J. Buchta – Duchovní aspekty výtvarného projevu a jeho reflexe ve

Transkript

J. Buchta – Duchovní aspekty výtvarného projevu a jeho reflexe ve
Jan Buchta
Úvod
1. Duchovní aspekty výtvarného projevu –
problematika, základní teoretická
východiska
1.1 Pohled filosofů
1.2 Pohled umělců a kunsthistoriků
1.3 Pohled psychologů
1.4 Pohledu teologů
Umění má možnost ovlivňovat člověka
(celou jeho osobnost), což nezůstalo bez
povšimnutí velkých myslitelů již od
starověku.
Současní výtvarní pedagogové také
využívají této možnosti.


Platon:
Estetická výchova je jedinou výchovou, která dává
půvab tělu a ušlechtilost duchu…
Friedrich Schiller:
Dokud si člověk ve svých tělesných a smyslových
způsobech bytí nepřivykne zákonům krásy, není
schopen postihnout, co je dobré a správné…

Platon:




Ústava, III, 401 b-d, Nakladatelství svoboda, Praha 1993. ISBN
80-205-0347-1
Zákony, II, 653-656. Československá akademie věd, Praha 1961.
Protagoras, 326. OIKOYMENH, Praha 2000. ISBN 80-86005-98-4
Friedrich Schiller:




Estetická výchova. Olomouc: Votobia, 1995. ISBN 8085885670
Estetické úvahy o umění. Bratislava: Tatran, 1985.
Výbor z filosofických listů. Praha: Svoboda- Liberta, 1992. ISBN
8020502696
Divadlo jakožto mravní instituce. Praha: České divadelní a
literární jednatelství, 1995.



Piet Mondrian :
Neměli bychom klouzat po povrchu přírodního,
ale v jistém smyslu bychom měli vidět skrze něj.
Wassily Kandinsky:
Malíř hraje na duši jako na piano s množstvím
barevných kláves a svou zvolenou harmonií barev
se může bezprostředně dotýkat lidské duše.
Johann Wolfgang von Goethe:
Světlo není jenom prismatická složka sedmi barev
a jejich materiálních vibrací … za tímto
pozemských světlem je jeho hlubší, duchovní
podstata.




Wassily Kandinsky:
 O duchovnosti v umění, Triáda, Praha 1998. ISBN: 80-86138-06-2.
John Golding:
 Cesty k abstraktnímu umění. Mondrian, Malevič, Kandinskij,
Pollock, Newman, Rothko a Still. Barrister a Principal, Brno 2003.
ISBN: 80-86598-48-9.
Johann Wolfgang von Goethe:
 Smyslově -​ morální účinek barev. Fabula 2004. ISBN 978-80-8660013-0
Piet Mondrian :
 Martin S. James: Natural Reality and Abstract Reality: An Essay in
Trialogue Form. New York 1995. ISBN: 978-0807613726
 Carel Blotkamp: Mondrian. The Art of Destruction. London 1994.
ISBN: 9780948462610.



Daniel Goleman:
Emoční inteligence je základním předpokladem
efektivního používání inteligence racionální.
Donah Zohar, Ian Marshall:
Rozvoj duchovní inteligence nám pomáhá
porozumět nadosobním pojmům dobra a krásy.
Aaron Hass:
Znamená nástup liberalismu zánik jakékoliv – i té
sebemenší – etiky?

Daniel Goleman:


Donah Zohar, Ian Marshall:


Spirituální inteligence. Mladá fronta, Praha 2003. ISBN: 80204-1030-9.
Aaron Hass:


Emoční inteligence. Metafora 2011. ISBN 978-80-7359-334-6
Morální inteligence. Columbus, Praha 1999. První vydání.
ISBN: 80-7249-010-9.
Howard Gardner:

Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých myšlení. Portál 1999
ISBN: 80-7178-279-3


Tomáš Akvinský:
Pojem krásy je veličinou (transcendentálií), která
doplňuje to, co víme o Bohu, jako dokonalém
původci dobra a pravdy (verum, bonum, pulchrum).
Oscar Ernst Bernhardt:
Nejlepším měřítkem je smysl pro krásu, který je vám
dán, abyste poznali, co je ve věcech správné a co
nesprávné.

Tomáš Akvinský:



Oscar Ernst Bernhardt:


Ve světle Pravdy. Integral Brno 2011. ISBN: 978-80-8717606-1
Tomáš Špidlík:


Theologická summa, Olomouc 1937-1940.
Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Praha: Krystal
OP, 2003. ISBN 80-85929-59-7
Vědy- umění – náboženství. Refugium 2009. ISBN: 978-807412-037-4
Manfred Lütz:

Gott. Eine kleine Geschichte des Größten. Pattloch, München
2007. ISBN: 9783629021588.

Podobné dokumenty

ve formátu PDF

ve formátu PDF řemeslo 3 (2010), 1, s. 4-6. PELÁNOVÁ, Anita. V umění se nic neztratí. Pavel Piekar: metamorfózy linorytu, Umění a řemeslo 3 (2009), 4, s. 10-12. PELÁNOVÁ, Anita. Die Kultur der 1990er Jahre in der...

Více

Skrytý smysl v abstraktním umění

Skrytý smysl v abstraktním umění Na konci let 1960 a počátkem let 70. se počaly objevovat seriozní uměleckohistorické výzkumy o genezi abstraktního umění a jeho spojení s okultními a mystickými systémy víry. Pionýrské studie Samue...

Více

TÝDEN EDVARDA MUNCHA

TÝDEN EDVARDA MUNCHA jeho dílo? Co vyjadřuje jeho legendární obraz Výkřik? K jakým obrazům a motivům se stále vracel? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky a zajímavosti přinese přednáška Petry Pettersen, kurátorky Muz...

Více

Ve své práci se zabývám různými typy zobrazení archetypů ve

Ve své práci se zabývám různými typy zobrazení archetypů ve tisíciletí role umění nebyla zpochybňována. A tak je uznáváno i dnes jako hodnotné, avšak bez valné účasti něčeho jiného než racionality. Kolik návštěvníků se jde do galerie podívat na obraz jen kv...

Více

referenční list PDF ke stažení

referenční list PDF ke stažení Tubular tower, suitable for light antenna loading. Particulary, it is applied from aesthetic and architectural reasons. The ERK tower system is designed for heights of 11 – 50 m. The tower body sys...

Více

IR 32 M CAREL NÁVOD NA POUŽITÍ Elektronický digitální

IR 32 M CAREL NÁVOD NA POUŽITÍ Elektronický digitální jedno desetinné místo. Má programovatelný vstup, je-li připojen na seriový výstup k řídícímu členu - např. centrálnímu počítači. Teploměr lze připojit na dvě teplotní čidla NTC. Pro PTC čidla je nu...

Více

spiritual streams in contemporary art-visions of the

spiritual streams in contemporary art-visions of the Kunsthistorik Vladislav Grešlík z Prešovské University zdůraznil ve své přednášce „Tajomstvá prírody a ducha ( Štefan Filep a jeho obrazy )― potřebnost návratu k původním kořenům tvorby. V Grešlíko...

Více

mistrovská díla moderny

mistrovská díla moderny vyhrazené umění mezinárodní klasické moderny zaplněno celou řadou významných děl. Rita a Herbert Batlinerovi začali sbírat umění již před téměř 50 lety. Od počátků své sběratelské činnosti soustřed...

Více