foneticky = co slyší
- nezvládá přehlásky
- nečitelné zápisky
- nedostatky ve sluchové diferenciaci hlásek
- potíže při vnímání melodie řeči (žáci odmítají opakovat po učiteli)
- křečovité držení tužky, pomalé tempo psaní
- potíže při přepisu a opisu textu
Řeč (nemusí jít o vadu řeči, je pouze chudá slovní zásoba a neschopnost vyjadřovat se):
- porozumění mluvené řeči - nechápou instrukce, špatně se orientují v hodinách, ztrácí
pozornost, zájem o výuku, nedokáží najít vhodný ekvivalent slovíčka, neradi se
zapojují do konverzace
- artikulace – nesprávná artikulace hlásek a artikulační neobratnost (např.nosorožec,
question, Sehenswürdigkeit,…), v důsledku toho vzniká stud a zábrana při opakování
po učiteli
- snížený jazykový cit, neovládání gramat.pravidel – jedinec, který nemá zvládnuté
slovní druhy v češtině, má problémy s gramat. cizího jazyka; problémy při orientaci
v čase vedou k obtížím v časování sloves v češtině, tím spíše v cizím jazyce; problémy
s pořádkem slov ve větě; tvoření otázek; vedlejších vět
- slovní zásoba – obtíže se zapamatováním a plynulým vybavováním slovíček, malá
slovní zásoba obecně u dětí s SPU
Pravolevá orientace:
- špatná orientace v sešitě, učebnici, lavici i na tabuli
- problémy při plnění požadavků učitelů, při zápisu do sešitů
Motorika:
- postižená jemná motorika, grafomotorika – důsledek: pomalé pracovní tempo
Pracovní paměť, sekvenční analýza, dlouhodobá paměť:
- dítě není schopno vykonávat několik úkolů najednou, vybavovat si informace
z různých oblastí (např. v diktátu hlásková stavba slov, grafomotorika a vybavovat si
gramatická pravidla - pravidlo umí, ale neumí ho aplikovat, nemusí to být lajdáctví)
- sekvenční analýza = rozfázování kroků – vykonávat série po sobě jdoucích úkonů
- z důvodu slabé schopnosti dlouhodobé paměti se opakovaně učí základní informace
Koncentrace pozornosti:
- schopnost soustředění a adekvátní práceschopnost negativně ovlivňují
1. mezery ve vědomostech
2. opakované neúspěchy
3. slabé či nezralé motivační mechanismy
- !!! pozor na děti s hyperaktivním chováním (špatné výchovné vedení, nutná spolupráce
s rodiči)
Automatizace:
- nedostatky v této oblasti vedou k tomu, že se žák musí opakovaně učit dříve zvládnuté
učivo, informace zná jen teoreticky, neumí je uplatnit v praxi
- učitelé většinou označují žáka za lajdáka a předpokládají, že se doma učivu dostatečně
nevěnoval
2. Principy vyučování u dětí s SPU
-
-
-
-
multisenzoriální vyučování a učení: zapojit co nejvíce smyslů (čím více smyslů se
zapojí, tím více cest přináší signál do mozku, tím větší je aktivace odpovídajících
oblastí mozku a jejich vzájemné ovlivňování), důležitý je emoční náboj – trest za
lajdáctví, odměna za pokroky, nešetřit chválou!
komunikativní přístup
metoda globálního učení místo analyticko-syntetické: práce s obrázkem a k tomu
věty
sekvenční přístup: po malých krůčcích od zvládnutého učiva k náročnějšímu
kumulativní princip: spojování nového učiva s osvojeným
respektování individuality: nutný pedagogický cit, přijímání žáka i s jeho obtížemi,
dodržování doporučení z odborných pracovišť (např. PPP), konzultace s rodiči i
žákem
nepoužívat frontální vyučování, preferovat hravější činnosti
hledání vhodného stylu učení, dětem s SPU vyhovuje globální styl výuky, konverzace,
opakování slovíček v různých situacích, systém v gramatických pravidlech, používání
gramatických překladů
zásada mateřské metody: dítě nejdříve prochází porozumění řeči, využívá k tomu
všechny smysly, pak teprve začíná mluvit (písničky, říkanky), tolerovat dlouhou dobu
poslechu, potom teprve nápodoba (platí i pro žáky SŠ)
Doporučení pro zvládnutí slovní zásoby:
-
nejdůležitější je první čtení – nejvíce si zapamatuje, nutná správná kvalitní výslovnost
využití konkrétních situací, modelových situací, názorných pomůcek
respektování multisenzoriálního učení (hmat, zrak, sluch)
pantomima, gestikulace, rytmizace, písničky s pohybem, např.hraní divadla
aktivace různých druhů paměti (sluchová, zraková, pohybová)
lépe méně a dobře
časté opakování
upřednostňování ústních cvičení a zkoušení
obrázkový slovník
probrat s rodiči zásady domácího učení: např.zavést deníček na časté chyby, učit se
postupně a pravidelně, vlepit pravidla učení na desky sešitu,…
Psaní slovíček - doporučení:
-
-
aktivace zrakové, sluchové a pohybové paměti, důležitý je i hudební sluch při výuce
cizích jazyků
slyším – opakuji – vidím – opakuji – píšu – opakuji
při samostatném učení: podívej se na slovo (zraková percepce) – vyslov slovo nahlas –
řekni po písmenech – napiš slovo do vzduchu, kamarádovi na záda – zakryj slovo –
napiš do sešitu – přečti a zkontroluj předlohu
kopírování slovní zásoby pro děti: rozstříhat, nenutit učit se je popořádku – učení
v náhodném sledu, s číslovkami, přídavnými jmény, nepřetěžovat kapacitu paměti
Doporučení pro práci s výslovností:
-
primární je poslech
imitační cvičení dle vzoru (učitel, nahrávka)
zařazování identifikačních a diskriminačních fonetických cvičení
posílení motivace (fonetické hry, pohyb.aktivity, básničky, říkanky, jazykolamy)
vytvoření uvolněné atmosféry
individuální přístup
Doporučení pro psaní souvislého textu:
-
žák s dysgrafií tiskacím, na počítači
odbourávání obav z psaného projevu (práce ve dvojicích, skupinách)
seznam izolovaných slov, která spojuje do vět a řadí podle časové následnosti
doporučeno verbální hodnocení
Doporučení pro zvládnutí gramatiky:
-
preferovat konverzační dovednosti, než-li trvat na zvládnutí gramatiky
induktivní metoda = nejdříve příklad, potom pravidlo
používat přehledy gramatiky = vizualizace (přehled je stále na lavici!, nejedná se o
úlevu, ale o jinou metodu učení)
zaměření na jeden jev
důsledné a časté opakování
prezentace gramatiky ve smysluplném kontextu
-
vytváření doplňkových a diferencovaných cvičení (intenzivnější opakování umožňuje
individuální vzdělávací plán)
tolerance chyb
odbourávání strachu z gramatiky
Doporučení pro práci s pravopisem:
-
psaný projev je druhotný
upřednostňování doplňkových cvičení,
velmi omezené využívání klasických diktátů
dbát na propojení správné výslovnosti a pravopisu
při hodnocení klást menší důraz na pravopis
Doporučení pro práci s textem:
-
čtení v lavicích, ve skupinách, ne individuálně!
zvolení vhodného textu, nejlépe s doplňujícím obrázkem nebo zvukovou nahrávkou,
kratší texty
nejdříve nutná znalost většiny slovíček z textu
poslech textu na kazetě
poslech textu čteného učitelem
učitel čte pomalu po větách, žáci např.tleskají při neznámém slově, pokud se objeví
slovo z předem určeného tematického okruhu
čtení po větách společně
překlad textu, ilustrace, tvoření otázek nebo
učitel nejdřív vypráví příběh, ukazuje obrázky, seznamuje s novými výrazy z článku
žáci dramatizují obsah příběhu, využívají pantomimy, kresby, rozdělí se na skupiny,
každá skupina ztvárňuje jinou část textu
učitel čte text
učitel čte společně s žáky, pak teprve čtou žáci sami
nácvik porozumění čtenému: doplň větu; vyřaď z řady slov, co mezi ně nepatří; doplň
chybějící slova; přiřaď slova nebo větu k obrázkům
Doporučení pro rozvoj ústního projevu:
-
dodržování používání cizího jazyka ve výuce
využívat motivačních cvičení (hraní rolí, komunikativní hry)
neverbální vyjadřování
poskytnutí dostatečného prostoru pro formulaci odpovědi
tolerance chyby
Pomůcky k výuce cizího jazyka:
-
PC s opravným programem
CD, DVD přehrávač
PC programy TERASOFT
sešit obtížných slov, opakovaných chyb (žák si sám založí)
kartičky, sešit pro skupiny slov stejně znějících
využití barevného odlišení, názorných pomůcek
Hodnocení a klasifikace:
-
-
dle platné legislativy (Školský zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném vzdělávání)
vyhláška O poskytování poradenských služeb ve školách a školních zařízeních
vyhláška O vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a
studentů mimořádně nadaných
na doporučení školského poradenského zařízení nebo speciálně pedagogického centra
je možno vypracovat IVP pro žáka
pozitivně lze hodnotit: fonetický zápis slovní zásoby, čtení – zčásti zpaměti, úkoly
vedoucí k automatizaci učiva, u vážnějších SPU pouze zvládnutí reálií jazyka (v
českém jazyku)
zamezit opakovaným neúspěchům jejich předcházením
Reedukace specifických obtíží v cizím jazyce:
(nejedná se o doučování)
-
-
rozvíjení sluchové percepce: tleskni, uslyšíš-li danou hlásku, slovo; jmenuj slova
začínající na danou hlásku; vytleskej podle slabik; hledej slova, která se rýmují nebo
nerýmují
rozvíjení zrakové percepce: podtrhávej slova, která obsahují…; rozděl slova na
slabiky, složená slova na menší úseky; graficky vyznač obtížná slova
cvičení paměti: kufr, slovní kopaná, spojení slovíčka s různými přídavnými jmény,…
procvič., opak., domácí úkoly: hadi, křížovky, omalovánky
3. Projevy obtíží u dětí s SPU vzhledem k německému jazyku
Mluvnice:
- pořádek slov ve větě
- tvoření vedlejších vět
- rychlé zapomínání gramatických pravidel
- obtíže se zvládnutím gramatického systému
Slovní zásoba:
- obtíže se zapamatováním a vybavováním
- členy podstatných jmen
- malá slovní zásoba
- v psané podobě četné pravopisné chyby
Výslovnost:
- snížená schopnost sluchové percepce (problémy s rozlišováním hlásek)
- obtížná artikulace hlásek (zejména odlišných od českého jazyka)
- záměna hlásek
- obtíže při výslovnosti dlouhých a složených slov
- obtížně vyslovují artikulačně náročná slova (např. Sehenswürdigkeiten), může
vzniknout zábrana/stud při opakování po učiteli
Pravopis:
- záměna hlásek EI x IE
- psaní dvojhlásek (heu x hoj)
- psaní velkých písmen u substantiv
- fonetický přepis ( Schule x šule, Vater x fatr)
- vynechávání písmen ( fahren x fáren)
- psaní přehlásek (Mädchen x medchen)
Čtení:
-
čtení po slabikách
pomalé, přerušované čtení
přehazování písmen ve slově
rychlé zapomínání obsahu, přílišné soustředění na formu
častá přeřeknutí u delších slov
odhadování významu
vymýšlení si části slov (zvláště konců, domýšlení) či jejich vynechávání
Literatura:
Hainstock, Elizabeth G.: Metoda Montessori a jak ji učit doma. Školní léta. Praha, Pragma
1999
Janíková, V., Bartoňová, M.: Výuka německého jazyka u žáků se specifickými vzdělávacími
potřebami. Brno, MU 2003
Kaprálek, K., Běžecký, Z.: Jak napsat a používat individuální vzdělávací program. Portál,
Praha
Kastlová, Z.: Nebojte se němčiny. Pracovní listy pro žáky se specifickými vývojovými
poruchami učení 4.-5. ročníků ZŠ. Plzeň, Fraus 2004
Matějček, Z.: Dyslexie. Jinočany, HaH 1995
Michalová, Z.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na škole střední. Tobiáš, Havlíčkův
Brod 2001
Šigutová, M.: Výuka cizích jazyků s dyslexií. In: Ries, L., Kollárová, E.: Svět cizích jazyků
dnes. Martin, Didaktis 2004
Zelinková, O.: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Portál
Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, portál 2003
- referát Mgr. Pavlína Mrůzková