technický list - Plastservis as

Transkript

technický list - Plastservis as
TECHNICKÝ LIST
č.v. 3601
vydáno: srpen 2004
VUKOLAN Acryl
Jednosložkový tmel pro těsnění vnitřních spár a lepení různých materiálů.
Složení
Vodní disperse akrylátových polymerů a plniva, která tvrdne vysycháním vody.
Vlastnosti
Obsah sušiny
Vytlačovatelnost
Hustota
%
g/min
g/cm3
min. 80
50 - 1250
1,60 - 1,69
Návod na použití
VUKOLAN Acryl je určen pro těsnění spár a povrchových nerovností v sádrokartonu
a materiálech jako omítka, beton, zdivo, sádra, kamenina, dřevo, pozinkovaný
plech i některých plastů. Lze použít také pro lepení dekoračních prvků a
izolačních desek z pěnového polystyrenu. Tmelené plochy musí být suché, zbavené
prachu a mastnoty. Staré a zvětralé nánosy se musí odstranit. Na porézní a
nasákavé podklady se doporučuje provést přednátěr tmelem zředěným vodou v poměru
1:1 až 1:5. Čas zpracování (otevřený čas) je 10 – 25 min. v závislosti na
teplotě a relativní vlhkosti. Teplota zpracování je +5°C až +50°C. Vzhledem ke
své velké nasákavosti nesmí být tmel dlouhodobě vystaven působení vody. Vukolan
Acryl je odolný alkalickému prostředí, oxidu uhličitému, UV záření a teplotám
v rozmezí –25°C až +80°C.
Balení
Tmel se dodává v kartuších o obsahu 310ml, v kartonech po 12 ks.
Skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý na dobře větraném místě, chráněném
před mrazem při teplotě +5°C až +25°C. Doba zpracovatelnosti tmelu je min.18
měsíců od data výroby.
Bezpečnost
Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek.
Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Používejte vhodné ochranné
rukavice. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal se zbytky materiálu odevzdejte na
místo určené k ukládání odpadů.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. Při
styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při nadýchání zajistěte
přívod čerstvého vzduchu. Při požití nevyvolávejte zvracení; okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listě.
Upozornění
Uváděné hodnoty byly získány v laboratoři a pro Vaše provozní zpracování
musíte produkty ověřit vlastními zkouškami. Záruka nemůže být odvozena na
základě výše uvedených údajů. Záruku přebíráme pouze za stálou výši kvality
našich výrobků.
PLASTSERVIS, a.s., areál Svit, 96. budova, 762 02 Zlín, tel.: 577 522 931, 577 522 453,
577 524 311, fax: 577 211 968, e-mail: [email protected], bankovní spojení: KB, pobočka
Zlín, č.ú.: 14407-661/0100, DIČ: 303-00542512, IČO: 542512