Žirovničan 10/07 - Město Žirovnice

Komentáře

Transkript

Žirovničan 10/07 - Město Žirovnice
Ročník XXXVII
číslo 9
říjen 2007
Návštěva prezidenta republiky
z obsahu
Čtvrtek, 13. září 2007: Prezident ČR s manželkou a hejtman
kraje Vysočina s manželkou v Žirovnici (foto Jírů)
strana č. 1
Návštěva prezidenta
republiky
strana č. 2
z činnosti rady
strana č. 3
Co nového na Vysočině
Rozloučení s prázdninami
ve Štítném, 1. 9. 2007
strana č. 4
Nové knihy v MěK Žirovnice
v měsíci září
Sport pro všechny
PRONÁJEM BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŽIROVNICE
strana č. 5
SOKOLSKÁ OPĚT OŽIJE
TERRY FOX SE NA NÁS USMÍVÁ
Přednáška o paměti
strana č. 6
Vítání občánků
Zemědělské statistické
šetření ZEM 2007
strana č. 7
seznam firem v žirovnici
Prezident ČR Václav Klaus a starosta Žirovnice
František Plešák (foto Tomeček)
strana č. 8-11
inzerce
strana č. 12
kino
kultura
Návštěva prezidenta republiky v Žirovnici
Významným dnem v historii Žirovnice se stalo 13. září 2007. V tento den navštívil naše město historicky poprvé prezident České republiky. S panem prezidentem Václavem Klausem, jeho manželkou Livií, hejtmanem kraje Vysočina Milošem Vystrčilem, jeho
manželkou Ivanou a doprovodem z prezidentské kanceláře a radními kraje Vysočina jsme se mohli setkat v době od 9,15 h do
9,45h na Havlíčkově náměstí.
Bylo to „pouhých 30 min“, ale myslím,že se nesmazatelně vryly do srdcí mnoha občanů, kteří se tohoto setkání zúčastnili, kteří si
mohli s prezidentským párem potřást rukou, vyfotografovat se, případně získat jejich podpisy při autogramiádě. Setkání bylo velmi
přátelské, neformální a myslím, že se odehrálo v srdečné a důstojné atmosféře, za což všem účastníkům patří velký dík. Byl jsem
příjemně potěšen i účastí občanů, kteří si v tomto termínu našli čas a na náměstí přišli.
Poděkovat musím i pracovníkům ZUŠ a souboru Arietta, kteří svým hudebním doprovodem významně přispěli k průběhu této
mimořádné společenské akce.
Závěrem chci vyjádřit přání, aby si pan prezident v budoucnu našel volný čas a Pražský hrad vyměnil alespoň dočasně za
„hrad“ žirovnický.
Pokud si chcete tyto vzácné okamžiky připomenout, můžete se podívat na stránky města na adresu: www.zirovnice.cz „Návštěva prezidenta ČR“ - fotogalerie, případně na krajské stránky.
F.Plešák, starosta
Co nového na Vysočině
– září 2007
Prezident se vyjádřil i k problémům
měst a obcí.
Je nošením dříví do lesa, pokud napíši, že od 11. do 13.
září byl na oficiální návštěvě našeho kraje prezident České
republiky Václav Klaus s chotí Livií.
Je logické, že ani třídenní – historicky nejdelší – prezidentská návštěva nestačí k tomu, aby prezidentský pár navštívil
všechny obce a města. Na druhé straně problémy obcí a měst
celé Vysočiny byly diskutovány velmi často. Na setkání se
starostkami a starosty dvaceti šesti pověřených obcí byl prezident nejčastěji upozorňován na nespravedlivé přerozdělování
daňových příjmů obcí, na které obce a města na Vysočině v
úhrnu každoročně citelně doplácí, neboť oproti průměru přichází každoročně o částku okolo jedné miliardy korun. Reakce pana prezidenta jako ekonoma byla opatrná, ale souhlasná
v tom, že současný způsob přerozdělování daňových příjmů
obcím není ani spravedlivý, ani motivační. Zároveň však Václav Klaus dodal, že optimální způsob přerozdělování daňových příjmů obcím neexistuje. Vždy tomu bude tak, že někdo
bude spokojen více a někdo méně.
Velmi častou byla také opakující se diskuse o výstavbě
větrných elektráren na Vysočině. V této věci bylo stanovisko
pana prezidenta kategorické. Václav Klaus není příznivcem
větrných elektráren, neboť energie z nich vyrobená je velmi
drahá. Provoz větrných elektráren se provozovatelům vyplácí
pouze díky dotacím, které platí všichni daňoví poplatníci. Dále
prezident upozorňoval na možnost na dlouhou dobu nevratného narušení krajinného rázu a s ním úzce související pokles
cen nemovitostí v okruhu větrných elektráren. Europoslanec
Ivo Strejček k tomu v jedné s diskusí poznamenal, že z průzkumu německých realitních kanceláří plyne, že v některých
částech Německa poklesly v důsledku masivní výstavby větrných elektráren ceny nemovitostí až o 40%.
Pečovatelská služba
Popis problému je jednoduchý, řešení složité. V minulých
letech byl provoz pečovatelské služby starším a méně mobilním občanům (dovoz obědů, mytí oken, nákupy, koupání
apod. ) z velké části hrazen z dotací od obcí, kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí. Obce, kraj i ministerstvo dostávalo prostředky na poskytování dotací ze státního rozpočtu.
Od 1. ledna 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách, který kromě dalších změn způsobil i zásadní změnu ve
financování sociálních služeb. Zjednodušeně řečeno, nový
zákon zastavil nebo velmi omezil poskytování finančních prostředků na poskytování výše zmíněných dotací od obcí, měst,
str. krajů a ministerstva, ale zároveň umožnil potřebným osobám získat jako svůj další příjem tzv. příspěvek na péči. A právě z tohoto
příspěvku na péči by si nyní občané měli samostatně hradit například i služby, které poskytují pečovatelské služby. Jak asi správně
tušíte, tento systém úhrad fungování pečovatelské služby v letošním roce ve větším počtu míst nezafungoval. Nacházíme se tedy
dnes v situaci, kdy obce, kraje i ministerstvo nemají peníze (protože je nedostaly), které dříve dávaly na fungování pečovatelských
služeb. Tyto peníze mají jednotliví občané, kteří je však nemohou,
neumí, nechtějí vložit do financování provozu pečovatelských služeb. Zde si dovolím napsat, že kvůli různým byrokratickým a dalším překážkám jsou slova nemohou a neumějí skutečně ta, která
nejčastěji vystihují stávající situaci.
Pokud se ptáte na okamžité řešení, nedělám si iluze. Vše
dopadne nakonec tak, že ve většině případů nakonec chybějící
finanční prostředky budou muset dodat obce a kraj ze svých vlastních příjmů, které byly původně určeny například na opravy komunikací nebo třeba škol. Že je vše provázeno zmatky, stížnostmi a
zbytečnými spory asi ani nemusím dodávat.
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
www.vystrcil.cz
TÝDEN KNIHOVEN
Celostátní akce
1. Ĝíjna – 7. Ĝíjna
2007
2., 3. a 5.10. – amnestie
upomínek - šance pro ty, co
dluží knihovnČ knihy = prominutí
sankþních poplatkĤ
stĜeda 3.10. – registrace
nových þtenáĜĤ zdarma
pátek 5.10. – rozdání
vyĜazených þasopisĤ - bazar
knih – pĜineste knihy, které
už nepotĜebujete, a nabídnČte je
dalším……
Žirovničan
Usnesení č. 7.
z veřejné schůze Zastupitelstva města
Žirovnice
konané dne 24. 9. 2007
Zastupitelstvo města u k l á d á :
– č. 07/07/9 - starostovi města - zajistit vypracování schvalovacího protokolu změny
č.6 územního plánu sídelního útvaru města Žirovnice /ÚpnSÚ/
– č. 07/07/6 – vedoucí odboru kultury – zpracovat rozpočtové změny dle jednotlivých
kulturních programů za r. 2007 a předložit
na příští schůzi ZM
Zastupitelstvo města s ch v a l u j e :
– č. 07/07/2 - prodej parcely č. 183/2 o výměře 14 m2 v k.ú.Žirovnice Miluši Čadkové, Miloslavovi Čadkovi oba bytem Žirovnice Hradecká 80, Karlu Čadkovi, bytem
Žirovnice, Zahradní 669, Ing. Miluši Vorlové, bytem Žirovnice, Hradecká 620 za
cenu 94,29 Kč/m2, tj. 1320,-Kč
– č. 07/07/3 - prodej parcely č. 1660/1 o výměře 1364 m2 a parcely č. st. 541 o výměře 209 m2 a zemědělské stavby – stodoly
na parcele st. 541 v k.ú. Žirovnice pí. Ivaně
Musilové, bytem Žirovnice, Nádražní 233,
za cenu stavebního pozemku 93,-Kč za
m2 , tj. 146 289,- Kč
– č. 07/07/4 - smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. RP-1038/05 – pozemek v k.ú. Žirovnice – park na Novém
Světě
– č. 07/07/5 - rozpočtové změny dle přílohy
č. 5 a 6
– č. 07/07/8 - předložený návrh zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru
města Žirovnice
– č. 07/07/10 - Provozní řád vodovodu Žirovnice
– č. 07/07/11 - Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu a jiného vodohospodářského
majetku města Žirovnice, ze dne 30.12.
2004
– č. 07/07/14 – změnu názvu katastrálního
území Lítkovice na Litkovice
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě
d o m í:
– č. 07/07/1 - informaci starosty města o stavu výkupu pozemků pro výstavbu rodin.
domů v lokalitě nad Sídlištěm v Žirovnici
– č. 07/07/7 - důvodovou zprávu k předloženému návrhu zadání na zpracování
změny č. 6 ÚpnSÚ města Žirovnice
– č. 07/07/12 - Plán financování a realizace
obnovy vodohospodářského majetku
– č. 07/07/13 - zprávu o činnosti rady města
– č. 07/07/15 - informaci starosty města o
návštěvě prezidenta ČR v Žirovnici dne
13.9. 2007
– č. 07/07/16 - informaci o rekonstrukci
komunikací a dokončení výstavby víceúčelového školního hřiště, včetně termínu
předání veřejnosti 1.října ve 13:00 hod. a
pozvání na tuto akci
– č. 07/07/17 - zápis z 2. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žirovnice
František P l e š á k, starosta
Mgr. Milan Š m í d, místostarosta
říjen 2007
z činnosti rady
Rada města Žirovnice se v uplynulém měsíci
zabývala mimo jiné touto činností:
schválila:
– č. 16/07/01 – žádost p. Vlastimila Rájeckého o ukončení nájemní smlouvy
na byt č. 6 , Tyršova ul., čp. 449 dohodou ke dni 31. 8. 2007
– č. 16/07/03 – prodloužení nájemních
smluv na městské byty o jeden rok nájemníkům p. Josefu Čambalovi, Hradecká 81, Žirovnice a p. Leoši Mitasovi,
Smetanova 591, Žirovnice
– č. 16/07/04 – přijetí výpovědi nájemní
smlouvy od p. Jaroslava Jiránka bytem
349/5 Nerudova ul., Žirovnice s jejím
ukončením ke dni 31. 10. 2007
– č. 16/07/06 – prodej traktorového přívěsu p. Miroslavu Ratajovi, Žižkova 371,
Žirovnice za cenu železného šrotu
– č. 16/07/07 – bezúplatný převod vodovodní přípojky k novostavbě rodinného
domu manželů Petra a Lenky Švadlenových na obecní parcele č. 715/1 do
majetku Města Žirovnice
– č. 16/07/08 – jednostranné navýšení
nájemného v městských bytech, v pořadovém roce 2 – r. 2008, podle vyhlášky 151/2007 Sb., a to o zákonem
umožňované maximum dle předložené
tabulky
– č. 16/07/09 – úpravu ceny oběda
v městské vývařovně na částku 55,- Kč
od 1. 10. 2007
– č. 16/07/11 – vypsání poptávky na
správce sportovních zařízení Města Žirovnice
– č. 17/07/04 –jednostranné navýšení
nájemného v městských bytech, v pořadovém roce 2 – r. 2008, podle usnesení rady města č. 16/07/08 se netýká
místních částí Žirovnice
– č. 17/07/05 – prodloužení nájemní
smlouvy pí Olze Křepinské a p. Jaroslavu Křepinskému, bytem Žirovnice,
Komenského 549 v bytě č. 4
– č. 17/07/06 – prodloužení nájemní
smlouvy p. Janu Vávrovi, bytem Žirovnice, Tyršova 383 v bytě č. 7
– č. 17/07/07 – ukončení nájemní smlouvy na městský byt v Žirovnici, Nádražní
ulici, čp. 603 s p. Janem Gažákem dohodou ke dni 30. 9. 2007
– č. 17/07/08 – uzavření nájemní smlouvy na městský byt v Žirovnici, Palackého 449/6 s panem Janem Gažákem
k 1. 10. 2007
– č. 17/07/09 – uzavření nájemní smlouvy na městský byt v Žirovnici, Nádražní
603 s p. Miroslavem Mendelem ke dni
1. 10. 2007
– č. 17/07/10 – ukončení pronájmu nebytových prostor – garáže na Komenského ul., čp. 695 s pí Jiřinou Doležalovou,
bytem Žirovnice, Komenského 695 dohodou ke dni 30. 9. 2007
– č. 17/07/11 – pronájem nebytových
prostor – garáže na Komenského ul.,
čp. 695 manželům Janě a Kamilu Přechovým, Komenského 695, Žirovnice,
za cenu 537,- Kč měsíčně, a to od 1.
10. 2007
– č. 17/07/14 – pokračování výměny regálů v městské knihovně i za cenu případných rozpočtových změn v tomto
odvětví v závěru roku
č. 17/07/21 – program 7. veřejné schůze Zastupitelstva města Žirovnice dne
24. 9. 2007
trvala na:
– č. 16/07/02 – usnesení č. 15/07/07 ze
dne 30. 7. 2007 se zamítnutím žádosti
pí Evy Velebné a p. Jana Velebného o
zakoupení parcely č. 574/1, kat. ú. Cholunná o rozloze 131 m2
neschválila
– č. 16/07/05 – prodej části pozemku č.
666/4 v k.ú. Žirovnice na Sídlišti žadatelům p. Ivanu Omastovi a pí Miroslavě
Zelenkové v rozsahu, který požadují
vzala na vědomí:
– č. 16/07/10 – informaci o návštěvě prezidenta republiky v Žirovnici dne 13. 9.
2007
– č. 16/07/12 – zprávu o míře nezaměstnanosti 2,51% v Žirovnici v měsíci červenec 2007
– č. 17/07/01 – přijetí p. Miroslava Mendela do pracovního poměru u Města
Žirovnice jako správce sportovních zařízení
– č. 17/07/15 – informaci starosty města
o návštěvě prezidenta ČR v Žirovnici
dne 13. září 2007
– č. 17/07/16 – informaci starosty města o jednání s Policií ČR o dopravním
značení před zdravotním střediskem na
Havlíčkově náměstí
– č. 17/07/17 – informaci o přípravě projektu na rekonstrukci chodníků ve Smetanově ulici
– č. 17/07/18 – informaci o majetkovém
vypořádávání ve věci vlastnictví pozemků na městském hřbitově v Žirovnici se sousedními obcemi a Českou
republikou
– č. 17/07/20 – informaci o záměru manželů Ben a Chris Grob–Verlacktových
z Belgie, kteří chtějí vybudovat ve Štítném rekreační statek–kempink
pověřila:
– č. 16/07/13 – starostu města prověřením neoprávněného používání výherního hracího automatu v restauraci Sokolovna.
– č. 17/07/18 – starostu města k jednání o majetkovém vypořádávání ve věci
vlastnictví pozemků na městském hřbitově v Žirovnici se sousedními obcemi
a Českou republikou
doporučila ZM ke schválení
– č. 17/07/02 – Dodatek č. 2 smlouvy o
nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Žirovnice, ze dne
30. 12. 2004
– č. 17/07/03 – „Provozní řád Vodovod
Žirovnice“, zahrnující promítnutí legislativních změn při provozování vodovodu
a kanalizace
– č. 17/07/12 – rozpočtovou změnu ve
výši 40.000,- Kč na navýšení příspěvku
Základní škole a Mateřské škole Žirovnice, jako kompenzaci nákladů na stavební materiál - dřevo k vybudování přístřešku pro letní výuku a činnost školní
družiny
– č. 17/07/13 – další rozpočtové změny
dle přiloženého návrhu
– č. 17/07/19 – rozpočtovou změnu ve
výši 60 tis. Kč na součást dílčí opravy
střechy kostela
–
str. Nové knihy
v MěK Žirovnice v měsíci září
Dospělé
Binchy Maeve – Dům na RaraRoad
McBain Ed – Uprchlík
Frey James – Milion malých střípků
Aw Tash – Cesta za hedvábím
Clancy Tom – Válka orlů
Roberts Nora – Zakletá země
Holt Cheryl – Oltář lásky
Deutermann P.T. – Zákon šelem
Eden,Dorothy – Most strachu
Hooper Kay – Mezi nebem a zemí
Pilcher Robin – Začít znovu
Alaux Jean-Pierre – Přízraky v Cotes de Nuits
Čermák Miloš – Jak se skáče na špek
Courtenay Bryce – Hlavou a srdcem
Babická Helena – Jeden okamžik v čase
DuMaurier Angela - Treveryan
Beran Ladislav – Děravé alibi
Gran Sara – Pojď blíž
Valenta Milan – Pastýřka ohně
Sarvaš Rostislav – Nevšední setkání
Suson Marlene – Nachová dáma
Cox Simon – Svět Dana Browna
Israel R. – Jak se prosadit v zaměstnání
Dušek Jiří – Špioni z vesmíru (3D)
Dětské
Gemmel Stefan – Jako ty!
Weninger B. – Jeden za všechny, všich-
ni za jednoho
Coran Pierre – Kde zůstal medvídek Bobík?
Uebe Ingrid – Povídky o upírech
Steinwart Anne – Čarodějnické příběhy
Preuss Gunter – Nebojme se strašidel
Uebe Ingrid – Mrazivé příběhy před spaním
Crummenerl R. – Pirátská nauka
Crummenerl R. – Vše o delfínech
Holler Renée – Co víme o rytířích
Geisler Dagmar – Vanda – Přísně tajné!
Obrist J. – Jasný případ?!
Nahrgang Frauke – Modrožlutí ďáblové
Lenk Fabian – Spiknutí proti Hannibalovi
Shrek
Kubátová Marie – Lékárnické pohádky. Heřmánková víla
Black Jonah – Černá kniha 3
Stínil Luděk – Nevinné intriky
Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú
Vesmír. Hvězdy, planety, galaxie
Země. Moře, kontinenty, vesmír
Dinosauři. Objevy, druhy, zánik
Lidské tělo.
Mai Manfred - Co se děje ve škole (ně-
mecky)
Zöller E. - Zvířátka (anglicky)
David Petr – Za strašidly na hrady a
zámky 1 a 2
David Petr – Velká turistická encyklo-
pedie – 1.
Sport pro
všechny
zahájil
cvičební rok
Zápisem těch nejmenších byl zahájen cvičební rok 2007/2008. Konal se v
pěkném prostředí farské zahrady. Zapsat
se přišlo 86 dětí se svými rodiči. Děti si
mohly zkusit různé sportovní soutěže a
hry. V průběhu se uskutečnila i náborová
akce „Soutěž o nejzdatnějšího prvňáčka“.
Zúčastnilo se 18 dětí z 1. třídy. Výsledky ukázaly, že děti, které pravidelně navštěvovaly cvičení v dřívějších letech, se
umístily na předních místech. A zde jsou
výsledky:
1. Krejčů Terezka
2. Voharčíková Terezka
3. Cabadaj Jindřich
Vítězové obdrželi věcné ceny, diplomy a medaile. Všichni ostatní diplom a
malý dárek. Na závěr bylo opékání špekáčků. Akce i přes nepřízeň počasí byla
velice úspěšná.
Sponzoři akce – Jan Prantl, Dumbo,
pí Ivanka Musilová, jim patří poděkování, zrovna jako hlavním organizátorkám
– Ivoně Kočovské, Idě Matějkové a Lucii
Mitasové.
SPV Žirovnice
PRONÁJEM BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŽIROVNICE
Město Žirovnice nabízí k pronájmu níže uvedený byt:
Specifikace nabízeného bytu:
Město: Žirovnice
Ulice: Nerudova
Dům číslo popisné: 349
Číslo bytu: 5
Podlaží: 3
Kategorie bytu: I.
Velikost bytu : 1+1
Místnosti: kuchyně, pokoj, šatna, chodba, spíž,koupelna, WC, sklep
Celková podlahová plocha bytu: 57,19 m2
Vybavení bytu: kuchyňská linka, kombinovaný sporák, el.bojler, odsavač par, měřiče tepla a vody
Vytápění a ohřev teplé vody: domovní plynová kotelna, el.bojler v bytě
Minimální požadované měsíční nájemné: 1.850,- Kč
Podmínky veřejné soutěže:
• Zájemce nabídne výši měsíčního nájmu za byt.
• Nájemné za první rok nájmu musí být zaplaceno jednorázově při podpisu nájemní smlouvy.
• Zájemce musí mít vyrovnány všechny závazky vůči městu.
• Smlouva bude uzavřena na dobu určitou – jeden rok s možností dalšího přednostního prodloužení nájemního vztahu.
• Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení zájemce, že nemá uzavřenou nájemní smlouvu s jiným subjektem, nevlastní nemovitost bytového charakteru a není uživatelem bytu bytového družstva.
• Soutěže se mohou zúčastnit i současní nájemci bytů ve vlastnictví Města Žirovnice, pokud při vítězství v soutěži ukončí nájem ve stávajícím bytě.
• Zájemce s trvalým bydlištěm v Žirovnici bude při cenovém vyhodnocení nabídek zvýhodněn proti ostatním o koeficient 1,1(jeho ce
nová nabídka bude zvýšena o 10 %).
Nabídka bude podána v uzavřené obálce a označena v levém horním rohu heslem: „Byt č.5-čp.349“ na podatelnu Městského
úřadu v Žirovnici
Upozorňujeme zájemce na další náklady spojené s užíváním bytu :
Nájemce platí pronajímateli mimo nájem dále zálohy na služby spojené s užíváním bytu - dodávka tepla, vodné a stočné, společná elektřina a
společná televizní anténa podle počtu osob domácnosti (cca 1300,- Kč). Dále nájemce platí zálohy firmě E.ON a.s., a to za odběr elektřiny v bytě a odběr plynu na vaření. Prohlídka bytu bude umožněna po dohodě zájemce s panem Koudelkou z ekonomického odboru MěÚ v Žirovnici.
Datum zveřejnění: 5.9.2007
Uzávěrka podaných nabídek: 12.10.2007 ve 12.00 hodin
Rada města vyhodnotí podané nabídky, sestaví jejich pořadí na základě nabídnuté ceny a dalších podmínek a vybere nového nájemce bytu.
V Žirovnici 5.9.2007, František Plešák,
starosta města v.r.
str. Žirovničan
Zemědělské statistické
šetření ZEM 2007
V průběhu měsíce září a října probíhá v České republice ve 4514 náhodně vybraných obcích statistické šetření v zemědělství
ZEM 2007. Šetření, které je podkladem pro aktualizaci farem, se uskutečňuje ve všech členských státech Evropské unie. Výsledky
šetření budou využity pro formování zemědělské politiky v České republice. Mezi vybranými obcemi je i Žirovnice.
Šetření se týká osob, které splňují některou z prahových hodnot pro šetření, např. hospodaření na 1 ha zemědělské půdy nebo
1500 m2 intenzivních ploch (sady, zelenina, květiny) nebo 300 m2 skleníků a pařenišť nebo chov 1 kusu skotu nebo 2 kusů prasat
nebo 4 kusů koz a ovcí nebo chov 50 ks drůbeže nebo 100 ks králíků či kožešinových zvířat. Šetření se týká i osob, které stanovený
limit nesplňují, ale byly dotazovány při minulém statistickém zjišťování (v roce 2005) a jsou na seznamu dotazovaných osob.
Tazatel navštěvuje hospodářství fyzických osob uvedená na seznamu statistického úřadu. Při návštěvě se prokazuje „Průkazem
tazatele“. Tazatele pro Žirovnici a místní části vykonává Ing. Milan Kořínek. Fyzické osoby, které splňují stanovené limity a nebudou
navštíveny tazatelem, mohou osobně navštívit MěÚ Žirovnice, nebo se kontaktovat telefonicky na tel. č. 565 301 525. Právnickým
osobám jsou zaslány dotazníky přímo statistickým úřadem.
Sdělení MěÚ
Rozloučení s prázdninami ve Štítném, 1. 9. 2007
Poslední prázdninovou sobotu se v parku u kapličky ve Štítném uskutečnil první ročník akce „Rozloučení s prázdninami“ pro děti
ze vsi a okolí. I když deštivé počasí hrám pod širým nebem příliš nepřálo, do parku přišlo 42 dětí.
Pro děti od nejmenších dvouletých až po páťáky byly připraveny veselé sportovní disciplíny a úkoly pro pobavení. Starší děti od
šesté třídy výš se zapojily do pátrací hry nazvané „Poznej místo, kde žiješ“. Hra probíhala v prostoru celé obce a všechny pátrací
skupiny dokázaly, že se zde dobře vyznají a mají přehled o současnosti i historii obce, o pamětihodnostech okolí i o životě a díle
místního rodáka Tomáše ze Štítného. Děti projevily i zajímavé básnické schopnosti při tvorbě sloganů na dané téma.
Všechny děti, malé i velké, soutěžily vesele, s chutí a vtipem, nedaly si zkazit náladu deštivým počasím. Po splnění úkolů každý
dostal balíček s odměnou – něco „na zub“. Předškoláci se pak po fáborkách vydali hledat kouzelný strom Plyšákovník, kde si za
pomoci maminek utrhli bonbony a plyšovou hračku. Menší i větší školáci měli také své trasy, po nichž se vydali za pokladem. Obě
skupiny jej našly a přinesly zapečetěný k hasičárně,
kde proběhlo spravedlivé
rozdělení. Počasí se nakonec umoudřilo a vysvitlo i
sluníčko, došlo i na ohýnek
a opékání špekáčků.
Na přípravě a realizaci
akce pro děti se podílely: Cvičení žen ve Štítném,
Pouťový olympijský výbor,
Osadní výbor Štítné, ZEOSL, s.r.o. Litkovice, Jednota,
s.d., Kamenice nad Lipou,
Urologická klinika VFN Praha, Včelařství Pokorný – Žirovnice. Sportovní pomůcky
zapůjčila Asociace Sport pro
všechny Žirovnice. Propagační materiály a mapy poskytlo Město Žirovnice.
Všem za pomoc a spolupráci srdečně děkujeme
a jsme rádi, že se akce i
přes nepřízeň počasí vydařila ke spokojenosti dětí.
Za pořadatele
Jana Tušilová a Eva Brýnov
říjen 2007
str. Vítání občánků
Dne 17. září 2007 v obřadní síni Městského úřadu Žirovnice byli slavnostně přivítáni novorození občánci našeho města.
Vzpomínka
Dne 24. října 2007 tomu
bude rok, kdy nás navždy
opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan
&iloslav 'laška.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Zleva doprava: Buřičová Alena, Vopravilová Nikola, Buchtová Aneta,
Čechová Aneta, Široká Andrea
•
•
•
•
•
•
Zleva doprava: Severa Filip, Kollár Marek, Kociánová Nikola, Schneiderová Martina
Městský úřad Žirovnice a Sbor pro občanské záležitosti přeje přivítaným dětem pevné
zdraví a rodičům hodně štěstí, radosti a úspěchů při jejich výchově.
str. Provádí :
opravy osobních
automobilů
výměnu motorových
olejů
výměnu výfukového
potrubí
opravy brzdové soustavy
přípravu vozidel na STK
opravy nákladních
vozidel
Kontakt:
M+M Transport s.r.o.
Tovární 125 /bývalý Partex/
394 68 Žirovnice
Tel.: 565 382 152, 777 799 089,
775 650 936
Žirovničan
ŽIROVNICKÉ FIRMY A SLUŽBY V ROCE 2007
Název instituce:
specifikace:
AUTOBUSY ICOM
Poþátky - informace
ýeská spoĜitelna
Havlíþkovo nám.223
ýeské dráhy
Poþátky -Žirovnice
MČstská knihovna
Petra Sedláková
MČstský úĜad Žirovnice
Cholunská ulice 665
Jaroslav Cajz
SBċRNÝ DVģR odpadu
PODNIKY:
AGROZA
zemČd.prvovýroba 724 142 200
BRAVOLL spol.s r.o.
vstĜikování plastĤ
DETAIL CZ
soustr.díly pro autoprĤm.
H T P s.r.o.
strojírenská výroba
IPC PLAST s.r.o.
malíĜské váleþky
KBNK s.r.o.
kovovýroba
KnoflíkáĜský prĤmysl KPŽ
knoflíky+plasty+formy
KRASL.s.r.o.
soustr.díly pro autoprĤm.
MASNÝ PRģMYSL
Jan Prantl
Stanislava DvoĜáková
ZEMċDċLSKÁ ýINNOST
FIRMY:
AUTODOPRAVA
Musilová a spol.
DUMBO - výroba odČvĤ a dČtského zboží
HYGIENICKÁ ZAěÍZENÍ
Ing.R.Brus, SídlištČ 674
IZOFOL s.r.o.
stavební izolace
KOVOVÝROBA autopĜívČsĤ
Ing. Dýnek M. Stranná
NÁBYTKÁěSTVÍ
Michálek
PNEUSERVIS Stojþín
Romana Slouková
TRUHLÁěSTVÍ
Musil Václav Metánov
TRUHLÁěSTVÍ
PeĜina Evžen
TRUHLÁěSTVÍ
Zadražil Vlastimil
TRUHLÁěSTVÍ
Šuhájek Stanislav
VODA TOPENÍ PLYN VHZ
montáže - JĤn František
ZEMNÍ PRÁCE + ROZVODY EL. ZAěÍZENÍ + AUTODOPRAVA
ZEPA - podlahové krytiny
Smetanova 688
ZLATNICTVÍ
výroba zlatnických pĜedm.
PRODEJNY :
AZ CENTRUM VHZ
domácí potĜeby, kovomat
COOP DISCONT - market
Havlíþkovo nám. 701
Husovo námČstí 284
CUKRÁRNA DUMBÍK
DÁRKOVÉ ZBOŽÍ, um.kvČt.
J.PĜibylová Husovo nám.
DROGERIE BEZDċKOVSKÝ nám.
drogerie,kosmetika,barvy
DROGERIE,hraþky,QUELLE
Komenského, V.NČmcová
DUMBO - DċTSKÉ ZBOŽÍ
odČvy,koþárky,hraþky, þistírna
GALANTERIE E. Rafflová
Husovo námČstí 39
HRAýKY+PAPÍR+SPORT
"U NavrátilĤ", Nerudova ul.
JEDNOTA TUTY
Smetanova ul. 608
Dagmar BuĜiþová
KVċTINÁěSTVÍ u školy
Havlíþkovo námČstí 701
MASO + UZENINY
NOVINOVÝ STÁNEK nám.
DvoĜáková Stan., Havl. nám.
Obchod.dĤm SONATEX JiĜí Plíhal JiĜí Plíhal
POTRAVINY + LAHģDKY
Marie Kytlerová
SECONDHAND U KOěÍNKģ
Hana KoĜínková
STAVEBNINY
PEVNÝ- Hradecká 754
TEXTIL - prodejna - námČstí
OldĜiška Poláþková
TRAFIKA + DVD PģJýOVNA
VýELAěSTVÍ POKORNÝ
ZELENINA námČstí þ. 98
ZEPA - prodej podlah.krytin
ZLATNICTVÍ za kostelem
říjen 2007
Vít ŠtČpniþka
med, vþelí produkty,nepál.þaje,aj.
PrĤcha Tomáš
Smetanova 688
Olga Pokorná
Telefon:
565 495 611
565 493 008
972 552 455
565 494 714
565 301 510
724 004 548
Otevírací doba // e-mail // www.stránky:
místní nepĜetržitČ
724 145 249 ýTVRTEK ZAVěENO
Ú+S 9-11,30//12,30-16 x Pá 9-11,30// 12,30-18
Po + St 8 - 17 www.zirovnice.cz
Ú,PÁ,SO vždy od 10 do 11,30 a od 12,30 do 17 hodin
565 494 231
565 428 600
565 428 711
565 433 463
565 428 911
565 493 028
565 493 331
565 494 746
565 493 012
565 493 033
[email protected]
[email protected] // www.bravoll.cz
[email protected] // www.detail-cz.cz
[email protected]
[email protected] // www.ipcplast.cz
[email protected] // www.kbnk.cz
[email protected] // www.kpzas.cz
[email protected]
[email protected] www.janprantl.cz
[email protected]
565 493 054
565 493 082
565 494 811
565 494 238
565 494 345
565 493 255
723 850 771
565 437 224
565 494 214
565 494 515
602 654 526
565 493 021
777 141 016
777 099 111
739 049 954
[email protected]
[email protected] // www.Dumbo.cz
606 611 903 / [email protected]
[email protected] // www.izofol.cz
muj.web.cz/obchod/dynek/ 606 941 205
Hradecká ul. U benzinky 777 571 333
565 493 144
565 493 141
737 278 372
565 494 848
565 493 045
602 293 697
565 493 065
739 065 592
565 494 072
775 313 207
565 381 158
565 493 075
565 493 051
565 493 195
565 494 245
565 494 239
775 918 838
565 495 291
565 493 248
www.ruskepneumatiky.cz// [email protected]
[email protected]
www.truhlarstviperina.jihlavsko.com
607 118 082 / [email protected]
[email protected]/www.suhajek.com
Žižkova 419 // [email protected]
Mihalík Dušan, Cihelna 762, 394 68 Žirovnice
[email protected] // www.zepa.pocatky.cz
607 970 749
Po-Pá 8-11,30 // 13-16, So 8,30-10,30
Po - Pá 7 - 18 ; So 7 - 12
Po-Pá 10 - 17, So 9 - 11, Ne 14 - 17
Ú-Pá 8,30-12//14-16,30, So 8,30-10,30
737 236 337 Po-pá 8-12//13-17,So 8-11
Po-Pá 8 - 12// 13,30 - 16,30; So 8 - 10, 30
Po-Pá 8,30-11,30// 13-16,30, So 8,30-10,30
Po-Pá 8 -12 // 13,30 -16; So 8 - 10,30
Po-Pá 7, 30 - 12//13 -17; So 8 - 11
Po-Pá 7-18, So 7-12, Ne 13-16
Ú-û 9-12//13-16 x Pá 9-12//13-17 xSo 9 -11
Ú-Pá 8 - 12// 13 - 17 x So 8 - 11
Po-Pá 5,30 - 16; So 6 - 11;Noviny, þasop.,atd.
Po-Pá 9 -11,30 // 13,30 - 17; So 9 -11
Po-Pá 6,30 - 17,30 x So 7 -11 x Ne 7,30 - 11
Po-Pá 8 - 16,30
Po- Pá 7 - 16, So - 7 - 11
Po - Pá 9 - 11,30 // 13 - 16,30 x So 8 - 11
Po - Pá 7 - 12 // 13 - 16 x So + Ne 8 - 11
dennČ kromČ soboty
Po-Pá 8 -12//12,30 -16,30 x So 7,30 - 11
Po-Pá 9-11,30//13-17,So 9-11
Ú-Pá 9 - 11,30 //13,30 - 16 / 607 970 749
str. Název instituce:
specifikace:
Telefon:
Otevírací doba + adresa :
SLUŽBY:
Robert Pokorný
728 065 489 NámČstí - Branka þ.100
AUTOOPRAVNA
METALPLASTIK Al.Smrþková 723 568 898 Hradecká, 565 494 396, [email protected]
AUTODOPRAVA OSOB
P.Pokorný 777 811 888
565 494 239 Nádražní 364//www.autosoft.cz/autoinvest
AUTOÚVċR A LEASING
ýERPACÍ STANICE+ Myþka
PEVNÝ, Hradecká 754
565 493 047 Po - Pá 6 - 18; So 7 - 12;
Ing. S. Hrubý
602 490 857 MČÚ St 13 - 15,30 [email protected]
ýESKÁ POJIŠġOVNA
EURO OIL - þerpací stanice
Ing. J. Zamrzla
565 494 060 Po - Ne - 6 - 18 hod.
FOTO KONÁŠ
MČstský úĜad
606 963 092 prĤkazové foto !! PondČlí 9-11 // 14 - 16,30
FOTOTOM Tomeþek ZdenČk
foto klasické + DIGI
565 494 572 724 094 568 // [email protected]
CHATOVÁ OSADA Budín
JiĜí Zelenka
602 160 865 Restaurace "OSVċŽOVNA"
724 274 827 Poþátecká 280
Adolf PČch
INSTALATERSTVÍ
Marcela KoláĜová
606 865 639 Komenského 195 Po-St-Pá 8 - 14 // Ú-ý 11-18
KADEěNICTVÍ + HOLIýSTVÍ
KLEMPÍěSTVÍ
Radek TĤma þ.617
565 494 873 SídlištČ þ. 6l7
KLEMPÍěSTVÍ + POKRÝVAýSTVÍ + PRODEJ
565 494 976 Miroslav KOěÍNEK, SídlištČ 365
777 557 098 ýech, Poþátky
KLEMPÍěSTVÍ+POKRÝVAýSTVÍ+TESAěSTVÍ
KOSMETICKÉ studio LUCIE
Lucie Mitasová
774 847 263 Kuželna 755 -- NA OBJEDNÁVKU !
NATċRAýSTVÍ + LAKÝRNICTVÍ
JiĜí Hajný
565 493 853 Žižkova 372
NEHTOVÉ STUDIO
Jitka KoláĜová
776 894 269 Na objednávku // DláždČní 147
721 963 393 728 866 442 - dle pĜedbČžné dohody
PċSTITELSKÁ PÁLENICE A MOŠTÁRNA
PLYNOSERVIS
M.Charousek, Nová 649
565 494 360 servis - montáž PB
POJIŠġOVNA ALLIANZ
M. PetrĤ, Perky 201
603 325 022 [email protected]
POJIŠġOVNA ING
Pavel Kuþera
602 130 627 Poþátecká 445
Peter Pokorný 606 957 717
565 494 239 Nádražní 364//www.finpo.kvalitne.cz
POJIŠġOVNICTVÍ, PENZ. FONDY
Josef Vikturna
777 041 919 SídlištČ 394 68 Žirovnice
POKRÝVAýSTVÍ
PROJEKTOVÁNÍ + DOZOR + REALIZACE STAVEB
565 495 709 Kanc. MČÚ Žirovnice 777 691 080 J.Hladovec
Husovo námČstí 284
565 493 065 Po - Pá 10 - 17
SOLÁRKO + KADEěNICTVÍ
STAVEBNÍ SPOěENÍ.ýMSS
Filsoch František
602 966 094 KanceláĜ - Poþátecká 237 - Po - ýt.
TċŽBA a ZPRACOVÁNÍ DěEVA + PċSTEBNÍ PRÁCE
605 182 877 Buþek Lubomír - Palackého 439
ZÁMEýNICTVÍ SepekáĜové
areál Partex Žirovnice
604 285 059 [email protected] x 607193679;
ZEDNICKÉ PRÁCE
Karel Štefl
721 709 785 VÝROBA KERAMICKÉ DLAŽBY
ZLATNICTVÍ + RYTECTVÍ
Olga Pokorná
739 049 954 Ú - Pá 9 - 11,30 // 13,30 - 16
POHOSTINSTVÍ + jídelny:
MČstská vývaĜovna
Blanka Vopravilová
565 494 860 SídlištČ - podČlí až pátek 11 - 12,30
BAR - GONG
JiĜí Poláþek
565 494 049 otevĜeno dennČ xx VIDEOPROJEKCE sport
SÁZKOVÁ KANCELÁě
565 493 243 dennČ od 10 hodin
BISTRO SLAVIE+TIPSPORT
HERNA - BAR Vysoþina
OndĜej Mašek
724 954 451 otevĜeno dennČ od 16 hodin
ubytování; stravování
565 493 148 otevĜeno dennČ od 10 hod.
HOTEL PERLA
LIDOVÁ JÍDELNA IMPOS
obČdy; polotovary
565 493 246 Po - Pá 11 - 14 xxx Iva Musilová
OBýERSTVENÍ v PerleĢové
prodej pĜes ulici
565 493 558 Ú - Ne 17 - 20 xxx VČra Kulhánková
Jan KUS - námČstí
565 494 233 otevĜeno dennČ
PIVNICE + DENNÍ VINÁRNA
RESTAURACE OsvČžovna
JiĜí Zelenka
602 160 865 otevĜeno v sezonČ
SOKOLOVNA - SKLEP
JiĜí Štefl
608 059 952 otevĜeno dennČ 18 - 23
Irena Svobodová
606 213 583 OtevĜeno Út - Ne xxx Cholunská 249
VINÁRNA VÝVRTKA
ZDRAVOTNICTVÍ:
MUDr. A. Vrátná
565 494 110 P+Ú+ý 7-11,30/14-15 S16-17,30 Pá 6,30-11,30
DċTSKÁ LÉKAěKA
GYNEKOLOGICKÁ ordinace
MUDr. M. Stach
602 162 154 ST - 7, 30 - 11, 30
Mgr. Lenka Švehlová
565 493 011 Po-Pá 7 - 15,30
LÉKÁRNA
MUDr. T. Koudelka
565 494 175 Ordinaþní hodiny dle rozpisu v þekárnČ
PRAKTICKÝ LÉKAě
REHABILITACE
B. Prantlová
565 494 877 Po - Pá 7 - 15,30 xxx budova MČÚ
ZUBNÍ LABORATOě
Marie Švecová
565 493 058 565 493 424 domĤ
ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. M. Povolný
565 494 272 565 494 211 domĤ
ZUBNÍ ORDINACE
MUDr.Alena Hájková
565 494 272
xxx
xxx
xxx
xxx
VETERINÁRNÍ AMBULANCE
MVDr. JiĜí Košina
603 178 541 St 10 - 12 xx ýt 13 - 17 xxx 567 374 135
604 232 856 Na objednávku (veterinární ambulance)
Alena Košinová
STěÍHÁNÍ PSģ A KOýEK
xxx
xxx
xxx
xxx
Internetové noviny
606 963 092 www.zirovnice.unas.cz//foto-zirovnice.unas.cz
ŽIROVNICKÉ OHLASY
Vydává Žirovnická informaÿní služba - MILOŠ Konáš, IþO 128 98 074, tel. 565 494 202, [email protected]
str. Žirovničan
SOKOLSKÁ OPĚT OŽIJE
Vážení občané,
po třech měsících intenzivních stavebních prací firmy Linhart spol.s.r.o. Stará Boleslav, ve spolupráci s firmou Swietelsky stavební s.r.o.
Č.Budějovice se podoba Sokolské nebo také „leďáku“ změnila k nepoznání. Nákladem více jak 8,8 mil Kč zde vyrostlo nové víceúčelové hřiště.
Částku 7,5 mil. Kč jsme získali z programového financování Ministerstva financí z iniciativy poslance Parlamentu ČR a místostarosty města
Mgr. M. Šmída, zbytek je z rozpočtu města. Sloužit bude žákům školy, sportovním oddílům i veřejnosti a rodinám s dětmi. Hřiště ohrazené
mantinely a sítí je možné využívat pro různé míčové hry – malou kopanou, florbal, házenou, košíkovou, tenis, odbíjenou, nohejbal. Součástí je
in-line dráha s překážkami, běžecká dráha s doskočištěm, lezecká stěna, tribunka a dětské hřiště s prolézačkami, houpačkami i pískovištěm.
Sloužit by mohl i v zimním období, neboť plochu je možné zaledovat i osvětlit. Celý areál je oplocený, ale chceme, aby byl co nejvíce přístupný
široké veřejnosti. Doufám, že se uživatelé budou řídit provozním řádem, chovat se ohleduplně a zařízení nebudou ničit. Byla by škoda, abychom
provoz museli kvůli vandalismu omezovat.
Celý areál je stavebně dokončen a oficiálně bude předán veřejnosti 1.října ve 13,00 hodin. Na toto předání a prohlídku celého zařízení jste
srdečně zváni. Nejlepší je prohlédnout si celé sportoviště na vlastní oči.
Toto víceúčelové zařízení by mělo výrazně přispět ke zlepšení sportovních podmínek ve městě a k aktivnímu využívání volného času. Nyní
již nezbývá než najít vhodné sportovní vybavení, odvahu a čas, překonat pohodlnost a přijít si zasportovat a udělat něco pro své zdraví.
Těšíme se na Vaši účast.
F.Plešák, starosta
TERRY FOX SE NA NÁS USMÍVÁ
Běh Terryho Foxe 22. září 2007 dopoledne provázel v Žirovnici skutečně zářivý podzimní den. Dobrovolná humanitární akce nese jméno i
poselství mladého Kanaďana, který onemocněl na konci 70. let rakovinou, ale nerezignoval. V letech 1980 – 81 podnikl běh napříč Kanadou a
uspořádal přitom finanční sbírku na podporu výzkumu rakoviny, která ho nakonec připravila o život. Jeho „maraton naděje“ se rozšířil z Kanady
do světa. V ČR se letos koná už patnáctý ročník, do něhož se zapojila i Žirovnice díky iniciativě Anny Kožichové, Jindry Plešákové a Ilony
Kočovské. Těm při organizaci běhu pomáhali další dobrovolní sportovní cvičitelé a pí Pěchová. Zápis účastníků a výběr příspěvků zajišťovaly
pí Michálková a pí Bučková.
Kanadské velvyslanectví, které jménem Nadace TF v Torontu zajišťuje BTF v ČR, poslalo městskému zastupitelstvu dopis, v němž se mimo
jiné uvádí, že v mezinárodním srovnání patří ČR počtem běhů a účastníků od roku 1999 mezi první na světě. V dopise je také poděkování za
vstřícnost a podporu Běhu TF v našem městě.
Vraťme se však na prosluněné zámecké nádvoří, odkud v sobotu po desáté hodině vyšlo, vyběhlo, nebo vyjelo na kole 180 účastníků.
Nejmenší se vezli v kočárcích, Kristýnku Šmídovu si maminka Katka nesla v náručí. Nechyběli ani psí kamarádi, kteří absolvovali se svými paničkami a pány trasu pro běžce a pěší okolo Hutního rybníka přes Nový svět a zpět k zámku. Také nejstarší účastnice, jedenaosmdesátiletá pí
Veselá, zvládla trasu v rekordním čase a s dobrou náladou. Cyklisté měli trasu náročnější, patnáctikilometrovou, přes Stojčín, Popelín a Vlčetín.
Dospělí „kolaři“ se po cestě osvěžili v hostinci u pí Dvořákové ve Vlčetíně. Nejmladší cyklisté Aneta Brunerová a Charlotte Kožichová je tedy
lehce předstihly. Dojely sice na zámecké nádvoří poněkud zpěněné, ale šťastné a usměvavé.
Všichni zúčastnění získali diplom za svou aktivitu a příspěvek na výzkum rakoviny v ČR. Příspěvek ze Žirovnice je úctyhodných 27.223 Kč, a
to nejen díky účastníkům Běhu TF, ale i díky sponzorům z firem Linhart-sport, HTP, Detail, KBNK Němec, IPC Plast, František Krásl, KPŽ, VHZ
montáže, Izofol, Agroza Žirovnice, Zeos Litkovice, Musilová VOS, Řeznictví Vojta, Mlékárna Nechyba, Truhlářství Peřina, Truhlářství Šuhájek,
Bravoll, Potraviny Kytlerová, Lidová jídelna I.Musilové, Drogerie Bezděkovský a díky Mgr. Milanu Šmídovi, poslanci Parlamentu ČR. Všem
účastníků i sponzorům děkujeme, můžeme jim garantovat, že se na ně Terry Fox jistě usmívá.
mf
Přednáška
o paměti
Často se vám stává, že zapomenete něčí jméno
nebo to, proč jste vlastně šli do vedlejší místnosti?
Překvapí vás občas vaše paměť svou přesností u nepodstatných věcí, ale stejně rychle vás jindy nechá na
holičkách?
Máte také pocit, že už si nic nepamatujete a každým rokem se to zhoršuje? Většinou nejde o chorobnou zapomnětlivost. Místo obav ze ztráty paměti je
mnohem užitečnější zajímat se o to, jak lidská paměť
funguje, proč některé informace vůbec nevezmeme na
vědomí, co ovlivňuje zapomínání a co můžeme udělat
pro zlepšení stavu.
To vše a řadu dalších zajímavostí o lidské paměti
se můžete dovědět na přednáškách paní Jany Vejsadové.
Jana Vejsadová, která tuto problematiku přednáší, vede řadu let kurzy cvičení paměti a mozkového joggingu. Připravuje aktivizační programy zaměřené na
trénink kognitivních funkcí a na efektivní práci s pamětí
pro různé sociální skupiny. Je lektorem/trenérem České asociace trenérů paměti a mozkového joggingu a
držitelem certifikátu 2.stupně. Zároveň působí jako metodik této asociace pro oblast knihoven.
Více informací naleznete na www.sweb.cz/mnemea
říjen 2007
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky
POZVÁNKA
Informační a poradenské centrum Havlíčkův Brod a ČSŽ Vás srdečně
zvou na konzultační seminář na téma:
„PAMĚŤ A JAK JI CVIČIT“
KDY? Čtvrtek 18.10. 2007 v 17.00 hod.
KDE? Městská knihovna Žirovnice
ČSŽ kraj Vysočina, přednášející Jana Vejsadová
Informace na telefonu: 565 494 714
e-mail: [email protected]
Účast na semináři je zdarma.Těšíme se na Vaši účast.
Přednáška o paměti
str. Často se vám stává, že zapomenete něčí jméno nebo to, proč jste vlastně
šli do vedlejší místnosti? Překvapí vás občas vaše paměť svou přesností u
Soubor Arietta ZUŠ Žirovnice spolu s jeho výsostí, belgickým princem Charlesem Louisem De Merode, který byl
pĜítomen na slavnostním Svatováclavském koncertČ v Lokti. Spoleþný koncert souboru Arietta a sboru Cubitus se
uskuteþnil v loketském kostele sv. Václava.
Chcete splnit svým
blízkým jejich sen?
Tímto automaticky nevzniká
nárok na půjčku
V životě mohou nastat chvíle, kdy chcete potěšit
své blízké. Nebo jim splnit jejich přání. Udělat jim
radost. Někdy to jde snadno, ale někdy je potřeba
si něco málo půjčit. Peníze totiž mohou změnit život
k lepšímu. Provident pomáhá denně tisícům lidí.
844 555 555
str. 10 Žirovničan
inzerce
PRODEJ AUTOVLEKU
Město Žirovnice nabízí k prodeji vyřazený, nepoužívaný autovlek bez SPZ za cenu železného šrotu. Autovlek je možné si prohlédnout ve sběrném dvoře odpadu v jeho provozních hodinách (ÚT, PÁ, SO vždy 10,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hod.). Bližší informace podá Ing. Kořínek na MěÚ Žirovnice, tel. 565 301 525.
Sdělení MěÚ
PNEUSERVIS U nás výhodně přezujete
STOJČÍN
za hotovost, na fakturu i na splátky
PO
-
13°°-17°°
Provozní ÚT-PÁ 8°°-11³° 13°°-17°°
doba:
SO
9°°-12°°
Připravte se na zimu !
Info linka – tel : 723 850 771
KAMENICTVÍ
Severa Karel
Kamenice nad Lipou
KĜemešnická 1946
393 01 PelhĜimov
Tel.: 565 323 360
Mob.: 777 162 132
Po-Pá: 6.30 - 15.30 hod.
Po telefonické dohodČ
tel.:565 323 360, 604 593 663
V NABÍDCE NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKģ
PĜijímáme zakázky na výrobu a montáž:
x PomníkĤ, rámĤ a krycích desek na hroby
(z pĜírodních i umČlých materiálĤ)
x Zhotovení základĤ pod pomníky
x Výrobu schodĤ, parapetĤ, obkladĤ
x Prodej hĜbitovních doplĖkĤ
(svítilny, vázy, kĜížky – výbČr dle katalogu)
ZAVOLEJTE
ZAKÁZKU PěIJEDEME SJEDNAT OSOBNċ
105x148_R.indd 2
říjen 2007
15.5.2006 10:45:48
str. 11
, Hradecká 754,Tel.: 565 493 195, 565 493 047, mobil:724 279 526
MOTOROVÉ PILY
AKCE solopraha.cz
Tónovaná barva JUPOL 5l = 25 m2
2
cena od 350 Kè vèetnì DPH = 14 Kè/m
NOVINKA
Jednovrstvá malíøská barva
2
9 základních odstínù, 20 m , cena 320 Kè
rychlejednímtahem
HLINÍKOVÉ �EBØÍKY
5 - 9,5 m, cena od 3000 Kè
vyjímeèná kvalita!!
STAVEBNINY
Stavební lepidlo CIMSEC ECO 25 kg = 99 Kè
Malty a lepidla: SAKRET, TERRANOVA, CIMSEC
str. 12 Žirovničan
BEZPLATNÉ FINANýNÍ
PORADENSTVÍ A ZASTOUPENÍ:
STÍNÍCÍ TECHNIKA
Josef Holoubek
13 pojišĢoven, 8 penzijních fondĤ, 6 stavebních
spoĜitelen, 10 hypoteþních bank atd.
KONTAKTY:606957717, 565494239, www.finpo.kvalitne.cz
ŽALUZIE – MARKÝZY – ROLETY
TERMOTċSNċNÍ – SÍTċ – LAMELOVÉ DVEěE
Dolní RadouĖ 57, tel./fax: 384 321 038,
mobil: 603 430 419
e-mail: [email protected]
PRAXE 8 LET – PěIJEDU, VYSVċTLÍM A VŠE ZAěÍDÍM
NOVINKA – levné povinné ruþení Venkov od Generali
Peter Pokorný, Nádražní 364, Žirovnice
DROGERIE U KOSTELA
Jan Bezdďkovský
NOVINKA:
MALÍěSKÁ TONOVACÍ BARVA – V ěÍJNU ZA AKýNÍ CENY –
8 KG ZA 279,- Ký!!!! DALŠÍ AKCE NA LETÁKU PROFI PRODEJEN
TONOVANÍ BAREV: - FASÁDNÍ, - SYNTETICKÉ, - POLYURETANOVÉ
ŠIROKÝ VÝBċR LEPIDEL A LAKģ
TEKUTÉ KOTVY
CERERIT + DALŠÍ PODZIMNÍ HNOJIVA
NETKANÉ TEXTÍLIE
ěÍJNOVÝ LETÁK. TOP DROGÉRIE
DLOUHODOBċ NÍZKÉ CENY AVIVÁŽE SILAN A LENOR (1L- 57,-Ký)
NOVÁ DEKORATIVNÍ KOSMETIKA – VELKÝ VÝBċR – NÍZKÉ CENY
VÝPRODEJ FILMģ NA VHS KAZETÁCH 1 KS ZA 50,- Ký
Vaše pĜání a dotazy rádi vyĜídíme osobnČ a na
tel. þ.:737 236 337 nebo 565 493 045
Pěstitelská pálenice a moštárna
Žirovnice, Žižkova ul. 781
zahájila provoz dne 3.9. 2007.
Provozní doba:
Pondělí 16.00 – 19.00 příjem kvasu
Středa
9.00 – 11.00 příjem kvasu
Pátek
16.00 – 19.00 příjem kvasu
Sobota 15.00 – 19.00 moštování + příjem kvasu
Příjem většího množství kvasu a ovoce na moštování je možné
domluvit předem na tel. číslech:
728 866 442, 721 559 418.
Městská knihovna Žirovnice
Vás srdečně zve na besedu s
Eduardem Škodou
a
Zdeňkem Januškou
na téma:
„ Jak natáčíme film o Žirovnici“
Beseda proběhne ve středu 10. října 2007
od 19.00 hod. v prostorách knihovny.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
říjen 2007
str. 13
kultura
Kino počátky
říjen
SIMPSONOVI VE FILMU
USA 2007; 88 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ DABING
Jeden z nejúspěšnějších televizních
seriálů se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude
tentokrát čelit globálním výzvám a Homer
provede nej-horší věc svého života. Film nadabovali i v češtině stejní herci jako seriál.
neděle 7. 10. 2007, 16 a 19 hod.
Detail CZ s. r. o. hlavní partner
kultury v Žirovnici pro rok 2007
Odbor kultury a Divadlo Kapsa Vás srdeþnČ zvou na hudebnČ
þinoherní pohádku
„O SNċHURCE“
Tento poĜad je v rámci projektu:
MR. BROOKS
USA 2007; 120 MINUT; DO 15 LET
NEVHODNÝ; ČESKÉ TITUL.
Earl Brooks právě obdržel cenu „Muž
roku“ a pronáší svůj dojemný, vtipný a hlavně americký projev díků. Jen málokdo v sále
tuší, co je Brooks skutečně zač. V noci se po
městě pohybuje jako nekompromisní vrah,
který své oběti vždy vyruší při milování a
dvěma dobře mířenými ranami zastřelí ...
neděle 14. 10. 2007, 19 hod.
27.10.2007 V 15.00 HOD.
SOKOLOVNA ŽIROVNICE
Divadelní společnost HÁTA a odbor kultury Města Žirovnice
Vás srdečně zve na francouzskou komedii
Marca Camolettiho
Když ty, tak já taky, miláčku!
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
USA 2007; 138 MINUT; MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ; ČESKÝ DABING
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby
nastoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů kouzelnické ko-munity věří, že jeho nedávné
setkání s Lordem Voldemortem je oby-čejný
výmysl, čímž je zásadně zpochybněna Harryho důvěryhodnost.
neděle 21. 10. 2007, 16 a 19 hod.
Režie: Vladislav Beneš
SOKOLOVNA ŽIROVNICE
13.10.2007 v 19.00 hod.
TRANSFORMERS
USA 2007, 144 MINUT, DO 12 LET
NEVHODNÝ; ČESKÉ TITUL.
Transformers patří k nejúspěšnějším
hračkám v historii. Roboti, kteří se dokážou
přetransformovat v libovolný dopravní prostředek, jsou populární natolik, že se stali
hrdiny akčního animovaného seriálu. Mohli
by ale být také předlohou pro hraný celovečerní akční film?
neděle 28. 10. 2007, 19 hod.
Osoby a obsazení:
Ona - Ivana Andrlová
On - Vladislav Beneš / Marcel Vašinka
Bettina – Milena Dvorská/ Ludmila Molínová
Brigitte - Olga Želenská / Lucie Benešová
Robert – Zbyšek Potůček / Petr Pospíchal
Jennifer - Veronika Jeníková / Jana Zenáhlíková
Bertrand - Petr Gelnar / Martin Sobotka
Vstupné na místě 220,- Kč, předplatné na MěÚ Žirovnice 200,- Kč
Vydává 12 x ročně Městský úřad Žirovnice . Uzávěrka vždy 17. předcházejícího měsíce. ADRESA: Městský úřad, 394 68 Žirovnice, tel. 565 493 000, www.zirovnice.cz. Podávání novinových zásilek
povoleno Oblastní správou pošt v Českých Budějovicích., j.z.P - 4.597/92 ze dne 19. října 1992. Registrační značka: MK ČR E 11397. Korektura: Vydavatel Tisk: RAIN Tiskárna s.r.o., tel.: 384 362 512

Podobné dokumenty