Libinské noviny 57_internet

Transkript

Libinské noviny 57_internet
Libinské noviny
Vydává Zastupitelstvo obce Libina
Číslo 57 • 2013
Ročník XV.
Slovo
starosty
Vážení spoluobčané,
soutěži „Parádní web“, vyhlašovné časopisem Veřejná správa, v konkurenci všech venkovských obcí z celé republiky umístili na krásném
4. místě. Chtěl bych proto paní Andreji Červinkové poděkovat za
kvalitní prací, díky které naše obec získala výše uvedená ocenění.
V rámci své činnosti se zastupitelé obce Libina snaží myslet tak říkajíc na všechny. Proto nikoho určitě nepřekvapí, že součástí schváleného rozpočtu obce Libina na rok 2013 je poskytnutí příspěvků na
činnost 19 neziskovým organizacím v celkové výši 574,1 tisíc Kč.
Vedle toho se samozřejmě snažíme hledat taktéž možné úspory
provozních nákladů, a proto jsme po 2 letech na základě provedeného
výběrového řízení opět přistoupili ke změně poskytovatele telekomunikačních služeb (mobilních telefonů i pevných linek), což by mělo
obci přinést opět nezanedbatelné úspory.
jaro už přebírá vládu nad krajinou, Velikonoce klepou na dveře, dny
jsou delší a čím dál tím více naplněny slunečním svitem a vůní probouzející se přírody.
Obec, resp. Kulturní a školská komise Rady obce Libina, má pro
Vás pro všechny připravenu spoustu kulturních a společenských akcí
jako jsou jarní dobové trhy, otevírání studánek, putování za velikonočním vajíčkem, jarní taneček, den Integrovaného záchranného systému,
májové oslavy či 14. ročník přehlídky mažoretek – přijďte a zúčastněte se, nebudete litovat.
Vedle těchto akcí je provozní a investiční činnost obce zajišťována zejména na základě usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce
– s činností těchto orgánů Vás na dalších stránkách seznámí místostarostka obce Ing. Jana Němečková a radní Petr Navrátil. S celou
škálou dotačních projektů, které se nachází v různé fázi administrace,
Vás pravidelně seznamuje naše dotační specialistka, vedoucí odboru
hospodářsko správního, Mgr. Zdena Zahradníková, která má na naší
obci tuto problematiku na starosti. A jelikož nás Váš názor opravdu
zajímá, naleznete v tomto vydání Libinských novin taktéž anketu.
Kvalita našich Libinských novin, stejně tak jako webových stránek
obce, je vizitkou dobré práce zejména odborné referentky Andrey Červinkové, která se stará jak o grafickou stránku našich novin, tak i webových stránek a jejich pravidelnou aktualizaci - ne náhodou jsme proto
v soutěži Zlatý erb, vyhlašované každoročně Olomouckým krajem
obdrželi krásné 2. místo. V loňském roce jsme se potom v celostátní
Přeji Vám příjemné listování a čtení v Libinských novinách, které
nově jsou a budou již jen celobarevné.
V čase probouzející se přírody a přicházejícího jara přeji Vám
všem veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.
Mgr. Ing. Tomáš Kobza
starosta obce
Kuřátka pípají,
sluníčko jásá,
jaro je tady,
no to bude krása! Šťastné Velikonoce přeje
Zastupitelstvo obce Libina a redakční rada LN.
-1-
LN 57/2013
Milí
čtenáři následujících
OÚ
řádek,
Zpráva
asi nejednomu z nás teplejší dny uplynulých dní připomenuly,
že se blíží jaro. A s jarem i svátky, které nazýváme Velikonoce - letos
poměrně brzy, protože datum Velikonoc se řídí prvním úplňkem po
prvním jarním dnu. Křesťané již téměř 2000 let slaví o těchto svátcích zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Když se zadíváme do kalendářů,
slovíčko Velikonoce najdeme pouze u pondělí. Že by si tvůrci kalendářů nebyli schopni zjistit, jak dlouho a ve které dny se tyto svátky
slaví? Nebo snad už ani nepřemýšlíme o významu těchto svátků?
Pojďme teď na chvíli „jinam“. V
roce 863 z řecké Soluně přicházejí na
Velkou Moravu bratři Cyril a Metoděj.
Letos tedy slavíme 1150. výročí jejich
příchodu na naše území. Co nám jejich misie přinesla? Pokud jsme dobře
poslouchali v dějepise, anebo nám to
dějepisáři nezatajili, jak se to bohužel
nejen stávalo ale i stává, odpověď je
jednoduchá. Pojďme postupně. Přinesli písmo, které vytvořil Cyril, aby
mohl do slovanského jazyka přeložit
důležitá díla. Jak vypadalo první písmeno abecedy „A“? Mělo tvar kříže. Poukaz na Kristův kříž, poukaz
na to, kde člověk může hledat sílu. Dále přeložili knihy, především
liturgické a evangelia. Sestavili státní zákoník, který se stal základem
práva u nás, a stal se tak i rozvojem státního útvaru s názvem Velká Morava. Náš národ bratři Cyril a Metoděj zařadili mezi kulturní a vzdělané národy. Jen nevím, jestli jsme dnes na své základy nezapomněli!
Bohužel musím říci, že to, co vidím, říká, že máme krátkou paměť.
Obracíme se k naukám východních náboženství, kterým „ani za mák“
nerozumíme, myslíme, že karty a různá kyvadélka či cosi podobného
nám vyloží budoucnost, necháváme na sebe působit magické rituály
z televize, řešíme horoskopy, tzv. andělské karty, energetické čakry a
pozitivní energie - a štěstí stále nepřichází a mezi lidmi je stále více
depresí a různých duševních zranění. Problém najdeme v sobě, protože
milujeme sebe a ostatní je nám jedno. Když se naučíme a budeme mít
rádi druhého a teprve pak sebe, začne náš svět fungovat tak, jak má.
Nabídka svatých bratří, ke které se chci i já připojit, je tato: Pojďme ke Kristu! A to je i poselství blížících se velikonočních svátků. Jedině u Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého najdeme – já i celá společnost – jistotu celého života. Po celou dobu, kdy to budeme zkoušet
bez Ježíše, budeme živořit… A Velikonoce jsou o jistotě. Kéž o velikonočních svátcích dokážeme tuto jistotu najít. To přeji každému z Vás.
bohoslužby
2013
24. 3. Květná neděle - Libina 9: 30
28. 3. Zelený čtvrtek - Nová Hradečná 16: 30
29. 3. Velký pátek - Nová Hradečná 16: 30
30. 3. Bílá sobota - Libina 8: 30 - 12: 00 tichá modlitba u „Božího
hrobu“
30. 3. Velikonoční vigilie - Nová Hradečná 19: 00
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně - Libina 9: 30
1. 4. Velikonoční pondělí - Dolní Libina 9: 30
LN 57/2013
o činnosti
R ady
obce
Od posledního zasedání zastupitelstva obce se Rada obce sešla celkem
na 4 schůzích.
Rada obce schválila:
►► Provést zadávací řízení na zpracovatele dokumentace provádění
staveb na akci „Multifunkční sportovní centrum Libina“ a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky společnosti S-projekt plus
Zlín na tuto akci
►► Provést zadávací řízení na projektovou dokumentaci na akci „Dokončení kanalizace aglomerace Libina“ a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky společnosti S-projekt plus Zlín na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Kanalizace obce Libina a Obědné“
►► Provést zadávací řízení na projektovou dokumentaci na přestavbu
bývalé MŠ Libina čp. 34 na dům s pečovatelskou službou
►► Podání žádosti o finanční podporu v rámci 17. výzvy vyhlášené
MMR pro územní plán obce Libina
►► Navýšení ceny vodného o 2 Kč/m3 s účinností od 1. 1. 2013
►► Smlouvu o pronájmu kotelny a kupní smlouvu o dodávce tepla se
společností Teplo Rýmařov
►► Návrhy inventarizačních komisí na vyřazení obecního majetku a
sloučení střediska sklad OÚ se střediskem OÚ dílna
►► Výplatu odměny JUDr. Zdeňkovi Augustýnovi na kompletní vymožení pohledávek z provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a vodného
a stočného v obci Libina
►► Pořízení gastro technologie do kulturního domu Libina ve výši 19
tis. Kč
►► Podání žádosti o neinvestiční příspěvek z rozpočtu Olomouckého
kraje pro JSDHO Libina
►► Podání žádosti o zařazení do programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2013 na akci „Výměna oken a balkonových dveří na objektu Libina čp. 521
►► Mandátní smlouvu se společností IWW engeneering Kostelany na
autorský dozor projektanta na stavbě „Areál sběrného dvoru“
►► Mandátní smlouvu se společností IWWAL Kostelany na organizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na
akci „Energetické úspory pro MŠ Libina“ za cenu 25 tis. Kč bez DPH
►► Spolupráci se společností GHC Regio Olomouc na zpracování
nové finanční analýzy na akci „Rozšíření kanalizační sítě v Libině“
►► Smlouvu o provádění odběrů a analýz vzorků vody pro rok 2013
se Šumperskou provozní vodohospodářskou společností
►► Mandátní smlouvu na čipování psů s MVDr. Kateřinou Zelikovou
►► Výpověď rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních
služeb se společností Telefónica O2
►► Dohody o poskytnutí neinvestičních příspěvků se 14-ti organizacemi poskytujícími sociální služby a ostatními ve výši schválené zastupitelstvem obce
►► Dodatek č. 7 k obchodní smlouvě o pronájmu lesa se Zábřežskou
lesní, výše nájemného pro rok 2013 činí 801 642 Kč bez DPH
►► Dohodu o spolufinancování dopravní obslužnosti v roce 2013
s Městem Šumperk
►► Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby na akci „Zateplení
MŠ Libina 211“ Ing. Petrem Unzeitigem, Šumperk za cenu 56 tis. Kč
►► Dokladovou inventarizaci k datu 31. 12. 2012
►► Účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
P. Mgr. Vladimír Mrázek
farář
Velikonoční
informuje
-2-
►► Vyřazení majetku obce v celkové výši 152 189 Kč dle návrhu likvidační komise
►► Bezplatné zapůjčování prostor v obřadní síni občanskému sdružení Normální je počítat, za účelem provádění poradenské činnosti
v oblasti řešení platební neschopnosti osob
Radou obce byly schváleny následující smlouvy o dílo:
►► Se společností AKTOS OKNA Sobotín na akci „Výměna oken a
balkonových dveří na objektu Libina čp. 521“
►► S fi Cekr CZ Šumperk na realizaci projektu „Parkoviště u domova
důchodců v Libině, cena díla 125 816 Kč včetně DPH
►► Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s fi Kareta Bruntál na areál sběrného dvoru
►► Dodatek č. 2 s fi Cekr CZ Šumperk na změnu termínu plnění zpracování pasportu místních komunikací
Radou obce byly schváleny následující cenové nabídky:
►► Ing. Olgy Lorencové, Šternberk na vypracování průkazů energetické náročnosti budov za cenu 123 300 Kč
►► Michala Grepla, Libina na výměnu madel v domě služeb za cenu
10 800 Kč
►► Luboše Kristlíka, Libina na pokračování oprav na hasičské zbrojnici za cenu 115 133 Kč včetně DPH
►► Společnosti T-Mobile na služby mobilního operátora, zajištění komunikace z pevných linek a internetového připojení
Rada obce vzala na vědomí:
►► Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích ZŠ a MŠ
►► Zamítnutí žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Kotelna na tuhá
paliva a zateplení ZŠ Libina čp. 520“
►► Akceptování žádosti o podporu z OPŽP na projekt „Dokončení
kanalizace aglomerace Libina“
►► Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
z OPŽP na akce „Zateplení ZŠ Libina čp. 548“ a „Energetické úspory pro MŠ Libina“
►► Mandátní smlouvu mezi ZŠ Libina a společností IWWAL Kostelany na organizaci zadávacího řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na akci „Zateplení ZŠ Libina čp. 548“
►► Žádost ředitele DD Jaroslava Vaňka o provedení výměny oken na
horním domku v areálu DD
►► Zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám „Energetické úspory pro MŠ Libina“ a „Zateplení ZŠ Libina čp. 548“ včetně návrhu
smlouvy o dílo
►► Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu na akci „Kotelna na tuhá paliva a zateplení MŠ Libina čp. 94“,
předpokládaná výše podpory 1 188 810 Kč
►► Dohodu o poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu provozních
nákladů chráněného pracovního místa s Úřadem práce v Šumperku
►► Zprávu ředitelky MŠ Aranky Jarošové o průběhu zápisu dětí do
MŠ
Průběžně členové Rady obce schvalují rozpočtová opatření na straně
příjmů a výdajů dle návrhu zaměstnanců obce a v souladu s kompetencemi Rady obce.
V oblasti pracovněprávních vztahů jsou uzavírány dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti na dobu určitou, schváleno bylo
přijetí 8 uchazečů o zaměstnání na veřejně prospěšné práce s nástupem od 1. 4. 2013
Členové rady se pravidelně zabývají bytovou a nebytovou problematikou. Radou obce jsou schvalovány nájemní smlouvy s nájemci
obecních bytů, kteří neplatí pravidelně nájemné, a to na dobu určitou.
Rada obce schválila dodatky ke smlouvám o pronájmu nebytových
prostor obce, jejichž předmětem bylo zvýšení nájemného, a to s celkem
24 nájemci. Byt v domě čp. 573 byl přidělen Radce Souralové, Obědné 58. Jsou projednávány žádosti nájemníků na opravy, případně výměnu zařízení, spojených s užíváním bytových a nebytových prostor.
Průběžně jsou Radou obce schvalovány pronájmy obecních pozemků.
Rada obce schválila poskytnutí věcných darů do tomboly na 4
plesy pořádané neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími
Členové Rady obce jsou pravidelně seznamováni s činností knihovny
a komisí Rady obce a to: kulturní a školské, životního prostředí, stavební a sociální.
Ing. Jana Němečková
místostarostka obce
Zpráva z 12.
veřejného
zasedání zastupitelstva
Libina konaného dne
6.3.2013 v obřadní síni
OÚ Libina
obce
Od dnešního vydání Libinských novin jsme přistoupili k menší změně a to, že nebudeme v novinách zveřejňovat doslovné znění usnesení z veřejného zastupitelstva obce Libina dle jednotlivých
bodů programu. V novinách budeme zveřejňovat pouze zprávu z průběhu jednání zastupitelstva obce tak, aby občané byli informováni o
činnosti zastupitelstva, ale ne jen nezáživnou doslovnou citací usnesení. Doufám, že tato změna pro vás bude zajímavější než jen čtení holých faktů a bude přínosem a vy čtenáři budete spokojenější.
Toto je reakce i na anketu na webových stránkách obce „Čtete Libinské noviny?“
Aktuální výsledky ankety k 9. 3. 2013 jsou:
►► přečtu je úplně celé - 51 hlasů
►► vybírám si jen některé články - 32 hlasů
►► nečtu - 6 hlasů
O přesné znění však v žádném případě nepřijdete, to bude pravidelně
uveřejňováno na webových stránkách obce.
12. veřejné zasedání zastupitelstva bylo zahájeno dne 6. 3. 2013
v 17.00 hod. a probíhalo dle schváleného programu. Bylo zde přítomno
13 zastupitelů z 15. jednání zastupitelstva byli přítomni 3 občané obce.
Nejdříve proběhlo zhodnocení a kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO, které přednesla Mgr. Zdena Zahradníková. Ve své
zprávě konstatovala, že byla vybrána nejvhodnější nabídka společnosti S-projekt plus, a.s. na zpracování projektové dokumentace na akci
„Multifunkční sportovní centrum v Libině v sousedství ZŠ č.p. 548“.
Bc. Lada Cinegrová předložila nabídky na vybudování Kolumbária a
vsypové loučky na hřbitově v Libině. K této možnosti bude vyhlášena
anketa na internetových stránkách obce.
Po přečtení zprávy o činnosti rady obce proběhla diskuse na základě podnětu občanů ohledně navýšení ceny za vodné o 2,- Kč/m3.
Přitom byl proveden důkladný rozbor nákladů na vodné – pitnou vodu
– vodovod dle schváleného rozpočtu obce Libina s vysvětlením jednotlivých pojmů a důvodů navýšení ceny.
Ředitelka MŠ Aranka Jarošová přítomné seznámila s průběhem
zápisu do MŠ Libina, kde se přihlásilo 54 dětí. Dle současné kapacity
-3-
LN 57/2013
Čipování
lze uspokojit bohužel pouze 30 žadatelů, a proto bude vyvíjeno maximální úsilí k zajištění navýšení kapacity s pomocí projektanta formou
rekolaudace. Toto však přinese další náklady na stavební úpravy, navýšení počtu sociálních zařízení a podobně. Pro představu seznámila všechny přítomné s počtem narozených dětí v obci Libina. V roce
2007 se v obci narodilo 40 dětí, v roce 2008 – 32 dětí, v roce 2009 – 44
dětí, v roce 2010 – 46 dětí, v roce 2011 – 24 dětí a v roce 2012 – 39 dětí.
V dalším bodě programu informoval starosta Mgr. Ing. Tomáš
Kobza o průběhu postupu prací při administraci žádostí o dotace z fondů EU. Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesla Bc. Lada Cinegrová a následovala zpráva o činnosti finančního výboru přednesená
Ing. Gabrielou Krásnou.
Při schvalování poskytnutí příspěvků zájmovým a občanským
sdružením se rozpoutala diskuse ohledně možného příspěvku na pořádání „Summerfestu“ ze strany Sportovního klubu Kaspec. Nakonec
byl po delší diskusi příspěvek na festival schválen 8 přítomnými zastupiteli, kdy dalších 5 se zdrželo hlasování.
V dalších bodech programu bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení na rok 2013 a prodeje a převodu pozemků.
Od ředitele ZŠ Libina Mgr. Jaroslava Vojáčka jsme se dozvěděli
o rekonstrukci dívčích soc. zařízení s návrhem na schválení smlouvy
o dílo s firmou SALKUS Libina, aby bylo možno s rekonstrukcí začít
v průběhu jarních prázdnin a tím by se neomezil chod školy. Smlouva
byla schválena a již nic nebrání této rekonstrukci.
Zastupitel Bc. Ladislav Nevřala nás informoval o přípravě instalace kamerového systému v obci, který zajistí předložení návrhu smlouvy ohledně provozování kamerového systému s PČR Obvodní oddělení Šumperk. Dále přednesl možnosti digitalizace libinského kina, díky
čemuž svitla naděje na jeho znovuobnovení. Takto modernizované
kino je vybudováno v Postřelmově a funguje. Modernizaci kina plánuje i obec Olšany. Byly předloženy orientační náklady na provozování kina. Zapůjčování filmů na klasických kotoučích stálo cca 2.000
– 2.700,- Kč + autorské poplatky a 400,- Kč za pojištění a dopravu. Zapůjčení filmu na DVD stojí 1.200,- Kč včetně autorských práv + 200,Kč poštovné. Zastupiteli byla dohodnuta návštěva kina v Postřelmově.
Na závěr zastupitel Stanislav Procházka přednesl návrh ohledně překladu německy psaných knih o historii Libiny s úkolem zajištění předložení cenových nabídek. V diskusi podal Mgr. Eduard Čápek návrh
na možnost odečítat stav vodoměrů jen jednou ročně s možností zálohové platby.
Dle schválené Obecně závazné vyhlášky č.
4/2012 k trvalému označování psů a evidenci jejich
chovatelů bude v jarních
měsících a počátkem letních měsíců probíhat hromadné čipování psů v naší
obci. Samotné čipování
bude provádět veterinární
lékařka MVDr. Kateřina
Zeliková, se kterou obec
Libina uzavřela mandátní
smlouvu. Čipování bude
probíhat vždy v sobotu,
v době od 13 do 17 hodin,
a to na zahradě ZŠ u kostela. První čipování se uskuteční v sobotu 27.
dubna 2013. K čipování se v tomto termínu dostaví majitelé psů, jejichž
příjmení začíná na písmena A, B, C a Č. Termíny a jednotlivá počáteční písmena příjmení budou vyhlášeny v místním rozhlase a na webových stránkách obce. Předběžné termíny uvádím v následující tabulce:
Termín čipování (vždy
sobota)
27. 4. 2013
4. 5. 2013
8. 5. 2013 (středa)
18. 5. 2013
25. 5. 2013
8. 6. 2013
15. 6. 2013
22. 6. 2013
29. 6. 2013
13. 7. 2013
20. 7. 2013
Upozorňuji majitele, že pokud v době čipování bude jejich fenka hárat,
na čipování se nedostaví a přijdou až v dalším termínu. Pokud vám
nebude termín námi stanovený vyhovovat, můžete se dostavit v jiném
termínu. Tuto skutečnost je však nutné oznámit předem. Upozorňuji majitele psů, že se na čipování dostaví s očkovacím průkazem,
případně průkazem původu. Budeme čipovat i pejsky, kteří mají
tetování!
Případným zájemcům paní doktorka i pejska naočkuje, případně vystaví europas. Bude mít k dispozici k zakoupení také preparáty a obojky na klíšťata a blechy, preparáty na odčervení.
Chovatelé, kteří mají pejsky již načipované, nahlásí číslo
čipu na obecním úřadě u p. Červinkové, donesou doklad o čipování. V případě dotazů volejte na tel. č. 734 447 222 nebo
pište na e-mail: [email protected]
na psí exkrementy
Rada obce schválila na své poslední schůzi
v roce 2012 pořízení sáčků na psí exkrementy
a jejich bezplatné předání každému, kdo uhradí
poplatek ze psů. Někteří poplatníci, kteří již poplatek ze psů uhradili na pokladně OÚ tyto sáčky obdrželi. Vzhledem k tomu, že jsme sáčky
neměli ještě v měsíci lednu k dispozici, obracím
se na poplatníky, kteří v tomto měsíci uhradili poplatek ze psů na pokladně OÚ, mohou si je u mne vyzvednout přímo na OÚ. Taktéž majitelé psů, kteří poplatek uhradí přes účet nebo na poště, na základě vystavené složenky, si sáčky na psí exkrementy mohou vyzvednout na OÚ.
Čipování psů je povinné!
Andrea Červinková
Andrea Červinková
LN 57/2013
Počáteční písmeno příjmení chovatele
psa (poplatníka poplatku ze psů)
A, B, C, Č
D, F, G
Obědné - všichni
H, CH, I, J
Ka - Ko
Kr – Ky
L, M, N, O
P
R, S
Š, T, U
V, W, Z, Ž
Uvedené termíny se mohou změnit! Vždy budete informováni prostřednictvím místního rozhlasu a internetových stránek obce.
Petr Navrátil
Sáčky
psů
-4-
nikoliv soukromá provozní společnost. Celorepublikově se cena vodného i stočného pohybuje shodně kolem 30 kč/m3 viz. graf níže, což
poukazuje i po zdražení na velmi nízkou cenu za 1m3 vodného v obci.
V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í
Děkujeme za pochopení
Karel Vrána DiS
Obec Libina vyhlašuje první kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z
„FONDU ROZVOJE OBCE
LIBINA“
INFORMACE O ODPADECH
Termín přijímání písemných žádostí na poskytnutí půjčky se stanovuje
V roce 2013 bude obec zajišťovat sběr nebezpečného odpadu a
sběr objemového odpadu dle zákona o odpadech ve dvou termínech : 11. 5. 2013
9. 11. 2013
Sběr nebezpečného odpadu
od 7. 3. 2013 do 19. 4. 2013 do 11. 30 hod.
Žádosti doručené po uvedeném termínu nebudou přijímány.
Na stanoviště a časový harmonogram budou občané upozorněni hlášením místního rozhlasu.
Tiskopisy žádostí budou k dispozici na OÚ a v uvedených
prodejnách:
Prodejna p. Lehnertová
Dolní Libina
Prodejna NS
Libina
Smíšené zboží p. Holoubková Libina Oznámení
Pytlový svoz odpadů v roce 2013
Tak jako každý rok bude i v roce
2013 Obec Libina zajišťovat pytlový
svoz plastů.
Svozovým dnem je pondělí, četnost
svozů 1x za 2 týdny (sudé týdny).
Tímto bychom chtěli požádat
občany, kteří využívají těchto svozových míst, aby pytle s plasty zabezpečili proti vysypání zavázáním
a nehromadili pytle na tato stanoviště dlouhou dobu před pytlovým
svozem plastů. Do plastů nepatří
plasty znečištěné nebo obsahující zbytky náplní. V takových
případech je tento odpad přeřazen do směsného komunálního odpadu a není při svozu plastu vyvezen. Pytle na plasty jsou
k dispozici na obecním úřadě. Zavázané pytle umísťujte na místa
určená pro pytlový svoz plastů 1 den před stanoveným termínem!
o změně ceny
vodného v obci
pro rok
Libina
2013
Oznamujeme občanům, že Rada obce schválila na svém zasedání
č. 44 dne 19. 12. 2012 zvýšení ceny vodného pro rok 2013 z původních 16,- Kč bez DPH za 1m3 na 18,- Kč bez DPH za 1m3. Cena
stočného zůstává stejná jako v roce 2012 ve výši 26,- Kč bez DPH.
Platnost avizované změny ceny vodného bude datována od první fakturace roku 2013, která proběhne v červenci roku 2013. Ke zdražení
došlo z důvodu dlouhodobého nepoměru příjmů a výdajů ohledně
Svoz komunálního odpadu
V roce 2013 bude svoz komunálního odpadu zajišťován ve stejné
četnosti a svozových dnech jako v letošním roce středa - 1 x za 2
týdny (liché týdny).
Úplný přehled termínů svozu komunálního dopadu, nebezpečného a velkoobjemového odpadu a pytlového svozu plastů je uveden
v kalendáři Obce Libina.
Ing. Miroslav Fruhwirth
Hasiči
stále v akci
Od počátku roku se naše jednotka sboru dobrovolných hasičů
rozrostla o další nové členy. Členové jednotky nejen že již dvakrát od
začátku roku vyjížděli k požárům v okolních obcích, ale také se výrazně podílí na pravidelné kontrole hasičské techniky a také na opravách
ve vnitřních prostorách hasičské zbrojnice. Probíhají práce na výmě-
provozu inženýrských sítí. V porovnání celorepublikovým standartem
jsme pořád v mezích podprůměrné sazby a to převážně z důvodu, že je
vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace samotná obec a
-5-
LN 57/2013
ně oken v zadní části
hasičské zbrojnice,
výměna oken v boční
části, a tím bude výměna oken v celé budově ukončena. Hasiči svépomocí provádí
opravu a rozšíření
vnitřních prostor klubovny, šatny a sociálního zařízení, kde
dojde také k vybudování sprchového koutu. Všem členům sboru, kteří
se na opravě hasičské zbrojnice osobně podílí, děkujeme za obětavou
práci pro sbor a za příkladnou péči o majetek obce.
Členové jednotky pod vedením Luboše Kristlíka plánují v letošním roce uspořádat pro děti ukázky hasičské techniky, včetně ukázky
vyprošťovacího zařízení, které má jednotka ve své výbavě od loňského
roku. Aktivně se hasiči zapojí i do připravované akce Záchrana života
a prevence úrazů, která se uskuteční 6. června na stadionu dr. Urbáška.
Pravidelně se účastní školení, která jsou potřebná a důležitá při výkonu
tak odpovědné práce, jako je záchrana života a majetku našich občanů.
se vejde až 5 uren, z umělého kamene je cena 494 550,- Kč bez DPH.
Životnost kolumbária je minimálně 50 let. Předpokládané nájemné za
jednu schránku 220,- Kč/rok.
Vsypová loučka o rozměru 15 x 20 m je řešena z travního porostu,
který bude olemován chodníkem. V přední části bude vydlážděn prostor pro položení svíček a květin. Vytvoření tohoto prostoru by stálo
145 606,- Kč bez DPH. Paušální úhrada nákladů za jednotlivý vsyp
bude teprve stanovena.
Na internetových stránkách obce je anketa, kde můžete vyjádřit
svůj souhlas nebo nesouhlas s vybudováním kolumbária a vsypové loučky na hřbitově v centru obce.
Děkujeme za účast v anketě
Andrea Červinková
Jsou
Vás
Obec Libina poskytuje neinvestiční příspěvek různým neziskovým organizacím v sociální sféře. Tyto organizace působící v našem
blízkém okolí jsou připraveny pomoci komukoliv z nás, všem těm,
kteří jejich pomoc potřebují. S jednotlivými organizacemi vás postupně seznámíme v Libinských novinách.
Linka bezpečí
►► děti nebo dospívající se na linku
bezpečí obrací s prosbou o pomoc.
Telefonní číslo 116 111 funguje celoročně 24 hodin denně. Děti nebo
dospívající se na něj dovolají zcela
zdarma z pevné linky i z mobilů. Tým odborníků jim pomáhá s řešením problémů, s nimiž se nechtějí nebo nemohou svěřit svému okolí.
O to víc ale potřebují pochopení a podporu.
Podařilo se nám získat příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení přenosných zásahových prostředků ve výši 10 tis. Kč.
Z těchto prostředků bude zakoupena benzinová rozbrušovačka. Podpora ze strany Olomouckého kraje i Ministerstva vnitra nám umožňuje
každým rokem rozšířit vybavení jednotky tak, aby byla akceschopná
a celkově na vysoké úrovni. Všem za podporu upřímně děkujeme.
SONS ČR
Andrea Červinková
Zabezpečuje tyto služby
pro zrakově postižené.
►► Sociálně právní poradna
►► Půjčovna kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
►► Aktivní pomoc klientům při řešení jejich záležitostí
►► Organizování aktivačních služeb pro zrakově postižené – zájmové
kluby, přednášky, kroužky a jiné specifické akce pro zrakově postižené
►► Organizování a zabezpečení sportovní činnosti za účelem zvýšení
tělesné a duševní kondice – cyklistika na tandemech, turistika, showdown, simulovaná střelba, bowling, plavání, cvičení v bazéně a pobyt
v saunách.
►► Depistáž – vyhledávání zrakově postižených osob v terénu ve spolupráci s odbory soc. věcí městských úřadů.
►► Individuální práce s novými zrakově postiženými klienty formou
vstupních pohovorů a skupinová socioterapeutická práce se zrakově
postiženými různých věkových kategorií.
►► Organizování ozdravných, rehabilitačních a sportovních pobytů
pro klienty se zrakovou vadou.
Kontakt: tel. 583 217 105
Kolumbárium
a vsypová loučka
Zastupitelé obce se na
svém zasedání zabývali návrhem pořízení kolumbária a
vsypové loučky v areálu místního hřbitova v centru obce.
Bc. Lada Cinegrová předložila
zastupitelům cenové
nabídky kolumbária,
různých sestav a materiálů. Pro příklad
uvádím sestavu 20 m, která obsahuje 45 schránek, do každé schránky
LN 57/2013
tu pro
Renata Langerová
-6-
Internetové
na
2.
stránky obce
Z
místě v kraji
Webové stránky obce Libina se umístily na 2. místě v krajském kole soutěže Zlatý erb 2013 o nejlepší internetové stránky obce Olomouckého kraje. Cenu převzal starosta obce Mgr.
Ing. Tomáš Kobza, radní Petr Navrátil a správce web stránek Andrea Červinková v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje z rukou náměstka hejtmana Michala Symerského a za
Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online Víta Savického.
našich škol
Zprávy z naší
školky
Naše školička od počátku roku pokračovala v nastartovaných projektech v rámci školního vzdělávacího programu Pavučinka. Překvapením pro děti bylo vybavení třídy Kuřátek v budově bývalých jeslí
novým nábytkem, také děti v Horní Libině se těší z nového nábytku
v herních prostorách.
Dovolte mi na tomto místě vyjádřit poděkování své kolegyni, paní
Andreji Červinkové, za její práci při reprezentaci obce Libina. Tak lze
dle mého názoru bez nadsázky označit její prakticky každodenní mravenčí práci na aktualizaci obsahu webových stránek, informací z činnosti úřadu, ale i dalších subjektů. Na našich webových stránkách lze
prostě najít informace všeho druhu a to jak pro zábavu, tak poučení,
troufám si říct, že každý si najde to „svoje“. Kromě základních informací o naší obci je to např. rozsáhlá fotogalerie kulturních akcí pořádaných nejen obcí Libina, zajímavosti z činností mateřské a základní
školy, klubu důchodců, zajímavé odkazy, najdete zde také ordinační
hodiny lékařů, důležité telefonické kontakty, ale zejména aktuální
sdělení týkající se každodenních činností úřadu. V současné době se
může každý občan prostřednictvím diskusního fóra zeptat na všechno,
co ho zajímá, zapojit se do diskuse a vyjádřit svůj názor nebo hlasovat v rámci právě vyhlášené ankety. Zajímavostí našich stránek je jistě
geoportál, zjednodušeně řečeno mapa obce se zákresem tras a vedení
jednotlivých inženýrských sítí – plynovodu, el. vedení, vodovodu, kanalizace, místního rozhlasu a veřejného osvětlení. Nejlepší je vlastní
zkušenost, pokud jste tedy ještě neviděli naše stránky, neváhejte, otevřete si www.libina.cz, posoudíte a vytvoříte si svůj názor. Za každý
příspěvek a podnět budeme rádi.
V soutěži Zlatý erb, konkrétně kategorie nejlepší webové stránky
obce, kde se obec Libina umísťuje na předních místech, jsou hodnocena tato kritéria: zveřejňování povinných informací, úřední deska, doporučené a doplňkové informace, přehlednost stránek, výtvarné zpracování a bezbariérovost přístupu. Získaná ocenění jak na krajské, tak i
celostátní úrovni jsou vypovídající pro měření kvality odváděné práce.
Tradiční divadelní představení probíhají každý měsíc a jsou dětmi
velmi oblíbená. Bez spolupráce rodičů a zájmových spolků si optimální zajištění akcí již nedokážeme představit. Klub seniorů nám pravidelně pomáhá při keramických dílnách ve školní družině a vedoucí vychovatelka paní Milena Lehká nám vždy vychází vstříc s potřebným
zázemím dílny. Rádi s dětmi také navštěvujeme s kulturním pásmem
naše seniory v klubu i v domově důchodců. Naposledy s jarní voničkou říkanek a písní v krojovaných oblečcích to našim dětem opravdu
slušelo. Spolupráce s místními skauty nám umožňuje uskutečňovat
sváteční návštěvy místního kostela s výstavou betlémů a odborným
výkladem pana faráře. Přínosem pro všechny je pravidelná spolupráce
při pořádání „Cesty za velikonočním vajíčkem“. Velmi zdařilou akcí
pro děti, která se opakovala již 3. rokem, byl lednový maškarní karneval, který MŠ pořádala ve spolupráci se SDH Dolní Libina. Kulturní
dům byl doslova zaplaven pestrobarevnými rozmanitými maskami a
porota měla nelehký úkol vybrat ty nejlepší. Žádné z přítomných dětí
neodešlo s prázdnou a hřejivým dárečkem pro všechny bylo i společné
tancování a hry s rodiči. S předškoláčky jsme zahájili kroužek anglického jazyka. Děti se s nadšením zapojily do výtvarných a vzdělávacích projektů „Školka plná dětí“, „Děti, pozor, červená“ ,„Naše planeta
Děkuji a Andrejce přeji do další práce spoustu elánu a nových nápadů. Všem občanům a návštěvníkům webových stránek, aby
vždycky našli odpovědi na své otázky.
Mgr. Zdena Zahradníková
-7-
LN 57/2013
Jaké akce nadále připravujeme :
►► K jarním svátkům velikonočním a ke Dni matek navštívíme opět
naše seniory v Klubu seniorů a v Domově důchodců
►► plánujeme také besídky pro naše rodiče (duben - květen)
►► 26. dubna v pátek – Otvírání studánek s místní organizací
ČSSD
►► 22. května ve středu dopoledne tradiční závody na kolách u
MŠ Libina 211
►► Připravujeme plavecký výcvik dětí od 23. dubna do 25. června
na plaveckém bazénu v Uničově
►► 23. května Den dětí ve spolupráci se SDHJO Libina pořádáme
odpoledne pro veřejnost
►► 24. května v pátek - školní výlet do Loučné nad Desnou a do
Kouteckého pohádkového lesa
►► 18. června v úterý - návštěva dopravního hřiště v Mohelnici
►► 19. června ve středu - tradiční poslední spaní a slavnostní vyřazení předškolních dětí
►► Dále vás zveme na akce připravované KaŠK: tradiční Cestu za
Velikonočním vajíčkem na Bílou sobotu, tj. 30. 3., na Jarní dobové trhy
v neděli 28. 4. se skákacím hradem, s bohatým programem a dalším
překvapením pro děti, na Integrovaný záchranný systém, který se uskuteční na stadionu dr. Urbáška 6. 6. a 14. ročník Přehlídky mažoretek
v sobotu 22. 6. 2013.
Všechny avizované akce jsou vyvěšeny v MŠ a na webu obce.
země“, „Voda, vodní svět, lodní doprava“ a další. Z celé řady aktivit bych vybrala „Masopust“, který se stává naší školkovou tradicí a
je spojen s hrami, lidovou slovesností, výzdobou a výrobou masek,
pokračuje masopustním veselím na zahradě MŠ a končí průvodem
masek vesnicí. V únoru se naše děti již druhým rokem zapojily do lyžařského kurzu v Přemyslově. Pod pečlivým dohledem a houževnatou
prací instruktorů všechny děti zvládly lyžařské začátky a mnohé již
jezdily na lanovce. Nově se nám podařilo navázat spolupráci s občanským sdružením „Kamarádi otevřených srdcí“. Beseda na téma „Jak
s pejsky“ dětem pomohla pochopit pocity a chování pejsků při setkání
s lidmi a poučila děti, čeho se vyvarovat, aby předešly napadení pejskem. Děti si rovněž vyzkoušely obranné polohy „Strom“ a „Želva“.
V rámci specializačního kurzu koordinátora EVVO pro MŠ se
zapojila naše učitelka Mgr. Iveta Zedníková do projektu inovace enviromentálního programu MŠ ve spolupráci se zaměstnanci i zástupci
rodičů. Pedagogické pracovnice z MŠ v Horní Libině se rovněž zapojily do tvorby programu a sestavily promyšlený projekt na částečnou rekonstrukci školní zahrady s ekologickými prvky. Z pracovní
schůzky vyplynul jeden silný negativní prvek a to nekontrolované,
někdy bezohledné, chování starších školáků k malým dětem a nešetrné zacházení s vybavením školní zahrady vedoucí až k vandalismu.
K nepovolenému vstupu nezabrání ani uzamčené branky o víkendu.
Ve čtvrtek 21. 2. 2013 se konal v našich školách „Den otevřených
dveří“ spojený se zápisem dětí do MŠ Libina na školní rok 2013/14.
Zápis proběhl po schválení zřizovatelem, byl řádně vyhlášen, vyvěšen na úřední desce obce i na webových stránkách www.libina.cz.
Opětovně nás potěšil velký zájem rodičovské veřejnosti o zápis dětí
do libinských mateřských škol. Všechny přijaté žádosti byly posouzeny z hlediska kritérií schválených zřizovatelem. Plně bylo vyhověno žádostem zákonných zástupců dětí, kterým končí mateřská dovolená, rodičovský příspěvek do prosince 2013. Bohužel letos poprvé nemohlo být z kapacitních důvodů plně vyhověno cca 20 dalším žádostem. Vzhledem ke skutečnosti, že obec v letošním roce vynaloží nemalé finanční prostředky na zateplení všech budov MŠ Libina a zpracovávaly se nové projekty, požádala ředitelka MŠ Aranka Jarošová zřizovatele o provedení tzv. rekolaudace budov. Jedná se o přepočtení výměr a stanovení nové kapacity dle stávajících prostor, případně zvážit další možnosti dispozičního upořádání a dovybavení v rámci současných zákonných norem. Naší snahou je uspokojit co nejvíce potřeby rodin s dětmi a uděláme maximum, aby se vše úspěšně zvládlo.
Blahopřejeme MC Libísek, které letos v únoru oslavilo
7. výročí svého vzniku. Děkujeme touto cestou hlavním koordinátorkám paní Naděždě Čápkové, Mgr. Janě Talandové a také Mgr. Jitce
Zahradníkové za jejich záslužnou a náročnou práci pro centrum.
LN 57/2013
Přejeme všem krásné naladění jarním sluníčkem, hodně sil a štěstí.
Za kolektiv MŠ Libina ředitelka Jarošová A.
Na
Motýlků - MŠ
Horní Libina
slovíčko u
I když zima byla dlouhá, my jsme si ji zpříjemňovali různými
akcemi, které nás bavily. Na některé akce zveme i rodiče, přičemž
dáváme možnost nahlížet do našeho vzdělávacího programu. Zájem ze strany rodičů nás velmi těší. Patří mezi ně i návštěva krmelce, která se pro nás stala tradicí. Tuto akci spojujeme s posezením u
vánočního stromečku. V únoru jsme se radovali na ,,Masopustním
karnevale“ a na ,,Loučení se zimou“ s naší Morénou, kterou jsme
pustili po potoce. Tímto jsme se se zimou rozloučili a zase za rok!
V rámci enviromentální výchovy spolupracujeme s Vilou Doris,
která nabízí spoustu programů.
Využíváme keramiku, malování na hedvábí, ekologické programy
-8-
tančili jsme se TANČÍRNOU a zjistili, že i tanec je někdy ,,dřina“
J. Vyřádili jsme se v tanečních soutěžích, zklidnili v mazurce a naučili jsme se country tanec. Svoje síly jsme si změřili v POSILOVNĚ, kde cílem bylo rozvinout svoji sílu a fyzické zdatnosti. Do únorového hřišťátka RELAX jsme zařadili relaxační hry, cviky a cvičení.
A co jsme přes zimu ještě kutili?
Hodně jsme výtvarničili v soutěžích Moje budoucí povolání, Kouzelný zvoneček a svoje malůvky poslali do celostátní soutěže Příroda
kolem nás. Mrazivě jsme si vyzdobili družinu i nová okna a pomohli s výzdobou obecního a školního plesu. S božskou trpělivostí se děti
např. ,,Jak dopadne odpad“.
Největší radost nám však hned na začátku nového roku udělala
modernizace nábytku v naší školičce. Děti teď do školky chodí ještě s
větší radostí. Děkujeme naší paní ředitelce za zprostředkování a firmě,
která nám nábytek vyrobila.
Přejeme všem pěkné jarní dny.
Bc. Jarmila Zouharová a Motýlci
pustily do plnění obálek do tomboly na plesy. Děkuji dětem, vychovatelkám a paní Jitce Němečkové, ta kutila výzdobu i po večerech doma
J. To je tak šikovná ženská.
Vánoční očekávání jsme si zpříjemnili pečením perníčků a vánočním vyráběním. Před prázdninami jsme poseděli u stromečku, pod kterým děti našly spoustu krásných dárků, smlsli jsme si na cukroví a oživili vánoční tradice.
Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem pedagogům základní školy, kteří
se účastnili LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU za jejich obětavost a laskavý přístup při tak náročném týdnu na horách. Dětem se aktivní
pobyt na čerstvém vzduchu velmi líbil, také s výběrem horské chaty jsme byli spokojeni.
Za spokojené rodiče Bc. Jarmila Zouharová
Základní
škola
U
nás ve školní družině
jsme si zimní období zpříjemnili Havajskou party. Naše malé Havajčany v krásných kostýmech přivítala slavnostní tabule plná exotického ovoce, ovocné koktejly, hromada soutěží a volba Miss Havaj.
Pokračovali jsme v plnění úkolů celoroční hry HŘIŠTĚ. Pro-9-
LN 57/2013
A nezapomněli jsme ani na ptáčky v zimě a připravili jim hostinu na stromě v zahradě družiny. Za pololetní vysvědčení jsme děti odměnili Družinou plnou zábavy, užívali jsme si Den exotického ovoce a
Banánový den – zase poháry J.
Novou akcí byla soutěž pro všechny děti – Hádáme písničku a
využily sněhu na stavby. Nyní se připravujeme na jaro – vynášení Morény s rozdáváním těšítek, výzdoba družiny, výstavka jarních výrobků,
Velikonoční strom s rodiči a jarní hry a soutěže.
Všechny větší akce jsou náročné na přípravu, a proto bych touto
cestou chtěla poděkovat děvčatům z ,,měšťanky“, která nám vždycky
ochotně přispěchala na pomoc.
Přeji vám krásné jaro a hodně sluníčka.
2. I. ZŠ Šumperk
3. ZŠ Ruda
4. Gymnázium Šumperk
Naši školu reprezentovaly:
Eliška Hegrová (jako
vždy ohromná bojovnice
a nejlepší hráčka), Maruška Křivová, Terka
Řeháková, Katka Hauserová, Denča Stehlíková,
Anička Průchová, Katka
Feráková, Peťa Reslerová, Anička Horáčková,
Pavla Kargerová, Edita
Göbelová a nehrající Verča Jandová.
Milena Lehká
vedoucí vychovatelka ŠD
OKRESNÍ KOLO
V BASKETBALE STARŠÍCH
DÍVEK
Asi se budu v hodnocení opakovat, ale děvčata hrála fantasticky, v krizových momentech se vždy semkla a tvořila opravdový tým. Což viděl i pan ředitel, který se na ně přijel podívat.
Už po několikáté jim musím poděkovat za skvělou reprezentaci
naší školy!
Ve středu 20. února děvčata vyrazila do Šumperka na obhajobu
loňského vítězství s velkým odhodláním. Komplikace nastaly ráno,
když se dívky dozvěděly, že kouči Aleši Skálovi zabránilo počasí v příjezdu do Šumperka na I. ZŠ. Vzápětí si řekly, že budou bojovat tak,
aby výsledkem jejich snažení bylo jedině vítězství, které bude dárkem
pro něho.
Mgr. Václav Crhonek
Pololetní
florbalový turnaj
ve florbale smíšených družstev
v R apotíně
Soupeřkami Libiny byla družstva I. ZŠ Šumperk, Gymnázia Šumperk a tradiční protivník ZŠ Ruda na M. Po rozlosování byl turnaj zahájen zápasem Rudy a Gymnázia Šumperk.
Naše děvčata zahajovala s domácí I. ZŠ Šumperk, začátek byl opatrný a skóre se měnilo velmi pomalu. Až ve druhém poločase jsme
strhli vítězství na naši stranu v poměru 21 : 11.
Druhý zápas už mohl rozhodnout, měl navíc pikantní příchuť v podobě souboje s Rudou. Poločas holky prohrály o šest bodů, o přestávce si řekly, co a jak by měly hrát a v nervy drásajícím závěru nakonec
Rudu udolaly 29 : 27. Poslední zápas s Gymnáziem Šumperk nic nemohl změnit na našem prvenství, zahrály si i ostatní hráčky z lavičky
(dokonce větší část zápasu jsme nechali odpočívat naši nejlepší hráčku
Elišku Hegrovou) a zvítězili jsme v pohodě 26 : 21.
Vítězství znamená postup do krajského kola, které by mělo proběhnout v dubnu v Olomouci.
února
2013
Naše družstvo přijelo na již 4. ročník turnaje do Rapotína, kam letos dorazilo 11 družstev, což byl zatím nejvyšší počet týmů. Zápasy ve
skupinách se hrály na dvou menších hřištích.
Celky byly rozděleny do dvou skupin. Naše družstvo bylo v šestičlenné a postupně se utkalo s týmy Rapotína, Petrova, Sobotína, Vikýřovic – v těchto zápasech jsme vždy zvítězili, pouze v posledním zápase, který nemohl změnit naše prvenství ve skupině, jsme podlehli družstvu Nového Malína.
Jako vítěze skupiny na nás v semifinále čekal druhý tým ze skupiny vedlejší, a to Loučná n. D. V dramatickém utkání jsme podlehli 2:4
Konečné pořadí:
1. ZŠ Libina
LN 57/2013
12.
-10-
a čekal nás poražený z druhého semifinále v boji o třetí místo.
Tímto soupeřem byl celek Hrabišína (ten podlehl v semifinále Sobotínu 1:2). Toto utkání se hrálo již na velkém hřišti a projevila se naše
převaha a hlavně přítomnost našeho nejlepšího hráče Lukáše Vrány.
Po absolutní převaze naše družstvo vyhrálo jasně 6:1 a obsadilo tím
3. místo.
Pro úplnost: ve finále zvítězil Sobotín nad Loučnou n. D. 3:2 po samostatných nájezdech.
hlasit. Občas totiž slyším, že obec na Obědnou zapomíná, nic se pro ni
a její občany nedělá, peníze se dávají jen na akce v Libině. Je mi líto,
že někteří nevidí nebo nechtějí vidět. Stačí se jen ohlédnout o několik
málo let zpátky a do nedávné doby:
►► instalace zařízení pro bezdrátový internet (i když dodatečně až na
základě petice občanů)
►► nové vývěsní skříňky v blízkosti bývalého obchodu
►► odkoupení soukromého pozemku na cestu vedoucí od hospody U
Pařilů ke hřišti
►► vybudované kontejnerové stání na tříděný odpad
►► instalace zrcadla u viaduktu a před nedávnem také u hospody U
Pařilů
►► posílení vodního zdroje pitné vody vybudováním vrtu
►► ošetření lípy u pomníku a skácení druhé z důvodu jejího špatného
zdravotního stavu, revitalizace hřbitova (srovnání terénu, nové zatravnění a výsadba zeleně)
►► dodání nové lavičky na hřbitov
►► restaurování kříže na hřbitově a u bývalé hospody
►► nová autobusová zastávka
►► nové vchodové dveře do kulturního domu
►► kovová mříž na vchod kostela umožňující jeho bezpečné větrání
►► dozvučení Obědné místním rozhlasem
►► vybudování nového hydrantu na návsi a zavezení nevzhledné a
nefunkční požární nádrže, úprava autobusového jízdního řádu na lince
Libina-Kamenná (na základě podnětu občanů a následné připomínky
podané obcí dopravci)
►► geometrické oddělení a zaměření pozemku pro přístupovou cestu ke hřbitovu (odkoupení pozemku zdržuje fakt, že jeho majitel žije
mimo území republiky)
►► stavební úřad v územním řízením vyhověl žádosti obce a vydal
Rozhodnutí o umístění stavby kanalizace v místní části Obědné
Ale i některé akce zrealizované v dalších místních částech Libiny slouží občanům Obědné. Zmíním jen dvě z nich. Všichni, kdo
v Libině nakupují, procházejí zrekonstruovaným náměstím a zrekonstruovaným prostorem mezi nákupním střediskem Jednoty a kulturním domem. Nová výsadba zeleně a kašna dotvářejí hezký vzhled
obou těchto prostranství a podtrhují jejich zdařilou rekonstrukci. Také
zrekonstruovaný chodník k nádraží je nepochybně využíván občany
Obědné.
Reprezentovali nás: Mirek Soldán – Lukáš Vrána, Pavel
Chlup, Tomáš Tkadlec, David Kobylka, Eliška Hegrová a Katka
Feráková.
Musím všem poděkovat za zodpovědné výborné výkony, hlavně
zmiňovanému nejlepšímu hráči Lukáši Vránovi. Díky za vzornou
reprezentaci školy a naší obce.
Mgr. Václav Crhonek
Z
příspěvku občana
Ohlédnutí
Podle informací, které mi byly poskytnuty na Obecním úřadě
v Libině, bude obec i v dalším období realizovat akce ve prospěch občanů Obědné:
►► odkoupení pozemku na přístupovou cestu ke hřbitovu
►► úprava terénu v prostoru zavezené nádrže
►► rekonstrukce topení a výměna kotle v kulturním domě
►► výměna střešní krytiny na kulturním domě
►► dětský koutek na fotbalovém hřišti
►► oprava lávky přes trať
►► instalace odpadkových košů a laviček
Jistě nejzásadnějším projektem pro Obědnou, který se dotkne
snad každého jejího občana, je plánovaná stavba splaškové kanalizace. V současné době se pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení.
S příchodem jara, kdy se příroda rozzáří svěží zelení a prvními
jarními kvítky, vítáme s radostí hřejivé sluneční paprsky a jsme plni činorodého nadšení. Mnozí z nás se s radostí pustíme do práce na zkrášlování vzhledu svého obydlí, zahrádky, zahrady či balkonu a těšíme se
na to, až si v příjemném prostředí posedíme s rodinou či přáteli. Chceme, aby se nám doma žilo dobře, chceme, aby se nám žilo dobře nejen
doma, ale i v naší obci.
Několik let bydlím v Libině, v její místní části Obědné. V posledních letech se tady mnohé změnilo a mění k lepšímu, a to jak díky
občanům samotným, tak i díky pracovníkům a funkcionářům obce Libina. Díky obědenským občanům bylo postaveno několik nových rodinných domů a další je ve výstavbě, hodně domů prošlo nebo v současné době prochází rekonstrukcí, další domy dostaly nové fasády. Je
tady i celá řada pěkných zahrádek a zahrad. To vše svědčí o pracovitosti a šikovnosti jejich majitelů.
Když řeknu, že na zkvalitňování bydlení a zlepšování životního
prostředí v Obědné má nemalou zásluhu i obec Libina, resp. její pracovníci a funkcionáři, někteří občané Obědné se mnou nebudou sou-
Tak co, ještě si myslíte, že obec pro Obědnou nic nedělá? Výčet
plánovaných akcí nevypovídá o tom, že by se na Obědnou zapomínalo, že stojí mimo záměry obce. Jak rychle se podaří akce zrealizovat?
Snad většina z nich se stane skutečností v dohledné době, ale u finančně náročné akce jakou je stavba splaškové kanalizace bude rozhodují-11-
LN 57/2013
cím faktorem získání evropské dotace, bez níž by obec takovou akci
realizovala jen velmi těžce.
čenců, vesnice vydrancované.
„Pro milosrdenství boží, kolensky prosíli o radu, co máme si počíti? (psali mohelničtí ve stížnosti vrchnímu regentovi biskupských
statků). Po odejití císařského vojska z města Mohelnice, byli jsme od
Švédů přinuceni složiti 360 říšských tolarů zasedělých dávek a po 5
týdnů dávati jim po 5 tolařích. Na to vpadl do města prapor jízdy a
bytoval tu 10 dní. Kdo měl kde prášek mouky nebo věrtel rži, všechno
ztrávili, vykopávali ze země skryté věci a brali, nešetříce ani kostela.
Po jejich odchodu nezbylo ve městě ani zrnko sladu. Musí se do Unčova (který byl obsazen švédskou posádkou) stále posílati maso, pivo,
sůl, světlo, kuřata, vejce, máslo a co si vůbec denně vymyslí. Posílalo
se předem do Unčova, potom do Litovle, nyní posílati se musí až do
Olomúce, což týdně stojí přes 50 zlatých. Též po 5 dělnících musíme
posílati do Unčova. Obyvatelstvo je tak chudobné, že již není odkud co
brát. Žně máme sice přede dveřmi, ale když v poli není nikdo bezpečen a ke všemu i obava, že přijdou Švédové a obilí svázané vezmou.
Nyní právě z Olmúce došel švédský rozkaz, opatřiti 300 vozů sena.
Radu jim vrchní regent dal takovou, o kterou věru nestáli, vědouce o ní
dříve, než došla. Zněla takto: každý co nejpilněji nočním časem sežni,
vyklepej nebo zhruba vymlať a uchraň na Mírov. Tážeme se, co dělala
mírovská posádka císařského vojska? Lid ji krmil, ale ona se neukázala
a nechala Švédy krajinu hubiti. Mírovské okolí nemělo z toho vojska
valného užitku. Když nastávaly žně toho roku zdárné, zajížděli unčovští Švédové až pod samý téměř hrad, majíce hlavně namířeno na selský
dobytek a polní úrodu.
Do Litovle v prvních dnech června přijel švédský major Jakub Immes s praporem 80-ti jezdců a ubytovali se též ve městě, kde již leželo
50 dragounů a 30 mušketýrů ze Sovince. Hradební náspy, které stavěli
i měšťané na ochranu, rozebrali tito po slibu Švédů, že odejdou z města. Dali se lidé do práce s takovou chutí, že během několika hodin zničili, co po 3 týdny stavěli. Osení v okolí ztrávili koně, město bylo vyjedeno. Švédové odtáhli, odešli i mušketýři. Městu nadále zbyla povinnost
dodávati životní potřeby do Olomúce a vydržovati švédskou stráž. Tak
si počínali Švédové na severní Moravě nejen v oněch místech, o kterých zde podána zpráva, nýbrž i jiných osadách,, ač o tom není zpráv.
Nejobyčejnější způsob švédský byl takový: Přišli nebo přijeli znenadání v místo, pobrali co našli, zajali zvláště dobytky a z nich nepotřebné
a zbytečné dali si od majitelů vyplatiti, vynutili na osadě výpalné v hotových penězích a odjeli. Nebylo-li výpalné složeno hotově, vzali s sebou čelnější osoby do vězení.
Ještě hůře bylo, když větší nebo menší zástup v osadě se ubytoval.
Osadníci museli mužstvo stravovati, dodávati píci pro koně a mimo to
určitý obnos velícímu důstojníkovi na výplatu vojáků vyplatiti. Opouštějíce Švédové vyjedenou osadu, zanechali v ní ochr. stráž - salaquardii, která měla město chrániti, dokud nepřišel nový oddíl. Bývalý farář
šumvaldský a potom děkan v Unčově, Adam Florencius Giss umřel
ve vězení, nemoha zaplatiti, kolik na něm chtěl chtivý velitel města
Dankvart. O nic lépe, ale i hůře si počínali císařští. Žoldnéřům, většinou to lidem z ciziny,vojna byla řemeslem, z něhož se snažili užíti
a vytěžiti co nejvíce. Brali bezohledně kde co pro sebe, pro ženy, pro
děti, jež mívali s sebou. V polovici října po neúspěšném obléhání Brna,
odtáhl Torstensen se svým oslabeným vojskem z Moravy, ale zakrátko
vpadl do země generál Konigsmark, aby znovu zaopatřoval spíži pro
Olomúc, Unčov a Sovinec. Morava trpěla dále ustavičnými průchody
císařských pluků a sužováním švédských posádek“.
Dle části rukopisu Jakuba Lolka, rodáka z Lipinky a nadučitele ve
Zvoli 1915. Vydání kroniky, která se dotýká také naší obce, by bylo
dobré podpořit, zapůjčil pan J. Motlíček z Úsova.
Škoda, že se i v Obědné objevují projevy nevhodného chování
některých jedinců, např. počmáraná nová autobusová zastávka, rozbité zrcadlo u viaduktu krátce po jeho instalaci, takže muselo být vyměněno za nové, nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad (rozbité
sklo, rozházené plasty, komunální odpad patřící do domovních popelnic), odpadky a psí exkrementy podél cest, na chodnících či travnatých
plochách kolem nich. Můžeme to změnit?
Přeji všem krásné jaro a hodně dobrých nápadů jak zlepšit
prostředí, ve kterém žijeme.
Marta Körnerová
Libina - Obědné
Zajímavosti
Historicky o Šumvaldě
a Moravské Libině
V roce 2012 slavil Šumvald 725 let. Dolní Libina přináležela
v dávnější historii k Šumvaldskému panství (tehdy se jí říkalo Stránka),
a proto byla jedním panelem zastoupena na výstavě k historii obce na
šumvaldské faře. Pro oživení zájmu o vlastní historii (Libina bude mít
v r. 2014 dle doloženého záznamu z roku 1344, 670 let).Také proto byl
v listopadu loňského roku přáteli Šumvaldu ve spolupráci s místní knihovnou uspořádán v Dolní Libině v restauraci Na rozcestí Společenský večer - beseda „Šumvald a Moravská Libina v historii“. Pozvání
přijali šumvaldští rodáci dr. Jaroslava Čajová, Mgr. Jaroslav Krestýn a
p. František Bartoněk. Svým vystoupením zaujali starší i mladší posluchače. Místní i přespolní zaplnili restauraci i přilehlý salonek. Někteří
z nich poprvé uslyšeli o nejstarší historii obce - Stránky, mladém nadějném básníku Alši Balcárkovi, nebo o dolování rud a drahých kovů
v okolí dnešní Libiny. Kulturní vložku velmi úspěšně vyplnila a k poslechu zahrála mladá libinská kapela ,,Honey Dreams“ se zpěvačkou
Hany. Pozvání přijal i starosta Mgr. Ing. Tomáš Kobza, který besedu
zahájil a předal účinkujícím hostům malou pozornost s pohlednicemi
a libinským kalendářem. Za spolupráci při přípravě dostupných historických materiálů patří poděkování jemu i Andreji Červinkové a knihovnici Drahomíře Piňosové. Děkujeme také majitelům a vedoucímu
restaurace, sponzorům Přátelé Šumvaldu a ZO KSČM Libina
Zdeněk Meister
Střípky z historie
Ukázka z kroniky panství úsovského v období 30-ti leté války, kdy
švédská vojska plenila hlavně střední Moravu u Olomouce, Uničovsko
a vesnice v jeho širokém okolí roku 1645.
„Na Úsovsku po příchodu Švédského vojska a obsazení Unčova,
Litovle, Sovince i Olomúce měli lidé strach a čím kdo byl chudší a
méně odchodem z domu tratil jmění nemovitého, tím více spěchal,
osadu opustil, aby aspoň život zachoval“. Píše se ve starých záznamech, které se uchovaly z té těžké doby. Bradelské lesy byly plné ute-
LN 57/2013
Sepsal: Z. Meister
-12-
Povodně 1958
Zájmová
činnost
JUNÁK Libina
Po dlouhé zimě nabývá na intenzitě jarní sluníčko stejně jako naše
skautské aktivity. Po lednovém Tříkrálovém koledování jsme se vypravili konečně na „naše“ Bradlo a novou naučnou stezku. Trasu jsme
se sice rozhodli zdolat ze strany „opačné“, než je doporučeno číslováním, to znamená z Nové Hradečné. Ale zvládli jsme to. Přes množství sněhu a mokra v „některých“ botaskách se na nás celé dopoledne
smálo sluníčko, pod Bradlem jsme si opekli „co kdo měl“, došlo dokonce i na nakládané masíčko s cibulí a bramborovými lupínky - pro
labužníky… Prověřili jsme důmyslnost a vtipnost zastávek na naučné
stezce, jen někteří „drzouni“ si neodpustili malinkou kritiku, např.:
„Ta stříška je moc krátká, teče mi za krk…“ nebo „To pexeso nějak
nabobtnalo, nemůžu s tím otočit…“ Výprava se přes všechny černé
předpovědi počasí nakonec vydařila. V dalších blízkých týdnech nás
čekají velikonoční svátky a s nimi spojené „klapání“. Na Bílou sobotu
pomůžeme s programem při „Putování za Velikonočním vajíčkem“
s KaŠK , v pátek 26. dubna nás čeká „Slet čarodějnic“ na zahradě
ŠD. V neděli 28. dubna se koná již tradiční svatojiřská skautská mše
svatá s odpoledním posezením na faře. V sobotu 18. května pořádáme v naší obci poprvé okresní kolo Svojsíkova skautského závodu,
v němž se „utká“ ve znalostech a dovednostech přes sto dětí od Loštic
až po Mikulovice. Již touto cestou předem děkujeme všem sponzorům
i OÚ Libina a základní škole za umožnění pořádání tohoto závodu.
Požehnané a pokojné prožití velikonočních svátků přeje za oddíl
Lenka Nevřalová
Zájemcům z řad „zdatné“ dospělé mládeže a dospěláků nabízíme na Zelený čtvrtek již potřetí „Pouť s křížem na zádech a růžencem v ruce“ z Libiny na Svatý Kopeček. Je to akce na první pohled
sice šílená, ale chodí nás každým rokem o něco víc. Vycházíme v 19
hodin od kostela, s sebou bereme trošku jídla a pití (do půlnoci=Velkopáteční půst), něco drobných korun na zpáteční vlak, růženec do
kapsy a „na záda“ především všechny úmysly, za které chceme pouť
obětovat a promodlit. A těch je vždycky ažaž… Cesta dlouhá 42 km
vypadá na první pohled sice nezvládnutelně, ale ten pocit u Baziliky
minor s pohledem na svítání nad Hanou od Olomouce až po Jeseníky, s bolavými kloubečky, ale s vědomím, že člověk udělal „něco“
moc důležitého a potřebného nejen pro sebe, ale hlavně pro druhého, a že probděl s modlitbou a Pánem Ježíšem celou zelenočtvrteční noc „v Getsemanech“, to je prostě….náádhera! PS: A zvládly to i
holky J! Bližší informace na e-mailových stránkách libina.skaut.org
, farních stránkách libina.farnost.cz nebo na tel. skautských vůdců.
Lenka Nevřalová
BESEDA
Zveme zájemce o libinskou historii na další schůzku
do „Hospůdky U Lišáka“ v sobotu 6. dubna od 17 hodin
(Historie v datech na internetových stránkách obce)
BRADLO
V sobotu 4. května se pořádá „VÝSTUP NA BRADLO“, čeká
na vás spousta soutěží, jak pro děti tak i pro dospělé, také
známé osobnosti. Srdečně vás zve MO ČSSD Libina v době
od 10.30 do 15 hodin
Stanislav Procházka
O historické fotografie se s námi podělil pan Evžen Šenk. Děkujeme!
-13-
LN 57/2013
10. Slet
čarodějnic
Knihovna
Moje milá děvčata,
připravte si košťata,
nadešel ten slavný den,
kdy je vám let povolen.
Tel. 583 233 373, www.knihovnalibina.webk.cz
V letošním roce byly v knihovně uskutečněny tyto akce:
Seminář „Detoxikace“ – lektorka paní Martina Třísková .
Josef Lada: malíř a ilustrátor - besedy pro 1.,2.,3. a 4.třídu ZŠ, pro
všechny oddělení MŠ a školní družiny.
Exkurse do knihovny pro 4. třídu ZŠ.
Bylinky a naše tělo od hlavy až k patě: Ing. Jiří Trefný z Olomouce.
Přeletíte hory, lesy,
rybníky a palouky,
ukrutnou to rychlostí,
držte si proto klobouky.
Dále výstavy:
Nechci vám brát odhodlání,
před tou dlouhou cestou,
skončíte však na hranici,
s popálenou vestou.
Země otců:
Pohled do každodenního života sudetských Němců v Jeseníkách
na počátku 20. století. Přes sto let staré snímky jsou svědectvím o tom,
jak sudetští Němci v té době žili.
Nic si z toho nedělejte,
snad to dobře dopadne,
každá hodná čarodějka,
řídkým roštem propadne.
Vzpomínka na rodinu J. Wolfa:
27. leden - Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Ke dni 27. lednu ( dnu, kdy byl roku 1945 osvobozen vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka), který byl rezolucí valného shromáždění
OSN jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu a který je v ČR
připomínán jako významný den, připravilo sdružení Tender pro vzpomínku na rodinu Jonase Wolfa (Dolní Libina č.p. 100).
Nebojte se tedy letět,
když je Duben končící,
máte k tomu večer šanci,
podpořte tak tradici.
Spolek libinských čarodějnic a čarodějníků si Vás dovoluje
pozvat na 10. rej čarodějnic, který se koná 27. 4. 2013
v Kulturním domě Libina.
K tanci bude hrát skupina L.I.F. Olomouc. Nachystáme pro Vás
bohaté občerstvení a tombolu.
V rámci Března - měsíce čtenářů,
který vyhlásil Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR,
plánujeme tyto akce:
za výbor SLČ Ptáčková Jitka
Akce Přátel
Besedy pro MŠ, ZŠ a ŠD : Velikonoce.
dechovky o.s.
na letošní rok
Zdravíme a srdečně zveme všechny příznivce dobré muziky na
akce, které chceme uspořádat v letošním roce. V sobotu 6. dubna 2013
uspořádáme Šlágr odpoledne se skupinami PM Band a Vonička - V
band, moderovat bude známý moderátor TV Šlágr Karel Kopřiva.
V sobotu 25. května bude již 4. májová veselice pro všechny generace,
na které bude hrát známá šumavská kapela Malá Muzika Nauše Pepíka.
V sobotu 14. září bude už 6. setkání příznivců jihočeských písniček s populárními jihočeskými Babouky.
V listopadu ještě chceme uspořádat Kateřinskou zábavu, ale závisí to na tom, jestli se nám podaří sehnat peníze. Snažíme se zajistit kvalitní kapely, a proto se návštěvníci určitě budou cítit skvěle.
Časy pořádání ještě dodatečně upřesníme.
Velikonoční věnce: tvůrčí dílnu s paní Jitkou Horáčkovou dne 26. 3.
2013 v 16 hodin. Omezený počet účastníků, zápis v místní knihovně. Účastníci si hradí materiál, je vhodné přinést si s sebou materiál na
věnce: proutí z břízy, zlatého deště nebo vrby, nůžky na drátek a proutí,
vázací drátek, velikonoční dekorace.
Výstavu: Putování po historických stavbách v Jeseníkách ze sedla
Za Přátele dechovky o.s. Zdeněk Paulíček
LN 57/2013
-14-
Skřítek až na vrchol Králického Sněžníku.
Historické pohlednice ze sbírky šumperského sběratele Petra Možného. Zahájení
výstavy ve středu 6. 3. 2013.
Výstava potrvá do 20. dubna 2013.
Medicína řeší následky nemocí,
léky potlačují nemoc a utlumují
bolesti, vyléčit a uzdravit se musí každý sám vyřešením
příčiny nemoci : jak na to ?
DISKUSNÍ PŘEDNÁŠKA: v úterý 12. 3. 2013 v 17:00
hod. , lektor Josef JANEČKA.
Přednášky občanského sdružení Respekt a tolerance pro 1 - 5 třídu ZŠ:
Vzdělávací program Královna Ester-stručná historie a tradice židovského národa od vzniku Tóry až do roku 1948 do vzniku státu Izrael. Děti se ztotožňují s hrdiny a sehrají si hru O královně Ester. Ilustrují svitek Ester.
Tomášem Kobzou a místostarostkou Ing. Janou Němečkovou.
28. prosince se sešla parta nejvěrnějších opět v hospodě „U Lišáka“
u příležitosti loučení se starým rokem.
A je tady nový rok. Naše řady se rozmnožují o nové členy – p. Naďu
Fackovou a p. Erharda Drlíka. Přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo
a aby brzy zapadli do našeho kolektivu.
S novým rokem nás již tradičně navštěvují děti z mateřské školky se
svojí milou ředitelkou p. Arankou Jarošovou.
5. března jsme v našem klubu oslavili svátek MDŽ. Pro děvčata
jsme připravili občerstvení v podobě obložených chlebíčků a tabulky
čokolády. Opět nás navštívily děti z mateřské školky se svojí ředitelkou. Předvedli nám pásmo básniček a písniček s jarní tematikou. Jejich
vystoupení se v našem klubu stává již tradicí a všichni se na děti těšíme.
Na samý závěr oslav MDŽ se ve dveřích klubovny objevili dva hezcí
chlapci – přišel náš pan starosta a pan Karel Vrána ml. Přinesli plnou
mísu květin, které rozdali našim ženám, a popřáli jim k svátku MDŽ.
Jsme moc rádi, že představitelé obce na naše ženy myslí. My jim na
oplátku zase přejeme, aby se jim v jejich funkcích dobře dařilo ve prospěch občanů naší krásné obce.
Pár veršů na závěr:
Místní knihovna Libina nabízí tato témata tvůrčích dílen: pletení
košíků z pedigu různými technikami, stylem i zdobením, výroba šitých šperků (různé techniky), v případě zájmu i jiné druhy ručních prací (smaltování, decoupage, pletení, háčkování, drhání).
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou přihlásit v knihovně. Kurzy
budou pořádány podle zájmu a počtu přihlášených.
Miroslava Kunešová
Klub
Zpráva
seniorů
o činnosti klubu
V minulém čísle „Libinských novin“ jsme se se čtenáři rozloučili návštěvou Mikuláše v naší klubovně.
18. prosince jsme se nesešli v naší klubovně, ale tentokrát vyjímečně v hospodě „U Lišáka“, abychom zde oslavili Vánoce. Měli jsme
pozvanou živou hudbu, takže bychom se do naší klubovny nevešli.
„Staří kamarádi“ z Hrabišína (tak se kapela jmenuje) nám kromě koled
zahráli i hezké písničky našeho mládí a to nejen k poslechu, ale i tanci. Potom se podávala štědrovečerní večeře a Ježíšek rozdával dárky.
Navštívili nás také představitelé naší obce v čele se starostou Ing. Mgr.
Jaro už na dveře ťuká, kukačka zas v lese kuká,
že už to bude na světě lepší a Libina bude hezčí a hezčí.
Až v dubnu vylezou hadi a štíři a zazní zvon z kostela svatého Jiří,
vysvitne sluníčko a zas bude krásně a o tom já lidem rád
skládám básně.
Za Klub seniorů : Wojnar Ivan
Zpráva z VU3V
Letošní školní rok jsme zahájily slavnostním vyhodnocením ukončení 5. semestru VU3V ve Šternberku v Muzeu, kde jsme zhlédly překrásnou výstavu „ Expozice času“. Šestý semestr jsme zahájily v únoru – dané téma „ Čínská medicína v naší zahrádce!.
Nadále spolupracujeme s mateřskou školkou, kde pomáháme dětem v keramickém kroužku, babička Boženka (Baženovová) četla dětem při besedách o Josefu Ladovi (celkem 9 besed). Uspořádaly jsme
také tvůrčí dílnu pletení šál a navštívily jsme koncert zpěváka Petra
Spáleného v Šumperku.
Máme výbornou spolupráci s místní knihovnou, která nám zajišťuje technické zázemí k pořádaným akcím.
Greplová Irena, Holíková Alena
-15-
LN 57/2013
Kultura
14. Obecní
ples
Zastupitélé obce ve spolupráci s Kulturní a školskou komisí Rady
obce Libina uspořádali v pátek 15. února 2013 v Kulturním domě v
Libině již 14. Obecní ples.
„Můj vesmír“
Kulturní a školská komise Rady obce a
Místní knihovna Libina vyhlásila tradiční výtvarnou a literární soutěž pro děti pod
názvem:
„Můj vesmír“ aneb
každý má svoji zářící
hvězdu, své sny, přání apod.
Posláním soutěže je
zachytit svět fantazie, pocitů, zážitků, přání všedních i nevšedních,
rozmanitých a pozoruhodných jako je sám vesmír. Forma zpracování: libovolnou výtvarnou technikou, vyhodnoceny mohou být i
trojrozměrné práce. Vlastní písemné práce vztahující se k tématu
např.: povídka, příběh, báseň, pohádka, pověst, fejeton, úvaha, reportáž aj. literární útvar.
Všechny vybrané práce budou vystaveny v prostorách knihovny a výhercům budou předány dárečky při slavnostní vernisážive čtvrtek 25. 4. 2013 v 16,00 hod.
Přihlášky a termíny:
Výtvarné i literární práce je třeba předat nebo zaslat do 12. 4. 2013
na adresu:
MŠ Libina 211( paní Aranka Jarošová a Eliška Grmelová ), telefon: 583 233 281
Práce musí být na zadní straně opatřeny popiskou s těmito údaji:
Jméno a příjmení autora, věk, třída, název práce, budova školy.
Přejeme všem dětem hodně úspěchů a tvůrčího snažení.
Návštěvníky plesu přivítal vyzdobený sál v žlutobílých barvách s
petrklíči, jablíčky a koláčky na stolech. K tanci i k poslechu hrál hudební soubor RK Band z Hranic na Moravě. Dvě přestávky mezi tancem
zpestřil svým vystoupením folklorní soubor Markovice z Postřelmova.
K úspěchu letošního plesu jistě přispěla i bohatá tombola. Obec Libina věnovala do tomboly jako 1. cenu notebook. Spokojeným výhercům téměř 180 cen blahopřejeme.
Taneční odpoledne
Srdečně děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do
tomboly a také na výzdobu sálu.
Na závěr nám dovolte poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě
a na bezproblémovém průběhu plesu.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a prožili s námi krásný večer.
V sobotu 23. března 2013 od 15,00 hod. se uskuteční „Taneční
odpoledne pro dospělé“ v Kulturním domě Libina. K tanci a k poslechu bude hrát skupina –Wabank Emila Varsíka z Jeseníku. V doprovodném programu se Vám představí v premiéře s novými choreografiemi libinské mažoretky pod vedením paní Aranky Jarošové
a Elišky Grmelové.
Všichni jste srdečně zváni.
Za členy KaŠK předsedkyně Eva Chromá
LN 57/2013
-16-
„Cesta za velikonočním
vajíčkem“
Integrovaný záchranný
systém „Záchrana života a
prevence úrazů“
Zveme všechny, kteří mají rádi přírodu a chtějí společně s námi přivítat jaro, na tradiční velikonoční vycházku na Bílou sobotu 30. března
2013. Sraz účastníků ve 14,00 hod.
před kostelem sv. Jiří v Libině.
Pravidelná akce zaměřená na prevenci
úrazů a patologických jevů je určena
především pro děti
a mládež ze škol a
školských zařízení.
Obec Libina ji pořádá
v prostorách stadionu
dr. Urbáška ve spolupráci se zájmovými
spolky a organizacemi v rámci IZS. Zvána je také široká veřejnost, i když se akce koná
dopoledne od 9,00 hod. Nadcházející ročník je plný novinek od
soutěží dětí s prvky branné a dopravní výchovy, zdravovědy, akčními ukázkami Vězeňské služby Věznice Mírov, zásahu hasičů při
vyprošťování osob z havarovaného vozidla, paintball z Mostkova,
hry a prezentace nadace SONS Šumperk, občanského sdružení
Kamarádi otevřených srdcí, dovednostní hry u stanoviště SDHJO
Libiny aj. Velkou zásluhou na úspěšném konání předchozích ročníků je tradiční zastoupení ukázek prezentace Policie ČR Šumperk
(letos s přispěním Besipu Olomouc) a nedílné odborné pomoci
Českého červeného kříže Šumperk.
Dobové trhy s ukázkou lidových
řemesel
Pozvánka na pravidelnou oslavu svátku sv. Jiří, kterému je zasvěcen místní kostel. Tradiční nedělní akce se letos koná 28. dubna od 8,00 hod. u kostela sv. Jiří v Libině a v zahradě ZŠ Libina. Program: stánky s lidovými řemesly, aktivity pro děti s nadací
SONS, atrakce a zábavné hry i soutěže společnosti Ivo Opletala – flacepainting, zpívání,
tanec s „Pohádkovou dětskou diskotékou“, pro děti
bude rovněž přistaven skákací hrad obce Libiny. Trhy jsou otevřené
také nabídkám a ukázkám práce a dovednosti místních řemeslníků.
Pokud máte zájem se prezentovat, zasílejte své nabídky na Obecní
úřad, kancelář referentky paní Ludmily Vaškové.
Všem partnerům akce za podporu a profesionální přístup
děkujeme.
Libinské slavnosti
V sobotu 22. června od 13,00 hod. se na stadionu dr. Urbáška bude konat v pořadí již 14. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2013. V pestrém programu se Vám mimo jiné představí všechny skupiny šumperských mažoretek SANY, které nasbíraly bohaté zkušenosti a slavily úspěchy i v zahraničních soutěžích. Zveme
všechny příznivce tance a rytmického pohybu na odpolední matiné, které je přehlídkou krásy a tanečních dovedností všech zúčastněných spolků.
„Májové oslavy“
ve spolupráci s místní organizací TJ Libina
Kulturní a školská komise RO Libina a TJ Libina Vás zve na oslavy 68. výročí konce II. světové války. Akce se uskuteční v úterý
7. května 2013, zahájení ve 20,00 hod. u pomníku padlých na
náměstí a dále bude pokračovat na stadionu dr. Urbáška. Novinkou
letošních oslav, která jistě potěší všechny generace občanů obce, je
promítání letního kina Biograf láska v prostorách stadionu.
Srdečně zvou pořadatelé.
-17-
LN 57/2013
Společenská
6. Machač Petr - Libina
7. Řehák Karel - Libina
8. Straka Jaromír - Šumvald
9. Chlup Pavel - Libina
10. Špička Jiří - Šumvald
11. Ďurina Jan - Libina
12. Bártl Pavel - Šumvald
13. Čapka Karel - Libina
14. Kobylka Václav - Libina
15. Štefek Karel Praha - Hostivař
Celkem 54 hráčů
kronika
NAROZENÍ
narozené děti v naší obci v období
prosince 2012 – do února 2013
Matyáš Langmann
Anna Sládková
Kristián Smolík
Barbora Talandová
Daniel Šálek
Ema Tomečková
Jan Chlup
Přebor Libiny v mariáši - 2013
1. Pavelka Marek
2. Hauser Miroslav
3. Piňos Radek
4. Sadil Milan
5. Baženov Anatolij
6. Prahař Martin
7. Piňos Jan
8. Ďurina Jan
Celkem 24 hráčů
ÚMRTÍ
zemřeli naši spoluobčané:
listopadu 2012 – do února 2013
Libina „TOUR“ v mariáši - 2013
1. Bártl Pavel - Šumvald
2. Růžička Pavel - Libina
3. Benešovský Josef - Libina
4. Jabůrek Ondřej - Šumvald
5. Petržela Radim - Libina
6.Sadil Milan - Libina
Celkem 21 hráčů
Milada Vymazalová
Jan Dubový
Josefa Ledrová
Jan Soldán
Martin Vyhlídal
Marie Valerová
Zuzana Tylová
Bohumil Chlup
Josef Němeček
Josef Hrubý
Anna Dvořáková
Přebor Libiny v dámě - 2013
1. Filip Otakar
2. Liška Miroslav
3. Schusser Oldřich
4. Sobotka Milan
5. Vodičková Ludmila
Přebor Libiny v křížovkách - 2013
1. Sedláčková Jana
2. Hluší Ludmila
3. Grézlová Květa
4. Trávníčková Růžena
5. Pavlíková Hana
Sport
LIBINSKÉ TURNAJE
Libina „TOUR“ v mariáši - 8.12. 2012
1. Jabůrek Ondřej - Šumvald
2. Řehák Karel - Libina
3. Straka Stanislav - Šumvald
4. Baženov Anatolij - Libina
5. Bérka Jaroslav - Velké Losiny
6. Machač Petr - Libina
Libina „TOUR“ v mariáši 2012
Konečná tabulka
1. Liška Miroslav - Libina
2. Jabůrek Ondřej - Šumvald
3. Vykopal František - Mostkov
4. Krejčíř Jiří - Libina
5. Petřek Miroslav - Libina
LN 57/2013
-18-
Vánoční turnaj v šachu - 2012
1. Hartinger Nikola
2. Hartinger Antonín ml.
3. Chlup Radek
3:0, bylo o placce rozhodnuto. Turnaj se vyvíjel tak, že v zápase s HFK
Olomouc nám stačil jen bod ke zlaté medaili. Když 15 vteřin před koncem Filip Beneš rozhodl o vítězství našeho týmu 2:1, propukla obrovská radost ze zlaté medaile. Nic na tom nezměnila ani porážka v posledním zápase od domácího týmu 1:0.
Miroslav Liška st.
Další zlato na sebe nenechalo dlouho čekat. Dne 2. 2. 2013 jsme se
zúčastnili turnaje v Šumperku. Po vítězstvích nad Dubem na Moravě
2:1, Šumperkem 4:1, Šternberkem 5:0 a Hranicemi 4:0 jsme suverénně vyhráli i tento turnaj.
ZLATO PRO FOTBALISTY
Na obou turnajích byl vyhlášen nejlepším střelcem náš hráč Filip
Beneš.
Na úspěchu se podíleli tito hráči: Žáček Ondřej, Körner Jan, Dubový Tomáš, Valenta Matyáš, Ošlejšek Dominik, Polončík Dominik, Beneš Filip, Utěšený Michael, Lašák Viktor.
Dne 20. 1. 2013 se naši nejmenší fotbalisté zúčastnili halového
fotbalového turnaje ve Šternberku, který byl určen pro hráče prvních
tříd. Před turnajem nám onemocnělo několik hráčů, a tak naše šance
na úspěch nebyly velké. Po měsíční pauze už na trénincích bylo vidět, že kluci mají velkou chuť do fotbalu, a to se projevilo na turnaji.
Kluci vlétli do turnaje jako uragán a postupně jsme porazili Dub
na Moravě 3:0, Prostějov 1:0 a Bělkovice 3:0. Potom nás čekala Sigma Olomouc, která na turnaji ještě také neprohrála. Před zápasem jsme
klukům kladli na srdce, že je čeká asi jejich nejdůležitější utkání. V nejkrásnějším utkání celého dne jsme dokázali porazit jeden z nejlepších
týmů v České Republice 2:0. K medaili už chyběl jen krůček, a když
Míša Utěšený otevřel skóre proti Sigmě B a nakonec zápas skončil
Chtěl bych vyzvat kluky ročníku 2007,
2006, 2005, kteří mají zájem o fotbal, aby
na jaře každé pondělí a čtvrtek v 16:00 si
přišli s námi zatrénovat na místní stadion.
Více o našem týmu se dozvíte na
www.libinafotbalpripravka.estranky.cz
Trenér přípravky fotbalistů TJ Libina
Martin Utěšený
-19-
LN 57/2013
Libiňáci
Inzerce
pomohli
opuštěným pejskům
INTERNÍ AMBULANCE ŠUMPERK s.r.o.
Lékařský dům - M.R.Štefánika 3,
2. patro, vchod C
Během roku 2012 prošlo útulkem Voříšek Čechy pod Kosířem
celkem 224 pejsků a z toho ke konci roku 55 stále čeká na svou šanci
a na nové pánečky. Bylo hodně lidiček, kteří během roku nebo na Vánoce něco přivezli nebo poslali pejskům ať už finanční dar, krmivo,
pamlsky, hračky, Savo, deky, matrace, či jakýkoliv dar. Jsou i tací, kteří
inzerují nebo sdílejí pejsky na Facebooku.
Ne všichni ti, co pejskům něco přivezli nebo dali, chtějí být jmenováni.
MUDr. Erika STRAKOVÁ
Jsme tu pro Vás:
Pondělí 7,00 - 14,00
Úterý 7,00 - 14,00
Středa 7,00 - 12,00
Čtvrtek 7,00 - 13,00
Pátek
7,00 - 12,00
Nabízíme:
●● diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci nemocí interního charakteru (vysoký krevní tlak, cukrovka, poruchy látkové výměny, poruchy
funkce štítné žlázy, apod.)
●● klinické a laboratorní vyšetření
●● elektrokardiografické vyšetření srdce
Možnost telefonického objednání
na tel. čísle: 583 311 228-9.
Touto cestou chce útulek Voříšek poděkovat všem lidem, kteří
pomáhají pejskům z útulku Voříšek a chtějí jim pomoci v jejich
nelehkém psím osudu.
Všem patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Ing. Leopold Dostál
vedoucí útulku
Uzávěrka příštího čísla LN:
7. června 2013
Vydavatel:
Obec Libina ve spolupráci se Zastupitelstvem obce Libina • Vydáváno čtvrtletně • Adresa: Libina č.p. 523, 788 05, IČO 00302899
Redakční rada: Petr Navrátil, šéfredaktor, e-mail: [email protected], Andrea Červinková tel. 734 447 222,
e-mail: [email protected], Stanislav Procházka tel. 739 298 352, e-mail: [email protected], Mgr. Ludmila Peštuková
e-mail: [email protected], Lenka Nevřalová e-mail: [email protected]
Evidenční číslo MK ČR E 10262 • Grafické zpracování: Andrea Červinková • Tisk: Reprotisk s.r.o. Šumperk
Vydáno dne 20. 3. 2013
-20-

Podobné dokumenty