Guťák - číslo 5

Komentáře

Transkript

Guťák - číslo 5
Zdr oj e:
Ocko.t v
Škol ní s erver
Fot ogal er i e
Googl e.cz
17. 4. 2013 č. 5
GuŤáK
A přej eme Vám příj emnou pouť
Aut oři čas opi s u :
Adél a Hynková
Deni s a Granát ová
Markét a Vondráčková
St ani s l av Ži d
Tomáš Fi al a
Pětiboj
• Meme komiksy
• Miss panenka
•
Obsah:
Pětiboj
Pro chytré hlavy
Óčko hity
Meme komiksy
Kloboukový den
Krajské kolo v angličtině
Krajské kolo v pětiboji
Miss panenka
Meme komi ksy
Pět i boj
23. 3. 2013 s e konal o okres ní kol o zi mního
pět i boj e v pros t orách škol y v Borohrádku.
Sešl a s e t akřka s t ovka závodníků, aby změři l i
s vé s íl y v pět i di s ci pl ínách. Naši škol u reprezent oval o 25 závodníků. Někt eří s e t ěši l i
na s vé s oupeře, s e kt erými každoročně s váděj í
boj o co nej l epší umís t ění. A t o s e j i m povedl o.
Kl oboukový den
27. 3. 2013 s e konal kl oboukový den. Žáci
s i měl i při nés t kl obouk. Pot é s e s ečet l i
žáci v j ednot l i vých t řídách, kt eří měl i na
hl avě kl obouk. Nej více žáků s kl obouky
byl o v 7.A.
Óčko hi t y
Pět i boj
Dne 6. 4. s e us kut ečni l o kraj s ké kol o
v pět i boj i v Hoři cích. Sout ěži l o s e v
pět i di s ci pl ínách. Špl h, s kok z mís t a,
čl unkový běh, hod na koš a s kok přez
švi hadl o. Z okres ního kol a pos t oupi l o
14 dět í a ni kdo z ni ch nechyběl . Dokonce 8 z ni ch s e umís t i l o i na s t upni vít ězů.
One Di r ect i onOne Way Or Anot her
C'Mon Ke$ha
2
1
Do měs t a
při šl a zi ma
Li po f eat . Kat eři na Mari e
Ti chá
3
Kraj s ké kol o v
angl i čt i ně
18.3.2013 s e konal o kraj s ké kol o v angl i čt i ně v Hradci Král ové. Reprezent oval a nás Carol i ne Jane Bl ezzard, kt erá
us pěl a na 93%. S t out o ús pěšnos t í zvít ězi l a. Gr at ul uj eme.
Pt áme s e s pol užáků
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Tvoj e nej obl íbeněj ší hodi na?
Tvoj e neobl íbená hodi na?
Nej obl íbeněj ší uči t el ?
Co by s i změni l /a na škol e?
Co s e t i l íbí na škol e?
Js i s pokoj ený s rozvrhem?
Tvoj e obl íbená čás t čas opi s u Guťák?
Vašek Lžíčař
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hm t ak t o bude asi f yzi ka.
Děj epi s !
Paní uči t el ka Kal ous ková.
Škol ní řád… :D
Ni c.
Ne.
On j e něj aký čas opi s ?
Veroni ka Macková a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Andrea Šedová
No as i angl i čt i na.
Jas ně že němči na.
Paní uči t el ka Kat eři na Chadi mová
Bot níky 9.C
Bot níky 9.B
Ne.
St rana kde ni c není.
Rozhovor s uči t el em
Paní uči t el ka Hana St ará:
1) Kt erá podl e vás j e nej hodněj ší t řída?
Vol i t el ná němči na 8 t říd.
2) Kt erá podl e vás j e nej horší t řída? 8.C
3) Co bys t e změni l a na t ét o škol e? Nepořádek po dět ech.
4) Co bys t e nechal a na t ét o škol e? Pana
ředi t el e
5) S j akým uči t el em s i nej více rozumít e?
Paní uči t el ka Anna St ará
6) Jaká j e vaše obl íbená hodi na? Nul t á
7) Hodi na kt erou moc nemus ít e? Fyzi ka
Paní uči t el ka Anna St ará:
1)
Kt erá podl e vás j e nej hodněj ší t řída?
7.B
2)
Kt erá podl e vás j e nej horší t řída?
8.C,8.B
3)
Co bys t e změni l a na t ét o škol e? Šat ny
a
t ěl ocvi čnu
4)
Co bys t e nechal a na t ét o škol e? Všech
no
5)
Jaká j e vaše obl íbená hodi na? Li t erat u
ra
6)
Hodi na kt erou moc nemus ít e? 1 hodi na
Mi ss panenka
V ponděl í 8. 4. s e us kut ečni l o hl as ování o
Mi s s Panenku na náměs t í. Panenek byl o cel kem
25. Když s e hl as y s ečet l y, zj i s t i l o s e, že
nej víc hl as ů dos t al a panenka čís l o 13 (Brčál ).
Pro chyt ré hl avy

Podobné dokumenty