Betriebsanleitung SG 03.3

Transkript

Betriebsanleitung SG 03.3
Kyvné servopohony
SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
ISO 9001
ISO 14001
Certificát-registr. Č.
12 100 4269
12 104 4269
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Platnost tohoto návodu:
Návod k obsluze
Tento návod k obsluze platí pro kyvné servopohony SG 03.3 – SG 05.3.
Návod platí jen pro uzavírání armatury směrem doprava, tzn. když se hnací
hřídel pro uzavření armatury otáčí ve směru hodinových ručiček.
Obsah
1. Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . .
1.1 Rozsah použití . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Uvedení do provozu (elektrické připojení)
1.3 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Výstražná upozornění . . . . . . . . . . .
1.5 Další pokyny . . . . . . . . . . . . . . .
strana
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
3
3
3
3
3
2. Stručný popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. Přeprava a skladování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. Montáž vejčité rukojeti /
ruční provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5.1 Ruční provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6. Montáž na armaturu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
7. Přezkoušení koncových dorazů . . . . . . . . . . . .
7.1 Nastavení koncového dorazu ZAVŘENO . . . . . . .
7.2 Nastavení koncového dorazu OTEVŘENO . . . . . .
7.3 Hodnoty nastavení pro mechanické koncové dorazy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6
6
7
7
8. Elektrické pripojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8.1 Připojení a kabeláž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8.2 Schéma zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
8.3 Polohové vypínače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8.4 Nasazení víka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8.5 Návrh zapojení pro kyvné servopohony SG s jednofázovými střídavými motory . . . . . . . . . . . . 10
8.6 Návrh zapojení pro kyvné servopohony SG s jednofázovými střídavými motory a reverzními stykači 11
9. Nastavení polohového vypínání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9.1 Nastavení koncové polohy ZAVŘENO (se symbolem ZAVŘENO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9.2 Nastavení koncové polohy OTEVŘENO (se symbolem OTEVŘENO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
10. Nastavení mechanického ukazatele polohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
11. Zkušební chod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
12. Nastavení potenciometru (na přání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
13. Elektronický snímač polohy RWG (na přání) - seřízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
13.1 Nastavení 2-vodičové soustavy (4 – 20 mA) a 4-vodičové soustavy (0 – 20 mA) . . . . . . . . . . . 15
13.2 Nastavení 4-vodičové soustavy (4 – 20 mA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
14. Nastavení elektronického zjištění mezipolohy (na přání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
15. Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
16. Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
17. Osvědčení o shodě a prohlášení výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
18. Výkres sestavení a seznam náhradních dílů SG 03.3 – SG 05.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Adresy kanceláří a zastoupení firmy AUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
1.
Bezpečnostní pokyny
1.1 Rozsah použití
Kyvné servopohony AUMA jsou určeny pro ovládání průmyslových armatur,
jako např. klapek a kohoutů.
Jiná použití vyžadují souhlas výrobce. Za škody případně vzniklé jiným
použitím výrobce neručí. Riziko nese sám uživatel.
K podmínce správného použití patří i dodržování tohoto návodu k obsluze.
1.2 Uvedení do provozu
(elektrické připojení)
Při provozu elektrických přístrojů jsou nutně určité díly pod nebezpečným
napětím. Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí provádět
podle platných elektrotechnických předpisů jenom odborník nebo
pověřená osoba pod vedením a dozorem odborníka.
1.3 Údržba
Bezpodmínečně nutno dodržovat pokyny pro údržbu (viz strana 18), protože jinak není zaručena bezpečná funkce kyvného servopohonu.
1.4 Výstražná upozornění
Při nedodržování výstražných upozornění může dojít k těžkým poraněním
osob nebo ke značným věcným škodám. Obsluhující personál
s přiměřenou kvalifikací musí být podrobně seznámen se všemi výstrahami,
které jsou obsaženy v tomto návodu k obsluze.
Bezvadný a bezpečný provoz předpokládá přiměřenou dopravu, odborné
skladování, instalaci, montáž i pečlivé uvedení do provozu.
Pro zdůraznění postupů důležitých s hlediska bezpečnosti, jsou v návodu
k obsluze bezpečnostní pokyny označeny těmito piktogramy:
Tento symbol znamená: Upozornění !
“Upozornění” označuje aktivity nebo postupy, které mohou mít podstatný
vliv na řádný provoz. Při jejich nedodržení mohou za určitých okolností
vzniknout následné škody.
Tento symbol znamená: Elektrostaticky ohrožené součástky !
Když je tento symbol umístěn na deskách s plošnými spoji, nacházejí se na
nich součástky, které se mohou poškodit nebo zničit elektrostatickými
výboji. Pokud se pracovník při seřizování, měření nebo výměně desek
musí součástek dotýkat, musí se bezprostředně před tím postarat, aby se
dotknutím uzemněné, kovové plochy (např. skříně pohonu) zbavil svého
náboje.
Tento symbol znamená: Výstraha !
“Výstraha” označuje aktivity nebo postupy, které pokud nejsou řádně provedeny, mohou vést ke zvýšenému bezpečnostnímu riziku pro osoby nebo
věcné hodnoty.
1.5 Další pokyny
MOV
M
2.
Stručný popis
Tento symbol znamená: Pracovní kroky provedl případně již výrobce
armatury !
Dodávají-li se servopohony namontované na armatuře, zajišuje se tento
pracovní krok u výrobce armatur.
Při uvádění do provozu se musí překontrolovat nastavení !
Kyvné servopohony AUMA typ SG 03.3 – SG 05.3 jsou zkonstruovány
jako modulární funkční jednotky. Ruční provoz umožňují bez přepínání.
Rozsah dráhy přestavení omezují polohové vypínače v obou koncových
polohách, které jsou dimenzovány tak, že lze přes ně přímo vést napájení
motoru. Při aktivaci polohového vypínače v některé koncové poloze se
okamžitě přeruší napájení motoru.
3
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
3.
Návod k obsluze
Technické údaje
Provozní režimy:
(podle IEC 34-1 / VDE 0530)
Polohové vypínání:
Kyvný rozsah (koncové dorazy jsou
v tomto rozsahu spojitě nastavitelné):
krátkodobý provoz S2 – 15 min
nastavitelná mechanická počítadla pro koncové polohy ZAVŘENO / OTEVŘENO
standardně: 90° (82° - 98°)
jiný kyvný úhel je možný na přání
viz technické katalogové listy
5 - 20 W, 110 - 250 V, automatická regulace
motor na střídavý proud
tepelný spínač
kruhový konektor AUMA se šroubovacími vývody
Doba přestavení:
Vytápění v ovládacím prostoru:
Motor:
Ochrana motoru:
Elektrické připojení:
Napájecí napětí:
Jednofázové střídavé napětí a frekvence
Volt
Hz
Teplota okolí:
Stupeň krytí:
(podle EN 60 529)
Krycí lak:
4.
Přeprava a skladování
110 – 120
50/ 60
220 – 240
50/ 60
– 25 °C to + 70 °C
standardně: IP 67
na přání:
IP 68
dvousložková barva stříbrošedá
..
.
..
..
Přepravu na místo určení zajistit v pevném obalu..
Nezvedat servopohon za ruční kolo.
Když je servopohon namontován na armaturu, zvedat za armaturu a nikoliv za servopohon.
Skladovat v dobře větrané a suché místnosti.
Chránit proti podlahové vlhkosti uskladněním v regálu nebo na dřevěné
paletě.
Zajistit ochranu proti prachu a jiným nečistotám zakrytím pohonu.
Nechráněné plochy ošetřit vhodným antikorozním přípravkem.
Pokud mají být kyvné servopohony skladovány delší dobu (déle než 6 měsíců), je třeba bezpodmínečně dodržet tyto body:
.
.
Před skladováním: zajistit ochranu nechráněných ploch, zvláště
výstupních dílů a montážních ploch, dlouhodobým antikorozním
přípravkem.
Vždy asi po 6 měsících kontrolovat vznik koroze. Objevují-li se zárodky
koroze, provést novou ochranu proti korozi.
Po montáži kyvný servopohon ihned elektricky připojit, aby se vytápěním
zabránilo tvorbě kondenzační vody.
5.
Montáž vejčité rukojeti /
ruční provoz
Aby se předešlo poškození při přepravě, montuje se vejčitá rukoje na ruční
kolečko obráceně. Před uvedením do provozu se musí vejčitá rukoje namontovat ve správné poloze.
Obrázek A1
2
uzavřená
matice
vejčitá
rukoje
1
4
3
4
.
.
.
Uzavřenou matici povolit a vyšroubovat.
Vejčitou rukoje vytáhnout a znovu zastrčit ve správné poloze.
Uzavřenou matici našroubovat a
utáhnout.
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
5.1 Ruční provoz
Ruční provoz se aktivuje otáčením ručního kolečka. Žádné přepínání není
zapotřebí. Při motorovém provozu ruční kolečko stojí.
Otáčením ručního kolečka během motorového provozu se
podle směru otáčení prodlužuje, popř. zkracuje doba
přestavení.
6.
.
.
Montáž na armaturu
MOV
M
.
.
.
.
..
..
Před montáží prohlédnout kyvný servopohon zda není
poškozen.
Poškozené díly je třeba nahradit originálními náhradními
díly.
U servopohonů na klapkách je doporučená montážní pozice v koncové
poloze ZAVŘENO (kyvný servopohon se musí před montáží nastavit
otáčením ručního kolečka ve směru hodinových ručiček až na
mechanický koncový doraz ZAVŘENO).
U servopohonů na kulových kohoutech je doporučená montážní pozice v koncové poloze OTEVŘENO (kyvný servopohon se musí před
montáží nastavit otáčením ručního kolečka proti směru hodinových ručiček až na mechanický koncový doraz OTEVŘENO).
Dosedací plochy připojovací příruby kyvného servopohonu a armatury je
třeba řádně odmastit.
Spojku nasadit na hřídel armatury a zajistit (viz obr. A 2, zobrazení A nebo
B), přitom dodržet míry X, Y, popř, Z (viz tabulka 1).
Ozubení spojky dobře namazat tukem bez obsahu kyseliny.
Servopohon namontovat tak, aby upevňovací otvory v servopohonu
popř. v přírubě armatury lícovaly.
V případě potřeby servopohon na spojce o jeden zub přesadit. Popř. ruční kolečko jedním nebo druhým směrem kousek pootočit, až otvory lícují.
Dbát na správné vystředění a přiléhání příruby armatury po celé ploše.
Servopohon upevnit šrouby (nejméně jakosti 8,8) s pružnými podložkami.
šrouby utahovat do kříže momentem podle tabulky 1.
Obrázek A2
A
B
Spojka
Z
Y
X
Armatura
Tabulka 1
X max
Type
Y max
Z max
8.8
TA [Nm]
SG 03.3/04.3 F04
10
0
37
4xM5
6
SG 03.3/04.3 F05
8
2
35
4xM6
11
SG 03.3/04.3 F07
8
2
35
4xM8
25
SG 05.3
F05
5
8
45
4xM6
11
SG 05.3
F07
5
8
45
4xM8
25
5
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
7.
Návod k obsluze
Přezkoušení koncových dorazů
Přezkoušení koncových dorazů možno provést jenom u armatur, které ještě
nejsou zamontovány do potrubí.
7.1 Nastavení koncového dorazu ZAVŘENO
MOV
M
.
.
.
.
Otáčením ručního kolečka (v případě koncové polohy ZAVŘENO ve směru hodinových ručiček) překontrolovat zda souhlasí mechanická koncová
polohy armatury s mechanickým koncovým dorazem servopohonu.
V případě potřeby vyšroubovat uzavírací šroub (viz pol. 22.1, obr. B1) a
šroubem s válcovou hlavou (viz pol. 21.1, obr. B3) nastavit mechanický
doraz. Otáčením ve směru hodinových ručiček se kyvný úhel zmenšuje,
otáčením proti směru hodinových ručiček se kyvný úhel zvětšuje.
Šrouby s válcovou hlavou (pol 21.2, obr. B2 a pol. 21.1, obr. B3)
se nikdy nesmí zcela vyšroubovat, protože by mohl vytéci olej !
Přezkoušet těsnicí kroužek pod uzavíracím šroubem a pokud je
poškozený, vyměnit ho.
Uzavírací šroub (pol. 22.1, obr. B1) opět zašroubovat a utáhnout.
Obrázek B1
22.2
Obrázek B2: Nastavení koncové polohy
OTEVŘENO (Pohled shora)
6
22.1
Obrázek B3: Nastavení koncové polohy
ZAVŘENO (Pohled shora)
21.2
21.1
22.2
22.1
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
7.2 Nastavení koncového dorazu OTEVŘENO
MOV
M
Kyvný úhel byl ve výrobním závodě nastaven na 90˚ popř. na kyvný úhel
specifikovaný v objednávce. Jeho přizpůsobení je nutné po případném
dodatečném seřízení koncové polohy ZAVŘENO
Otáčením ručního kolečka (v případě koncové polohy OTEVŘENO proti
směru hodinových ručiček) přezkoušet, zda souhlasí mechanická
koncová polohy armatury s mechanickým koncovým dorazem servopohonu
V případě potřeby vyšroubovat uzavírací šroub (viz pol. 22.2, obr. B1) a
šroubem s válcovou hlavou (viz pol. 21.2, obr. B3) nastavit mechanický
doraz.
Přezkoušet těsnicí kroužek pod uzavíracím šroubem a pokud je
poškozený, vyměnit ho.
Uzavírací šroub (pol. 22.2, obr. B1) opět zašroubovat a utáhnout.
.
.
.
.
7.3 Hodnoty nastavení pro mechanické koncové dorazy
Obrázek B4: (Pohled shora)
Obrázek B5: (pohled shora)
T
T
Základní nastavení z výrobního závodu pro kyvný úhel 90˚:
Kyvný úhel
1)
Míra T v mm
SG 03.3/04.3
SG 05.3
13,5
13
Nastavení koncových poloh se změní při jedné otáčce šroubů s válcovou
hlavou :
při otáčení doprava cca o :
3,3°
2,4°
při otáčení doleva cca o :
2,4°
1,9°
1) Otáčením válcových šroubů pro koncové dorazy ZAVŘENO nebo OTEVŘENO
se příslušně mění koncové polohy.
Kyvný úhel možno přezkoušet nebo nastavit pomocí míry T.
Dráha přestavení se v obou koncových polohách omezuje
polohovým vypínačem (strana 12). Mechanické koncové dorazy
servopohonu musí být proto nastaveny na nepatrně větší kyvný
úhel (asi o 2˚) než je skutečný požadovaný kyvný úhel armatury.
7
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
8.
Návod k obsluze
Elektrické pripojení
Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí
provádět podle platných elektrotechnických prědpisu jenom
odborník nebo pověřená osoba pod vedením a dozorem odborníka.
Obrázek C: Kyvný servopohon s motorem na jednofázový střídavý proud
Víko konektoru
(1)
Víko ovládacího prostoru
(2)
Typový štítek
motoru
Kruhový
konektor
AUMA
Dutinková část
Ruční
kolečko
Typový štítek servopohonu
8.1 Připojení a kabeláž
Elektrická sí se připojuje standardně přes kruhový konektor AUMA se
šroubovacími vývody (Obr. C).
.
.
.
8.2 Schéma zapojení
.
.
.
Zkontrolovat, zda druh proudu, velikost napětí v síti a frekvence souhlasí
s údaji motoru ( viz typový štítek motoru a servopohonu).
Uvolnit šrouby (pol. 1, obr. C) a sejmout víko konektoru ze servopohonu.
Uvolnit šrouby (pol. 2, obr. C) a vyjmout dutinkovou část z víka konektoru.
Nasadit kabelové průchodky odpovídající připojovacím kabelům.
.
.
Stupeň krytí IP 67 popř. IP 68 je zaručen jenom tehdy,
když jsou použity vhodné kabelové průchodky.
Nevyužité kabelové otvory je třeba uzavřít vhodnými
uzavíracími zátkami.
Vodiče zapojit podle výkresu zapojení KMS ’ příslušné zakázky. Odpovídající výkres zapojení je společně s návodem k obsluze vložen do tašky
odolné proti povětrnosti, která je upevněna na ručním kolečku servopohonu. Pokud již nemáte výkres zapojení k dispozici, můžete si ho vyžádat
s udáním obchodního čísla (viz typový štítek) nebo přímo stáhnout z Internetu (viz str. 22).
Pro vyloučení nepřípustně velkého oteplení motoru musí být zapojen
tepelný spínač. Jestliže není tepelný spínač připojen, zaniká záruka na
motor.
Pro připojení dálkových vysílačů polohy (potenciometr, elektronický vysílač polohy) nutno použít stíněná vedení.
Průřezy připojovacích vodičů:
Ovládací vedení:
max
Přívody motoru:
max.
8
2,5 mm
2
6 mm
2
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
8.3 Polohové vypínače
Oba spínací okruhy (zapínací/rozpínací kontakt) jednoduchého vypínače
polohy smí spínat pouze stejný potenciál. Pokud mají být současně
spínány různé potenciály, je třeba použít tandemový vypínač.
Vypínače jsou tak dimenzovány, že lze přes ně přímo vést proud pro
napájení motoru. Při aktivaci vypínače v koncové poloze se napájení motoru okamžitě přeruší.
Pro správnou signalizaci se musí na tandemovém vypínači využít kontakty
reagující s předstihem.
BK 2
ovládání
BK
signalizace
RD 2
II Tandemový vypínač
RD
BK
RD
I Jednoduchý vypínač
Mechanická
životnost = 2 x 106 sepnutí
NO NC
NC NO
WSR 1 / WÖL 1
BK 2
RD 2
BK
RD
BK
RD
Druh proudu
WSR / WÖL
30 V
125 V
250 V
Střídavý proud
(induktivní zátěž) cos =
0,8
5A
5A
5A
Stejnosměrný proud
(ohmická zátěž)
2A
0,5 A
0,4 A
S pozlacenýmí kontakty
Proud
8.4 Nasazení víka
.
.
.
.
Spínací schopnost Imax
min. 5 V, max. 50 V
min. 4 mA, max. 400 mA
Po připojení síového napětí vložit dutinkovou část (obr. C) do víka konektoru a upevnit ji šrouby (pol. 2).
Těsnicí plochy na víku konektoru očistit a překontrolovat, zda je těsnicí
kroužek v pořádku. Těsnici plochy lehce potřít tukem bez obsahu kyseliny (např. vazelinou).
Nasadit víko konektoru a 4 šrouby (pol. 1, obr. C) rovnoměrně do kříže
utáhnout.
Pevně dotáhnout kabelové průchodky, aby byl zaručen příslušný stupeň
krytí.
Legenda k návrhům zapojení na stranách 10 a 11
(Jsou součástí dodávky firmy auma )
S 3/ WSR
S 4/ WOEL
F 1/ TH
R 1/ H
XA
CB
Polohový vypínač, zavírání armatury, otáčení doprava
Polohový vypínač, otevírání armatury, otáčení doleva
Tepelný spínač (ochrana motoru)
Vytápění
Zákaznické připojení na kulatém konektoru AUMA
Provozní kondenzátor (1 nebo 2 kusy)
9
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
8.5 Návrh zapojení pro kyvné servopohony SG s jednofázovými střídavými motory
(Legenda na straně 9)
10
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
8.6 Návrh zapojení pro kyvné servopohony SG s jednofázovými střídavými motory a reverzními stykači
(Legenda na strane 9)
11
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
9.
Návod k obsluze
Nastavení polohového vypínání
MOV
M
..
Sejmout víko ovládacího prostoru servopohonu.
Stáhnout kotouč ukazatele polohy (obr. G), popř. k tomu použít jako páku
stranový klíč 10.
Obrázek G
DSR
WDR
Kotouč ukazatele polohy
Další popisy platí jen pro ‘uzavírání armatury směrem doprava , tzn. když se
hnací hřídel pro uzavření armatury otáčí ve směru hodinových ručiček.
.
.
.
9.1 Nastavení koncové polohy ZAVŘENO (se symbolem ZAVŘENO)
Ručním kolečkem otáčet ve směru hodinových ručiček až je armatura
uzavřená.
Otočit asi o 1 otáčku zpět ve směru k poloze OTEVŘENO a pak znovu asi
o ½ otáčky ve směru k poloze ZAVŘENO.
Nastavovací šroub A (obr. H) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat spínací vačku B.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí spínací vačka B vždy
o 90˚. Stojí-li spínací vačka B 90˚ před spínačem, je třeba otáčet dále již
jenom pomalu.
Jakmile spínací vačka B poskočí a aktivuje přitom spínač, potom již nastavovacím šroubem dále neotáčet a uvolnit ho.
Pokud došlo nedopatřením k přetočení za bod sepnutí (zaklapnutí rohatky po poskočení spínací vačky) , otáčet nastavovacím šroubem dále ve
stejném směru a znovu najet do bodu sepnutí.
Obrázek H
12
B
E
A
D
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
..
.
.
9.2 Nastavení koncové polohy OTEVŘENO (se symbolem OTEVŘENO)
Ručním kolečkem otáčet proti směru hodinových ručiček až je armatura
otevřená.
Otočit asi o 1 otáčku zpět ve směru k poloze ZAVŘENO a pak znovu asi
o ½ otáčky ve směru k poloze OTEVŘENO.
Nastavovací šroub D (obr. H) stlačit a otáčet jím pod stálým tlakem
šroubovákem (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat spínací vačku E.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí spínací vačka E vždy
o 90˚. Stojí-li spínací vačka E 90˚ před spínačem, je třeba otáčet dále již
jenom pomalu.
Jakmile spínací vačka E poskočí a aktivuje přitom spínač, potom již nastavovacím šroubem dále neotáčet a uvolnit ho.
Pokud došlo nedopatřením k přetočení za bod sepnutí (zaklapnutí rohatky po poskočení spínací vačky), otáčet nastavovacím šroubem dále ve
stejném směru a znovu najet do bodu sepnutí.
10. Nastavení mechanického ukazatele polohy
Kotouč ukazatele polohy (obr. L) se otáčí při chodu z polohy OTEVŘENO
do polohy ZAVŘENO nebo opačně asi o 90˚.
..
.
.
Kotouč ukazatele polohy (obr. L) nasadit na hřídel.
Armaturu přestavit do koncové polohy ZAVŘENÓ.
Spodní kotouč ukazatele polohy otočit až do polohy, kde symbol
ZAVŘENO souhlasí se značkou ukazatele. Servopohon přestavit do koncové polohy OTEVŘENO
Spodní kotouč ukazatele polohy se symbolem ZU podržet a horní kotouč se symbolem
OTEVŘENO otočit až do polohy, kde tento symbol souhlasí se značkou ukazatele na víku.
Obrázek L
kotouč ukazatele polohy
víko
značka
ukazatele
11. Zkušební chod
.
.
.
Servopohon přestavit ručním kolečkem do obou koncových poloh armatury a přezkoušet, zda je polohové vypínání správně nastaveno.
Těsnicí plochy víka a skříně očistit, překontrolovat zda není těsnicí
kroužek poškozený. Těsnicí plochy lehce potřít tukem bez obsahu kyseliny.
Nasadit víko ovládacího prostoru servopohonu a šrouby rovnoměrně
křížem utáhnout.
13
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
12. Nastavení potenciometru (na přání)
− Pro dálkovou indikaci −
..
.
.
.
.
.
Armaturu přestavit do koncové polohy ZAVŘENO.
Stáhnout kotouč ukazatele polohy, jak je popsáno na str. 12 ( kapitola 9).
Potenciometrem (R) otáčet proti směru hodinových ručiček až na doraz.
Koncové poloze ZAVŘENO odpovídá 0 %; koncové poloze OTEVŘENO
odpovídá 100 %.
Jemné nastavení nuly provést vnějším nastavovacím potenciometrem
(pro dálkovou indikaci).
Kotouč ukazatele polohy znovu nasunout na hřídel a nastavit, jak je
popsáno na straně 12 ( kapitola 9).
Těsnicí plochy víka a skříně očistit, překontrolovat zda není těsnicí
kroužek poškozený. Těsnicí plochy lehce potřít tukem bez obsahu kyseliny.
Nasadit víko ovládacího prostoru servopohonu a pevně ho přišroubovat.
Obrázek M
R
13. Elektronický snímač polohy RWG (na přání) - nastavení
- Pro dálkovou indikaci nebo vnější regulaci Po montáži kyvného servopohonu na armaturu je třeba přezkoušet nastavení měřením výstupního proudu (viz kapitola 13.1 popř. 13.2) aa
v případě potřeby nastavení opravit.
Tabulka 2
Technická data
RWG 6020
Připojovací
plány
KMS _ _ _ _ R _ /_ _
Výstupní proud Ia
Napájecí napětí Uv
14
Max. odběr
proudu
I
Max. zátěž
RB
4-vodičová soustava
KMS _ _ _ _ Z _ /_ _
KMS _ _ _ _ Z _ /_ _
2-vodičová soustava
0 − 20 mA, 4 − 20 mA
4 − 20 mA
24 V DC, ±15 %
12 V DC + (I x RB),
max. 30 V
vyhlazené
25 mA při výstupním
proudu 20 mA
20 mA
600 Ω
(Uv - 12 V) / 20 mA
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
13.1 Nastavení 2-vodičové soustavy (4 – 20 mA) a 4-vodičové soustavy (0 – 20 mA)
..
..
.
.
Připojit napětí na elektronický vysílač polohy.
Armaturu přestavit do koncové polohy ZAVŘENO.
Sejmout víko ovládacího prostoru servopohonu.
Stáhnout kotouč ukazatele polohy, jak je popsáno na straně
12 (kapitola 9).
Na měřicí body (MP1 / MP2) připojit měřicí přístroj s rozsahem 0
20 mA (obr. O).
V koncové poloze ZAVŘENO se u 4-vodičové soustavy naměří
po nastavení proud 0 mA, u 2-vodičové soustavy 4 mA.
Proudový okruh (vnější zátěž) musí být připojen (respektovat max. zátěž RB), nebo musí být odpovídající vývody na
kruhovém konektoru AUMA propojeny (viz výkres zapojení), jinak se žádný proud nenaměří.
Potenciometrem (R) jemně otáčet proti směru hodinových ručiček až je
cítit doraz.
Obrázek N
R
.
.
..
.
.
.
.
Nastavovacím potenciometrem (R6 –„0“) otáčet doprava, až výstupní
proud začne stoupat.
Nastavovací potenciometr (R6 –„0“) pootočit zpět, až je dosaženo zbytkového proudu cca. 0,1 mA (popř. 4,1 mA u 2-vodičové soustavy). Tím je
zaručeno, že se nikdy nepřejede bod elektrické nuly.
Armaturu přestavit do koncové polohy OTEVŘENO.
Nastavovacím potenciometrem (R5-„max.“) nastavit konečnou hodnotu
proudu 20 mA.
Znovu najet do koncové polohy ZAVŘENO a přezkoušet minimální hodnotu proudu (0 mA nebo 4 mA) a v případě potřeby provést korekci
Kotouč ukazatele polohy nasunout na hřídel a nastavit, jak je popsáno
na straně 12 ( kapitola 9)
Těsnicí plochy víka a skříně očistit, překontrolovat zda není těsnicí kroužek
poškozený. Těsnicí plochy lehce potřít tukem bez obsahu kyseliny.
Nasadit víko ovládacího prostoru servopohonu a šrouby rovnoměrně
křížem utáhnout.
Obr. O
R6 “0”
R5 “max.”
MP1 (–)
MP2 (+)
15
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
13.2 Nastavení 4-vodičové soustavy (4 – 20 mA)
.
..
..
.
Připojit napětí na elektronický vysílač polohy.
Armaturu přestavit do koncové polohy ZAVŘENO.
Sejmout víko ovládacího prostoru servopohonu.
Stáhnout kotouč ukazatele polohy, jak je popsáno na straně
12 kapitola 9).
Na měřicí body (MP1 / MP2) připojit měřicí přístroj s rozsahem 0 – 20 mA (obr. O).
Proudový okruh (vnější zátěž) musí být připojen (respektovat max. zátěž RB), nebo musí být odpovídající vývody na
kruhovém konektoru AUMA propojeny (viz výkres zapojení), jinak se žádný proud nenaměří.
Potenciometrem ( R ) jemně otáčet proti směru hodinových ručiček až je
cítit doraz.
Obrázek N
R
.
.
..
..
.
.
.
.
Nastavovacím potenciometrem (R6 –„0“) otáčet doprava, až výstupní
proud začne stoupat.
Nastavovací potenciometr (R6 –„0“) pootočit zpět, až je dosaženo zbytkového proudu cca. 0,1 mA.
Armaturu přestavit do koncové polohy OTEVŘENO.
Nastavovacím potenciometrem (R5-„max.“) nastavit konečnou hodnotu
proudu 16 mA.
Armaturu přestavit do koncové polohy ZAVŘENO.
Nastavovacím potenciometrem (R5-‘max. ) změnit nastavení zbytkového
proudu 0,1 mA na počáteční hodnotu proudu 4 mA.
Tím se současně posune konečná hodnota proudu o 4 mA, takže nyní je
skutečný rozsah 4 – 20 mA.
Znovu přestavit servopohon do obou koncových poloh a přezkoušet
nastavení. V případě potřeby provést korekci.
Kotouč ukazatele polohy nasunout na hřídel a nastavit, jak je popsáno na
straně 12 ( kapitola 9).
Těsnicí plochy víka a skříně očistit, překontrolovat zda není těsnicí kroužek
poškozený. Těsnicí plochy lehce potřít tukem bez obsahu kyseliny.
Nasadit víko ovládacího prostoru servopohonu a šrouby rovnoměrně
křížem utáhnout.
Obr. O
R6 “0”
R5 “max.”
MP1 (–)
MP2 (+)
16
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
14. Nastavení elektronického zjištění mezipolohy (na prání)
MOV
M
S použitím obou spínačů mezipolohy WDR/LSA a WDL/LSB je možno libovolnou aplikaci zapnout nebo vypnout.
Obvod pro zjištění mezipolohy je ve výrobním závodě nastaven podle údajů
v objednávce. Pokud nebylo v objednávce nic specifikováno, jsou mezipolohy nastaveny na 5 mA (WDR/LSA) a na 15 mA (WDL/LSB). Jestliže jsou
požadovány jiné mezipolohy, musí se mezipolohy nastavit tímto postupem:
..
Připojit napětí na elektronický vysílač polohy.
Sejmout víko ovládacího prostoru servopohonu.
R9
R10
V9 (žlutá) = dosažena
mezipoloha WDR
Mp1 (–)
Mp2 (+)
Čís
Barva
V9
žlutá
V10
zelená
..
.
.
.
.
.
.
V10 (zelená) =
dosažena
mezipoloha
WDL
Funkce
Popis
Byla dosažena nastavená hodnota
Svítí: dosažena:
proudu a tím i dráhy přestavení
poloha WDR/LSA
servopohomu
Nesvítí: je mimo:
Přestavení servopohonu ještě nedosáhlo
polohu WDR/LSA
mezipolohu WDR
Byla dosažena nastavená hodnota
Svítí: dosažena: poloha
proudu a tím i dráhy přestavení
WDL/LSB
servopohomu
Nesvítí: je mimo
Přestavení servopohonu ještě nedosáhlo
polohu WDL/LSB
mezipolohu WDL
Armaturu přestavit do koncové polohy ZAVŘENO.
Na měřicí body (MP1 / MP2) připojit měřicí přístroj s rozsahem 0 – 20 mA
(naměřená hodnota při normálním provozu = 0 mA popř. 4 mA, při inverzním provozu = 20 mA).
Nastavovacím potenciometrem (R9) otáčet doprava, až žlutá LED V9
zhasne.
Armaturu začít přestavovat ve směru k poloze OTEVŘENO. Při dosažení
požadované mezipolohy (WDR/LSA) servopohon zastavit.
Nastavovacím potenciometrem (R9) otáčet doleva, až se žlutá LED V9
rozsvítí. Tím je mezipoloha WDR/LSA nastavena.
Armaturu přestavit do polohy OTEVŘENO. (Naměřená hodnota při
normálním provozu = 20 mA , při inverzním provozu = 0 mA popř. 4 mA).
Nastavovacím potenciometrem (R10) otáčet doleva, až zelená LED V10
zhasne.
Armaturu začít přestavovat ve směru k poloze ZAVŘENO. Při dosažení
požadované mezipolohy (WDL/LSB) servopohon zastavit.
Nastavovacím potenciometrem (R10) otáčet doprava, až se zelená LED
V10 rozsvítí. Tím je mezipoloha WDL/LSB nastavena.
17
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
15. Údržba
Po uvedení do provozu prověřit, zda nedošlo během přepravy nebo
montáže k poškození laku kyvného servopohonu. Poškozená místa pečlivě
opravit, aby se předešlo jejich napadení korozí. Originální barvu v malých
nádobkách firma AUMA dodává.
Kyvné servopohony AUMA vyžadují jen minimální údržbu.
Předpokladem pro spolehlivý provoz je správné uvedení do provozu.
Těsnicí prvky z elastomerů podléhají stárnutí a musí být proto pravidelně
kontrolovány a v případě potřeby vyměněny.
Důležité také je, aby byly do krytů a vík správně vloženy těsnicí kroužky a
aby kabelové průchodky byly pevně přitaženy, čímž se zabrání vnikání nečistot a vlhkosti.
Mimoto se navíc doporučuje:
.
.
Při občasném provozování servopohonu provést přibližně každých šest
měsíců zkušební provoz, aby byla zajištěna jeho stálá připravenost k nasazení.
Asi šest měsíců po uvedení do provozu a potom jednou za rok
překontrolovat utažení upevňovacích šroubů mezi kyvným servopohonem
a armaturou. V případě potřeby šrouby dotáhnout momentem uvedeným
v tabulce 1, strana 5
Ve výrobním závodě byl prostor převodovky naplněn mazivem. Tato náplň
vydrží pro několik let provozu.
16. Servis
18
Firma AUMA nabízí rozsáhlé servisní služby, jako např. pravidelnou údržbu
a revize servopohonů. Adresy našich servisních středisek jsou uvedeny na
straně 23 nebo na Internetu (viz str. 22).
Návod k obsluze
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
17. Osvědčení o shodě a prohlášení výrobce
19
20
26.0
30.0
S1/S2
26.2
S1/S2
04
26.2.2
26.2.3
26.2.4
9.0
03
10.0
11
05
4.02
010
S2
4.1
25.2.2
25.2.3
24
4.01
4.0
09
08
25
01
02
3.0
8.0
5.0
012
23.0
S2
8.01
8.0
8.01
6.0
5.02
5.1
5.01
S2
7
018
07
16.0
19
17.0
S1/S2
18
1.0
23.2
23.3
23.10
23.5
S1/S2
17
12.0
23.6
27.0
20
21
152.0
S2
13.0
152.1
152.2
S2
06
3.04
S2
S2
3.02
3.01
2.0
14.0
15
011
153.0
153.1
153.2
153.4
153.3
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
18. Výkres sestavení a seznam náhradních dílů SG 03.3 – SG 05.3
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
Upozornění:
Při objednávce každého náhradního dílu nám prosím sdělte typ kyvného servopohonu a naše obchodní číslo (viz
typový štítek servopohonu).
Čís
Druh
Název
Čís.
Druh
Název
01
E
Kondenzátor
9.0
B
Pastorek, úplný
02
E
Kondenzátor
10.0
B
Čelní kolo, úplné
03
E
Rozpínací kolík
11
E
Ochrana kabelu
04
E
Pojistný kotouč
12.0
B
Šnekový hřídel ručního pohonu, úplný
05
E
Pojistná podložka
13.0
B
Víko ložiska, úplné
06
E
Pojistný kotouč
14.0
B
Ruční kolečko, úplné
08
E
Šroub s válcovou hlavou
15
E
Uzavírací deska
09
E
Pružná podložka
16.0
B
Šroub s válc.hlavou konc.doraz, úplný
010
E
Šroub ‘Verbus Tensilock
17.0
B
Uzavírací šroub, úplný
011
E
Šroub se zapuštěnou hlavou
18
E
Kluzné ložisko
012
E
Kluzné ložisko
19
E
Kluzné ložisko
018
E
Pojistná podložka
20
E
Spojka
1.0
B
Skříň
21
E
Středicí kroužek
2.0
E
Příruba ložiska
23.0
B
Řídicí jednotka, úplná
3.0
B
Výstupní kolo, úplné
23.5
B
Mechanický ukazatel polohy
3.01
E
Radiální kuličkové ložisko
24
B
Kablík pro ochranný vodič
3.02
E
Pojistná podložka
25
B
Kolíková část, úpl. (bez kolík. kontaktů)
3.04
E
Pojistná podložka
25.2.2
B
Kolíkový kontakt pro motor
4.0
B
Šnekový hřídel, úplný
25.2.3
B
Kolíkový kontakt pro řízení
4.01
E
Radiální kuličkové ložisko
26.0
B
Víko konektoru
4.02
E
Pojistný kotouč
26.2
B
Dutinková část, úplná (plně osazená)
4.1
E
Hřídel šnekového kola
5.0
B
Šneková hřídel, úplná
26.2.2
B
Dutinkový kontakt pro motor
(obsažen v montážní skupině 26.2)
5.01
E
Radiální kuličkové ložisko
5.02
E
Radiální kuličkové ložisko
26.2.3
B
Dutinkový kontakt pro řízení
(obsažen v montážní skupině 26.2)
5.1
E
Hřídel nekového kola
6.0
B
Šnekové kolo, úplné
26.2.4
B
Dutinkový kontakt pro ochranný vodič
(obsažen v montážní skupině 26.2)
8.0
B
Převodovka s kluzným klínem, úplná
27.0
B
Víko, úplné
8.01
E
Válcový kolík
30.0
B
Motor, úplný
8.7
E
Kotouč spojky
S1
S
Těsnicí sada malá
8.8
B
Převodovka s kluzným klínem
S2
S
Těsnicí sada velká
Druh B = Montážní skupina
Druh E = Součástka
Druh S = Sada
21
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
Rejstřík
B
Body měřicí
C
Chod zkušební
Číslo obchodní
15, 16, 17
13
21, 22
D
Doba přestavení
Dorazy koncové
4
7
I
Indikace dálková
14
K
Kolečko ruční
Konektor kulatý AUMA
Kotouč ukazatele polohy
5
8
13
M
Mezipolohy
Montáž na armaturu
Montáž rukojeti
Motor
17
5
4
8
N
Nastavení mezipolohy
Návrh zapojení
O
Ochrana motoru
Ochrana proti korozi
Osvědčení o shodě
17
10, 11
4,8
4,18
19
Informace také na internetu:
22
P
Pokyny bezpečnostní
Popis stručný
Potenciometr
Prohlášení výrobce
Provoz krátkodobý
Provoz ruční
Přeprava
Připojení elektrické
Připojení motoru
R
Režim provozní
Rozsah kyvný
3
3
14
19
4
4,5
4
8
8
4
4
U
Údaje technické
4
Údržba
3,18
Úhel kyvný
4,7
Ukazatel polohy, mechanický 13
V
Výkres sestavení
Vypínač polohový
Vypínání polohové
Vysílač polohy RWG,
elektronický
Vytápění
20
9
4,12
14
4,8
S
Schéma zapojení
8
Servis
18
Seznam náhradních dílů
21
Skladování
4
Soustava 2 vodičová
14,15
Soustava 4 vodičová
14,15,16
Spínač tandemový
9
Spínač tepelný
4,8
Š
Štítek typový
6
T
Teplota okolní
4
Připojovací výkresy, zkušební protokoly a další informace o servopohonu
možno získat po zadaní čísla zakázky nebo obchodního čísla (viz typový štítek) přímo z internetu.
Naše domovská stránka: http://www.auma.com
Kyvné servopohony SG 03.3 - SG 05.3
AUMA NORM
Návod k obsluze
Deutschland / Germany
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Werk Müllheim
Postfach 1362
79373 Müllheim
Tel
+49 7631 809 0
Fax
+49 7631 809 250
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Werk Ostfildern-Nellingen
Postfach 1151
73747 Ostfildern
Tel
+49 7113 4803 - 0
Fax
+49 7113 4803 - 34
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Service-Center Magdeburg
Am Stadtberg 1
39167 Niederndodeleben
Tel
+49 39204 759 - 0
Fax
+49 39204 759 - 19
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Service-Center Köln
Toyota-Allee 44
50858 Köln
Tel
+49 2234 20379 - 00
Fax
+49 2234 20379 - 99
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Service-Center Bayern
Robert-Bosch-Strasse 14
85748 Garching-Hochbrück
Tel
+49 89 329885 - 0
Fax
+49 89 329885 - 18
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Nord, Bereich Schiffbau
Tempowerkring 1
21079 Hamburg
Tel
+49 40 791 40285
Fax
+49 40 791 40286
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Nord, Bereich Industrie
Krelingen 150
29664 Walsrode
Tel
+49 5167 504
Fax
+49 5167 565
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Ost
Am Stadtberg 1
39167 Niederndodeleben
Tel
+49 39204 75980
Fax
+49 39204 75989
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro West
Rathausplatz 7
45549 Sprockhövel
Tel
+49 2339 9212 - 0
Fax
+49 2339 9212 - 15
E-Mail [email protected]
DE
DE
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Süd-West
Mozartstraße 4
69488 Birkenau
Tel
+49 6201 373149
Fax
+49 6201 373150
E-Mail [email protected]
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Württemberg
Postfach 1151
73747 Ostfildern
Tel
+49 711 34803 80
Fax
+49 711 34803 81
E-Mail [email protected]
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Baden
Postfach 1362
79373 Müllheim
Tel
+49 7631 809-193
Fax
+49 7631 809-294
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Kraftwerke
Postfach 1362
79373 Müllheim
Tel
+49 7631 809 - 192
Fax
+49 7631 809 - 294
E-Mail [email protected]
DE
Werner Riester GmbH & Co. KG
Büro Bayern
Kagerberg 12
93356 Teugn/Niederbayern
Tel
+49 9405 9410 24
Fax
+49 9405 9410 25
E-Mail [email protected]
Europa / Europe
AT
CH
CZ
FI
FR
GB
IT
NL
PL
RU
DK
ES
GR
NO
PT
AUMA Armaturenantriebe GmbH
Handelsstraße 14
2512 Tribuswinkel
Tel
+43 2252 82540
Fax
+43 2252 8254050
E-Mail [email protected]
AUMA (Schweiz) AG
Chörrenmattstrasse 43
8965 Berlikon
Tel
+41 566 400945
Fax
+41 566 400948
E-Mail [email protected]
AUMA Servopohony spol. s.r.o.
Kazanská 121
10200 Praha 10
Tel
+420 272 700056
Fax
+420 272 704125
E-Mail [email protected]
OY AUMATOR AB
PI 21 / Hyljekuja 5
02271 Espoo 27
Tel
+35 895 84022
Fax
+35 895 8402300
E-Mail [email protected]
SE
TR
AUMA ITALIANA S.r.l.
Via Don Luigi Sturzo, 29
20020 Lainate Milano
Tel
+39 0 2 9317911
Fax
+39 0 2 9374387
E-Mail [email protected]
AUMA BENELUX B.V.
Le Pooleweg 9
2314 XT Leiden
Tel
+31 71 581 40 40
Fax
+31 71 581 40 49
E-Mail [email protected]
AUMA Polska Sp. zo. o.
UI. Pukowca
40-816 Katowice
Tel
+48 32 2509518
Fax
+48 32 2505412
E-Mail [email protected]
AUMA Priwody OOO
12, 3-y Pavlovsky Pereulok
113093 Moscow
Tel
+7 095 236 55 04
Fax
+7 095 236 55 04
E-Mail [email protected]
GRØNBECH & SØNNER A/S
Scandiagade 25
2450 Copenhagen SV
Tel
+45 3326 6300
Fax
+45 3326 6301
E-Mail [email protected]
IBEROPLAN S.A.
Marques de Hoyos, 10
28027 Madrid
Tel
+34 91 3717130
Fax
+34 91 7427126
E-Mail [email protected]
D. G. Bellos & Co. O.E.
86, Konstantinoupoleos St.
13671 Acharnai Athens
Tel
+30 10 2409485
Fax
+30 10 2409486
E-Mail [email protected]
SIGURD SØRUM A. S.
Postboks 85
Jongsasveien 3
1301 Sandvika
Tel
+47 67572600
Fax
+47 67572610
E-Mail [email protected]
INDUSTRA
5° Centro Empresarial Sintra-Estoril
Bloco A3, Estrada de Albarraque Linhó
2710-297 Sintra
Tel
+351 2 1910 95 00
Fax
+351 2 1910 95 99
E-Mail [email protected]
MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri
Tic. Ltd. Sti.
Cetin Emec Bulvari 6.CAD 78.SK.
17/18
06460 Övecler Ankara
Tel
+90 312 4780813
Fax
+90 312 4780831
E-Mail [email protected]
Asien / Asia
IN
JP
Nordamerika / North America
US
CA
AUMA France
Z.A.C. Les Châtaigniers III
95157 Taverny Cédex
Tel
+33 1 39327272
Fax
+33 1 39321755
E-Mail [email protected]
AUMA ACTUATORS Ltd.
Britannia Way
Clevedon North Somerset BS21 6QH
Tel
+44 1275 871141
Fax
+44 1275 875492
E-Mail [email protected]
ERICHS ARMATUR AB
Box 9144
Travbanegatan 8
20039 Malmö
Tel
+46 40 311550
Fax
+46 40 945515
E-Mail [email protected]
MX
AUMA ACTUATORS INC.
4 Zesta Drive
PA 15 205 Pittsburgh
Tel
+1 412 7871340
Fax
+1 412 7871223
E-Mail [email protected]
TROY-ONTOR Inc.
230 Bayview Drive, Unit 1 A
L4N 5E9 Barrie Ontario
Tel
+1 705 721-8246
Fax
+1 705 721-5851
E-Mail [email protected]
IESS DE MEXICO S. A. de C. V.
Av. cuitlahuac 1422, Col. Aguilera,
Delegacion Atzco.
C.P. 02900 Mexico D.F.
Tel
+52 555 61 701
Fax
+52 535 63 337
E-Mail [email protected]
SG
CL
AR
BR
CO
PE
PR
VE
LOOP S. A.
Chacabuco 580
1069 Buenos Aires
Tel
+54 11 43 31 32 06
Fax
+54 11 43 31 32 06
E-Mail [email protected]
Asvotec Termoindustrial Ltda.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, km 01
13190-000 Monte Mor/ SP.
Tel
+55 19 3879 8735
Fax
+55 19 3879 8738
E-Mail [email protected]
Ferrostaal de Colombia Ltda.
Apartado Aereo 7384
Avenida Eldorado No. 97-03
Bogotá D.C.
Tel
+57 1 4 011 300
Fax
+57 1 4 131 806
E-Mail
[email protected]
Multi-Valve Latin America S. A.
Amador Merino Reyna 496, OF 301
San Isidro Lima 27
Tel
+511 222 1313
Fax
+511 222 1880
E-Mail [email protected]
PASSCO Inc.
P.O. Box 36 41 53
00936-4153 San Juan
Tel
+18 09 78 77 20 87 85
Fax
+18 09 78 77 31 72 77
E-Mail [email protected]
Suplibarca
Centro Comercial Carmen, Avenia La
Limpia Local 1-2 # 85-39
Maracaibo Edo, Zulia
Tel
+58 261 7 555 667
Fax
+58 261 7 532 259
E-Mail [email protected]
Afrika / Africa
ZA
EG
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 1283
1560 Springs
Tel
+27 11 3632880
Fax
+27 11 8185248
E-Mail [email protected]
AUMA JAPAN Co., Ltd.
596-4 Futago-Cho
273-0034 Funabashi Chiba
Tel
+81 47 3029551
Fax
+81 47 3029555
E-Mail [email protected]
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte
Ltd.
32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01 02, Sing Industrial Complex
569510 Singapore
Tel
+65 6 4818750
Fax
+65 6 4818269
E-Mail [email protected]
AE
AUMA Middle East Representative
Office
P.O. Box 26675
Sharjah
Tel
+971 6 5746250
Fax
+971 6 5746251
E-Mail [email protected]
CN
AUMA Beijing Representative Office
Room 602, Yuanchenxin Building, 12
Yumin Road, Madian Chaoyang District
100029 Beijing
Tel
+86 10 62022491
Fax
+86 10 62022497
E-Mail [email protected]
HK
PERFECT CONTROLS Ltd.
Suite 202, Block 1, Hofai Commercial
Centre 218 Sai Lau Kok Road
Tsuen Wan, Kowloon
Tel
+852 24163726
Fax
+852 24163763
E-Mail [email protected]
Südamerika / South America
AUMA Chile Respresentative Office
Avenida Larrin 6642, Of. 304
La Reina Santiago de Chile
Tel
+56 22 77 71 51
Fax
+56 22 77 84 78
E-Mail [email protected]
AUMA (India) Ltd.
Plot No. 39-B, II Phase Peenya
Industrial Area
560 058 Bangalore
Tel
+91 80 8394655
Fax
+91 80 8392809
E-Mail [email protected]
KR
KW
DONG WOO Valve Control Co., Ltd.
P.O. Box 4
24-2, Youi Do-Dong, Yeong Deung
Po-Ku
150-010 Seoul Korea
Tel
+82 27 61 62 33
Fax
+82 27 61 12 78
E-Mail [email protected]
AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.
P.O. Box 391
22004 Salmiyah
Tel
+965 4817448
Fax
+965 4817442
E-Mail [email protected]
QA
BEHZAD Trading
P.O. Box 1123
Rayyan Road
Doha
Tel
+974 4433 236
Fax
+974 4433 237
E-Mail [email protected]
TH
Sunny Valves and Intertrade Corp.
Ltd.
232/13 Yen-A-Kart Soi 2
10120 Yannawa Bangkok
Tel
+66 2 2401656
Fax
+66 2 2401095
E-Mail [email protected]
TW
Top Advance Enterprises Ltd.
2nd Fl., No. 32, Lane 308, Section 3,
Ho-Ping East Road
Taipei
Tel
+886 2 27333530
Fax
+886 2 27365526
E-Mail [email protected]
Australien / Australia
AU
BARRON GJM Pty. Ltd.
P.O. Box 792
78 Dickson Avenue
NSW 1570 Artarmon
Tel
+61 294361088
Fax
+61 294393413
E-Mail [email protected]
A.T.E.C.
5, Road No. 101 Maadi
Cairo
Tel
+20 2 35899680
Fax
+20 2 3586621
E-Mail [email protected]
23
Otočné servopohony
SA 07.1 - SA 16.1 / SA 25.1 - SA 48.1
Krouticí moment od 10 do 32 000 Nm
Otáčky od 4 do 180 min-1
Otočné servopohony SA/ SAR
s ovládací jednotkou AUMATIC
Krouticí moment od 10 do 1,000 Nm
Otáčky od 4 do 180 min-1
Kyvné servopohony
SG 05.1 – SG 12.1
Krouticí moment od 100 do 1 200 Nm
Doby přestavení pro 90˚ od 4 do 180 s
Otočné servopohony SA/ SAR
s lineární jednotkou LE
Podélné síly od 4 kN do 217 kN
Zdvihy až 500 mm
Rychlost přestavení
od 20 do 360 mm/min
Kyvné servopohony
AS 6 – AS 50
Krouticí moment od 25 do 500 Nm
Doby přestavení pro 90˚ od 4 do 90 s
Kuželové převodovky
GK 10.2 – GK 40.2
Krouticí moment až 16 000 Nm
Čelní převodovky
GST 10.1 - GST 40.1
Krouticí moment až 16 000 Nm
Šnekové převodovky
GS 50.3 – GS 250.3
GS 315 – GS 500
Krouticí moment až 360 000 Nm
Pákové převodovky
GF 50.3 – GF 125.3
GF 160 – GF 250
Krouticí moment až 32 000 Nm
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Postfach 1362
D - 79373 Müllheim
Tel +49 (0)7631/809-0
Fax +49 (0)7631/809 250
[email protected]
www.auma.com
AUMA Servopohony s.r.o
Kazaňská 121 10200 PRAHA 10
tel./fax. 2 72 704 125
[email protected]
Y000.777/009/cs/4.02

Podobné dokumenty

Otočné servopohony SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR

Otočné servopohony SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR Při provozu elektrických přístrojů jsou nutně určité díly pod nebezpečným napětím. Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí provádět podle platných elektrotechnických předpisů jenom od...

Více