Brožura ROP 2014 - ROP Střední Čechy

Transkript

Brožura ROP 2014 - ROP Střední Čechy
Regionální operační program
Střední Čechy
Regional Operational Programme
for Central Bohemia
2007–2013
Přehled prioritních os
SCHEME OF THE PRIORITY AXIS
Prioritní osy a oblasti podpory
ROP NUTS 2 Střední Čechy
Priority axis and intervention areas
ROP NUTS 2 Central Bohemia
Prioritní osa 3
Integrovaný rozvoj území
Prioritní osa 1
Doprava
Prioritní osa 2
Cestovní ruch
Priority axis 1
Transport
Priority axis 2
Tourism
Priority axis 3
Integrated Territorial
Development
1.1 Regionální dopravní
infrastruktura
2.1 Podnikatelská
infrastruktura a služby
cestovního ruchu
3.1 Rozvoj regionálních
center
1.1 Regional Transport
Infrastructure
2.1 Business Infrastructure
and Tourism Services
3.1 Regional Centre
Development
1.2 Udržitelné formy
veřejné dopravy
2.2 Veřejná infrastruktura
a služby cestovního ruchu
3.2 Rozvoj měst
1.2 Sustainable Forms
of Public Transport
2.2 Public Infrastructure
and Tourism Services
2.3 Propagace a řízení
turistických destinací
Středočeského kraje
2.3 Promotion and
Management of Tourist
Destinations of CB
3.2 Town Development
3.3 Rozvoj venkova
3.3 Rural Development
Prioritní osa 4
Technická pomoc
Priority axis 4
Technical Assistance
4.1 Řízení, kontrola,
monitorování a hodnocení
programu
4.1 Programme
Management, Control,
Monitoring and Evaluation
4.2 Informovanost
a publicita programu
4.2 Programme
Awareness and Publicity
4.3 Absorpční kapacita
regionálních aktérů
4.3 Absorption Capacity
of Regional Stakeholders
→ K čemu slouží ROP
a Úřad Regionální rady?
Regionální operační program Střední Čechy je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jak z názvu
vyplývá, je speciálně zaměřen na region soudržnosti NUTS II
Střední Čechy (shodný s územím Středočeského kraje). Tak jako
ministerstva mají na starosti tematické operační programy, regionální operační programy mají v gesci tzv. Regionální rady,
resp. jejich výkonné složky Úřady Regionálních rad.
Regionální operační program Střední Čechy je zaměřený na tři
hlavní oblasti regionálního významu:
1.Dopravu,
2.
Cestovní ruch,
3.
Integrovaný rozvoj území.
Hovoříme o tzv. prioritních osách, v rámci kterých můžete své
projekty předložit a získat na ně dotaci. Výše dotace se určuje
v závislosti na typu projektu a typu žadatele, tedy toho, kdo projekt předkládá (po schválení žádosti a podpisu Smlouvy o dotaci
poté hovoříme o tzv. příjemcích podpory). Tento program také
obsahuje 4 oblasti, tzv. Technickou pomoc, která je zaměřena
na samotný chod úřadu, fungování a monitorování programu,
publicitu a komunikaci a na podporu úspěšného čerpání finančních prostředků z EU směřovanou příjemcům podpory.
Globálním cílem ROP Střední Čechy k roku 2013 bylo vytvoření
podmínek pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké
kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení
atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní
ruch. Nyní stojíme na počátku roku 2014, v závěrečné fázi programovacího období.
→ What is the job of ROP
and the Regional Council Office?
The Regional Operational Programme for Central Bohemia is
intended for drawing funds from European Union funds, and,
as the name suggests, its main focus is the NUTS II Central
Bohemia Cohesion Region (occupying the same territory as the
Central Bohemian Region). In the same way that ministries are
responsible for thematic operational programmes, Regional
Councils and their executive units, Regional Council Offices,
administer regional operational programmes.
The Regional Operation Programme for Central Bohemia focuses
on three main fields of regional significance:
1.Transport,
2.Tourism,
3.
Integrated Territorial Development.
We talk of „priority axes“ within which you may submit your
projects and gain a subsidy for them. The amount of the subsidy is
determined according to the type of project and type of applicant,
i.e. the entity submitting the project (on approving the application
and signing the Agreement for Provision of Subsidy, we then call
them beneficiaries of support). This programme also includes
the fourth area called Technical Assistance, which focuses on
actual operation of the office, functioning and monitoring of
the programme, publicity and communication and on aiding
successful sourcing of EU funds directed towards the beneficiaries
of support.
The global objective of the ROP Central Bohemia was to create
the conditions for the dynamic growth of the region’s GDP by
2013 and to ensure a high standard of living for urban and rural
residents by means of increasing the region’s appeal with regard
to housing, entrepreneurship, investment, and the tourism
industry. Now at the beginning of 2014 we stand at the final
phase of the programming period.
ROP for Central Bohemia / ROP Střední Čechy ← 3
→ Evropské peníze v kraji
významně pomáhají
V období 2007–2013 byl pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká
republika neměla dosud příležitost obdržet z Evropské unie
takové množství finančních prostředků a nepředpokládá se, že
se tato možnost bude opakovat v obdobích následujících. Nyní
stojíme na počátku roku 2014, v závěrečné fázi tohoto období,
proto je čas vyhodnocovat. ROP SČ patří v České republice mezi
operační programy s nejlepšími výsledky. Finanční prostředky
z EU na podporu dopravy, cestovního ruchu či jiného rozvoje
obcí čerpají jednotliví příjemci dotací (obce, města, Středočeský kraj, soukromé subjekty atd.) úspěšně. Z 866 schválených
projektů je již 616 finančně ukončených. ROP SČ má v oblasti
veřejných prostředků Rozhodnutím/Smlouvou o poskytnutí dotace pokryto již 100,5 % celkové alokace a v tomto kritériu se
pohyboval na 5. pozici mezi 17 operačními programy. Žadatelům
již bylo proplaceno téměř 72,3 % prostředků z celkové alokace
programu, což je také 5. pozice mezi 17 operačními programy
v ČR. S objemem certifikovaných prostředků 61,9 %, vzhledem
k celkové alokaci OP, se ROP SČ umístil na 2. místě mezi těmito
17 operačními programy.
HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
PO ROCE 2009 – současnost
Byla zavedena důsledná kontrola hospodárnosti.
Z 200 bodů hodnocení projektu je 50 (v některých výzvách 55) určeno pro hodnocení kvality rozpočtu a obvyklých cen. I v případě, že žadatel uspěje vysokým hodnocením v jiných kategoriích,
než je hospodárnost, získá prostředky z ROP SČ pouze na úrovni
obvyklých cen stavebních prací v ČR. Tímto postupem již ROP SČ
ušetřil 714 milionů Kč (celkových způsobilých výdajů) na projektech v celkové sumě 16 300 mil. Kč (dotace EU).
→ European finances are of
considerable help to the region
A package of finances amounting to approximately CZK 750 billion
was put aside for the Czech Republic for the period 2007–2013.
The Czech Republic had never before had the opportunity to
receive such a large amount of financing from the European Union
and it is not expected that this opportunity will be repeated in
subsequent periods. Now at the beginning of 2014 we stand at the
final phase of that period, and therefore it is time to take stock. ROP
CB boasts some of the best results of all operational programmes
in the Czech Republic. EU funds for supporting transport,
tourism and other development for municipalities are being
successfully drawn upon by individual beneficiaries of subsidies
(municipalities, towns, the Central Bohemian Region, private
entities, etc.). Of 866 approved projects, 616 projects already
have been financially completed. ROP CB has already 100.5% of
its total allocation covered in the area of public funding covered by
a Ruling on/Agreement for Provision of Subsidy, earning it 5th place
amongst the 17 operational programmes. Almost 72.3% of funding
from the total allocation for the programme, which is also 5th place
among the 17 operational programmes in the Czech Republic, has
been already paid to the applicants. With almost 62% of its total
allocation in the certified financial funding is earning 2nd place
among these 17 operational programmes.
EVALUATION OF APPLICATIONS
AFTER 2009 – present
Thorough auditing of effective investment was introduced.
Of the 200 project evaluation points, 50 (55 in some calls for
tender) are intended for evaluation of budget quality and standard
prices. Even if the applicant receives a high score in categories
other than effective investment, they shall receive funds from the
ROP CB only up to the level of standard prices for construction
work in the Czech Republic. By using this approach, ROP CB saved
CZK 714 million on projects worth a total of CZK 16,300 million (of
EU subsidies).
4 → ROP Střední Čechy / ROP for Central Bohemia
KONTROLA VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
PO ROCE 2009 – současnost
Důsledná kontrola výběrových řízení byla zavedena v poslední
třetině roku 2009. Provádí ji naše právní oddělení. Soulad tendrových dokumentací se zákonem je kontrolován před výběrovým
řízením, stejně tak je kontrolován vlastní průběh výběru dodavatele. Vše se děje před zahájením financování projektu, aby se
možná pochybení odhalila včas, mohla být napravena a nemuselo docházet ke korekci dotace u daného projektu. Tato důsledná
kontrola výběrových řízení ex ante není v českých podmínkách
běžná a mezi 17 operačními programy je spíše výjimečná.
NÍZKÁ CHYBOVOST
V souvislosti s prověrkou evropských dotací Nejvyšší kontrolní
úřad (NKÚ) v létě 2012 provedl kontrolu ROP SČ, přičemž z kontrolovaného vzorku byla vyčíslena chybovost pouhých 1,4 %
(což je pod 2 % chybovostí, při které Evropská komise uděluje programům sankce). NKÚ v ROP SČ zkontroloval projekty
za 545,1 mil. Kč a dílčí nedostatky shledal v hodnotě pouhých
7,6 mil. Kč.
V rámci auditů operací, které provádí Pověřený auditní subjekt Ministerstva Financí (PAS), bylo za rok 2012 kontrolováno
na ROP SČ 32 projektů. Chybovost zde byla vyčíslena na 0,3 %,
neboť z kontrolovaného vzorku 886,9 mil. Kč, bylo shledáno pochybení u 3 projektů a celková částka nezpůsobilých výdajů byla
2,5 mil. Kč.
SCRUTINY OF PROCUREMENT PROCEDURES
AFTER 2009 – present
Thorough scrutiny of procurement procedures was introduced in
the last third of 2009. It is performed by our legal department.
Compliance of tender documentation with the law is checked
before launching the tender, as is the contractor selection process
itself. All this occurs before project financing is launched to
ensure that potential errors are revealed in time, can be corrected
and so that subsidies for the project in question will have to
be adjusted. Such ex-ante thorough scrutiny of procurement
procedures is not common in a Czech environment and is rather
the exception among the 17 operational programmes.
LOW INCIDENCE OF ERRORS
As part of reviewing European subsidies, the Supreme Audit Office
(SAO) conducted an audit upon ROP CB in summer 2012 where the
control sample showed an error rate of only 1.4% (which is below
the 2% error rate at which the European Commission imposes
sanctions on programmes). Within ROP CB, the SAO audited
projects for CZK 545.1 million and found minor discrepancies
amounting to only CZK 7.6 million.
During 2012, 32 projects were examined as part of operation
audits performed by the Authorised Audit Subject of the Ministry
of Finance. The error rate in this case was found to be 0.3%,
because from a control sample of CZK 886.9 million, errors were
found in three projects and the total amount of ineligible costs
was CZK 2.5 million.
ROP for Central Bohemia / ROP Střední Čechy ← 5
→ ROP STŘEDNÍ ČECHY
V ČÍSLECH
→ ROP FOR CENTRAL BOHEMIA
IN NUMBERS
1
1
MNOŽSTVÍ PODANÝCH A SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V ROP
SČ V OBDOBÍ 2007–2013
QUANTITY OF PROJECTS SUBMITTED AND APPROVED AT
ROP CB DURING THE 2007–2013 PERIOD
Do konce roku 2013 předložili žadatelé na Úřad Regionální rady
celkem 1 863 projektů, z nichž bylo schváleno VRR k financování
866. Museli jsme odmítnout řadu kvalitních projektů z oblasti
školství či městských center. Největší zájem projevili žadatelé
o prioritní osu 3 – Integrovaný rozvoj území, kde Úřad zaregistroval celkem 1 008 projektů.
By the end of 2013, applicants had submitted a total of 1,863 projects
to the Regional Council Office of which 866 were approved for
financing by the Committee of the Regional Council. We had to
reject a number of high-quality projects in the field of education and
urban centres. The greatest interest was shown by applicants for
priority axis 3 – Integrated Territorial Development where the Office
registered a total of 1,008 projects.
Porovnání počtu podaných a schválených žádostí
do ROP SČ za období 2007–2013.
Comparison of the numbers of applications submitted to and
approved by ROP CB during the 2007–2013 period
Integrovaný rozvoj území
Integrated Territory
Development
Název prioritní osy
Name of Priority Axis
Doprava
Transport
Cestovní ruch
Tourism
Technická pomoc
Technical Assistance
Celkem
Total
Číslo oblasti podpory
Number of area of intervention
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
Počet podaných žádostí
Number of submitted applications
310
120
159
117
74
58
373
577
58
10
7
1863
Počet schválených žádostí
Number of approved applications
172
86
29
50
38
49
160
207
58
10
7
866
700
600
500
400
Počet podaných žádostí
Number of submitted
applications
300
200
Počet schválených žádostí
Number of approved
applications
100
0
1.1
1.2
Doprava
Transport
2.1
2.2
Cestovní ruch
Tourism
6 → ROP Střední Čechy / ROP for Central Bohemia
2.3
3.1
3.2
3.3
Integrovaný rozvoj území
Integrated Territory Development
2
2HOW MUCH MONEY IS YET TO BE DRAWN
PŘEHLED ČERPÁNÍ
V roce 2012 byla schválena přealokace z prioritní osy 4 „Technická
pomoc“, oblast podpory 4.3 „Zvýšení absorpční kapacity“ do prioritní osy 3 „Integrovaný rozvoj území“, oblast podpory 3.2 „Rozvoj
měst“ o objemu 1 250 000 eur (ERDF prostředky). Díky těmto prostředkům posílila nejvíce „zatížená“ osa Integrovaného rozvoje
území. V souvislosti se změnou kurzu Kč vůči euru, k němuž došlo
v listopadu 2013 na základě devizových intervencí ČNB, se zvýšil
objem alokovaných prostředků u všech oblastí podpory. Takto získané prostředky byly využity k vyhlášení nových výzev na sklonku
roku 2013 a na začátku roku 2014. Grafy zobrazují, kolik finančních
prostředků (ERDF a veřejných prostředků) bylo proplaceno z prostředků ROP SČ do 7. 1. 2014 (při kurzu 27,480 Kč/euro).
In 2012, reallocation, totalling to 1,250,000 EUR (ERDF finances),
from priority axis 4 “Technical Assistance”, area of intervention
4.3 “Increased Absorption Capacity” to priority axis 3 “Integrated
Territorial Development”, area of inter vention 3.2 “Urban
Development” was approved. These funds have boosted the most
“heavily loaded” axis of the Integrated Territorial Development.
There was an increase in the volume of allocated funds in all areas
of interventions due to the CZK/EUR exchange rate change in
November 2013 based on the CNB foreign exchange interventions.
The funds obtained were used to announce new calls at the end of
2013 and at the beginning of 2014. The graphs show the amount
of funds that had been drawn from ROP CB resources as at 7
January 2014 (at a rate of CZK 27.480 to EUR 1).
ERDF.
Čerpání z ROP Střední Čechy do konce roku 2013 (mil. Kč).
ERDF.
Drawing from ROP Central Bohemia by the end of 2013 (CZK mil.).
ERDF (kurz: 27,480 Kč/Euro)
ERDF (exchange rate: 27.480 CZK/EUR)
Doprava
Transport
V mil. Kč
In million CZK
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Alokovaná částka
Allocated amount
4 794,7
1 149,1
648,0
1 374,6
137,8
1 106,6
3 260,0
2 022,0
14 492,8
Proplacené prostředky
Reimbursed funds
2 628,8
781,7
469,2
889,7
127,6
410,1
2 579,4
1 715,1
9 601,6
4 563,4
1 187,3
623,5
1 114,7
150,5
1 032,2
3 167,9
2 201,3
14 040,8
Vázané prostředky
Blocked funds
Cestovní ruch
Tourism
Integrovaný rozvoj území
Integrated Territory Development
Celkem
Total
6 000
5 000
4 000
Alokovaná částka
Allocated amount
3 000
Proplacené prostředky
Reimbursed funds
2 000
1 000
0
1.1
1.2
Doprava
Transport
2.1
2.2
Cestovní ruch
Tourism
2.3
3.1
3.2
3.3
Integrovaný rozvoj území
Integrated Territory Development
ROP for Central Bohemia / ROP Střední Čechy ← 7
Public funding
VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY
Veřejné prostředky
(kurz: 27,480 Kč/Euro)
Public funding
(exchange rate: 27.480 CZK/EUR)
Doprava
Transport
V mil. Kč
In million CZK
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
Alokovaná částka
Allocated amount
5 636,6
1 306,2
764,3
1 613,3
161,7
1 300,3
3 817,1
2 365,3
16 964,8
Proplacené prostředky
Reimbursed funds
3 157,0
1 464,7
524,7
1 092,9
156,0
494,5
3 246,4
2 188,2
12 324,4
Vázané prostředky
Blocked funds
5 590,9
1 952,8
696,4
1 395,8
186,0
1 227,5
3 994,1
2 926,5
17 970,0
Cestovní ruch
Tourism
Integrovaný rozvoj území
Integrated Territory Development
Celkem
Total
6 000
5 000
4 000
Alokovaná částka
Allocated amount
3 000
Proplacené prostředky
Reimbursed funds
2 000
1 000
0
1.1
1.2
Doprava
Transport
2.1
2.2
Cestovní ruch
Tourism
8 → ROP Střední Čechy / ROP for Central Bohemia
2.3
3.1
3.2
3.3
Integrovaný rozvoj území
Integrated Territory Development
3
KDO JSOU PŘÍJEMCI DOTACÍ?
3
WHO ARE THE BENEFICIARIES OF SUBSIDIES?
Regionální operační program Střední Čechy je určen především
na rozvoj měst a obcí ve Středočeském kraji.
The Regional Operational Programme Central Bohemia is aimed
primarily at the development of towns and municipalities in the
Central Bohemian Region. Who are the beneficiaries of subsides?
Typy žadatelů ve schválených projektech 2007–2013.
Types of applicants in approved projects from 2007 to 2013.
Typ příjemce
Type of beneficiary
Počet projektů
Number of Projects
Města, obce, svazky, sdružení a organizace obcí
Towns, municipalities and associations of municipalities
531
Středočeský krajský úřad, organizace založené a zřízené krajem
Central Bohemia Regional Authority, organisations established and run by the Region
169
Regionální rada SČ
CB Regional Council
75
Soukromé subjekty – malé a střední podniky
Private subjects – small and medium-sized enterprises
48
NNO, státní neziskové organizace
NGO, nongovernmental organisations
38
Ostatní (např. Hospodářská komora, Provozovatel drážní dopravy atd.)
Other (e. g. Chamber of Commerce, Train Operating Company, etc.)
Celkem
Total
5
866
ROP for Central Bohemia / ROP Střední Čechy ← 9
4
KDE SE ČERPALO NEJVÍCE?
4
WHERE WERE MOST FUNDS DRAWN UPON?
Podívejme se na porovnání úspěšnosti v čerpání podle okresů
v letech 2007–2013.
Částky jsou uvedeny v mil. Kč. Jedná se o podíl financování z ERDF.
Let us take a look at the success in drawing funds according to
counties over the years 2007–2013.
The amounts are in millions of CZK. This is the part of financing
from the ERDF.
Čerpání a počet schválených projektů dle okresů
v letech 2007–2013.
Drawing on the funds and number of approved projects
according to counties over the years 2007–2013.
Okres
County
objem (mil. Kč)
Amount (mil.CZK)
Počet projektů
Number of Projects
Rakovník
537,8
25
Beroun
604,2
45
Mělník
777,3
57
Nymburk
1 093,7
56
Kolín
1 039,5
56
Benešov
1 256,8
52
Příbram
1 166,3
73
Kutná Hora
1 334,0
67
Mladá Boleslav
1 793,0
76
Praha-západ
1 305,8
90
Praha-východ
1 783,8
90
Kladno
2 165,4
94
112,3
10
Praha / Prague
2 500
2 000
Objem (mil. Kč)
Amount (CZK mil.)
1 500
1 000
500
10 → ROP Střední Čechy / ROP for Central Bohemia
no
ad
ch
vý
a-
Kl
od
d
pa
ah
azá
ah
le
sl
Pr
Pr
M
la
dá
tn
Bo
á
Ho
av
ra
m
Ku
íb
ra
v
Př
šo
ne
Be
lín
Ko
rk
bu
m
ní
k
Ny
ěl
M
un
ro
Be
Ra
ko
vn
ík
0
Aktuální výzvy naleznete na našich webových stránkách:
You can find the latest calls for tender on our website:
www.ropstrednicechy.cz
Po domluvené konzultaci nás naleznete na této adrese:
Make an appointment to see us and you will find us at this address:
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy – Úřad Regionální rady
Regional Council for the Central Bohemia Cohesion Region – Regional Council Office
Karlovo nám. 313/8, Praha 2 / Prague 2
Tel.: +420 222 749 769 – sekretariát / assistant
E-mail: [email protected]
V publikaci byly použity údaje z informačního systému MONIT7+ k 7. 1. 2014.
Data from the MONIT7+ information system as at 7 January 2014 has been used in this publication.

Podobné dokumenty

Článek z informačního zpravodaje ROP Střední

Článek z informačního zpravodaje ROP Střední Pan KarelPotlal<, a pied nim jeho otec Leopc[d, byti mistnimi mecen65i, podporuiicimi l Více

Moravskoslezský kraj - Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra

Moravskoslezský kraj - Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra Prostřednictvím některé ze šesti výzev OP LZZ, které byly vyhlášeny Ministerstvem vnitra pro územní samosprávu, čerpalo celkem 24 úřadů Moravskoslezského kraje. Nejvíce projektů se zaměřilo na vzdě...

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Prvním krokem k vytvoření žádosti o podporu v aplikaci BENEFIT7 je úspěšná registrace žadatele. V nabídce Úvod klikne uživatel v levém modrém panelu na tlačítko Registrace. Tím se mu otevře následu...

Více

Výroční zpráva 2008 - Regionální rada regionu soudržnosti Střední

Výroční zpráva 2008 - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Pokrok v prioritní ose 1 Doprava Základním cílem prioritní osy 1 je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu SM včetně spolehlivé, kvalitní a integrované ...

Více