Desetina století Tenth of the Century

Transkript

Desetina století Tenth of the Century
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
Desetina století
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
Te n t h o f t h e C e n t u r y
Celý rok 2004 se nesl v duchu jubilejního 10. výročí
The entire year 2004 was in the spirit of the 10th an-
existence akciové společnosti. Již deset let uplynulo od
n i v e r s a r y o f t h e s t o c k c o m p a n y ’ s e x i s t e n c e . Te n y e a r s
okamžiku osamostatnění teplárenského závodu Plzeň od
have already passed since the heat-producing plant Plzeň
státního podniku Západočeské energetické závody a jeho
became independent from the state-owned enterprise
zápisu do obchodního rejstříku pod názvem Plzeňská
c a l l e d Z á p a d o č e s k é e n e r g e t i c k é z á v o d y a n d w a s i n c o r-
t e p l á r e n s k á , a . s . Po č á t k e m r o k u 1 9 9 4 s e z a č a l a o d v í-
p o r a t e d i n t h e Tr a d e Re g i s t e r a s P l z e ň s k á t e p l á r e n s k á ,
jet novodobá historie společnosti, která zásadní měrou
a.s. The company ’s modern history started at the begin-
přispívá k tepelné pohodě převážné většiny bytových
ning of 1994 and, these days, the company substantially
domů a staveb na území města Plzně.
contributes to heat comforts in vast majority of houses
Za uplynulé desetileté období se společnost dostala
and buildings throughout the City of Plzeň.
díky svým optimálně zvoleným podnikatelským aktivitám
D u e t o i t s b u s i n e s s a c t i v i t i e s c h o s e n o p t i m a l l y, t h e
mezi společnosti prosperující, mezi společnosti dobře
company has got, in the past ten years, among the
r e p r e z e n t u j í c í P l z e ň s k ý k r a j . S p o l e č n o s t b y l a v ž d y p ř í-
companies that are prosperous and represent the Plzeň
stupná novým směrům v energetickém sektoru a nebála
Re g i o n w e l l . I t h a s a l w a y s b e e n o p e n t o n e w t r e n d s i n
se používat nejmodernější technická řešení. Důkazem
the heat-producing sector and has never been afraid
je například výstavba moderního fluidního kotle K6 či
to use the latest technical solutions. There is a lot
o d s i ř o v a c í j e d n o t k y, z a h á j e n í s p a l o v á n í d ř e v n í š t ě p k y
of evidence such as construction of the modern K6
n e b o v č a s n á a v e l m i ú s p ě š n á t e c h n i c k á p ř í p r a v a c e n t-
fluidised bed boiler and desulphurisation unit, start of
rálního zdroje na otevření trhu s elektrickou energií.
combustion of wood chips and early and very successful
Za průkopnictví v novém směru využití tepelné energie
technical preparation of the central source for opening
pro výrobu energie chladu absorpční metodou získala
the electric power market. In 2003, the company was
společnost v roce 2003 ocenění „Energetický projekt
g r a n t e d t h e “ Po w e r- p r o d u c i n g P r o j e c t o f t h e Ye a r ”
roku“.
award for trail blazing in a new trend concerning use
Těchto dlouhodobě velice dobrých výsledků by
nebylo možné dosáhnout bez aktivního přístupu všech
of the heat power for production of the cold power
by way of the absorption method.
z a m ě s t n a n c ů s p o l e č n o s t i , b e z p o d p o r y a k c i o n á ř ů a d ů-
I t w o u l d n e v e r b e p o s s i b l e t o a c h i e v e t h e s e l o n g-
věře obchodních partnerů. Jako poděkování zorgani-
-lasting and very good results without active approach
z o v a l a s p o l e č n o s t t ř i s p o l e č e n s k é a k c e . Pr o z á s t u p c e
of all company ’s employees, support of shareholders
akcionářů, vedení m ě s t a a k l í č o v ý c h p a r t n e r ů p r o b ě h l o
and trust of business partners. In order to express
1 1 . č e r v n a v a r e á l u Z á m e c k é h o s t a t k u B ý k o v p r e z e n-
its thanks, the company arranged three social events.
t a č n ě - s p o l e č e n s k é o d p o l e d n e p o d n á z v e m „ Pe k l o n a
The presentation and social afternoon called “Hell in
Býkově aneb horké chvilky s Plzeňskou teplárenskou“.
B ý k o v o r H o t M o m e n t s w i t h t h e P l z e ň Po w e r- p r o d u-
Bohatý kulturní program byl ukončen nádherným ohňo -
c i n g C o m p a n y ( Pe k l o n a B ý k o v ě a n e b h o r k é c h v i l k y
strojem. Zaměstnanci se naproti tomu mohli 14. května
s Plzeňskou teplárenskou)“ took place on 11th June
p o b a v i t n a p l e s e v k u l t u r n í m z a ř í z e n í Pe k l o , k d e b y l a
at the Býkov Chateau Farm and it was arranged for
pro ně připravena kr om ě k ult ur níh o pro gra mu i bo hat á
shareholders, the city government and key partners.
tombola. Osmnáct pracovníků si také odneslo Čestné
Magnificent firework concluded the plentiful cultural
uznání za dlouhodobý přínos pro společnost. Na závěr
programme. On the other hand, a ball with the cultural
roku pak proběhlo již tradiční posezení vrcholového
programme and abundant tombola was arranged for the
managementu společnosti se zaměstnanci v restauraci
e m p l o y e e s a n d i t t o o k p l a c e a t t h e Pe k l o C o m m u n i t y
Spilka za doprovodu hudební skupiny Atlantik. Jako
Centre on 14th May. Eighteen employees were granted
poprvé byla tato společenská akce využita pro pře-
Certificates of Merit for being long-lasting assets for the
d á n í „O c e n ě n é h o p r a c o v n í k a r o k u “ . M e z i o c e n ě n ý m i
c o m p a n y. T h e n , t h e t r a d i t i o n a l g e t - t o g e t h e r o f t h e t o p
byli Ing. Vlastimil Borecký, vedoucí projektu 4. etapa
management with employees was arranged at the Na
výstavby za úspěšnou realizaci suchého kondenzátoru
Spilce Restaurant to the accompaniment of the Atlantik
na TG1, Otakar Hamták, vedoucí zauhlování a správce
B a n d a t t h e e n d o f t h e y e a r. F o r t h e f i r s t t i m e , t h i s
v l e č k y z a z v l á d n u t í p r o b l e m a t i k y š t ě p k y, I n g . K a r e l
social event served for giving away the „Employee of
Hrubý, vedoucí oddělení obchodu - elektrická energie
t h e Ye a r “ a w a r d . T h e m a n a g e m e n t a p p r e c i a t e d m e r i t s
z a n a d s t a n d a r d n í p ř í s t u p k p r o d e j i e l e k t ř i n y, Ro m a n
of the following employees - Ing. Vlastimil Borecký,
Klimeš, vedoucí skládky Chotíkov za zvládnutí provo-
project manager of the 4th construction stage, was
z u s k l á d k y C h o t í k o v, I v a n Ko n á š , v e d o u c í d o p r a v y z a
appreciated for the successful implementation of the
nadstandardní přístup k prodeji služeb autodopravy, Petr
dry TG1 condenser; Otakar Hamták, coaling manager
Seidl, vedoucí správy zařízení za koordinaci rozsáhlých
and siding administrator, was appreciated for managing
o p r a v K 4 a M g r. V l a d i m í r Š t ’ o v í č e k , v e d o u c í c h e m i k z a
p o i n t s a t i s s u e c o n c e r n i n g w o o d c h i p s ; I n g . Ka r e l H r u-
a k c i p i t n á v o d a p r o P l z e ň s k ý Pr a z d r o j .
bý, manager of the commercial department - electric
Společnost věří, že další nové desetiletí své existen-
p o w e r, w a s a p p r e c i a t e d f o r h i s a b o v e - s t a n d a r d a p p r o -
ce bude neméně úspěšné jako to uplynulé, a že si své
a c h t o e l e c t r i c i t y s a l e s ; Ro m a n K l i m e š , m a n a g e r o f t h e
postavení prosperující společnosti podporující veškeré
waste dump in Chotíkov, was appreciated for managing
oblasti života v krajském městě Plzni upevní.
o p e r a t i o n o f t h e w a s t e d u m p ; I v a n Ko n á š , t r a n s p o r t
manager, was appreciated for his above-standard appro a c h t o s a l e s o f t r a n s p o r t s e r v i c e s ; Pe t r S e i d l , m a n a g e r
of the equipment administration, was appreciated for
coordination of extensive repairs concerning K4; and
M g r. V l a d i m í r Š t ’ o v í č e k , h e a d c h e m i s t , f o r t h e d r i n k i n g
water for Pilsner Urquell project.
The company believes that the new upcoming decade
of its existence will be as successful as the past decade
and its position of the prosperous company supporting
all spheres of living in the regional city of Pilsen will
stabilise even more.
64
65
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
Příloha účetní závěrky
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
Appendix to Final Accounts
2004
1. Charakteristika společnosti
1.1 Založení společnosti
Plzeňská teplárenská, a. s. Plzeň se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 304 10, byla založena
1. ledna 1994 jako akciová společnost a je zapsána do
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 392.
Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné
energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou.
1.2 Hlavní akcionáři
K 31. 12. 2004 dle údajů SCP město Plzeň vlastnilo
podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 82,8 %,
vlastní akcie v majetku Plzeňské teplárenské, a.s. před stavovaly podíl 16,5 % a ostatní právnické a fyzické
osoby vlastnily podíl 0,7 %.
Dle § 186a, odst. 7 Obchodního zákoníku odkoupil
dne 10. 1. 2005 akcionář město Plzeň 194 589 ks akcií
ve vlastnictví společnosti nabytých v rámci veřejného
návrhu smlouvy. K datu 10. 1. 2005 město Plzeň vlastnilo
podíl na základním jmění společnosti ve výši 99,2 %
a ostatní právnické a fyzické osoby 0,8 %.
1.3 Změny v obchodním rejstříku
V roce 2004 byly provedeny následující změny
v obchodním rejstříku:
Usnesením Krajského soudu v Plzni, které nabylo
právní moci dne 8. 12. 2004:
1. Výmaz
A kc i e: 1 1 87 45 0 k s k m e n o v é a k c i e n a m a j i t e l e v e j m enovité hodnotě 1.000,- Kč v zaknihované podobě
2. Zápis
A k c i e : 1 1 8 7 4 5 0 k s k m e n o v é a k c i e n a j m é n o v e j m enovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě
3. Zápis dalších předmětů podnikání:
- reklamní činnost a marketing
- s l u ž b y v o b l a s t i a d m i n i s t r a t i v n í s p r á v y a s l u ž b y o r g anizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických
osob
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu
4. Zápis členky dozorčí rady Simony Spalové,
r. č . 7 4 5 4 1 8 / 2 1 9 7 , b y t e m P l z e ň , H o d o n í n s k á 5 3
5. Zápis nového funkčního období člena dozorčí rady
Dipl. - Ing. Gerta Wölfela, který byl opakovaně zvolen.
Zápis byl proveden na základě usnesení řádné valné
hromady společnosti ze dne 23. 6. 2004.
1. Company Description
1.1 Incorporation of the Company
Plzeňská teplárenská, a. s. Plzeň with a registered
office in Plzeň Doubravecká 2578/1, post code: 304 10,
was established on 1st January 1994 as a public limited
company and it was incorporated in the Companies´
Re g i s t e r a t t h e C o u n t y C o u r t i n P l z e ň , S e c t i o n B , I nsert 392.
T h e p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e r m a l e n e r g y,
electricity production and selling electricity represent
the main company activities.
1.2 Main Shareholders
According to the SCP data on 31. 12. 2004 the
City of Plzeň owned a basic company capital share
a m o u n t i n g t o 8 2 , 8 % , t r e a s u r y s t o c k o w n e d b y P l z e ňská teplárenská, a.s. represented the share of 16,5 %,
and other legal entities and natural persons owned the
share of 0,7 %.
In accordance with Section 186a Paragraph 7 of the
Commercial Code the City of Plzeň, a shareholder, bou ght 194 589 shares on 10. 1. 2005 that were acquired
by the company during a public draft contract. Up to
10. 1. 2005 the City of Plzeň owned a basic company
capital share amounting to 99,2 % and other legal entities
and natural persons owned the share of 0,8 %.
1 . 3 A m e n d m e n t s i n t h e C o m p a n i e s ´ Re g i s t e r
In 2004 the following amendments were carried out
i n t h e C o m p a n i e s ´ Re g i s t e r :
By the order of the County Court in Plzeň that
came into force on 8. 12. 2004:
1. Erasure
Shares: 1 187 450 equity bearer shares in the nominal
value of 1,000.- CZK in a registered form
2 . Re g i s t r a t i o n
Shares: 1 187 450 equity bearer shares in the nominal
value of 1,000.- CZK in a documentary form
3 . Re g i s t r a t i o n o f o t h e r t y p e s o f e n t e r p r i s i n g :
- Advertising and marketing
- Administrative services and services of the organisational and economic character for legal entities and
natural persons
- Operating public water mains and sewer systems
4 . Re g i s t r a t i o n o f a n e w m e m b e r o f t h e S u p e r v i s o r y
Board Ms Simona Spalová, birth number 745418/2197,
residing at Plzeň, Hodonínská 53
1.4 Organizační struktura společnosti
V roce 2004 byli v přímé podřízenosti generálního
ředitele tři o d b o r n í ř e d i t e l é ( v ý r o b n í ř e d i t e l , o b c h o d n í
ředitel a technický ředitel), kteří řídili tři hlavní úseky
společnosti. Od 1. 1. 2002 byl generálním ředitelem
j m e n o v á n M g r. To m á š D r á p e l a .
Vnitřní organizace společnosti je řízena organizačním řádem, který dle stanov společnosti schvaluje
představenstvo.
1.5 Statutární orgány
Představenstvo
Ing. Miroslav Levora - předseda
M g r. Ka r e l Pa l e č e k - m í s t o p ř e d s e d a
M g r. To m á š D r á p e l a - č l e n
I n g . Pe t r N á h l í k - č l e n
Pe t r Š t r u n c - č l e n
5 . Re g i s t r a t i o n o f a n e w t e r m o f o f f i c e f o r a m e m b e r
of the Supervisory Board Mr Gert Wölfel, certified
e n g i n e e r, w h o w a s r e - e l e c t e d
The registration carried out was based on the resolution
of the Company General Meeting of 23. 6. 2004.
1.4 Company Organisational Structure
In 2004 three specialist managers were directly
s u b o r d i n a t e t o t h e D i r e c t o r G e n e r a l ( Pr o d u c t i o n M an a g e r, B u s i n e s s M a n a g e r a n d Te c h n i c a l M a n a g e r ) a n d
t h e y m a n a g e d t h e m a i n s e c t i o n s o f t h e c o m p a n y. S i n c e
1 . 1 . 2 0 0 2 M r. To m á š D r á p e l a , M g r, h a s b e e n i n t h e
position of the Director General.
The internal company organisation is regulated by
organizational rules which are approved by the Board
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e C o m p a n y C h a r t e r.
1.5 Statutory Organs
Dozorčí rada
I n g . Ra d m i l a Č e c h o v á - p ř e d s e d k y n ě
Ing. Jiří Fencl - místopředseda
M g r. Ka r e l S y k a - č l e n
Dipl. Ing. Gert Wölfel - člen
L u k á š Pa l e č e k - č l e n
Ing. Vladislav Krásný- člen
I n g . Ka r e l D o s t á l - č l e n
Fr a n t i š e k M a c h - č l e n
Simona Spalová - členka
Board of Directors
Ing. Miroslav Levora - Chair
M g r. Ka r e l Pa l e č e k - D e p u t y C h a i r
M g r. To m á š D r á p e l a - M e m b e r
I n g . Pe t r N á h l í k - M e m b e r
Pe t r Š t r u n c - M e m b e r
Supervisory Board
I n g . Ra d m i l a Č e c h o v á - C h a i r
Ing. Jiří Fencl - Deputy Chair
M g r. Ka r e l S y k a - M e m b e r
Dipl. Ing. Gert Wölfel - Member
L u k á š Pa l e č e k - M e m b e r
Ing. Vladislav Krásný- Member
I n g . Ka r e l D o s t á l - M e m b e r
Fr a n t i š e k M a c h - M e m b e r
Simona Spalová - Member
Na jednání řádné valné hromady společnosti
23. 6. 2004 byl z důvodu ukončení funkčního období
odvolán člen dozorčí rady Dipl. - Ing. Gert Wölfel.
Členy dozorčí rady byly zvoleni:
Dipl. - Ing. Gert Wölfel a Simona Spalová.
During the General Meeting of 23. 6. 2004 a member
of the Su pervis ory Bo ard, Gert Wölfe l, Cer t. E ng., was
removed from his position due to the termination of
his term of office.
The following were elected to become members of
the Supervisory Board: Gert Wölfel, Cert. Eng., and
Simona Spalová.
68
69
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
1 . 6 Pr a c o v n í c i , o s o b n í n á k l a d y
1 . 6 S t a f f, S t a f f C o s t s
Celkové osobní náklady byly vyplaceny ve výši
158.140 tis. Kč - viz tabulka k bodu 3.4.2.
Generální ředitel a odborní ředitelé používají pro
služební a osobní účely osobní automobily společnosti.
V prosinci používal pro služební a osobní účely osobní
a u t o m o b i l i v e d o u c í p r o j e k t u 4 . e t a p y v ý s t a v b y, j e h o ž
The total staff costs paid amounted to 158,140
t h o u s a n d C z e c h c r o w n s , s e e Ta b l e 3 . 4 . 2 .
The Director General and Specialist Managers use
company cars for business trips and their personal use.
In December the Project Manager for the 4th cons t r u c t i o n s t a g e a l s o u s e d a c o m p a n y c a r. T h e Pr o j e c t
středisko bylo vytvořeno s platností od 1. 12. 2004.
Manager´s centre was created with the validity from
1. 12. 2004.
1.7 Uložení výroční zprávy
Výroční zpráva společnosti je k dispozici v sídle
společnosti a k nahlédnutí ve sbírce listin, která je sou částí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 392.
1 . 7 F i l i n g o f t h e A n n u a l Re p o r t
The Company Annual Report is available at the
Company Headquarters and it can be viewed in the
c o l l e c t i o n o f d o c u m e n t s w h i c h a r e a p a r t o f t h e C o mp a n i e s ´ Re g i s t e r a t t h e C o u n t y C o u r t i n P l z e ň , S e c t ion B, Insert 392.
2. Účetní metody a obecné účetní zásady
2.1 Základ účetnictví
Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví
č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění
p o z d ě j š í c h z m ě n a d o d a t k ů a s n í m s p o j e n ý c h p r o v áděcích opatření.
2.2 Způsoby ocenění
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hm o t n ý a n e h m o t n ý m a j e t e k j e o c e n ě n
pořizovacími cenami. Movitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn
dle znaleckého po s u d k u . N e m o v i t ý m a j e t e k v l o ž e n ý d o
Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn ve
v ý š i p ů v o d n í z ů s t a t k o v é ú č e t n í c e n y.
V roce 2004 byl jako hmotný dlouhodobý majetek
klasifikován majetek se vstupní cenou 20.000,- Kč a vyšší,
s provozně-technickými funkcemi delší než jeden rok,
jako nehmotný dlouhodobý majetek se vstupní cenou
20.000,- Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti delší než
jeden rok.
2. Accounting Methods and General Accounting
Re g u l a t i o n s
2.1 Accounting Base
The accounting methodology is regulated by the
Accounting Act No. 563/91 Coll. and Decree number
5 0 0 / 2 0 0 2 C o l l . a s a m e n d e d , a n d b y t h e r e l a t e d p r o c edural regulations.
2 . 2 Wa y s o f Va l u a t i o n
F i xe d Ta n g i b l e a n d I n t a n g i b l e A s s e t s
Fixed tangible and intangible assets are valued at
purchase costs. Movable assets invested into Plzeňská
teplárenská, a.s. in 1997 were individually valued in
an expert´s report. Immovable assets invested into
Plzeňská teplárenská, a.s. in 1998 were valued at the
original net book value.
In 2004 assets with a market entry price of
20,000 CZK and higher and operational and technical
Dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem
je též drobný hmotný a nehmotný majetek, který byl
pořízen v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2001.
Cenné papíry
Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořiz o v a c í c e n o u . Po ř i z o v a c í c e n o u j s o u o c e n ě n y i v l a s t n í
akcie a směnky držené do splatnosti.
Najatý majetek
M a j e t e k m ě s t a P l z n ě b y l d á n d o p r o n á j m u P l z e ňské teplárenské a.s. od 1. 1. 1999, na základě smlouvy
o komplexním pronájmu. Byl oceněn zůstatkovou účetní
cenou v hodnotě 304.688 tis. Kč.
Od 1. 1. 2000 byla část najatého majetku předána
při převedení sítí Plzeňské distribuci tepla, a.s. v účetní
zůstatkové ceně 82.287 tis. Kč.
V letech 2001 až 2003 byl přidán do pronájmu na
základě dodatků ke smlouvě nový majetek v hodnotě
91.523 tis. Kč. (převážně horkovodní rozvody).
V roce 2002 byl z pronájmu vyčleněn majetek v účetní zůstatkové ceně 9.944 tis. Kč (strojovna a filtr na
functions longer than one year were classed as fixed
tangible assets, and assets with a market entry price of
2 0 , 0 0 0 C Z K a n d a u s a b l e l i f e l o n g e r t h a n o n e y e a r.
Small tangible and intangible assets, acquired during
t h e p e r i o d o f 1 . 1 . 1 9 9 4 t o 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 , a r e a l s o c o nsidered to be fixed tangible and intangible assets.
Securities
L o n g - t e r m p r o p e r t y s h a r e s a r e v a l u e d a t t h e i r a cquisition price. The same is valid for treasury stock
and bills of exchange held till the due date.
Re n t e d p r o p e r t y
Plzeňská teplárenská a.s. has been renting property
from the City of Plzeň since 1. 1. 1999 on the basis of
the Comprehensive Lease Contract. The property has
been valued at the net book value of 304,688 thousand
CZK.
A p a r t o f t h e r e n t e d p r o p e r t y, a t t h e n e t b o o k v alue of 82,287 thousand CZK, was handed over during
the transfer of networks to Plzeňská Distribuce on
1. 1. 2000.
L e t n é , o b j e k t D Z T n a Ka r l o v a r s k é ) d l e p ř í l o h y k d o d a t k u s m l o u v y.
O d 1 . 1 . 2 0 0 4 b y l p ř i d á n d o p r o n á j m u n o v ý m a j etek v hodnotě 8.997 tis. Kč. Jedná se o horkovodní
r o z v o d y.
Po z e m k y
V roce 2004 byly pořízeny pozemky v katastru
Plzeň-Božkov v hodnotě 5 tis. Kč.
Zásoby
Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami.
Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní
p o p l a t k y, p o š t o v n é , d o p r a v n é a p o d .
Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá
m e t o d a F I F O, k d y c e n a p r o o c e n ě n í p ř í r ů s t k u z á s o b
s e p o u ž i j e j a k o p r v n í c e n a p r o o c e n ě n í ú b y t k u . Pa l i v o
oceňujeme průměrnými cenami.
During the years of 2001 to 2003 new properties
w e r e i n c l u d e d i n t o t h e l e a s e o n t h e b a s i s o f s u b - c o ntracts. The property values amounted to 91,523 thousand
CZK (mainly the hot water distribution system).
In 2002 property at a net book value of 9,944 thousand CZK was excluded from the lease (a machine
room and a filter plant on Letná, a DZT building on
Ka r l o v a r s k á ) i n a c c o r d a n c e w i t h a n a p p e n d i x t o t h e
sub-contract.
S i n c e 1 . 1 . 2 0 0 4 n e w p r o p e r t y r e l a t e d t o a h o t w ater distribution system, to the value of 8,997 thousand
CZK, was added to the lease.
Land
In 2004 land to the value of 5 thousand CZK was
a c q u i r e d i n t h e c a d a s t r a l a r e a o f P l z e ň - B o ž k o v.
Stock
Purchased stock is valued at acquisition prices. The
acquisition price includes the price of acquired material,
c u s t o m s d u t y, p o s t a g e s , t r a n s p o r t e t c .
The FIFO method is used for delivery ex stock
(except for fuels) when the valuation price of stock
increment is used as the first price for the valuation
o f d e c r e a s e . Fu e l i s v a l u e d a t a v e r a g e p r i c e s .
2.3 Odpisové metody
M a j e t e k s p o l e č n o s t i j e o d e p i s o v á n n a z á k l a d ě o dpisového plánu. Účetní odpisy jsou uplatňovány podle
plánované délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně
pravidelně od doby uvedení do užívání.
Majetek společnosti je odepisován účetně i daňově
lineárním způsobem.
2.3 Depreciation Methods
Company property is written off on the basis of
a d e p r e c i a t i o n p l a n . B o o k d e p r e c i a t i o n i s a p p l i e d a ccording to the planned length of property service life.
Depreciation is carried out on regular monthly basis
from the date of first use.
In terms of accounting and taxes Company assets
a r e w r i t t e n o f f i n a l i n e a r w a y.
70
71
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
2.4 Přepočty cizích měn
2.4 Foreign Currency Conversion
Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
byl používán platný denní kurs ČNB v den uskutečnění
účetního případu. V roce 2004 jsme účtovali v cizích
měnách pouze při n á k u p u n ě k t e r ý c h s l u ž e b a m a t e r i á l u
a z a h r a n i č n í s l u ž e b n í c e s t y. Ž á d n ý j i n ý m a j e t e k v c i z í
měně Plzeňská teplárenská, a.s. nemá.
A v a l i d Č N B r a t e o f e x c h a n g e o n t h e d a y o f a p a rticular accounting event is used for the conversion of
f i g u r e s i n f o r e i g n c u r r e n c y. I n 2 0 0 4 w e a c c o u n t e d i n
foreign currencies only when purchasing certain types
of services, material and during business trips abroad.
P l z e ň s k á t e p l á r e n s k á , a . s . h a s n o o t h e r f o r e i g n c u rrency assets.
2.5 Stanovení opravných položek
Opravná položka k nabytému majetku - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Opravná položka k nabytému majetku byla vytvořena
v roce 1998, k vloženému nemovitému majetku ve výši
rozdílu mezi zůstatkovou účetní cenou a cenou určenou
z n a l e c k ý m p o s u d k e m , k d y ž t a t o j e z a p s á n a v o b c h o dním rejstříku. Opravná položka se odepisuje měsíčně
do nákladů po dobu 15 let (7.612 tis. ročně).
Opravná položka k pohledávkám
V roce 2004 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám
- zákonné ve výši 159 tis. Kč
Celkem vytvořené opravné položky k pohledávkám
činí
- zákonné 1.019 tis. Kč
- účetní 1.304 tis. Kč
2.5 Determining Adjusting Entries
A d j u s t i n g E n t r y f o r A c q u i r e d Pr o p e r t y
- Va l u a t i o n D i f f e r e n c e f o r A c q u i r e d Pr o p e r t y
An adjusting entry for acquired property was created
in 1998, for the invested intangible assets the entry
corresponds with the difference between the net book
value and the price determined by an expert´s report,
with the price registered in the Companies´ registers.
The adjusting entry is written off on a monthly basis for
the period of 15 years (7,612 thousand a year).
A d j u s t i n g E n t r y f o r Re c e i v a b l e s
In 2004 adjusting entries for receivables were
created
- Statutory amounting to 159 thousand CZK
In total the adjusting entries created for receivables
amount to:
- Statutory: 1,019 thousand CZK
- Accounting: 1,304 thousand CZK
2.6 Změna účetních zásad a metod
V roce 2003 nedošlo k žádným změnám v účetních
zásadách a metodách.
3. Doplňující údaje k rozvaze, výkazu zisků
a ztrát
3 . 1 Pr o v o z
P l z e ň s k á t e p l á r e n s k á , a . s . k r o m ě c e n t r á l n í t e p l á rny a primárních napáječů provozovala v letech 1996,
1997 na základě usnesení orgánů města Plzně téměř
celý systém centrálního zásobování teplem zahrnující
lokální výtopny Bory, Doubravka, Letná, a od roku 1998
Světovar včetně příslušných rozvodů a výměníkových
s t a n i c . J e d n a l o s e o p o d s t a t n o u č á s t m a j e t k u b ý v a l ého s. p. TEZA, pronajatého městem Plzeň Plzeňské
teplárenské, a.s. na základě smlouvy o nájmu včetně
příslušných dodatků.
V roce 1999 se uvedl do provozu nový fluidní kotel
K6 a kondenzační odběrový turbogenerátor TG2.
V roce 2000 byla odstavena výtopna Letná a začalo se
s demontáží zařízení. Celkový instalovaný tepelný výkon
se tak snížil z 637 MW na 604,5 MW. Na počátku tohoto
roku byly předány sekundární rozvody tepla a výměníkové
stanice firmě Plzeňská distribuce tepla, a.s.
2 . 6 A l t e r a t i o n o f A c c o u n t i n g Re g u l a t i o n s
and Methods
There was no change in the accounting regulations
and methods in 2003.
3. Additional Data for the Balance Sheet and the
Pr o f i t a n d L o s s S t a t e m e n t
3.1 Operation
Apart from the Central Heat Plant and primary fee ders, in 1996 and 1997, based on the resolution of the
City of Plzeň organs, Plzeňská teplárenská, a.s. operated
nearly the entire system of central heat distribution
i n c l u d i n g l o c a l d i s t r i c t h e a t p l a n t s i n B o r y, D o u b r a v k a ,
Letná, and since 1998 it has been supplying heat for
Světovar including the relevant distribution systems
and heat exchange units. Most of the assets used had
belonged to the former state owned company TEZA
w h i c h w a s l e a s e d b y t h e C i t y o f P l z e ň t o P l z e ň s k á t e plárenská, a.s. on the basis of a lease contract including
relevant sub-contracts.
I n 1 9 9 9 a n e w f l u i d b o i l e r K 6 a n d a c o n d e n s i n g o f f-take turbo generator TG2 were put into operation.
V roce 2001 se ukončilo plavení popelovin na slož i š t ě B o ž k o v.
V roce 2002 proběhla demolice výtopny Letná a Dod a t k o v é h o z d r o j e Ko š u t k a . N a C Z T P l z e ň b y l u k o n č e n
provoz horkovodního kotle K1. Celkový instalovaný
t e p e l n ý v ý k o n s e s n í ž i l z 6 0 4 , 5 M W n a 5 5 6 , 1 M W.
C e l k o v ý i n s t a l o v a n ý e l e k t r i c k ý v ý k o n j e 1 0 5 M W.
V roce 2003 se na výtopně Bory ukončil provoz
k o t l e LO O S a s n í ž i l y s e i n s t a l o v a n é v ý k o n y o s t a t n í c h
k o t l ů z 5 5 , 7 M W n a 3 4 , 5 M W, t z n . s n í ž e n í c e l k o v é h o
i n s t a l o v a n é h o t e p e l n é h o v ý k o n u n a 5 3 4 , 9 M W.
V roce 2003 byla uvedena do provozu stanice chladu
v P l z e ň s k é m Pr a z d r o j i .
V roce 2004 byly zprovozněny stanice chladu pro
Fakultní nemocnici na Lochotíně a pro Západočeskou
universitu na Borech. V tomto roce byl postaven a zpro vozněn suchý kondenzátor pro TG1 a vykládací zařízení
na dopravu dřevních štěpků.
3 . 2 Po ř í z e n í m a j e t k u
Na pořízení hmotného a nehmotného dlouhod o b é h o m a j e t k u b y l o v r. 2 0 0 4 v y n a l o ž e n o c e l k e m
227.424,195 tis. Kč. Investice pokryté z vlastních
zdrojů společnosti byly ve výši 207.722,5 tis. Kč,
za zbylých 19.701,7 tis. Kč byly pořízeny investice
z odpisů pronajatého majetku města Plzně v oblasti
k o l e k t o r ů a r o z v o d ů t e p l a . Te n t o m a j e t e k b y l č á s t e čně převeden formou prodeje městu Plzeň zápočtem
proti platební povinnosti Plzeňské teplárenské, a.s. ze
smlouvy o komplexním pronájmu majetku města Plzně.
Převedený majetek byl v hodnotě 16.742,036 tis. Kč vč.
D P H. Č á s t n e d o k o n č e n ý c h i n v e s t i c b u d e p ř e v e d e n a p o
d o k o n č e n í v r. 2 0 0 5 .
Ve z d r o j o v é č á s t i P l z e ň s k é t e p l á r e n s k é , a . s . b y l o
nejvíce investic směrováno do zvýšení účinnosti výroby
tepelné a elektrické energie, a to celkem 45.106,7 tis.
Kč (snížení teploty spalin a nedopalu kotle K4, suchý
kondenzátor pro TG1). Charakter akcí pro zlepšení
životního prostředí měly investice ve výši 9.786,1 tis.
Kč spojené se spalováním dřevní štěpky na kotli K6,
instalace další teleskopické hubice pro výsyp paliva
na skládce uhlí (1.591,4 tis. Kč) a pokračující rekultivace odkaliště popílku Plzeň - Božkov (670 tis Kč).
Investice pro zvýšení spolehlivosti výrobního zařízení
p r o v á d ě n é v ě t š i n o u j a k o r e k o n s t r u k c e b y l y v r. 2 0 0 4
r e a l i z o v á n y v h o d n o t ě 2 6 . 8 3 4 , 9 t i s . K č , n e j v ě t š í n á k l ady byly na rekonstrukci rozvodny vlastní spotřeby R20
(21.794,5 tis. Kč).
Pr o z v ý š e n í d o d á v e k t e p l a a j e j i c h s p o l e h l i v o s t i i nv e s t o v a l a P l z e ň s k á t e p l á r e n s k á , a . s . v r. 2 0 0 4 c e l k e m
124.703,7 tis. Kč. Z toho na vlastní tepelné sítě šlo
96.437 tis. Kč, na zařízení pro dodávky chladu 25.999,1
tis. Kč a na výměníkové stanice tepla 2.267,6 tis. Kč.
72
In 2000 the heat plant in Letná stopped working and
the equipment was disassembled. The total output of
h e a t i n s t a l l e d d e c r e a s e d f r o m 6 3 7 M W t o 6 0 4 . 5 M W.
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r s e c o n d a r y h e a t d i s t r i b u t ion systems and heat exchange units were handed over
to Plzeňská distribuce tepla, a.s.
In 2001 the ash dumping in the sanitary land fill in
Božkov was stopped.
In 2002 the heat plant in Letná and ancillary plant in
Košutka were demolished. The operation of a hot water
boiler K1 was stopped in CZT Plzeň. The total installed
output of heat decreased from 604.5 MW to 556.1 MW.
T h e t o t a l i n s t a l l e d e l e c t r i c o u t p u t i s 1 0 5 M W.
In 2003 the operation of a LOOS boiler was stopped
i n t h e h e a t p l a n t i n B o r y, a n d t h e i n s t a l l e d o u t p u t s o f
the remaining boilers were decreased from 55.7 MW
t o 3 4 . 5 M W, w h i c h m e a n s t h a t t h e t o t a l o u t p u t o f h e a t
i n s t a l l e d h a s d e c r e a s e d t o 5 3 4 . 9 M W.
In 2003 a cooling station was put into operation in
P l z e ň s k ý Pr a z d r o j .
In 2004 cooling stations were put into operation at
the University Hospital in Lochotín and at the University
o f We s t B o h e m i a i n B o r y. I n t h i s y e a r a d r y c o n d e n s e r
for TG1 and a discharge device for the transport of
wood chips were built and put into operation.
3 . 2 Pr o p e r t y A c q u i s i t i o n
In 2004 the amount of 227,424.195 thousand CZK was
used for the acquisition of fixed tangible and intangible
assets. The investment covered by the company from
its own sources amounted to 207,722.5 thousand CZK,
and the remaining amount of 19,701.7 thousand CZK
was used to acquire investment from the depreciation
of the rented property from the City of Plzeň in terms
of collectors and heat distribution. These assets were
partly set off against the payment obligation of Plzeňská
teplárenská, a.s., resulting from the Comprehensive Lease
Contract, by transferring the sale to the City of Plzeň.
The transferred assets amounted to 16,742.036 thousand
CZK including VAT. A part of the unfinished investment
will be transferred upon completion in 2005.
In the source part of Plzeňská teplárenská, a.s., the
m a j o r i t y o f i n v e s t m e n t w a s d i r e c t e d i n t o t h e p r o d u ction increase of thermal and electric energy totalling
45,106.7 thousand CZK (decreasing the temperature
of combustion products and underburning of K4 boiler,
a dry condenser for TG1). The investments amounting
to 9,786.1 thousand CZK, which is related to the
b u r n i n g o f w o o d c h i p i n K 6 b o i l e r, t h e i n s t a l l a t i o n o f
another telescopic nozzle for discharging fuel at a coal
s t o r a g e s i t e ( 1 , 5 9 1 . 4 t h o u s a n d C Z K ) a n d o n g o i n g r e clamation of the ash settling basin in Plzeň - Božkov
(670 thousand CZK), can be viewed as environmental
73
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
Na zlepšení pracovního prostředí a zvýšení bezpečnosti práce byly vyn alož eny fina nčn í p rost řed ky v e výš i
7.396,8 tis. Kč. Další prostředky ve výši 4.060,1 tis. Kč
byly určeny pro rozšíření podnikání mimo hlavní předměty
podnikání - výroba a dodávka pitné vody, prodej popílku,
p r o v o z s k l á d k y o d p a d ů C h o t í k o v, r o z š í ř e n í o v ě ř o v á n í
m ě ř i č ů t e p l a . Ro z v o j v ý p o č e t n í t e c h n i k y a p o č í t a č o v é
sítě si vyžádal náklady 3.721,6 tis. Kč.
Zbývající investiční prostředky byly vynaloženy na
některé další drobné stavby, technické zhodnocení stávaj íc ího m aj et ku a n a n á k u p y h m o t n é h o m a j e t k u v o b l a s t i
měření, laboratorních přístrojů, strojů, mechanizačních
a dopravních prostředků.
3 . 3 Ro z v a h a
3.3.1 Cenné papíry ve vlastnictví společnosti
V roce 2000 společnost nabyla koupí 2 312 ks akcií
Plzeňské distribuce tepla, a.s., Edvarda Beneše 430/23,
301 00 Plzeň. Plzeňská teplárenská, a.s. se podílí 34 %
na základním kapitálu Plzeňské distribuce tepla, a.s.
Vlastní kapitál společnosti je 134.094 tis. Kč, výsledek
h o s p o d a ř e n í z a r. 2 0 0 4 : 2 3 . 4 4 9 t i s . K č .
Dne 20. 12. 2002 společnost nabyla koupí 50 ks
akcií Plzeňské energetiky, a.s., Tylova 57, 316 00 Plzeň.
Plzeňská teplárenská, a.s. se podílí 50 % na základním
k a p i t á l u P l z e ň s k é e n e r g e t i k y, a . s . V l a s t n í k a p i t á l s p o lečnosti činí 715.502 tis. Kč, výsledek hospodaření za
r. 2 0 0 4 : 4 4 . 4 3 8 t i s . K č .
V roce 2004 společnost nabývala vlastní akcie:
1) odkupem od akcionářů na základě usnesení valné
hromady ze dne 25. 6. 2002.
Takto v průběhu roku 2004 společnost nabyla 342 ks
vlastních akcií za cenu 1.000,- Kč/akcii, tj. nabyla vlastní
akcie za celkovou cenu 342.000,- Kč.
2) odkupem od akcionářů na základě povinného
veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií.
Ta k t o v p r ů b ě h u r o k u 2 0 0 4 s p o l e č n o s t n a byla 194 589 ks vlastních akcií za cenu 1.596,70
Kč/akcii, tj. nabyla vlastní akcie za celkovou cenu
310.700.256,30 Kč.
Celkem v roce 2004 společnost nabyla 194 931 ks
vlastních akcií za cenu 311.042.256,30 Kč.
K 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 s p o l e č n o s t v l a s t n i l a 1 5 6 5 k s v l a s tních akcií.
K 31. 12. 2004 společnost vlastnila 196 496 ks
vlastních akcií.
Ukončení obchodování s akciemi společnosti:
Valná hromada společnosti dne 23. 6. 2004 rozhodla
o vyřazení akcií společnosti z obchodování na oficiálním
trhu. Dne 23. 7. 20 0 4 u č i n i l a s p o l e č n o s t k e s p l n ě n í s v é
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
investment. The investment carried out to increase
the reliability of production equipment, in particular
in the form of reconstructions, were implemented to
the value 26,834.9 thousand CZK in 2004; the biggest
costs were represented by the reconstruction of the
R20 distributing system for self-consumption (21,794.5
thousand CZK).
To i n c r e a s e t h e h e a t d i s t r i b u t i o n a n d i t s r e l i a b i l i t y
Plzeňská teplárenská, a.s. invested 124,703.7 thousand
CZK in 2004. Out of which the amount of 96,437 thousand CZK was for the internal thermal network, the
amount of 25,999.1 thousand CZK for the delivery of
cold and the amount of 2,267.6 thousand CZK for heat
exchange units.
Financial means amounting to 7,396.8 thousand
CZK were used to improve working environment and
to increase safety at work. Other means amounting to
4,060.1 thousand CZK were dedicated to the extension
o f b u s i n e s s a c t i v i t i e s b e y o n d t h e m a i n s p h e r e o f b u s in e s s - t h e p r o d u c t i o n a n d d e l i v e r y o f d r i n k i n g w a t e r,
t h e s a l e o f f l y- a s h , t h e o p e r a t i o n o f a w a s t e d i s p o s a l
s i t e i n C h o t í k o v, e x t e n d e d v e r i f i c a t i o n o f h e a t m e t e r s .
The development of IT and computer networks cost
3,721.6 thousand CZK.
The remaining investment means were used for some
other minor buildings, technical appreciation of existing
assets and to purchase tangible assets in the fields of
measuring, laboratory tools, machinery, mechanical and
transport means.
3.3 Balance Sheet
3.3.1 Securities owned by the Company
In 2000 the Company purchased 2,312 shares of
Plzeňská distribuce tepla, a.s., Edvarda Beneše 430/23,
301 00 Plzeň. Plzeňská teplárenská, a.s. has a 34 %
share in the basic capital of Plzeňské distribuce tepla,
a.s. The Company equity capital amounts to 134,094
thousand CZK, the economic result for 2004 is 23,449
thousand CZK.
On 20. 12. 2002 the Company purchased 50 shares
o f P l z e ň s k é e n e r g e t i k y, a . s . , Ty l o v a 5 7 , 3 1 6 0 0 P l z e ň .
Plzeňská teplárenská, a.s. has a 50 % share in the basic
capital of Plzeňská energetiky, a.s. The Company equity
capital amounts to 715, 502 thousand CZK, the economic
result for 2004 is 44,438 thousand CZK.
In 2004 the Company acquired its own shares:
1) purchases from shareholders on the basis of the
General Meeting of 25. 6. 2002.
The Company acquired 342 pieces of treasury stock
for 1,000.- CZK per share during the course of 2004 in
this way. In other words the Company acquired treasury
stock of 342,000.- CZK.
2) purchases from shareholders on the basis of an
obligatory public draft contract of share purchase.
povinnosti dle § 186a odst.1 Obchodního zákoníku povinný veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti.
Ku p n í c e n a a k c i e v h o d n o t ě 1 . 5 9 6 , 7 0 K č b y l a s t a n o vena znaleckým posudkem zpracovaným společností
A u d i t a n d C o s u l t i n g E x p e r t s , s . r. o . N á v r h b y l s c h v á l e n
r o z h o d n u t í m Ko m i s e p r o c e n n é p a p í r y, k t e r é n a b y l o
právní moci 14. 7. 2004. Závaznost návrhu uplynula
dne 1. 10. 2004.
Návrh byl ze strany adresátů platně přijat v rozsahu
194 589 ks kmenových akcií společnosti, došlo k vypoř á d á n í 5 9 0 k s p ř í s l u š n ý c h s m l u v.
Následně společnost požádala o vyřazení svých akcií
z obchodování na oficiálním trhu. Akcie byly vyřazeny
z o b c h o d o v á n í n a B u r z e c e n n ý c h p a p í r ů Pr a h a a R M -Systému k 14. 12. 2004.
3.3.2 Drobný hmotný a nehmotný majetek
Jedná se o hmotný a nehmotný majetek s dobou
použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení
cenou nižší než 20.000,- Kč. Při výdeji do spotřeby
se odepisuje jednorázově do nákladů a sleduje se
v podrozvahové evidenci.
V
roce
2004
bylo
pořízeno
tohoto
majetku
za 3.702 tis. Kč.
The Company acquired 194,589 pieces of treasury
s t o c k d u r i n g t h e c o u r s e o f 2 0 0 4 i n t h i s w a y. I n o t h e r
words the Company acquired treasury stock for the
total price of 310,700,256.30.
In total the Company acquired 194,931 pieces of
treasure stock for the price of 311,042,256.30 CZK.
On 31. 12. 2003 the Company owned 1565 treasury
stock shares.
O n 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4 t h e C o m p a n y o w n e d 1 9 6 4 9 6 t r easury stock shares.
Te r m i n a t i o n o f Tr a d i n g w i t h C o m p a n y S h a r e s
T h e C o m p a n y G e n e r a l M e e t i n g o f 2 3 . 6 . 2 0 0 4 d ecided to exclude the company shares from trading on
the official market. On 23. 7. 2004 the Company made
a public draft contract of purchase of company shares
in order to fulfil its obligation under Section § 186a
Pa r a g r a p h 1 o f t h e C o m m e r c i a l C o d e . T h e p u r c h a s e
price of a share of 1,596.70 CZK was determined in
an expert´s report prepared by Audit and Consulting
E x p e r t s , s . r. o . T h e d r a f t w a s a p p r o v e d b y t h e d e c i s i o n
of the Security Commission which came to force on
1 4 . 7 . 2 0 0 4 . T h e o b l i g a t o r y n a t u r e o f t h e d r a f t expired
on 1. 10. 2004.
The draft was passed by the addressees amounting
to the volume of 194 589 company equity shares. 590
relevant agreements were settled.
C o n s e q u e n t l y, t h e C o m p a n y a s k e d f o r t h e e x c l u sion of its shares from trading on the official market.
Shares were excluded from trading on the Security
Stock-Exchange in Prague and the RM - System on
14. 12. 2004.
3 . 3 . 2 S m a l l Ta n g i b l e a n d I n t a n g i b l e A s s e t s
This refers to tangible and intangible assets with
the usable life longer than 1 year valued at the time of
acquisition at a lower price than 20,000 CZK. During
the issuance for consumption the assets are written
off in costs as a lump sum and they are monitored in
sub-ledger records.
In 2004 the amount of 3,702 thousand CZK was
spent on these types of assets.
74
75
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
3.3.3 Struktura dlouhodobého majetku
R
Á
V A
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
3 . 3 . 3 S t r u c t u r e o f F i xe d A s s e t s
P
O
R T
3 . 3 . 4 Po h l e d á v k y a z á v a z k y
3 . 3 . 4 Re c e i v a b l e s a n d O b l i g a t i o n s
Závazek po datu splatnosti nad 360 dní je smluvně
The partially withheld payment to Gastro Hofman
zajištěná částečně pozastavená platba firmě Gastro
Hofmann (odstranění nedostatků v záruční době).
Aktivní zůstatek krátkodobých závazků v hodnotě
677 tis. Kč (přeplatek za dodávku tepla, dobropis za
chybně fakturované zemní práce, dobropis za vrácené
měřidlo, přeplatek popl. za odkup akcií) je vykazován
rozvahově na řádce C.III.1. - pohledávky z obchodního
styku.
Pasivní zůstatek krátkodobých pohledávek v hodnotě
2.156 tis. Kč (přeplatky za dodávky tepla) je vykazován rozvahově na řádce B.III.1. - závazky z obchodního
styku.
( r e m o v a l o f d e f e c t s w i t h i n t h e g u a r a n t e e p e r i o d ) , a rranged in a contract, represents an obligation with the
due date of more than 360 days.
The active balance for short-term obligations to
the value of 677 thousand CZK (an excess payment
for heat supplies, a credit note for wrongly invoiced
ground work, a credit note for a returned measuring
device, an excess payment for repurchasing shares) is
s h o w n i n t h e a c c o u n t s o n l i n e C . I I I . 1 . - Re c e i v a bles for
business relations.
The passive balance for short-term obligations to
the value of 2,156 thousand CZK (excess payment for
heat supplies) is shown in the accounts on line B.III.1.
- Obligations for business relations.
76
77
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
3.3.5 Vlastní kapitál
3.3.5 Equity Capital
Vlastní kapitál se snížil o 60.818 tis. Kč,
z 1.930.254 tis. Kč k 1. 1. 2004 na 1.869.436 tis. Kč
k 31. 12. 2004.
Jednotlivé položky rozebírá následující tabulka:
The equity capital decreased by 60, 818 thousand
CZK from 1,930,254 thousand CZK on 1. 1. 2004 to
1, 869,436 thousand CZK on 31. 12. 2004.
The individual items are analysed in the following
table:
Základní
kapitál
společnosti
je
rozdělen
n a 1 1 8 7 4 5 0 k s k m e n o v ý c h a k c i í n a m a j i t e l e v e j m enovité hodnotě 1.000,- Kč.
The Company basic capital is divided into
1, 187, 450 equity bearer shares in the nominal value
1,000.- CZK.
3 . 3 . 6 Re z e r v y
3 . 3 . 6 Re s e r v e s
Re z e r v y n a o p r a v u :
a) Oprava přelopatkování VT a NT rotoru je tvo řena v celkové výši 22.000 tis. Kč (3.667 tis. Kč /rok).
Re a l i z a c e v r o c e 2 0 0 5 .
b) Oprava TG 2 v celkové výši 17.367 tis. Kč
( 4 . 3 4 2 t i s . K č / r o k ) . Re a l i z a c e v r o c e 2 0 0 6 .
Re z e r v y n a r e k u l t i v a c i - r e z e r v a n a r e k u l t i v a c i o dk a l i š t ě B o ž k o v, b u d e d o č e r p á n a v r o c e 2 0 0 5 . N o v ě j e
tvořena v souladu s vyhláškou č. 340/1997 Sb. rezerva
n a r e k u l t i v a c i s k l á d k y C h o t í k o v.
Rezerva na opravy - ostatní - byla vytvořena v r. 2003
na opravu izolací horkovodu JIH - podzemní část (povod-
Re s e r v e f o r r e p a i r s :
a ) Re p a i r o f T G 1 - r e b l a d i n g V T a n d N T r o t o r s , c r eated to the total amount of 22 000 thousand CZK
(3 667 CZK/year). Implementation in 2005.
b) Repair of TG 2 to the total value of 17, 367 thous.
CZK (4 342 thous. CZK/year). Implementation in
2006.
Re s e r v e f o r r e c l a m a t i o n - a r e s e r v e f o r t h e r e c l amation of Božkov settling basin, this reserve will be
exhausted in 2005. A reserve for the reclamation of
Chotíkov dumping site is newly created in accordance
with decree No. 340/1997 Coll.
ňové škody), opravy proběhly, byla rozpuštěna v 7/2004.
Nově byla vytvořena rezerva ve výši 2.238 tis. Kč na ri ziko spojené s pohledávkou za náhradu škody způsobené
p ř i h a v á r i i n á d r ž e C H U V.
3.3.7 Úvěry
Plzeňská teplárenská, a.s. splácí dva investiční úvěry.
Pr v n í i n v e s t i č n í ú v ě r b y l č e r p á n o d Ra i f f e i s e n b a n k , a . s .
v roce 1996 a týká se odsiřovací technologie. U tohoto
úvěru došlo k 31. 03. 2004 k refinancování úvěrem
od České spořitelny, a.s. Druhý investiční úvěr od České
spořitelny, a . s . s l o u ž i l o d r o k u 1 9 9 7 k v ý s t a v b ě n o v é h o
kogeneračního bloku. Dalším čerpaným úvěrem u České
spořitelny, a.s. je krátkodobý úvěr sloužící k financování
odkupu akcií.
Zajištění úvěrů
Ú v ě r o d Č e s k é s p o ř i t e l n y, a . s . n a k o g e n e r a č n í b l o k
j e z a j i š t ě n n ě k o l i k a i n s t r u m e n t y. V p r v n í ř a d ě s e j e d n á
o zatížení vybraného majetku zástavním právem ze strany
ČS, a.s. (odpovídá Smlouvě o zřízení zástavního práva
k nemovitostem ze dne 23. 5. 1997 pro pohledávku
ČS, a.s.). Zástava majetku je uvedena na listu vlastn i c t v í č . 1 0 5 0 , 9 3 2 , 1 1 6 1 a 8 9 6 6 u Ka t a s t r á l n í h o ú ř a d u
Plzeň - město a zahrnuje pozemky a zastavěné plochy
o celkové výměře 422 371 m 2 , dále budovy a stavby jako
j s o u p r o v o z n í b u d o v y, g a r á ž e , s k l a d y, v ý r o b n í b l o k y,
v y k l á d a c í h a l a , c h e m i c k á ú p r a v n a v o d y, t r a f o s t a n i c e ,
čerpací stanice, ubytovna, rozvodna atd. Dále je úvěr
zajištěn smlouvou o zastavení pohledávek ve prospěch
ČS, a.s. Jedná se o pohledávky od tří největších odb ě r a t e l ů P T, a . s . ( Z Č E , P l z e ň s k ý Pr a z d r o j a P l z e ň s k á
distribuce tepla). Dalším zajišt’ovacím instrumentem
jsou vlastní směnky na jistinu a vlastní blanko směnky
na úrokové příslušenství.
78
Re s e r v e f o r o t h e r r e p a i r s - i t w a s c r e a t e d i n 2 0 0 3
for the repair of insulation of the hot water distribution
system SOUTH - the underground part (flood damage),
the repairs took place and the reserve was dissolved in
7/2004. Another reserve was newly created to the value
of 2,238 thous. CZK for the risk related to a receivable
for damages caused during the CHUV tank accident.
3.3.7 Credits
Plzeňská teplárenská, a.s. pays off two investment
c r e d i t s . T h e f i r s t i n v e s t m e n t c r e d i t f r o m Ra i f f e i s e n bank, a.s. was taken in 1996 to pay for desulphurizing
technology. This credit was refinanced by a credit from
Č e s k á s p o ř i t e l n y, a . s . o n 3 1 . 0 3 . 2 0 0 4 . T h e s e c o n d i nv e s t m e n t c r e d i t f r o m Č e s k á s p o ř i t e l n y, a . s . h a s b e e n
used since 1997 for the construction of a new cogenerator block. Another credit facility in use from Česká
s p o ř i t e l n y, a . s . i s a s h o r t - t e r m c r e d i t u s e d t o f i n a n c e
the repurchase of shares.
Securing Credits
The credit from Česká spořitelna, a.s. for the cogeneration block is secured by several instruments.
F i r s t l y, s e l e c t e d a s s e t s a r e b u r d e n e d b y t h e b a n k e r ´ s
lien, ČS, a.s. (in accordance with the Contract of
establishing property lien of 23. 5. 1997 for the ČS
r e c e i v a b l e ) . T h e p r o p e r t y p l e d g e i s s t a t e d o n t h e c e rtificates of title nos. 1050, 932, 1161 and 8966 at the
Land registry office for Plzeň - City and it includes land
a n d b u i l t - u p a r e a o f t h e t o t a l a r e a o f 4 2 2 , 3 7 1 m 2, a n d
buildings and constructions such as operational buildings,
garages, warehouses, production blocks, an unloading
hall, a chemical water treatment plant, a transformer
station, a petrol station, a hostel, a distribution plant
e t c . Fu r t h e r, t h e c r e d i t i s s e c u r e d b y a C o n t r a c t o f
pledging receivables for the benefit of ČS, a.s. This
regards receivables from the three biggest customers
o f P T, a . s . ( Z Č E , P l z e ň s k ý Pr a z d r o j a n d P l z e ň s k á d i stribuce tepla). Another securing instruments are own
79
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
Ú v ě r o d Č e s k é s p o ř i t e l n y, a . s . n a o d k u p a k c i í j e
zajištěn bianko směnkou.
bills of exchange for the security and own blank bills
of exchange for interest attributions.
The credit from Česká spořitelna, a.s. for the
repurchase of shares is secured with a blank bill of
exchange.
3.3.8 Dlouhodobé závazky
3.3.8 Long-term Obligations
Dlouhodobý závazek na účtu 474 vznikl z pronajatého
majetku od města Plzně, který je evidován v majetku
společnosti a odepisuje se. Zůstatek k 31. 12. 2004
činí 221.396 tis. Kč. Částka předpokládaných účetních
o d p i s ů r. 2 0 0 5 1 5 . 2 5 5 t i s . K č j e u v e d e n a v r o z v a z e n a
ř. B III.11. - Krátkodobé závazky - jiné.
Odložená daň - odložený daňový závazek tvoří
rozdíl mezi účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého
m a j e t k u a h o d n o t o u d a ň o v o u a v y t v o ř e n á ú č e t n í n e d aňová rezerva.
The long-term obligation in account no. 474 arose
from the rented property from the City of Plzeň which
is recorded in PT, a.s. property and it depreciates. The
balance on 31. 12. 2004 amounts to 221,396 thousand
CZK. The amount of forecast book depreciation for
2005, 15,255 thousand CZK, is shown in the balance
o n l i n e B I I I . 1 1 . - L o n g - t e r m O b l i g a t i o n s - O t h e r O bligations.
D e f e r r e d t a x - d e f e r r e d t a x o b l i g a t i o n r e p r esents the difference between the net book value of
fixed assets and the tax value and the created book
non-tax reserve.
3.3.9 Leasing
3.3.9 Leasing
Plzeňská teplárenská, a.s. má uzavřeno 26 leasingo v ý c h s m l u v, a t o n a p r o n á j e m a u t o m o b i l ů , 1 2 o s o b n í c h
a 14 užitkových.
Plzeňská teplárenská, a.s. has concluded 26 leasing
contracts for 12 passenger cars and 14 utility cars.
3.4 Výkaz zisku a ztrát
3 . 4 Pr o f i t a n d L o s s S t a t e m e n t
3.4.1 Výnosy
3 . 4 . 1 Re v e n u e s
Výnosy z běžné činnosti se týkaly pouze tuzemska
a činily v tis. Kč:
Nationwide revenues from current activities in
thous. CZK:
Ostatní tržby z prodeje služeb představují tržby
z a r ů z n é ú d r ž b á ř s k é p r á c e , v ý k o n y t e p l o m ě r n é s l u ž b y,
tržby za pronájem nebytových prostor a reklamních
p l o c h , t r ž b y z a u k l á d á n í o d p a d ů n a s k l á d k u C h o t í k o v,
tržby za ubytování v naší ubytovně, tržby za služby
a u t o d o p r a v y.
Ve f i n a n č n í c h v ý n o s e c h č i n í v ý n o s y z e s m ě n e k
a prodeje cenných papírů 97.880 tis. Kč, přijaté úrok y, b a n k o v n í ú r o k y a ú r o k y z t e r m í n o v a n ý c h v k l a d ů
13.452 tis. Kč.
O t h e r s e r v i c e s a l e s r e f e r t o t h e r e v e n u e s f o r v a r ious maintenance work, thermometric services, rental of
non-residential premises and advertising areas, revenue
for dumping waste in Chotíkov dumping site, accommodation in our hostel, haulage services.
In terms of financial revenues, the revenues for
bills of exchange and the sale of securities amount to
97, 880 thousand CZK, and the interests received, the
bank interests and interest from deposits with a fixed
time-limit amount to 13,452 thousand CZK.
80
81
V
Ý
R
O
Č
N
Í
Z
P
R
Á
V A
3.4.2 Osobní náklady
2
0
0
4
A
N
N
U A
L
R
E
P
O
R T
3.4.2 Staff Costs
Ko m e n t á ř :
Commentary:
management
Management
= Director General, 3 specialist managers
Re m u n e r a t i o n o f t h e m e m b e r s o f t h e B o a r d a n d
Supervisory Board
= including company staff
= generální ředitel, 3 odborní ředitelé
odměny členů představenstva a dozorčí rady
= včetně zaměstnanců společnosti
3 . 5 Po j i š t ě n í m a j e t k u
3.5 Insurance of the Assets
Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na:
The Company has concluded insurance policies
živelní pojištění v rozsahu „sdružený živel“ na bu-
for the following:
dovy, stavby, soubor vlastních movitých věcí (včetně
I n s u r a n c e a g a i n s t t h e a c t s o f G o d , „ c o m p r e h e n-
s t r o j ů a z a ř í z e n í ) , z á s o b y, v l a s t n í c e n n o s t i
sive insurance“ for buildings, constructions, the
pojištění pro případ odcizení a vandalismu
actual movable assets (including machinery and
pojištění odpovědnosti za škodu
equipment), stock, personal valuables
pojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou
Insurance against theft and vandalism
při výkonu povolání
Insurance against liability for damages
pojištění pro případ požárního přerušení nebo
Public liability insurance against damages caused
omezení provozu
at work
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Insurance for the case of suspension of business
vadným výrobkem
or restriction of work because of fire
pojištění nákladu
Liability insurance against damage caused by
a defect product
3.6 Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj
Fr e i g h t i n s u r a n c e
N e b y l y v y n a l o ž e n y ž á d n é v ý d a j e n a v ý z k u m a v ývoj.
3 . 6 Re s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t ex p e n s e s
T h e r e w e r e n o r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t e x p e nses.
3.7 Významné události, které nastaly po datu
účetní závěrky
3.7 Important Events which Occurred after the
Date of Final Account
Dne 16. 3. 2005 se konala Mimořádná valná hromada
On 16. 3. 2005 an extraordinary general meeting
akciové společnosti. V usnesení, které valná hromada
of the public limited company took place. The meeting
přijala, schvaluje snížení základního kapitálu společnosti
passed a resolution which approves the decrease of
z dosavadní výše 1.187.450 tis. Kč v rozsahu jmenovitých
the Company basic capital from the present amount of
hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu maximálně
1, 187, 450 thousand CZK within the extend of nominal
však v rozsahu jmenovité hodnoty 101 536 kusů akcií,
share value which will be withdrawn from the circulation,
tj. maximálně o částku 101.536 tis. Kč při jmenovité
but at the most within the extend of the nominal value
hodnotě jednoho kusu akcie ve výši 1.000,- Kč.
of 101, 536 shares, in other words at the most by the
amount of 101, 536 thousand CZK when the nominal
V Plzni, 22. 3. 2005
value of one share amounts to 1,000.- CZK.
Zpracovala: Jana Spěváčková
Plzeň, Date: 22. 3. 2005
Pr e p a r e d b y : J a n a S p ě v á č k o v á
M g r. To m á š D r á p e l a
člen představenstva, generální ředitel
Director General, Board Member
Ing. Miroslav Levora
předseda představenstva
Board Member
82
83
Všeobecné informace
General Information

Podobné dokumenty

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Pr o l é t a 2 0 0 5 a ž 2 0 0 7 s e p o d a ř i l o u s p ě t v e v ý b ěrovém řízení na dodávky služeb a společnost uzavřela s akciovou společností ČEPS tříletý kontrakt.

Více

Zpravodaj COT business 1/2015

Zpravodaj COT business 1/2015 Prodej zájezdů z Ruska do České republiky se po propadu kurzu rublu v posledních dnech v podstatě zastavil. Na dotaz ČTK to uvedla Asociace cestovních kanceláří ČR. České hotely očekávají na začátk...

Více

pod tímto odkazem.

pod tímto odkazem. Závazky velkých spekulantů

Více

LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial

LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial implemented by ILD cz Kladno and ILD SK Košice The companies of ILD have already implemented about 500 buildings of dust separating and airconditioning systems in many branches of industry in the C...

Více

Vyrocnizprava2015

Vyrocnizprava2015 vitých věcí a formou úvěrů a splátkových prodejů pro podnikatele dosáhl 52 %. Podíl operativního leasingu v  rámci leasingu movitých věcí meziročně výrazně vzrostl a  to ze 44 % na 53,4 %. Objem sp...

Více

Zde - Rautis

Zde - Rautis At the start of the last century, beaded Christmas ornaments became very popular. Tiny and glittering beads were stringed and took diverse shapes. However, few of us know how complex and labour-int...

Více