HV SYNCER model AVX114 K napájení použijte běžný

Transkript

HV SYNCER model AVX114 K napájení použijte běžný
HV SYNCER model AVX114
Zaøízení je urèeno k oddìlení horizontálních
(H, øádkových) a vertikálních (V, snímkových)
obrazových synchronizaèních impulsù a úpravì jejich velikosti a tvaru z prakticky jakéhokoliv
zdroje videosignálu formátu PAL, NTSC, popøípadì i SECAM (napø. CVBS = kompozitní
videosignál, Y = jasová složka S-VIDEO signálu,
G = zelená složka RGB signálu, apod.). HV
SYNCER využijete ve Vašem televizním studiu,
pøi testování obrazových zaøízení nebo tøeba
ke kvalitnímu propojení DVD pøehrávaèe se
vstupem RGB H, V plazmového monitoru.
Pøed prvním použitím si, prosíme, nejprve
pøeètìte tento návod.
K napájení použijte
4 5 6
bìžný síový adapter
s výstupním napìtím
12V a proudem min.
0.1A, který pøipojíte
k vstupu (5). Dbejte
na správnou polaritu
(støední kolík = plus
pól, pl᚝ = mínus
pól). V pøípadì pøepó1 2 3
lování je znemožnìna
funkènost zaøízení, ale nedojde k žádnému
poškození. Zdroj obrazového signálu z kterého má být synchronizace separována, pøipojíte k vstupnímu konektoru VIDEO (2). Pokud
tento signál odpovídá standardu (napø. PAL)
pak se ihned rozsvítí obì LED indikující separaci horizontální (4) a vertikální (6) obrazové
synchronizace. Øádkové (H) a snímkové (V)
synchronizaèní impulsy úrovnì TTL (0V, +5V)
jsou pak pøítomny na výstupech (1,3). K propojení použijte standardní kabely osazené konektory CINCH, pøípadnì využijte signálové
redukce (napø. CINCH-BNC, SCART-CINCH).
UPOZORNÌNÍ - pokud se po pøipojení zdroje
videosignálu k vstupu (2) nerozsvítí jeden
nebo oba indikátory (4,6), pak tento signál
neobsahuje synchronizaci, pøípadnì jeho
úroveò je nižší než 0.5V nebo vyšší jak 2V.
Konektory CINCH vždy zasouvejte do zdíøek
pøímým pohybem, nikdy ne otáèením!
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
NAPÁJENÍ ...............
ODBÌR .....................
VIDEO (vstup) ........
H(V) SYNC (výst.)..
TV FORMÁT ...........
ROZMÌRY ...............
12Vdc (- 40%/+60%)
30mA max.
0.5 - 2.0 Vpp/75R
TTL (5V), 300R
PAL, NTSC, SECAM
22x32x43 (mm)
ZÁRUKA je poskytována po dobu 24 mìsícù.
V pøípadì závady zašlete AVX114 na níže
uvedenou adresu výrobce. Podmínkou provedení opravy je pøedložení kopie øádného
prodejního dokladu a struèný popis závady.
MK ELECTRONIC PO BOX 9 CZ-697 01 KYJOV
tel: +420 518 614 567
www.mk-electronic.cz

Podobné dokumenty

Číslicová stupnice pro TV přijímač

Číslicová stupnice pro TV přijímač nosti s TV technikou, zvláštì tehdy, vyskytne-li se nìjaký problém. Pøipojení stupnice lze rozdìlit na nìkolik bodù: a) Pøipojení videosignálu Pøedpokládá se pøipojení do místa za demodulátorem vid...

Více

Zde - profiprint.cz

Zde - profiprint.cz a 1500 ø/m je k dispozici v provedení na podstavci i ve vysoce odhluènìných kabinetech. Stovky a stovky hodin práce vývojových pracovníkù se zúroèily pøi vytváøení 5-té generace tiskáren Printronix...

Více

avx150_manual_cz - mk

avx150_manual_cz - mk na výstupní linkovou úroveò. K pøipojení mikrofonu slouží kvalitní, pozlacený konektor, osazený navíc výstupem pro napájení kondenzátorového mikrofonu. Regulátorem GAIN lze nastavit zesílení ve vel...

Více

INTERFEJSOVÉ OBVODY

INTERFEJSOVÉ OBVODY SO 8 budiè FET -40 ... +125 DIP 8 SMD PWM + spínaè

Více

Digitální fotogrammetrie 2

Digitální fotogrammetrie 2 Binocular Disparity (Visual Depth Perception 7)

Více

U¾ivatelská příručka pro stereofonní Bluetooth headset

U¾ivatelská příručka pro stereofonní Bluetooth headset Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Con...

Více

Produktový list

Produktový list jazyce, funkce TTS nerozpoznává èeská jména. Do sad tedy nelze ke jménu pøidat hlasový záznam manuálnì! Pøi pøijímání hovoru se na displeji zobrazí jméno a èíslo volajícího. V pøípadì potøeby diskr...

Více

Bluetooth headset Nokia BH-500 U¾ivatelská příručka

Bluetooth headset Nokia BH-500 U¾ivatelská příručka Bluetooth headset Nokia BH-500 mù¾ete pou¾ívat k poslechu hudby s va¹ím kompatibilním hudebním pøehrávaèem a pro iniciování a pøijímání hovorù s va¹ím kompatibilním mobilním telefonem. Hudební pøeh...

Více