24.6. - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9

Transkript

24.6. - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9
Zápis ze zasedání výboru
Datum:
24.06.2004 20:00
Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9
Přítomen:
Hana Marková
Robert Stránský
David Vodehnal
Markéta Krčová
Nepřítomen:
Přizván:
pan a paní Nečasovi,
p. Dufek
Datum příštího zasedání:
21.07.2004 19:00
1) Uzavřené
a) Pan Končel, žádá o přesunutí stávajícího satelitu (umístěno na balkoně) na střechu.
Žádost bude projednána na shromáždění vlastníků.
Žádost byla projednána, výbor souhlasí, ale je nutné tuto žádost předložit k projednání a schválení na Schůzi vlastníků, která
rozhodla o zákazu instalace antén (satelitů) na střeše.
K rozhodnutí na Shromáždění VBJ byla předložena problematika umístění satelitu majitele bytu číslo
142 na střechu budovy B.
Hlasování:
Pro:
50,5 % přítomných spoluvlastníků (186/1000)
Zdrželi se:
40,0 % přítomných spoluvlastníků (147/1000)
Proti:
9,5 % přítomných spoluvlastníků ( 35/1000)
Návrh na přemístění satelitu byl schválen.
b) Výbor obdržel žádost o poražení javorů před budovou „B“ z důvodu zanesení odpadních svodů spadem.
Výbor zjistí případné povolení a žádost bude projednána na schůzi Vlastníků bytových jednotek.
Dle zjištění odbor životního prostředí oznamuje záměr pokácení stromů všem občanským sdružením
a je nutný jejich souhlas. Nutný je dále i konsenzus majitelů deklarovaný na shromáždění vlastníků.
Bude předloženo ke schválení na shromáždění vlastníků.
K rozhodnutí na Shromáždění VBJ byla předložena problematika kácení stromů před budovou „B“
z důvodu zanesení odpadních svodů spadem.
Hlasování:
Pro vykácení
9,0 % přítomných spoluvlastníků ( 33/1000)
Zdrželi se:
2,4 % přítomných spoluvlastníků ( 9/1000 )
Proti vykácení
88,6 % přítomných spoluvlastníků ( 326/1000)
Návrh na kácení porostů nebyl schválen.
c) Majitelé bytových jednotek budou vyzváni k požadavkům na možné naladění programů satelitu.
Problematika bude projednána na shromáždění vlastníků.
Byla předložena problematika na Shromáždění VBJ.
Zřízení nových programů na satelitu nebylo na období do příštího shromáždění schváleno.
d) Bude zřízena nová mřížka kanálu (vchod Zlatník, Kadeřník) u vstupu do budovy „B“.
Bude řešeno v jarních měsících.
Mřížka kanálu byla realizována.
Zajistí: Robert Stránský
e) Předložit ke schválení návrhy na odstranění zatékání, opravu venkovní stříšky vestibulu a opravu
oplechování nad garážemi. Bylo osloveno několik firem Arkona, Studio Conti, Prestiz, SO&TI a fa
Černý. Z předložených nabídek byla vybrána nabídka firmy Arkona (hlasování 5-0-0). Bude provedena
komplexní výměna oplechování garáží a oprava hydroizolace na střeše vestibulu.
Byla realizována objednávka. Objednávka byla připomínkována – realizace v mědi.
Provádí se.
Bylo realizováno.
Zajistí: Markéta Krčová
f) Vzhledem ke končící životnosti bytových vodovodních vodoměrů byly osloveny certifikované firmy
spolupracující s výrobcem vodoměrů – firmou KADEN. Jednalo se o firmy A-efekt, Havlín, Nova Bene
a Starplast.
Výbor hlasováním 5-0-0 vybral nabídku firmy Starplast, která bude objednána na výměnu všech
bytových vodoměrů. Před samotnou výměnou bude zajištěn odečet stavů vodoměrů. Výměna proběhne
nejdříve v průběhu dubna v návaznosti na dodávku samotných vodoměrů.
Byla realizována objednávka.
Bylo realizováno.
Zajistí: Markéta Krčová
g) Zborcená zeď na malé terase bytu 145.
Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu.
Majitel provedl opravu na své náklady.
Zajistí: Robert Stránský
h) Vlhká zeď na terase bytu 144.
Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu.
Majitel provedl opravu tmelením parapetu na své náklady.
Zajistí: Robert Stránský
i) Obráceně osazené parapety bytu 145.
Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu.
Po konzultaci s odbornou firmou je osazení správné a není zatím nutné přeplachování.
Zajistí: Robert Stránský
j) Prasklina kolem mezonetového bytu a výtahem na budově „B“.
Bude prověřeno a bude předložen návrh na opravu.
Majitel bytu dlouhodobě nepřítomen. Výbor od majitele bytu očekává návrh na realizaci opravy.
Zajistí:
Robert Stránský
k) Předložit ke schválení návrhy na výměnu vstupních dveří do vestibulu.
Pan a paní Nečasovi provedli nutnou opravu a přes zimní období se provoz dveří bude udržovat
formou oprav.
Na komplexní výměnu bylo osloveno několik firem HOCO, KTF a BALME. Z předložených
nabídek byla vybrána nabídka výrobce vysoko namáhaných dveří HOCO. Konkrétní typové
řešení je upřesněno v objednávce.
Byla realizována objednávka.
Byla zaplacena záloha na výrobu dveří, termín výměny do konce čtvrtého měsíce. O přesném
termínu výměny dveří bude výbor informovat.
Zadána výroba, z důvodu zpoždění zálohové platby bude termín výměny posunut. Majitelé
bytových jednotek budou vyrozumění o konečném termínu výměny.
Bylo realizováno.
Zajistí: Markéta Krčová
l) Výbor zajistil vymalování vestibulu, opravu a vymalování kočárkárny fi. Nečasovi za odměnu 2000 Kč
bez DPH. V této sumě je zároveň odměna za provedené stavební úpravy spojené s výměnou vodoměrů,
které provedli ve 2 bytech.
Bylo realizováno.
Zajistí: Markéta Krčová
m) Výbor zajistí opravu tlakové nádoby Reflex-variomatic V1/800 servisní firmou ZMK Praha s.r.o. Popis
poruchy - zařízení padá do poruchy od max. času dopouštění,je nutné resetování pak dotlakuje, ale při
provozu opět padá do poruchy
Bylo realizováno.
Zajistí: Robert Stránský
Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
2) Finance
a) Výbor byl seznámen s příjmy a výdaji za duben, květen, 2004. Byl projednán stav účtů Společenství.
Zajistí: Robert Stránský
-
Pohyb na účtě za měsíc květen
č. datum
59
7.5.2004
60
7.5.2004
61
11.5.2004
62
11.5.2004
63
11.5.2004
64
13.5.2004
65
18.5.2004
66
25.5.2004
67
25.5.2004
68
25.5.2004
69
25.5.2004
-
fond
F
P
V
T
T
P
P
P
Ú
F
K
dodavatel
Starplast
J.N.Nova
Chvojka Martin - MCH
Boukal Tomáš
PT, a.s.
ZŠ Litvínovská
Signet
Český mobil
Libuše Nečasová
Libuše Nečasová
Magistrát Hl.města Prahy
za co
montáž vodoměrů
Roční odměna + daň
servis výtahů
správa výměníku
teplo
pronájem sálu
webhosting
telefonní služby
úklidové služby
údržbářské práce
komunalni odpad
období
duben
duben
duben
05/04-05/05
kveten
kveten
kveten
1st half
částka
55 478,0 Kč
84 966,0 Kč
3 345,4 Kč
2 500,0 Kč
85 849,0 Kč
1 500,0 Kč
2 415,7 Kč
1 410,5 Kč
25 000,0 Kč
5 000,0 Kč
46 764,0 Kč
Pohyb na pokladně za měsíc květen
datum
1.5.2004
6.5.2004
6.5.2004
8.5.2004
15.5.2004
19.5.2004
22.5.2004
27.5.2004
29.5.2004
Položka
brano
poštovné odeslání vod. měřidel
telefonní kupon
telefonní kupon
Krabice odbočovací
Stěrka a krabice odbočovací
Nátěrové hmoty
poštovné
Tmelící a nátěrové hmoty
výdaj
974,0
3 341,0
600,0
550,0
26,0
232,0
699,0
87,0
405,0
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
b) Výbor nebyl seznámen s výkazem drobných prací a úklidu za duben, květen 2004.
Zajistí: David Vodehnal
strana 4 / 9
Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
3) Provozní záležitosti a opravy
a) Domluvit zřízení 2 parkovacích míst vedle budovy A po odsouhlasení majiteli oploceného parkoviště,
kteří vlastní ½ předmětného pozemku. Za souhlas s pronajmutím uvedeného prostoru pro parkování
bude majitelům oploceného parkoviště nabídnuto adekvátní protiplnění.
Výbor toto projednání odložil z důvodu chystané schůzky majitelů parkovacích míst (25.11.03)
k této problematice.
Bude předložena žádost majitelům oploceného parkoviště na schválení poskytnutí pronájmu
uvedeného prostoru. Za souhlas s bezplatným pronajmutím uvedeného prostor, Společenství bude
kompenzovat dodávku elektřiny pro elektrický pohon vrat .
Čeká se na souhlas všech majitelů parkovacích míst.
Bude řešeno v součinnosti s bodem 5/a
Zajistí: Robert Stránský
b) Výbor vypracuje plán investic .
Zajistí: Výbor
Kontrolní termín: Řešeno v součinnosti s bodem 5/a
Kontrolní termín: 31.12.2004
c) Bylo zjištěno špatné odvedení dešťové vody ze zastřešené terasy bytu 95.
Majitel byl osloven, aby zajistil urychlenou opravu.
Majitel bytu bude opětovně vyrozuměn a případné závady s porušením fasády a zatékáním do bytů bude
na jeho vlastní náklady.
Majitel bytu nereflektuje na výzvu, bude provedena osobní domluva.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: průběžný
d) Nájemník pronajatého parkovacího místa bude vyzván k doplacení nezaplacených pronájmů p.s.č. 2 –
2500 Kč. Dále bude upozorněn k dodržování pravidelných měsíčních plateb. V případě neplnění bude
vypovězena smlouva o pronájmu a místo bude pronajato jiným zájemcům.
Nájemník byl vyrozuměn.
Současný stav bude prověřen s JNNOVA.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.07.2004
e) Registrace domény na společenství a zprovoznění stránek společenství. Zajištění opravy faktur za
webhosting.
Zajistí: Markéta Krčová
Kontrolní termín: 31.07.2004
f) Zajištění změny v Obchodním Rejstříku.
Zajistí: Hana Marková
Kontrolní termín: průběžný
strana 5 / 9
Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
g) Výbor zajistí seznamovací schůzku se správní firmou JNNOVA.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.7.2004
h) Výbor prověří funkčnost podúčetu a případně zajistí sloučení na provozní účet z důvodu dlouhodobého
nevyužití.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.7.2004
i) Výbor navrhne a zajistí opravu zatékání do výměníku, opravu podhledu hlavního vchodu a odvodu vody
hlavního schodiště.
Zajistí: Markéta Krčová
Kontrolní termín: 31.8.2004
j) Výbor navrhne opravu zatékání do zadního schodiště.
Zajistí: Markéta Krčová
Kontrolní termín: 31.8.2004
k) Výbor zajistí zveřejnění instrukcí a postupů při případné havárii vody a elektřiny.
Zajistí: Hana Marková
Kontrolní termín: 31.8.2004
l) Výbor projednal žádost pana Bareše (byt 45) o instalaci poštovní schránky (větší formát).
Výbor s instalací souhlasí (4:0:0) za předpokladu, že původní schránka bude uvolněna. Nová
schránka bude stejného provedení jako dosud instalované a výbor určí umístění schránky. Pan Bareš
bude písemně vyrozuměn.
Zajistí: Hana Marková
Kontrolní termín: 31.7.2004
m) Zajistit řešení odstranění zápachu el. šachet.
Výbor zajistí přístup k sklepnímu prostoru a následné uzavření (utěsnění) prostoru zápachu.
Zadáno p. Nečasovi ke kontrole.
Výbor obdržel urgenci od pana Moravce a bude realizovat nápravu v co nejkratším termínu.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.7.2004
n) Zajistit vyřešení nedostatečné délky hadic hydrantů.
Bude řešeno prodloužením hadic hydrantů.
Zajistí: David Vodehnal
Kontrolní termín: 31.7.2004
o) Výbor obdržel žádost pana Tomši (byt 80) na zřízení zábradlí vnitřního schodiště vstupní haly.
Výbor žádost projedná na příští schůzi.
Zajistí: Markéta Krčová
Kontrolní termín: 31.7.2004
strana 6 / 9
Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
p) Výbor obdržel reklamace na správný odečet vody u bytových jednotek 131 a 63.
Výbor reklamaci projedná navrhne nápravu na příští schůzi.
Zajistí: Výbor
Kontrolní termín: 31.7.2004
q) Výbor zveřejní při příštím odečetu skutečnou spotřebu vody mezi patou domu a bytovými vodoměry.
Zajistí: Výbor
r) Výbor zpracuje výši nákladů na licence kódovaného příjmu.
Zajistí: Výbor
Kontrolní termín: 31.3.2005
Kontrolní termín: 31.10.2004
s) Výbor prověří a navrhne řešení opravy nefunkčního satelitního příjmu v bytech 96 a 102.
Zajistí: Hana Marková
Kontrolní termín: 31.7.2004
strana 7 / 9
Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
4) Nedodělky – REI
Fi REI byla prodána brněnské firmě zastupované Advokátní kanceláří JUDr. Roman Vaněk Těsnohlídkova 9
Brno 613 00, tel. 545 576 416. Po tel rozhovoru s touto kanceláří bude připraven oslovovací dopis s požadavky
k níže specifikovaným bodům (případně bodům z posledního jednání s REI) k dořešení.
Byl zaslán oslovovací dopis .
Nový majitel stížnost neřeší, bude požádána právní kancelář k posouzení a návrhu dalších kroků.
Stanovisko právní kanceláře je negativní z důvodu nedostatečné dokumentace, při předávání celého
objektu.
a) Zajistit dokončení oprav teras z důvodu zatékání dle smlouvy s firmou DRACO. Zajistit reinstalaci
slunolamů na nástavbách. Poté předat vyjádření REI.
Oprava byla dokončena. Faktura za 1.etapu byla zaslána na REI k proplacení. Čekáme na vyjádření
REI – Rekont.
Faktura za 2 a 3.etapu byla zaslána na REI k proplacení. REI bude vyzvána k uvedení bytu 84 do
původního stavu. Firma DRACO bude vyzvána k namontování slunolamů.
Právě probíhá úprava bytu 84 do puvodniho stavu fi. Remont.
Bude provedena dohoda s REI na zaplacení domluvených prací.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.7.2004
strana 8 / 9
Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
5) Investiční akce – schválené shromážděním
a) Předložit ke schválení realizaci závor u vjezdu na pozemky společenství.
Zajistit písemný souhlas majitelů oploceného pozemku.
Byla předložena nabídka fi IMA s.r.o a výbor rozhodl doplnit nabídku o servis a doplňující informace (funkčnost při
výpadku proudu, manuální a el. Otevírání, …), dále bylo rozhodnuto o předložení dalších (2) konkurenčních nabídek.
Byly předloženy nabídky firem JAZA , IMA, TOR, Robinson a EP. Výbor z těchto nabídek vybral fi. JAZA, IMA a EP. Na
příští schůzi bude vybrána konečná firma pro realizaci závor. Připravit souhlas k instalaci závor na pozemku majitelů
parkovacích míst.
Výbor rozhodl hlasováním (pro 4 proti 0) o výběru nabídky firmy IMA. Na příští schůzi bude předložena smlouva o
realizaci závor s touto firmou.
Byl předložen návrh smlouvy o realizaci .
Výbor nemá stále souhlas od všech majitelů parkovacích míst k instalaci závor.
Výbor obdržel souhlasy majitelů spodního parkovacího stání a problematiku projedná na příští
schůzi
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.7.2004
b) Předložit ke schválení návrhy na plůtek oddělující pozemky Společenství od ulice Litoměřická.
Bude řešeno v návaznosti na instalaci závor.
Zajistí: Hana Marková
Kontrolní termín:
Řešeno v součinnosti s bodem 5/a
c) Předložit ke schválení návrh na zaplachtování pískoviště a následnou výměnu písku.
Výbor projednal připomínky na zaplachtování pískoviště a rozhodl o zakrytí prodyšným materiálem
(sítí), která zabrání tvorbě plísní a zadržování vody. Výměna písku bude řešena na jaře.
Výbor realizoval síť na zakrytí pískoviště a provede výměnu písku v měsíci červenci.
Zajistí: Robert Stránský
Kontrolní termín: 31.7.2003
d) Zajistit nabídku a návrh na komplexní rekonstrukci vodovodní přípojky k domu.
Zajistí: Markéta Krčová
Kontrolní termín: 31.10.2004
e) Výbor zajistí výběrové řízení na novou správní firmu.
Zajistí: Výbor
Kontrolní termín: 31.10.2004
f) Výbor zajistí nabídku a návrh na opravu fasády.
Zajistí: Markéta Krčová
Kontrolní termín: 31.10.2004
Vypracoval
Robert Stránský
strana 9 / 9

Podobné dokumenty

8.4. - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9

8.4. - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9 e) Nájemník pronajatého parkovacího místa bude vyzván k doplacení nezaplacených pronájmů p.s.č. 2 – 2500 Kč. Dále bude upozorněn k dodržování pravidelných měsíčních plateb. V případě neplnění bude ...

Více

11.3. - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9

11.3. - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9 Byly předloženy nabídky firem JAZA , IMA, TOR, Robinson a EP. Výbor z těchto nabídek vybral fi. JAZA, IMA a EP. Na příští schůzi bude vybrána konečná firma pro realizaci závor. Připravit souhlas k ...

Více