Údajový list

Transkript

Údajový list
Údajový list
HEMPADUR HI-BUILD 45201
45201: BASE (BÁZE) 45209: CURING AGENT (TUŽIDLO) 95570
Popis:
HEMPADUR HI-BUILD 45200/45201 je dvousložková, vysoce nanášivá epoxidová nátěrová hmota.
Vytváří tvrdý a pevný nátěr odolný vůči mořské vodě, motorové naftě, stejně jako vůči potřísnění
benzínem či podobnými výrobky. Má omezenou odolnost vůči živočišným a rostlinným olejům a silným
rozpouštědlům jako jsou ketony a estery. Nedoporučuje se pro kyseliny, alkálie a silně oxidační roztoky.
Neškodí nákladům obilí.
Doporučené použití:
Jako samozákladující nátěrový systém nebo jako podkladový nebo vrchní nátěr v epoxidových
nátěrových systémech v silně korozním prostředí.
Provozní teplota
Maximálně, pouze za sucha: 140°C/284°F
Ve vodě (bez teplotního gradientu): 35°C/95°F
viz. POZNÁMKY na druhé straně
Certifikáty / Schválení:
Dostupnost:
Součástí nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:
Čísla odstínů/odstíny:
Konečný vzhled:
Objem sušiny, %:
Teoretická vydatnost:
Bod vzplanutí:
Specifická hmotnost:
Doba povrchového zaschnutí:
Suchý na dotek:
Plně vytvrzen:
Obsah VOC:
12170* / Šedá.
Polo-matný
59 ± 1
5.9 m2/l [236.6 sq.ft./US gallon] - 100 µm/4 mils
26 °C [78.8 °F]
1.3 kg/litr [11 lbs/US gallon]
5 hod. (přibližně) , 5°C/41°F
12 hod. (přibližně) , 5°C/41°F
20 den/dny 5°C/41°F
377 g/l [3.1 lbs/US gallon]
-
* Další odstíny jsou dostupné dle nabídkového listu.
Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.
APLIKAČNÍ DETAILY:
Verze, míchané produkty:
Poměr míchání:
Metoda aplikace:
Ředidlo (max. objem):
Doba zpracovatelnosti
(Bezvzduchové stříkání):
Doba zpracovatelnosti (Štětec):
Velikost ústí trysky:
Tlak na trysce
Čištění nářadí:
Doporučená tloušťka nátěrového
filmu, suchá:
Doporučená tloušťka nátěrového
filmu, mokrá:
Přetírací interval, min:
Přetírací interval, max:
45201
BASE (BÁZE) 45209: CURING AGENT (TUŽIDLO)
95570
3 : 1 objemově
Bezvzduchové stříkání / Štětec (opravný nátěr)
08450 (5%) / 08450 (5%) viz. POZNÁMKY na druhé straně
2 hod. 20°C
8 hod. 20°C
0.018 - 0.021 "
250 bar [3625 psi] (Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
100 µm [4 mils] viz. POZNÁMKY na druhé straně
175 µm [7 mils]
viz. POZNÁMKY na druhé straně
viz. POZNÁMKY na druhé straně
Bezpečnost:
Datum revize: Březen 2016
Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na
nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte
platné bezpečnostní předpisy.
Strana: 1/2
Údajový list
HEMPADUR HI-BUILD 45201
PŘÍPRAVA POVRCHU:
Nová ocel: Doporučujeme abrazivní otryskání na Sa 2½ (ISO 8501-1:2007). V případě potřeby lze
k dočasné ochraně použít vhodný mezioperační základní nátěr. Jakékoli poškození dílenského
mezioperačního nátěru a kontaminace ze skladování a výroby je nutné před aplikaci konečného nátěru
důkladně očistit. Pro opravy použijte: stanovený nátěr HEMPADUR.
Údržba: Pečlivě odstraňte olej a mastnotu vhodným detergentem. Soli a jiné nečistoty odstraňte
očištěním vysokotlakou čistou vodou. Odstraňte veškerou korozi a uvolněný materiál mokrým nebo
suchým abrazivním otryskáním nebo mechanickým očištěním. Okraje upravte do ztracena na zdravý a
netknutý povrch. Odstraňte zbytky prachu. Opravte nátěr na plnou tloušťku nátěrového filmu.
Penetrace:Je-li výrobek použit jako petrace na mealizované povrchy nebo zinksilikátové nátěry, měl by
být naředěn na 10-15% použitím THINNER 08700, doporučená tloušťka suchého nátěrového filmu: 40
mikronů. Aplikace metodou mlhového nástřiku může být nezbytná k dosažení uzavřeného nátěrového
filmu a následující nátěr by měl být aplikován během následujících 8 hodin (20°C/68°F).
APLIKAČNÍ PODMÍNKY:
Nanášejte pouze na čistý a suchý povrch o teplotě nad rosným bodem, aby bylo zabráněno kondenzaci.
V uzavřených prostorech zajistěte během aplikace a zasychání přiměřenou ventilaci. Použijte pouze
tehdy, kdy aplikace a vytvrzování může probíhat při teplotách nad: -10°C/14°F. Také teplota povrchu
musí být vyšší než jsou tyto uvedené hraniční hodnoty. Při bodu mrazu a teplotách pod bodem mrazu
vzniká nebezpečí tvorby ledu na povrchu, který omezí přilnavost nátěru.
Teplota samotné nátěrové hmoty by měla být nad:15°C.
PŘEDCHOZÍ NÁTĚR:
Žádný nebo dle specifikace. Doporučené kombinace jsou: HEMPADUR PRIMER 15300 nebo
HEMPADUR ZINC 15360
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:
Žádný nebo dle specifikace. Doporučené kombinace jsou: HEMPATHANE
Poznámky
Stabilita odstínů/odstínu:
Atmosférická / provozní teplota:
Tlouťka nátěrového filmu / ředění:
Přetírání:
Určité bezolovnaté červené a žluté barevné odstíny mohou po vystavení chlorovému prostředí změnit
svůj barevný odstín. Olovnaté barevné odstíny mohou po vystavení sulfidovému prostředí změnit svůj
barevný odstín.
Přirozenou vlastností epoxidových nátěrů a tedy i tohoto výrobku je křídování ve venkovním prostředí a
při zvýšených teplotách větší náchylnost k mechanickému poškození a citlivost k působení chemikálií.
V závislosti na účelu a oblasti použití může být specifikována jiná tloušťka nátěrového filmu než je
uvedena. Tím se změní vydatnost a může být ovlivněna doba zasychání a interval mezi nátěry. Běžný
rozsah tlouštěk suchého nátěrového filmu je: 80-125 µm/3.2-5 mils (100-125 µm produktem CURING
AGENT 95040).
Přetírací intervaly pro naposledy uvedené podmínky: Pokud je maximální přetírací interval překročen,
je nezbytné povrch zdrsnit pro zajištění přilnavosti mezi nátěry.
Po vystavení vlivům znečištěného prostředí, je nutné před nanášením dalšího nátěru očistit dokonale
povrch, opláchnutím vysokotlakou čistou vodou a nechat uschnout.
Nátěrová specifikace nahrazuje přetírací intervaly uvedené v tabulce.
Prostředí
Atmosférické, střední
Teplota povrchu:
-10°C (14°F)
Min
0°C (32°F)
Max
Min
20°C (68°F)
Max
Min
Max
HEMPADUR
54 h
Ext.
27 h
Ext.
6h
Ext.
HEMPATEX
27 h
72 h
14 h
36 h
3h
8h
HEMPATHANE
54 h
90 d
27 h
45 d
6h
10 d
NR = nedoporučuje se, Ext. = prodloužený int., None = žádný, m = minuty, h = hodiny, d = dny
Poznámka k přetírání:
Přetírací intervaly:
Dle samostatných APLIKAČNÍCH INSTRUKCÍ
Pokud je maximální přetírací interval překročen, je nezbytné povrch zdrsnit pro zajištění přilnavosti
mezi nátěry. V případě přetírání jiným nátěrem než HEMPADUR aplikujte (tenkou) dodatečnou vrstvu
produktu podle uvedených pokynů pro přetírání. Naprosto čistý povrch je podmínkou pro zajištění
dobré přilnavosti dalších nátěrů, a to zejména v případě dlouhých přetíracích intervalů. Veškeré
nečistoty, olej a mastnotu je třeba odstranit např. vhodným detergentem a následně povrch omýt
vysokotlakou čistou vodou. Soli je třeba odstranit opláchnutím čistou vodou. Jakákoli vrstva na povrchu
degradovaná působením dlouhodobého vystavení musí být také odstraněna. K odstranění případných
degradovaných vrstev na povrchu lze použít otryskání vysokotlakou vodou, které může rovněž nahradit
výše uvedené metody čištění, pokud je dobře provedeno. Pro kontrolu dostatečného očištění povrchu
je vhodné provést nátěrovou zkoušku.
Poznámka:
HEMPADUR HI-BUILD 45201 Pouze pro profesionální použití.
VYDAL:
HEMPEL A/S
4520112170
Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.
Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení
uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné
podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.
Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se VŠEHOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně
výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z
použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od
vydání.
Datum revize: Březen 2016
Strana: 2/2

Podobné dokumenty

Údajový list HEMPADUR ZINC 17360

Údajový list HEMPADUR ZINC 17360 uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamý...

Více

Údajový list HEMPADUR PRO ZINC 17380

Údajový list HEMPADUR PRO ZINC 17380 Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více

Údajový list Údajový list

Údajový list Údajový list Poznámka: Je-li používána jako antikorozní ochrana ocelové konstrukce pod tepelnou izolací s vysokou provozní teplotou, je velmi důležité, aby se zabránilo pronikáni vlhkosti během odstávky zařízen...

Více

Údajový list

Údajový list Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více

Údajový list

Údajový list Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve. Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, spe...

Více