Pracovní doba - Citizens Advice

Komentáře

Transkript

Pracovní doba - Citizens Advice
Adviceguide
Advice that makes a difference
www.adviceguide.org.uk
Pracovní doba
CZECH / ČEŠTINA
Working hours
Kolik hodin týdně musíte odpracovat?
Podle zákona by většina pracujících neměla v průměru pracovat déle než 48 hodin
týdně. Včetně veškerých přesčasů. Ovšem můžete se rozhodnout odpracovat více
než 48 hodin za týden, pokud se tak dohodnete s Vaším zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel Vás nemůže nutit, abyste pracovali více než 48 hodin, pokud s tím
nebudete souhlasit.
Existují různé předpisy pro pracovníky do věku 18 let, kteří obvykle nesmějí
pracovat více než 40 hodin týdně.
Na některé osoby se tyto předpisy nevztahují. Pokud pracujete v některém z
následujících zaměstnání, měli byste si ověřit v pracovní smlouvě, jaký počet hodin
musíte odpracovat:
 řidiči kamionů, zájezdových autobusů a vozidel s těžkým nákladem
 policie, pracovníci v armádě a civilní obraně (například hasiči a pobřežní stráž)
 někteří začínající lékaři
 domácí služebnictvo v soukromých domech.
Pokud si nejste jisti, zda byste měli pracovat 48 hodin týdně a myslíte si, že Vaše
zaměstnání může patřit do jedné z těchto kategorií, měli byste vyhledat odbornou
radu (viz Další pomoc na konci tohoto listu s přehledy základních skutečností).
Co je míněno 48hodinovým pracovním týdnem?
Předpis, že nemůžete pracovat více, než 48 hodin týdně neznamená, že nemůžete
nikdy odpracovat více než 48 hodin za jeden týden. Počet hodin, které můžete
strávit v práci, se obvykle počítá jako průměrná hodnota za období 17 týdnů. Tento
časový úsek se nazývá referenčním obdobím.
Pro výpočet průměrné délky pracovního týdne musíte podělit celkový počet
odpracovaných hodin počtem týdnů referenčního období. Pokud není toto číslo
vyšší než 48, pracujete v limitech, jaké zákon povoluje.
Co se považuje za dobu strávenou v práci
Pokud počítáte průměrné odpracované hodiny, některé časy nelze zahrnout. Sem
patří:
 dny, kdy jste na dovolené. Délka dovolené je minimální počet dnů,
stanovených zákonem. Pokud vám vaše pracovní smlouva zajišťuje více, než
je uvedený počet dní, tyto dny také budou počítány jako doba v práci.
Copyright © 2002-2014 Citizens Advice. All rights reserved
Registered charity no: 279057 Company no: 1436945 England
1
Adviceguide
Advice that makes a difference
www.adviceguide.org.uk





dny, kdy jste nemocní
dny, kdy jste na mateřské, otcovské, adopční nebo rodičovské dovolené
přestávky na oběd (pokud o nich nemusí pracovat)
čas strávený na cestě do a ze zaměstnání (pokud nemusíte cestovat z
pracovních důvodů, např. na schůzi)
pokud si berete práci domů, považuje se to za čas strávený v práci pouze
tehdy, jestliže to zaměstnavatel odsouhlasil.
„Pracovní pohotovost“
Pokud Vaše zaměstnání zahrnuje „pracovní pohotovost“, tento čas se počítá jako
čas strávený v práci.
Pracovní pohotovost většinou znamená, že musíte být na místě stanoveném Vaším
zaměstnavatelem. Může to znamenat, že musíte být na pracovišti, zůstat v určité
vzdálenosti od pracoviště nebo zůstat doma.
Pokud Váš zaměstnavatel stanoví, že musíte při pracovní pohotovosti zůstat na
určitém místě, pak se veškerá doba v pracovní pohotovosti počítá jako čas strávený
v práci. Podobně je tomu i v případě, kdy můžete v době pracovní pohotovosti spát.
Pokud při pracovní pohotovosti nemusíte zůstat v blízkosti určitého místa, pak se
pracovní pohotovost nepočítá jako pracovní doba, do té doby než začnete pracovat.
Můžete pracovat více než 48 hodin týdně, pokud si to přejete?
Můžete pracovat více než 48 hodin týdně, pokud se pro to rozhodnete, ale
zaměstnavatel si nesmí Váš souhlas vynucovat. Pokud se rozhodnete pracovat více
než 48 hodin týdně, musíte to zaměstnavateli potvrdit písemně. Zaměstnavatel si
musí Váš souhlas uschovat, aby jej mohl doložit. Můžete změnit rozhodnutí a
přestat pracovat více než 48 hodin týdně. Toto musíte zaměstnavateli oznámit
nejméně sedm dní dopředu. Toto období pro vyrozumění předem může činit
maximálně tři měsíce, pokud jste se tak se zaměstnavatelem předem dohodli.
Pokud jste pracovali 48 hodin týdně a chcete přestat, je pravděpodobné, že Vaše
odměna se sníží.
Může Vás zaměstnavatel nutit pracovat více než 48 hodin za týden?
Pokud se Váš zaměstnavatel pokusí Vás nutit pracovat více než 48 hodin týdně bez
Vašeho souhlasu, dopustí se porušení zákona. Nemělo by se s Vámi špatně
zacházet, neměli byste být šikanováni nebo jakýmkoli způsobem znevýhodňováni,
pokud odmítnete pracovat více než 48 hodin týdně. Pokud s Vámi zaměstnavatel
špatně zachází, propustí Vás, nebo Vás kvůli tomu učiní nadbytečným, můžete
podat stížnost u zaměstnaneckého soudu (angl. Employment tribunal) (pokud jste
zaměstnancem, měli byste nejprve podat písemnou stížnost Vašemu
zaměstnavateli). Pro podání stížnosti u zaměstaneckého soudu existují striktní
časové limity. Většinou jsou to tři měsíce bez jednoho dne, a to ode dne, kdy se věc,
kvůli které si stěžujete, stala naposledy. Schéma Acas včasného usmíření začíná 6.
Copyright © 2002-2014 Citizens Advice. All rights reserved
Registered charity no: 279057 Company no: 1436945 England
2
Adviceguide
Advice that makes a difference
www.adviceguide.org.uk
dubna 2014 a vztahuje se na většinu žalob u zaměstnaneckého soudu. Od 6.
května 2014 je toto schéma povinné a ovlivní časový limit.
Pokud chcete podat stížnost u zaměstaneckého soudu, měli byste se co nejdříve
obrátit na zkušeného poradce, abyste nepromeškali časový limit na podání stížnosti.
Práce přes noc
Kromě omezení pracovní doby na 48 hodin týdně, existují zvláštní pravidla, která se
vztahují na zaměstnance pracující přes noc.
Zaměstnancem pracujícím v noci se rozumí zaměstnanec, který během noční doby
(definované jako sedm hodin včetně hodin mezi půlnocí a 5 hodinou ranní)
pravidelně odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby.
Pokud jste zaměstnancem pracujícím v noci, neměli byste v průměru pracovat více
než 8 hodin v rámci 24 hodin. Při výpočtu průměrné délky směny se vycházelo
z období 17 týdnů. Jde o takzvané referenční období.
Omezení počtu hodin pro zaměstnance pracující přes noc se nevztahuje na určité
skupiny zaměstnanců. Pokud potřebujete více informací o omezeních vztahujících
se na Vás, obraťte se na část Další pomoc.
Další pomoc
Citizens Advice Bureau (Informační kancelář pro občany)
Kanceláře Citizens Advice Bureau poskytují bezplatné, spolehlivé, objektivní a
nezávislé poradenství k jakémukoli druhu problémů, včetně práv zaměstnanců. V
případě potřeby vás mohou odkázat na specializovanější zdroj informací. Pro
nalezení nejbližší kanceláře CAB včetně takové, která poskytuje rady e-mailem,
klikněte na nejbližší CAB. Můžete se také podívat do místního telefonního seznamu.
Linka pomoci Pay and Work Rights
Pay and Work Rights je důvěrná linka pomoci, kde můžete získat informace o
Vašich právech a minimální pracovní mzdě. Linku pomoci lze kontaktovat na
telefonním čísle 0800 917 2368 (Minicom 0800 121 4042).
.
Další listy s přehledy základních skutečností a letáky Citizens Advice
 Dovolená a proplácení
dovolené
 Práva pracujících otců
Nemoc v práci
 Jak se řešit spory v
zaměstnání
 Nemoc v práci
 Mateřská dovolená
 Přestávky na odpočinek
v práci
 Mladí lidé a zaměstnání
 Volno
Tento list s přehledy základních skutečností sestavuje Citizens Advice, pracovní název
Národní asociace poradenských kanceláří pro občany. Jeho účelem je poskytnutí pouze
základních informací a neměl by být považován za vyčerpávající prezentaci zákona k danému
problému. Uvědomte si také prosím, že tyto informace se týkají pouze Anglie, Welsu a
Skotska. Tento list s přehledy základních skutečností byl naposledy aktualizován 6. dubna
3
Copyright © 2002-2014 Citizens Advice. All rights reserved
Registered charity no: 279057 Company no: 1436945 England
Adviceguide
Advice that makes a difference
www.adviceguide.org.uk
2014 a jeho revize probíhá každý měsíc. Pokud od doby, kdy jste tento list získali, uběhlo více
času, obraťte se prosím na Vaši místní kancelář Citizens Advice Bureau kvůli ujištění, zda
jsou tyto informace stále aktuální. Nebo navštivte naši webovou stránku www.adviceguide.org.uk - odkud si můžete aktuální znění stáhnout.
Copyright © 2002-2014 Citizens Advice. All rights reserved
Registered charity no: 279057 Company no: 1436945 England
4

Podobné dokumenty

Národní minimální mzda

Národní minimální mzda obrátit na linku pomoci Pay and Work Rights , jejíž pracovníci se mohou obrátit na agenturu vymáhající NMW. Tato agentura je vedena HM Revenue and Customs (neministerské oddělení britské vlády odpo...

Více

Nemoc v práci - Citizens Advice

Nemoc v práci - Citizens Advice Association of Citizen Advise Bureau (Národní asociace poradenských kanceláří pro občany). Jeho účelem je poskytnutí pouze základních informací a neměl by být považován za vyčerpávající prezentaci ...

Více

Adviceguide - Citizens Advice

Adviceguide - Citizens Advice Tento list s přehledy základních skutečností sestavuje Citizens Advice, pracovní název Národní asociace poradenských kanceláří pro občany. Jeho účelem je poskytnutí pouze základních informací a nem...

Více

Zpravodaj SVÍTÁNÍ 01-2016 - Středisko sociálních služeb Salvia

Zpravodaj SVÍTÁNÍ 01-2016 - Středisko sociálních služeb Salvia (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných p...

Více

Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání

Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání pracovník a snažíte se vyřešit problém v práci, je u vás mnohem pravděpodobnější než u jiných pracovníků, že přijdete o zaměstnání, ubytování spojené se zaměstnáním a dokonce i vaše právo k pobytu ...

Více

Impulzy, které změnily můj pohled na svět MOTIVAČNÍ IMPULZY E

Impulzy, které změnily můj pohled na svět MOTIVAČNÍ IMPULZY E jak o jiných lidech (o rodině, přátelích, nadřízených). Jaká energie z nich vyzařuje - je to energie pozitivní nebo negativní? Mluví o jiných lidech s úctou nebo hledají jejich chyby? S kterými lid...

Více

prosinec 2009

prosinec 2009 Božím. Jinak by jeho život neměl smysl. Od počátku až do konce jeho lidského života visí nad ním to Boží "musím", které zcela svobodně přijímá, které ho drtí a přitom je to jeho jediné štěstí. Až k...

Více