Žirovničan 9/2013

Komentáře

Transkript

Žirovničan 9/2013
Ročník XXXXIII
číslo 9
září 2013
Z ČINNOSTI RADY
Rada Města Žirovnice se v uplynulém měsíci zabývala mimo jiné touto činností a přijala
následující usnesení:
schvaluje:
• č. 1011/13/RM58 – program 58. schůze RM
• č. 1015/13/RM58 – jako zadavatel vyloučení účastníka výběrového řízení firmy EKOPLAST CZ, Zlín a firmy Agrozet České Budějovice a.s. z veřejné zakázky „Kompostárna Žirovnice - dodávka technologie“ pro nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
• č. 1016/13/RM58 – na základě zprávy hodnotící komise firmu MTM Tech, s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Kompostárna Žirovnice - dodávka
technologie“
• č. 1022/13/RM58 – zveřejnění záměru bezúplatného převodu formou daru pozemků p. č. 3665/7, 3665/8, 3665/10, 3665/11, 3665/12, 3665/14, 3723/57, 3723/58,
3723/59, 3723/60, 3723/62, 3723/63, 3723/65, 3723/66, 3723/67, 3723/68, 3723/69,
3723/70, 3723/71, 3723/72, 3723/24, v k.ú. Žirovnice o výměře 4436,4 m2 z majetku
Kraje Vysočina do vlastnictví Města Žirovnice
• č. 1023/13/RM58 – zveřejnění záměru bezúplatného převodu formou daru pozemku
p. č. 3723/55 a části pozemku p. č. 3723/56, v k.ú. Žirovnice o výměře 7 m2 z majetku
Města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina
• č. 1024/13/RM58 – uzavření smlouvy o dílo mezi firmou Stanislav Kouba, pokrývač
– klempíř a Městem Žirovnice na výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků
a latí na kapli ve Štítném
• č. 1025/13/RM58 – uzavření smlouvy o dílo mezi firmou Josef Habermann, Žirovnice
a Městem Žirovnice na zhotovení mříží do kaple ve Štítném
• č. 1026/13/RM58 – žádost Osadního výboru Litkovice o poskytnutí finančního příspěvku 3000,- Kč na uspořádání kulturní akce „Litkovické setkání“
• č. 1028/13/RM58 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě čp. 383, ul. Tyršova s p. Josefem Čambalem na 1 rok od 1. 9. 2013
• č. 1029/13/RM58 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě čp. 591, ul. Smetanova s pí Lucií Kroupovou na 1 rok od 1. 9. 2013
• č. 1033/13/RM58 – zábor parkoviště pod náměstím za účelem konání soutěží „ŽIROVNICKÝ PODZIM“ a „O PERLEŤOVOU PLAKETU MĚSTA ŽIROVNICE“, které pořádá SDH v Žirovnici dne 31. 8. 2013
• č. 1034/13/RM58 – rozpočtová opatření č. 3007 – 3008 dle přílohy č. 2
• č. 1036/13/RM59 – program 59. schůze RM
• č. 1038/13/RM59 – uzavření smlouvy o dílo na akci Rybník Valcha s firmou Wetland
s.r.o., Batelov na základě výběrového řízení
• č. 1039/13/RM59 – přidělení zakázky na akci „Kompostárna Žirovnice“ uchazeči
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. (nejvhodnější nabídka) na základě správy hodnotící komise v souladu s ustanovením par. 81 zák. č.137/2006 Sb.
• č. 1040/13/RM59 – rozpočtová opatření č. 3009 – dotace ÚP dle přílohy č. 2
• č. 1042/13/RM59 – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené mezi Městem Žirovnice a pí Stanislavou Dvořákovou
• č. 1043/13/RM59 – obnovení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě čp. 383, ul. Tyršova
s pí Blankou Plánkovou na 1 rok od 1. 10. 2013
• č. 1044/13/RM59 – žádost JK Dvůr Dvořák o povolení svodu koní na jezdecké závody, které se budou konat 14. 9. 2013
• č. 1045/13/RM59 – žádost firmy Izofol s.r.o. o umístění informačních tabulí ve městě
neschvaluje:
• č. 1031/13/RM58 – prezentaci v tištěných materiálech od společnosti Cyklotoulky.cz
bere na vědomí:
• č. 1012/13/RM58 – kontrolu usnesení z 57. schůze Rady města Žirovnice ze dne 24.
6. 2013
• č. 1013/13/RM58 – odstoupení p. Michaela Malého od nájemní smlouvy k bytu č. 9,
čp. 591 v ul. Smetanova v Žirovnici, schválená usnesením č. 995/13/RM57
• č. 1014/13/RM58 – informaci o podání žádosti o dotaci z OPŽP na akci „Energetické
úspory MěÚ Žirovnice“
• č. 1017/13/RM58 – stížnost na poškozený břeh rybníka Hutní a přijaté opatření
Z OBSAHU
strana č. 2
•
ŠKOLA V NOVÉM KABÁTĚ
strana č. 3
•
SLOVO HEJTMANA
•
JAKÁ BYLA ŠTÍTENSKÁ POUŤ?
•
ČTENÍ POMÁHÁ - SOUTĚŽ V MĚK
strana č. 4
•
Z MALÉHO JENÍKOVA DO SVĚTA
•
140 LET ŽIROVNICKÝCH
VARHAN - POKRAČOVÁNÍ 4. DÍL
strana č. 5
•
HLÍDEJTE SI SVÉ JÍZDNÍ KOLO
•
BUĎ VESELÉ MYSLI!
strana č. 6
•
INZERCE
strana č. 7 - 8
•
KULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
č. 1018/13/RM58 – stížnost na konzumaci alkoholu na veřejnosti a přijaté opatření
č. 1019/13/RM58 – námitku proti prodeji pozemků ve vlastnictví města a ukládá starostovi svolat veřejné projednání záměru
č. 1020/13/RM58 – stížnost na stavbu IPC plast spol. s.r.o. a kamionovou dopravu v ulici Nová
č. 1021/13/RM58 – stížnost na rušení nočního klidu provozovnou Budín klub a přijaté opatření
č. 1027/13/RM58 – nabídku p. Jiřího Vetýšky, Jindřichův Hradec na odprodej sbírky šicích strojů
č. 1030/13/RM58 – nabídku na zhotovení audiovizuální prezentace města firmou FAKTOR TEAM, České Budějovice
č. 1032/13/RM58 – informaci o investičních akcích
č. 1035/13/RM58 – změnu rozpisu rozpočtu č. 4005 dle přílohy č. 3
č. 1037/13/RM59 – kontrolu usnesení z 58. schůze Rady města Žirovnice ze dne 22. 7. 2013
č. 1041/13/RM59 – změnu rozpisu rozpočtu č. 4006 dle přílohy č. 3
Mgr. Milan Šmíd - starosta města, Mgr. Jiří Tůma - místostarosta
ŠKOLA V NOVÉM KABÁTĚ
Bývá zvykem, že v tomto období se ohlížíme a hodnotíme naši práci v uplynulém
školním roce, tedy letos v roce 2012/2013.
Udělám výjimku a nebudu vypisovat
všechny statistické údaje o činnosti naší školy, o nových projektech, o úspěších našich žáků, neboť o těch je naše veřejnost informována
podrobně na našich webových stránkách a průběžně během školního roku formou článků v Žirovničanu. Rovněž mohou občané každoročně po 15. říjnu nahlédnout ve škole do výroční
zprávy za uplynulý školní rok. Navíc do mnoha projektů jsou rodiče našich žáků zapojováni, takže různé akce prožívají společně s námi.
O čem tedy budu psát? Samozřejmě
o tom nejvýznamnějším, co naše škola zažila v posledních třech měsících, a to je nadílka
nového kabátu, troufám si uvést přímo luxusního, protože jsme na něj čekali řadu let.
Vše vypuklo v měsíci červnu, kdy do školy nastoupil vítěz výběrového řízení - firma
AGOS stavební a.s. Pelhřimov. Výuka byla
rázem narušena hlukem sbíječek, různými
demontážemi, pohybem pracovníků Agosu
po lešení apod. To nejhorší však bylo úmorné horko, které nás do letošního roku v letních
měsících trápilo nejvíce, protože nezateplená
budova plná oken s často nefunkčními žaluziemi sloužila jako dokonalý skleník.
Zvažovala jsem vyhlášení ředitelského
volna, na které se někteří rodiče dotazovali.
Když jsem však porovnala obě velké stavební akce - vestavbu MŠ do ZŠ a současné zateplení a výměnu oken v nové budově, usoudila jsem, že vnitřní organizace školy nebyla
letos tak narušena, nestěhovali jsme majetek
z jedné budovy do druhé, učitelé nestěhovali
třídy a kabinety, netvořili nové inventáře apod.
Hlavně jsem však myslela na tu většinu rodičů, kteří by v případě ředitelského volna neměli kam dát děti, zejména naše mladší žáky.
Jak všichni rodiče vědí, jednotlivým třídám byly za spolupráce našeho zřizovatele
Města Žirovnice poskytnuty náhradní prostory v místní sokolovně a na zámku. Těm nejmenším posloužily v dopoledních hodinách 2
místnosti v mateřské škole. Výuka byla zkrácena tak, aby žáci v době nejvyšších teplot nebyli již ve škole. Rozhodně atmosféra ve škole na konci června byla náročná, učitelé byli
vyčerpaní, vždyť udržet pozornost žáků v takových podmínkách za nesnesitelného horka
bylo nad lidské síly. Učitelé měli volnou ruku
v náplni vyučovacích hodin, v náhradních prostorách a za daných klimatických podmínek se
mohli potřebám žáků přizpůsobovat. Všem patří velký dík. Opět jsem nabyla přesvědčení, že
v naší škole pracují skuteční profesionálové.
Ve středu 21. 8. 2013 byla dokončená
stavba předána firmou Agos našemu zřizovali, a to v řádném termínu. Jako člen kontrolního týmu musím spolupráci s touto firmou
vyzdvihnout. Kolemjdoucí občané i ti, co bydlí v blízkosti školy, viděli, že práce ze strany
stavební firmy probíhaly nepřetržitě, většinou
i v době víkendů. Ty prostory školy, kde stavební práce probíhaly, jsou nově vymalovány,
takže žáci se v září vrátí do čistého prostředí,
o estetickém výsledku nemluvě. Ten nejdůležitější důsledek této stavební akce se však teprve projeví, a to je úspora tepelné energie.
Během těchto letních prázdnin proběhly
v naší škole další, ve srovnání s výše uvedenou akcí, menší stavební práce. Pro žáky základní školy a děti z mateřské školy rovněž
velmi důležité.
Na části školního dvora vzniklo dětské
hřiště s rozmanitými herními prvky a pergolou, kterou školka získala od základní školy.
Ta je natolik velká, že v ní děti mohou vytvořit
několik herních koutků a nebo jen odpočívat
či se schovat před sluníčkem. Děti mohly prvně na své hřiště až po provedené revizi, tedy
již o prázdninách 19. srpna.
Další stavební akcí, jež proběhla už
v měsících červnu a červenci, byla výměna
oken ve 2. poschodí staré budovy, kompletní rekonstrukce dvou učeben, odstranění starých nátěrů v chodbách tohoto poschodí a nové malby. V největší třídě na tomto poschodí
vznikne učebna výtvarné výchovy, v další zvažujeme otevřít multimediální učebnu
s knihovnou a s přístupem na internet.
V měsíci srpnu jsme začaly s naší environmentalistkou pí uč. Koukalovou pracovat
na plánech obnovy školního pozemku, aby
žáci v hodinách pěstitelských prací mohli co
nejdříve „do terénu“. Součástí obnovy bude
i pořízení nového skleníku.
Každý, kdo si přečte tento článek až sem,
usoudí, že žirovnická škola „spolkla“ již dost financí z rozpočtu svého zřizovatele, a má tedy do budoucnosti vystaráno. Pravdou však
je, že se potýkáme s častými haváriemi vodovodního potrubí, ucpanými odpady, se zastaralým nevyhovujícím plynovým kotlem,
zrezavělými radiátory, jež často tečou a které
nelze regulovat. Toalety v nové budově rovněž nedpovídají dnešním požadavkům.
Obyvatelé panelových domů dobře vědí,
jak důležitá byla pro ně výměna oken, zateplení, výměna potrubí či zřízení nových kotelen. Byl nejvyšší čas, aby tyto změny nastaly
i v nové budově základní školy. Vážíme si toho,
že náš zřizovatel - Město Žirovnice se snaží
nejmladším obyvatelům našeho města vytvořit co nejlepší prostředí na cestě za vzděláním.
Bez vstřícnosti vedení města, ale především
schopnosti vyšetřit nebo třeba i získat finanční
prostředky z fondů EU by ke všem stavebním
úpravám v našem zařízení nemohlo dojít.
Jsem však přesvědčená, že to nejdůležitější pro naše žáky je, co se děje za zdmi
naší školy a školky. Bez kvalitní odborné práce všech zaměstnanců školy ve prospěch našich dětí by jakkoliv nákladné stavební úpravy
ve škole byly k ničemu.
Mgr. Dagmar Brýnová
ředitelka ZŠ a MŠ Žirovnice
JÍZDA NA PLNÝ PLYN SE VYPLATILA
Dva sousedé ze Štítného, ing. Rostislav
Kostka a ing. Michal Novák, si jednoho dne
řekli, že za zkoušku nic nedají, když se jen
tak pro zábavu vydají do Ctiboře jako závodníci. Koncem června se tam totiž konal závod malých traktůrků, přesně řečeno motorobotů. Nebyl to závod jen tak obyčejný, neboť,
jak naši závodníci na místě zjistili, účast byla mezinárodní. Kromě Čechů přijeli závodníci ze Slovenska a Maďarska. Závodu v jindy
liduprázdné Ctiboři přihlíželo přes 400 diváků a doprovázel jej bohatý kulturní program.
str. 2
A jaká byla trať? Svižná jízda místy bahnitým terénem a lesem byla vskutku dramatická a všech 36 traktůrků i závodníci dostali
pěkně zabrat. Bláto zpod kol vesele stříkalo všude kolem, ne všechny stroje závod dokončily. Štítenští inženýři měli odvážnou taktiku - po rychlém sprintu a naskočení do stroje
jeli stále „na plný knedlík“, řidič nedal nohu
z plynu, nezpomalili ani v nejhorším terénu.
Odvaha se vyplatila! V hlavním závodě v kategorii originálů, tedy neupravených motorobotů, zvítězili! Jak nám s úsměvem sděli-
li, s ničím takovým před závodem nepočítali.
Profesí jsou oba úplně jinde, traktůrkem jezdí
jenom doma po zahradě, před závodem vůbec netrénovali. Perlička závěrem - pár minut
před startem jejich závodní vozidlo odmítalo
poslušnost a Rosťa s Michalem jej před posměšnými zraky soupeřů museli spravovat.
Povedlo se jim to výborně. Srdečně gratulujeme k vítězství ve 4. ročníku Česko – slovenského závodu motorobotů PF 61-62 a děkujeme za výbornou reprezentaci naší vsi.
Jana Tušilová
Žirovničan
SLOVO HEJTMANA
Září je tradičně měsícem, kdy se po dovolených adaptujeme na opětné zapojení
do pracovního procesu. Pro děti a mládež
je tento měsíc především začátkem školního roku. Dospělí i žáci a studenti se sejdou
na svých pracovištích a ve svých třídách,
dělí se o zážitky z dovolených a z prázdnin
a zvykají si opět na běžný „pracovní“ režim.
Naše školy se letos navíc budou muset přeorientovat na nové pojetí, jež chceme a musíme prosazovat. Tak jako celá naše společnost i školství se vyvíjí a reaguje
na proměny světa kolem nás. Je nutno nezůstávat u obecných proklamací o modernizaci,
nových postupech a přístupech. Restrukturalizace středního školství nabere reálnou podobu. Bude nezbytná vzhledem ke zmenšujícímu se počtu žáků a především k potřebám
praxe a možnostem jejich uplatnění. Zatím
stálá převažující orientace studentů a učňů na humanitní a ekonomické obory a práci ve službách vede k situaci, kdy absolventi těchto směrů nemají zaměstnání, zatímco
nám chybějí odborníci v oborech nezbytných
pro rozvoj hospodářství. Hlavně ve strojírenství, ale i v moderním zemědělství.
Ke změně těchto nepříznivých poměrů
se musejí spojit rodiče se školami, s měs-
ty, obcemi i kraji. Všichni společně musíme ovlivňovat myšlení a směřování dětí už
v raném věku. Zároveň je nutno vytvářet
podmínky pro současné trendy a snažit se
každou výuku přizpůsobovat tak, aby byla pro žáky a studenty zajímavá a přínosná. V tomto směru mám dobrou zprávu.
Výuku přírodovědných a technických oborů na středních školách v Kraji Vysočina
čeká malá revoluce. Díky dotaci ve výši 105 milionů, kterou získal Kraj Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, se na 26 středních
školách zásadně zlepší podmínky pro tematickou výuku. Evropské peníze pomohou na Vysočině s inovací vybavení laboratoří nebo odborných učeben vybraných
škol, ale i s organizací a přípravou badatelských kroužků a odborných přednášek,
experimentů a pozorování. Tyto moderní
učebny budou moci využívat i žáci z dalších 90 spolupracujících základních škol.
Peníze mají především posloužit k rozšíření nabídky badatelských volnočasových
aktivit pro žáky základních a středních
škol, podporovat kreativitu a rozvoj jejich
tvůrčího a technického myšlení. Další položkou v projektu je cílená úprava vzdě-
lávacích programů všeobecných i odborných středních škol – vzdělávací programy
partnerských středních škol budou v rámci
projektu doplněny o badatelsky orientované exkurze, které podpoří možnost zavádění tzv. situovaného učení do výuky, a tím
podpoří popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání. Dvouletý projekt
počítá s přehlídkami, společným setkáním
žáků a představením projektů, na kterých
studenti pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků.
Do začátku příštího roku musí krajský
tým koordinátorů stihnout první kroky v podobě realizace desítek výběrových řízení
a nalezení nutných dodavatelů. Kromě modernějších učeben mají v našem případě evropské dotace do dvou let posloužit i k navázání spolupráce škol se zaměstnavateli.
Pokud chceme uspět ve světě dynamického technického pokroku, musíme si
uvědomit, že konkurenceschopnost našeho hospodářství i v budoucnosti začíná už
dnes na základní škole. A všichni se musíme spojit ke změně myšlení a jednání
v tomto směru.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
JAKÁ BYLA ŠTÍTENSKÁ POUŤ?
První ročník dětské pouťové olympiády
se konal v roce 2007. S naprostou novinkou
tenkrát přišel nadšený chalupář Jan Musel,
prý proto, aby pouť nebyla „jen o té kachně
k obědu“. Podařilo se mu první olympiádu
přichystat s partou nadšenců, a ve Štítném
se objevilo tenkrát něco zcela nevídaného –
moderovaná společenská akce! Různí nadšenci se postupem času přidávají i ubývají,
pan Musel naštěstí zůstává a odvážné nápady se staly tradicí. A jaká tedy byla letošní
pouť? Obloha i meteorologové slibovali krásné letní počasí, což se i vyplnilo. Bez obav
z deště jsme tedy proměnili hřiště na olympijský stadion a v sobotu 20. července jsme
dětským sportovcům od 0 do 15 let rozdali
téměř 50 startovních čísel. Nejvíce soutěživí
jsou mladší žáci, ty starší už to bohužel tolik
„nebere“. Jenom skalní příznivci mají odvahu
vyzvednout si startovní číslo. Nejoblíbenější
je u dětí zřejmě disciplína zvaná „hod vajíčkem dvojic“, kdy jeden z dvojice hází vajíčko,
druhý chytá a dvojice se snaží, aby vajíčko
dolétlo co nejdál, bylo chyceno a nerozbilo
se. Vajíčka používáme každoročně domácí.
Zajímavé je, že například vloni se z celkového počtu přinesených 20 vajec rozbily pouze 2 kusy, zatímco letos bylo rozmláceno rekordních 15 kusů, až jsme se báli, že nebude
čím házet. Bylo rozdáno mnoho cen, medailí a diplomů v různých kategoriích, malé děti
se dobře bavily v dětském koutku u připravených hracích stanovišť. Nejúspěšnějšími závodníky letošní olympiády se stali Pepa Knobloch a Barča Tušilová. Perníkovou medaili
si z olympiády odnesli všichni soutěžící. Odpoledne hřiště patřilo tradičnímu pouťovému
turnaji dospělých o putovní pohár. Zúčastnilo
se ho 8 mužstev, která skončila v tomto pořadí: 1. Stránčice u Prahy, 2. Pan „G“ Žirovnice, 3. Kontejner Žirovnice, 4. Štítné I a dále
bez pořadí Sršáni z divadla Sklep, Štítné II,
Komar team z Vlčetína a Cinema ze Žirovnice. Radost vítězů byla veliká, slavilo se ještě
na večerní taneční zábavě.
Pouť byla veselá, do vsi dorazily i kolotoče s nebývale pestrým výběrem atrakcí. Legendární Havrani na taneční zábavě
v hospodě hráli a zpívali výborně, takže tu
klasickou pouťovou nedělní kachnu či řízek
k obědu si Štíteňáci po spoustě vybité energie určitě zasloužili.
Na přípravě a zdařilém průběhu programu pro malé i velké sportovce se podílely
SDH a Osadní výbor Štítné za finanční podpory Města Žirovnice.
Jana Tušilová, Osadní výbor Štítné
ČTENÍ POMÁHÁ
– SOUTĚŽ V MĚK
Minulý školní rok probíhala soutěž mezi
4. A. a 4. B. ZŠ Žirovnice o to, která třída bude
mít nejvíce „podpořených charit“ v charitativním
projektu Čtení pomáhá (více o tomto projektu
na www.ctenipomaha.cz). Výsledky byly vyrovnané, proto odměnu v podobě dortu získaly obě
třídy. Speciální cenu za nejvíce přečtených knih
získala Kristýna Čechová.
Protože se celá akce setkala s příznivým
ohlasem, společně jsme se rozhodli v ní pokračovat i v tomto školním roce.
Petra Sedláková - knihovnice
září 2013
str. 3
Z MALÉHO JENÍKOVA DO SVĚTA
Do tábora v Malém Jeníkově se sjíždějí žirovničtí skauti už od konce šedesátých let minulého století. A není to tábor ledajaký. Každý
sprchu, jít na výlet k leknínovému jezírku,
mlsat čokoládu nebo zmrzlinu.“
V Indii jste prý nosili všichni celý den
pyžamo. „Ano, takto jsme uctili tento indický
vynález. A sem tam se nám připletla do cesty i posvátná kráva.“
Pro výlet do Velké Británie jste si vyrobili dvoupatrové autobusy a měli jste také vzácnou návštěvu. „Přijel za námi Joe
z Czech Spitfire clubu, který vyprávěl o československých letcích, kteří bojovali za
vytvořily krásné pestrobarevné vějíře, kterými se ovívaly, což bylo v tom horku, které
panovalo, velmi příjemné. K večeři jsme si
připravili sushi a jedli jsme ho po japonském
způsobu hůlkami.“
Poslední část cesty kolem světa dovedla táborníky do Egypta, kde se také museli
pro místní podmínky patřičně vyzbrojit. „Každá družina si vyrobila nádoby na vodu, aby
mohla napojit velbloudy, kteří je donesli k pyramidám. Podle pokynů faraona Ramesse
II. světové války proti nacistickému Německu. Na ukázku nám přivezl i uniformy tehdejších bojových letců.“
Poznatky o jednotlivých zemích se střídaly se zábavou. V brazilském Riu de Janeiru se táborníci zúčastnili karnevalového průvodu a v italských Benátkách, osvětlených
svíčkami a lampiony, si vyslechli milostné
serenády a pak strávili celý den na moři.
Doputovali až do dalekého Japonska.
A jak si děti přiblížily japonskou exotiku?
„Kluci si vyrobili samurajské meče a dívky
se dostali cestovatelé k mumii, která je pustila dál až po vyluštění kvízu. Když správně
odpověděli, dostali destičku s hieroglyfem
označujícím, kde se nachází poklad.“
Při cestování sice útočili na táborníky klíšťata, komáři a ovádi, sužovalo je vedro, ale úžasné zážitky všechny ty strázně,
bez kterých se cestování neobejde, potlačily. Dva týdny utekly až moc rychle. A kam se
skauti vydají příští rok? To je tajemství, které
skrývá šifra 13/14.
Marie Fronková
rok přinese nějakou novou zábavně poznávací hru, zajímavé výlety i dobrodružné ověřování tábornických dovedností. Letos procestovali
táborníci za dva týdny při hře Cesta kolem světa několik zemí a pobyt jim zpestřila i návštěva jihlavské zoologické zahrady.
A jak se hra Cesta kolem světa hraje?
Zajímavé podrobnosti nám o tom prozradila Šárka Kottová. „Začali jsme v USA. Děti
sem přijely jako přistěhovalci a na pobyt si
musely vydělat peníze. A co dělaly? Venčily psy, myly nádobí, pletly náramky pro FBI.
Za vydělané peníze si pak vydražily poukazy a s těmi si mohly dát například horkou
140 LET ŽIROVNICKÝCH VARHAN – POKRAČOVÁNÍ 4. DÍL
Poděkování
S potěšením mohu konstatovat, že jsem
se setkala se vstřícnou odezvou na projekt
„Záchrana varhanního nástroje“ v kostele sv.
Filipa a Jakuba v Žirovnici.
Jak ze strany spoluobčanů, tak i od firem
a soukromých podnikatelů. Velmi děkuji za poskytnutí příslibu finančního příspěvku na opravu varhan těmto žirovnickým firmám: Městu
Žirovnice, Masnému průmyslu Janu Prantlovi,
IMS Kovo s.r.o., PREVO, ZEPA, Nábytkářství
Radku Michálkovi, Dušanu Mihalikovi.
Velmi děkuji též za finanční dary od spoluobčanů, kdy se k datu 16. 8. 2013 podařilo
vybrat částku 20 172,- Kč.
Prosím, pomozte zachránit varhany
v kostele sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici. Letos oslaví 140 let od jejich postavení. Celkové náklady na opravu jsou vyčísleny na necelých 190 000,- Kč.
Varhanní nástroj
Nyní se seznámíme s tímto královským
nástrojem. Jednomanuálové varhany byly
postaveny v r. 1873 ještě v kvalitním mechastr. 4
nickém zásuvkovém systému. Stavitel zdejších varhan je Karel Schiffner (28. 12. 1836
– 14. 2. 1894), pocházel ze Cvikova u České
Lípy. Vyučil se u Josefa Gartnera a po jeho
smrti dílnu převzal. Zvláště jeho menší zásuvkové nástroje s jednomanuálovou jehlovou mechanikou jsou dodnes funkční, spolehlivé a po zvukové stránce velmi zdařilé.
Varhany v žirovnickém kostele stojí samostatně ve skříni na kruchtě a obsahují mechanickou zásuvkovou vzdušnici. Pedál varhan je postaven v zadní části skříně
spolu s měchem. Nástroj pohání rychloběžný elektrický ventilátor, částečně odhlučněn
v boční místnosti na kůru. Čelní prospektová část varhan obsahuje tři prospektová
pole píšťal, každé pole obsahuje 7 píšťal.
Varhany obsahují původní píšťalový fond
a konstrukčně jsou téměř v původním stavu.
V příštím čísle Žirovničanu si přiblížíme popis měchu a popis píšťalového fondu.
Plán
V současnosti jsou zejména dřevěné
manuálové rejstříky poškozeny hlavně pů-
sobením larev červotoče a některými dřívějšími zásahy, stěží se ozývají a jsou téměř
nepoužitelné.
Zákrok by se zaměřil na vyčištění, konzervaci a částečné restaurování dřevěných
píšťal, které jsou aktivním červotočem ohroženy nejhůře a za současného stavu je nelze téměř použít.
S částkou v relaci do 200 000,- Kč lze
píšťaly společně s píšťalnicemi a vzdušnicí zachránit a manuálové dřevěné rejstříky
uvést zvukově a intonačně do stavu řádně
použitelného, což se projeví i na zvukových
možnostech varhan.
Toto odborné vyjádření potvrdil a zdokumentoval organolog diecéze České Budějovice PhDr. Vít Honys.
Sbírka na záchranu varhan probíhá
po celý rok 2013. V případě zájmu je možné finančně přispět na účet farnosti Žirovnice 235 863 126/0300. Pro více informací kontaktujte varhanici M. Dvořákovou, tel.
721 760 655.
Monika Dvořáková
Žirovničan
HLÍDEJTE SI SVÉ JÍZDNÍ KOLO
KRAJ VYSOČINA – Policisté od začátku letošního roku do konce června evidují
na Vysočině 78 případů odcizených jízdních
kol v celkové hodnotě přibližně 1.614.000
korun. Oproti loňskému roku je to o 26 odcizených jízdních kol více. Policistům se
podařilo objasnit téměř 13 procent těchto
případů, což je o sedm procent méně než
v prvním pololetí loňského roku.
Územní
počet objas- způsobená
odbor
případů něno
škoda
Jihlava
42
8
682 000
Třebíč
14
0
389 000
Žďár nad Sázavou
5
1
326 000
Havlíčkův Brod
12
1
107 000
Pelhřimov
5
0
110 000
Ke krádežím jízdních kol dochází celoročně, ale větší nárůst této trestné činnosti
zaznamenávají policisté v letních měsících.
Letní prázdninové dny lákají k celodenním
výletům na kole. V okamžiku, kdy majitelé
nechají svá kola bez dohledu u koupališť,
památek, restaurací a obchodních center,
se jejich bicykly stávají terčem zlodějů.
Ukradené jízdní kolo se poté stává výhodným obchodním artiklem, který zloděj velice rychle zpeněží za zlomek jeho skutečné hodnoty. Utržené peníze pak použije pro
vlastní potřebu. I z toho důvodu se krádeže
jízdních kol poměrně obtížně objasňují. V některých případech je cílem pachatele použít
odcizené kolo pouze ke své přepravě. Když
ho již nepotřebuje, jízdní kolo kdekoli odloží.
Ke krádežím kol dochází na veřejných,
dobře viditelných místech, a to i v denní dobu. Krádež pachateli značně zjednodušuje majitel, který své jízdní kolo nechá po dobu své nepřítomnosti volně odložené, např.
opřené o nějaký objekt, bez využití jakéhokoliv prvku zabezpečení. Pokud si cyklista kolo
nechce nebo nemůže zajistit, měl by ho mít
stále na očích. Jedná se zejména o případy,
kdy se při vyjížďce zastaví na občerstvení.
Pokud majitelé kolo zamykají, měli by
zvážit, k čemu a jak je kolo připoutané. Při
odkládání kola je ho zapotřebí vždy upoutat
zámkem k pevné části v okolí tak, aby bylo
připevněno přes rám. Na místech, kde jsou
ukotvené pevné stojany na kola, je vhodné
využít tohoto stojanu a jízdní kolo k němu
připevnit pevným lankovým nebo řetízkovým zámkem.
Velice často jsou terčem zlodějů prostory
v domech, kde mají majitelé svá kola uložená.
V panelových domech jde zejména
o sklepní kóje, kočárkárny, společné kolárny
nebo chodby. Ke krádežím jízdních kol dochází také z garáží a kůlen. Z těchto míst pachatelé kola kradou nejčastěji v noci. V panelových domech je důležité dbát na důsledné
zamykání vchodových dveří a společných
odkládacích prostor. Kolo je nutné vždy zajistit, i když je uložené v k tomuto účelu určené
místnosti, na chodbě nebo ve sklepě.
nprap. Martin Dušek
Dne 2. prosince 1989 byl Jarda
na ustavující schůzi celostátní organizace Junáka v pražském Klementinu. V Žirovnici pomáhali s obnovením Junáka Jaroslava Dvořáková a Mgr. Radek Daňhel, který
zorganizoval v roce 1992 výměnný pobyt kanadských a našich skautů. Kanaďané přijeli na tábor do Malého Jeníkova a žirovničtí
skauti pak jeli za nimi do německého Badenu na americkou vojenskou základnu. Jarda
vzpomíná, jak jim Kanaďané záviděli původní přírodní skauting, ty „dřevní“ podmínky, v nichž naši skauti tábořili, obdivovali jejich šikovnost a fyzickou zdatnost. Kanadští
skauti už neuměli sekat sekerkou, nechtěli se mýt studenou vodou a chodit na delší
pochody. Technický pokrok omezil jejich přirozenou zručnost i fyzickou odolnost. „A ty
samé problémy, které oni měli před dvaceti lety,“ říká Jarda, „máme s našimi skautíky teď. Jsou dost nešikovní a neobratní, také
oni jsou poznamenáni tím, že víc sedí u počítače, než by lítali venku, a dát jim nůž nebo
sekerku do ruky je o strach.“
V současné době má Přístav vodních
skautů Modrá kotva Žirovnice 93 členů,
kteří se scházejí v oddílech: Sušené tresky
(Počátky), Skautský oddíl (Strmilov), Vodní
skauti a vlčata a Vodní skauti a žabičky (Žirovnice), Draci a Modeláři (Žirovnice). Jarda
– Akela je kapitánem přístavu, palubným čili
přístavním je Jan Matoušek. V jejich programu je propojena práce, zábavné, poznávací a sportovní akce. Opravují lodě a táborový inventář, přípravují se na zimní táboření
a na letní tábor v Malém Jeníkově, vyrábějí
modely letadel a lodí, tvoří draky na Drakiádu, pořádají celodenní výlety, jedou si vyzkoušet síly na lezeckou stěnu do Jindřichova Hradce, koupou se po indiánsku, pořádají
v Žirovnici Perleťovou stezku, pátrají po historii Žirovnice, ke konci roku se zúčastňují
silvestrovského výstupu na Javořici.
V Malém Jeníkově tábořilo letos 45 dětí a několik dospělých. Navzdory úmornému
vedru a několika menším úrazům vše dobře
dopadlo. „Chci poděkovat Honzovi Matouškovi, Petru Míkovi, Šárce Kottové, Petře Izsofové a Lucii Hochmanové, kteří mi vydatně pomáhali. Užili jsme si výlety, koupání, ale
hlavně napínavou a zábavnou táborovou hru
Cesta kolem světa. Navštívili jsme při ní USA,
Indii, Velkou Británii, Brazilii, Itálii, Japonsko
a Egypt, ochutnali jsme různá národní jídla,
byli jsme na karnevalu v Riu, v Egyptě jsme
řešili kvíz a hledali poklad. Tábor v Jeníkově
i další skautské akce tradičně podporuje KPŽ,
Izofol, Adam Zich Stavební práce Strmilov, kterým za jejich podporu děkujeme. K tomu jen
dodám, že jednatelé Izofolu, Arnošt Kosma
a Michal Tolkner, chodili do skautského oddílu.
A já jsem moc rád, jak dobře si při podnikání
vedou. A nejen oni. Všichni, kteří skautingem
v Žirovnici prošli, jsou dobří a ve svých profesích úspěšní lidé. To je pro mě jedno z velkých
zadostiučinění, že moje činnost ve skautu měla smysl, že jsem pomohl mladým lidem postavit se do života s těmi ideály, které jsem jim
ve skautu vštěpoval.“
Jarda kdysi přísahal, že skautskou družinu
neopustí až do okamžiku, kdy v ní zbyde jediný člen. Pak skončí. Skautů ale neubývá, a tak
Jarda nemá na odchod šanci. „Je to správný
chlapík a starší brácha skautíků, bez něj to
prostě nejde,“ říká Ondra Koudelka. A všichni
současní skauti i ti, kteří pod Jardovým vedením za těch pětačtyřicet let žirovnickým skautingem prošli, s Ondrou jistě souhlasí. Jarda, to
je jejich věrný a přátelský Akela, čistý v myšlenkách, slovech i skutcích, vždy ochotný pomoci
a uskutečnit nový zajímavý nápad. Jemu i žirovnickým skautům přejeme, aby je neopouštěla veselá mysl, odvaha a chuť tvořit, poznávat,
bavit se a být připraven na všechny, i nelehké
a nepříjemné životní zkoušky.
Marie Fronková
BUĎ VESELÉ MYSLI!
Veselá mysl patří ke skautům stejně
jako pravdomluvnost, věrnost, oddanost,
prospěšnost celku, přátelství, pomoc lidem, zdvořilost, ochrana přírody a památek, poslušnost k rodičům a představeným,
hospodárnost, čistota v myšlenkách, slovech a skutcích. V Žirovnici se skauti snaží naplňovat tyto ideály už osmdesát let,
od 3. 6. 1933, i když s nucenými přestávkami. Junák – svaz skautů a skautek byl zakázán za nacistické okupace, pak v letech
1948-1968 a v letech 1970 – 1989. Ideje
skautingu ale nepřemohly žádné zákazy,
uplatňovaly se v různých sportovních organizacích, které vznikly například v 70. a 80.
letech pod patronací Svazarmu.
Pětačtyřicet let, od roku 1969, se věnuje skautingu Jaroslav Klaška. Začínal
s družinou Sobů, s níž v roce 1970 absolvoval také první stanový tábor v Malém Jeníkově, kam od té doby jezdí skauti každé
léto. Po rozpuštění Skauta v roce 1970 se
oddíl pod jeho vedením začlenil pod Svazarm a věnoval se radioorientačnímu běhu, v němž dosáhl velmi dobrých výsledků.
Trénovali také seskoky padákem s parainstruktorkou Jarkou Pátkovou, Jarda s Honzou Kadlecem dokonce absolvovali na letišti
v Jindřichově Hradci pět seskoků.
V roce 1980 založil Jarda Klub branných vodáků (starší žáci), který byl součástí
vodáckého klubu v Horní Cerekvi. „S vodáky
jsme jezdili na soutěže a výlety po celé republice, ale i do NDR a Polska. Velmi úspěšná byla žákovská posádka, v níž byli Ondra Koudelka a Pavel Klaška ze Žirovnice,
Radek Semorád z Počátek, Luděk Ficenc
a Viktor Vláčil z Dolní Cerekve.“ Kluci trénovali na Hutním rybníku a na Hladově v Horní Cerekvi. A jak vzpomíná Ondra Koudelka,
„opravdu dřeli“, získali ve své kategorii první
kvalifikační třídu a v roce 1989 byli nejlepší
žákovskou posádkou v Československu.
září 2013
str. 5
Pěstitelská pálenice
a moštárna
Žirovnice, Žižkova ulice 781
zahajuje 15. 9. 2013 provoz
Příjem kvasu a ovoce na pálení
Po: 16:00 – 19:00 hodin
St: 9:00 – 11:00 hodin
Pá: 16:00 – 19:00 hodin
So: 15:00 – 19:00 hodin
V pátek a sobotu možnost moštování.
Informace na tel.: 728 866 442, 724 866 041
Vzpomínka
Dík za to, čím jsi nám v životě byl.
Dík za každý den, jenž jsi pro nás žil.
Dne 3. září 2013 je tomu už jeden rok,
co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a kamarád
pan Jiří Tůma.
Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.
Rodina Tůmova
SDH Štítné pořádá
dne 21. 9. 2013 od 13:00 hodin
u hasičské zbrojnice ve Štítném
pátý ročník
O putovní pohár SDH.
Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.
Prodáváme stƎešníkrytiny,klempíƎské
prvky,stƎešníokna,izolace,trámy,latĢ,
prkna,palubky,spojovacímateriál,
maltovésmĢsi,náƎadíBosch
KLEMPÍ\STVÍͲPOKRÝVASTVÍ
KARELJANOUŠs.r.o.
DrahoŸovuKamenicenadLipou
Tel.:608461451Ͳ[email protected]Ͳmail.cz
www.strechyͲjanous.cz
str. 6
Žirovničan
HOKEJISTÉ SLAVOJE V JIHOČESKÉ KRAJSKÉ LIZE
Slavoj
odehraje
novou
sezonu
(2013/2014) ve velice kvalitní Jihočeské
krajské lize. Jména soupeřů z tradičních bašt
jihočeského hokeje, jako jsou Veselí n. Lužnicí (vítěz minulého ročníku), Č. Budějovice,
Tábor, Č. Krumlov, Soběslav, Vimperk, atd.,
jsou toho zárukou. V rámci přípravy na novou sezonu zvítězili hokejisté Slavoje v hokejbalovém turnaji O pohár starosty Hospříze
a 9. srpna zahájili tréninkovou fázi na ledě ZS
v J. Hradci pod vedením trenéra Fr. Koláčka.
Dne 1. září je pak ještě čeká silně obsazený
turnaj – Memoriál Pavla Háka – v Soběslavi.
Kromě hokejistů Slavoje se turnaje zúčastní
mužstva David servisu Č. Budějovice, LOKO
Veselí n. Luž. a domácího Spartaku. Krajská
soutěž pak bude zahájena 22. září. Hokejisté
Slavoje narazí v 1. kole na nesmírně těžkého
soupeře, utkají se ve Veselí n. Luž. s vítězem
loňského ročníku Jč. krajské ligy. Hokejisté
Slavoje by rádi touto cestou požádali všechny příznivce a fanoušky hokeje o podporu
při domácích utkáních, která odehrají na ZS
v J. Hradci. Rozpis utkání i další informace
jsou uvedeny na webových stránkách Slavoje
– www.hczirovnice.cz.
Jiří Skořepa
KULTURA
Více na www.zirovnice.cz, sekce kultura
VÝSTAVY
1. 8. - 30. 9. 2013
HLAVNÍ SPONZOR KULTURY 2013
Výstavní sál – II. nádvoří zámku
Doležalová Hana - Krajinky
Kresba, malba
Doležalová Hana maluje především krajiny, městské motivy, zátiší, květiny, figurální tématiku a nejraději portréty.
Vstupné zdarma.
1. 8. - 31. 10. 2013
Špýchar Žirovnice
„Homo Gaudens“ - „Canarios - Irish - Češi“
Výstava tří souborů fotografií Vlastimila Sítaře na téma: 1. Máj v Čechách, Karneval na Gran Canarii, Irské oslavy
sv. Patrika. Výstava je součástí prohlídky Zámeckého špýcharu Žirovnice - Expozice venkovských tradic a řemesel
1. 7. – 31. 10. 2013
Špýchar Žirovnice
Jan Cíza
Výstava velkoformátových fotografií z kouzelného světa motýlů, vážek, pavouků, mravenců, včel a jiných zajímavých záběrů z rostlinného a živočišného světa. Výstava je součástí prohlídky zámeckého špýcharu.
6. 9. 2013
10:15 a 13:15 hodin
špýchar
Expozice špýcharu s průvodcem a zvukovou projekcí
Zhlédnete stroje a náčiní, které používali naši předci, dozvíte se o tom, jak se žilo na venkově. V rámci akce Greenway, festival tradic a řemesel. Vstupné volné.
6. 9. 2013
20:00 hodin
Hotel Artaban****
Taneční zábava
K tanci a poslechu hraje skupina Havrani. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na recepci hotelu od 23. 8.
2013. Vstupné 80,-Kč.
7. 9. 2013
9:00 hodin
sokolovna
Blešák
Další z řady blešáků, na kterém můžete prodat nepotřebné kousky nebo naopak nakoupit zapomenuté věcičky,
bez kterých se neobejdete. Rezervace prodejního místa [email protected], 565 494 095.
7. - 8. 9. 2013
8:00 a 9:00 hodin
sportovní hala
O pohár města Žirovnice
Florbal Jindřichův Hradec pořádá 4. ročník turnaje. V sobotu od 8:00 hodin kategorie muži (FK Slovan J. Hradec, FBC Český Krumlov, FBS United České Budějovice, FK Santos Třeboň, TJ Spartak Soběslav), v neděli
od 9:00 hodin kategorie starší žáci (FK Slovan J. Hradec, 1. FbK Tábor, PSKC Okříšky, FBC Český Krumlov,
Snipers Třebíč). Vstupné volné.
září 2013
str. 7
7. 9. 2013
13:00 hodin
Střelnice Žirovnice
Putovní pohár podnikatelů - 9. ročník
Pořádá Střelecký klub Jednorožec Žirovnice.
9. 9. 2013
16:00 hodin
víceúčelové hřiště
Nejzdatnější prvňáček
Zápis nových cvičenců do oddílů na rok 2013/2014 doplněné soutěžemi na koloběžkách. Pořádá SPV Žirovnice.
14. 9. 2013
13:00 hodin
I. nádvoří zámku
Běh naděje
Sportovně-společenská humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou. Účelem je získat finanční prostředky
na výzkum rakoviny. Trasa je vybrána tak, aby ji mohl absolvovat každý (pěšky, kolmo, s kočárkem...). Pořádá
SPV Žirovnice.
14. 9. 2013
10:30 hodin
jezdecký areál
46. ročník jezdeckých závodů JK Dvůr Dvořák
19. ročník memoriálu St. Dvořáka. Cena města Žirovnice. Občerstvení zajištěno (pečené prase), vstupné: 10,a 25,- Kč.
20. 9. 2013
20:00 hodin
sokolovna
Dechovky 21. století
Maguranka (SK) a Vysočinka
Další z dechovkových večerů. Kvalitní hudba k tanci i poslechu. Vstupné 150,- Kč
21. 9. 2013
13:00 hodin
Hasičská zbrojnice Štítné
O putovní pohár SDH
Pátý ročník hasičské soutěže, občerstvení zajištěno, vstupné zdarma. Pořádá SDH Štítné.
25. 9. 2013
18:00 hodin
městská knihovna
Krize mezilidských vztahů III - Naslouchat je víc než poslouchat
Přednáší Doc. PhDr. MUDr. et MUDr Jaroslav Maxmilián Kašparů PhD., Dr. h. c. Vstupné dobrovolné.
28. 9. 2013
13:00 hodin
louka u kravína
Drakiáda 10. ročník
Pozor změna termínu!!!
Soutěže v několika kategoriích, každý si odnese cenu. Občerstvení zajištěno. Pořádá 4. modelářský oddíl skauti
Žirovnice. Na závěr je připraveno překvapení. V rámci projektu „Děti za kulturou, kultura za dětmi“.
30. 9. - 6. 10. 2013
výpůjční dny MěK
městská knihovna
Týden knihoven
Registrace nových čtenářů zdarma (na 1 rok), amnestie upomínek, vyřazené časopisy zdarma.
6. 10. 2013
15:00 hodin
sokolovna
Trojlístek pohádek
O Budulínkovi, O Otesánkovi, Hrnečku vař!
Veselá pohádka, plná nečekaných i očekávaných zvratů, dramatické situace, zjemněné notnou dávkou humoru, a to celé spleteno známými písničkami. To vše propleteno psanými i nepsanými zákony chování lidí v přírodě a k přírodě. V rámci projektu Děti za kulturou, kultura za dětmi. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 40,- Kč, děti
do 3 let zdarma.
9. 10. 2013
18:00 hodin
městská knihovna
Jak si pomoci od bolestí páteře, kloubů a hlavy svými silami
Přednáška chiropraktika Vinci Lászla Vám poradí jak si ulevit od bolesti. Vstupné dobrovolné.
12. 10. 2013
20:00 hodin
sokolovna
Motýli
„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?“ Love story plná humoru a nečekaných poznání. Hrají: Vojta Kotek,
Jana Stryková, Valérie Zawadská, Richard Trsťan, Režie: Alexej Pyško. Vstupné v předprodeji na MěÚ Žirovnice
565 301 510 za 180,- Kč, na místě 200,- Kč, studentské vstupné 150,- Kč.
Vydává 12 x ročně Město Žirovnice. Uzávěrka vždy 17. předcházejícího měsíce. ADRESA: Městský úřad, 394 68 Žirovnice, tel. 565 301 510, [email protected], www.zirovnice.cz.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Českých Budějovicích., j.z.P - 4.597/92 ze dne 19. října 1992. Registrační značka: MK ČR E 11397.
Korektura: Mgr. Dagmar Brýnová. Vydavatel Tisk: RAIN Tiskárna s.r.o., tel.: 384 362 512

Podobné dokumenty

241315_MestoZirovnice_Zirovnican_listopad_2015

241315_MestoZirovnice_Zirovnican_listopad_2015 orů. Kompletní projektové řešení včetně stavebního povolení by mělo být městu předloženo do konce roku. Budeme tak po stavební stránce připraveni na podání žádosti o dotaci. V  současné době již př...

Více

Žirovničan 7/2013

Žirovničan 7/2013 Ročník XXXXIII

Více