uživatelská příru

Transkript

uživatelská příru
RD
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Úvodem
O tomto návodu k obsluze
Tato uživatelská příručka poskytuje základní pokyny k obsluze přijímače a vysílače lokační sady RD7000. Před
začátkem používání RD7000 si celý tento návod přečtěte.
Tato uživatelská příručka je určena jen jako příruční návod. Podrobné pokyny viz. Návod k obsluze pro RD7000, který
je možné si stáhnout z www.radeton.cz a v originále z www.radiodetection.com. Pro stažení návodu v originále jděte
do sekce Library, která je přístupná přes menu; dále jděte na Cable and Pipe Locators, potom zvolte User Manuals
a klepněte na link RD7000 Operation Manual nebo User guide pro stručný návod.
Online knihovna rovněž obsahuje návod na aplikaci Centros™ Manager.
Prohlášení k autorským právům
Tato uživatelská příručka je chráněna dle Copyright 2008 Radiodetection Ltd. Společnost Radiodetection je dceřinnou
společností SPX Corporation, všechna práva vyhrazena.
Obchodní známky
RD7000, RD8000, RD4000, flexitrax , SurveyCERT, eCAL, StrikeAlert a SideStep jsou obchodními známkami
společnosti Radiodetection Ltd.
Důležité poznámky
Při hlášení jakýchkoliv problémů vašemu prodejci Radiodetection nebo dodavateli je důležité uvést výrobní číslo
a datum nákupu.
VAROVÁNÍ! Toto zařízení NENÍ certfikováno pro použití v oblastech s možným výskytem nebezpečných
plynů.
VAROVÁNÍ! V případě, že budete otevírat bateriové pouzdro vysílače a přístroj je zrovna používán, odpojte
příslušenství od vedení a přístroj vypněte.
Před použitím sluchátek snižte úroveň hlasitosti.
Baterie je třeba likvidovat v souladu s firemními předpisy a/nebo zákony nebo směrnicemi platnými ve vaší zemi.
U tohoto přístroje nebo skupiny přístrojů nedojde působením elektrostatického náboje k jeho trvalému poškození
a přístroje byly testovány dle normy IEC 801-2.
Nicméně v extrémních případech může dojít k dočasné chybné funkci. Jestliže k tomu dojde, přístroj vypněte, chvíli
počkejte a potom znovu zapněte. Jestliže přístroj vykazuje stále chybnou funkci, odpojte na dobu 5 sekund baterie,
potom baterie znovu připojte a přístroj zapněte.
1.
VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! Model RD7000 detekuje téměř všechny podzemní vodiče, existují však některé
objekty, které nevyzařují žádný detekovatelný signál. RD7000 ani jiný elektromagnetický lokátor nemůže tyto
objekty detekovat a proto postupujte opatrně. Existují také některé silové kabely, které RD7000 nemůže
v režimu Power detekovat. RD7000 neindikuje, zda signál přichází z jednoho kabelu nebo z několika kabelů blízko
sebe.
Školení
Společnost Radiodetection poskytuje školení na většinu svých výrobků. Naši kvalifikovaní instruktoři školí obsluhu
přístrojů nebo další osoby na vámi určeném místě nebo v sídle společnosti Radiodetection. Další informace
na www.radiodetection.com nebo kontaktujte vašeho místního zástupce společnosti Radiodetection, firmu Radeton
s.r.o.
2.
Přijímač RD7000
2
1
3
4
5
8
6
7
8
15 12 10 11
12
13
14
16
17
23
24
18
21 22
19 20
3.
9
Funkce přijímače
16.Režim Rádio: indikuje zapnutí pasivního
režimu Rádio.
1. Klávesnice
17.Režim Power: indikuje zapnutí pasivního
režimu 50Hz.
18.Indikátor příslušenství: indikuje připojení
příslušenství.
19.Ikona A-rámu: indikuje připojení A-rámu.
2. LCD displej
3. Bateriové pouzdro
4. Konektor příslušenství
5. Konektor sluchátek
20.Indikátor provozního režimu.
Klávesnice přijímače
6. Tlačítko vypínač
21.Ikona nastaveného režimu trasování:
minimum/maximum/ostré maximum.
: slouží pro zapnutí
22.Ikona sondy: indikuje zvolený režim pro
trasování sond v nemetalických potrubích.
a vypnutí přístroje. Slouží také pro otevření
menu přijímače.
7. Tlačítko
: slouží pro volbu frekvence.
Slouží také pro uzavření podnabídky v menu.
V menu potvrzuje také nabízenou volbu a
uzavírá podmenu a případně i hlavní menu.
8. Šipky nahoru a dolů
: slouží pro
nastavení citlivosti přijímače. Slouží také pro
listování v menu.
Pozn. Přidržením tlačítka
a tisknutím
tlačítka
můžete přepínat frekvence ve
zpětném pořadí.
9. Tlačítko režimu
: přepíná mezi režimy
ostrého maxima a minima (pouze modely PL
a TL). Dále otevírá podnabídku v menu.
Delším stlačením přepíná mezi zobrazením
hloubky nebo velikosti proudu na LCD
displeji.
Ikony na obrazovce přijímače
10.Sloupcový graf indikuje sílu signálu
z trasovaného vedení včetně značky v místě
nejsilnějšího signálu v režimech maxima .
11. Síla signálu: číselné vyjádření síly signálu.
12.Navigační šipky režimu minima. Ukazují
směrem k trasovanému vedení.
13.Ikona baterie: indikuje úroveň kapacity
baterie.
14.Ikona hlasitosti: zobrazuje úroveň hlasitosti.
15.Šipky směru k poruše při použití A-rámu. (jen
PL a TL).
18.Indikátor příslušenství: indikuje připojení
příslušenství.
4.
23.Ikona vedení: indikuje zvolený režim pro
trasování liniových metalických vedení.
24.Indikátor měření proudu nebo hloubky.
Vysílače Tx1, Tx3 a Tx10
1
2
3
4
6
5
7
10
11
6
12
17
18
8
19
13
14
15
16
20
9
5.
Popis vysílače
15.A-rám (jen Tx3 a Tx10): indikuje je-li
vysílač v režimu vyhledávání plášťových
poruch na kabelech.
16.Indikátor režimu CD (jen Tx10): indikuje
je-li vysílač v režimu měření směru proudu.
1. Klávesnice
2. LCD displej
3. Odnímatelná vanička pro základní
příslušenství
17.Indikátor varovného napětí: indikuje je-li
na výstupu vysílače napětí nebezpečné
úrovně.
Klávesnice vysílače
18.Ikona hlasitosti: indikuje úroveň hlasitosti
reproduktoru.
4. Vypínač
: slouží pro zapnutí a vypnutí
přístroje. Slouží také pro otevření menu
vysílače.
19.Ikona párování (jen Tx3B a Tx10B): objeví
se jakmile dojde k propojení vysílače
a přijímače pomocí technologie iLOCTM
a Bluetooth®.
20.Ikona Bluetooth® (jen Tx3B a Tx10B):
indikuje stav propojení vysílače a
přijímače pomocí Bluetooth®. Blikající
ikona značí probíhající párování.
5. Tlačítko
: slouží pro volbu frekvence.
Slouží také pro uzavření podnabídky
v menu.
6. Šipky nahoru a dolů
: slouží pro
nastavení úrovně výstupního signálu. Slouží
také pro listování v menu.
7. Tlačítko měření
: přepíná režimy mezi
měřením napětí, proudu a impedance.
Poznámka: zobrazené měření závisí
na aktuálně zvoleném režimu nebo
na připojeném příslušenství, dá-li se
aplikovat. Otevírá také podnabídku v menu.
Ikony na obrazovce vysílače
8. Ikona baterie: indikuje úroveň kapacity
baterií.
9. Alfanumerický popis zvoleného provozního
režimu.
10.Ikona pohotovostního režimu: indikuje, je-li
vysílač v pohotovostním režimu.
11. Výstupní úroveň: zobrazuje úroveň
výstupního výkonu.
12.Ikona kleští: indikuje připojení indukčních
kleští.
13.Ikona DC: indikuje stav, když je vysílač
napájen ze stejnosměrného zdroje.
14.Indikátor režimu indukce: indikuje induktivní
režim aplikace signálu na vedení např.
položením vysílače na terén bez použití
příslušenství.
6.
Dříve než začnete
DŮLEŽITÉ! Přečtěte si prosím tuto část ještě před tím, než začnete s RD8000 pracovat!
Zapnutí systému
Nainstalujte do bateriového pouzdra přijímače i vysílače kvalitní D-články NiMH nebo alkalické. Vysílač můžete rovněž
napájet ze sítě nebo ze zdroje ve vozidle za pomoci napájecího adaptéru od firmy Radiodetection.
Pro zapnutí přijímače nebo vysílače stiskněte a podržte 2 vteřiny stisknuté tlačítko
na klávesnici.
POZNÁMKA: je-li systém již zapnutý, krátkým stiskem tlačítka
se na přijímači nebo vysílači aktivuje menu.
Vypnutí systému
Pro vypnutí přijímače nebo vysílače stiskněte a přidržte tlačítko
na 2 vteřiny.
Nastavení systému
Před tím, než provedete první průzkum terénu, je důležité nastavit systém dle vašich individuálních potřeb
a požadavků na provoz. Nastavení systému pomocí menu RD8000 můžete provést dle popisu níže.
Před provedením změn se ujistěte, že je přijímač nebo vysílač zapnutý tím, že stisknete tlačítko vypínače na dobu 2
vteřin.
Systém menu u přijímače a vysílače RD7000 vám umožňuje měnit nastavení systému. Po vstupu do menu se v něm
pohybujete pomocí tlačítek šipek. Způsob navigace je obdobný pro vysílač i přijímač. Po vstupu do menu zmizí
z obrazovky většina ikon a možnosti menu se zobrazí v levém spodním rohu LCD obrazovky. Uvědomte si, že při
pohybu v menu přijímače fungují tlačítka
a
jako šipka vlevo a šipka vpravo. Při pohybu v menu vysílače
fungují tlačítka
a
jako šipka vlevo a šipka vpravo. Šipkou vpravo se vstupuje do podmenu a šipka vlevo vrací
na předchozí menu.
Poznámka: jakmile provedete volbu a stisknete tlačítko šipka vlevo, funkce je automaticky aktivována.
Jazyk
Nastavení preferovaného jazyka menu:
1. Krátkým stiskem tlačítka
na přijímači nebo vysílači aktivujete menu.
2. Pomocí šipek
nalistujte na volbu LANG nebo JAZYK.
3. Stiskněte
(na vysílači
), čímž vstoupíte do podmenu jazyka.
4. Pomocí šipek nahoru
nebo dolů
listujte až naleznete požadovaný jazyk (Čeština CZ).
5. Stiskněte
, čímž potvrdíte volbu a vrátíte se na hlavní menu.
6. Pro návrat do provozního režimu stiskněte u přijímače tlačítko
a u vysílače stiskněte pro návrat ještě jednou
tlačítko
.
Nastavení frekvence sítě v přijímači
Dle parametrů vaší rozvodné sítě zvolte správnou frekvenci (50 nebo 60Hz) tak, aby přijímač lokalizoval pasivně tuto
frekvenci korektně. Pro nastavení správné silové pasivní frekvence v přijímači:
1. Krátkým stiskem tlačítka
aktivujte menu.
2. Pomocí šipek
nalistujte na volbu PWR.
3. Stiskněte
, čímž vstoupíte do podmenu s možností vybrat 50 nebo 60Hz.
4. Pomocí šipek
nebo
listujte až naleznete požadovanou frekvenci.
5. Stiskněte
,čímž potvrdíte volbu a vrátíte se na hlavní menu.
6. Stiskněte tlačítko
pro návrat do provozního režimu.
7.
Jednotky (pouze na přijímači)
Přijímač RD7000 umožňuje měřit hloubku uložení trasovaného vedení v jednotkách metrických nebo imperiálních.
Volba požadovaných jednotek měření:
1. Krátkým stiskem tlačítka
na přijímači aktivujte menu.
2. Pomocí šipek
nalistujte na volbu JEDN.
3. Stiskněte
, čímž vstoupíte do podmenu JEDN.
4. Pomocí šipek
nebo
listujte a zvolte požadované jednotky.
5. Stiskněte
, čímž potvrdíte volbu a vrátíte se na hlavní menu.
6. Stiskněte tlačítko
pro návrat na hlavního provozního režimu.
Baterie
Přijímač i vysílač RD7000 podporují použití obou typů baterií, NiMH i ALK baterie. Je důležité nastavit systém tak,
aby souhlasil typ právě nainstalovaných baterií s nastavením přístroje. Je to proto, aby se zajistil optimální chod a
správná indikace úrovně kapacity baterií.
Nastavení typu právě používaných baterií:
1. Krátkým stiskem tlačítka
aktivujte menu.
2. Pomocí šipek
nalistujte na volbu BAT.
3. Stiskněte
, čímž vstoupíte do podmenu BAT.
4. Pomocí šipek
nebo
listujte až naleznete správný typ právě používaných baterií.
5. Stiskněte
čímž potvrdíte volbu a vrátíte se na hlavní menu.
6. Pro návrat do provozního režimu stiskněte u přijímače tlačítko
tlačítko
.
RD7000 je nyní připraven k použití.
8.
a u vysílače stiskněte pro návrat ještě jednou
Používání menu
Navigace v menu přijímače:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nejprve přijímač zapněte.
Stiskněte tlačítko
, čímž vstoupíte do menu.
Pomocí tlačítek šipka
a šipka
listujte mezi volbami.
Stiskem tlačítka
vstoupíte do podmenu.
Stiskem tlačítka
se vrátíte na předchozí úroveň.
Stiskem tlačítka
se vrátíte na hlavní provozní obrazovku.
Volby menu přijímače (Čeština/Angličtina)
•
•
•
•
•
•
•
•
HLAS/VOL: nastavuje hlasitost reproduktoru od 0 (ztlumení) do 3 (nejhlasitější).
JEDN/UNIT: volí mezi metrickými a imperiálními jednotkami.
JAZYK/LANG: volí jazyk menu přijímače.
PWR/POWER: volí národní frekvenci napájecí sítě: 50 nebo 60Hz.
ANT/ANT: aktivuje nebo deaktivuje trasovací režimy kromě režimu ostrého maxima
FREKV/FREQ: aktivuje nebo deaktivuje jednotlivé frekvence.
ALARM/ALERT: zapíná nebo vypíná StrikeAlert™. (Varování před mělce uloženými silovými kabely)
BAT/BATT: volí typ používaných baterií. NiMH nebo ALK.
9.
Navigace v menu vysílače:
1.
2.
3.
4.
5.
Nejprve vysílač zapněte.
Stiskněte tlačítko
, čímž vstoupíte do menu.
Pomocí tlačítek šipka
a šipka
listujte mezi volbami.
Stiskem tlačítka
vstoupíte do podmenu.
Stiskem tlačítka
se vrátíte na předchozí úroveň a dalším stiskem
pracovního režimu.
menu opustíte a tím se vrátíte do
Volby menu vysílače (Čeština/Angličtina)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HLAS/VOL: nastavuje hlasitost reproduktoru od 0 (ztlumení) do 3 (nejhlasitější).
FREKV/FREQ: aktivuje nebo deaktivuje jednotlivé frekvence.
ZESIL(u starších modelů VYSSI)/BOOST: nastavení doby (v minutách) po kterou bude vysílač zapnut na jeho
maximální výkon v případě aktivace režimu VYSSI/BOOST. Tento režim se aktivuje po vystoupení z menu
přidržením klávesy
.
JAZYK/LANG: volí jazyk menu vysílače.
OPT F/OPT F: zapíná nebo vypíná SideStepauto™ (automatické nastavení frekvence a výkonu)
BAT/BATT: nastavuje typ používaných baterií. NiMH nebo ALK.
MAX W/MAX P: nastavuje maximální možný výstupní výkon vysílače.
MODEL/MODEL: nastavuje správné funkce pro model používaného přijímače RD7000.
MAX V/MAX V: nastavuje velikost výstupního napětí. Nízké nebo vysoké.
BT/BT: zapíná, vypíná, resetuje nebo provádí párování připojení s přijímačem přes Bluetooth® (jen Tx3B a Tx10B).
10.
Vyhledávání potrubí a kabelů
Pasívní frekvence
Detekce pomocí pasívních frekvencí je výhodné u signálů, které jsou již na podzemních kovových vedeních přítomny.
Model RD7000 podporuje dva typy pasívních frekvencí: silovou frekvenci 50Hz a rádiové frekvence. Tyto frekvence je
možné detekovat bez pomoci vysílače.
Aktivní frekvence
Aktivní frekvence jsou aplikovány přímo na potrubí nebo kabel s využitím vysílače. Vysílač přivádí signál dvěma
možnými způsoby: indukcí nebo přímým připojením.
Indukce
Vysílač se umístí přímo nad vedení nebo na povrch nad oblast nebo do blízkosti oblasti, která se prohledává. Po
zvolení některé z dostupných frekvencí vysílač indukuje signál bez rozdílu do všech blízkých kovových vodičů. Při
indukčním režimu se obecně doporučuje použít vyšší frekvence, protože jejich indukce do blízkých vodičů probíhá
snadněji.
Přímé připojení
Při přímém připojení se vysílač připojí na potrubí nebo na kabel pomocí červeného a černého kabelu s krokodýlky.
Vysílač potom dodává signál přímo do vedení, které chcete vyhledávat pomocí přijímače. Tato metoda zajišťuje
nejlepší signál pro trasování jednotlivých vedení a umožňuje používat nižší frekvence, které je možné sledovat
na delší vzdálenosti.
Pro připojení vysílače k potrubí nebo kabelu bez napětí pomocí propojovacích kabelů s krokodýlky je nutné použití
zemnícího kolíku, aby byl vytvořen obvod.
VAROVÁNÍ! Přímé připojení vysílače na živé kabely je možné pouze se speciálním příslušenstvím
a JE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ. Přímé připojení by tedy měly provádět jen osoby s plnou kvalifikací!
Indukční kleště
Indukční kleště přivádějí trasovací signál na živé kabely bez nutnosti jejich vypnutí. Připojují se do konektoru
příslušenství na vysílači. Firma Radiodetection dodává řadu indukčních kleští hodících se pro nejrůznější aplikace.
Indukční kleště pro RD7000 jsou plně kompatibilní s kleštěmi pro RD4000.
Stetoskopy
Někdy není možné kvůli nedostatku místa nebo nepřístupnosti použít přijímací kleště pro identifikaci kabelu ve
svazku. Pro tuto identifikaci je také možné pohodlně použít stetoskopickou anténu.
Firma Radiodetection dodává řadu stetoskopů hodících se pro nejrůznější aplikace. Tak jako u indukčních kleští,
i stetoskopy pro RD7000 jsou plně kompatibilní s těmi pro RD4000.
Stetoskop připojte do konektoru příslušenství na přijímači. Přijímač stetoskop okamžitě detekuje a odfiltruje neplatné
režimy vyhledávání. Nastavit je třeba pouze frekvenci, na které právě pracuje vysílač.
11.
Vyhledávání sondy
Sondy jsou bateriově napájené vysílače, které jsou užitečné pro vyhledávání nekovových potrubí. RD7000 PL, DL
a TL mohou detekovat celou řadu frekvencí sond, včetně frekvencí vysílaných flexisondami umístěnými v tlačných
kamerách nebo například v inspekční kameře P350 flexitrax™ (další informace o výrobcích firmy Radiodetection
naleznete na www.radiodetection.com)
Detailní popis lokalizace sond najdete v Návodu k obsluze k RD7000.
Použití příslušenství
Jak vysílač, tak přijímač RD7000 jsou kompatibilní s celou řadou příslušenství, včetně veškerého příslušenství pro
RD4000. Například použitím indukčních kleští se usnadní přivedení signálu na potrubí nebo na živý kabel. Použitím
A-rámu získá přijímač RD7000 PL a TL možnost přesného vyhledávání plášťové poruchy na kabelu.
Jakmile se příslušenství připojí, přijímač nebo vysílač je ihned rozpozná a umožní používat jen funkce, který
se na dané příslušenství váže. Například připojením A-rámu k přijímači RD7000 PL a TL se přijímač automaticky
přepne do režimu vyhledávání plášťových poruch na kabelech a omezí počet dostupných frekvencí jen na ty, které
jsou kompatibilní s A-rámem. Na LCD displeji se rovněž zobrazí ikona příslušného příslušenství a z obrazovky zmizí
ostatní nepotřebné ikony.
Lokalizace plášťových poruch na kabelech
(Fault-finding)
RD7000 PL a TL mají při použití volitelného A-rámu schopnost provádět přesné vyhledání plášťové poruchy
na kabelu. Přesné vyhledávání pracuje na principu vyhledání svodu signálu do země, které je způsobeno poruchou
pláště kabelu. Podrobný popis přesného vyhledávání naleznete v návodu k obsluze pro RD7000.
12.
Centros™ Manager and eCAL™
eCAL je aplikace, pomocí které můžete jednoduše ověřit kalibrační hodnoty přijímače RD8000 nebo RD7000
oproti originálním továrním hodnotám. eCAL je součástí aplikace Centros Manager a je volně ke stažení na
www.radiodetection.com. Pro spuštění eCAL lze použít jak notebook, tak PC s operačními systémy Microsoft Windows
XP a Vista a vyžaduje jeden volný USB port pro propojení přijímače s počítačem.
Než začnete s instalací aplikace Centros Manager, je třeba vyžádat u firmy Radeton s.r.o. zdarma zaváděcí klíč pro
upgrade softwaru nebo zakoupit ratifikační klíč pro použití funkce eCal.
Instalace Centros Manager
1.
2.
3.
4.
Stáhněte aplikaci Centros Manager z www.radiodetection.com do počítače.
Zavřete všechny aplikace na PC, včetně internetového prohlížeče.
Rozbalte všechny soubory pomocí WInZip nebo jiného programu, který tuto funkci podporuje.
Otevřete složku obsahující všechny rozbalené soubory a dvojklikem spusťte soubor setup.exe. Spustí se
instalace s průvodcem, který vás povede procesem úspěšné instalace.
5. Klikněte na Finish pro ukončení instalace.
První ověření kalibračních hodnot přijímače
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ujistětete se, že máte zakoupený ratifikační klíč.
Připojte přijímač k počítači pomocí USB kabelu. Na přijímači je USB port uvnitř bateriového pouzdra.
Zapněte přijímač.
Otevřete aplikaci eCAL.
Na liště klikněte na ikonu Load Validation Key.
Zkopírujte ratifikační klíč z e-mailu, který jste obdrželi od firmy Radeton, do připraveného rámečku a klikněte
na Add.
V případě, že vlastníte více přístrojů RD8000 nebo RD7000 a už jste nějaké klíče vkládali, objeví se seznam
s těmito klíči.
Klikněte na ikonu Expand Tree. eCAL zobrazí seznam koupených ratifikačních klíčů a kalibrační historii
přístroje.
Ověřte, že je nový klíč, který jste právě vložili, zobrazen v seznamu. Klíč je lehce identifikovatelný podle data
vložení. Platnost tohoto klíče vyprší jeden týden po jeho vložení!
Klikněte na ikonu Validace Unit. eCAL nyní ověří kalibrační hodnoty proti hodnotám továrním. Neodpojujte
přijímač od počítače dokud není tento proces ukončen!
Více informací o aplikacích Centros Manager a eCAL najdete v Centros Manager-Návodu k obsluze, který je ke
stažení na www.radeton.cz nebo v originální podobě na www.radiodetection.com.
Upgrade RD8000 a RD7000
Díky upgradu firmwaru se zlepší výkon, stabilita systému a také může upgrade obsahovat některé nové funkce
přístroje. Upgrade je zdarma, nicméně je třeba si vyžádat zaváděcí klíč od firmy Radeton.
Prodloužená záruka
Všechny přístroje skupiny RD8000 a RD7000 se dodávají standardně se zárukou 24 měsíců. Tuto záruku lze za
poplatek prodloužit o dalších 12 měsíců. Informaci o výši poplatku podá Radeton s.r.o. Na veškeré příslušenství se
vztahuje záruka 12 měsíců.
13.
Záruka
Dle podmínek zde stanovených, poskytuje firma Radiodetection Limited výlučně a výhradně následující záruku
koncovým uživatelům výrobků Radiodetection.
Výrobky Radiodetection zahrnují výrobky značek Radiodetection, Pearpoint, Telespec, Bicotest, Riser Bond, Dielectric,
Mark Products a Warren G-V.
Firma Radiodetection tímto garantuje, že její výrobky budou bez závad jak materiálových, tak i v provedení po dobu
jednoho roku od prodeje konečnému zákazníkovi. Prodloužení této záruční doby jsou možné tam, kde platí stejné
smluvní podmínky.
Stanovení záručních podmínek
Jediná a výhradní záruka pro jakýkoliv vadný výrobek firmy Radiodetection je oprava nebo výměna vadného výrobku na
základě zvážení firmy Radiodetection. Opravené části nebo vyměněné výrobky budou poskytnuty firmou Radiodetection
na bázi výměny a bude se jednat o díly nové nebo renovované tak, aby byly svojí funkčností ekvivalentní novým.
V případě, že toto výlučné rozhodnutí firmy Radiodetection nesplní svůj cíl, odpovědnost firmy Radiodetection nebude
překračovat nákupní cenu výrobků Radiodetection. Firma Radiodetection nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv
škody přímé, nepřímé, speciální, související, následné nebo kárné (včetně ztráty zisku) ať jsou založeny na záruce,
smlouvě, křivdě nebo jiné právní teorii.
Záruční služby budou poskytnuty během záruční doby jen po předložení originálu faktury nebo prodejního dokladu (na
kterém je uveden datum prodeje, název modelu a jméno prodejce). Tato záruka se vztahuje jen na hardware komponenty
výrobků Radiodetection. Před odesláním výrobku k záruční opravě je třeba odebrat úložná média nebo příslušenství.
Firma Radiodetection nenese odpovědnost za ztrátu nebo smazání dat z úložných médií nebo příslušenství. Firma
Radiodetection nenese odpovědnost za přepravní náklady a rizika, spojená s přepravou výrobku. Existence závady
bude stanovena firmou Radiodetection v souladu s postupy vytvořenými firmou Radiodetection.
Tato záruka je platná místo jakékoliv jiné záruky, výslovné a implicitní podmínky, včetně záruky obchodovatelnosti nebo
určení pro specifický účel.
Záruka se nevztahuje na:
vi. stav nebo poruchy v systému, se kterými
je výrobek používán nebo spojen kromě
“výrobků Radiodetection", které jsou k používání
s výrobkem určeny
vii. používání výrobku s příslušenstvím, přídavným
zařízením nebo jiným zařízením typu, stavu
a standardu jiného, než je určen firmou
Radiodetection
viii. opravy nebo pokusy o opravu osobami, které
nejsou k tomu určeny a pro opravy certifikovány
ix. seřizování nebo úpravy prováděné bez
předchozího písemného souhlasu firmy
Radiodetection, které zahrnují:
i. aktualizace výrobku nad rámec specifikace
nebo funkčnosti popsané v návodu k obsluze
ii. úpravy výrobku tak, aby odpovídal
národním nebo místním technickým nebo
bezpečnostním normám v zemích jiných, než
pro které byl výrobek speciálně konstruován
a vyroben
x. práce např. s otevřeným krytem v místech, kde
nejsou žádné uživatelem výměnné díly
xi. nehody, požár, vliv tekutin, vliv chemických látek,
vliv jiných substancí, zaplavení, vibrace,
nadměrné teplo, nedostatečná ventilace,
přepěťové rázy, vysoké nebo nesprávné vstupní
napětí, radiace, elektrostatické náboje včetně
blesku, další vnější vlivy a dopady
a. pravidelnou údržbu a opravy nebo výměnu dílů
z důvodu opotřebení nebo úmyslného poškození
b. spotřební materiál (součásti, u kterých se během
životnosti výrobku předpokládá pravidelná výměna
jako nedobíjitelné baterie, žárovky a pod.)
c. poškození nebo vady způsobené používáním,
obsluhou nebo zacházením s výrobkem mimo oblast
jeho určení
d. poškození nebo změnu výrobku, kterou způsobilo:
i. nesprávné použití a nesprávná údržba jejímž
výsledkem jsou fyzická, kosmetická nebo
povrchová poškození nebo změny včetně
poškození krystalů displeje
ii. chybná instalace nebo chybné používání výrobku
pro jiné účely, než pro které je určen nebo
nedodržení pokynů k instalaci a používání
iii. chyby v údržbě zařízení, nedodržení pokynů pro
řádnou údržbu
iv. instalace nebo používání výrobku způsobem,
který neodpovídá technickým nebo
bezpečnostním pravidlům platícím v zemi, kde je
výrobek instalován nebo používán
v. poškození viry nebo používání výrobku se
softwarem, který nebyl k výrobku dodán nebo
s chybně nainstalovaným software
14.
Servis a údržba
Přijímač i vysílač jsou konstruovány tak, že nevyžadují pravidelnou kalibraci. Nicméně jako u všech zařízení pracujících
v oblasti bezpečnosti, doporučuje se jejich servisní kontrola u firmy Radiodetection nebo u autorizovaného servisního
partnera alespoň jednou za rok.
Výrobky firmy Radiodetection, včetně tohoto návodu procházení neustálým vývojem a mohou být změněny bez
předchozího upozornění. Pro nejnovější informace o RD8000 nebo o jiných výrobcích firmy Radiodetection navštivte
stránky www.radiodetection.com nebo kontaktujte vašeho místního zástupce firmy Radiodetection, firmu Radeton
s.r.o.
Výrobce:
Radiodetection Ltd.
Western Drive,
Bristol BS14 0AF, UK
Tel: +44 (0) 117 976 7776
Fax: +44 (0) 117 976 7775
Email: [email protected]
www.radiodetection.com
Distribuce, technická podpora a servis:
Česká republika:
Slovenská republika:
Rzeczpospolita Polska:
Magyar Köztársaság:
Tel +420 543 257 777
Fax +420 543 257 575
e-mail: [email protected]
www.radeton.cz
Tel +421 (0)46 542 4580
Fax +421 (0)46 542 4584
e-mail: [email protected]
www.radeton.sk
Tel +48 512 199 473
[email protected]
www.radeton.pl
Tel.: +36 (76) 484-781
Fax: +36 (76) 507-557
Radeton s.r.o.
Mathonova 23
613 00 Brno
Radeton SK s.r.o.
J. Kolára 17
971 01 Prievidza
15.
Radeton Polska Sp. z o.o.
Dworcowa 38 lok. 26
05-500 Piaseczno
Radeton Kft
H-6085 Fülöpszállás
Kiskunság tér 4.
Poznámky:
16.

Podobné dokumenty

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů

Řada profesionálních lokátorů kabelů, potrubí a RF markerů apod., protože pokryje všechny potřebné činnosti jejich práce. Vždycky najdete přesně trasu sítě a to i v těch nejtvrdších podmínkách měst se spoustou křížení sítí, v blízkosti trafostanic nebo mís...

Více

Prospekt ke stažení - RD8000

Prospekt ke stažení - RD8000 Vysílač používá tuto informaci, aby optimalizoval aktivní frekvenci. SideStepauto™ pomáhá zlepšovat přesnost lokalizace vedení a také prodlužovat životnost baterií. Pro napájení vysílačů je možné p...

Více

Lokátor potrubí a kabelů

Lokátor potrubí a kabelů Nová technologie firmy Radiodetection, která umožňuje přes internet ověřit originální kalibrační data RD5000WL. Toto dává uživateli jistotu, že lokátor stále splňuje hodnoty nastavené ve výrobě. Z ...

Více

Profesionální lokátor

Profesionální lokátor Měření proudu StrikeAlert™ Měření hloubky v pasivním režimu 50Hz (PL model) Poruchy na kabelech (PL and TL modely) Automatické zesílení s manuální korekcí Možnost volby 50/60Hz Měření houbky v metr...

Více

své peníze

své peníze do podzemního hydrantu. DRULO nabízí bezúdržbový bateriový provoz po dobu až 10 let a možnost programování pomocí klávesnice a velkého LCD displeje přímo na loggeru. Kapacita paměti je až 240.000

Více

RD7000 data sheet

RD7000 data sheet Vysílač používá tuto informaci, aby optimalizoval aktivní frekvenci. SideStepauto™ pomáhá zlepšovat přesnost lokalizace vedení a také prodlužovat životnost baterií. Pro napájení vysílačů je možné p...

Více

půdní radar

půdní radar Zásuvkový konektor pro přivedení signálu na domovní rozvody přes běžnou zásuvku na zdi. Konektor na živý kabel pro galvanické připojení vysílače na kabel pod napětím do 440 V. Vysílací kleště pro p...

Více

Profesionální lokátor

Profesionální lokátor kdy jsou na displeji zobrazovány oba režimy současně, což umožňuje okamžité odhalení narušeného magnetického pole. Toto umožňuje obsluze lokátoru ihned velmi přesně určit polohu vedení i za těchto ...

Více