výroční zpráva - Základní škola a Mateřská škola Vojanova

Komentáře

Transkript

výroční zpráva - Základní škola a Mateřská škola Vojanova
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace
školní rok 2014/2015
0
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
Obsah:
strana č.
1. Charakteristika školy
2
2. Pracovníci školy
3
3. Ţáci školy
5
4. Výchova a vzdělání
.
7
5. Akce školy
10
6. Vydaná správní rozhodnutí
14
7. Zapojení do projektů
15
8. Zpráva výchovného poradce
15
9. Zpráva metodika primární prevence
18
10. Školní jídelna
23
11. Školská rada
24
12. Odloučená pracoviště
24
13. Zpráva o činnosti ŠD
43
14. Závěrečné slovo
46
Obrazová příloha
47
1
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
1. Charakteristika školy
1.1 Zřizovatel
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
1.2 Poloha
Základní škola Děčín VIII, Vojanova 178/12 leţí v městské části Dolní Oldřichov
v poměrně řídké zástavbě. Místo je klidné, nedaleko od budovy ale vede frekventovaná silnice
s hustým provozem. Tímto směrem však nevedou okna z ţádné učebny, hluk tedy zasahuje
jen okrajově. Škola je výborně dostupná autobusy, zastávka MHD stanice Růţek je umístěna
vedle plotu školního pozemku, dojíţdějící ţáci z centra Děčína tedy nemusí ani přecházet
silnici a v bezpečí vstupují na školní pozemek hlavní bránou. Ze směru Bynov je bezpečné
přecházení ţáků zajištěno přechodem pro chodce se světelnou signalizací. Průměrný interval
autobusů je 10 – 15 minut.
1.3 Budovy
Výstavba školy byla ukončena v roce 1974. Jedná se o soustavu tří panelových
pavilonů, které mají vţdy pouze přízemí a první poschodí.
V pavilonu „A“ je 12 učeben, které slouţí výuce na prvním stupni, dále učebny cizích
jazyků a počítačová učebna. V suterénu tohoto pavilonu byla nově otevřena multimediální
ţákovská knihovna vybavená nejen mnoha svazky knih, ale i třemi ţákovskými notebooky,
multifunkčním zařízením a velkou televizní obrazovkou na stěně pro potřeby vizualizace při
besedách apod. Ve čtyřech dalších místnostech funguje druţina.
V pavilonu „B“ je také dvanáct tříd v poschodí, včetně zrcadlové tanečně-pohybové
místnosti, počítačové učebny a moderně vybavené hudebny, v přízemí jsou odborné učebny
výtvarné výchovy, chemie, přírodopisu, fyziky a kuchyňka. V těchto prostorech probíhá
výuka druhého stupně. V obou pavilonech jsou prostory vyuţívané jako kabinety a sborovny.
V přízemí pavilonu „C“ je především velká tělocvična s ochozem pro diváky, dále velká
jídelna a kuchyně. V suterénu má škola vlastní bazén a plynovou kotelnu. Prostory v 1. patře
vyuţívá Mateřské centrum Bělásek.
1.4 Pozemky
Celý areál školy je oplocený, mimo zástavbu jsou pozemky zatravněné. Moţnost
vyuţití pro školní akce nabízí tzv. atrium mezi budovami „A“ a „B“. Ke škole patří
samostatné hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty a s antukovou běţeckou dráhou.
1.5 Údrţba budov
Ve školním roce 2014/2015 bylo v rámci finančních moţností provedeno několik
oprava investic. Za hlavní lze povaţovatslavnostní otevření multimediální knihovny, renovace
dvou jazykových učeben, instalace nových tabulí do tří tříd a obnova či nová instalace čtyř
dataprojektorů.Tímto okamţikem je tedy vybavena téměř kaţdá třída či odborná učebna
zobrazovacím zařízením a plátnem. Dále byl zaveden čipový systém evidence pracovní doby
pro zaměstnance a otevřen zadní vchod do pavilonu B. Přístup k němu byl zcela vyčištěn a
léty nahromaděný materiál odklizen.
2
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
1.6 Údrţba pozemků a hřiště
Okolí školy a hřiště je udrţováno pravidelným sekáním trávy a starostí o záhony
a květináče. V době vegetačního klidu v předjarním období byl pokácen technickými
sluţbami vzrostlý strom zasahující do střešní krytiny pavilonu B a také další na okraji
pozemku, ohroţující veřejnost pohybující se v těsném okolí školy u obchodu. Pomocí
dendrologů na plošině byly ořezányi větve dalších stromů tak, aby nebyl porušen habitus
zeleně, nicméně aby byla zajištěna bezpečnost veřejnosti.Škola vyuţívalatechnickohospodářské pracovníky ze společnosti TIVIT a další z projektů Pracovního úřadu ČR, kteří
jsou zcela hrazeni z prostředků daných grantů. Tím dochází k veliké úspoře mzdových
prostředků a k následnému nárůstu odpracovaných hodin. Škola také navázala v tomto
školním roce spolupráci s Probační a mediační sluţbou v rámci činnosti veřejně prospěšných
prací, coţ se vše nutně projevilo na kvalitě a objemu údrţby.
2. Pracovníci školy
Ve školním roce 2014/2015 zaměstnávala škola 54 pracovníků.
tab.č.1
2.1 Pedagogičtí pracovníci školy
Jméno
Mgr. Karel Rajchl
Mgr. Eva Zralá
Mgr. Lucie Randáková
Mgr. Simona Wisurová
Mgr. Marcela Fajáková
Bc. Michaela Beranová
Mgr. Eva Nosková
Mgr. Helena Budínská
Mgr. Jana Petráková
Ivana Poulová
Mgr. Markéta Koutská
Mgr. Renata Součková
Mgr. Radka Mitysková
Mgr. Karin Skálová
Mgr. Lucie Krabcová
Bc. Lenka Praţmová
Mgr. Jitka Tomášková
Mgr. Simona Burdová
Ing. Jitka Mrázová
Mgr. Jan Lajbl
Dana Ţáková
Lenka Janoušková
Josef Dzurko
Marcela Bártková
Bc. Adriana Gojdičová
Bc. Radka Bedanová
Funkce
ředitel
zástupkyně ředitele, zástup.stat.org.
zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
metodik primární prevence, TU 8.A
TU 9.A
TU 7.B
TU 7.A
TU 6.A
TU 5.A
TU 4.B
TU 4.A
TU 3.A
TU 2.A
TU 1.A
TU 0.A
TU 3., 4. ZŠ Jalůvčí
TU 1., 2. ZŠ Jalůvčí
bez třídnictví
bez třídnictví
Asistentka pedagoga 4.A
Asistentka pedagoga 2.A
Asistent pedagoga 0.A
Asistentka pedagoga 1. a 2. J
ved. učitelka MŠ Jalůvčí a MŠ Bělá
učitelka MŠ Jalůvčí
Učil/a
M, CvM, D,
Čj, Vko
Ch, M, Inf, Aj, Vv
Čj,D, Pč, Vkz
Čj, Hv, Vv, Tv, Pč
Z, Tv, Vko, Pč,Inf,
M, F, Př
Aj, Vkz
Nj, Čj, Vv, Vkz
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
Předměty I. stupně dle ŠVP
M, Inf
Aj, Tv, F, Inf
3
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
Kateřina Štěpánová
Lenka Milatová
Miluše Čelobentičová
Anna Vandasová
Lenka Fresserová
Jaroslava Benešová
učitelka MŠ Bělá
učitelka MŠ Bělá
vedoucí školní druţiny
oddělení školní druţiny
oddělení školní druţiny
oddělení školní druţiny ZŠ Jalůvčí
2.2 Nepedagogičtí pracovníci školy
Jméno
Šárka Dzubová
Milan Hujčák
Ing. Veronika Klemová
Markéta Juříčková
Monika Senohrábková
Daniela Jetmarová
Zdeněk Fridrichovský
Petr Fridrichovský
Vojtěch Gaţi
Angelika Břenková
Věra Vaculová
Blanka Růţičková
Jiřina Čermáková
Lenka Trnková
Brigita Kubíčková
Renata Petrášková
Marcela Bešťáková
Mariana Kolářová
Helena Kolářová
Daniela Buchtová
Simona Andělová
Zdena Cintulová
Alena Zajícová
tab.č. 2
Funkce
ekonomka
ekonom
projektový pracovník
tajemnice
hospodářka MŠ Jalůvčí, MŠ Bělá
mzdová účetní
školník
strojník bazénu
údrţbář
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
hlavní kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
kuchařka MŠ Jalůvčí
školnice MŠ Jalůvčí
kuchařka MŠ Bělá
kuchařka MŠ Bělá za mateřskou dovolenou
kuchařka MŠ Bělá za mateřskou dovolenou
školnice MŠ Bělá
školnice ZŠ Jalůvčí
4
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
Graf sloţení pedagogických pracovníků podle věku
graf č.1
Věkové sloţení pedagogického sboru
do 30
14
12
10
8
6
4
2
0
nad 60
50 - 59
30 - 39
40 - 49
Graf aprobovanosti pedagogických pracovníků
graf č. 2
Aprobovanost pedagogického sboru
1
30
3. Ţáci školy
Škola měla ve školním roce 2014/2015 celkem 14 tříd – 5 na druhém stupni a 9 na
prvním stupni. Celkový počet ţáků vzrostl na 280, to znamená o 1 ţáka více neţ
v předchozím roce - tedy nárůst o 0,35 %. Průměrný stav ţáků na třídu byl 20. Vyšší počty
ţáků jsou na prvním stupni, na druhém se projevují odchody ţáků na víceletá gymnázia po
ukončení pátého ročníku nebo ukončení vzdělávání v niţších třídách po splnění povinné
devítileté docházky. Velkým úspěchem školy je udrţení přípravné třídy.
5
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
graf č. 3
počty ţáků
280
273
250
220
240
230
279
280
250
190
160
130
100
tab.č. 3
KAM ODCHÁZEJÍ NAŠI ŢÁCI - školní rok 2014/2015
název střední školy
počet ž.
GYMNÁZIUM DĚČÍN
4
SŠ LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI (DĚLNICKÁ)
3
SŠ ŘEMESEL A SLUŢEB, DĚČÍN IV (RUSKÁ)
3
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN
3
EVROPSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE DĚČÍN
1
VOŠ A SPŠ STROJNÍ, STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, DĚČÍN
1
SŠ ZAHRADNICKÁ A ZEMĚDĚLSKÁ A. E. KOMERSE, DĚČÍN - LIBVERDA
1
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ÚSTÍ NAD LABEM (RESSLOVA 5)
1
SPŠ STAVEBNÍ A SOŠ STAVEBNÍ A TECHNICKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM
1
TRIVIS – SŠ VEŘEJNOPRÁVNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM
1
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ a SŠ ZDRAVOTNICKÁ, ÚSTÍ NAD LABEM
1
STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA a SOŠ SOCIÁLNÍ, ŠLUKNOV
1
Bez přihlášky na střední školu
1
Celkový počet ţáků vycházejících z 9. (a 7. a 8.) ročníku:
20
6
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
graf č. 4
Zájem žáků o školy dalšího cyklu
Ostatní
Obchodní akademie
Děčín
VOŠ a SPŠS a
D Děčín
Libverda Děčín
SOŠ Ruská Děčín
SOŠ D a TECH. Ř.
Děčín
Gymnázium Děčín
Střední zdravotnická
Děčín
4. Výchova a vzdělávání
tab.č. 4
4.1 Učební plány
UČEBNÍ PLÁN pro 1.-5.ročník
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Tělesná výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
disponibilní časová dotace
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
9
9
9
7
7
0
1
3
3
3
4
5
5
5
5
0
0
0
1
1
2
2
3
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
20
22
25
25
26
7
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
UČEBNÍ PLÁN pro 6.-9.ročník
Český jazyk a literatura
Cvičení z českého jazyka
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika a její aplikace
Cvičení z matematiky
Informační a komunikační technologie
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Svět práce
disponibilní časová dotace
6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník
4
4
4
4
0
0
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
0
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
1
0
1
1
29
30
31
32
4.2 ŠVP ZŠ Vojanova – Úsilí, uplatnění, úspěch
Všechny třídy v tomto školním roce pracovaly podle našeho vzdělávacího programu
ÚUÚ. Na základě jazykové tradice školy je hlavní směr cílen na výuku jazyků a informatiky.
S angličtinou se ţáci poprvé setkávají hravou formou ve druhém ročníku, a to pouze během
jedné hodiny týdně. Od třetího ročníku se jiţ nadále vzdělávají v tomto jazyce po dobu tří
hodin týdně. Vedle angličtiny se po celý druhý stupeň učí děti i německý jazyk. Dále je
kladen důraz na hlavní předměty – český jazyk a matematiku, kde mají vyšší ročníky přidaná
cvičení. Výraznou časovou dotaci získal i předmět informatika, který je nasazen v časových
plánech jiţ od čtvrtého ročníku a po dobu jedné hodiny týdně se v něm ţáci vzdělávají celou
zbývající docházku. V mimoškolní činnosti nabízíme ţákům pestrou moţnost seberealizace,
jde o krouţky naukové, rozvíjející zručnost, kulturní a sportovní (viz tabulka níţe).
8
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
tab.č. 5
kategorie
Naukový
Rozvíjející zručnost
Kulturní
Sportovní
název kroužku
Hrátky s angličtinou
Příprava na gymnázia
Hbitý jazýček
Hbitý jazýček - Jalůvčí
Šikovné ruce
Vaření I.
Vaření II.
Jalůvčan
Dramatický krouţek
Flétna - Jalůvčí
Čtenářský krouţek
Hudební krouţek - Jalůvčí
Florbal
Maţoretky
Sportovní hry
Street dance I.
Street dance II.
Turistický krouţek - Jalůvčí
počty žáků 1. stupně
6
64
42
78
190
kategorie
Naukový
Rozvíjející zručnost
Kulturní
Sportovní
Celkem
počty žáků
10
6
7
6
11
15
15
10
19
6
7
10
19
10
13
9
12
15
počty žáků 2. stupně
10
0
0
0
10
počty žáků celkem
16
64
42
78
200
Celkem tedy zájmové útvary navštěvovalo 200 ţáků, coţ představuje 71,43 % z celkového
počtu ţáků.
4.3 Výsledky vzdělávání ve druhém pololetí 2014/2015
třída
1.A
2.A
3.A
4.A
4.B
5.A
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
ZŠ
Jalůvčí
Celkem
tab.č. 6
žáků
24
27
26
22
24
27
25
19
15
16
20
26
vyznamenání
21
25
18
14
12
14
7
2
0
1
4
23
prospělo
2
1
7
7
10
11
13
15
8
12
16
2
neprospělo
1
1
1
1
2
2
5
2
7
3
0
1
nehodnoceno
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
271
141
104
26
4
9
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
4.4 Výchovné výsledky – hodnocení chování ţáků ve druhém pololetí 2014/2015
tab.č. 7
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé nehodnocené
255
7
2
7
4.5 Absence
třída
1.A
2.A
3.A
4.A
4.B
5.A
6.A
7.A
7.B
8.A
9.A
ZŠ Jalůvčí
1.J
2.J
3.J
4.J
Celkem
tab.č. 8
celkem
průměr na 1 žáka
neomluvená
průměr na 1 žáka
897
1181
1592
871
1428
1557
1379
913
1171
1157
1958
37,375
43,741
61,231
39,591
59,500
57,667
55,160
48,053
78,067
72,313
97,900
215
307
41
50
472
481
544
8
592
474
2
8,958
11,370
1,577
2,273
19,667
17,815
21,760
0,421
39,467
29,625
0,100
196
538
155
427
14523
39,200
59,778
25,833
71,167
846,576
0
0
0
0
3186
0
0
0
0
153,033
5. Akce školy
5.1 Školní výlety
Většina tříd v průběhu školního roku vyjela na třídní výlet. Na prvním stupni se
jednalo o jednodenní výjezdy zaměřené na poznávání okolí města Děčína, sportovní činnosti
a uskutečňování projektových dnů. Výběr z ročníků, kde se jiţ vyučuje německý jazyk,
vyrazil na týden do Hainewalde a v průběhu březnových dnů zde objevoval uţitečnost
nabytých znalostí. Během celých dnů v kolektivu byl dáván důraz také na jeho tmelení a
předcházení patologickým jevům.
5.2 Exkurze
Jiţ tradičně navštívil osmý ročník Informační středisko Úřadu práce Děčín, kde se
seznámil s moţnostmi pracovního uplatnění v regionu, ţáci během psychotestů poznávali své
přednosti a nedostatky pro to které povolání. Cílem je pomoci ţákům při výběru střední školy
s vizí budoucího uplatnění v regionu Děčína. Ţáci deváté třídy pak navštěvovali konkrétní
střední školy v Děčíně.
Ale ani jiné ročníky nestrádaly nedostatkem exkurzí. Škola četně vyuţívá moţnosti
účasti na výukových programech veřejných institucí, zařizuje školním kolektivům
permanentky a neváhá podporovat školní kolektivy při propojování exkurzí s projektovými
10
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
dny. Častokrát si tak ţáci přinesené poznatky z exkurzí zapracovávali do výstupů
projektových dnů.
5.3 Spolupráce s veřejnými institucemi
instituce
Asociace aktivních škol
Městská policie Děčín
Policie ČR
Úřad práce Děčín
HZS Děčín
Zoo Děčín
Městská knihovna Děčín
MM Děčín
Muzeum Děčín
Zámek Děčín
Kino Sněţník
Městské divadlo Děčín
Útulek Děčín
DDM Děčín
DDM Březiny
TJ Sokol
Akademie dobrovolných záchranářů UL
Česká televize
5.4 Spolupráce se školami
škola
UJEP Ústí nad Labem
EOA Děčín
SZŠ Čsl. mládeţe
SPŠ stavební
ZŠ Máchovo náměstí
ZŠ Dr. M. Tyrše
ZŠ Komenského
ZŠ Jílové
tab.č. 9
aktivita
členové, Ř regionálním koordinátorem
účast na preventivních programech
hosté na Dopravním dni Vojanovky
návštěva 8. ročníku IPS
součást projektového dnu
účast na výukových programech
účast na výukových programech, prohlídky
účast na Olympiádě v Čj
účast na výukových programech, prohlídky
finále soutěţe Historie Děčína, výukové
programy, prohlídky
účast na výukových filmech
návštěvy divadelních představení pro školy
exkurze, sbírky
účast na Krajském kole Skřivánka, návštěva
výstav
spolupráce při Jarních dílničkách ŠD
cvičení na Maxičkách
účast na projektovém dni v ZŠ
spolupráce při natáčení rodinné soutěţe
tab.č. 10
aktivita
konzultace
účast na Evropském dni jazyků
účast na soutěţi první pomoci Děčínský
laický záchranář
účast v soutěţi Ten dělá to a ten zas tohle
účast na projektu Metodik
účast na Orion Cupu
účast na školení metodiků primární prevence
návštěva školní druţiny, společné sportovní
turnaje, Sportovní olympiáda
5.5 Divadlo a kino
Nejméně jedenkrát za rok navštíví kaţdá třída divadelní představení, četnost návštěv je
vyšší na prvním stupni. V posledních letech se druhý stupeň účastní v Kině Sněţník velmi
kvalitního zeměpisného pořadu, kde skupina cestovatelů přibliţuje vzdálená místa na naší
planetě formou přednášky s bohatou filmovou a fotografickou dokumentací Planeta 3000.
Tentokrát byla zaměřena na Východní Afriku – kolébku lidstva.
11
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
Do Kina Sněţník zavítali ţáci 8. a 9. ročníku i na největší festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět 2014, divadlo s radostí pravidelně navštěvují i ţáci
niţších ročníků. Pro ty menší často neváháme pozvat divadélko do školy, například Divadlo
Kočička do školní druţiny.
5.6 Přednášky
Přednášková činnost je vybírána vţdy s ohledem na věk a potřeby dětského kolektivu.
Proto jsme těm menším zprostředkovali lehčí témata jako např. Povídání se včelařem. Vyšší
ročníky se uţ zúčastnily přednášky s tématikou droga problémového chování (Neţ uţiješ
alkohol, uţij mozek) a těm nejstarším byla vštěpována úcta k minulosti a její provázanost se
současností při besedě s výstavou O historii Berlínské zdi.
5.7 Úspěchy školy
V tomto bodě bude následovat výčet největších a nejzajímavějších úspěchů našich
ţáků, kterých dosáhli za naši školu, či v jednotlivých zájmových útvarech.
jméno žáka
Eliška Čuříková
Eliška Čuříková
Michaela Čuříková
Michaela Levá
Eliška Čuříková
Michaela Čuříková
Karolína Ácsová
třída
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A
umístění, úspěch
8. místo Olympiáda Aj okresní kolo
7. místo v soutěţi Historie Děčína finále
7. místo v soutěţi Historie Děčína finále
7. místo v soutěţi Historie Děčína finále
3. místo v soutěţi Poznej své město
3. místo v soutěţi Poznej své město
3. místo v soutěţi Poznej své město
5.8 Sportovní pobyt v Chorvatsku
Podruhé ve školním roce 2014/2015 se podařilo zrealizovat sportovní pobyt u moře.
Vzhledem k letošní teplé zimě bez sněhu to byla doslova skvěle trefená alternativa lyţařského
sportovního pobytu. Kurzu se účastnilo 44 nadšených ţáků všech ročníků druhého stupně,
kteří se v týdnu od 29.05.2015-07.06.2015 doslova nezastavili. V Chorvatsku se sportovalo,
tmelil kolektiv, učilo se pomáhat mladším ve smíšených druţstvech. Účastníci kurzu si
přiváţeli nejen netradiční záţitky, ale také spoustu vědomostí o cizí zemi, o svých
schopnostech dorozumět se, lepší fyzickou kondici i obratnost. Po návratu náleţitě ocenili
výuku cizích jazyků i tréninkové hodiny tělocviku na školním hřišti i ve školním bazénu. Ale
přece jen, moře je moře, a tak se uţ nyní připravuje třetí ročník této povedené akce.
5.9 Vojanovy slavnosti
Dne 26.6.2015jste se mohli účastnitjiţ třetího ročníku akce pod názvem „Vojanovy
slavnosti“. V atriu školy bylo připraveno pódium a v jeho blízkosti uţ podupávali nedočkaví
účinkující z řad ţáků. Na následující hodinu a půl pilně trénovali ţákovské scénky. Kromě
scének nechybělo ani autorské čtení básní, hraná pohádka, hudební produkce, maţoretky,
tanečky a street dance. Pro návštěvníky školy byla připravena ochutnávka širokého spektra
kulturních směrů v podání těch větších i nejmenších, kteří k nám zavítali z mateřinky. Pro
pohlazení všech smyslů se studentky devátého ročníku ujaly rolí hostitelek
a návštěvníky vítaly ve školní cukrárně. Návštěvníci mohli ochutnat i grilované klobásy
z rukou kuchařského týmu pedagogů. Obrovské díky patří všem účinkujícím i jejich
„domácím týmům“.
12
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
5.10 Velikonoční jarmark
Ať uţ byla zima sebemírnější, na jaro se těší kaţdý. Tak proč mu nepomoci při vstupu
do naší krajiny zpěvem, tancem, ozdůbkami a jídlem? Na Vojanovce jsme se rozhodli, ţe na
to naše jaro to prostě fungovat musí! Uspořádali jsme přesně na apríla Velikonoční jarmark.
Čekaly tu na vás rozzářené tváře dětí – trhovců i účinkujících s pestrým programem. Mohli
jste si pořídit velikonoční výzdobu nebo se jen potěšit pohledem na soutěţ ve vajíčkování.
Máte rádi sladkého beránka? Ochutnávali jste kousek z vítězného beránka, kterého vybrala
porota dětí. Probíhala i burza knih.
5.11 Sportujeme pro Aničku
Naše škola se rozhodla pomoci další ţákyni v nelehké ţivotní situaci. Anička, která
chodila do 2. třídy, prodělala dětskou mozkovou obrnu a má diagnostikovanou epilepsii.
V současné době má za sebou jiţ tři ortopedické operace pravé nohy a bohuţel ji další ještě
čekají. V sobotu 18. 04. 2015 se otevřela Vojanovka nadšeným sportovcům, kterým uţ
samotný sport nestačí. Rádi dělají i dobré skutky. Tentokrát pro Aničku.
Celý den byl plný emocí a sportovních výkonů. Mnozí si na ně vzpomenou i ve dnech
příštích. Na sklonku turnaje bylo jasné, ţe do Chorvatska pojedou nejen vítězové, ale
i Anička, aţ jí to zdravotní stav dovolí. A mezi tím můţe třeba celý rok rehabilitovat na
koních, uţít si kompenzační pomůcky pro ni ve škole nebo popíjet Bubbletea. A aby na tento
den nezapomněla ani po letech, připomínat jí ho bude pohár pro Bojovnici roku 2015.
5.12 Dopravní den
Ve školním roce 2014/2015 navázala naše škola opět spolupráci s Policií ČR, která
byla pozvána na Dopravní den jako host. Ţáci se uţ dopředu těšili, protoţe mohli přijet do
školy na kolech nebo koloběţkách a vyzkoušet si své umění jízdy a znalost dopravních
předpisů „naţivo“ na mobilním dopravním hřišti, které jsme dětem takřka přes noc vykouzlili.
Aby toho nebylo málo, čekala na ţáky v jedné z učeben improvizovaná křiţovatka plná
záludných situací, které musely děti opravit a zinscenovat správně. Nechybělo ani ošetřování
zraněných, přenášení na nosítkách a chůze o berlích. Policisté přispěli také svým dílem, a tak
si děti vyzkoušely zastavovat řidiče přímo na ulici spolu s policejním autem s plnou sirénou
a alkoholtestrem v rukou přísného policisty. Jeho kolegyně pak pro ţáky připravily v učebně
interaktivní výuku plnou testů a hádanek.
5.13 Projektové dny
Některé z jiţ zmíněných akcí byly současně projektovými dny (např. Vojanovy
slavnosti), další se konaly jednotlivě. Pátá a sedmá třída navštívila Prahu, první stupeň
v rámci projektů vyráběl tradiční vánoční ozdoby, nebo plnil úkoly výukového programu
v ZOO Děčín. Z těchto dnů byly vyhotoveny různé výstupy – sady fotografií, výrobky, kresby
nebo slohové práce či jedno číslo školního časopisu, čímţ došlo k ţádoucímu propojení
s výukou.
5.14 Přehled všech akcí naší školy:
- Velikonoční jarmark
- Otevření nové školní knihovny
- Přednáška: Láska ano, děti ještě ne – 8. ročník
- Olympiáda řemesel – soutěţ na VOŠ a SPŠ – 9. ročník
- Zahraniční sportovní pobyt v Chorvatsku
13
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
-
Zahraniční jazykový pobyt v Německu (Hainewalde) – 6. a 7. ročník (výběr)
Čarodějnický rej
Vojanovy slavnosti
Den otevřených dveří
Skřivánek
Olympiády v čes., angl., a německém jazyce – školní kola
Návštěva předškoláků v ZŠ
Zápis do 1. roč. ZŠ
Sportujeme pro Aničku
Dopravní den
Účast na pietní akci v Terezíně – 9. A
Týdenní pobyt v přírodě – 2. a 3. ročník
Sportovní týden – 5. ročník
Spaní ve škole
Návštěvy: Úřad práce v Děčíně
Školní výlety a exkurze
Projektové dny
Sběrové dny
Divadelní představení a filmová představení - výchovné koncerty
Zeměpisný pořad: Planeta Země 3000
Den dětí
Sportovní den
Basketbalová soutěţ – 4. – 5. ročník
Děčínský laický záchranář – soutěţ
Dílny – 9. A
tab.č. 9
6. Vydaná správní rozhodnutí
Druh rozhodnutí
Přijetí do školy celkem
Přijetí do prvního ročníku
Přijetí do ŠD
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Uvolnění ţáka z předmětu
Prodlouţení školní docházky
Přijetí ţáka cizince
Vzdělávání podle IVP
Počet žáků
79
57
105
8
0
5
1
0
34
14
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
7. Zapojení do projektů
Projekt
Dotkněte se inovací Výzva č. 51
Ze školky do přírody – Zvyšování kompetencí
pedagogů MŠ v oblasti EVVO a udrţitelného
rozvoje v Ústeckém kraji
Podpora profesního rozvoje učitelů v počátečním
vzdělávání
Velká technika pro malé kutily
Moderní dějiny do škol
tab.č. 10
Období realizace
V průběhu roku 2014/2015
V průběhu roku 2014/2015
V průběhu roku 2014/2015
1. 6. 2014 – 30. 6. 2015
16. – 4. 10. 2014
8. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2014/2015(Mgr. Simona Wisurová)
8.1 Konzultační, poradenská a intervenční práce














zprostředkování diagnostiky v PPP a SPC
tvorba a realizace IVP, spolupráce se ţákem, jeho zákonnými zástupci i vyučujícími
(září 2014 + průběţně na základě výsledků šetření)
zařazení ţáků do střediska náprav (září 2014)
kontrola plnění IVP ve spolupráci s PPP (březen 2015)
kontrola plnění IVP ve spolupráci s SPC (průběţně)
péče o ţáky s výukovými potíţemi a zdravotním postiţením
péče o ţáky s výchovnými problémy
individuální poradenská práce se ţáky v případě jejich ţádosti řešit výukové obtíţe,
popř. osobní obtíţe související se školním vzděláváním
poradenství pro rodiče a pedagogické pracovníky v souvislosti s výchovnými
a výukovými obtíţemi ţáků školy
individuální konzultace se zákonnými zástupci ţáků: 52x
individuální konzultace s pedagogickými pracovníky: 53x
individuální konzultace se ţáky: 31x
spolupráce a konzultace s asistenty pedagoga, s vyučující v přípravné třídě
spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým
centrem, střediskem výchovné péče, orgánem sociální péče
8.2 Metodická a informační činnost



informace vyučujícím o ţácích s SPUCH, integrovaných ţácích, o nadaných ţácích
a o vhodných způsobech práce s těmito ţáky
předávání informací týkajících se dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům
v podobě písemné i elektronické
informační činnost pro ţáky a zákonné zástupce týkající se všech oblastí výchovného
poradenství – nástěnka, webové stránky školy, třídní schůzky
15
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz

vedení dokumentace (odborné zprávy, podklady pro integraci, IVP; dokumentace
spojená s volbou povolání – evidence zápisových lístků, vyplňování přihlášek na SŠ,
přehledy o přijetí ţáků; písemná korespondence s odborem sociální péče, s PČR aj.)
8.3 Prevence sociálně patologických jevů






zjišťování sociálního klimatu ve třídách - diagnostika třídních kolektivů 5. – 9.
ročníků za vyuţití sociometrických testů (listopad 2014)
zjišťování klimatu školy (listopad 2014)
úzká spolupráce s MPP a vedením školy - řešení aktuálních problémů na pravidelných
poradách vedení + MPP + VP (1x za 14 dní)
prevence záškoláctví – kontrola absence ţáků a způsobů omlouvání rodiči; spolupráce
s rodiči, s odborem sociální péče, popř. s PČR
sledování a podpora ţáků se sociálním znevýhodněním, snaha o spolupráci s rodiči,
spolupráce s odborem sociální péče
výchovné komise za účasti zákonných zástupců, popř. pracovníků OSPOD, SVP –
v letošním školním roce proběhlo 22 výchovných komisí a 2 případové konference na
MM Děčín
8.4 Kariérové poradenství








informace pro ţáky a rodiče o nabídkách SŠ, dnech otevřených dveří, termínech,
průběhu přijímacího řízení, vyplňování přihlášek atp.
testy k volbě povolání na PC
zapojení do projektu RTVND (Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku) – ţáci
9. ročníku se zúčastnili Dnů řemesel na SŠ lodní dopravy a technických řemesel
(listopad 2014)
návštěva výstavy Škola Děčín 2014 (prosinec 2014)
exkurze do děčínských středních škol (listopad 2014 – leden 2015)
účast vybraných ţáků 9. tř. v soutěţi „Ten dělá to a ten zas tohle“ na VOŠ a SPŠ
stavební v Děčíně (leden 2015)
návštěva 8. tříd na IPS Úřadu práce v Děčíně (květen 2015)
zapojení do projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje - sdílení
učeben na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní (duben 2015)
8.5 Přehled vycházejících ţáků



z 9. ročníků 20 ţáků, z toho na maturitní obory 13 ţáků, tj. 65 %, do učebních oborů
bez maturity 7 ţáků, tj. 35 %
z 8. ročníku 1 ţákyně – nepodala si přihlášku na ţádnou SŠ
z 5. ročníku 4 ţákyně na osmileté gymnázium (z šesti uchazeček, tj. 66,67 %)
8.6 Odklad školní docházky

osm ţáků
16
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
8.7 Další vzdělávání VP






Dítě, pedagog a trestní právo (10/2014)
Výchova bez trestů (10/2014)
Co všechno ovlivňuje dění ve škole (10/2014) = Telnice, Mgr. Karel Opravil
Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí (4/2015)
Současné trendy primární prevence rizikového chování ve školství – regionální
konference (5/2015)
Dotkněte se inovací – Výzva č. 51 (v průběhu školního roku 2014/15)
V Děčíně 25. září 2015
Zpracovala: Mgr. Simona Wisurová
17
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
9. Prevence negativních jevů, hodnocení MPPza rok 2014/2015 (Mgr. Marcela Fajáková)
I v letošním roce jsme navázali na naši snahu z předchozích let – vytvořit otevřenou
školu s bezpečným klimatem, jejímţ základem je důvěra, respekt, vstřícnost a spolupráce.
Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 vycházel z preventivní strategie
školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků.
Při tvorbě MPP vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT.
Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech ţáků školy
(případně rodičů ţáků) a pedagogických pracovníků školy. Během školního roku jsme se
snaţili na základě monitoringu o zmapování tendencí třídy a následnou práci s třídními
kolektivy a skupinami ţáků. Vyuţíváme k tomu např. dotazníková šetření, hry, projektové
dny, které jsou zaměřeny na komunikaci, naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt,
přátelství, sebeúctu a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí,
potlačení agrese, umění spolupráce, na zaţití úspěchu pro kaţdého, řešení problémů apod.
9.1 Další cíle našeho MPP byly v loňském školním roce zaměřeny ještě na tyto
oblasti

vést ţáky ke kázni a slušnému chování
Důraz na uvedenou oblast kladli všichni pedagogové školy, během
běţnýchvyučovacích hodin byli ţáci upozorňováni na zásady slušného chování a kázně.

předcházet a zabraňovat šikaně a agresivním projevům
Celý školní rok byl kladen velký důraz na důsledné dodrţování dozorů a včasné
zachycení prvních projevů nevhodného chování ţáků, souvisejících s agresí, šikanou,
ubliţováním…

předcházet uţívání a distribuci návykových látek, konzumaci alkoholu a
kouření
V předmětech prvouka, přírodověda, přírodopis, chemie, rodinná a občanskávýchova
byli ţáci upozorňováni na rizika spojená s kouřením v dětském věku a také popíjení
energetických nápojů s vysokým obsahem kofeinu.
Problematika kouření se jako kaţdým rokem ukázala jako nejvíce problémová oblast, ač je jí
věnován značný prostor v rámci prevence.

nabídka mimoškolních aktivit ţákům
Počátkem školního roku obdrţeli ţáci nabídku krouţků fungujících na naší škole,
někteří ţáci této nabídky vyuţili, stejně tak někteří také vyuţili moţnosti navštěvovat druţinu
ráno před vyučováním a v poledne mezi vyučováním.

protidrogová prevence (besedy, programy, projekty)
Dle nabídky organizací metodik během školního roku vybíral programy týkající
seproblematiky rizikového chování a tyto nabídl ţákům.
18
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
9.2 Školní parlament
Jako kaţdý rok si ţáci jednotlivých ročníků (2. – 9. ročník) volili své zástupce do
školního parlamentu. Zvolení zástupci se scházeli jednou měsíčně a snaţili se svými návrhy
zlepšovat podmínky pobytu ve škole. Své návrhy potom přednesli panu řediteli, a tím měli
moţnost podílet se na chodu školy. Činnost školního parlamentu byla opět velice plodná.
9.3 Školní rozhlas
I tento školní rok se ţáci sami podíleli na vysílání školního rozhlasu. Vysílací dny byly
vţdy v úterý a v pátek. Školní vysílání si vzali pod svůj patronát ţáci 5. a 9. ročníku.
9.4 Řešení negativních jevů
Na I. stupni se projevilo velmi negativní chování ze strany deseti ţáků, kteří
opakovaně porušovali školní řád. Na tento problém byli písemně i ústně upozorněni jejich
rodiče. Další jednání s rodiči - výchovné komise u třech z nich bylo bezvýsledné (jednalo se
hlavně o záškoláctví). Následně probíhaly případové komise, jejichţ výsledkem bylo umístění
jedné ţákyně do dětského domova.
Na II. stupni se projevilo negativní chování ze strany osmi ţáků, kteří opakovaně
porušovali školní řád (vulgárnost, záškoláctví, šikanování, kyberšikana, neplnění školních
povinností, ničení školního majetku). Na tyto problémy byli písemně i ústně upozorněni jejich
rodiče. Po jednání s rodiči ohledně šikanování spoluţáka se situace uklidnila. Kyberšikanu uţ
řešila policie ČR.
Menší prohřešky se samozřejmě řeší na úrovni ţák - třídní učitel – rodič.
Aktuální řešení situace v souvislosti s pohybem cizí osoby ve škole – reakce na případ
ve Ţďáru nad Sázavou: zpřísnění bezpečnostního opatření školy.
V rámci prevence byl v 7. ročníku v červnu 2015 proveden sociometrický výzkum
týkající se odhalení rizikových oblastí. Výsledky výzkumu jsou k nahlédnutí
u metodičky prevence.
9.5 Spolupráce s odborníky
SPC Děčín, PPP Děčín, MÚ Děčín – oblast sociálních věcí a zdravotnictví, VÚ
Boletice nad Labem, Policie ČR, Městská policie Děčín, školní psycholog – Mgr. Tomáš
Burian, psycholoţka PhDr. Veronika Ušáková
9.6 Spolupráce s MP Děčína Děčínským doléčovacím centrem
 besedy se ţáky: Bezpečné chování venku, setkání s cizí osobou (1. A)
Malý detektiv (3.A)
Internetová a mobilní komunikace (5. A, B)
Šikana a kyberšikana (4. A – 9. A)
Trestní odpovědnost (8. A, 9. A)
Sebeobrana (5. A, 5. B)
19
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412 528863
E-mail:[email protected] WWW.zsvojanova.cz
Promítání CD Mezi stěnami a následná beseda – 9. A
Promítání CD Mezi nimi a následná beseda – 8. A
9.7 Naše projekty
*Ovoce do škol
*Rozvoj technického vzdělávání na
*Škola plná zdraví
Děčínsku
*Čmelák
*Nadace ČEZ
*Paţit
*EU peníze školám
*Pro školy
*Asociace aktivních škol
*Čas proměn
*Rodiče vítáni
*Čtení pomáhá
9.8 Přehled akcí naší školy
























Velikonoční jarmark
Otevření nové školní knihovny
Přednáška: Láska ano, děti ještě ne – 8. ročník
Olympiáda řemesel – soutěţ na VOŠ a SPŠ – 9. ročník
Zahraniční sportovní pobyt v Chorvatsku
Zahraniční jazykový pobyt v Německu (Hainewalde) – 6. a 7. ročník
(výběr)
Čarodějnický rej
Vojanovy slavnosti
Den otevřených dveří
Skřivánek
Olympiády v čes., angl., a německém jazyce – školní kola
Návštěva předškoláků v ZŠ
Zápis do 1. roč. ZŠ
Sportujeme pro Aničku
Dopravní den
Účast na pietní akci v Terezíně – 9. A
Týdenní pobyt v přírodě – 2. a 3. ročník
Sportovní týden – 5. ročník
Spaní ve škole
Návštěvy: Úřad práce v Děčíně
Školní výlety a exkurze
Projektové dny
Sběrové dny
Divadelní představení a filmová představení - výchovné koncerty
20
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]






Zeměpisný pořad: Planeta Země 3000
Den dětí
Sportovní den
Basketbalová soutěţ – 4. – 5. ročník
Děčínský laický záchranář – soutěţ
Dílny – 9. A
Plánované mimořádné akce ŠD ve školním roce 2014/2015:
 Říjen
Divadlo Ahojky – 22. října 2014 – 13,30 hod. – návštěva ŠD Jalůvčí – účast na divadle
 Listopad
Noc ve školní druţině (spaní ve školní druţině) - ze 7. na 8. Listopadu 2014
Drakiáda
Keramické dílničky v Bělásku
 Prosinec
Mikulášské nadělování – My se čerta nebojíme
Adventní jarmark
Vánoční besídka – Jeţíšek naděluje
 Leden
Den naruby
Divadlo Otto Tesař
 Únor
Druţinový karneval
Puzzliáda
 Březen
Jarní dílničky ve spolupráci s DDM
Legománie – nejlepší stavby jednotlivých oddělení
Návštěva školní knihovny – Měsíc knihy
 Duben
Setkání s preventistkou MP - BESIP
Kuličkovaná
 Květen
Turnaje ve vybíjené, florbale, kopané
Setkání s dětmi ze ŠD Jílové u Děčína – druţinová olympiáda
 Červen
Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěţí
11. ročník Druţinové superstar
21
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
Loučení se školním rokem – divadlo Ahojky
Škola ţákům nabízí aktivity k vyuţití volného času. Jsou to zájmové útvary, které
organizuje přímo škola a zaměstnanci školy. Zprostředkováváme dětem informace o dalších
moţnostech vyuţití volného času (akce DDM, města Děčína, sportovních klubů aj.) Náměty
ţáci získávají i během samotného vyučovacího procesu či projektových dnů. Tyto aktivity
vnímáme jako preventivní kroky vedoucí k omezení výskytu drogových závislostí,
alkoholismu a kouření, výskytu šikany.
9.9 Volnočasové aktivity při ZŠ: (viz tabulka č. 5)
9.10 Spolupráce s rodiči
S rodiči jsme komunikovali na třídních schůzkách a formou individuálních pohovorů
dle potřeby. Mnozí jiţ také vyuţívají moţnosti komunikace prostřednictvím e-mailu.
K předávání informací téţ slouţí nástěnka ve vestibulu školy a internetové stránky školy.
O všech akcích školy jsou rodiče včas informováni téţ prostřednictvím školního
informačního systému.
9.11 Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:
● výchovným poradcem
● třídními učiteli
● vedením školy
● ostatními pracovníky školy
9.12 Podmínky pro výkon funkce ŠMP: má
● místnost pro konzultace s ţáky a rodiči
● vymezené konzultační hodiny
● k dispozici odbornou literaturu
● přístup k vyhláškám MŠMT
● přístup k PC
● přístup k internetu
● podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání
● moţnost předávat informace pedagogickému sboru
9.13 ŠMP se přímo účastní:
● mapování výskytu rizikového chování na škole
● řešení rizikového chování na škole
● spolupráce s odbornými zařízeními
● jednání s rodiči
● spolupráce s okresním metodikem
9.14 Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody):
●beseda
●konzultace
●osvětový materiál
●videoprojekce
22
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
●proţitkové programy
●pobytové akce: třídní výlety
●projektové dny
●učení v modelových situacích: v rámci výuky OV
9.15 Závěr
Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok
Podařilo se:
 lepší komunikace mezi ţáky a učiteli, celkové zlepšení klimatu školy
 zamezit výskytu některých návykových látek na škole (kouření)
 minimalizovat záškoláctví
 udrţet širokou nabídku mimoškolních aktivit ţáků
 zapojit všechny ţáky do akcí v MPP
 zapojit třídní učitele i ostatní pedagogy
 spolupráce s PPP, okresním metodikem
 zařadit zajímavé kulturní a sportovní akce
Nepodařilo se:
 ještě více spolupracovat s rodiči hlavně na II. stupni ZŠ
 zorganizovat v rámci třídních schůzek i besedu, školení pro rodiče z oblasti
rizikového chování, kyberšikany
Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další
školní rok:
 ţe rizikové chování – záškoláctví, šikana, kouření, vulgarismy se nám více
vyskytují jiţ v mladším školním věku
 větší efektivitu vykazují pozitivní modely v primárních aktivitách
 větší zapojení i jiných subjektů a laické veřejnosti do primární prevence, znovu
navázání uţší spolupráce s policií a hasiči.
 zařadit i problematiku kyberšikany pro rodiče
V Děčíně dne 28. 9. 2015
Mgr. Marcela Fajáková
10. Školní jídelna
Ve školním roce 2014/2015 jiţ naprosto plynule fungoval čipový systém pro
objednávání a výběr jídel nejen z budovy školy, ale také přes webové rozhraní
www.zsvojanova.cz. Školní jídelnavařila pravidelně dvě jídla s důrazem na pestrou a zdravou
stravu v souladu se spotřebním košem doporučeným pro školní stravování.
tab.č. 11
Celkový počet
Počet strávníků Procentuální vyjádření
ţáků = 280
189
67,5 %
zaměstnanců = 54
25
46,3 %
23
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
11. Školská rada
Školská rada zrealizovala celkem 2 zasedání (5. 11. 2014, 12. 3. 2015), při kterých se
projednávalo vše, co je dáno platnou školskou legislativou, a byly zrealizovány řádné volby.
Naším cílem bylo a je zapojit školskou radu do širší spolupráce na realizaci různých akcí
pořádaných naší organizací.
ŠR pracovala ve sloţení:
zástupci
rodičů
zřizovatele
pedagogů
tab.č. 12
jméno
Bc. Sekyrová Dagmar
Vaculová Věra
Hana Pacinová
Bc. Lenka Holavová
Bc. Gojdičová
Mgr. Lucie Randáková
funkce
člen
člen
člen
člen
zapisovatelka
předsedkyně
12. Odloučená pracoviště
12.1 ZŠ Děčín XVII, Svatopluka Čecha 7
Základní škola je umístěna v okrajové čtvrti města Děčína v dosahu městské hromadné
dopravy. Nachází se ve starší vile přestavěné pro účely malotřídní školy. Budovu obklopuje
oplocená zahrada s asfaltovou plochou slouţící jako hřiště pro dopolední výuku i odpolední
činnosti ve školní druţině. V suterénu je umístěn sklad nářadí a sportovních potřeb a kotelna.
Ve zvýšeném přízemí se nachází šatna, WC pro ţáky a dvě spojené třídy: první a druhý ročník
v jedné třídě a třetí ročník se čtvrtým ve třídě druhé. V druhém nadzemním podlaţí je školní
kuchyňka (výdejna obědů) a školní druţina slouţící zároveň jako stravovna. Součástí druţiny
je i herna. V podkroví je umístěn sklad nábytku, učebnic a školních potřeb.
Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do naší školy celkem 26 ţáků (do 1. ročníku
5 ţáků, do 2. ročníku 8 ţáků, do 3. ročníku 6 ţáků a do 4.ročníku 6 ţáků). Vyučovací proces
dle vzdělávacího programu Úsilí, uplatnění, úspěch zajišťovaly dvě třídní učitelky, zejména
integrovaným ţákům byly k dispozici dvě asistentky pedagoga. Část úvazku učitelek (PRV,
Vv v 1.a 2.ročníku, Aj, Inf a Vv ve 3.a 4.ročníku) zajišťovaly dvě učitelky dojíţdějící ze školy
Vojanova. V budově ZŠ na Jalůvčí není tělocvična, výuka tělesné výchovy probíhala na
venkovním asfaltovém hřišti, na fotbalovém a lesním hřišti, popřípadě v minitělocvičně
mateřské školy. V podzimním období byla zajištěna výuka plavání v plavecké hale Děčín. Za
pěkného počasí probíhaly některé vyučovací hodiny (Hv, M, Pč, Vv) ve venkovním prostředí.
Ţáci měli moţnost trávit velké přestávky aktivně na školní zahradě. Školní rok byl ukončen
s počtem 26 ţáků, z nichţ 23 prospělo s vyznamenáním, 2 ţáci prospěli a 1 ţákyně
neprospěla. Celkem bylo zameškáno 2041 hodin, coţ je průměrně více neţ 78 zameškaných
hodin na jednoho ţáka. Školní druţinu pod vedením vychovatelky navštěvovalo 19 ţáků,
25 ţáků se ve škole stravovalo. Jídlo bylo do školy dováţeno z jídelny nedaleké mateřské
24
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
školy a vydáváno dětem v prostorách školní druţiny – stravovny. O úklid objektu a údrţbu
celého areálu se starala paní školnice za občasné pomoci zaměstnanců ZŠ Vojanova.
Během školního roku měli ţáci moţnost navštěvovat tyto zájmové útvary:
 Jalůvčan (zajímavosti o přírodě a ekologie – 9 ţáků)
 Turistický krouţek Kamzíci (turistika, přírodní zajímavosti, práce s mapou – 15 ţáků)
 Hra na flétnu (6 ţáků)
 Čtenářský krouţek (7 ţáků)
 Hudební krouţek (9 ţáků)
 Hbitý jazýček (logopedické hrátky – 6 ţáků)
Kromě pravidelně konaných zájmových útvarů se děti mohly účastnit občasných odpoledních
tvořivých dílen pořádaných ve spolupráci s jednou z maminek našich ţaček (výroba zmrzliny,
slizu, adventního kalendáře, hravé soptění)).
V rámci školní druţiny děti vyráběly výrobky z keramiky. Některé z nich pak byly vystaveny
na zimní výstavě v CHKO Děčín. Děti měly moţnost zapůjčit si knihy ze školní knihovny
umístěné ve školní druţině.
Akce školní druţiny: jalůvecký dráček, vlaštovkiáda, kouzlení s odpady, karneval,
piškvorkový turnaj, pohádkový chodník, návštěva ŠD v ZŠ Vojanova, pečení a zdobení
perníčků.
Ţáci naší školy se během školního roku zúčastnili řady akcí:
 Celoroční námořnická soutěţ
 Přednáška členky TJ Sokol Jalůvčí
 Návštěva divadelních představení (Divadlo Děčín, MŠ Jalůvčí, ŠD Vojanova)
 Halloween – lampionový průvod masek a soutěţe pro děti
 Fotbalový miniturnaj (společně se ţáky ZŠ Vojanova)
 Návštěva děčínské knihovny (s výukovým programem)
 Výroba výrobků a prodejní adventní jarmark
 Týdny zdravých svačinek
 Ukázka péče o chrup (dentální hygiena)
 Návštěva ZOO Děčín (s výukovým programem)
 Nábor do hokejového oddílu, ukázka
výstroje hokejistů
 Plavecký výcvik v děčínské plavecké
hale
 Vítání jara
 Vajíčkování
(soutěţ
o
nejhezčí
velikonoční vajíčko)
 Pálení čarodějnic (zábavné dopoledne
společně s TJ Sokol Jalůvčí)
 Sportovní den
 Netradiční
focení
(projekt
EOA
v Děčíně)
 Výlety krouţku Kamzíci a Jalůvčan
(geocaching,
ZOO
Chomutov,
Podmořský svět Praha, psí útulek, návštěva muzea)
 Dopravní den
25
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]



Den dětí
Plavba lodí po Labi (společně s TJ Sokol Jalůvčí)
Rozloučení se školním rokem
O většině z uvedených akcí jsme informovali na školních webových stránkách, kam jsme
vkládali i fotografie.
V rámci výuky se uskutečnila řada projektových dnů: Vánoce nejen v Čechách, Hlína nad
zlato, Kniha je náš kamarád, Zapomenuté děti, Za zvířátky do pohádky, Den s kamarády
V červnu odjelo 20 ţáků školy i s učitelkami a paní asistentkou do Starých Křečan na pobyt
s programem PAŢIT. Během pětidenního pobytu nazvaného Výprava na tajemné ostrovy
jsme společně se ţáky 2. třídy ZŠ Vojanova poznávali přírodní zajímavosti, jezdili na koních,
uţili si indiánské odpoledne, chytali ryby, szhlédli přehlídku dravců, soutěţili.
Během celého roku ţáci třídili odpad a sbírali papír a PET lahve. Do sběrny jsme odvezli
celkem 180 kg PET lahví a 4890 kg papíru. Ve sběrové soutěţi jsme obsadili dvakrát 2. místo,
a sice za celkové mnoţství odevzdaných PET lahví a v počtu kilogramů papíru na 1 ţáka.
Účastnili jsme se projektu Ovoce do škol a aktivně jsme se zapojili do projektu Celé Česko
čte dětem.
Mgr. Simona Burdová, vedoucí učitelka
26
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
12.2 MŠ Děčín XVII, Jalůvčí 97
V novém školním roce přivítalo děti stejné sloţení zaměstnanců, jako v roce loňském




Vedoucí učitelka: Bc. Adriana Gojdičová
Učitelka: Bc. Radka Bedanová
Školnice: Marianna Kolářová
Kuchařka: Marcela Bešťáková
Počet zapsaných dětí: 28 (13 chlapců, 15 dívek)
Děti jsme uvítali poslední srpnový týden v „nové“ školce. O prázdninách jsme pro ně, za
pomoci pana ředitele a několika dobrovolníků z řad zaměstnanců, natřeli fasádu školky
veselými barvami. Naše růţovo-modrá školka působí svěţím dojmem, novou barvu dostaly
také okapy a rámy oken. Malovalo se i ve třídách a v loţnici.
V tomto školním roce byla navýšena kapacita školky o tři děti, od září k nám dochází 28 dětí.
Snaţili jsme se přizpůsobit třídu, loţnici, umývárnu i jídelnu navýšené kapacitě dětí.
Myslel na nás i Jeţíšek a holčičkám nadělil nové panenky a velký zámek. Chlapečkům zase
udělal radost spoustou autíček, doplněním vláčkodráhy. Děti byly nadšené z dárkového
poukazu na návštěvu dětského zábavního centra Hopsária.
Během školního roku jsme absolvovali několik výletů (při některých se k nám připojili
i rodiče). Navštívili jsme společně park Mirakulum a také si báječně uţili společnou školku
v přírodě-dovolenou s rodiči v Chorvatském Pakoštane.
Školní vzdělávací program:
Jiţ druhým rokem pracujeme s dětmi dle vzdělávacího plánu „Hrajeme si s vláčkem“, tomu
odpovídala i výzdoba šatny a třídy, která procházela obměnami dle týdenních témat a ročních
období. Pro celý školní rok je vytvořeno pět hlavních tematických bloků, které jsou rozděleny
do jednotlivých podtémat, vztahujících se k tradicím, zvykům a ročním obdobím.
Vzdělávání, vzhledem k věkově smíšené skupině dětí, se snaţíme přizpůsobovat jejich
individuálním potřebám a schopnostem. Vedeme děti k vzájemné spolupráci, pochopení,
empatii a pomoci. Snaţíme se vychovávat naše děti jako všestranné osobnosti a usnadnit jim
zvládání přechodu do první třídy ZŠ.
 ZÁŘÍ 2014
„Človíčku odkud jsi?“
„Kdo přišel do školky?“
Uvítání nových dětí ve školce, seznamování dětí s personálem školky a dětmi mezi sebou
navzájem. Poznávání prostorů MŠ pomocí „vláčku“. Nástin pravidel, kterými se ve školce
řídíme a která je třeba dodrţovat pro bezpečnost a pohodu. Kaţdé dítě má své místo, postýlku,
přihrádku v šatně i umývárně označeno svou značkou.
27
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
„S kým jsem doma?“
Stmelování kolektivu pomocí her, opakování jmen a značek dětí, povídání o rodině, o tom,
jak to u nás doma vypadá, kdo je u nás doma. Vyjadřování myšlenek a pocitů pomocí
obrázkové motivace, malba postavy – sebevyjádření, malba „má rodina“. Ranní komunikační
kruh, upevňování rituálů a školkových pravidel.
„Kde jsem doma?“
Můj domov, kde jsem doma a s kým, jména rodičů a sourozenců. Rozvoj pozornosti
a schopnost naslouchat druhým. Navštívili jsme CHKO Děčín, kde byla uspořádána výstava
obrazů, znázorňující krásy Labských pískovců, v centru Pivovar si děti zazpívaly u klavíru.
 ŘÍJEN 2014
„Malovaný podzim“
Společně jsme sledovali měnící se přírodu, sbírali přírodniny při vycházkách a následně je
vyuţili při výtvarné tvorbě – podzimní věnečky.
2.10. 2014 – Pohádka O neposlušné ovečce – maňáskové divadelní představení v prostorách
MŠ, které společně s našimi dětmi shlédly také kamarádi ze ZŠ Jalůvčí
7.10. 2014 – první z deseti lekcí bruslařského kurzu na ZS Děčín – První krůčky na ledě
„Vláčkovy dobroty“
Tématem tohoto týdne bylo ovoce, hlavně jablíčka. Vytvořili jsme jabloně z papírových
ruliček. Nakrájeli jsme jablíčka a v sušičce na ovoce připravili chutné kříţaly, vyrobili
tiskátka z jablíček, naučili se písničku „Koulelo se, koulelo..“, přečetli pohádku O jabloňce.
Na konci týdne jsme uspořádali ve spolupráci s rodiči „Soutěţ o největší jablíčkovou
mňamku“, kdy jsme si pochutnali na spoustě jablíčkových dobrot i výborném moštu.
16.10. 2014 – 1. lekce Englishforkids – pod vedením Jaroslavy Biroczy. Kaţdý čtvrtek od
15:00 – 15:45 v tělocvičně naší MŠ.
„Po stopách skřítka Podzimníčka“
Připomněli jsme si Den stromů, učili se rozeznat některé stromy podle listů, plodů a kůry.
Procvičovali jemnou motoriku při navlékání listů na drátky a následně jsme si vyrobili listové
Podzimníčky. Kaţdé ráno na nás v oknech školky čekal schovaný nový skřítek, kterého jsme
28
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
společně vybarvili a pojmenovali podle stromu, ke kterému patří (ţaludovou čepičku měl
Dubínek, pichlavou zase Kaštánek atp.)
„Halloweenský týden“
Jiţ tradičně jsme se připravovali na páteční zamykání lesa před zimou. Vydlabali dýně
a napekli strašidelné muffinky, vyrobili broučky, které jsme v lese společně s rodiči zahrabali
do listí a uspali. Po návratu na zahrádku školky jsme vyhodnotili nejkrásnější vydlabanou
dýni anonymním hlasováním. Celá akce se i díky výborné spolu-práci s rodiči našich dětí,
opět velmi vydařila.
 LISTOPAD 2014
„Pozoruj s vláčkem“
„Hurá s vláčkem do lesa“
Naučili jsme se novou písničku Listopad, ve spolupráci s MC Bělásek vyrobili čertíka ze
dřeva. Při procházkách lesem sledovali změny v přírodě, které jsme se snaţili zachytit při
výtvarných činnostech.
5.11. 2014 jsme se začali seznamovat s masáţemi MISP,které nás naučí deset základních
tahů pro vzájemný respekt a úctu. Masáţe se stali příjemnou součástí denního reţimu ve
školce a děti po skončení kurzu získaly masérský diplom a staly se MASÉREM
„Letí, letí drak“
Výroba papírových draků, pohybové hry s dračími ocásky, naučili jsme se písničku
s pohybem „Vyletěl si pyšný drak“ a básničku „Draku, ty jsi váţně drak?“, kterou jsme
vyuţili k dramatizaci. Vydali jsme se pouštět draky na nedalekou louku.
Navštívil nás také dentální hygienista, který nám ukázal, jak správně čistit zoubky a vedl
s dětmi debatu o tom, co zoubkům prospívá a co jim naopak škodí.
„Kdyţ fouká a prší“
29
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
Procházky, sledování změn v přírodě, uvědomění si správného dýchání a pokusy o znázornění
vánku, uragánu, větříku vlastním dechem.
27.11. 2014 – společné tvoření s rodiči – výroba vánočních ozdob na soutěţ o nejkrásnější
vánočním strom v OC Pivovar, které se naše MŠ účastní.
 PROSINEC 2014
„S čertím kamarádem“
Školka se přeměnila na peklíčko, vytvořili jsme si vstupní bránu do pekla a čertovskou
výzdobu do šatny. Děti si vyrobily papírové rohy a proměnily se v čertíky. Pro Mikuláše se
naučily nové básničky a písničky. Připravili jsme se na návštěvu čerta a Mikuláše, který
navštívil naši školku, přinesl dětem nadílku a děti mu na oplátku zazpívaly a zarecitovaly.
30
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
2.12. 2014 - Slavnostně jsme zakončili kurz bruslení a od HC Děčín obdrţeli certifikát a dort.
4.12. 2014 – výzdoba vánočního stromečku v OC Pivovar
„Vánoční pohádka“
Předvánoční čas byl opět plný pohody. Zpívali jsme koledy, dramatizovali vánoční příběh
o Jeţíškovi v Betlémě. Při procházce městem jsme si prohlédli betlémy a také si jeden
vytvořili do školkové šatny. Vyráběli jsme dárečky a vánoční přání pro rodiče, připravovali se
na vánoční besídku, která se konala poslední školkový den před vánoci a na které děti
vystoupily s vánočními koledami. Na klavír jejich zpěv doprovodil ředitel naší školy
Mgr. Karel Rajchl. Po besídce následovalo rozbalování dárečků pod stromečkem a společné
ochutnávání cukroví od rodičů.
 LEDEN 2015
„Vláčku, zima čaruje“
„Pojď si hrát se sněhem“
Začínáme první lekci plavání v plaveckém areálu, kdy naše děti provede deseti lekcemi
výborná instruktorka Alena Koloušková.
31
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
Hrajeme si na sněhu, bobujeme, sáňkujeme, stavíme sněhuláky a bunkry na zahrádce MŠ.
Experimenty se sněhem – barvení sněhu krepovým papírem, pozorujeme tání sněhu a ledu.
„Výprava do školy“
Díky spolupráci se ZŠ Jalůvčí jsme se s dětmi vydali na návštěvu školy. Vyzkoušeli jsme
interaktivní tabuli, grafomotorické listy pro školáky, poseděli ve školních lavicích, naučili se
s paní učitelkou taneček Slůně.
Za účast v soutěţi v OC Pivovar jsme získali voucher do Hopsária, kam jsme se vypravili třetí
lednový týden a naplno si uţili zábavy.
„Podívej se na mě“
Dvoutýdenní tématický blok zaměřený na lidské tělo. Skládali jsme kostru z papíru,
obtiskávali lebku a kostru ruky. Vytvořili model lidského těla a správně umístili lidské
orgány. Ve školce jsme vybudovali malou lékařskou ordinaci a hráli si na lékaře a pacienty.
 ÚNOR 2015
„Indiánský týden“
Výroba indiánských čelenek, lapačů snů. Návštěva indiána z vesničky Rosehill, ukázka
indiánských zbraní, hraček, hudebních nástrojů. Indián nás naučil indiánskou píseň, tančili
jsme indiánské tance a vyrobili koţený náramek pro štěstí.
„Vláčkův masopust“
Masopustní zvyky, zpěv písní, nová píseň Karneval. Masopustní veselení s tanečky.
„Řemesla a povolání“
Kde pracují moji rodiče, co o jejich práci víme? Návštěva hasičského záchranného sboru
spojena s exkurzí. Prohlídka hasičského vybavení, aut a člunů.
 BŘEZEN 2015
„Jaro s vláčkem“
„Vláčku, uţ nespi“
Vnímání proměn v přírodě očima dětí. Sledovali jsme, jak pučí stromy, probouzení přírody.
„Kdyţ se voda mění“
Jarní tvoření s rodiči na zahrádce školky – společně jsme vyráběli drobnosti, které jsme spolu
s dětmi prodávali na Velikonočním
jarmarku na ZŠ Vojanova.
„Kdyţ jsem já slouţil“
Návštěvili jsme Městské divadlo –
pohádka pod názvem Pískomil se vrací,
byla plná písniček a děti si společně
s herci zazpívaly a zatančily.
 DUBEN 2015
„Běţel tudy zajíček“
Předvelikonoční týden – naučili jsme se
32
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
nové koledy, společně jsme se vydali podle mapy hledat poklad, který pro nás schoval
Velikonoční zajíček.
Prodej našich výrobků na Jarmarku ZŠ Vojanova, podařilo se nám společně s dětmi, které se
ujaly role prodavačů, prodat všechny naše povedené výtvory.
„Kouzelná zahrádka“
Děti měly k dispozici kaţdé svůj květináč, do kterého si zasadily macešku, o kterou se budou
v následujících týdnech starat.
„Rozkvetlá louka“
Vypravili jsme se na Maxičky za koníčky, které jsme měli moţnost vyhřebelcovat a za
odměnu nás povozili. Pomohli jsme přenášet ţabky přes cestu a koník nás za odměnu
doprovodil aţ ke školce.
„Kouzelná zahrádka“ – U babičky na dvorku
Domácí zvířátka a jejich mláďátka. Zpěv písní o zvířátkách. Vyráběli jsme z keramiky.
Navštívili Městské divadlo a zhlédli pohádku Obušku, z pytle ven!
33
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
„Čarodějnický týden“
Připravili jsme si strašidýlka, která představovala naše „strachy“ a která upálíme na ohni.
Vyrobili jsme si pavučinky s pavouky, čarodějnické obleky z prostěradel a pomalovali
obličeje – takto připravení jsme se vydali společně s rodiči na zahrádku MŠ, kde jsme ukázali
čarodějný tanec s košťaty za doprovodu čarodějnické písničky. Společně jsme vytvořili
čarodějnici na oheň a umíchali čarodějné bublající lektvary.
Vyhlásili jsme anonymní soutěţ „O nejhezčí koště“. Opekli buřtíky a společně upálili
čarodějnici.
 KVĚTEN 2015
„Vláčkovy radosti“
„Všechno nejlepší, moje maminko a babičko“
Výroba dárečků pro maminky. Příprava macešek, které si děti pro maminky zasadily a o které
se staraly a zalévaly je při příchodu a odchodu ze školky v předchozích týdnech.
„Láska kvete v kaţdém věku“
Povídali jsme si s dětmi o pocitech, o lásce, o tom, co je to mít někoho rád. Vytvořili jsme
svatební dort, snubní prsteny. Uspořádali jsme svatební obřad pro děti, které se mají rády.
Všichni byli ve svátečních šatech. Zatančili jsme si svatební tanec v kruhu. Konala se
i hostina, krmení novomanţelů navzájem.
34
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
Vydali jsme se i do parku Mirakulum na celodenní výlet, svezli se obrněným vozidlem
a prozkoumali všechny prolézačky a hrady.
„Kamarádi z celého světa“
Vytvořili jsme si deštnou hůl. Na nástěnku jsme si vytvořili model planety Země a na
jednotlivé světadíly přidávali obrázky původních obyvatel. Pracovali jsme s encyklopediemi
a s hudebními materiály typickými pro různé kultury.
„Vláčku, poletíme k moři“
Těšíme se na odjezd do školky v přírodě – do Chorvatského Pakoštane
 ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – PAKOŠTANE
Školka v přírodě probíhala netradičně u moře. Strávili jsme tam s dětmi a jejich rodiči
neskutečných 8 dní. Ústředním tématem byli indiáni – po vzoru náčelníka Vinetoua, který se
na koni proháněl právě po krásné chorvatské přírodě.
Vznikla naše vlastní laguna s mořskými ţivočichy, které děti vytvořily pomalováním oblázků.
Hráli jsme stopovanou za pokladem Aztéků. Vyrobili jsme náušnice pro maminky, indiánské
čelenky. Vydali se prozkoumat vzdálené pláţe výletní lodí nebo na šlapadlech. Stavěli jsme
na pláţích hrady z písku, kaţdé ráno zaujaly naše děti kolemjdoucí turisty rozcvičkou a hrami
v moři. Slyšeli jsme hru mořských varhan při západu slunce a zaţili spoustu legrace při
stmelování vztahů rodičů a školky. 
35
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
„Čím jsme cestovali“
Dopravní prostředky, výroba loďky, podmořský svět očima dětí. Vytvořili jsme plakáty
s dopravními prostředky – spolupráce ve skupinkách.
„Vláčkův dalekohled“
Výlet do Hopsária na zábavné dopoledne. Vytvořili jsme zoo a zvířátka vyrobili z ruliček.
Zpěv s klavírem – opakování všech písniček, které jsme se naučili v tomto školním roce.
Zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků.
ZAHRADNÍ SLAVNOST – ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Do školy se těší:
Maxík Hošek
Elenka Chocová
Verunka Urbanová
Daneček Baštrnák
Martinka Margušová
Lukášek Pastor
Laurinka Koţárová
Julinka Janatová
Tradiční loučení s předškoláky probíhalo netradičně v kempu pod mostem. Zazpívali jsme si
společně písničky. Zatančili na Děti ráje – se kterými jsme vystupovali na Zvonečku.
Šerpování a pasování předškoláčků na školáčky tradičně provázela ne-jedna slzička ze strany
rodičů a učitelek. Děti obdrţely svá portfolia a hodnocení. Jako překvapení na všechny čekal
koník, který děti povozil. Připraven byl také skákací hrad a DJ s aparaturou k tanci
i poslechu.
Pochutnali jsme si na speciálním dortu, vyrobeném a nazdobeném přímo pro naši školku.
Společně s dětmi i rodiči jsme si uţili velkou zábavu.
Proběhlo společné veselé focení naším „dvorním“ fotografem Oskarem Goliášem, díky
němuţ máme krásně proţité odpoledne stále v paměti.
36
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
V naší školce se snaţíme poskytnout dětem spoustu podnětů pro proţitkové učení, jsou
chápány jejich individuální potřeby a zájmy. Pořádáme spoustu akcí a výletů a váţíme si
důvěry a výborných vztahů s rodiči i vedením ZŠ a MŠ Vojanova.
Během prázdnin došlo k opravě opěrné zdi, která byla následně natřena speciální tabulovou
barvou. Toto překvapení dětem obohatí vyţití na zahrádce MŠ.
Bc. Adriana Gojdičová,vedoucí učitelka
37
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
12.3 MŠ Děčín X, Saská 259/40
Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji města v Bělé. Je
umístěna nedaleko lesa, sousedí se zahrádkami, děti mají na dosah jehličnaté i listnaté stromy
vhodné k poznávání a hrám. Na podzim mohou děti ochutnat ostruţiny či jablka z místních
zdrojů. Děti zde mají moţnost volného pohybu, který umoţňuje prostorná zahrada, jejíţ
členitý terén je vhodný k rozmanitým pohybovým moţnostem. Děti zde mají také velké
pískoviště, klouzačku, houpačky, kolotoč a domek na hračky. Zahrada je vyuţívána
celoročně. Vedeme děti k tomu, aby získaly pocit sounáleţitosti s ţivou a neţivou přírodou,
poznávaly ji a naučily se ji chránit. K tomu vyuţíváme také nedaleké okolí školky, které skýtá
moţnosti výletů do volné přírody.
Kapacita MŠ je 28 dětí. Ve školním roce 2014/15 bylo zapsáno 28 dětí. Byla povolena
výjimka z počtu dětí. Na tento šk. rok bylo přijato 12 nových dětí. S odkladem školní
docházky bylo 1 dítě. Do školy odešlo 8 dětí, jedno dítě ukončilo docházku ke 30. 6. 2014
z důvodu doporučení z ped. psych. vyšetření – docházku do MŠ se spec. zaměřením.
Interiér MŠ je rozdělen na přízemí a 2 podlaţí, je plně vyuţíván pro děti. V přízemí je
šatna, třídaa kuchyň. V 1. patře herna a kancelář, podkroví je vyuţíváno jako loţnice.
Hlavním cílem a úkolem výchovy je dát dětem dobrý základ do ţivota a pro další
vzdělávání, probudit v dětech zájem o učení. Také společné souţití s vrstevníky, dospělými,
nebát se projevovat svoji osobnost a názory. Při výchově je směřováno k harmonickému
rozvoji všech dětí a rozvoji dětí ve všech oblastech vzdělávání. Výchova byla vedena podle
zpracovaného školního programu „Barevný svět”.
S prostředím základní školy jsou děti seznámeny, ZŠ Vojanova leţí nedaleko budovy MŠ.
Pravidelně naši základní školu navštěvujeme a připravujeme tak naše nejmenší na vstup do
první třídy.
Školní rok 2014/2015 děti přivítali zaměstnanci v tomto obsazení:




vedoucí učitelka: Bc. Adriana Gojdičová
učitelka: Lenka Milatová, Kateřina Štěpánová
školnice: Zdeňka Cintulová
kuchařka: Helena Kolářová
Ke konci září odchází na vlastní ţádost vedoucí učitelka Rita Málková. Od října se mění
personální obsazení v podobě nové učitelky Kateřiny Štěpánové a vedoucí učitelkou obou
odloučených pracovišť MŠ Bělá, MŠ Jalůvčí se stává Bc. Adriana Gojdičová.
Počet zapsaných dětí je 28 (chlapců 16, dívek 12)
Provoz školky byl zahájen poslední srpnový týden.
38
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Září
„Školka a moje místo v ní“
Přivítání nových dětí ve školce. Děti se seznámily s pravidly bezpečného pohybu ve školce,
seznámení dětí s personálem školky a dětmi mezi sebou navzájem. Děti se učí pravidla
souţití, která podporují prosociální chování dětí ve skupině. Učíme se být kamarády. Kaţdé
dítě poznává své místo ve školce – šatní skříňku, místo v jídelně, svou postýlku, které má pro
lepší zapamatovatelnost označené svou značkou.
 Říjen
„Sklízíme plody podzimu“
Děti se seznamují s novou paní učitelkou. Děti všemi smysly poznávají ovoce a zeleninu,
dozvídají se, proč je důleţité ji jíst. Sbíráme přírodní materiály, při procházkách lesem
vytváříme prostorovou tvorbou domečky pro zvířátka, skřítky.
14.10 začíná kurs bruslení na ZS Děčín pod vedením zkušených trenérů HC Slovan
24.10 společné tvořivé odpoledne s rodiči na téma Halloweenský svátek – děti společně
s rodiči vytváří z dýní strašidélka, která nám osvětlují zahrádku. Na cestu domů si děti vytváří
lampičku ubrouskovou technikou. Společné posezení rodičů, dětí a personálu nad dobrůtkami
co přinesly maminky.
 Listopad
„Příroda se připravuje na zimu“
Poznáváme, co se skrývá v našem těle a jak je vše spojené. Ochrana zdraví, teď uţ víme proč.
Kde pracují moji rodiče, co o jejich práci víme? Návštěva hasičského záchranného sboru
spojena s exkurzí. Prohlídka hasičského vybavení, aut a člunů. Procházky, sledování změn
v přírodě, uvědomění si správného dýchání a pokusy o znázornění vánku, uragánu, větříku
vlastním dechem. Účastníme se soutěţe OC Pivovar o nejkrásnější vánoční stromeček,
vyrábíme ozdoby. Od listopadu chodíme 1x za 14 do tělocvičny ZŠ Vojanova cvičit. Učíme
se pohybovat a reagovat na povely, nácvik hodu míčem aj.
6.11 návštěva divadelního představení Rákosníček a jeho rybník v MD Děčín
11.11 vyrábíme dřevěného čerta
20.11 návštěva stanice záchranářů v Děčíně, prohlídka zázemí hasičů, vybavení aut a člunů
 Prosinec
„Adventní čas“
Těšíme se na čerta, Mikuláše a anděla. Nacvičujeme na mikulášskou besídku. Učíme se nové
básně s vánoční tématikou, koledy. Povídáme si o kouzlu vánoc, a jak vánoce slavili naši
předci. Vyrábíme přáníčka a dárečky pod stromeček. Vánoční besídka byla zrušena z důvodu
velké nemocnosti dětí. Jeţíšek nám nadělil pod stromeček spousty dárků, hrajeme si s nimi,
půjčujeme si je a učíme se o ně starat. Začíná fungovat další informační kanál školky pro
rodiče Facebook.
2.12 poslední kurz bruslení
4.12 výlet do Děčína, zdobíme náš vánoční stromeček do OC Pivovar
39
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Leden
„Zimní radovánky“
Hrajeme si na sněhu, bobujeme, sáňkujeme, stavíme sněhuláky a bunkry na zahrádce MŠ.
Experimenty se sněhem – barvení sněhu krepovým papírem, pozorujeme tání sněhu a ledu.
Předškoláci jdou na návštěvu do školy, kde pro ně p. učitelka s dětmi připraví ukázkovou
hodinu, jak se učí ve škole. Předškoláci si vyzkouší jaké je to být ţákem.
14.1 návštěva předškoláků ve škole
22.1 návštěva loutkového divadla u nás ve školce
28. 1 účastníme se karnevalu a soutěţí pro děti v OC Pivovar, odměna za vánoční stromeček
 Únor
„Pohádkový čas“
Učíme se projevovat city, emoce. Dramatizace známých pohádek, hledáme v pohádkách
poučení, dobro a zlo. Vysvětlujeme si neznámá slova z pohádek např. „ţebračka“ aj. Začíná
krouţek Anglického jazyka pod vedením jazykové instruktorky z jazykové školy Clever.
17.2 návštěva divadelního představení „Karkulka“ v MD Děčín
6. 2 první hodina Angličtiny
26. 2 karneval v MŠ
40
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Březen
„Jak se probouzí jaro“
Učíme se vnímat proměny v přírodě všemi smysly. Sledujeme pučící stromy, probouzející
přírodu.
17. 3 divadélko Koloběţky v naší MŠ, odpolední představení pro rodiče s dětmi
25. 3 návštěva Hopsária v OC Pivovar – odměna za vánoční stromeček
28. 3 návštěva představení dramatického krouţku ZŠ Vojanova
 Duben
„Čas na zvířátka“
Velikonoční zvyky a obyčeje. Připravujeme se velikonoční jarmark, vyrábíme drobnosti na
prodej. Zvířátka na statku, poznáváme zvířátka a jejich mláďátka.
22. 4 návštěva Městské knihovny Děčín
24. 4 canis terapie na školkové zahrádce
27. 4 slet čarodějnic a čarodějů na zahrádce, vytváříme si školkovou čarodějnici
41
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Květen
„Barvy a vůně jarní přírody“
Vyrábíme dárečky pro maminky k jejich svátku. Připravujeme se na vystoupení na přehlídce
mateřských školek Zvoneček v MD Děčín. Poznáváme jarní přírodu, kytky a pohyb v trávě
pomocí lupy.
7. 5 odpolední besídka pro maminky
20. 5 návštěva ZOO Děčín s naučným programem
23. 5 vystoupení na Zvonečku
29. 5 výlet do Srbské Kamenice
 Červen
„Poznáváme svět“
Cestujeme po světě. Poznáváme jiné světadíly, národy, zvyky. Pracujeme s encyklopediemi,
mapami. Tvoříme své mapy. Výlety do okolí podle námi vytvořených map. Instalujeme tablo
předškoláků v OC Pivovar. Nacvičujeme pásmo písní a básní na zahradní slavnost, kde
budeme pasovat předškoláky. Připraven je skákací hrad, koníčci a báječné občerstvení.
1. 6 dětský den ve školce – cesta za pokladem
17. 6 výlet do Děčína
23. 6 výlet do indiánské vesničky v Růţové,
25. 6 pasování předškoláků
za MŠ Bělá Kateřina Štěpánová, učitelka
42
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
13. Hodnocení výchovně vzdělávací práce ve školní družině ve školním roce 2014-2015
V uvedeném školním roce pracovala 3 oddělení školní druţiny vedená vychovatelkami
Lenkou Fresserovou, Milenou Čelobentičovou a Annou Vandasovou. Zájmového vzdělávání
se účastnilo 89 zapsaných dětí z 1. aţ 5. ročníku. Činnost probíhala podle ŠVP pro ZV.
 Odpočinková a rekreační činnost
V této oblasti vychovatelky zařazovaly pohybové a soutěţivé hry, zajišťovaly pobyt venku
vycházkami do lesa, do přírody, v okolí školy. Vyuţívaly také pískoviště MC Bělásek,
tělocvičnu školy a hřiště, školní bazén ke sportu i relaxaci. Po celý rok se snaţily v dětech
probouzet lásku k aktivnímu pohybu a podpořit snahu dětí o dosaţení co nejlepších výsledků.
 Zájmová činnost
V této oblasti se jednalo především o výtvarnou, pracovní a sportovní činnost.
Vychovatelky vyráběly s dětmi drobné dárky k různým příleţitostem – vánoční svátky, zápis
do 1. tříd, velikonoční svátky, Jarní jarmark, Den matek, apod. K jednotlivým ročním
obdobím upravovaly svá oddělení a hlavní chodbu v prostorách školní druţiny.
Ve sportovní činnosti se děti seznamovaly s technikami a pravidly míčových sportů,
především kopané, vybíjené a florbalu, s házením (na dálku a cíl), skákáním (různý směr
a různě vysoko), své dovednosti uplatňovaly při pravidelném pobytu ve školním bazénu,
soutěţily ve druţstvech, bojovaly o nejlepší pozici v jednotlivých soutěţích.
43
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Kromě pravidelně se opakujících činností připravily vychovatelky celou řadu
mimořádných akcí:
 ŘÍJEN
Setkání dětí ŠD Jílové a ŠD Vojanova – vybíjená a další hry na hřišti nebo v tělocvičně
Divadlo Ahojky – návštěva ŠD Jalůvčí – účast na divadle
 LISTOPAD
Noc ve školní druţině (spaní ve školní druţině)
Drakiáda
Keramické dílničky v Bělásku
 PROSINEC
Mikulášské nadělování – My se čerta nebojíme
Vánoční prodejní výstavka
Balonky s přáním Jeţíškovi - spolupráce s MC Bělásek
Vánoční besídka – Jeţíšek naděluje
 LEDEN
Den naruby
Divadlo dramatického krouţku
 ÚNOR
Puzzliáda
Masopust ze zoo na zámek
Druţinový karneval
 BŘEZEN
Návštěva školní knihovny – Měsíc knihy
Jarní dílničky ve spolupráci s paní asistentkou
Legománie – nejlepší stavby jednotlivých oddělení
 DUBEN
Setkání s hasiči z IZS Děčín - návštěva u hasičů
Kuličkovaná
 KVĚTEN
Překreslovačka - kreslíme dle předlohy - soutěţ
Setkání s dětmi ze ŠD Jílové u Děčína v Jílovém
Turnaj ve vybíjené
 ČERVEN
Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěţí - 11. ročník
Druţinové superstar
Loučení se školním rokem – divadlo Ahojky
Divadelní představení dramatického krouţku
 Sebevzdělávací činnost
V této oblasti vychovatelky u dětí upevňovaly a prohlubovaly probrané učivo především
pomocí didaktických her, videotechniky a přírodovědných vycházek. Rozvíjely kladný vztah
k přírodě, zvířatům – hlavně v zimním období. Vyuţívaly všech moţností k posílení kladného
vztahu k práci, ať uţ kolektivním sběrem přírodnin, spoluúčastí na úpravě prostředí nebo
plněním zadaných úkolů.
V průběhu celého školního děti vedly ke správnému stolování, hygienickým návykům, ke
vztahu mezi staršími a mladšími dětmi, úctou ke starším lidem, ke kulturnímu
a společenskému vystupování.
44
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Dopravní výchova
Vychovatelky seznamovaly děti s dopravními předpisy (značkami – vycházky do města,
přechody ze školy do školní druţiny, na krouţky), které zabezpečují správný pohyb po
veřejných komunikacích a vytvářejí u dětí přehled o dopravním značení, se kterým se denně
setkávají. K tomu vyuţívaly nejen vycházky, alei hry s dopravní tematikou, dopravní koberec,
modelové situace na hřišti s vyuţitím koloběţeka preventivní programy ve spolupráci
s městskou policií.
Cílem školní druţiny bylo vytvářet osobnost dítěte po všech stránkách – zaměřováním na
všechny oblasti výchovy a vzdělání. I nadále spolupracovat s vedením školy, učiteli a rodiči.
Snaţit se svěřené dítě připravit do ţivota.
29.09.2015
Milena Čelobentičová
ved. vychovatelka
45
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
14. Slovo závěrem
Váženía milí rodiče,kolegové, žáci a přátelé školy. Dovolte mi, abych již potřetí na tomto místě
v krátkosti zhodnotil uplynulý školní rok, který byl rokem hezkým, úspěšným a opět přinesl mnoho
nového. Podařilo se nám rozšířit elektronický systém Bakaláři o další modul – elektronická třídní kniha –
a nutno podotknout, že i přes počáteční nesnáze dnes systém funguje výborně a je neocenitelným
pomocníkem pro práci pedagogů a současně pro přehled a informovanost rodičů i žáků. Dalším velkým
úspěchem školy byl vstup do projektu Výzva č. 51 – tzv. Inovací do výuky, v němž měli učitelé možnost se
seznámit s nejnovějšími trendy ICT ve výuce pomocí tabletů a začleňovat je do své běžné praxe. I v tomto
školním roce se naše škola rozhodla podat pomocnou ruku jedné žákyni, a to formou benefičního
badmintonového turnaje. Akce se setkala s velkým úspěchem a my jsme rádi, že jsme mohli opět pomoci
tam, kde je potřeba. Pro žáky naší školy se podařilo svépomocí vybudovat a otevřít zcela novou školní
multimediální knihovnu a studovnu. Mateřské škole na Jalůvčí se rozšířila kapacita, a tak jsme mohli
vyhovět dalším rodičům zařadit jejich potomky do našíMŠ. Dále s určitým pocitem hrdosti mohu
konstatovat, že naše celá organizace (a že nás tu je ) v tomto školním roce prošla hloubkovou inspekcí
ČŠI s pochvalou a se ctí. Bohužel ale ani v tomto roce se nám nepodařilo nastartovat spolupráci se
základní školou v Anglii, nicméně jsme získali mnoho zajímavých zkušeností díky projektu s Univerzitou
Thomas Moore v Mechelenu v Belgii. Dalším neúspěchem je fakt, že nebyl zrealizován záměr vybudovat
školní dílny, kterých se však, jak již nyní mohu s jistotou říci, v následujícím školním roce dočkáme.
Z tohoto krátkého výčtu je vidět, že naše škola stále žije pestrým životem a tak mi závěrem dovolte
poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na průběhu celého školního roku 2014/2015 a přispěli tak k jeho
zdárnému rozjezdu, průběhu i zakončení. Cením si snahy všech zaměstnanců pracovat nejen na dobrém
jménu školy, ale také na sobě samých. Děkuji také Vám, kteří nám zachováváte přízeň a držíte palce.
Těšme se na další spolupráci, která je nezbytná na tak náročné a zodpovědné cestě, jakou bezesporu
výchovně vzdělávací proces je.
S přátelským pozdravem
Mgr. Karel Rajchl, ředitel školy
46
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA AKCÍ šk.roku 2014/2015
 Sportovní kurz v Chorvatsku
 … a ještě jednou Chorvatsko
 Slavnostní otevření multimediální
knihovny
47
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Dny plné barev a pozvání na
Velikonoční jarmark
 Velikonoční jarmark
48
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Ohlasy Dopravního dne v Děčínském deníku
49
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 zápis do 1.tříd
 Pasování předškoláků
50
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 První školní den
 Mikuláš a čert ve škole
51
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Den otevřených dveří
 MŠ na návštěvě školy
 Sportujeme pro Aničku
52
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VIII, VOJANOVA 178/12,příspěvková organizace
 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12 412528863
E-mail:[email protected]
 Vojanovy slavnosti
 Vojanovy slavnosti-loučení deváťáků
53

Podobné dokumenty