Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

Transkript

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Druhé kolo přijímacího řízení do šestiletého studia (7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium)
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok
2016/2017 pro obor 7943K61 - Dvojjazyčné gymnázium.
Počet volných míst po 1. kole přijímacího řízení: 9
Termín druhého kola: 9. 6. 2016
Přihlášky přijímáme do: 27. 5. 2016
Formulář přihlášky je možné stáhnout z www.gcajkol.cz (Přijímací zkoušky)
Bodování v rámci přijímacího řízení
V přijímacím řízení hodnotíme uchazeče podle
a) hodnocení na vysvědčeních za 1. a 2. pololetí 6. ročníku ZŠ a za 1. pololetí 7. ročníku ZŠ
(max. 30 bodů)
b) výsledků přijímacího pohovoru (anglický jazyk - max. 60 bodů)
c) dalších skutečností, které osvědčují jeho vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
(max. 10 bodů)
Maximální počet bodů, které může uchazeč v průběhu přijímacího řízení získat, je tedy
100.
Způsob výpočtu:
a) Prospěch z předchozího vzdělávání:
Za průměrný prospěch 1,00 na každém ze tří posledních vysvědčení získá uchazeč vždy
10 bodů. Celkově tedy může získat za prospěch maximálně 30 bodů. Pokud tento průměr
v některém z hodnocených pololetí nesplňuje, snižuje se v tomto pololetí počet bodů lineárně
tak, že zvýšení průměru o 0,07 odpovídá ztrátě jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku
z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod. Za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA se
odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmětu se odčítá 30 bodů. Pokud má žák na
vysvědčení dva povinné cizí jazyky, hodnotíme případnou ztrátou bodů jen jeden cizí jazyk
(ten, který je hodnocen lépe).
Aby uchazeč vyhověl požadavkům přijímacího řízení, musí získat za prospěch ze ZŠ více
než -30 bodů.
Uchazeči, kteří měli vynikající prospěch na ZŠ (průměr do 1,25 v každém ze sledovaných
pololetí), získají bonus 10 bodů za aktivitu podobně jako držitelé jazykového diplomu apod.
(viz c) Další skutečnosti).
V případě podání přihlášky ke studiu uchazečem, který plnil povinnou školní docházku
v zahraničí, je nutné doložit vysvědčení a jeho překlad ze zahraniční školy i vysvědčení ze
zkoušek na spádové škole v ČR.
V případě podání přihlášky ke studiu uchazečem, který není státním občanem České
republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, je opět nutné doložit vysvědčení ze
zahraniční školy a jeho překlad.
Vyhodnocení prospěchu bude v obou případech, kdy se dokládá vysvědčení ze zahraniční
školy, doplněno ústním pohovorem (maximální možný celkový bodový zisk je 30 bodů).
b) Přijímací zkouška
Součástí přijímacího řízení bude pohovor zaměřený na znalosti a schopnost komunikovat v
anglickém jazyce. Pohovor bude hodnocen max. 60 body.
Aby uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, musí v pohovoru získat alespoň 20% z
maximálního počtu bodů, tedy alespoň 12 bodů.
c) Další skutečnosti:
Ve všech profilacích budou body udělovány za umístění ve vyšších (ne školních) kolech
znalostních soutěží (olympiády, konverzační soutěže, jazykové diplomy apod.). Tyto úspěchy
musí uchazeči doložit kopií diplomu (přiloženou k přihlášce) nebo potvrzením ze ZŠ na
přihlášce. Zisk 10 bodů odpovídá umístění na 1. místě v krajském kole soutěže nebo
hodnocení jako úspěšný řešitel v kole vyšším. Stejně je hodnocen také získaný jazykový
diplom s uvedením mezinárodní úrovně. Umístění jako 2. a 3. v krajském a vyšším kole
znamená zisk 9 a 8 bodů, úspěšný řešitel 7 bodů. Sedm bodů bude přiděleno také za certifikát
úspěšného absolventa chemického kroužku v rámci projektu Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Podobně zisk 5, 4, 3 nebo 2 body odpovídá
1., 2. a 3. místu nebo úspěšnému řešení v kole okresním. Je- li u žáka takovéto umístění
opakované, získá 1 – 2 body navíc při zachování maximálního možného počtu
10 bodů.
V Olomouci 23. 5. 2016
Mgr. Radek Čapka
ředitel gymnázia

Podobné dokumenty

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky o 0,07 odpovídá ztrátě jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod. Za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA se odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmět...

Více

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky

Způsob výpočtu bodového hodnocení přijímací zkoušky jednoho bodu. Navíc se za každou dvojku z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod. Za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA se odečítají 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmětu se odčítá 30 bodů.. P...

Více

ZDE - Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9

ZDE - Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 z ČJ, cizího jazyka a MA odečítá 1 bod, za každou trojku z ČJ, cizího jazyka a MA 3 body. Za čtyřku z jakéhokoliv předmětu se odčítá 30 bodů. Pokud má žák na vysvědčení dva povinné cizí jazyky, hod...

Více