Pryžové materiály

Transkript

Pryžové materiály
Pryžové materiály
Materiál
NBR
EPDM
VITON
SILIKON
PTFE
Charakteristika
NBR je syntetický elastomer - charakteristický vysokou tažnou sílou a vysokou odolností proti
opotřebení a trvalé deformaci. Teplotní rozsah aplikace: - 10°C až + 100°C. Vysoká odolnost vůči
derivátům minerálních olejů, olejům, tukům, veškerým druhům minerálů (přírodních nebo
živočišných), nepolárním kapalinám a rozpouštědlům. NBR nedoporučujeme použít v kontaktu s
aromatickými a chlorovanými hydrokarbonáty nebo polárními kapalinami jako jsou ketony,
estery, alkoholy a minerální kyseliny.
Etylen-propylen pryž je charakteristická mimořádnou odolností proti zestárnutí, ozónu,
ultrafialovým paprskům a teplu. Vysoká odolnost vůči trvalé deformaci, široký teplotní rozsah
použití: -30°C až 140°C.
Nízká absorbce vody, dobrá parotěsnost, vysoká odolnost vůči polárním kapalinám jako jsou
ketony, alkoholy, kyselina octová, silným a slabým minerálním kyselinám. EPDM
nedoporučujeme použít pro polární kapaliny, minerální oleje, veškeré hydrokarbonáty.
Použití pro rozsah teplot -15°C až do 220°C . Vysoká odolnost vůči širokému rozsahu chemikálií
jako jsou minerály, živočišné a rostinné oleje, aromatické a alifatické hydrokarbonáty dokonce i
při vysokých teplotách, benzínu a topným olejům, chlorovaným rozpouštědlům a kyselinám.
Slabá odolnost vůči esterům, ketonovým rozpoštědlům a anhydridu kyseliny octové.
Použití pro rozsah teplot -50°C až do 200°C . Fyziologická čistota. Vysoká odolnost vůči
atmosférickému stárnutí, výborná odolnost vůči oxidačním činidlům a solným roztokům.
Výborně odolává alkalickým, kyselinovým roztokům, živočišným a rostliným olejům. Vynikající
elektrická izolace.
PTFE je polymer s velmi vysokou molekulární hmotností. Teplotní rozsah použití: -10°C až
150°C.
Odolnost vůči chemickým činidlům a rozpouštědlům, vysoká antiadheze, nízké tření, atoxicita,
odolnost vůči napětí v tahu, opotřebení, atmosférickým činidlům, vysoké dielektrické vlastnosti.
PTFE je částečně inertní v kontaktu s chemickými sloučeninami, může být znehodnoceno pouze
alkalickými kovy v jejich základní podobě, sloučeninami chlorotritylfluoridu a samotným
fluoridem při vysokých teplotách.
NBR chemická odolnost
Nitril je nejpoužívanější elastomer mezi těsněními a běžně využívaný pro O-kroužky a těsnící aplikace.
Populární se nitril stal díky vynikající odolnosti vůči ropným produktům. Poskytuje vysokou odolnost
vůči tlaku, roztržení a otěru.
Látka
Alifatické uhlovodíky
Alkalické a solné roztoky
Aromatické uhlovodíky
Brzdové kapaliny na bázi glykolu
Brzdové kapaliny neropné
Chlorované uhlovodíky
Zředěné kyseliny
Hydraulické kapaliny HFA, HFC, HFB
Rozpouštědla (ketony)
Silikonové kapaliny
Pára do 260°C
Silné kyseliny
Voda
Velmi dobré
1
Dobré
Uspokojivé
Nedostatečné
2
4
4
4
4
2
1
4
1
4
4
1
NBR fyzikální odolnost
Fyzikální vlastnost
Odolnost proti otěru
Odolnost proti kyselinám
Odolnost proti chemikáliím
Odolnost proti chladu
Odolnost proti tlaku
Dynamické vlastnosti
Elektrické vlastnosti
Tažnost
Odolnost proti ohni
Odolnost proti vysokým teplotám
Neprostupnost
Odolnost proti olejům
Odolnost proti ozonu
Odolnost proti roztržení
Pevnost v tahu
Odolnost proti vodní páře
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Velmi dobré
Dobré
2
Uspokojivé
Nedostatečné
3
3
2
2
2
3
2
4
2
2
1
4
3
2
3
3
EPDM chemická odolnost
Sloučeniny Etylen-propylenu (EPM) se doplňují obvykle třetím monomerem (EPDM). EPDM těsnění
mají široké využití pro svou chemickou odolnost a kompatibilitu s velkým počtem sloučenin, které
nepříznivě ovlivňují další elastomery. Mají také vynikající elektrické izolační vlastnosti.
Látka
Čistící prostředky (louhy)
Benzín
Glykolové brzdové kapaliny (DOT 3 & 4)
Horká voda/Pára do 150°C
Minerální oleje / Tuky / Paliva
Organické a anorganické kyseliny
Ropné oleje
Fosfáto-esterové kapaliny
Rozpouštědla (ketony)
Silikonové oleje a tuky
Silikonové, běžné brzdové kapaliny
Pára do 200°C
Pára od 200°C do 260°C
Velmi dobré
1
Dobré
Uspokojivé
Nedostatečné
4
1
1
4
1
4
1
4
1
1
1
3
EPDM fyzikální odolnost
Fyzikální vlastnost
Odolnost proti otěru
Odolnost proti kyselinám
Odolnost proti chemikáliím
Odolnost proti chladu
Odolnost proti tlaku
Dynamické vlastnosti
Elektrické vlastnosti
Tažnost
Odolnost proti ohni
Odolnost proti vysokým teplotám
Neprostupnost
Odolnost proti olejům
Odolnost proti ozonu
Odolnost proti roztržení
Pevnost v tahu
Odolnost proti vodní páře
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Velmi dobré
Dobré
2
2
Uspokojivé
Nedostatečné
1
2
2
2
2
2
4
2
2
4
1
2
2
1
1
VITON chemická odolnost
Produkty z VITONu nabízejí tepelnou odolnost a odolnost proti široké škále pohonných hmot a
chemikálíí. Vysoká odolnost vůči širokému rozsahu chemikálií jako jsou minerály, živočišné a
rostinné oleje, aromatické a alifatické hydrokarbonáty dokonce i při vysokých teplotách,
benzínu a topným olejům, chlorovaným rozpouštědlům a kyselinám. Slabá odolnost vůči
esterům, ketonovým rozpoštědlům a anhydridu kyseliny octové
Látka
Alifatické uhlovodíky
Čpavek, aminy, louhy
Aromatické uhlovodíky
Chlorované uhlovodíky
Zředěné louhy
Benzín
Brzdové kapaliny na bázi glykolu
Ketony
Minerální a rostlinné oleje
Minerální olej ASTM No.1 IRM 902
Nehořlavé hydraulické kapaliny
Silikonové oleje a tuky
Pára do 260°C
Velmi dobré
1
Dobré
Uspokojivé
Nedostatečné
4
1
2
1
1
4
3
1
1
1
1
4
VITON fyzikální odolnost
Fyzikální vlastnost
Odolnost proti otěru
Odolnost proti kyselinám
Odolnost proti chemikáliím
Odolnost proti chladu
Odolnost proti tlaku
Dynamické vlastnosti
Elektrické vlastnosti
Tažnost
Odolnost proti ohni
Odolnost proti vysokým teplotám
Neprostupnost
Odolnost proti olejům
Odolnost proti ozonu
Odolnost proti roztržení
Pevnost v tahu
Odolnost proti vodní páře
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Velmi dobré
Dobré
2
Uspokojivé
Nedostatečné
1
1
4
1
2
3
3
1
1
2
1
1
3
2
3
1
SILIKON chemická odolnost
Mezi hlavní vlastnosti, které silikony odlišují od jiných polymerů, patří relativní stálost vlastností v
širokém rozmezí teplot - inertnost. Díky svému umělému původu jsou silikony poměrně inertní vůči
živým organizmům. Z dalších vlastností je dobré zmínit relativní nehořlavost, dobré elektroizolační
vlastnosti, dlouhodobou odolnost vůči UV záření a povětrnostním podmínkám, vodoodpudivost
(hydrofobnost) a paropropustnost, adheze.
Látka
Kyseliny
Zásady
Živočišné a rostlinné oleje a tuky
Aromatické uhlovodíky
Brzdové kapaliny neropné
Zředěné solné roztoky
Aromatické uhlovodíky vysokých mol. hmotností
Uhlovodíková paliva
Ketony
Aromatické uhlovodíky nízkých mol. hmotností
Silikonové oleje nízkých mol. hmotností
Pára do 200°C
Pára od 200 do 260°C
Velmi dobré
Dobré
Uspokojivé
Nedostatečné
4
4
2
4
2
1
1
4
4
4
4
3
4
SILIKON fyzikální odolnost
Fyzikální vlastnost
Odolnost proti otěru
Odolnost proti kyselinám
Odolnost proti chemikáliím
Odolnost proti chladu
Odolnost proti tlaku
Dynamické vlastnosti
Elektrické vlastnosti
Tažnost
Odolnost proti ohni
Odolnost proti vysokým teplotám
Neprostupnost
Odolnost proti olejům
Odolnost proti ozonu
Odolnost proti roztržení
Pevnost v tahu
Odolnost proti vodní páře
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Velmi dobré
Dobré
Uspokojivé
Nedostatečné
4
3
2
1
2
4
1
1
3
1
4
3
1
4
4
3
1
PTFE chemická odolnost
Zvláštností PTFE je mimořádně široký teplotní rozsah použití. Kromě toho PTFE nabízí velmi dobrou
kluznost, zabraňuje stick-slip efektu (zadrhávání) a je samomazný. Dynamická těsnění a ložiska
mohou za určitých podmínek běžet i nasucho (bez maziva). Významná je téměř univerzální chemická
stabilita. Navíc odolává světlu, povětrnostním vlivům, nepohlcuje vodu a odolává horkovodní páře,
vykazuje vynikající antiadhezní chování. Je nehořlavý a má dobré elektrické a dielektrické vlastnosti.
Látka
Kyseliny
Zásady
Ketony
Ropa
Elementární fluor
Roztok sodíku v kapalném amoniaku
Soli
Tavené alkalické kovy
Lithium za zvýšené teploty
Vazelína
Paliva (benzín, nafta)
Sodík se zvýšenou teplotou
Draslík se zvýšenou teplotou
Velmi dobré
1
1
1
Dobré
Uspokojivé
Nedostatečné
2
4
4
2
4
4
3
1
4
4
PTFE fyzikální odolnost
Fyzikální vlastnost
Odolnost proti otěru
Odolnost proti kyselinám
Odolnost proti chemikáliím
Odolnost proti chladu
Odolnost proti tlaku
Dynamické vlastnosti
Elektrické vlastnosti
Tažnost
Odolnost proti ohni
Odolnost proti vysokým teplotám
Neprostupnost
Odolnost proti olejům
Odolnost proti ozonu
Odolnost proti roztržení
Pevnost v tahu
Odolnost proti vodní páře
Odolnost proti povětrnostním vlivům
Velmi dobré
Dobré
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
Uspokojivé
Nedostatečné
Tabulka odolnosti vůči chemickým sloučeninám
A
– vysoká odolnost, pro trvalý styk s mediem
B
– střední odolnost, omezený styk s mediem
C
– malá odolnost, omezené použití
X
– bez odolnosti
-
– nedostatek informací
Chemická sloučenina
aceton
acetooctan etylnatý
acetylchlorid
aldehyd kyseliny máslové
aldehyd kyseliny octové 50%
amoniak bezvodý
amoniak plynný (horký)
amoniak plynný (studený)
amyl alkohol
amyl octan
anhydrid bromu
anhydrid kyseliny maleinové
anhydrid kyseliny octové
anilin
anilin chlorovodík
anilinové barvy
asfalt
benzen
benzín
benzyl alkohol
benzyl benzoát
benzyl chlorid
bitumen
boritan sodný
bromotoluen
butadien
butan
butyl alkohol
butyl alkohol III
butyl amin
butyl benzoát
butyl ftalát
NBR
X
X
X
X
X
C
X
A
B
X
X
X
C
X
B
X
B
X
A
X
X
X
B
B
X
X
A
A
B
C
X
X
EPDM
B
B
X
C
B
C
C
B
B
X
X
C
C
B
C
B
X
X
B
C
X
X
B
X
X
X
C
C
B
C
C
VITON
X
X
A
X
X
X
X
X
B
X
A
X
X
C
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
C
SILIKON
C
X
C
C
A
C
B
B
X
C
A
B
A
B
X
-
PTFE
B
A
B
A
B
X
B
A
C
A
B
A
C
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
butyl octan
butyl stearát
carbitol
cukerný roztok
cyklohexan
cyklohexanol
cyklohexanon
dekalin
denaturát
diaceton
diaceton alkohol
dibenzyl eter
dibutyl eter
dibutyl kyanát
dibutyloamin
dietyl amin
dietyl kyanát
dietylaminobenzen
dietylen glykol
difenyl (fenylobenzen)
dichlor-isopropyl eter
dichlorobenzen
dichloroetylen
dichromian draselný
diisobutylen
diisopropylobenzen
diisopropyloketon
dimetyl ftalát
dimetyloformamid
dinitrotoluen
dioktyl ftalát
dioktyl kyanát
dipenten
dovterm, dauterm
dusičnan stříbrný
dusičnan amonný
dusičnan draselný
dusičnan hlinitý
dusičnan olovnatý
dusičnan sodný
dusičnan vápenatý
dusičnan železitý
dusík
X
B
B
A
A
C
X
X
A
X
X
X
X
X
X
B
B
X
A
X
X
X
X
B
X
X
X
X
B
X
C
X
B
X
B
A
A
A
A
B
A
A
A
X
X
C
B
X
X
B
X
B
B
B
C
X
C
B
B
C
X
B
X
X
X
X
B
B
X
B
B
B
X
C
C
X
X
B
B
B
B
B
B
B
B
B
X
A
B
A
A
A
X
A
A
X
X
X
C
B
X
X
B
A
A
A
C
A
B
A
A
A
X
B
X
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
B
B
X
B
C
C
C
B
B
X
X
X
X
B
X
A
A
B
B
A
B
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
dusitan amonný
dusitan amonný
etan
etanoloamin
etylbenzen
etyl alkohol
etyl benzoát
etyl eter
etyl chlorid
etyl octan
etyl octan (roztok)
etyl silikát
etylceluloza
etylen
etylen glykol
etylen chlorid
etylen chlorohydrin
etylenodiamin
fenol
fenylbenzen
fenylhydrazin
fluorid hlinitý
fluorobenzen
formaldehyd
foron
fosforečnan amonný
fosforečnan sodný
furfural
glukoza
glycerin
glykol
hexan
hydrogensulfid sodný
hydrogenuhličitan sodný
hydroxid amonný
hydroxid draselný
hydroxid hořečnatý
hydroxid sodný
hydroxid vápenatý
chlor (suchý)
chlor (vlhký)
chlorid amonný
chlorid barnatý
A
A
A
B
X
A
X
X
C
X
X
A
B
A
A
X
B
A
C
X
X
A
X
C
X
A
A
X
A
A
A
A
A
A
X
B
B
B
A
X
X
A
A
B
B
X
B
X
B
B
X
X
B
C
B
C
C
B
X
C
B
B
X
C
B
X
B
X
B
B
B
B
B
B
X
B
B
C
B
B
B
B
X
X
B
B
A
A
X
A
C
A
X
A
X
X
A
X
A
A
A
A
X
A
A
A
A
A
X
X
A
X
A
A
A
A
A
A
B
X
A
B
A
B
B
A
A
X
X
X
B
A
X
C
B
X
A
A
A
A
B
A
A
A
X
A
A
A
A
C
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
chlorid cíničitý
chlorid cínový
chlorid draselný
chlorid hlinitý
chlorid hořečnatý
chlorid měďnatý
chlorid nikelnatý
chlorid sodný (solanka)
chlorid vápenatý
chlorid železitý
chlornan sodný
chlornan vápenatý
chloroaceton
chlorobenzen
chlorobutadien
chloroform
chlorotoluen
chromové roztoky pro galvanizaci
izobutyl alkohol
izooktan
izopropyl alkohol
izopropyl eter
izopropyl chlorid
izopropyl octan
jod
kobalt
koksárenský plyn
kreozol
kreozot
křemičitan sodný
kumen (izopropylbenzen)
kyanid draselno měďnatý
kyanid draselný
kyanid měďnatý
kyanid sodný
kyselina adipová
kyselina arsenová
kyselina benzoová
kyselina boritá
kyselina bromovodíková
kyselina citronová
kyselina dusičná koncentrovaná
kyselina dusičná roztok
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
X
X
X
X
X
X
B
A
B
B
X
X
X
A
X
X
A
A
X
A
A
A
A
B
A
C
A
X
A
X
X
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
X
X
X
X
C
B
X
B
X
X
C
X
B
X
X
X
B
X
A
B
B
B
B
B
X
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A
X
B
X
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
B
A
X
A
B
A
A
A
C
A
X
A
A
C
X
C
B
A
B
A
A
X
A
X
C
B
A
X
-
A
A
A
A
B
X
C
A
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
kyselina fluorboritá
kyselina fluorovodíková koncentrovaná horká
kyselina fluorovodíková koncentrovaná studená
kyselina fosforečná 20%
kyselina fosforečná 80%
kyselina galová
kyselina chlorečná
kyselina chloroctová
kyselina chlorovodíková (horká) 37%
kyselina chlorovodíková (studená) 37%
kyselina chromová
kyselina jablečná
kyselina karbolová (fenol)
kyselina krezolová
kyselina křemičitá
kyselina kyanovodíková
kyselina maleinová
kyselina mléčná horká
kyselina mléčná studená
kyselina mravenčí
kyselina naftenová
kyselina octová 30%
kyselina octová ledová
kyselina olejová
kyselina palmitová
kyselina pikrová
kyselina salicylová
kyselina sírová
kyselina sírová 10%
kyselina sírová 10-75%
kyselina sírová dýmavá
kyselina stearová
kyselina šťavelová
kyselina trichloroctová
kyselina uhličitá
kyselina vinná
kyslík
louh sodný
lučavka královská
máslo
mastné kyseliny
maziva silikonová
mazivo fluorové
B
X
X
B
X
B
X
X
X
C
X
B
X
X
A
B
X
X
B
B
B
X
C
C
A
B
B
B
C
X
C
B
B
B
B
A
C
B
X
A
B
A
A
B
B
B
B
B
B
C
B
X
B
B
B
C
X
C
B
B
B
B
B
X
B
B
X
C
B
B
B
B
B
C
C
B
C
B
C
B
B
X
B
X
B
B
C
A
A
A
B
A
X
B
A
B
A
A
A
B
B
A
A
A
C
A
C
C
B
A
B
A
A
C
A
B
B
C
A
A
A
B
B
A
A
A
B
X
X
A
X
X
X
A
B
B
C
C
B
C
X
X
A
B
X
C
X
X
A
B
X
B
C
A
C
-
B
X
B
A
A
A
A
C
X
B
A
A
A
A
C
A
B
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
metafosforečnan sodný
metan
metyl alkohol
metyl bromid
metyl chlorid
metyl octan
metyl olejnan
metyl-butyl keton
metyl-etyl eter
metyl-etyl keton
metyl-izobutyl keton
mezytyl oxid
mleko
modrá skalice
monoetanoloamin
mravenečnan etylnatý
mýdelné roztoky
nafta
nafta (čistá)
nafta (palivo)
naftalen
nitro propyl
nitrobenzen
nitroetan
nitrometan
ocet
octan draselný
octan hlinitý
octan měďnatý
octan nikelnatý
octan olovnatý
octan sodný
octan vápenatý
oktachlortoluen
oktyl alkohol
olej arašídový
olej bavlněný
olej bílý
olej borovicový
olej dřevěný
olej hydraulický (ropný)
olej kokosový
olej kukuřičný
A
A
A
B
X
X
X
X
A
X
X
X
A
B
X
X
A
B
A
A
X
X
X
X
X
B
B
B
B
B
B
B
B
X
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
B
C
X
B
C
B
X
B
B
C
B
B
B
C
B
X
X
X
X
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
A
B
X
A
B
X
B
X
A
X
X
X
A
A
X
C
A
A
A
A
A
X
B
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
B
X
X
X
C
C
C
X
X
A
X
X
B
A
A
B
B
A
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
olej levandulový
olej lněný
olej minerální
olej olivový
olej ricinový
olej sojový
olej tranformátorový
olej turbínový
oleje rostlinné
oleje silikonové
oleje smazné (ropné)
orto-dichlorbenzen
oxid sírový
oxid siřičitý
oxid uhličitý
oxid uhličitý
oxo chlorid
ozon
para-izopropylotoluen
pentachloroetylobenzen
perchloroetylen (tetrachloretylen)
peroxid sodný
pirydin
pivo
plynný vodík
polyoctan vinylu emulze
propan
propyl alkohol
propyl octan
propylen
převodový olej "A"
ropa
roztoky detergentů anorganické
rtuť
rybí tuk
rybí tuk lékařský
sádlo
salmiak (chlorid amoný)
síra
síran amonný
síran barnatý
síran cíničitý
síran draselný
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
X
A
B
X
X
X
X
B
B
X
A
A
A
A
X
X
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
A
A
A
X
X
X
C
C
X
X
X
X
B
X
X
C
B
C
B
X
B
X
X
X
B
B
B
B
B
X
B
C
X
X
X
B
B
X
B
C
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
A
B
A
A
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
A
A
B
A
C
B
X
B
X
X
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
síran hlinitý
síran hořečnatý
síran měďnatý
síran nikelnatý
síran sodný
síran železitý
sirník barnatý
sirník vápenatý
sirouhlík
skydrol 500
skydrol 7000
soda přírodní uhličitan sodný
solanka
splašky
styren
suché čistící roztoky
sulfamin olova
sulfo chlorid
tanin
terpentýn
terpineol
tetraetyl olovo
tetrachlor metylen
tetrachloretylen
tiosiřičitan sodný
toluen
topný olej
trietanolamin
trifluor bromid
trichloretan
trichloretylen
trichlorid arsenu
trichlorid fosforu
trikrezyl fosforečnan
trinitrotoluen
uhličitan amonný
vinyl chlorid
vinylacetylen
voda
voda bromová
voda mořská
vodní pára
whisky, víno
A
A
A
A
A
A
A
A
C
X
X
A
A
A
X
C
B
C
A
B
B
B
C
X
B
X
A
B
X
X
X
A
X
B
X
X
X
A
A
X
A
X
A
B
B
B
B
B
B
B
B
X
B
B
B
B
B
X
X
B
X
B
X
X
X
X
X
B
X
X
B
X
X
X
X
B
X
X
B
X
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
B
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
X
A
A
A
A
A
A
X
X
X
A
A
X
B
X
X
X
X
X
X
B
X
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
A
A
B
A
A
A
A
A
xylen
zemní plyn
zemní plyn kapalný (LPG)
želatina
živočišné tuky
X
A
A
A
A
X
X
X
B
C
A
A
A
A
A
X
X
X
A
-
A
A
A
A
-

Podobné dokumenty

Charakteristika těsnících materiálů, EPDM, PTFE, silikon, viton, NBR

Charakteristika těsnících materiálů, EPDM, PTFE, silikon, viton, NBR NBR je syntetický elastomer - charakteristický vysokou tažnou sílou a vysokou odolností proti opotřebení a trvalé deformaci. Teplotní rozsah aplikace: - 10 °C až + 100 °C. Vysoká odolnost vůči deri...

Více

Teoretické zázemí

Teoretické zázemí nasycených kruhů s atomy uhlíku v molekule. Nejmenším cykloalkanem je cyklopropan a cyklobutan. Pyrolýzou cyklobutanu vzniká ethylen jako hlavní produkt. Cyklohexan a cyklopentan jsou dalšími zástu...

Více

TP 340 - coates.cz

TP 340 - coates.cz  Pevná a odolná vůči působení chemických látek.

Více

O-KROUŽEK 1x1

O-KROUŽEK 1x1 Součásti směsi vzorové receptury NBR kaučuku

Více

Rozhodujte o svém zdraví - ČTĚTE!

Rozhodujte o svém zdraví - ČTĚTE! charakteristiku“ a doporučení k prevenci dlouhodobého charakteru. Kontrolní vyšetření pak obvykle nepotřebuje několik let. Zde je místo pro důležité upozornění: Zdraví jedinci přistupují k této pre...

Více

Aromatické sloučeniny - Ústav organické chemie

Aromatické sloučeniny - Ústav organické chemie halogenaromáty (mírně deaktivující) a ty budou opět značně reaktivnější než systémy, na které je navázán silně deaktivující substituent. 4. Porovnejte následující sloučeniny podle reaktivity v SEAr...

Více

Téma: Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Téma: Kyselost a zásaditost vodných roztoků HCI, H2SO4, CH3COOH, NaOH, NH3, Ba(OH)2, NaCl, NH4Cl, BaCl2, (NH4)2CO3.

Více

Bezpecnostni list

Bezpecnostni list možno teplou vodou a mýdlem. Nepoužívejte rozpouštìdla a øedidla. Pøi zasažení oèí Vyjmìte kontaktní èoèky. Pøi násilnì otevøených víèkách vyplachujte 10 - 15 minut èistou pokud možno vlažnou tekou...

Více

Přehled odolnosti materiálů

Přehled odolnosti materiálů Tabulka obsahuje ohodnocení chemické odolnosti nabízených elastomerů proti různým látkám. Hodnoty uvedené v této tabulce odrážejí zkušenosti našich dodavatelů a zákazníků. S ohledem na různorodé po...

Více