Lektion 1

Transkript

Lektion 1
Stomatologie Deutsch
Vokabellisten zu den Lektionen
Lektion 1
Der menschliche Körper
strecken
natáhnout, vztyčit
niesen
kýchat, kýchnout
an/spannen
napnout, napínat
beugen
ohnout, ohýbat
s Herz-Kreislauf-System,-e
krevní oběh
s Verdauungssystem,-e
 verdauen
zažívací systém
zažívat
r Aufbau (nur Sg.)
stavba
r Knochen,-
kost
r Muskel,-n
sval
s Atmungssystem,-e
 atmen
dýchací systém
 dýchat
s Bewegungssystem,-e
 sich bewegen
pohybový systém
 pohybovat se
s Gelenk,-e
kloub
s Wachstum (nur Sg.)
 wachsen (ä)
růst, vzrůst
 růst
e Fortpflanzung,-en
rozmnožování
schützen
 r Schutz (nur Sg.)
chránit
 ochrana
r Reiz,-e
podnět
Lektion 2
Zahnmedizin
e Zahnheilkunde
zubní lékařství
umfassen (ä)
zahrnovat, obsahovat
e Vorbeugung,-en
zabránění, prevence, ochrana
e Erkennung,-en
→ erkennen
rozpoznání, poznání
→ rozpoznat, poznat
e Behandlung,-en
→ behandeln
ošetření, ošetřování, léčba
→ ošetřit, léčit
e Erkrankung,-en
→ erkranken
onemocnění
→ onemocnět
r Bereich,-e
oblast
r Wurm,-ü-er
červ
verursachen
způsobit, zapříčinit
quälend
mučivý, trýznivý
das Bewusstsein verlieren
ztratit vědomí
e Pulpa (s Zahnmark)
pulpa (zubní dřeň)
ab/töten
umrtvit
künstlich
umělý
e Schutzheilige,-n
patronka
e Verhütung,-en
zabránění, odvrácení
e Fehlstellung,-en
chybné postavení
r Kiefer,-
čelist
e Zahnspange,-n
rovnátka
e Brücke,-n
můstek
ersetzen
nahradit, nahrazovat
e Empfehlung,-en
→ empfehlen (ie)
doporučení
→ doporučit
e Zahnreinigung,-en
zubní hygiena
e Ursache,-n
příčina
e Entstehung,-en
→ entstehen
vznik
→ vzniknout
e Folge,-n
důsledek, následek
e Anamnese,-n
anamnéza
r Zustand,-ä-e
stav
fest/stellen
zjistit
ein Röntgenbild machen
udělat rentgenový snímek
e Leiche,-n
mrtvola
r Befund,-e
nález
r chirurgische Eingriff
chirurgický zákrok
e Zahnentfernung,-en
→ entfernen
odstranění zubu
→ odstranit
r Zahnbelag,-ä-e
povlak na zubech
Zahnfüllungen und Gebissabdrücke
vor/bereiten
připravit zubní výplně a otisky zubů
Termine vereinbaren
domluvit termíny, objednat se/objednat
an/fertigen
vyrobit
s Gewebe,-
tkáň
bohren
→ r Bohrer,-
vrtat
→ vrtačka
saugen
sát, odsát
füllen
→ e Füllung,-en
plnit
→ zubní výplň, plomba
Lektion 3
Zähne – Struktur, Wachstum und die Anatomie der Mundhöhle
e Mundhöhle,-n
ústní dutina
e Verdauung,-en
→ verdauen
trávení
→ trávit
e Nahrung
potrava, strava
ermöglichen
umožnit, umožňovat
Energie liefern
dodávat energii
sorgfältig pflegen
pečlivě se starat
mit den Zähnen knirschen
skřípat zuby
s Gebiss,-e
chrup
s Loch,-ö-er
díra
e Ernährung
výživa
fördern
→ e Förderung,-en
podporovat, napomáhat
→ podpora
sich ernähren
živit se
zerstören
zničit
entfernen
odstranit
verschließen
uzavřít
s Zahnfleisch
dáseň
regelmäßig
pravidelný
ordentlich
pořádný, důkladný
s Milchgebiss
mléčný chrup
s Dauergebiss
stálý chrup
r Weisheitszahn,-ä-e
zub moudrosti, osmička
den Mund aus/spülen
vypláchnout ústa
einen Zahn auf/bohren
(na)vrtat zub
einen Zahn füllen
plnit zub
einen Zahn ziehen
vytrhnout zub
Lektion 4
Zahnpflege
drücken
tlačit, tisknout
r Nahrungsrest,-e
zbytek jídla
r Zahnzwischenraum,-ä-e
mezizubní prostor
begünstigen
napomáhat, podporovat
verzichten auf etwas
vzdát se nečeho, odřeknout si něco, obejít se bez
něčeho
schaden
škodit
naschen
mlsat
e Zahnbürste,-n
zubní kartáček
r Zahnstocher,-
párátko
s Mundwasser,-ä-
ústní voda
e Zahnseide,-n
zubní nit
r Zahnpflegekaugummi,-s
žvýkačka pro zubní prevenci
e Zahnpasta,-s
zubní pasta
e Interdentalbürste,-n
mezizubní kartáček
e Kaufläche,-n
kousací plocha
e Außenfläche,-n
vnější plocha
e Innenfläche,n
vnitřní plocha
waagerecht
vodorovný
Lektion 5
Zahnerkrankungen und –krankheiten
e Zahnerkrankung,-en
onemocnění zubu
r Zahnschmelz
sklovina
s Zahnbein
zubovina, dentin
s Alter,-
věk
s gesundheitliche Problem
zdravotní problém
r Atem
dech
gerötet
zarudlý
geschwollen
opuchlý, oteklý
s Zahnfleischbluten
krvácení dásně
e Schleimhaut,-ä-e
sliznice
s Zähneknirschen
skřípání zubů
e Fehlstellung,-en
chybné postavení
e Zahnfleischentzündung,-en
zánět dásně
e Kunststoffschiene,-n
dlaha/lišta z umělé hmoty
r Bohrer,→ bohren
vrták
→ vrtat
vorhanden
existující, stávající
r Zahnbelag,-ä-e
povlak na zubech
r Zahnstein
zubní kámen
e Mundspülung,-en
vypláchnutí úst
kieferorthopädisch
týkající se čelistní ortopédie
e Betäubungsspritze,-n
injekce na umrtvení
heilbar
léčitelný
e Voraussetzung,-en
předpoklad
r/e Betroffene,-n
postižená osoba
s Verfahren,-
metoda, postup
dringend notwendig sein
být akutně nutný
langfristig
dlouhodobý
verlaufen (äu)
probíhat
e Folge,-n
následek, důsledek
Lektion 6
Den Zahnarzt aufsuchen – Termin, Kontrolle, Beratung
schreien
křičet, řvát
einen Termin ab/sagen
zrušit termín
einen Termin vereinbaren
domluvit termín/ objednat
e Versichertenkarte,-n
průkaz pojištěnce
überprüfen
zkontrolovat
den Mund weit auf/machen
široce otevřít ústa
r Medikamentenschrank,-ä-e
skříň na léky
e Spritze,-n
injekce; stříkačka
r Behandlungsstuhl,-ü-e
vyšetřovací křeslo
r Mundspiegel,-
zubní zrcátko
e Karies
zubní kaz
e Krone,-n
korunka
e Füllung,-en
výplň, plomba
einverstanden sein mit etwas
souhlasit s něčím
besprechen etwas (i)
probírat něco, promluvit si o něčem
untersuchen
vyšetřovat
r Zustand,-ä-e
stav
e örtliche Betäubung
lokální umrtvení
Lektion 7
Anamnese
e Angabe,-n
→ an/geben
údaj
→ uvést, uvádět
e Befragung,-en
→ befragen
dotazování
→ dotázat, dotazovat
e Beschwerde,-n
→ sich beschweren über etwas
potíže; stížnost
→ stěžovat se na něco
e Vorgeschichte,-n
historie pacienta
r Lebensumstand,-ä-e
životní okolnosti
r Hinweis,-e
upozornění, poznámka
e Einschätzung,-en
→ einschätzen
odhad, hodnocení
→ odhadnout
r Befund,-e
nález
Medikamente ein/nehmen (nimmt ein)
brát léky
r Allergiepass,-ä-e
karta alergika
leiden an etwas
trpět něčím
auf/treten (tritt auf)
vyskytovat se
gerinnungshemmend
zabraňující srážení krve
r Herzschrittmacher,-
kardiostimulátor
r Bluthochdruck
vysoký krevní tlak
ein Verdacht besteht
existuje podezření
s Aufputschmittel,-
povzbuzující prostředek, stimulant
s Beruhigungsmittel,-
uklidňující prostředek
r Anfall,-ä-e
záchvat
r Krampfanfall,-ä-e
křečový záchvat
e Zuckerkrankheit
cukrovka
e Schilddrüse,-n
štítná žláza
r Magen,-ä-
žaludek
r Darm
střevo
e Leber
játra
e Gelbsucht
žloutenka
e Hepatitis
hepatitis
e Nasennebenhöhle,-n
vedlejší dutina nosní
verletzt
zraněný
schwanger
těhotná
r Vorteil,-e
výhoda
einen Anamnesebogen aus/füllen
vyplnit arch k anamnéze
sich kümmern um etwas
starat se o něco
ein/tragen
zapsat
hin/weisen auf etwas
upozornit na něco
begeistert sein
být nadšený
kurzfristig
krátkodobý
ein/gehen auf jemanden
věnovat pozornost někomu
Lektion 8
Oralmedizin
e Entzündung,-en
→ sich entzünden
zánět
→ zanítit se
r Bereich,-e
oblast
e Speicheldrüse,-n
slinná žláza
s Kiefergelenk,-e
čelistní kloub
r Kaumuskel,-n
žvýkací sval
r Haarausfall,-ä-e
vypadávání vlasů
e Schleimhaut,-ä-e
sliznice
e Beurteilung,-en
posuzování
e Probenentnahme,-n
odběr vzorku
e Entfernung,-en
odstranění
e Haut,-ä-e
kůže, pleť
eingeschränkt
omezený
s Anzeichen,-
příznak, symptom
e Aufbissschiene,-n
okluzní dlaha
verordnen
předepsat, naordinovat
e Ursache,-n
příčina
s Gewebe,-
tkáň
schädlich
škodlivý
e Verbrennung,-en
→ sich verbrennen
popálenina; spálení
→ popálit se, spálit se
gutartig
nezhoubný
bösartig
zhoubný
r Pilz,e
houba, plíseň
s Fieber
horečka
e Schwellung,-en
otok, natékání, otékání
r Kreislauf,-ä-e
oběh
r Stoffwechsel,-
látková výměna
e Vorsichtsmaßnahme,-n
preventivní/bezpečnostní opatření
geeignet
vhodný
e Gerinnungsstörung,-en
porucha srážlivosti krve
vermeiden
vyhnout se, vyhýbat se něčemu
e Verstopfung,-en
zácpa
e Erscheinungsform,-en
forma projevu
abhängig sein von etwas
být závislý na něco
in der Regel
zpravidla
r Speichel,-
slina
ansteckend
→ sich anstecken
nakažlivý
→ nakazit se
e Schluckbeschwerden (Pl.)
potíže při polykání
Lektion 9
Medizinischer Notfall
e Backe,-n
tvář, líce
r Eingriff,-e
zákrok
e anhaltende Blutung
trvalé krvácení
e Krone,-n
korunka
s Inlay,-s
inlay
e Brücke,-n
můstek
zerbrochen
rozlomený
verloren
ztracený
herausgefallen
vypadnutý
abgebrochen
ulomený
ausgeschlagen
vyražený
e Empfindlichkeit
citlivost
e Berührung,-en
dotyk
s Zahnfleischbluten,-
krvácení dásní
e Kante,-n
hrana
r Bruch,-ü-e
zlom
e Druckstelle,-n
proleženina
wieder befestigen
opět připevnit
endgültig
konečný, definitivní
e Wurzel,-n
kořen, kořínek
vermeiden
vyhnout se, vyhýbat se něčemu
e körperliche Anstrengung
fyzická námaha
kühlen
chladit
e Zahnfleischentzündung
(e Parodontose)
zánět dásní (parodontóza)
e Verletzung,-en
→ sich verletzen
zranění
→ zranit se
gering
nízký, malý, nepatrný
eine Infektion verhindern
zabránit infekci
führen zu etwas
vést k něčemu
reizen
dráždit
Lektion 10
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
kauen
žvýkat
schlucken
spolknout, polykat
e Fehlbildung,-en
deformace
umfassen
zahrnovat, obsahovat
r Zahnerhalt
udržování zubů
e Fehlstellung,-en
chybné postavení
r Oberkiefer,-
horní čelist
r Unterkiefer,-
dolní čelist
unterschiedlich entwickelt
odlišně/různě vyvinutý
e Suche nach etwas
hledání něčeho
ausgeglichen
vyrovnaný
s Jochbein,-e
kost jařmová/lícní
r Weisheitszahn,-ä-e
zub moudrosti, osmička
durchbrechen
prorazit
e Zyste,-n
cysta
verschieben
posunout
verlagert
přemístěn, přesunut
e örtliche Betäubung
lokální umrtvení
aus/reichen
stačit
e Wundheilung,-en
hojení ran
e Schonung,-en
→ schonen
šetření
→ šetřit
Letion 11
Karies
r Zucker
cukr
s Kohlehydrat,-e
uhlohydrát
s Ei,-er
vejce
r Zahn,-ä-e
zub
e Bakterie,-n
bakterie
r Essig
ocet
s Lebensmittel,-
potravina
vorhanden sein
být přítomný
e Schale-,n
slupka, skořápka
ähneln
→ ähnlich
podobat
→ podobný
r Zahnschmelz
zubní sklovina
e Schicht,-en
vrstva
s Gewebe,-
tkáň
verursachen
způsobit
benötigen
potřebovat
s Abfallprodukt,-e
odpadní produkt
e Milchsäure,-n
kyselina mléčná
r Zahnbelag,-ä-e
zubní povlak
auf/lösen
rozpustit
entstehen
vzniknout
s Loch,-ö-er
díra
sich entzünden
zanítit se
e Behandlung,-en
ošetření, léčba
beseitigen
odstranit
empfindlich
citlivý
mit einer Füllung verschließen
uzavřít plombou
zur Verfügung stehen
být k dispozici
s Inlay,-s
inlay
e Kunststofffüllung,-en
výplň / plomba z umělé hmoty
gießen
lít, odlévat
s Modell,-e
model
kostenintensiv
finančně nákladný
e Haltbarkeit,→ haltbar
životnost, trvanlivost
→ trvanlivý, odolný, stabilní
zahnfarben
v barvě zubů
härten
tvrdit, vytvrdit
e Dauerlösung,-en
trvalé řešení
geeignet sein
být vhodný
e Legierung,-en
slitina
s Quecksilber
rtuť
umstritten sein
být sporný
s Bohren
→ bohren
vrtání
→ vrtat
r Forscher,→ forschen
výzkumník
→ zkoumat
r Bohrer,-
vrtačka
r Laser,-
laser
reizen
dráždit
unterscheiden
→ r Unterschied,-e
rozlišovat
→ rozdíl
s Gerät,-e
přístroj, nástroj
erhältlich sein
být dostupný/k dostání
e Nebenwirkung,-en
vedlejší účinek
e Vorsorge
prevence, preventivní opatření
verhindern
zabránit
säurehaltig
obsahující kyselinu
vermeiden
vyhnout se, vyhýbat se
selten
zřídka, málokdy
r Honig
med
gründlich
pořádný, důkladný
r Zahnfleischrand,-ä-er
okraj dásně
entfernen
odstranit
lutschen
cucat, cumlat
entdecken
→ e Entdeckung,-en
objevit
→ objev
hemmen
bránit, překážet
mit den Zähnen knirschen
skřípat zuby
Lektion 12
Zahnersatz
r Zahnersatz,-ä-e
zubní náhrada
e Krone,-n
korunka
e Brücke,-n
můstek
s Implantat,-e
implantát
s Veneer,-s
veneer (porcelánová faseta)
festsitzend
pevně sedící
herausnehmbar
vyjímatelný
befestigen
připevnit
e Wiederherstellung,-en
oprava, rekonstrukce
zerstört sein
být zničený
e Zahnwurzel,-n
kořen zubu
r Kiefer,-
čelist
e Parodontitis
parodontóza
schädigen
poškodit, poškozovat
zählen zu etwas
patřit k něčemu
ermöglichen
umožňovat
ein/setzen
používat
e Lücke,-n
mezera
e Zahnlücke,-n
mezizubní mezera
sich eignen
hodit se
r Zahnstumpf,-ü-e
pahýl zubu
schützen
chránit
e Vollgusskrone,-n
korunka litá
e Verblendkrone,-n
korunka fasetovaná
zahnfarben
v barvě zubu
langlebig
dlouhodobě sloužící
sich verfärben
zabarvit se
erforderlich
nutný, potřebný
an/fertigen
zhotovit, vyhotovit
bestimmen
určit, určovat
an/passen
přizpůsobit
einen Abdruck nehmen (nimmt)
vzít otisk
ab/schleifen
obrousit, odbrousit
künstlich
umělý
s Gebiss,-e
chrup
Lektion 13
Zahnarztpraxis
e Einrichtung,-en
→ ein/richten
zařízení
→ zařídit
e Ausstattung,-en
→ aus/statten
vybavení
→ vybavit
hochwertig
kvalitní
r Behandlungsstuhl,-ü-e
vyšetřovací křeslo
e Raumaufteilung,-en
prostorová dispozice
r Behandlungsraum,-ä-e
ordinace
r Eingriffsraum,-ä-e
ambulance
s Labor,-s
laboratoř
r Empfang,-ä-e
příjem, recepce
r Warteraum,-ä-e
čekárna
e Sterilisation,-en
sterilizace
s Röntgen
rentgen
sich um/ziehen
převlékat se
ambulant behandeln
ošetřovat/léčit ambulantně
die Pausen verbringen
strávit přestávky
einen Eingriff durch/führen
provést zákrok
einen Termin vereinbaren
domluvit termín
ein Röntgenbild auf/nehmen (nimmt auf)
udělat rentgenový snímek
keimfrei
bez zárodků, sterilní
e Arbeitsplatte,-n
pracovní plocha
s Waschbecken,-
umyvadlo
s Speibecken,-
plivátko
e Förderung,-en
→ fördern
podpora
→ podporovat
e Zahnerhaltung
zachování zubů
e Schiene,-n
dlaha
Lektion 14
Radiologische Diagnostik in der Zahnmedizin
e Röntgenaufnahme,-n
rentgenový snímek
r Strahl,-en
paprsek
gering
nízký
e Strahlenbelastung,-en
dávka ozáření
beurteilen
posoudit
fest/stellen
zjistit
durchleuchten
prosvítit, prozářit
e Bleischürze,-n
olověná zástěra
ein Kontrastmittel spritzen
píchnout kontrastní prostředek
beobachten
pozorovat
s Hilfsmittel,-
pomůcka
e Erkennung,-en
→ erkennen
rozpoznání, poznání
→ rozpoznat, poznat
positionieren
nastavit, umístit
dar/stellen
představit, zobrazit, znázornit
röntgen
rentgenovat
ausschließlich
výhradně
umweltschädlich
škodící životnému prostředí
giftig
jedovatý
unblutig
nekrvavý
e Forschung,-en
výzkum
e Strahlung,-en
záření
durchsichtig
průhledný, transparentní
r Fremdkörper,-
cizí těleso
Lektion 15
Paradontologie
e Parodontitis
parodontóza
e Nische,-n
mezera, díra
e Abwehrfähigkeit
obranyschopnost
geschwächt
oslabený
e Folgeerkrankung,-en
následné onemocnění
hervor/rufen
vyvolat
r Hirnschlag,-ä-e
mrtvice
neigen zu etwas
mít sklon k něčemu, klonit se k něčemu
fest/legen
stanovit, určit
s ätherische Öl
éterický olej
wackeln
viklat se, zaviklat se
sich entzünden
zanítit se
aus/fallen
vypadnout, vypadat
bluten
krvácet
s Mundwasser,-ä-
ústní voda
fortgeschritten sein
být pokročilý/v pokročilejším stavu
widerstandsfähig
odolný
r Salbei
šalvěj
e Kamille,-n
heřmánek
e Nelke,-n
karafiát; hvozdík; hřebíček
beseitigen
odstranit, odstraňovat
e chirurgische Maßnahme
chirurgické opatření
r Ultraschall
ultrazvuk
e Ablagerung,-en
usazování; usazenina, sediment
Lekion 16
Kieferorthopädie
s Lehrbuch,-ü-er
učebnice
e Fehlstellung,-en
chybné postavení
sich befassen mit etwas
zabývat se něčím
veröffentlichen
zveřejnit
e Behandlungsdauer
délka/doba léčby
verkürzen
zkrátit
r Zeitpunkt,-e
okamžik
r Milchzahndurchbruch
prořezávání mléčných zubů
s Gebiss,-e
chrup
e gesetzliche Krankenkasse
zákonná pojišťovna
e Lücke,-n
mezera
rechtzeitig
včas; včasný
vollständig
úplný, kompletní
empfehlenswert
žádoucí
r chirurgische Eingriff
chirurgický zákrok
eine Gefahr besteht
hrozí nebezpečí
den Mund aufreißen
otevřít pusu dokořán
r Verzehr
konzumace jídla
Lektion 17
Pädiatrische Zahnheilkunde (Kinderzahnheilkunde)
e Räumlichkeit,-en
místnost
e Einrichtung,-en
→ ein/richten
zařízení
→ zařídit
e Ausstattung,-en
→ aus/statten
vybavení
→ vybavit
sich befassen mit etwas
zabývat se čím
e Geburt,-en
narození; porod
sich unterscheiden von etwas
lišit se od něčeho
sich entwickeln
vyvíjet se, rozvíjet se
r Begleitumstand,-ä-e
průvodní okolnost
e Voraussetzung,-en
předpoklad
e Grundlage,-n
základ
s Bedürfnis,-se
potřeba
e Eigenschaft,-en
vlastnost
geistig
duševní
berücksichtigen
zohlednit
e Ernährungsberatung,-en
výživové poradenství
e Versiegelung,-en
pečetění
r Zweig,-e
odvětví; větev
vermutlich
patrně, podle všeho
wackeln
viklat se, zaviklat se
aus/fallen (ä)
vypadnout, vypadat
s Wohl der Zähne
zdraví zubů
r Mundspiegel,-
zubní zrcátko
r Sauger,-
odsávačka
sich befinden
nacházet se
fressen (i)
žrát
s strahlende Lächeln
zářící úsměv
besorgt
ustaraný, znepokojený
Lektion 18
Sicherheit am Arbeitsplatz
e Gefahr,-en
→ gefährlich
nebezpečí
→ nebezpečný
r Arbeitsplatz,-ä-e
pracovní místo
r Gegenstand,-ä-e
předmět
giftig
→ s Gift,-e
→ vergiften
jedovatý
→ jed
→ otrávit
e Branche,-n
odvětví, sektor, obor
scharf
ostrý; pálivý
r Abfall,-ä-e
odpad
s Ausrutschen
→ aus/rutschen
vyklouznutí
→ vyklouznout, uklouznout
s Stürzen
→ stürzen
padání
→ padnout, spadnout
e Pflegetätigkeit,-en
pečovatelská činnost
rutschig
kluzký
e Ausrüstung,-en
výbava, vybavení
r Angriff,-e
→ an/greifen
útok
→ zaútočit
e Beschimpfung,-en
→ beschimpfen
nadávka, nadávání
→ nadávat
s Heben
→ heben
zvedání, zvednutí
→ zvednout
e Last,-en
zátěž
r Einzelhandel
maloobchod
unzureichend
nedostačující
e Belästigung,-en
→ belästigen
obtěžování
→ obtěžovat
s Reinigungsgewerbe
uklízecí a čistící služby
e Körperhaltung,-en
držení těla
e Wirbelsäule,-n
páteř
strapazieren
namáhat, opotřebovat
eine Allergie aus/lösen
vyvolat alergii
e Stolperfalle,-n
„past k zakopnutí“, místo, kde člověk s vysokou
pravděpodobností zakopne
s Schutzziel,-e
cíl ochrany
r Arbeitsbereich,-e
pracovní oblast
r Verlauf,-ä-e
průběh
e Wartung der Geräte
→ Geräte warten
údržba přístrojů
→ udržovat přístroje
unterweisen jemanden
poučit, zaučit někoho
verwenden
používat
Wege frei/halten
nechat volné cesty
sich vor Bränden schützen
chránit se před požáry
überprüfen
zkontrolovat, přezkoumat
e Röntgenstrahlung,-en
rentgenové záření
r Röntgenstrahl,-en
rentgenový paprsek
gering
nízký
erreichbar
dosažitelný, přístupný
ein/setzen
používat
erstellen
sestavit, vytvořit
e Berührung,-en
→ berühren
dotyk, dotýkání
→ dotýkat
e elektrische Spannung
elektrické napětí
aus/schließen
vyloučit
gleichmäßig
souměrný
auf/stellen
postavit, nastavit
e Verletzung,-en
→ verletzen
zranění
→ zranit
e Schutzschürze,-n
ochranná zástěra
Lektion 19
s staatliche Gesundheitswesen
státní zdravotnictví
e Leistung,-en
výkon, služba
zu/zahlen
doplatit, připlatit
e Pflichtversicherung,-en
→ pfichtversichert
povinné pojištění
→ povinně pojištěný
ähneln
podobat
e Krankenkasse,-n
zdravotní pojišťovna
r Beitragssatz,-ä-e
sazba pojistného
umfassen (ä)
zahrnout
e Versorgung,-en
opatrování, zabezpečení
s Arzneimittel,-
lék
e Vorsorgeleistung,-en
preventivní výkon/služba
s Mutterschaftsgeld,-er
peněžitá podpora v mateřství
verpflichtet sein
být povinen/zavázán
s Mitglied,-er
člen
auf eigene Rechnung arbeiten
pracovat na vlastní účet
r Hausarzt,-ä-e
praktický lékař
e Fachrichtung,-en
obor, zaměření
verfügen über etwas
mít k dispozici, disponovat něčím, mít něco
e Kur,-en
léčebná kůra, lázňě
einheitlich
jednotný
r Arbeitslose,-n
nezaměstnanec
r Sozialhilfeempfänger,-
příjemce sociální podpory
r Mutterschaftsurlaub
mateřská dovolená
e Rente,-n
důchod
r Unfall,-ä-e
nehoda
erkannt werden
být rozpoznán/zjištěn
fördern
podporovat
gewähren
poskytovat
e Witwe,-n
vdova
r Witwer,-
vdovec
r Waise,-n
sirotek
e Körperpflege
péče o tělo
e Ernährung,-en
výživa
pflegebedürftig
vyžadující/potřebující pomoc
ein Kind erwarten
čekat dítě

Podobné dokumenty

Allgemeine Medizin Deutsch

Allgemeine Medizin Deutsch Allgemeine Medizin Deutsch Vokabellisten zu den Lektionen Lektion 1 Der menschliche Körper strecken

Více