Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013

Transkript

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013
zl
PŘílonn r účrrnízÁvĚnce
6.
Doplňuiícíúdaie k rozvaze a vÝkazu zisku a ztrátv (odst.
6.1.
Dlouhodobý hmotný majetek
nox 2O13
6),,
PřírŮstky a úbytky se uvádějí u významných položek.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
zůstatek k
pořizovací cena
Pozemky
Stavby
48I4
4350
minulé
období
běžné
období
ohrlohí
n}reln}rí
úuytty
Přírůstky
1.1.
běžné
mínulé
minulé
období
běžné
obdobi
33378
44o83
69
60
0
0
samostatné movité věci
4622
754o
7o
I406
0
]inÝ DHM
1095
1203
0
Nedokončený DHM
poskytnuté zá|ohy
ucenovacl rozoll k
nabytému majetku
Lo72
72L
2487
U
4523B
60744
Celkem
0
6I7
Zůstatek k 31.12.
4350
33447
435t
3337t
4324
4692
4622
10E
1095
1095
Io72
a32
La72
(l
66
0
2I59
L99
148
88
nhrlnhí
1312
464
L
minulé
běžné
n}rrlnhí
1
2o55
72I
0
423B
33B
I9744
88
454aa
4523a
Oprávky dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
Oprávky
Poze mky
zůstatek k
t.1.
běžné
období
Přírůstky
minulé
běžné
0
minulé
nhrlnhí
n]reln}ri
ÚUytrv
ahánhí
běžné
Zůstatek k 31,12,
minulé
nhrlnhí
a}rdnhí
běžné
minuIé
n}ylahí
ahánhí
0
16374
20669
532
7ol
n
11313
16906
7637z
samostatné movité věci
2690
4648
554
22o
0
416
3244
)6q(
Jiný DHM
1095
1
196
0
1095
1095
0
o
r
Sta VbV
Nedokončený DHM
poskytnuté zálohy
oceňovací rozdil k
nabytému majetku
Ce!kem
10B
0
0
0
0
20159
10B6
265 13
922a
0
1
55B,
0
C
2I245
20I59
Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku (DHM)
zůstatková hodnota
Pozemky
staVbV
samostatné movité věci
]iný DHM
Nedokončený DHM
Poskytnuté zálohy
óčéňováóiioždí|k
nabytému majetku
Celkem
zůstatékk t.1.
běžné
obdotrí
4350
lfoo4
Zůstatek k 3t ,12.
běžné l
období !
minulé
období
4814
4352,
I654Ii
234L
t932
2B92
0
7
Lo72
minulé
období
435(
17o0z
1448i
193,
24B7
Io72i
Io7
33614
234t3i
2435t
C
C
24358
11
c
firma
PŘílonn x účernízÁvĚnce
zn nox 2O13
6.2. Dlouhodobý neh motný majetek
Pořizovací cena dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)
zůstatek k
Zřizovací výd aje
Nehmotné Výsledky
a
minulé
období
běžné
období
minulé
běžné
minulé
období
nhrlohí
aháalrí
0
y_ýJígng."?_Yý__u_9i_e.-'.
Softw
běžné
ohdohí
Zůstatek k3t.L2.
úuytry
Přírůstky
1.1.
běžné
minulé
nhelnhí
období
pořizovací cena
re
25o
250
102B
1028
242
0
0
250
250
7a6
0
Ocenitelná práva
o
0
Goodwill
0
0
Jiný DNM
Nedokončený DNM
Poskytnuté zálohv na DNM
Celkem
1774
7t74
0
0
17B
2452
263c
0
C
0
t7B
242
L7B
,
,.,
.|a"?§
0
c
tL74
II74
0
0
0
0
221o
2452
oprávky dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)
zůstatek k
úoytty
Přírůstky
1.1.
běžné
minulé
ohrlohí
nhrlahí
Oprávky
běžné
obdořrí
minulé
olrclohí
běžné
období
Zůstatek k 31,12.
minulé
běžné
0
Z.řtrx_q_-.í,,_yq9rg_
Nehmotne Vysledky
výzkumu a vývoje
25o
25o
Softwa re
9B6
936
42
242
50
minuló
období
obdořrí
a lrrln }rí
0
0
25o
25o
786
9B6
Ocenitelná práva
0
C
0
Goodwill
0
c
o
}inÝ DNM
Nedokončený DNM
Poskytnuté zálohv na DNM
II74
II74
0
Celkem
24lo
236C
42
Zůstatková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku (DNM)
zůstatková hodnota
Zřizovací výdaje
Nehmotné výsledky
vÝzkumu a vÝvo,ie
Software
Zůstatek k 1.1.
běžné
obdobi
minulé
minulé
alráahí
n
o
U
42
92
U
42
c
c
Goodwill
0
Celkem
běžné
nhrlnhí
ll
0
Nedokončený DNM
0
Zůstatek k 31.12.
n}rrln}rí
ocenitelná práva
Jiný DNM
242
50
0
0
77t
c
0
0
42
27c
0
dotací na dlouhodobý majetek:
druh investiční dotace
6.4.
Doměrky za minulá léta zaúčtovaná v nákladech běžnéhoobdobí:
Druh daně
I2
firma
1I74
1174
0
0
0
0
227o
24IC
PŘíloxn x účrrNízÁvĚncr
zn nox 2013
Daňové nřiznání
-1266359,I2
-6 665 04B
zisk před zdaněním
ůžnátelňéi+t
3, daňový dopad vÝnosů, které netsou uznatelné (-)
rozdíl účetnícha daňovÝch odpisů (+/-)
). základ daně před úpravou
6, odečet daňové ztráty (-)
0
0
0
0
0
0
_666504B
-1266359,12
-666504B
-1266359,12
poskytnuté dary (-)
7.
celková daňová oovinnost
6.5.
Daň í19 0/o)
základ daně
Daně
6.5.1.
Daň z příjmŮ za běžnou a mimořádnou činnost
6.5.2.
Odložená daň
pohledávka
Odložená daň z titulu
7.
5.
neuplatněná daňová ztráta
neuhrazené závazky z titulu smluvních pokut a úrokŮ z prodlení
neuhrazené pohledávky z titulu smluvních sankcí
6
JinÝ titul
7.
základ oro odloženou daň za pohledávkv izávazkv
základ pro odloženou daň po vzájemném zúčtováni
(§ 58 odst, 1 písm. b) Vvh|áškv)
Vypočtená odložená daň ve výši 19 0/o (zůstatek účtu481)
počátečnízůstatek odloženédaně
Rozdíl - částka. která bude účtována ve výkazu zisku a ztrátv
pohledávka, která nebude účtována
3,
4
9
0
l
2
6.6.
Závazek
215
rozdíl účetnícha daňovÝch zůstatkovÝch cen
účetníOpk oohledávkám
1.
c
0
0
0
215
0
215
343
0
0
34I
2
Rezervy
zůstatek 1.1.
běžného
období
,9> Rezervv na ooravv DHM
Eř
o
Rezervy podle zvláštních právních předpisŮ
fZN
zůstatek
31.12.
čerpání
Tvorba
běžného
období
běžného
období
běžného
období
0
0.}
28525
.6o
čelkam
2a525
0
0
285?5
U
28525
ř
cJ
N
9
c
!
o
o
o
Rezerva na daň
octatn
c
í
celkem
0
13
0
firma
C
PŘílonn x účernrízÁvĚnce
zn nox 2o13
dlouhodobých úvěrů
6,7. Rozpis
(Úvěry se v rozvaze vykazují podle zŮstatkové doby splatnosti ke konci rozvahového dne, niko|iV podle sjednané doby
splatnosti
při vzniku pohledávky, a to i částečně - tzv. se rozdělují na dvě části)
Dlouhodohý rivěr
6.8. Rozpis krátkodobých úvěrůa krátkodobých
ver
finančníchvýpomocí
krátkodobé úvěry k rozvahovému dni * podle zůstatkovédoby splatnosti
úvěr.
č,:990032476?0
úiijiiova sji'ů;Ji nr pŘiiióR;;;nvé od;;;ii kY
2_gao/n
ó
á
j
]
c'zi méná
):
,:"ě,ř,]jd:,I:T::::i::.:.i"1,,|::l:q._v_::t
1.
zó§tatek k, 1.
.
,.,,,,,
,
,,,
-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
splátky
zosiaťek
i
i
i
]i
j
zajištěni
]
;
4500000
-----"----,
:]
- l-- I
i
--*-
blankosměnkou
4500000
;
k, 31, t 2,
;l
Uroková $zba: 6 %
věřatclt strciííný ch€b
zů§&t€k
k
1.
zaiištění
a. §.
l,
o
.::"*..."..
zústatek k.3t.
12.
3 8oo ooo
věřitel,IRabie Al Achkar
úroková sazbá 5 %
zóstátek k 3í, 12. 2013
věřitel: $ko|ov§ká oEhodní, a.
Úroková šá2bá 6 oA
zú§tatek k31. 12,20t3
l,
Kč
i
2782202Kč
věřitel: Lidoýá obchodDi spoteano§t, ..
úroková szbá: 6 %
zústatékk 3t. 12. 2013
zóstatek k, l.
3 800000
200000 Kč
3.
í30000 Kč
o
splátky
zó§btek
k. 3t. 12.
l4
firma
PŘílonn x účerrtízÁvĚnce
zn nor 2O13
6.9.Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečenía příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištěnía evidované daňové
nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů
Běžnéobdobí
Minulé období
Věřitel
splatnost
Kč
věřitél
ossz sokolov
20,1,,2014
20,I.201,4
146t94
ossz
62661
ZP
ZP
sokolov
splatnost
Kč
20,7.2013
97433
4l-]78
20, 1.20
1
3
6.9"Rozpis přijatých dotací na investičnía
15
firma
PŘílonl x účrrnízÁvĚnce
7.
zn nox 2O13
Důležitéinformace tÝkaiícíse maietku a závazků (odst. 7f)
7.1.
var.
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
1
var,2
po lhůtě splatnosti
Rok
'o^
kratkodobe
pohledávky
>Ux
Opravné položky
óč
Po splatnosti
celkem do
splatnosti
Kategorie
91
0-9Odní
_
181 - 360
180
dní
dní
)4
23
Celkem po
1-2roky
526
30
Netto
pohledávky
1
985
233
446
740
.o -.
32447
33BB
1
35B66
25B04
25B04
Bo77
25B04
6643
Závazky po lhŮtě splatnosti
splatnosti
91 -
0-90dní
l80
dní
1al - 360
dní
1-2řoky
35222
27440
77a2
44o
6445
27
5445
Opravné položky
Netto
7,'1.4,
33BB5
5B3
27440
ÁrdLKOOooe
:!
Jo
cTf
zo
32
Celkem
splatnosti
2 a více let
2 a více let
Ioo62
splatnosti
UUe
závazky
9!
253
krátkodobé
závazky
2474
204
Ir4
9o
2469
66B9
27a2
143B
457
9
16:
7.2.Pohledávky a závazky, které majídobu splatnosti delšínež pět let
.2,1.
Pohledávky - splatnost delší než pět let
Běžnéobdobí
splatnost - datum
Z obchodního styku
Ostatní
7
Minulé období
z obchodního
ostatní
styku
5 a více
5 a více
- splatnost delšínež pět let
.2.2.
splatnost - datum
Běžnéobdobí
Minulé období
z obchodního styku
z obchodního
ostatní
5 a více
5 a více
7.3.
ostatní
styku
Majetek najatý formou finančního leasingu
l
rvanl naJmu
zahájeni
konec
mm.rr.
Majetek
nazev
Hodnota
pronájmu
celkem
Uhrazené
splátky
tis. Kč
tis. Kč
Nehrazené
solátkv
Nehrazené
snlátkw
splatné do 12
splatné nad 12
měsíců
tis. Kč
měsíců
tis. Kč
o
o
0
0
Celkem
0
o
o
o
o
Hodnoty uvádějte bez DPH, které lze Llplatni1
16
firma
zl
PŘílonn x účrrnízÁvĚncr
nox 2O13
Hodnoty uvádějte bez DPH, které lze Uplatnit,
7"5.
Rozpis hmotného majetku zatíženéhozástavním právem
zástavní právo
--itávěč, N - nemovitá Ýěc
'l1
7.6. Cizí majetek uvedený v rozvaze
(např. majetek v rámci na;atého podnjku nebo jeho části)
7.8.Významné události po datu účetnízávěrky
U společnosti nedošlo k významným událostem po datu účetnízávěrky, tj. mezi rozvahovým dnem a okamŽikem sestavení ÚČetní
závěrky.
,Obsah změny
události
8.
vliv změny na údajeivliv změny na údaje uvedené veiPeněžní
ivyjádření změny
uvedené v Rozvaze :VÝkazu zisků a ztrát
VÝkaz zisků a ztrát podle přílohv č. 3 (odst.
8)-)
Účetní jednotka nevolí tento Výkaz.
Jinakje nutno sestavit výkazZisku a ztrát podle přílohy č.3 Vyhlášky.
9.
lnformace. které neisou obsaženv v rozvaze (odst.
9}-)
9.1.Závazky neuvedené v účetnictvía na které není vytvořena rezerva
(Uvedte téžpovahu závazkť.l neobsažených v účetnictví,jestliže takové exist_ujÍ. Uvedte popis dané skuteČnosti a faktory, které
mohou ovlivnit Vznik ztráty a její výši a odhad finančního účinku, případně zdŮvodnění nemoŽnosti provedení tohoto odhadu.)
Významné potencionální ztráty neuved ené v rozvaze a na které není tvořena reze^la
9,1 .1
popis této nejisté události
faktury ovlivňující vznik ztráty
odhad výše ztráty
odhad finančního účinku,pokud nejisté skutečnosti nastanou, popř. zdŮvodnění nemoŽnosti provedení odhadu.
Vystavené záručni směnky neuvedené v rozvaze a na které není tvořena reze^ta
(Uvedte informace k vystaveným směnkám, které nejsou zaneseny v účetnictví)
Rozděleni na
směnky nevztahující se ke konkrétní transakci
směnky vztahujícíse ke konkrétní transakci
(Uvedte seznam směnek s informacemi:
subjekt
.
_
g.1.2.
-
I7
firma
zA RoK 2013
PŘílonn x účrrr.rízÁvĚncr
- částka
- měna
- splatnost)
9.1.3. Soudní spory neuvedené
v rozvaze a na které není tvořena rezerya
Neisou žádné
g.1.4.
Ručenítřetím osobám neuvedené v rozvaze a na které není tvořena rezerva
Sokolovské strojírny ručíza úvěr KB za Sostroj Sokolov do výŠe1 1 500 tis. KČ
9.2.Drobný majetek neuvedený v rozvaze
Není žádný.
Není zahrnut v rozvaze
gěžnéobdobi
Název majetku
ks*
Hmotný
Nehmotný
nořizovací cena
Minulé období
Název majetku
ksx
oořizovaci cena
motný
Neh motný
h
* počet ks je nepovinný (dobrovolný) údaj
9.3.operace s významným dopadem na finančnísituaci společnosti
žádnévýznamné
.
.
.
neuve&né v rozvaze
áktiva více než 350 mil, Kč
ročníúhrn čistéhoobratu více než 700 mil. Kč
průmérný přepočtený stav zaměstnanců Ý průběhu účetníhoobdobí více než 250
1B
firma
PŘílou x účernízÁvĚnce
zn nox
10.1nformace o transakcích se spřízněnou stranou (odst. 10)
10.1. lnformace o transakcích se spřízněnou osobou
sokolovská obchodn
sokolovská obchodnl
stroiírnv cheb
strojírnv cheb
sostroi sokolov
sostrot sokolov
plvnostav pardubice
Ce!kem
10.2. Pohledávky
rakturace najemneho
fakturace materiálu
úrokv z půjčky
postoupení pohledávky
fakturace služeb. eneroii a Dronáiem
ubvtováni a úrokv
nakup akcll
11B
BOB
510
6534
724
408C
72428
VVnos
P
Uvěry, půjčky
pred splatnosti
do 30
;
:q
3
D
o
c
N
o
spoleČnost A
o
c
o
O
o
ď,
31_60
61_90
91
181
1B0
_
360
Jb1 - Vlce
0
0
0
0
ceIkem
0
0
před spIatnosti
do 30
0
0
0
0
0
0
ceIkem
před splatnosti
do 30
;
J
společnost B
o
c
N
o
c
o
o
o
o
ď.
31-60
61-90
91
1B0
181
360
361 - více
celkem
pred spIatnosti
do 30
.ž
J=
C
o
a
-(f
společnost C
o
c
o
61_90
q
o-
361 - více
o
o
c
Celkem
31-60
91 _ 1B0
1B1 - 360
o_
o
L
6
o
@
o
o
var.
náklad
náklad
Dost, Pohl.
náklad
obchodní stvk
31_60
61_90
91
1B0
181 - 360
361 - více
celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
aktiva více než 350 mil. Kč
ročni úh.n čištéhóóbrdtll ví.e než 7oo ňil. Kč
prEmérný přepočtený stav zaměstnancŮ v prŮběhu účetníhoabdobi více než 250
2
Název dlužníka
Rozhodující vliv
spoleČnost A
Rozhodující vliv
společnost B
Podstatný vIiv
společnost C
Celkem
obchodní styk
splatnost
úvěrv, půjčky
1-5|et
nad 5 let
1-5|et
nad 5 let
1-5|et
nad 5 let
1-5|et
nad 5 let
19
Finančnídopad
254
VVnos
podnikům ve skupině (odst,10 písm. 4--)
a závazky k
10.2.1. Pohledávky k podnikům ve skupině
Var. 1
splatnost (dny)
Název dlužnika
.
.
.
-)
povaha transakce
Popis obchodních transakcí
Spřízněná osoba
2o13
firma
zl
PŘíuorrn x účrrNízÁvĚnce
10.2.,l.
Var 1
Závazky k podnikŮm ve skupině
Název věřitele
9
f
spoleČnost A
o
.ž
9
J
společnost B
Obchodní styk
Úvěry, půjčky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31-60
61-90
91 _ 1B0
a
o
C
o
o
31-60
61-90
91 _ 1B0
181 - 360
o
361 - více
o
celkem
pred splatnostl
do 30
@
o
ď
.ž
C
6
q
o
E
q
o
o
o
181 - 360
361 - více
celkem
před splatnost
do 30
ď,
o
o
EN
Splatnost (dny)
pred spIatnOsti
do 30
.ž
o
o
cN
nox 2013
o
spoleČnost C
o
o
C
G
o
o
o
L
31-60
61-90
91 - 1B0
181
360
361 - více
celkem
před splatnosti
do 30
o
Celkem
c
o
o
o
o
31-60
61-90
91
1B0
181 - 360
361 - více
celkem
20
firma

Podobné dokumenty

Lysá hora v nejstarších klimatologických zpracováních (2008)

Lysá hora v nejstarších klimatologických zpracováních (2008) meteorologické stanici Lysá hora. Praha: ČrrvÚ' zo s' 1997. 100 let meteorologicloých pozoroviínína Lysé hoře' In: ]00 let meteorologicbých pozorovdní na Lysé hoře. Sbomik referátů ze seminiíře kon...

Více

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka 3835 tis.Kč 15. Nehmotná aktiva, která nejsou ved.ena v úěetnictví, která Se vztahují k privat.izovaném'' maiořirrr.

Více

Stáhnout - Obec Sobkovice

Stáhnout - Obec Sobkovice saldo oříimů a vÝdaiů oo konsolidaci

Více

AlcAtel-lucent OmniSwitch 6900

AlcAtel-lucent OmniSwitch 6900 provozovatelům sítí pomocí komplexního hlediska na VM inventáře, sledovat umístění, události a přihlášení na audit a opravné operace end-to-end sítě. To umožňuje správu sítě bez chyb a zjednodušuje...

Více

Clubs EuroCup 2007

Clubs EuroCup 2007 Martin Hojer Heiko Thinschmidt Viktor Mechl Rene Thinschmidt

Více

Schválený rozpočet na rok 2011

Schválený rozpočet na rok 2011 331€513rFdlo. od6va obuv dlou.maietek 33 6137)robnvFmotnV materldlu 331t Ti3€-lNakup 331€TT'55ilFitn

Více