Vánoční dílna - Obec Chotoviny

Transkript

Vánoční dílna - Obec Chotoviny
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
Roèník XX.
Èíslo 12
prosinec 2012
1
ZDARMA
Vánoèní dílna
Ve ètvrtek 29. listopadu 2012
probìhla v našem kulturním
domì již tradièní Vánoèní dílna
poøádaná Základní školou Chotoviny a SPZŠ Chotoviny. Zaèátek byl v 17 hodin, ale již pøed
zahájením se prostory kulturního domu pomalu plnily nedoèkavými zájemci o vánoèní tvoøení.
Slavnostní zahájení obstaral
pìvecký sbor základní školy pod
vedením manželù Honzových.
Z obsahu
listù
Soutìžíme ve sbìru
elektroodpadu
Sváteèní slovo
Seniorské Vánoce
s pøedstihem
Velký úspìch
chotovinských
motokrosaøù
Otázky pro trenéry
fotbalových žákù
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
Šéfredaktor: Jaroslav Beneš
Redaktoøi:
Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165
V uších nám ještì doznívaly vánoèní písnì a koledy a pracovní
stoleèky se ocitly pod návalem
dìtí v doprovodu maminek, babièek, ale i tatínkù a dìdeèkù,
tetièek... Celkem nás èekalo
19 stanoviš, která zaplnila sál
a èást balkonu. A opravdu bylo
z èeho vybírat. Vánoèní dekorace z chvojí se vyrábìly u stolku
chotovinských zahrádkáøù a
u stolku paní Aleny Krejèí,
u nichž bylo stále plno. Vlastnoruènì nazdobenou perníkovou chaloupku si dìti odnášely
od stolku paní Petráskové, ke
stolku paní Kahounové lákalo
linecké cukroví a vosí hnízda
a hned vedle se vyrábìlo vizovické peèivo pod vedením paní
Sedloòové. Svíèky jsme si mohli
vyrobit u manželù Šmejkalových
nebo nazdobit u paní uèitelky
Martínkové. U paní Mikolášové
se vyrábìly svícny, mexické ozdoby u paní Pavlíkové a od paní
uèitelky Bartoòové jsme si odnášeli ozdoby vytvoøené ubrouskovou technikou. Pro menší
dìti pøipravila paní Pelikánová
vystøihování vloèek a paní Volfová s paní Cetlovskou pomáhaly vyrábìt vánoèní pøáníèka. Vystøihované
hvìzdy z papíru u paní
Køemenové vypadaly
složitì, ale nakonec je
s dopomocí zvládl každý. Paní Šimková s paní Krätzerovou støíhaly a støíhaly, a tak vznikali pod rukama dìtí
krásní andílci. Ozdob
není nikdy dost, proto si jich nìkolik, vy-
Foto J. Honza
robených z hliníku, každý odnášel od stolku paní Mendelové.
Trochu více èasu zabrala výroba ozdob z lýka u paní uèitelky
Tkadlecové, kde pomáhala i paní
uèitelka Fürbachová. Pro rybièky z pedigu jsme museli vyšlapat schody na balkon k paní Novotné a hned jsme také za pomoci paní uèitelky Trnavské vytvoøili andìlíèka na svíèku nebo
na špejli. Velkým lákadlem bylo
odlévání zvoneèku z vosku
u paní uèitelky Krejèové a bylo
tøeba si zde vystát frontu.
V prùbìhu tvoøení se mohl
každý obèerstvit u bufetu,
kde s úsmìvem obsluhovaly
paní uèitelka Sochùrková s paní
uèitelkou Honzovou. Práci èíšnic si vyzkoušela dìvèata z devátého roèníku a šlo jim to opravdu skvìle. Dobroty k obèerstvení nám napekly maminky
a moc jim tímto dìkujeme. Dìkujeme také manželùm Branštýlovým, kteøí nám dovezli chvojí.
Letošní Vánoèní dílna byla
úspìšná, návštìvnost rok od
roku stoupá, což nás velmi tìší.
Doufáme, že se nám podaøí tuto
tradici udržet a za rok se opìt
v adventním èase sejdeme.
Irena Bìtíková
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
2
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení z 11. zasedání konaného dne 8. listopadu 2012 od 19.00 hodin na Obecním úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Beneš, p. Ing.
Bervida, p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák,
p. Dr. Nìmec, p. Pražák, sl. Mgr. Sochùrková, p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová, p. Zrzavecký.
Omluveni: p. Filip, p. Mgr. Mendel.
Návrh usnesení: p. Ing. Bauerová, p. Hrstka.
Ovìøovatelé: p. Beneš, p. Mgr. Honza.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 10. z.o.
2. Žádost o bezúplatný pøevod pozemkù.
3. Pøevod majetku z obce na ZŠ.
4. Pøevod majetku z obce za MŠ.
5. Pozemky pod míst. komunikací Polánka - Brouèkova Lhota.
6. Prodeje pozemkù.
7. Výjimka z etapizace ÚP.
8. Rozpoètová opatøení provedená radou obce.
9. Oprava rozpoètového opatøení.
10. Rozpoètové opatøení è.14.
Pan starosta pøivítal pøítomné, konstatoval,
že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je
usnášení schopné, protože je pøítomna nadpolovièní vìtšina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem jednání.
Pan Zrzavecký navrhl rozšíøit program o informaci o pøipravované stavbì domu pro
seniory a o tom, zda je nìco nového v záležitosti prodeje prùmyslové zóny - bod è. 11
Informace.
Souhlasí 12 je proti 0, zdržel se 0.
Dále pan starosta uvedl, že diskuse a hlasování budou probíhat ke každému bodu
zvl᚝.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení
z 10. zasedání byly ovìøeny panem Milošem Filipem a sleènou Mgr. Martinou Sochùrkovou a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim vzneseny námitky
a jsou proto považovány za schválené.
2. Žádost o bezúplatný pøevod pozemkù
- jedná se o pozemky p.è. 362/5 a 362/6
ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví Èeské republiky, pøíslušnost hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových. Dle pasportu místních
komunikací obce se na tìchto pozemcích
nachází komunikace Støíbrná alej. Obec
mùže požádat o jejich bezúplatný pøevod
do vlastnictví Obce Chotoviny.
Usnesení è. 179/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
žádost o bezúplatný pøevod a souèasnì
i samotný bezúplatný pøevod pozemkù p.è.
362/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výmìøe 27 m2 a p.p.è. 362/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 17 m2,
v k.ú. Chotoviny z vlastnictví Èeské republiky, pøíslušnost hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových,
do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Pøevod majetku z obce na Základní
školu Chotoviny - v majetku obce je na podrozvahových úètech evidován dlouhodobý hmotný majetek v hodnotì 889 667,50 Kè,
který využívá základní škola. Jedná se
o majetek poøízený pøed rokem 2001. Rada
navrhuje bezúplatnì pøevést tento majetek
do vlastnictví základní školy.
Usnesení è. 180/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný
pøevod DHDM v hodnotì 889 667,50 Kè
pøíspìvkové organizaci Základní škola Chotoviny, okres Tábor k 30. 11. 2012.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Pøevod majetku z obce na Mateøskou
školu Chotoviny - jedná se o stejný pøípad
jako v pøedchozím bodì. Hodnota DHDM
èiní 209 133,90 Kè.
Usnesení è. 181/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný
pøevod DHDM v hodnotì 209 133,90 Kè
pøíspìvkové organizaci Mateøská škola Chotoviny, k 30. 11. 2012.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky pod místní komunikací Polánka - Brouèkova Lhota - obec plánuje
tuto komunikaci, která je již øadu let v dezolátním stavu, opravit. Pøedpokladem pro získání pøípadné dotace je potøeba, aby obec
vlastnila pozemky pod komunikací. Geodetickým prùzkumem bylo zjištìno, že je potøeba vykoupit, popøípadì nabýt do vlastnictví bezúplatným pøevodem od státu,
pozemky o celkové výmìøe 17 405 m2. Od
fyzický osob je potøeba vykoupit 6 410 m2,
navrhovaná cena je 50,- Kè/m2.
Usnesení è. 182/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost
na Úøad pro zastupování státu ve vìcech
majetkových a na Pozemkový fond ÈR o
bezúplatný popø. úplatný pøevod pozemkù
pod místní komunikací Polánka - Brouèkova Lhota v rozsahu dle pøílohy, která je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 183/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje vykoupit
pozemky pod místní komunikací Polánka Brouèkova Lhota od jednotlivých fyzických
osob v rozsahu dle pøílohy, která je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení, za
cenu 50,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
6. Prodej pozemkù
- prodej pozemku parc.è.st. 349 v k.ú. Èervené Záhoøí - na tomto pozemku postavila
spol. E.ON Distribuce, a.s. novou pozemní
trafostanici. Aby bylo uvedeno do souladu
vlastnictví budovy a pozemku, žádá spoleènost E.ON Distribuce o odkoupení pozemku za cenu 250,- Kè/m2.
Zámìr prodeje byl schválen zastupitelstvem
obce 23. 8. 2012 usnesením è. 174/2012/
Z10 a zveøejnìn na úøední desce od 27. 8.
do 12. 9. 2012.
Usnesení è. 184/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.è.st. 349, zastavìná plocha
a nádvoøí, v k.ú. Èervené Záhoøí o výmìøe
12 m2, spoleènosti E.ON Distribuce a. s. za
cenu 250,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- prodej pozemku parc.è. 51/6 v k.ú.
Brouèkova Lhota - pozemek má zájem koupit pan M. H. z Ratiboøských Hor.
Zámìr prodat tento pozemek schválilo zastupitelstvo 10. 4. 2008 a byl zveøejnìn na
úøední desce od 21. 4. do 7. 5. 2008.
Dne 18. 6. 2009, usnesením è. 300/09/Z20
schválilo zastupitelstvo obce prodej uvedeného pozemku obálkovou metodou za
minimální cenu 200,- Kè/m 2 s termínem
podání nabídek do 7. 7. 2009. Žádný zájemce se však nepøihlásil. Aby mohla být
projednána žádost pana H., je potøeba nejdøíve toto usnesení zrušit.
Rada obce navrhuje schválit prodej panu H.
za cenu 200,- Kè/m2.
Usnesení è. 185/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce ruší usnesení ZO
è. 300/09/Z20 ze dne 18.6.2009.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 186/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. è. 51/6, trvalý travní porost,
o výmìøe 772 m2 v k.ú. Brouèkova Lhota,
panu M. H. za cenu 200,- Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
7. Výjimka z etapizace dle ÚP Chotoviny
a výjimka z vodovodního øešení dle
územní studie lokalit v Jeníèkovì Lhotì
J.L.7.SO a J.L.8SO - majitelka pozemkù
parc.è. 740/2 (tento pozemek koupila od
obce), 291/4 a 291/63 v k.ú. Jeníèkova
Lhota paní H., plánuje na tìchto pozemcích postavit rodinný dùm. Stavební úøad jí
však nechce stavbu povolit s odùvodnìním, že stavba není v souladu s územním
plánem a s územní studií lokality J.L.8.SO,
protože tato lokalita je zaøazena do 2. etapy
zástavby RD. Územní plán Chotoviny v odùvodnìných pøípadech umožòuje døívìjší
využití ploch, rada proto doporuèuje toto
døívìjší využití pozemkù parc.è. 740/2, 291/
4 a 291/63 v k.ú. Jeníèkova Lhota schválit.
Usnesení è. 187/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje využití pozemkù parc.è. 740/2, 291/4 a 291/63 v k.ú.
Jeníèkova Lhota pro zástavbu rodinným
domem již v 1. etapì stanovené ÚP a schvaluje výjimku z vodovodního øešení stanovenou územní studií Chotoviny - Jeníèkova Lhota.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
8. Rozpoètová opatøení provedená radou
obce - rada schválila rozpoètová opatøení
è. 10 až 13. Byla vytvoøena pøedevším
z dùvodu proúètování dotací z úøadu práce
a dotace od Zemìdìlského intervenèního
fondu.
Dokonèení na str. 2
12/2012
Usnesení è. 188/2012/Z11.
Zastupitelstvo bere na vìdomí rozpoètová opatøení è. 10, 11, 12 a 13.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9. Oprava rozpoètového opatøení
è. 4 - v tomto rozpoètovém opatøení rady
obce byla schválena zmìna za paragraf
ve výši 124 150,- Kè. Jedná se o pøeúètování mzdových nákladù z odpadového hospodáøství na sbìrný dvùr. Protože rada obce je oprávnìna provádìt rozpoètová opatøení do èástky 100 000 Kè
za paragraf, je potøeba tuto èástku dodateènì schválit zastupitelstvem.
Usnesení è. 189/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení ve výši 124 500,- Kè z paragrafu 3722 na paragraf 3723.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
10. Rozpoètové opatøení è. 14 - jsou
v nìm mimo jiné proúètovány dotace: pro
ZŠ, na opravu støechy kulturního zaøízení, na komunikaci ke sbìrnému dvoru,
na úroky z úvìru.
LISTY CHOTOVINSKA
Usnesení è. 190/2012/Z11.
Zastupitelstvo schvaluje rozpoètové
opatøení è. 14, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
11. Informace.
- podporované byty - obec pøipravuje
výstavbu domu s podporovanými byty
pro seniory o ètyøech bytech na pozemku p.è. 114/1 v k.ú. Chotoviny. Pøíprava
stavby je ve fázi územního a stavebního
øízení.
- prùmyslová zóna - v prodeji pozemkù
v prùmyslové zónì v Èerveném Záhoøí
nedošlo k žádnému posunu. Žádnou
konkrétní nabídku obec neobdržela.
Usnesení è. 191/2012/Z11.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí informaci o pøípravì stavby domu s podporovanými byty a o stavu prodeje pozemkù v prùmyslové zónì.
Hlasování: Souhlasí 12, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:45 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
3
STØÍPKY Z OBCE
❖ Rada obce schválila návrh rozpoètu
Obce Chotoviny na rok 2013. K dispozici
je na úøední desce (prodejna Jednoty
v Chotovinách) a na vebových stránkách obce.
❖ Projektovou dokumentaci na výstavbu chodníkù ve støedu Chotovin vèetnì stavebního povolení zajistí pro naši
obec Ing. Jiøí Lagner ze Sobìslavi.
❖ Rada obce odsouhlasila pøípravu žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje 2013. Chceme
požádat o dotace na:
- vybavení MŠ Chotoviny
- výmìnu oken v budovách Obce Cho toviny
- opravu kamenného mùstku v Øevno vì
- úroky z úvìru na výstavbu sportovní
haly
❖ Vánoèní stromeèek ve støedu Chotovin bude letos novì osvìtlen a vyzdoben. Ozdoby jsou dílem školních dìtí.
Dìkujeme.
Foto M. Pìkný
❖ 1. etapa výstavby vodovodu do Rzavé
je stavebnì dokonèena.
❖ Obec Chotoviny má novì vypracova-
ný a schválený lesní hospodáøský plán
platný do konce roku 2021.
❖ Nejbližší zasedání Zastupitelstva Obce
Chotoviny se uskuteèní dne 13.12. 2012
od 19.00 hodin v budovì OÚ Chotoviny.
Na programu bude napøíklad projednání a schválení rozpoètu Obce Chotoviny
na rok 2013 nebo stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu.
Mgr. Zdenìk Turek
Vodomìry v zimì
Pøipomínáme obèanùm, že s nadcházející zimou je potøeba øádnì
zabezpeèit vodomìry proti zamrznutí, pøedevším v šachtách a nevytápìných místnostech, kde teplota klesá pod bod mrazu. Výmìna mrazem prasklého vodomìru se provádí na náklady vlastníka vodovodní pøípojky.
Obú
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
4
Zaèínáme oslavou Silvestra
Vážení spoluobèané,
pøes rok a pùl jste s velkou
mírou tolerance sledovali stavbu našeho hotelu a mne vždy
potìšil zájem každého, kdo chtìl
nahlédnout v té dobì ještì za
neexistující dveøe. Dnes mohu
koneènì øíci, že hotel, jemuž
jsme dali jméno Gold, má dveøe
již všechny a že také všechny
mùžeme pro vás otevøít.
Do ledna sice ještì budeme
fungovat ve zkušebním provozu, ale to nemìní nic na tom, že
vás zvu do naší restaurace na
obìd i veèeøi nebo jen na sklenku dobrého vínka. A kdo by si
u nás chtìl dát šálek ranní kávy,
podáváme ji již v deset hodin.
Šéfkuchaø TomᚠJícha a jeho
kolegové a kolegynì se na vás
tìší od 15. prosince.
MAS KRAJINA SRDCE
ve spolupráci s KLUBEM V LOMNÉ Vás zvou na
Festival øemesel
spojený s adventním jarmarkem
Kde: kulturní dùm v Chotovinách
Kdy: 8. 12. 2012 od 9.00 do 13.00 hod.
Program:
* øemeslný trh - korálky, svíèky, ošatky, krmítka,
vánoèní ozdoby, vìneèky, svícny, keramika,
perníèky, øezbáøské výrobky, koøení, tiffany vitráže
a další originální výrobky vhodné jako vánoèní dárky
* vystoupení dìtského pìveckého sboru pøi ZŠ Chotoviny,
dìtského sboru lektorky Mirky Kuklové
a dìtí MŠ Chotoviny pod vedením Jany Zrzavecké
* ochutnávka vánoèních specialit
* výtvarná dílnièka pro dìti
Naším zámìrem je také pøispìt v Chotovinách ke kulturnímu vyžití všech obyvatel, k èemuž výbornì poslouží dva sklepy s podiem, krby a barem. Prvním spoleèným veèerem s hudbou se pro nás mùže stát oslava pøíchodu nového roku. K tanci a dobré náladì nám od 20 hodin zahraje táborská kapela Tox,
která má ve svém repertoáru
všechny známé a oblíbené hity.
Vstupenky si radìji rezervujte
pøedem, pøipravené je pro vás
máme pøímo v recepci hotelu,
v kavárnì Rotunda na autobusovém nádraží v Táboøe nebo
v cukrárnì Moccacafé v Pražské
ulici v Táboøe. Rezervaci si mùžete také domluvit na telefonu
602 461 693, jedna vstupenka
stojí 250 korun.
Oficiální slavnostní otevøení
s prohlídkou celého hotelu
plánujeme na leden, pøièemž
o pøesném termínu vás budeme
informovat v pøíštím vydání Listù Chotovinska. Do té doby si
pøeji, abyste k nám našli cestu,
cítili se u nás pøíjemnì a zase se
k nám vrátili. My se vynasnažíme, aby se Gold stal „zlatou“
znaèkou Chotovin.
Zdenìk Krejsa st.
Od listopadu soutìžíme ve sbìru elektra!
Milí spoluobèané, ve spolupráci
s Jihoèeským krajem a spoleèností
ASEKOL jsme pro Vás pøipravili soutìž ve sbìru drobného elektra.
Zapojit se mùžete ihned, od oka-
mžiku, kdy si vystøihnete leták s razítky (také si jej mùžete vytisknout
z webových stránek www.asekol.cz,
sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen staèí najít doma,
v garáži, na pùdì nebo na chatì staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s letákem na sbìrný dvùr. Tam
Vám letáèek orazítkují (1 spotøebiè =
1 razítko). Jakmile budete mít pìt ra-
zítek, vyplníte kontaktní údaje, odpovíte na otázku, zda elektro patøí
do smìsného odpadu a odešlete
leták na danou adresu. Poèet letákù
není omezen, naopak, èím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letákù, tím vìtší šanci máte
na výhru zbrusu nového tabletu
Samsung nebo další elektroniky.
Více informací o soutìži je k dispozici na www.asekol.cz.
Vítìzové se budou losovat za celý
kraj, první místo bude ocenìno zbrusu novým tabletem od spoleènosti
Samsung, hodnotné spotøebièe
obdrží i vylosovaní na 2.- 5. místì.
Pøesná pravidla jsou uvedena na
webových stránkách www.asekol.cz,
opìt v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutìže mùžete
vyhrát hodnotné ceny a zároveò pøispìjete recyklací elektra k ochranì
životního prostøedí. Každý spotøebiè totiž obsahuje až 80 % materiálù, které lze znovu využít. Navíc se
zabrání úniku škodlivých látek, jako
je rtu nebo olovo. Nenechte proto
ležet staré elektro v šuplíku, radìji
sbírejte a vyhrávejte! Soutìž trvá
do 28. 2. 2013!
Obú
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
NOVÉ KNIHY
Vìra Øeháèková - UNESLI NÁM
DCERKU. Malá chvilka nepozornosti promìnila život manželù
Slavíkových v utrpení. Kdosi jim
odcizil auto, v nìmž spala jejich
tøíletá dcerka. Zoufalí rodièe po
holèièce pátrají. Èas ubíhá. Policie pøípad odkládá jako nevyøešený.
Vìra Øeháèková - DØÍV NEŽ SE
ROZLOUÈÍME. Mít dìti nebo ne?
Nìkdo po nich touží, druhému
jsou naopak na pøekážku. Tíhu
téhle otázky pocítila Hana na
vlastní kùži. Její první manželství vzalo za své jen proto, že
manželovi dítì nedala. S dalším
partnerem se seznamuje pøes
internet.
Sylva Lauerová - JUMARORO.
Karolína se vydává na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, aniž by tušila, co pøesnì ji
èeká. Její pøítel Lukᚠse nevrátil z dovolené a pátrání po jeho
stopách hlavní hrdinku zavede
Ètení pro seniory
Nìkolikrát do roka se scházíme v knihovnì s našimi seniory
nad knihami, dobrým jídlem a pitím. I tentokrát se veèer vydaøil.
A protože v prosinci se již všichni
vìnují pøedvánoènímu úklidu
a peèení, a pøijít do knihovny by-
až do brazilského deštného pralesa. V exotickém prostøedí povodí amazonské delty
se odehrává témìø mystický pøíbìh s pøekvapivým vyvrcholením
Roger Cooper - ROZSUDEK:
TREST SMRTI A 10 LET. Zatèením pøi obchodní cestì do Teheránu v prosinci 1985 zaèal pro
Rogera Coopera vyèerpávající
duševní a tìlesný zápas, který
trval celkem pìt let, tøi mìsíce a
dvacet pìt dní. Vìznice Evin
patøí k nejobávanìjším na svìtì.
Radka Zadinová - ZEMÌ NIKOHO. Pøíbìh volnì navazuje na
knihu „Variace na lásku“. Jeho
protagonistkou je šestadvacetiletá Klára, která sice žije v rodinì své dávno mrtvé sestry, ale
má pocit, že vlastnì nikam nepatøí. Jizvy, které zùstaly po napadení zdivoèelým psem, i ty,
které schovává ve svém srdci,
chom tøeba zapomnìli, bylo naše
listopadové setkání již ladìno adventnì. Takže jsme si èetli o vánoèních pøípravách - úklidu, peèení, chystání pøekvapení, strojení, shonu, nevydaøených zabijaèkách kaprù a peèlivì nazdobeném,
dùkladnì ukrytém a navždy ztraceném cukroví. Sváteèní náladu
jsme si pøinesli již s sebou a pohodu nám umocnily vánoèní svíèky, svaøáèek a cukroví. Bylo nám
hezky a brzy se sejdeme zas a pøeèteme si tøeba nìco o zdraví, o zahrádce a o lidech èi zvíøatech.
Milí ètenáøi, a máte letos to cukroví jako od maminky nebo od babièky - a je pìknì „oštípané, ozívané a ohøímané“ a hlavnì - schovejte jej pøed mlsouny, tak abyste
jej zase našli, na Vánoce, ne až na
vysvìdèení.
Š. Petrásková
Vaøení s Karlem Stuparinem
V listopadu se v cvièné kuchyòce ZŠ Chotoviny konal
jeden z øady kurzù, které pro obèany pøipravila organizace
MAS Krajina Srdce. Kuchyòku jsme zaplnili k prasknutí.
Kurzy vede zkušený lektor, mistr ve svém oboru, Karel Stuparin,
který 36 let vaøil pro Ministerstvo zahranièí nejen v Èesku, ale i na
ambasádách v Nìmecku, Švýcarsku, Anglii, Rusku nebo Itálii. A vaøení
mu šlo pìknì od ruky. Tento kurz - ,,Brambory, co o nich ještì nevíte“
- byl zamìøen na potravinu, která k venkovu neodmyslitelnì patøí .
Z brambor vaøí snad opravdu každý. A byli jsme zvìdaví - mladí i ti,
kteøí vládnou vaøeèkou již 40 let - co o nich ještì nevíme...
Opravdu spoustu toho ještì nevíme, a každý z nás se nauèil a dozvìdìl nìco nového. Všechno jsme také ochutnali: halušky, vepøovou panenku na smetanì s kapari a sýrovými bramborami i snìhový dezert
s èokoládou a vajeèným likérovým krémem. Nauèili jsme se a dobøe
najedli a už se tìšíme na další kurzy a recepty.
Za OÚ Š. Petrásková
vzbuzují v lidech soucit,
ale právì o ten Klára nestojí.
Eva Brabcová - I DOKTOR
JE JEN CHLAP. „I doktor je jen
chlap“ je tøetí knížka povídek od
autorky Evy Brabcové. A stejnì
jako život støídá chvilky radosti
a smutku, tak i v této knížce jsou
povídky veselé, vážné i dojemné.
Petra Lejsková-Langová - BLUES PRO OPUŠTÌNÉ POSTELE. Ti
dva spolu nemají spoleèného
vlastnì vùbec nic. On je vyrovnaný zralý muž, milující manžel
a otec, ona konvencemi nespoutaná dívka s dosti svérázným smyslem pro humor, permanentní smùlou v lásce, stále
se stupòujícími problémy v rodinì a hlavou plnou nesplnìných snù o kariéøe zpìvaèky.
Ludìk Stínil - MLADÍ MUŽI
V RÁŽI. Rozchody, jak asi poznala vìtšina z nás, bývají vždycky emotivní. Ty neèekané jsou
navíc tìžké a bolestivé.
Ludìk Stínil - TØICÁTNÍCI NA
ODSTØEL. Je jim nìco málo pøes
tøicet, mají rozjeté životy, mají
svoje radosti i starosti - a po letech se znovu chtìjí vidìt. A tak
se patnáct let po maturitì na
obchodní akademii sjíždìjí bývalí spolužáci do staré vilky
uprostøed lesù, aby tu vzájemnì probrali své dosavadní životní eskapády a zavzpomínali na
ony „staré dobré èasy“.
Zuzana Francková - MUCHOLAPKA NA PREVÍTY. Mladá novináøka Martina má všechny pøedpoklady k tomu, aby byla se svým
životem docela spokojená. Je
hezká, chytrá, úspìšná, ale pøesto se jí nedaøí najít toho pravého.
Zuzana Francková - NEVÌRNÌ
TVÁ. Slepá touha po pomstì
a bezbøehá naivita je kombinace doslova vražedná, jak se na
vlastní kùži pøesvìdèí hrdinka
pøíbìhu, devatenáctiletá Rebeka.
Vìra Øeháèková - KDYŽ SE LÁSKA ZMÌNÍ V POSEDLOST. Padesátiletá Kateøina žije vedle muže
alkoholika. Vdá dceru, pozdìji
se žení také syn. Kateøina uvažuje jako vìtšina žen jejího vìku.
Došla na konec života, i když ten
její byl na city tuze chudý. Ve
skrytu duše zùstává však mladou holkou, která nepøestává
snít o lásce.
Ken MacClure - VZKØ͊ENÍ.
Britská pouštní hlídka pozoruje, jak z iráckého území prchá
pøes hranici do Saudské Arábie
vozidlo pronásledované vojáky.
V havarovaném vozidle Britové
najdou zohyzdìného umírajícího muže.
5
PRO MLÁDEŽ
Jiøí Èerný - MOØE OTAZNÍKÙ.
Kde se zaèaly hrát karty? Proè
se stolnímu tenisu øíká pingpong? Kdo poprvé obeplul zemìkouli úplnì sám? Proè lidé nasedají na konì pouze z levé strany? Odpovìdi na tyto a øadu
dalších otázek jsou dílem publicisty a spisovatele Jiøího Èerného.
Jan Sobotka - O ÈERTU PEPIÁŠOVI. Èert Pepiᚠbyl v pekelné
škole samá poznámka, ba i dvojka a trojka z chování, protože
neumìl zlobit. Když ho poslali
do služby mezi lidi, deset let do
pekla nikoho nepøinesl, a proto
se tam jednoho dne pro svou
dobrotu nesmìl vrátit.
Jan Sobotka - ÈETR PEPIÁŠ,
KOUZELNÍCI A ÈARODÌJOVÉ.
V další knize vytáhne èert Pepiᚠz bryndy inspektora Pižla, vrátí lidem zamilovanost, èernoknìžníkovi Vosáhlovi pomùže
k bìloknìžnictví i k nevìstì,
pøemùže èarodìjnici Klotyldu
a postará se, aby kouzelníci hráli
fair-play.
Jiøí Kahoun - ŠTÌSTÍÈKO A KOCOUØÍ DÌDEÈEK. Kocourek Štìstíèko se hroznì tìší na prázdniny - jede totiž ke svému kocouøímu dìdeèkovi.
Šárka Jínová - ZA TVOU LÁSKU
DÍKY! Pøíbìhy, které autorce
svìøily samy dìti, které žily nìjakou dobu na ulici, jsou urèeny hlavnì dívkám ve vìku okolo patnácti let, ale možná zaujmou i jejich mámy. Jsou
opravdové, protože je spousta
takových dìtí, které nikdo nechtìl, nikdo nemiloval ...
Vìra Øeháèková - LÁSKA NENÍ
SAMOZØEJMOST. Ètrnáctiletá
Adéla se stìhuje do satelitního
mìsteèka v období, kdy prožívá
svoji první lásku. Martin slibuje, že za ní bude dojíždìt. V satelitu panuje podivná atmosféra. Nad teenagery vládne Elen,
dcera ruského magnáta.
Vìra Øeháèková - TAJEMNÉ
POZADÍ ŽANETINA ŽIVOTA. Na
samotu k Jánským pøiváží neznámá žena duchem nepøítomnou dívku Žanetu. Sjednává
podmínky ohlednì Žanetina
ubytování: Žaneta musí chodit
ke koním a budou jí pravidelnì
podávány léky. Žaneta nemluví,
všeho se bojí, straní se spoleènosti. Jediným životabudièem
jsou konì.
Zuzana Francková - KRÙÈEK OD
PROPASTI. Patnáctiletá Nela
neprožívá právì pøíjemné období. Po rozvodu rodièù se sice
zbavila vìèných hádek, ale pro
zmìnu zjistila, že gymnázium,
na které musela z donucení nastoupit, jí vùbec nevyhovuje.
Š. Petrásková
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
6
Semináøe v knihovnì
V pátek 16. listopadu se konal v knihovnì minisemináø zamìøený na nalezení harmonie v emocích a situacích
skrze porozumìní a léèení, hledání harmonie ve vztazích a osobní duševní pohodì a propojení s vnìjší spoleèností.
Semináø byl obsazen již dlouho pøed stanoveným datem. Další minisemináø
plánovaný na prosinec bude na téma:
„Abychom uzdravili tìlo, je tøeba léèit duši, aneb, nemoc je
jasným signálem, že nejdeme správným smìrem.“ Èlovìk je
pøedevším duše. Abychom uzdravili tìlo, je tøeba léèit duši. K vyléèení duše je tøeba nauèit se odpouštìt a zmìnit se. Pokud se
dokáže vaše duše zmìnit, zmìní se vᚠosud. I tento semináø je již
z velké èásti obsazen.
Š. Petrásková
Heligonky
V polovinì listopadu jsme se
doèkali „Veèera s písnièkou“.
Pozváni byli oblíbení a známí
„Veseláci“. Hrají u nás již tradiènì, jsou dobøí a zábava se s nimi
vždy vydaøí. Úèast nebyla tak
hojná, jak jsou heligonkáøi jistì
zvyklí, ale kdo pøišel, toho pobavili a nelitoval. Mohli jsme sedìt a poslouchat, zatanèit si
a zazpívat. Písnièky to byly staré známé, naše èeské a hlavnì
jihoèeské. Byl to pìkný „Veèer
s písnièkou“. Za rok nashledanou a naslyšenou.
Za OÚ Š. Petrásková
Senioøi již oslavili Vánoce
Moji drazí!
Zdravím Vás na poèátku Adventu. Pevnì vìøím, že do
tohoto i následného vánoèního èasu vstoupíte s nadìjí.
Vždy Boží láska a láska Vašich drahých jsou pøi Vás
a se dìje cokoliv. A to je veliká vìc. To je zkušenost, která
je nad všechny dary svìta. Kéž tedy zakusíte dar pravé
lásky s tìmi, kteøí Vás milují.
I Bùh nás miluje!
V dítìti Betlémských jeslí poslal na svìt svého Syna Ježíše. Ten stojí
o Vᚠvztah, o místo ve Vašem životì. Nenechte ho stát pøed zavøenými dveømi svých domovù i svého srdce. Ježíš je poslem spásy, lásky,
obìti, služby i pravdy.
Po tom všem toužíme.
Pøijïte o tyto dary prosit. Pøijïte podìkovat za pøítomnost i budoucnost. Je totiž v Božích rukou. Abychom tuto skuteènost pøijali, je
tøeba hledat pokoru i odpovìdnost, je tøeba hledat èistotu vztahù
i ryzost srdce. Je tøeba hledat jistotu a dùvìru vùèi sobì i Kristu.
Kéž se Vám to v pokojnosti a radostnosti daøí právì v této svátostné
dobì.
Kéž Vás provází Boží požehnání i v novém roce L.P. 2013.
Upøímnì Vás pozdravuje a do ochrany Pánì Vás porouèí
Mgr. Eva Èervená – faráøka Církve ès. husitské Chotoviny
s asistentkou D. Šenkýøovou, Zámecká 75
Církev ès. husitská – Chotoviny
Vá
n
oc
e
Advent – pobožnosti v modlitebnì, vchod ze Zámecké ul.
– 6., 13., a 20. prosince – zaèátek vždy ve 13.30 hod.
– káží kazatelé vikariátu
24. 12. bohoslužby modlitebna - 13.30 hodin
25. 12. bohoslužby - modlitebna - 13.30 hodin
1.1. 2013 Novoroèní bohoslužba - 13.30 hodin
A byly to Vánoce se vším všudy.
Bylo to poslední zasedání v tomto
roce a tak probìhlo ve znamení Vánoc a Nového roku. Bohunka Otradovcová s tímto nápadem pøišla
a vzala si to na starost. Zhostila se
toho úkolu na výbornou. Každý mìl
pøinést nìco „na zub“, jak se øíká,
a tak to bylo skuteèné vánoèní zasedání. Byl stromeèek, svíèky na stolech, na talíøích dobroty, bylo cukroví, chlebíèky, víno tekuté i v hroznech, byla i celá vánoèka, závin
a mnoho vánoèních dobrot. Potleskem byl poprvé pøivítán Karel Krejèí
s manželkou, který donesl celý tác
rybích øízkù a pekáè nádivky a hlavnì harmoniku, kterou nenechal odpoèinout a s Mílou Pekárkem se výbornì sehráli. Zpívaly se koledy,
pøednášely se básnièky, i ty vánoèní
ze školních lavic a také legraèní
s vánoèním humorem. Dodateènì se
pøálo p. Heømánkovi k svátku a písnièka „Hospùdko zaèouzenᓠmu
jistì pøišla vhod. I Ježíšek na zasedání pøišel. V podobì paní Kolací,
která jako každý rok mìla pro každého pìkný dárek. Paní Kolací fotila,
i Bohouš Èechtický, který s manžel-
kou vede kroniku, již druhý díl, a je
nádhernì zpracovaná. Na øadu pøišlo i hodnocení. Napøed legraèní, na
každého se nìco vìdìlo, a potom to
opravdové, které provedl vedoucí
klubu Míla Pekárek s pøáním hezkých Vánoc, podìkování všem a hlavnì hodnì zdraví a štìstí do nového
roku a pozval všechny na další zasedání v dubnu roku 2013. I všechno
hezké má ale svùj konec. Jako každé
naše sezení, i toto velmi hezké posezení a pobavení našich starších
obèanù bylo ukonèeno písnièkou
„Než dobrou noc si všichni dáme“.
Pomalu se rozcházíme, dìlají se
hlouèky a každý pøeje jen to zdraví
a vše nejlepší. Je sychravý veèer.
Mlha a nevlídno. Ale v duši je dobrý
pocit z hezky užité chvíle s pøáteli.
A pøání? Jak je to v poslední sloce
básnièky „vlastní výroby“:
Zas pøijde jaro a s ním naše setkání,
a všichni spoleènì tu zasedáme
a nikdo nechybí tu mezi námi
a znova písnièku „Na zdravíèko,
pøátelé“ si všichni zazpíváme.
Za Klub seniorù Ludvík Markvart
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
BLÍŽÍ SE KONEC SVÌTA?
Ètenáøe asi nepotìším, ale –
mohu-li se vyjádøit vojenskou
hantýrkou – máme to dokonce
„za pár“! Alespoò to prokázal
rozsáhlý prùzkum renomované
anglické spoleènosti Ipsos, která ho na objednávku britské
zpravodajské agentury Reuters
provedla ve dvaceti zemích svìta. Výsledek prùzkumu je šokující. Napøíklad jen v USA oèekává globální zkázu svìta 22%
obyvatel, což je zhruba každý
pátý obèan. Ve støední Evropì
odpovìdìlo kladnì o nìco ménì
dotázaných respondentù, ale
k nám – nemýlím-li se – tato Jobova zvìst ve vìtší míøe ještì
nedorazila. A nyní to hlavní: kdy
se tak stane? Podle znalcù
mayské kultury a jejich výkladu
slavného a v proroctvích osvìdèeného mayského kalendáøe
nastane konec svìta 21. prosince 2012.
Obèan Josef Švejk by tuto
zprávu pravdìpodobnì okomentoval svým obligátním „to
chce klid“, protože z dìjin svìta
vìdìl, že takovýchto proroctví
a prognóz již byl bezpoèet a svìt
se toèí dál. Rùzné dìjinné události a aktivity bìhem èasu oživovaly dávno zapomenutá proroctví, ale nejvíce „zaruèených“
pøedpovìdí o zkáze svìta se vázalo ke konci tisíciletí.
Málokdo ale ví, že tomu tak
bylo i v dobì zcela nedávné –
na pøelomu rokù 1999 a 2000.
Také tehdy letìla svìtem zpráva
o nastávajícím konci svìta, kterou zmanipulovali ortodoxní
vyznavaèi víry. Argumentovali
z kontextu vytrženými výroky
z projevu papeže Jana Pavla II.,
ve kterém radil „všem lidem,
kteøí hledí vstøíc nejisté budoucnosti“, aby poslední den oèekávali klidnì a v nadìji a dále
øekl vìøícím shromáždìným na
Svatopetrském námìstí, že
„soudného dne“ je tøeba vyèkávat „s tichou nadìjí“. Podle jiných pøedpovìdí v poslední den
v roce 1999 k nám také mìli pøiletìt mimozemšané.
V souvislosti s prognózami
o zmìnì milénia jistì není bez
zajímavosti zmínit se, jak vypa-
Ètení pro ženy
jsme si nìco o zdraví, udìlali si
nìkolik testù pro pobavení a pak
už bylo vše sváteèní - ètení, povídání, vzpomínání, výroba ozdob na stromeèek, i cukroví
a víno svaøené, vše nám chutnalo a vonìlo vánoènì, i ty pìkné pøíbìhy z knížek.
Š. Petrásková
Také se ženami se scházíme
nìkolikrát do roka v knihovnì
a pøedèítáme si z knížek o dìtech, o mužích, o lásce, o tchýních a životních kotrmelcích.
Tentokrát ale naše setkání bylo
také již trochu adventní. Pøeèetli
BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM
Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané:
60 let Václav Køemen, Vrážná
Hana Èermáková, Liderovice
65 let Miroslav Konopiský, Chotoviny
Jiøí Koželuh, Chotoviny
Ing. Jaroslav Miòha, Chotoviny
70 let Ing. Jiøí Kratochvíl, Chotoviny
75 let Miluše Kortusová, Chotoviny
Marie Kubecová, Chotoviny
František Kaòa, Èervené Záhoøí
Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
7
JAK TO VLASTNÌ BYLO?
BRAMBOROVÝ SALÁT
Dovedete sipøedstavit štìdroveèerní stùl bez bramborového salátu? Jenže od kdy ho
vlastnì s kaprem jíme jako
slavnostní jídlo? A proè, když
tradièními èeskými jídly na
Štìdrý veèer odedávna bývala
hrachová nebo èoèková polévka èi kaše a nejrùznìjší nákypy
s houbami, jablky nebo oøechy?
Bramborový salát se u nás
zaèal poprvé objevovat na pøelomu 19. a 20. století, tedy
zhruba o sto let pozdìji, než
samotné brambory. Odkud ale
pøesnì vyšel nápad na zeleninový mix s bramborami, není
dodnes jasné. Ve své kuchaøce ho má i Magdalena D. Rettidala situace v poslední den roku
999. Strach z konce svìta tehdy zachvátil hlavnì vyznavaèe
víry v Øímì. Pøíèinou tehdejší
masové hysterie byla tato slova
Písma: „A když se vyplní tisíc let,
propuštìn bude Satan ze žaláøe
svého... první nebe a první zemì
již pominuly a moøe nebylo.“ Na
základì toho nìkteøí vykladaèi
Písma porozumìli tìmto slovùm v tom smyslu, že v poslední den roku 999 nastane konec
svìta.
Když nadešel onen den, knìží se neustále modlili, lidé se káli
ze svých høíchù a navzájem se
bratøili. Neznabozi naproti tomu
nehledìli na peníze i svou povìst a plnými doušky veøejnì
užívali všech svìtských rozkoší
a radovánek. Èím více se blížila
pùlnoc, situace se stávala dramatiètìjší. Papež Silvestr II. sloužil mimoøádnou mši, lidé kvíleli
a houfnì omdlévali. Koneènì
odbila pùlnoc, ale nic mimoøádného se nestalo. Nejdøíve se
vzpamatovali duchovní pastýøi
a pohotovì zaèali zpívat Te Deum
laudámus (Tebe Bože chválíme)
a lidé zaèali nabývat nové nadìje. Ale – jak už je v lidské pøirozenosti – v té chvíli také byly
zapomenuty všechny sliby
a dobrá pøedsevzetí k zlepšení
zpùsobu života.
gová, ale její nápad to nebyl.
Podle jedné teorie recept na
pøípravu bramborového salátu
k nám pøiputoval z Vídnì, ale
pravdìpodobnìjší je, že jsme
ho odpozorovali od bohatých
Rusù, kterým tuto pochoutku
pøipravoval jejich belgický kuchaø.
Zatímco bramborový salát
rychle našel místo v m욝anských rodinách, na venkovì se
dlouho nechtìli vzdát svých
tradic. Složení surovin do
bramborového salátu tak, jak
ho známe dnes, se ustálilo až
po první svìtové válce, ale jeho
razantní nástup na štìdroveèerní stùl zaèal až v druhé polovinì minulého století.
-werZ historie našeho národa
víme, že prožil období slávy
a štìstí, ale také prošel èetnými
bouøemi a pøestál mnoho pohrom. Koøeny víry a nadìje, že
pøijdou lepší èasy, se trpícímu
lidu stala rùzná proroctví a vìštby, které v tìžkých dobách vytryskly jako èistý pramen, aby
obèerstvily vadnoucí mysl.
Tak vznikly vìštby bájné Libuše, slavná proroctví Slepého
mládence, kterého ve vesnici
Koutu u Domažlic objevil èeský
král Karel IV., když se v roce 1362
vracel z Nìmecka do své vlasti,
i pøedpovìdi ménì známého krkonošského Havlasa Pavlaty.
Z cizích vìškyò nesmíme zapomenout na slavnou Sibylu – královnu ze Sáby, kterých nakonec
bylo devìt.
Ale vrame se k nastávajícímu „konci svìta“. Myslím, že –
podobnì jako naši pøedci – se
nemáme èeho obávat. Naše druhé tisíciletí je vìkem Vodnáøe
a podle nìkterých pøedpovìdí
lidé se v nìm mají dobøe a hlavnì spokojenì. Odvážnìjší astrologové dokonce pøedpovídají, že lidstvo bude mít v tomto
tisíciletí snahu vrátit se k co nejpøirozenìjšímu zpùsobu života,
prvoøadì k nahotì. Tak pevné
zdraví a šastný a veselý nový
rok, pøátelé! Jaroslav Wimmer
Noví obèánci
Ina Vysoká
Jeníèkova Lhota
Aneta Vaòková
Jeníèkova Lhota
Elen Rùžièková
Chotoviny
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
8
CHOTOVINY MAJÍ MISTRYNI ÈR V MOTOKROSU
MMÈR Amatérù I.M.B.A.
Tøída MX 85ccm
1.místo: Daniela Krejèová
Motosport Chýnov/Chotoviny
2.místo: Ondøej Krejèí
Motosport Chýnov/Chotoviny
3.místo: Ondøej Srnský
Nové Mìsto na Moravì
Daniela Krejèová celkovì zvítìzila v seriálu Mezinárodního mistrovství Èeské republiky amatérù v motokrosu tø. 85 ccm a stala se tak jako
první dívka vùbec MISTRYNÍ republiky MMÈR federace I.M.B.A. Ondøej Krejèí je vícemistrem Èeské republiky ve tøídì 85 ccm.
V tomto roce uplynulo, samozøejmì s náležitými oslavami, 15 let
od doby, kdy parta nadšencù založila neoficiální klub pøíznivcù motokrosu a endura v Chotovinách.
V prvopoèátku ještì bez jakékoliv
podpory a zkušeností na dnes již
historických strojích ÈZ. Poctivì
jsme vyráželi na závody a každý utržený bod byl považován za obrovské vítìzství. Po nìkolika letech trvalé øehole, jak pøi opravách strojù
tak i pøi získávání fyzièky a technic-
kých zdatností, se zaèali dostavovat
první vìtší úspìchy v podobì vítìzství. Nelze se pak divit tomu, že stejnì jako v jiných sportech, jsou dìti
vyrùstající uprostøed rodin, kde se
vše podøizuje nìjakému koníèku, potrefené podobnì zpùsobem jako jejich rodièe. Ondra s Danèou samozøejmì nejsou vyjímkou. Nejsou sice
sourozenci, ale oba dva už od šesti
let krotí øidítka závodních motocyklù.
Pøed necelými ètyømi lety si prvních dìtských úspìchù všiml jeden
z nejuznávanìjších èeských týmù Motosport Chýnov v èele s Evženem
Zadražilem.V dobì zahájení jednání s ním už jsme mohli nabídnout
Motosportu naše mladé závodníky
s urèitými zkušenostmi i úspìchy
a protože se tým specializuje pøedevším na výchovu a rozvoj mladých
talentù, slovo dalo slovo a spolupráce byla zahájena.
Cesta k titulu se zapoèala v roce
2010. Ten se stal zásadním nejen
díky pøechodu ze tøídy MX 65 do
vyšší tøídy MX 85, ale došlo i na
zmìnu znaèky stroje. Daniela i Ondra v tomto roce pøesedlali z KTM
Florbalisté zatím neoslòují
Po odehrané polovinì
základní èásti jsou vyhlídky obou týmù na Ligu
(soutìž nejlepších týmù
základní èásti) v druhé
èásti sezóny v oblasti scifi. Pro Draky bude úspìch
Divize a Stars urèitì skonèí v Pøeboru (týmy z posledních a pøedposledních míst) a úspìchem bude vítìzství v zápase v základní èásti.
Draci druhé kolo zahráli nad oèekávání dobøe. V prvním zápase proti loòským finalistùm z Jistebnice
jsme drželi krok a neprohrávali více
než o 2 góly. Vycházely hlavnì standardní situace. Minutu pøed koncem
jsme vyrovnali, o našem vítìzství
v prodloužení rozhodla trestná støílení a vyhráli jsme 6:7. Nabuzeni vítìzstvím jsme vstoupili do druhého
zápasu. Aè jsme byli lepším týmem,
soupeø vedl. Vždy o jeden gól. Sotva jsme vyrovnali, soupeø dal šastný gól, buï po naší pøihrávce, èi
díky vlastnímu gólu. Opìt
jsme v poslední minutì vyrovnali a vyhráli na trestná
støílení.
Na základì výsledkù
z druhého kola šli Draci potvrdit výsledek do tøetího
kola. Rychle jsme procitli. Minimální pohyb, vlastní chyby a èasté vyluèování na naší stranì mìlo za následek hrozný obraz hry. Pivní vlny, které nebyly ten den ve formì, nás pøehrávaly. Zápas sice zaèal naším gólem, ale v poloèase jsme prohrávali
4:1. V druhém poloèase jsme zmìnili systém, hráli jsme agresivnì
a snížili jsme na 4:3. Soupeø se znovu trefil a my jsme opìt snížili na
rozdíl jednoho gólu. Pøi power-play
jsme mìli smùlu, trefili jsme tyè
a potom dokonce tyè-tyè a míèek vylétl z brány. Soupeø míèek zachytil
a pøes celou plochu trefil na koneèných 6:4. Pokud jsme byli jak opaøení, co øíci o dalším zápase. Po 3 vte-
na motocykly SUZUKI RM 85 o výkonu cca 35 koní. Ke zmìnì pøispìl
fakt, že stroj Suzuki 85 je robustnìjší, tedy trvanlivìjší, a hlavnì cena
náhradních dílù je díky sponzorským
smlouvám výraznì nižší. Naštìstí se
tento krok ukázal jako správný, jezdci
se s motocykly dobøe sžili a letošní
sezóna se stala obzvláštì pro Danèu nejen sezónou bez vìtších úrazù,
ale hlavnì sezónou s dosud nejlepším sportovním úspìchem v životì.
Pro informaci neznalým. Ve tøídì 85 ccm se mohou úèastnit jezdci
- dìti ve vìku od 11 do 16 let a seriálu MMÈR Amatérù se letos prùbìžnì zúèastnilo 75 jezdcù.
Ještì musíme pochválit druhého Ondru, který si v polovinì sezóny pøi závodu v Jinínì zpùsobil úraz
v podobì pøetrženého kolenního
vazu a to ho na šest týdnù vyøadilo
z bojù o prvenství. Druhé místo tedy
nelze v žádném pøípadì považovat
za neúspìch.
Závìrem musím tradiènì podìkovat všem našim sponzorùm v èele
s Mìstem Chýnov a to nejen za pìknou finanèní podporu mladým jezdcùm (v souèasnosti má tým 53 aktivních jezdcù), ale i za osobní úèast
pøi pøedávání cen na závodech poøádaných Motosportem. Zkrátka
úèast èlenù vedení mìsta, pana senátora Eyberta a i úèast letošního
vícemistra svìta Martina Michka
nebo Petra Bartoše „koøenily“ tyto
akce a pøispìli k propagaci tohoto
nádherného sportu s obrovskou èeskou tradicí. Samozøejmì nelze zapomenout na fanoušky, které na závodech vídáme ve velkém množství
a co píši obzvláštì rád, ani fandové
z Chotovin :-) nejsou žádnou výjimkou, právì naopak.
øinách jsme prohrávali. Soupeø byl
rychlý, pøesný, dùrazný a v poloèase to bylo 7:1. Do druhého poloèasu jsme nic nevymysleli a odevzdanì prohráli 11:3. Jediné, co nás potìšilo, bylo vìdomí, že všechny góly
padly ze standardních situací. Alespoò nìkde dobrá pøíprava.
Naproti tomu Stars mìli tìžký
zápas s Mrníky. Stars byli oslabeni,
protože se hrál odložený fotbalový
zápas. Chybìla polovina týmu. Co
o tom napsat? Snad jen, že zápas
skonèil 16:2 pro Mrníky. Druhý zápas proti Alpha byl jiný. Soupeø si
dal gól a Stars jeden ještì pøidali.
Soupeø bìhem pùl hodiny snížil
a Stars drželi výsledek 2:1 ještì 3 minuty pøed koncem. Pak soupeø vy-
rovnal. Možná se projevily malé zkušenosti a nepozornost. Soupeø v poslední minutì strhnul vítìzství na
svoji stranu 3:2.
Úvodní zápas Stars tøetího turnaje mìl stejný prùbìh jako poslední turnaje pøedchozího. Proti Plané
vedli. Soupeø si dal dva góly. Pak
padaly góly na obou stranách. Stars
vedli 3 minuty pøed koncem 4:3.
Soupeø vyrovnal a v poslední minutì dal vítìzný gól na 5:4. Další zápas, odveta proti Honzíkùm, kopíroval úvodní zápas Stars. Honzíci
hráli strojovì pøesnì a chyby nedìlali a naopak chyby domácích trestali.
Zápas skonèil 9:0 pro Honzíky, kteøí
jsou zatím nejlepší v celé lize.
skóre body
Tabulky
skóre body
1. Pacovští Honzíci
59 : 6 18
2. Mrníci Opaøany
43 : 21 14
3. FbK Planá n./L.
21 : 25 12
4. Alpha Legion Tábor 12 : 27 7
5. FbK Chýnov
16 : 32 3
6. Chotoviny Stars
12 : 55 0
1. Rychlá rota Tábor
2. Sokol Jistebnice
3. FBK Pivní vlny S.Ú.
4. Draci Chotoviny
5. Sokol Želeè
6. Vajgar Bojz JH
32 : 23 15
43 : 21 13
28 : 26 9
26 : 34 7
18 : 28 7
15 : 30 3
Motosport Chýnov
Jarda Krejèí-Chotoviny
P. Havlík
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
9
Kuželkáøské soutìže 2012/2013 „se koulí“ ke konci podzimní poloviny
Ženy – III. KLZ
KK Akuma Kosmonosy - Chotoviny 1551 - 1652 – 1 : 5 Pilaøová 408,
Køemenová H. 421, Svatošová 430, Kuèerová 393.
TJ Sokol Èervené Peèky - Chotoviny 1595 - 1571 – 4 : 2
Pilaøová 386, Kuèerová 371, Svatošová 405, Køemenová H. 409.
Chotoviny - KK Akuma Kosmonosy 1694 - 1550 – 6 : 0
Pilaøová 416, Kuèerová 416, Svatošová 418, Køemenová H. 444.
Poslední domácí utkání podzimní èásti:
9. 12. ne 14:00 Chotoviny - TJ Sokol Èervené Peèky
V listopadu se našim ženám ve tøetí lize celkem daøilo. Nejdøíve „vyloupily“ kuželnu v Kosmonosech, kdy soupeøkám témìø nadìlily kanára.
Naše dìvèata vyhrála pomìrem 5 : 1. Další utkání probìhlo na kuželnì
Èervených Peèek. Po vyrovnaném prùbìhu zápasu se soupeøkám podaøilo zvítìzit o 20 kuželek a tím naše družstvo porazily pomìrem 4 : 2.
Poslední víkend v mìsíci se odehrál zápas na chotovinské kuželnì.
Na odvetu pøijely hráèky Kosmonos. Naše dìvèata hostùm nedala šanci
a zvítìzila pomìrem 6 : 0. Po necelé polovinì soutìže se naše družstvo
žen drží na pìkné tøetí pozici, kdy na druhého v poøadí ztrácí 4 body.
Další utkání sehrajeme v nedìli 2. 12. od 13 hodin na domácí kuželnì
s družstvem Jiskra Nová Bystøice. Tímto zveme všechny fanoušky.
Muži A - Divize Jih
Nové Mìsto na Moravì - Chotoviny 2698 - 2560 – 8 : 0 Chobotský 420,
Køemen 422, Makovcová 436, Hrstka 402, Foøter 426, Hein 409.
Cesta za nejvzdálenìjším soupeøem se nevydaøila. Dva èlenové týmu se
pro jiné povinnosti nemohli zúèastnit a ostatní i pøes bojovnost neuhráli
ani jedno vítìzství. Nechvalný kanár se veze domù.
Chotoviny - TJ Centropen Daèice D 2603 - 2477 – 7 : 1 Køemen 427,
Hrstka 442, Bartoò 451, Makovcová 410, Hein 443, Bervida 430.
V tomto utkání jsme již nechtìli dopustit zaváhání jako proti Kamenici.
Zaèátek zápasu se vydaøil. Po prvních tøech dvojicích vedeme 3:0 o 129
kuželek. Následná prohra hráèe o 14 kuželek nic nemìní, protože
v závìreèných bojích vyhrává Zbynìk o 7 a Luboš o 4 kuželky a výhra 7:1
je na svìtì. Musím vyzdvihnout pìkné výkony celého týmu, protože souèet kuželek èiní 2603.
TJ Start Jihlava - Chotoviny
2557 - 2527 – 5 : 3 Makovcová 407,
Hein 431, Hrstka 454, Bartoò 439, Køemen 361, Foøter 435.
Do Jihlavy jsme jeli s cílem získat alespoò bod. Zápas jsme zaèali dobøe,
Ája vyhrává o 4 kuželky. Následnì Zbynìk drží krok s velmi dobøe hrajícím Votavou, ale v závìru prohrává o 17 døev. Následné výhry Libora
a Honzy Bartoòe jsou velmi nadìjné pro závìreèné boje o body. Ale
vypjatý zápas si vybral svou daò. Hra Petra nás bohužel stojí bod i tìžce
vydøené skóre. Nához 361 patøí opravdu do jiné soutìže. Tuto ztrátu ještì
mohl napravit Honza Foøter, ale bohužel posledními hody tìsnì prohrává o 3 kuželky a nešastná prohra je tady.
Chotoviny - KK Slavoj Žirovnice 2548 - 2531 – 5 : 3
Køemen 433,
Hrstka 424, Bervida 424, Foøter 407, Hein 431, Bartoò 429.
V pøedposledním zápase v domácím prostøedí jsme pøivítali tým Žirovnice, který k nám pøijel po osobním rekordu na své kuželnì. Po prvních
dvojicích jsme vedli 2:0, ale následné tøi prohry v øadì nás dostaly pøed
poslední hrou do stavu 2:3 pro hosty a skóre 0. Abychom mohli pomýšlet
na vítìzství, musí Honza Bartoò porazit soupeøe. Honzovi se daøí a po
první dráze vede o 14 kuželek. Na druhé dráze si už výhru nenechal vzít.
Vítìzíme o 17 kuželek a body jsou po krásném zápase doma.
TJ Loko È. Budìjovice - Chotoviny 2496 - 2495 – 5 : 3 Køemen 420,
Chobotský 408, Hrstka 428, Makovcová 427, Hein 406, Bartoò 406
Poslední podzimní utkání na venkovní kuželnì se hrálo v È. Budìjovicích. Zisk bodù na Lokotce byl spíše snem, protože domácí tým na pod-
zim doma ještì neprohrál.Vstup do zápasu se nám nevydaøil. Petr i Honza
prohrávají. Následnì vyhrává Libor a stahuje skóre, Ája prohrává o 9.
Poslední dvojice má cíl jasný, vyhrát a získat alespoò 18 kuželek na svou
stranu. Bohužel i pøes výhry Zbyòka a Honzy Bartonì to na zisk bodù
nestaèí, pouze jedna kuželka nás dìlí od remízy. Po mnoha chybách
celého týmu nás tato prohra velmi mrzí.
Poslední domácí utkání podzimní èásti:
7. 12. pá 17:30 Chotoviny - TJ Sokol Slavonice
Muži B – Krajský pøebor I
Nová Ves u ÈB - Chotoviny
2407 - 2439 – 2 : 6 Chobotský 379,
Zeman 356, Otradovec 452, Svaèina 440, Vacko 408, Køemenová 404.
Nìkteøí z nás v Nové Vsi hrají poprvé. Zaèátek není úplnì nejlepší.
Honzovi s Mírou se nedaøí, ale soupeøi také ne, a moc tedy neztrácíme.
Rozehráváme se až ve tøetí dvojici, kdy Petr nadìlí soupeøi 70 kuželek.
Ostatní se pøidávají, vytváøíme si domácí prostøedí a zápas už do samého
konce nepustíme.
Fezko Strakonice - Chotoviny
2567 - 2494 – 7 : 1 Chobotský 474,
Zeman 385, Vacko 382, Kytír 415, Svaèina 447, Køemenová 391.
Ve Strakonicích je to jiné, zaèátek nám vychází. Honza nahraje pomalu
o sto víc, než v Nové Vsi a také Pepa hraje celkem dobøe. Tentokrát nám
nevychází støed, kde ztrácíme hodnì kuželek, a závìr už si soupeø ohlídal. Ještì pøed týdnem by nám výkony ve Strakonicích staèily na vítìzství, bohužel dnes jedeme bez bodù.
Chotoviny - TJ Loko È. Budìj. B 2454 - 2470 – 5 : 3
Chobotský 424,
Kytír 400, Otradovec 425, Svaèina 4196, Vacko 423, Køemenová 438.
Po pìti venkovních a pouze dvou domácích utkáních hrajeme opìt pøed
domácím publikem. K dohrávce pøijíždí Lokotka z Budìjovic. Zápas je
jak na houpaèce. Zaèínáme 0:1, pak vedeme 2:1 a po dalších dvou je to
zase 2:3. Lenka na konci je ale naší pojistkou, svého soupeøe poráží
a celkovì vítìzíme naším dosud nejlepším domácím výkonem.
Chotoviny - SKK È. Krumlov 2460 - 2431 – 5,5 : 2,5 Chobotský 409,
Zeman 415, Kytír 402, Svaèina 392, Vacko 421, Køemenová 421.
A zase doma, tentokrát s Krumlovem. Ten se zatím krèí u konce tabulky.
Od zaèátku soupeøe pøehráváme až do stavu 3:0. Pak Jirka prohrává o 8,
Míra jen remizuje a pøed poslední dvojicí je to znovu otevøené. Soupeøka
hraje neèekanì dobøe, Lenku poráží o ètyøi, ale celkovì vítìzíme o 29
kuželek.
TJ Sokol Písek - Chotoviny
2543 - 2458 – 6 : 2 Chobotský 365,
Zeman 400, Otradovec 399, Svaèina 439, Vacko 410, Køemenová 402.
V Písku se nám nedaøí, doplácíme na domácí výhodu v podobì jedné
„dìtské“ dráhy, na které soupeø dosahuje lepších výsledkù než my. No
a na té druhé to za moc také nestálo. Prohráváme o 155 kuželek. Soupeø
hrál výraznì lépe a prakticky nám nedal moc šancí.
A proto dva pomocné body jsou pro nás úspìchem.
Chotoviny - TJ Nové Hrady
2377 - 2438 – 1 : 7 Chobotský 391,
Zeman 419, Vacko 360, Svaèina 439, Otradovec 382, Køemenová 386
Poslední domácí zápas se nám opravdu nevydaøil. Soupeø z Nových
Hradù hrál špatnì a dokázal nám svoji hru vnutit. Prohráváme 7 : 1
a tìšíme se na jarní èást a lepší výkony, které povedou k naší cestì
tabulkou vzhùru.
Družstvo D - Okresní pøebor
Chotoviny - Spartak Sobìslav
2329 - 2207 – 7: 1
Kubešová 391,
Filip 380, Nohejlová 423, Køemenová Alena 350,
Køemen P.st.379, Šmejkal 406.
Soutìž je již v polovinì a na našem kontì moc bodíkù není! Zaveleli
jsme tedy do útoku a úspìch na sebe nenechal dlouho èekat. Solidní
výkony našich staèily na to, aby Sobìslav jela domù málem s kanárem!
Chotoviny - Sokol Chýnov
2303 - 2259 – 6 : 2
Filip 346,
Nohejlová 417, Kubešová 387, Šmejkal 396, Nový 389, Šmejkalová 369.
Nᚠtlak ani v dalším utkání nepolevuje. Pøestože jednotlivá èísla nejsou
oslòující a chlapci z Chýnova se hodnì snažili, staèilo to a bodíky zùstaly
doma.
KK Loko Tábor D - Chotoviny
2370 - 2491 – 2 : 6
Nohejlová 436,
Šmejkalová 413, Køemenová 372, Kubešová 434,
Šmejkal 429, Køemen P.st. 407.
Jako tradiènì se nám na kuželnì Loko Tábor daøilo. Padavá kuželna
a skvìlé výkony našich hráèù nám zajišují další body do tabulky. Tak
tomu øíkáme vítìzná šòùra! Jen tak dál!
Domácí utkání podzimní èásti:
6. 12. èt 16:00 Chotoviny - TJ Lokomotiva Tábor
M. Vacko
12/2012
LISTY CHOTOVINSKA
10
DOTAZNÍK PRO TRENÉRY ŽÁKÙ
Žáci mají za sebou historický podzim v krajském pøeboru
a v obrovské konkurenci se rozhodnì neztratili. Oba trenéøi jsou
spokojení. Dali jsme jim krátký dotazník.
Miloš Filip, trenér mladších žákù
l 1. Jak jsi spokojený s podzimem?
Na to, že jsme s mladšími žáky historickými nováèky v soutìži, tak
si vedeme nad oèekávání dobøe. Vyloženì pøehrát nás dokázaly
jen dva týmy, které hrají soutìž dlouhodobì a výbornì, naopak
jsme dokázali bodovat a vyrovnanì hrát s dalšími favority.
l 2. Co øíkᚠkvalitì soutìže?
Oproti loòské 1. A tøídì nesrovnatelnì vyšší úroveò. Je vidìt, že je
to v této kategorii druhá nejvyšší soutìž. Už jen tím, že ji hrajeme,
se kluci dostávají na vyšší úroveò výkonnosti.
l 3. Co tì nejvíc potìšilo?
Tréninková docházka v dobì hraní mistrovských utkání a vítìzství
na penalty nad lídrem SKP Èeské Budìjovice.
l 4. Co tì naopak zklamalo?
Tréninková docházka v letní pøípravì, výkony rozhodèích v první
polovinì podzimu a nᚠnejhorší výkon proti poslednímu týmu
tabulky, který u nás získal své jediné body za celý podzim.
l 5. Koho chceš vyzdvihnout?
Nᚠnejlepší hráè byl týmový výkon a v nìkterých zápasech
bychom zøejmì nebodovali bez gólù Davida Èecha, dal celkem
12 gólù z 32.
l 6. Jak strávíte zimu?
V zimì budeme mít dvakrát týdnì tréninky v hale, kde se zamìøíme
na individuální schopnosti jednotlivcù - koordinace pohybù,
orientace v prostoru, zpevnìní gymnastickými cviky, atletická prùprava zamìøená na výbušnost. Hrát budeme na dvou turnajích
OFS, ten druhý budeme hrát doma v Chotovinách, a to 2. 3. 2013
od 9 hodin. Pøijïte se podívat! Jakmile bude vhodné poèasí, tak
bychom chtìli ještì pøed sezónou stihnout 14 dní herní pøípravy
na trávì.
l 7. Co èekᚠod jarní èásti?
Na jaøe bychom chtìli svými výkony potvrdit stávající postavení
v tabulce, zopakovat výsledky z podzimu a samozøejmì oplatit
prohry tìm nìkolika málo týmùm, které nás dokázaly porazit.
Dorost po posledním podzimním zápase
Èestmír Køížka , trenér starších žákù
Žáci starší
l 1. Jak jsi spokojený s podzimem?
S podzimní èástí jsem velmi spokojený, kluci mì mile pøekvapili,
pøístupem, výkony i výsledky. Škoda jen nìkterých zápasù, mohlo
to být ještì lepší. Ale doplatili jsme na nováèkovskou nezkušenost, pak jsme øešili absence nìkterých opor a taky jsme obèas
mìli obøí smùlu. Tøeba proti èeskobudìjovické Slavii jsme nastøelili tøi tyèe a vydøeli jen remízu.
l 2. Co øíkᚠkvalitì soutìže?
Soutìž se mi moc líbí, oproti 1. A tøídì je to zase velký skok nahoru.
Kvalita je velice slušná, hlavnì týmy z Èeských Budìjovic jsou
velmi silné a možná by se neztratily ani v žákovské lize.
l 3. Co tì nejvíc potìšilo?
Hlavnì pøístup klukù. Tréninková morálka byla skvìlá, pøestože
máme hráèe i z Mladé Vožice, do Chotovin poctivì dojíždìli. A na
zápasy to samé. Kluci mìli obrovskou chu. V Táboøe máme Šimka
s Mendelem a ti zvládli i dva zápasy za víkend. Za Chotoviny nechtìli chybìt. Dìkuju i rodièùm za velkou podporu, bez nich by to
nešlo. A nejlepší zápas? Jasnì proti Èeskému Krumlovu. Okresní
mìsto jsme smetli 4:0, to byla nádhera.
l 4. Co tì naopak zklamalo?
Asi rozhodèí v soutìži. To mì fakt zklamalo, èekal jsem od nich
daleko víc.
l 5. Koho chceš vyzdvihnout?
Tým šlape jako celek, je tìžké nìkoho vyzdvihovat. Ale na dokopné
jsme pøece jen tøi hráèe ocenili. Nejlepšího støelce Vojtu Kollárika,
oporou jsme vyhlásili Vojtu Šimka a pøekvapením podzimu byl pro
nás Jakub Teplo.
l 6. Jak strávíte zimu?
Do konce roku trénujeme v hale, ale jen fotbálek na odlehèení.
V lednu zahajujeme pøípravu a èeká nás soustøedìní v Parkhotelu
Mozolov. Máme v plánu tøi halové turnaje, tìšíme se hlavnì na ten
v Tøeboni, kde budou nejlepší týmy kraje. Halu bereme jen jako
zpestøení, kluci potøebují hrát hlavnì na velkém høišti, hala jim
moc nedá. Proto jsme naplánovali sérii pøátelských zápasù na umìlé
trávì v Táboøe, Tøeboni a ve Voticích.
l 7. Co èekᚠod jarní èásti?
Hlavní cíl zùstává stejný: chceme se zachránit. I když po podzimu
se nebojím, tým má svojí sílu. Chceme skonèit do osmého místa.
Hlavnì musíme kvalitnì potrénovat a rádi bychom v zimì získali
ještì jednoho hráèe.
D. Mendel

Podobné dokumenty

červen 6

červen 6 k.ú. Rankovice) – s náhradním termínem pro sjednání nápravy do 20. 5. 2013 s upozornìním, že v pøípadì ignorace rozhodnutí rady mìsta bude nájemci smlouva o nájmu vypovìzena 25. Z. Gulabovi zajisti...

Více

listy10 2013

listy10 2013 podzimní trh Všezvìd snesitedlný Motocykly v Chotovinách Výkyvy fotbalového áèka Listy Chotovinska vydává Obecní úøad Chotoviny Šéfredaktor: Jaroslav Beneš Redaktor: Jaroslav Wimmer Adresa redakce:...

Více

Nadační listy č. 14: červenec-srpen 2009

Nadační listy č. 14: červenec-srpen 2009 nostalgii a vzpomínky a jen velmi pozvolna se přizpůsobuje věcem novým, moderním. Proto také ta láska ke starým lidem, proto ta úcta k historii, ale také k umění... Jak dlouho už v nadaci pracujete...

Více

číslo 5 2013 výtisk zdarma

číslo 5 2013 výtisk zdarma mìstskou  knihovnou.  Centrum  je  otevøeno  každou  støedu  od 9:45 do 11:30 hodin, je však zapotøebí pøijít nejpozdìji v 10:00 hodin,  poté  se  vstupní  prostory  uzamykají.  Odejít  mùžete samo...

Více

Sběrný dvůr Chotoviny

Sběrný dvůr Chotoviny èásti pøíbøežní plochy rybníka Èerný v Liderovicích. ❖ Na letošních Chotovinských slavnostech, které se uskuteèní dne 18. 8. 2012, zahraje v odpoledních hodinách jihoèeská kapela Keramièka a veèer ...

Více

zpravodaj

zpravodaj na pøípravì a prùbìhu letošního festivalu. Zejména dìkuji OS SPOKOS, FC Strání, SDH Strání, souboru Javorina, mužskému sboru SEN, Muzeu J. A. K. v Uh. Brodì, MŠ Strání a kuchaøkám, ZŠ Strání a kuch...

Více