5927 Liquid drain unblocker (Czech (CZ)) MSDS Masterform HG

Komentáře

Transkript

5927 Liquid drain unblocker (Czech (CZ)) MSDS Masterform HG
Odpo
v
i
dána
ř
i
z
e
ni(
ES)č
.
1
9
0
7
/
2
0
0
6(
REACH)
,
př
i
l
o
haI
IČe
s
kár
e
publ
i
ka
BEZPEČNOSTNÍLI
ST
Tekut
ýči
st
i
čodpadů
1.
I
dent
i
f
i
kacel
át
kynebopř
í
pr
avkuavýr
obcenebodovozce
I
de
nt
i
f
i
kac
el
át
kyne
bopř
í
pr
av
ku
Název produktu
Po
už
i
t
ípr
o
dukt
u
Identifikace výrobce nebo dovozce
Výrobce
Address
: Tekut
ýči
st
i
čodpadů
: Či
s
t
i
cípr
os
t
ř
edek
.
:
: HG International b.v.
: Damsluisweg 70
1332 EJ Almere
Country
:
Dovozce
:
Address
:
Te
l
e
f
o
nníč
.
:
:
Country
:
Te
l
e
f
o
nníč
í
s
l
apr
ono
uz
o
vé
volání
2.
Te
l
e
f
o
nníč
.
:
Fax
Internet:
e
ma
i
la
dr
e
s
ao
s
o
byo
dpo
v
ě
dné
z
at
e
nt
obe
z
pe
č
no
s
t
níl
i
s
t
:
:
:
:
+31 (0)36 54 94 700
+31 (0)36 54 94 744
www..hginternational.com
[email protected]
Nizozemsko
MOTIP DUPLI s.r.o.
Po
p
ův
ky
,66
44
1Tr
o
u
b
s
k
o
+420 547 424 700
Fax
: +420 547 22 8686
Če
s
kár
e
pub
l
i
k
a
: +42 (0) 02 2491 9293, 2491 5402, 2491 4571
To
x
i
ko
l
o
g
i
c
k
éi
n
f
o
r
ma
č
n
ís
t
ř
e
di
s
k
o
,
NaBo
j
i
š
t
i1
,
1
2
80
8Pr
a
h
a2
Údaj
eonebezpečnost
il
át
kynebopř
í
pr
avku
Př
í
pr
av
ekj
ekl
as
i
f
i
kov
ánj
ak
onebezpeč
nýpodl
eSměr
ni
c
e1999/
45/
ECaj
ej
í
c
hdodat
k
ů.
Klasifikace
: C; R35
Ne
be
z
pe
č
ípr
oz
dr
avíč
l
o
vě
ka
: Způs
obuj
et
ěžképol
ept
ání
.
Vi
zkapi
t
o
l
a11
,kdej
s
o
upo
dr
o
bně
j
š
íi
nf
o
r
mac
eoúč
i
nc
í
c
hnaz
dr
a
v
íapř
í
z
na
c
í
c
h.
3.
I
nf
or
maceosl
oženíl
át
kynebopř
í
pr
avku
Lát
ka
/
Př
í
pr
ave
k
: Př
í
pr
av
ek
Náz
e
vs
l
o
ž
ky
Čí
s
l
oCAS
Čí
s
l
oEC
%
Klasifikace
Če
s
kár
e
publ
i
ka
Sodium hydroxide
poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.hydroxy-, c12-14-alkyl ethers, sodium salts
Vi
zo
ddí
l16spl
ným z
ně
ní
mt
e
xt
uRv
ě
tuve
de
ný
c
hv
ýš
e
1310-73-2 215-185-5 15 - 30
68891-38-3 500-234-8 1 - 5
C; R35
Xi; R38, 41
Hy
g
i
e
ni
c
kél
i
mi
t
yl
át
e
kvo
vz
duš
ípr
a
c
o
vi
š
ť,
po
kudj
s
o
udo
s
t
upné
,
v
i
zka
pi
t
o
l
a8.
Date of issue
Verze
1
3/12/2009.
Version
1
Strana: 1/6
Odpo
vi
dánař
i
z
e
ni(
ES)č
.
1
90
7
/
2
0
0
6(
REACH)
,
př
i
l
o
haI
IČe
s
kár
e
publ
i
ka
BEZPEČNOSTNÍLI
ST
Tekut
ýči
st
i
čodpadů
Pokyny pro první pomoc
4.
Pokyny pro první pomoc
Vdechnutí
Po
ž
i
t
í
Ko
nt
a
ktspo
ko
ž
ko
u
: Př
inadý
chánív
y
j
dět
enač
er
s
t
v
ýv
z
duc
h.Př
iz
ás
t
av
ědec
hupr
ov
áděj
t
euměl
édýc
hání
.Př
i
dý
chací
chpot
í
ží
c
hpodáv
ej
t
ek
y
s
l
í
k
.Nepr
odl
eněv
y
hl
edej
t
el
ék
ař
s
k
oupomoc
.
: NEVYVOLÁVEJTE zvr
acení
,pokudt
onenínař
í
zenol
ékař
ským per
sonál
em. Ni
kdy
nepodáv
ej
t
eni
cús
t
yos
oběvbez
v
ědomí
.Nepr
odl
eněv
y
hl
edej
t
el
ék
ař
s
k
oupomoc.
: Př
is
t
y
kuskůž
íok
amž
i
t
ěomy
j
t
ev
el
k
ý
m množ
s
t
v
í
m[
*
*
*
]
.Voda.Př
eddal
š
í
m použ
i
t
í
m oděv
v
y
per
t
e. Př
eddal
š
í
m použ
i
t
í
m obuvdůk
l
adněv
y
č
i
s
t
ět
e. Nepr
odl
eněv
y
hl
edej
t
el
ékař
s
k
ou
pomoc.
: Vpř
í
paděkont
akt
unepr
odl
eněv
y
pl
achuj
t
eočidos
t
at
ečným množs
t
v
í
mv
odypodobu15
mi
nut
.Nepr
odl
eněv
y
hl
edej
t
el
ék
ař
s
k
oupomoc
.
Vi
zka
pi
t
o
l
a11,kdej
s
o
upo
dr
o
bně
j
š
íi
nf
o
r
ma
c
eoúč
i
nc
í
c
hnaz
dr
a
v
íapř
í
z
na
c
í
c
h.
Ko
nt
a
ktso
č
i
ma
5.
Opat
ř
enípr
ohasebnízásah
Ha
s
e
bnípr
o
s
t
ř
e
dky
: Použi
j
t
ehas
i
cípr
os
t
ř
edekv
hodnýpr
ohaš
eníok
ol
ípož
ár
u.
Spe
c
i
ál
níne
be
z
pe
č
ípř
ie
xpo
z
i
c
i : Žádnés
peci
f
i
ck
énebez
peč
í
.
Není k dispozici.
Ne
be
z
pe
č
népr
o
dukt
yt
e
pe
l
né
ho : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:
rozkladu
oxidy uhlíku
oxidy síry
oxid nebo oxidy kovu
Spe
c
i
ál
nío
c
hr
annépr
o
s
t
ř
e
dky
pr
ohas
i
č
e
: Požár
ní
cimusípouží
v
atv
hodnéochr
annépr
os
t
ř
edkyadýchacípř
í
s
t
r
oj
espř
et
l
akovou
mas
kounac
el
ýobl
i
č
ej
.
Remark
: Nel
zepouž
í
t
6.
Opat
ř
enívpř
í
paděnáhodnéhoúni
ku
Os
o
bnío
pat
ř
e
ní
Ekologické zásady
Me
t
o
dyč
i
š
t
ě
ní
: Okamži
t
ěkont
akt
uj
t
eper
sonálmaj
í
cínast
ar
ostl
i
kvi
dacihavár
i
e. Odveďt
evšechny
nepov
ol
anéos
oby
.Použ
i
j
t
ev
hodnéoc
hr
annépr
os
t
ř
edk
y(
oddí
l
8)
.
: Zabr
aňt
er
ozší
ř
enír
ozt
ř
í
s
něné l
át
ky
,úni
kunebo kont
ami
nacipůdy
,v
odní
ch,odpadůa
kanalizace.
: Jes
t
l
i
ž
ehav
ar
i
j
níper
s
onál
nenídos
až
i
t
el
ný
,z
adr
ž
t
er
oz
l
i
t
ýmat
er
i
ál
.Př
imal
ém r
oz
s
ahur
ozl
i
t
í
př
i
dej
t
eabsor
buj
í
cíl
át
ku(
nej
s
oul
ikdi
s
pozi
cij
i
név
hodné mat
er
i
ál
y
,můžebýtpouži
t
a
zemi
na)
,s
eber
t
emat
er
i
álaul
ož
t
edout
ěs
ni
t
el
néhok
ont
ej
ner
uodol
néhopr
ot
ik
apal
i
nám k
l
i
kv
i
dac
i
.Roz
s
áhl
ér
oz
l
i
t
íohr
aďt
eneboj
i
nakz
adr
ž
t
eaz
aj
i
s
t
ět
ej
ejt
ak
,abymat
er
i
álnemohl
uni
katdov
odní
cht
ok
ů.Roz
l
i
t
ýmat
er
i
ál
př
enes
t
edov
hodnéhok
ont
ej
ner
ukl
i
kv
i
daci
.
Po
z
ná
mka:Vi
zo
ddí
l8oo
s
o
bní
c
ho
c
hr
annýc
hpr
o
s
t
ř
e
dc
í
c
hao
ddí
l1
3ol
i
kv
i
da
c
io
dpa
du.
7.
Pokyny pro zacházení a skladování
Manipulace
: Nes
mís
edos
t
atdooč
í
,nak
ůž
i
nebonaoděv
.Nec
hej
t
ek
ont
ej
neruz
av
ř
ený
.Pr
ac
uj
t
ej
enpř
i
dos
t
at
ečném v
ět
r
ání
.Nev
dec
huj
t
ev
ý
par
yneboml
hu.Pomani
pul
ac
i
s
edůk
l
adněumy
j
t
e.
Skladování
: Uchov
áv
ej
t
eobal
t
ěs
něuz
av
ř
ený
.Sk
l
aduj
t
evc
hl
adném adobř
ev
ět
r
aném mí
s
t
ě.
Obalové materiály
Do
po
r
uč
e
no
Date of issue
Verze
1
3/12/2009.
: Použí
v
ej
t
eor
i
gi
nál
ník
ont
ej
ner
y
.
:
:
Version
1
Strana: 2/6
Odpo
vi
dánař
i
z
e
ni(
ES)č
.
1
90
7
/
2
0
0
6(
REACH)
,
př
i
l
o
haI
IČe
s
kár
e
publ
i
ka
BEZPEČNOSTNÍLI
ST
Tekut
ýči
st
i
čodpadů
8.
Kontrola expozice a ochrana osob
Náz
e
vs
l
o
ž
ky
Če
s
kár
e
publ
i
ka
Sodium hydroxide
Ří
z
e
níe
xpo
z
i
c
e
Ří
z
e
nímí
r
yr
i
z
i
kapr
opr
ác
i
Oc
hr
a
nadýc
hac
í
c
ho
r
g
ánů
Ochrana rukou
Ochrana zraku
Oc
hr
a
napo
ko
ž
ky
9.
Hy
g
i
e
ni
c
kél
i
mi
t
yl
á
t
e
kvo
v
z
duš
ípr
a
c
o
v
i
š
t
178/
2001(
Českár
epubl
i
ka,2001)
.Poznámky:
STEL: 2 mg/m 3 10 minuta/y.
TWA: 1 mg/m 3 8 hodina/y.
: Nej
s
ouž
ádnézv
l
áš
t
nípož
adav
k
ynav
ět
r
ání
.Zaj
i
s
t
ět
e,abyvbl
í
z
k
os
t
ipr
ac
ov
i
št
ěby
l
omí
s
t
o
pr
ov
ý
pl
achočíabez
peč
nos
t
nís
pr
c
ha.
: Res
pi
r
át
ornenív
y
ž
adov
ánpř
i
nor
mál
ní
c
hapř
edpok
l
ádaný
c
hpodmí
nk
ác
hpouž
i
t
ípr
odukt
u.
: Rukav
i
cezbut
y
l
ov
épr
y
ž
e.
: uzav
ř
enébr
ýl
e
: Pr
ac
ov
níuni
f
or
manebol
abor
at
or
nípl
áš
ť
.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Vš
e
o
be
c
néi
nf
o
r
mac
e
Vzhled
Fyzikální skupenství
: Kapalné.
Barva
: Bezbarvý.
Vůně(
z
ápac
h)
: Bezv
ůně.
Důl
e
ž
i
t
éi
nf
o
r
mac
ez
dr
av
o
t
ní
,
be
z
pe
č
no
s
t
níapr
oo
c
hr
a
nuž
i
v
o
t
ní
hopr
o
s
t
ř
e
dí
Bod varu
Bod vzplanutí
: 13 do 14 [Konc. (% w/w): 100%]
: Můžet
uhnoutz
anás
l
eduj
í
c
ít
epl
ot
y
:318°
C(
604.
4°
F)Vy
c
ház
ís
ezúdaj
ůpr
onás
l
eduj
í
cí
př
í
měs
i
:Sodi
um hy
dr
ox
i
de.Váž
enýpr
ůměr
:70.
01°
C(
158°
F)
: Nej
ni
žšíznámáhodnot
a:100°
C(
212°
F)(
Voda)
.Váž
enýpr
ůměr
:383.
99°
C(
723.
2°
F)
: Nel
zepouží
t
.
Výbuš
névl
as
t
no
s
t
i
Oky
s
l
i
č
o
vac
ív
l
as
t
no
s
t
i
Relativní hustota
Rozpustnost
:
:
:
:
pH
Bod tání
Nel
zepouží
t
.
Není k dispozici.
1.243 g/cm3 (20°C / 68°F)
Snadno rozpustný v následujících materiálech: horká voda.
Rozpustné v následujících materiálech: studená voda.
Dal
š
íi
nf
o
r
mac
e
10. Stabilita a reaktivita
: Produkt je stabilní.
Stabilita
Po
dmí
nky
,kt
e
r
ýc
hj
et
ř
e
bas
e
: St
abi
l
nípř
i
uchov
áv
áníamani
pul
ac
i
z
adopor
uč
ený
c
hpodmí
nek(
v
i
zoddí
l
7)
.
vyvarovat
Mat
e
r
i
ál
y
,kt
e
r
éj
et
ř
e
bavy
l
o
uč
i
t : Ex
t
r
émněr
eakt
i
v
ní
,nebonek
ompat
i
bi
l
nísnás
l
eduj
í
c
í
mi
mat
er
i
ál
y
:k
y
s
el
i
ny
.
Ne
be
z
pe
č
népr
o
dukt
yr
o
z
kl
adu : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:
oxidy uhlíku
oxidy síry
oxid nebo oxidy kovu
Date of issue
Verze
1
3/12/2009.
Version
1
Strana: 3/6
Odpo
vi
dánař
i
z
e
ni(
ES)č
.
1
90
7
/
2
0
0
6(
REACH)
,
př
i
l
o
haI
IČe
s
kár
e
publ
i
ka
BEZPEČNOSTNÍLI
ST
Tekut
ýči
st
i
čodpadů
11. Toxikologické informace
Po
t
e
nc
i
ál
níakut
níúč
i
nkynaz
dr
av
í
Vdechnutí
: Váž
něží
r
av
ýpr
odý
c
hac
ís
y
s
t
ém.
Po
ž
i
t
í
: Můžepol
ept
atús
t
a,j
í
c
enaž
al
udek
.
Ko
nt
aktspo
ko
ž
ko
u
: Váž
něží
r
av
ýpr
ok
ůž
i
.
Ko
nt
aktso
č
i
ma
: Váž
něží
r
av
ýpr
ooč
i
.
Akutní toxicita
Ná
z
e
vs
l
o
ž
ky
Test
Výsledek
Sodium hydroxide
LDLo
500 mg/kg
Cesta
Orální
Druhy
Rabbit
Karcinogenita
: Nej
s
ouz
námyv
ý
znamnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
kénebez
peč
í
.
Mutagenita
: Nej
s
ouz
námyv
ý
znamnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
kénebez
peč
í
.
Re
pr
o
dukč
nít
o
xi
c
i
t
a
: Nej
s
ouz
námyv
ý
znamnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
kénebez
peč
í
.
Zná
mkyapř
í
z
nakynadmě
r
née
xpo
z
i
c
e
Vdechnutí
: Nej
s
ouz
námyv
ý
znamnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
kénebez
peč
í
.
Po
ž
i
t
í
: Nej
s
ouz
námyv
ý
znamnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
kénebez
peč
í
.
Kůž
e
Cílové orgány
: Nej
s
ouz
námyv
ý
znamnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
kénebez
peč
í
.
: Obs
ahuj
emat
er
i
ál
,k
t
er
ýz
půs
obuj
epoš
k
oz
enínás
l
eduj
í
c
í
c
hor
gánů:pl
í
c
e,hor
níc
es
t
ydý
chací
,
k
ůže,ok
o,čoč
kanebor
ohov
k
a.
: Není k dispozici.
J
i
néne
př
í
z
ni
véúč
i
nky
12. Ekologické informace
Úda
j
eoe
ko
l
o
gi
c
két
o
xi
c
i
t
ě
Náz
e
vs
l
o
ž
ky
xylenesulfonic acid, sodium salt
Druhy
Dafnie (EC50)
Řas
y(
EC50)
Období
48 hodina/y
72 hodina/y
Výsledek
1 do 10 mg/l
10 do 100 mg/l
Ostatní ekologické informace
Trvanlivost/odbouratelnost
Náz
e
vs
l
o
ž
ky
Po
l
o
č
asr
o
z
pa
duv
ev
o
dě
Sv
ě
t
e
l
nýr
o
z
kl
a
d
Liquid drain unblocker
-
-
Biologická
odbouratelnost
Inherentní
Nej
s
ouz
námyv
ýz
namnéúč
i
nk
ynebok
r
i
t
i
c
k
énebez
peč
í
.
J
i
néne
př
í
z
ni
véúč
i
nky
13. I
nf
or
maceozneškodňování
Metody likvidace
: Jet
ř
ebamax
i
mál
něz
abr
áni
tt
v
oř
eníodpadu.Zabr
aňt
er
oz
š
í
ř
enír
oz
t
ř
í
s
něnél
át
ky
,úni
kunebo
kont
ami
nacipůdy
,v
odní
ch,odpadůakanal
i
zace. Li
kv
i
dacet
ohot
ov
ýr
obku,r
ozt
okůa
v
ešk
er
ýc
hv
edl
ej
ší
c
hpr
oduk
t
ůmus
íz
av
š
ec
hok
ol
nos
t
ís
pl
ňov
atpodmí
nk
yoc
hr
anyž
i
v
ot
ní
ho
pr
os
t
ř
edí
,l
egi
s
l
at
i
v
ěoodpadec
hav
š
em pož
adav
k
ům mí
s
t
ní
c
húř
adů.
Klasifikace odpadu
: Nel
z
epouží
t
.
: Není k dispozici.
: Kl
as
i
f
i
kacepr
oduk
t
umůž
ev
y
hov
ov
atk
r
i
t
ér
i
í
m pr
onebez
peč
nýodpad.
Ne
be
z
pe
č
nýo
dpad
Date of issue
Verze
1
3/12/2009.
Version
1
Strana: 4/6
Odpo
vi
dánař
i
z
e
ni(
ES)č
.
1
90
7
/
2
0
0
6(
REACH)
,
př
i
l
o
haI
IČe
s
kár
e
publ
i
ka
BEZPEČNOSTNÍLI
ST
Tekut
ýči
st
i
čodpadů
14. I
nf
or
macepr
opř
epr
avu
Me
z
i
ná
r
o
dnípř
e
dpi
s
ypr
opř
e
pr
a
vu
Informace o
právních
př
e
dpi
s
e
c
h
Čí
s
l
oUN
Př
í
s
l
uš
nýná
z
e
vz
á
s
i
l
ky
Tř
í
da
Tř
í
daADR/
RI
D
1760
UN 1760, CORROSIVE
8
LIQUID N.O.S. (Sodium
Hydroxide, mixture), class
8,UN1760,I
I
,ADRs
měs
(Sodium hydroxide)
Obalová skupina
Št
í
t
e
k
Dal
š
í
informace
Kód
nebezpečnost
i
80
II
8
Množst
ví
podléhající
ohl
ašovací
povinnosti
4
Omezené
množst
ví
LQ22
Tř
í
daADNR
Tř
í
daI
MDG
IATA-DGR t
ř
í
da
1760
1760
1760
UN 1760, CORROSIVE
8
LIQUID N.O.S. (Sodium
Hydroxide, mixture), class
8, UN 1760, II, ADNR
s
měs
II
CORROSIVE LIQUID
8
N.O.S. (Sodium
Hydroxide, 20%, mixture),
class 8, UN 1760, PG II
s
měs
II
CORROSIVE LIQUID
N.O.S. (Sodium
Hydroxide, 20%,
mixture), class 8, UN
1760,PG I
Is
měs
III
8
8
RQ (
množst
ví
podléhající
ohl
ašovací
povinnosti)
ADNR
4
Nouzové plány
(Ems)
F-A, S-B
8
Množst
ví
podléhající
ohl
ašovací
povinnosti
30
-
8
15. I
nf
or
maceopr
ávní
chpř
edpi
sech
Př
e
dpi
s
yEU
Symbol nebo symboly
ne
be
z
pe
č
no
s
t
i
Ží
r
av
ý
: R35-Způs
obuj
et
ěž
k
épol
ept
ání
.
Rv
ě
t
y
Date of issue
Verze
:
1
3/12/2009.
Version
1
Strana: 5/6
Odpo
vi
dánař
i
z
e
ni(
ES)č
.
1
90
7
/
2
0
0
6(
REACH)
,
př
i
l
o
haI
IČe
s
kár
e
publ
i
ka
BEZPEČNOSTNÍLI
ST
Tekut
ýči
st
i
čodpadů
Sv
ě
t
y
: S1/
2-Uchov
áv
ej
t
euz
amč
enéami
modos
ahdět
í
.
S26- In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical
advice.
S27/
28-Pos
t
y
kusk
ůž
íok
amž
i
t
ěodl
ož
t
ev
eš
k
er
ék
ont
ami
nov
anéobl
eč
eníakůžiokamž
i
t
ě
omy
j
t
ev
el
k
ým množ
s
t
v
í
m[
*
*
*
]
.Voda.
S36/
37/
39-Použí
v
ej
t
ev
hodnýochr
annýoděv
,ochr
annér
ukav
i
ceaochr
annébr
ýl
enebo
obl
i
čej
ov
ýš
t
í
t
.
S45-Vpř
í
paděnehody
,nebonec
í
t
í
t
el
is
edobř
e,ok
amž
i
t
ěv
y
hl
edej
t
el
ék
ař
s
k
oupomoc(
j
el
i
možno,ukažt
et
ot
ooz
nač
ení
)
.
S64-Př
i
poži
t
ípr
opl
ác
hnět
eús
t
av
el
k
ýmnož
s
t
v
í
mv
ody(
poz
ej
el
i
pos
t
i
ž
enýpř
i
v
ědomí
)
.
Obsahuje
Os
t
a
t
nípř
e
dpi
s
yEU
Po
už
i
t
ípr
o
dukt
u
: Sodium hydroxide
215-185-5
: Není k dispozici.
: Kl
asi
f
i
kaceaznačeníbyl
yst
anovenyvsoul
adusesměr
ni
cemiEU č.67/
548/
EHS a
1999/
45/
ES(
v
č
et
nědodat
k
ů)az
ohl
edňuj
ípř
edpok
l
ádanépouž
i
t
ív
ý
r
obk
u.
-Spot
ř
ebi
t
el
s
kéapl
i
k
ac
e.
Os
t
a
t
nípř
e
dpi
s
yEU
Oc
hr
anadě
t
í
Do
t
y
ko
vávýs
t
r
ahapř
i
ne
be
z
pe
č
í
Statistická klasifikace EU
(Tarifní kód)
: Ano,l
zepouží
t
.
: Ano,l
zepouží
t
.
: 32089091
16. Dal
šíi
nf
or
mace
Úpl
nýt
e
xtRvě
tj
euve
de
nv
: R35-Způs
obuj
et
ěž
k
épol
ept
ání
.
o
ddí
l
u2a3-Če
s
kár
e
publ
i
ka
R38-Dr
áždíkůž
i
.
R41-Nebezpečív
áž
néhopoš
k
oz
eníoč
í
.
Úplný text klasifikace je uveden : C-Ží
r
av
ý
vo
ddí
l
u2a3-Če
s
ká
Xi
-Dr
áždi
v
ý
republika
Historie
Datum tisku
: 3/12/2009.
: 3/12/2009.
Datum vydání
Da
t
um př
e
dc
ho
z
í
hovy
dání
: Be
zpř
e
dc
ho
z
í
hopo
t
v
r
z
e
ní
.
Verze
: 1
Verified by P. Stienstra.
Po
z
ná
mkapr
oč
t
e
nář
e
Podl
enaš
e
hone
j
l
e
pš
í
hov
ě
domíj
s
ouz
deuv
e
de
néi
nf
or
mac
epř
e
s
né
.
Vý
š
euv
e
de
nýdodav
at
e
laniž
ádnázj
e
hopoboč
e
kv
š
akne
př
e
j
í
má
napr
os
t
ož
ádnouz
odpov
ě
dnos
tz
apř
e
s
nos
tne
boúpl
nos
tz
deuv
e
de
ný
c
hi
nf
or
mac
í
.
Kone
č
nés
t
anov
e
nípouž
i
t
e
l
nos
t
ij
aké
hokol
i
vmat
e
r
i
ál
uj
ev
ý
hr
adněnaz
odpov
ě
dnos
t
iuž
i
v
at
e
l
e
.
Vš
e
c
hnymat
e
r
i
ál
ymohoupř
e
ds
t
av
ov
at
ne
poz
nanáne
be
z
pe
č
íaj
et
ř
e
basni
miz
ac
ház
e
tsopat
r
nos
t
í
.
Ikdy
žj
s
ouz
deně
kt
e
r
áne
be
z
pe
č
ípops
ána,
ne
můž
e
mez
ar
uč
i
t
,
ž
es
ej
e
dnáo
j
e
di
náne
be
z
pe
č
í
,
kt
e
r
áe
xi
s
t
uj
í
.
Verze
1
Strana: 6/6

Podobné dokumenty