Poloviční dávka, plný účinek

Transkript

Poloviční dávka, plný účinek
1 de
Gramont et al.,2000.J Clin Oncol;18:2938-47
et.al.,1999.Eur J Cancer;35:1338-42
3 Grothey et al.,2002.Proc ASCO;21:abstr 512
4 Grossmann et al.,2006
5 Interní data, nepublikováno
2 Maindrault-Goebel
Poloviční dávka,
plný účinek
CZ-LEV02-XI08
Zkrácená informace o přípravku Levofolic® 50 mg/ml injekční nebo infuzní roztok
Léčivá látka: Acidum levofolinicum. Indikace: Ke snížení toxických projevů a neutralizaci účinků antagonistů kyseliny listové, jako je metotrexát, při cytotoxické léčbě a při předávkování u dospělých a dětí, a ke kombinované cytotoxické léčbě s 5-fluorouracilem. Dávkování a způsob podání: Používají
se různé režimy a dávky. Čtrnáctidenní režim: 100 mg/m² kyseliny levofolinové po dobu dvou po sobě následujících dní, jednou za dva týdny v den 1 a 2.
Týdenní režim: 10 mg/m² kyseliny levofolinové jako i.v. injekčně aplikovaný bolus, nebo 100 až 250 mg/m² kyseliny levofolinové ve formě i.v. infuze po
dobu 2 hodin plus 500 mg/m² 5-fluorouracilu ve formě i.v. injekčně aplikovaného bolusu uprostřed nebo na konci infuze dinatrium-levofolinátu. Měsíční
režim: 10 mg/m² kyseliny levofolinové jako i.v. injekčně aplikovaný bolus, nebo 100 až 250 mg/m² kyseliny levofolinové ve formě i.v. infuze po dobu 2
hodin, po němž bezprostředně následuje 425 nebo 370 mg/m² 5‑fluorouracilu ve formě i.v. injekčně aplikovaného bolusu po dobu 5 po sobě následujících dní. Záchranná léčba dinatrium-levofolinátem je nutná, pokud se metotrexát podává v dávkách přesahujících 500 mg/m² tělesného povrchu,
a je třeba ji zvažovat při dávkách v rozpětí 100 mg – 500 mg/m² tělesného povrchu. Kontraindikace: Známá hypersenzitivita na dinatrium-levofolinát
nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Dinatrium-levofolinát není vhodný pro léčbu zhoubné anémie či jiných anémií, jejichž příčinou je
nedostatek vitamínu B12. V kombinaci s fluorouracilem nesmí být zahájena léčba a ani v ní nelze pokračovat u pacientů, kteří vykazují příznaky gastrointestinální toxicity. Zvláštní upozornění pro použití: Dinatrium-levofolinát lze podávat pouze intravenózně, a to buď neředěný injekčně, nebo infuzí
po naředění, a nesmí se podávat intratekálně. Náhodné předávkování metotrexátem je třeba urychleně léčit jako život ohrožující stav. S prodlužujícím
se časovým intervalem se protitoxický účinek kyseliny levofolinové snižuje. Sledování koncentrace metotrexátu v séru je zásadní pro stanovení optimální
dávky a délky léčby dinatrium-levofolinátem. Interakce: Předávkování dinatrium-levofolinátem po podání metotrexátu může vést ke ztrátě účinku léčby
metotrexátem (nadměrná záchranná léčba). Konkomitantní užívání dinatrium-levofolinátu působí proti antineoplastické aktivitě metotrexátu a zvyšuje
cytotoxické účinky fluorouracilu. Dinatrium-levofolinát může snižovat účinek antiepileptik: fenobarbitalu, primidonu, fenytoinu a sukcinimidů, a může
zvyšovat frekvenci záchvatů. Těhotenství a kojení: Nic nenaznačuje tomu, že by měla kyselina folinová škodlivé účinky, pokud je podávána během
těhotenství. Pokud by i přes těhotenství došlo k léčbě metotrexátem, nejsou žádná omezení v použití dinatrium-levofolinátu s cílem snížit projevy toxicity nebo neutralizovat účinky. Není známo, zda se dinatrium-levofolinátu vylučuje do lidského mateřského mléka. Samotný dinatrium-levofolinátu lze
během kojení užívat. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Je nepravděpodobné, že by dinatrium-levofolinátu ovlivňoval schopnost řídit
nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: v kombinaci s 5-FU – velmi časté: zvracení a nevolnost, mukózní toxicity, průjem se závažnějšími projevy
toxicity a dehydratace. Předávkování: U pacientů, jimž bylo podáno významně vyšší množství dinatrium-levofolinátu, než je doporučená dávka, nebyly
hlášeny žádné nežádoucí účinky. Balení: Injekční lahvičky s 1 ml, 4 ml, nebo 9 ml injekčního nebo infuzního
roztoku v baleních po 1 nebo 5 injekčních lahvičkách. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Držitel rozhodnutí o registraci: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Fehlandtstraße 3, D-20354 Hamburk,
Německo. Registrační číslo: 87/085/08-C. Datum poslední revize textu: Únor 2008. Výdej léčivého
přípravku vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Před podáním se seznamte s úplnou informací o léku. Souhrnné informace o přípravku jsou k dispozici na
adrese: medac GmbH – organizační složka, Kamenná čtvrť 63, 639 00 Brno, tel./fax: +420 543 233 857.
Řešení, které snižuje dávku
FOLFOX 4 – STANDARD
1
DEN 2; každé 2 týdny
DEN 1
Oxaliplatina
85 mg/m2
Kyselina listová 200 mg/m2
5-FU
400 mg/m2
5-FU
600 mg/m2
2h
2h
2h
100 mg/m
2
22 h
22 h
snížení celkové dávky
o 50 %
DEN 2; každé 2 týdny
DEN 1
100 mg/m2
Kyselina listová 400 mg/m2
5-FU
400 mg/m2
5-FU
2.400 mg/m2
2h
2h
200 mg/m
2
46 h
FUFOX3
DEN 8, 15, 22; každých 5 týdnů
DEN 1
Oxaliplatina
50 mg/m2
Kyselina listová 500 mg/m2
5-FU
2.000 mg/m2
první dostupná forma
dinatrium-levofolinátu
obsahuje pouze aktivní
izomer
FOLFOX 62 – STANDARD
Oxaliplatina
(50 mg · 200 mg · 450 mg)
2h
2h
250 mg/m
2
24 h
bioekvivalent
kalcium-levofolinátu,
kalcium-folinátu
a natrium-folinátu4, 5

Podobné dokumenty