- PRECHEZA as

Komentáře

Transkript

- PRECHEZA as
Foto: SHUTTERSTOCK
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
leden - únor 2014
únor 2014 | číslo 2 | www.precheza.cz
Bilancování prodeje našich výrobků v roce 2013
Obchodní oddělení společnosti PRECHEZA se v roce 2013
muselo vypořádat s mnoha negativními vlivy, které
jejich činnost ovlivňovaly. Z tohoto pohledu jsou výsledky
uspokojivé, i když nebyly dosaženy cílové hodnoty.
Titanová běloba
Prodej v roce 2013 přesáhl 45 tisíc tun,
a tak se plán nepodařilo naplnit o pouhé
jednotky procent. Nutno však poznamenat,
že fyzicky bylo vyexpedováno přes 46 tisíc tun. Rozdíl skončil na konsignačních
skladech našich zákazníků a představují tak
vlastně prodané zboží. Jen účtování zákazníkem pak probíhá zpětně až po spotřebě
ve výrobě.
Ve srovnání s rokem 2012 byl prodej v loňském roce o 2 200 tun vyšší, což je pozitivní. Největší problém však představovaly
ceny, které, díky přetrvávající vyšší nabídce
nad poptávkou z důvodu vysokých zásob
Železité pigmenty a Monosal
Dá se říci, že železité pigmenty jsou „zakleté“ v tom smyslu, že u této výrobkové
skupiny máme problém dostat se s prodejem na 100 % kapacity výroby, ale i splnit
stanovený plán od roku 2011. Prodej termických železitých pigmentů v roce 2013
přesáhl 9 tisíc tun.
Prodej do největšího našeho teritoria
Ruska i přes otevření trhu od 1. 8. 2013
stagnoval vlivem poklesu ruské ekonomiky. Nová příležitost, dodávky do
koncernu Bramac výrobce střešní krytiny se vyplnily jen na polovinu předpokládaného objemu v důsledku poklesu
jejich odbytu kvůli recesi produkce ve
stavebnictví. Naopak se podařilo zvýšit
Vydané dokumenty osvědčují
soulad s Nařízením vlády
č. 163/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky,
v tomto případě při technické
rekultivaci a zahlazování důlní
činnosti. Osvědčení platí tři roky,
přičemž dodržování kvalitativních a jiných požadavků
osvědčení podléhá pravidelné
kontrole zkušebny.
distributor
kosmetika
mýdla
potraviny
farmacie
nátěrové hmoty
ostatní
papír
plasty
vlákna
Bylo provedeno přezkoumání
systémů řízení bezpečnosti
práce, životního prostředí
a kvality vedením společnosti.
poklady zvládnout v roce 2014 plánovaných 18 000 tun.
Závěrem bych chtěl ještě říci, že rok 2014
je pro nás všechny velkou výzvou, kdy
bude třeba zrealizovat navýšení výroby
a prodeje titanové běloby o 7 000 tun. Věřím pevně, že jsme všichni v PRECHEZE
připraveni společně tento úkol naplnit.
dodávky granulátu TP303G do západní
Evropy. Určitou kompenzací však byl
prodej standardizovaných pigmentů,
kde jsme prodali přes 1 700 tun, což
výrazně překročilo plánovanou úroveň.
Prodej Monosalu dosáhl v roce 2013
velmi pozitivních výsledků, když bylo
dosaženo rekordní úrovně prodeje přes
15 tisíc tun. Zde máme všechny před-
V rámci přezkoumání byly
vyhodnoceny konkrétní výsledky
roku 2013 v těchto oblastech
a na základě předložených
dokladů byla konstatována shoda
s požadavky legislativy. Dále bylo
projednáno plnění stanovených
cílů roku 2013 zaměřených na
bezpečnost práce, životní
prostředí a kvalitu a zároveň byly
uloženy nové cíle a úkoly, týkající
se roku 2014.
Zdeněk Dostál
Foto: archiv PRECHEZA
Foto: SHUTTERSTOCK
u konkurenčních výrobců, klesaly během
celého roku. To nás nutilo ceny dle konkurence také redukovat.
V neposlední řadě prodej titanové běloby
v roce 2013 negativně ovlivnila nedobrovolně prodlužovaná zarážka ve výrobě kyseliny sírové provázená až výpadky výroby
titanové běloby na konci třetího kvartálu.
Tyto výpadky se promítly v nedostatku určitého sortimentu a v důsledku až únikem
prodejních příležitostí.
Prodej TiO2 2013
Ke dni 1. ledna 2014 vydala
autorizovaná zkušebna ITC
Zlín nový certifikát a stavební
technické osvědčení pro
výrobek průmyslový sádrovec
PRESTAB.
Technický servis
Výstava SibBuild nám otevřela nové možnosti spolupráce
Rusko je stěžejním trhem z pohledu odběru železitých pigmentů, ale i titanové
běloby. Proto je věnována značná pozornost této zemi i v plánu veletrhů a výstav.
Letošní strategickou akvizicí byla, po loňské návštěvě výstavy v Ťumeňské oblasti,
ještě východnější oblast Novosibirská.
suroviny. Většina těchto surovin se převáží
právě na jih do průmyslových oblastí ke
zpracování. V oblasti je díky tomu silně
rozvinutý strojírenský a zpracovatelský
průmysl, který doplňuje četná stavební
výroba. Naprosto stěžejní dopravní tepnou
je Transsibiřská magistrála, která pro naše
výrobky skýtá možnost logisticky a ekonomicky schůdné alternativy.
Nutný rozvoj obchodní spolupráce v oblasti byl realizován v rámci aktivní vystavovatelské činnosti na výstavě s názvem
SibBuild, která skýtala poměrně silnou
návštěvnost díky tradiční záštitě ITE (International Building Exhibition). Přítomno
bylo 796 vystavovatelů celkem ze 16 zemí,
návštěvnost byla organizátory odhadnuta
na 12 tisíc účastníků z řad laické i odborFoto: Jan Přikryl
Mezinárodní výstava SibBuild byla cílem
cesty, takže připravit rukavice, čepice, šály
a funkční termoprádlo, vyrážíme!
Novosibirsk čítá bezmála 1,5 mil. obyvatel,
je třetím největším městem Ruské federace,
největším městem Sibiře a je správním střediskem Novosibirské oblasti, jakož i celého
Sibiřského federálního okruhu. V severní
části Sibiře se těží téměř všechny nerostné
Kolektivní smlouva pro rok
2014 je na světě.
né veřejnosti. Na našem výstavním stánku
byl evidován zájem účastníků o železité
pigmenty i titanovou bělobu. Byla vedena četná jednání za účelem zavedení distribuce v oblasti či jednání s konečnými
zpracovateli pigmentů a v neposlední řadě
jednání o možnostech užití titanové běloby
u ruského výrobce okenních profilů. Získané kontakty mezi vystavovateli nám kupříkladu otevřely i nové možnosti spolupráce
na trhu v Turecku. To vše se odehrávalo
v komfortně temperovaném prostředí nových hal výstavního centra, ale co se z pohledu klimatu vlastně dělo za okny?
Doteky Sibiře byly více než vlídné, ironicky
řečeno. Osvěžujícími, pro nás Evropany,
byly zejména ranní teploty okolo –33 °C,
přes den při slunečném počasí se teploty
vyšplhaly na „úžasných“ –27 °C. Proto milovníkům tepla Sibiř v lednu nelze zcela
Jan Přikryl
doporučit.
Po čtyřech setkáních Rady
kolektivního vyjednávání se
zástupci vyjednávajícími za
vedení společnosti Precheza a. s.
se obě strany dohodly na
oboustranně akceptovatelné
verzi změn a Kolektivní smlouva
pro rok 2014 byla podepsána.
Aktuality z odborů
V únoru budou vydávány
benefitní poukázky
Sociálního fondu.
Poukázky budou vydávány
v termínu od 24. 2. 2014
u předsedy ZO OS ECHO
pana Michala Mlčocha.
Bližší informace najdete
na vývěskách v areálu podniku.
2
události
precheza
www.precheza.cz
únor 2014
Systémy řízení
Rok 2013 z pohledu kvality
Ze všeho nejdřív bychom si měli říci, co
naši zákazníci. Koneckonců, ízo rovná se
„pohled zákazníka“ a co děláme, děláme
pro zákazníky. Aby ne, když jsme obchodní společnost. Zeptali jsme se tedy, co naši
zákazníci říkají na naše výrobky, co si myslí
o kvalitativních i aplikačních vlastnostech
a jejich stabilitě a z pohledu logistiky jsme
se vyptali na jejich názory na vhodnost
a čistotu obalů a celkový dojem z uložení
zboží na paletách. Pro naše vnitřní potřeby
jsme se pak zajímali, jak nás coby dodavatele naši zákazníci vnímají z hlediska
administrativy, personálu a služeb.
A výsledek? Pokud by naše milované dětičky dosáhly stejného výsledku při studiu na
prestižní univerzitě (a naše technologie, ať
už výroba titanové běloby, anebo ostatních
pigmentů, to je v anorganické technologii
nikoli vyšší dívčí, ale prestižní univerzita),
mohli bychom se hrdě dmout jako onen
pověstný holub na báni, protože hodnocení
na úrovni mezi „velmi dobře“ a „výborně“,
to hned tak každý nemá. Titanová běloba
nám dokonce letos vyšla o něco lépe než
červeně a další výrobky, ale ruku na srdce,
prospěch 1,62 nebo 1,66 je jedno a to samé
číslo, ve škole i v životě.
Samozřejmě, že nám toto hodnocení nespadlo do klína jen tak mimochodem a zadarmo a čas od času to ve fabrice vypadalo
jako u Churchillů (krev, pot a slzy). Provoz
Titanová běloba musel splnit velice náročný požadavek hlavního úkolu méně než 3%
nestandardní kvality, a splnil jej s velkou
rezervou. Provoz Železité pigmenty a monohydrát musel vyrábět zboží v požadované odstínové kvalitě, z toho 90% pod
Foto: archiv PRECHEZA
Před rokem jsme se na tomto místě zamýšleli, jaký byl rok
2012 z hlediska kvality. Řekli jsme si, že chceme, aby příští
rok 2013 byl z hlediska kvality zase průměrný, tedy lepší
než rok 2012, ale horší než rok 2014, protože tím se chceme
postarat o ono známé neustálé zlepšování kvality jako nikdy
nekončícího procesu.
mezí citlivosti lidského oka. Provoz Kyseliny musel splnit kvalitativní i množstevní
požadavky nejen naše vlastní, ale i našich
někdy velice náročných zákazníků z oblasti
automobilového průmyslu, a to i se všemi
komplikacemi kolem investiční výstavby.
Naše sádrovce nám brali, jak je dobrým
zvykem posledních let, pomalu pod rukama ještě z linky.
Na co nesmíme zapomenout, je skutečnost,
že toto hodnocení není podepřeno jenom
naším interním měřením, ale také jednak
závěry nezávislých šetření kontrolních
a dozorových orgánů státní správy, ale také
Energetika
Pavel Mollin
Systémy řízení
Organizační změny na útvaru energetika
Od 1. března tohoto roku dojde k poměrně zásadní změně
v organizaci směnové údržby elektro. Budou sloučena dvě
směnová pracoviště do jednoho, které bude zabezpečovat
směnovou údržbu pro provoz výrobny titanové běloby i železitých pigmentů a monohydrátu.
užil situace, kdy došlo k odchodu dvou
pracovníků směnové údržby elektro na
červeních do důchodu a ostatní „pozůstalé“ směnaře převedl na ranní směny
v rámci elektroúdržby. „Základna“ smě-
Foto: Shutterstock
Po zaškolení směnových pracovníků na
„nová“ pracoviště bylo vybráno pět pracovníků (4 směnaři a 1 střídač) pro tuto
činnost. Proces zaškolování trvá již od
listopadu minulého roku. Útvar EN vy-
výsledky auditů ze strany našich zákazníků, a to i těch nejnáročnějších z průmyslu
potravin, kosmetiky a farmacie.
A co nás v oblasti kvality čeká a nemine
tento rok?
Budeme, stejně jako loni a předloni a příští
rok i napřesrok, vyrábět a prodávat to, co
vyrábět a prodávat umíme. Titanovou bělobu, železité pigmenty, kyseliny, sádrovce.
Rozšíříme certifikovaný integrovaný systém řízení. Pozveme si certifikační společnost a předložíme ji k posouzení fungující
a výkonný systém řízení výroby kvalitní
a bezpečné potravinářské titanové běloby.
Budeme očekávat státní odborné dozory
nad výrobky ze stavební oblasti, ze sektoru
krmiv a potravin. Některé přijdou ohlášeně, některé neohlášeně. Ukážeme jim standardní a stabilní systém a doložíme jim,
že mohou našim výrobkům věřit, protože
jsou bezpečné.
Nebudeme stavět žádné Potěmkinovy vesnice typu „co by tomu řekl auditor“, protože
„co je dobré pro fabriku, je dobré i pro ízo“
(obráceně to samozřejmě neplatí, ale s tím
už jsme se my kvalitáři tak nějak vnitřně
vyrovnali …).
Budeme minimalizovat ekologické dopady
a bezpečnostní rizika, a to nejen proto, že
jsme se k tomu v integrované politice systémů řízení zavázali, ale protože to skutečně
chceme.
Zlepšíme, co zlepšit půjde. Koneckonců,
pořád je ještě kam, to hodnocení nebyla
„čistá jedna“. Bude nás to zase jako vždy
něco stát (pot a slzy), pokud má rok 2014
být z hlediska kvality zase průměrný a pokud to má v roce 2015 dopadnout ještě lépe.
Protože to je ono neustálé zlepšování kvality jako nikdy nekončícího procesu a kvalita
je, jak známo, věcí nás všech.
nového elektrikáře VTB a ŽPM bude v dílně elektro VTB. Směnový elektrikář bude
vybaven stávajícím mobilním telefonem
s číslem, které bylo přiděleno směnařům
na VTB.
Od doby, kdy byla navržena stávající
struktura pracovišť elektroúdržby, uběhla
už řada let. Mezitím došlo při vynaložení
nemalých prostředků k automatizaci a do
značné míry i k unifikaci jednotlivých
provozů nejenom po stránce řízení, ale
i výzbroje elektro. Přitom použité komponenty by měly být spolehlivější… No,
v každém případě jsou vybaveny minimálně lepší diagnostikou. Věříme proto,
že provedená změna nebude „likvidační“
a že noví „sloučení“ směnaři pro VTB
i ŽPM budou i nadále odstraňovat vzniklé závady v pokud možno co nejkratším
čase bez nutnosti omezení kteréhokoliv
Pavel Kadera
z provozů.
Víte jak se chovat
při vzniku havarijní situace?
Dnes je lidstvo každodenně konfrontováno s různými nebezpečími většího či
menšího rozsahu. A proto je logické, že umět ochránit své zdraví, majetek
a zejména život patří k základním lidským kompetencím. Dokážete správně
reagovat ve vypjatých a stresových situacích?
Zkuste si sami pro sebe odpovědět na následující zdánlivě jednoduché otázky:
1. Co uděláte, zastihnou-li vás otřesy v budově?
2. Ve které části budovy je nejlepší se schovat, pokud dojde k havárii s únikem
nebezpečných látek?
3. Uslyšíte-li varovný signál sirény upozorňující na havárii a jste doma, jak se
zachováte?
4. Pokud se domníváte, že v místě, kde se pohybujete, došlo k úniku nebezpečných
látek, co uděláte?
5. Co uděláte, pokud jste doma, bydlíte ve vyšším poschodí domu a hoří na schodišti?
Dokázali jste hned na všechny otázky odpovědět? Jestli ano, pak vám gratulujeme. Pokud
ale ne, zeptejte se svých dětí. Ty se všechny důležité informace o tom, jak zvládat běžná
rizika i mimořádné události učí ve škole. Kdo si představil, že se vrací období vymývání
masek hypermanganem nebo organizovaný odchod do krytu, ten se mýlí. Děti se nepřipravují na válku, ale na každodenní život a běžné situace, do kterých se mohou snadno dostat.
Správné odpovědi na otázky najdete na straně 8.
Karel Kolář
Zdroj: volně převzato z „Poradce požární ochrany“
Personalistika
Letos třetím rokem pokračuje
hledání nejlepšího mladého chemika
mezi studenty 9. tříd základních škol.
Hledání probíhá formou soutěže
s názvem „Hledáme nejlepšího
mladého chemika regionu“, kterou
pořádá v olomouckém regionu
Střední škola logistiky a chemie
a v přerovském regionu Střední
průmyslová škola Hranice.
Garantem obou regionálních soutěží je
PRECHEZA a. s., jako významná společnost
v oblasti chemického průmyslu v Olomouckém kraji. A jak hledání dopadlo? Finále
olomouckého regionu proběhlo 28. ledna
na SŠLCH v Olomouci a zúčastnilo se ho
celkem 39 žáků z 13 základních škol. V hra-
nické průmyslovce se finálové kolo konalo
7. února. Zde se do finále dostalo rekordních 75 žáků z 25 základních škol. Úkolem
žáků bylo prokázat teoretické znalosti v testu
a praktické dovednosti v laboratoři.
Nejlepšími chemiky byli v olomouckém
regionu:
1. Ondřej Nantl, ZŠ Jungmanova, Litovel
2. Hana Mikošková, ZŠ Spojenců,
Olomouc
3. Jan Rochovanský, ZŠ Spojenců, Olomouc
4. Václav Pinkava, ZŠ Vítězná, Litovel
V přerovském regionu se nejlépe umístili:
1. Andrianna Myhalko, ZŠ Kelč
2. Aleš Pirnos, ZŠ Podhořská, Odry
3. Jan Urban, ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
4. Jakub Ondřej, ZŠ Komenského Odry
5. Jan Štěpán, ZŠ Nový Jičín, Komenského
Tito žáci budou reprezentovat Olomoucký
kraj v celostátním kole této soutěže, které
se bude konat v květnu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Od společnosti Precheza dostali všichni
účastníci finále dárky, a nejlepší chemici
byli odměněni hodnotnými cenami, které
rovněž věnovala naše společnost.
Cílem soutěže je ukázat žákům na základních školách, že chemie je zajímavý
technický obor, který bude mít ve společnosti vždy uplatnění. Hravým pojetím
testovacích otázek i pokusů v laboratořích se organizátoři soutěže snaží pomoci překonat dětem strach ze „složitosti“
chemie a pokusit se je nadchnout pro její
další studium.
Alena Okáčová
Foto: Alena Okáčová
Hledáme mladé chemiky
precheza
události
www.precheza.cz
únor 2014
3
PRECHEZA
120 let s vámi
120 LET S VÁMI
Přerovská chemička – pár vzpomínek z let 1964–1969
V minulém vydání novin jsme otevřeli novou rubriku k výročí
120 let založení naší společnosti. Místo věcných údajů, co, kdy,
kde, jak, raději využijeme této příležitosti a vzpomeneme na
naše zaměstnance a historii naší fabriky připomeneme z jejich
pohledu. Provedeme vás jejich životním příběhem, který je z pohledu profesní dráhy neodmyslitelně spojen s naší PRECHEZOU.
Tím prvním, kterého jsme si dovolili oslovit, je pan RNDr. Milan
Laskafeld, který zde pracoval od roku 1964.
cvičovali v MCHZ Hrušov pod dozorem
zkušených pracovníků na výrobu anorganických pigmentů. Patřila k nim i skupina
učeněk pro laboratoře technické kontroly.
Celé zacvičování mělo zajímavý průběh
a nechyběly i zábavné momenty. Nezapomenutelně se nám vrylo do paměti, jak
nejmenovaný pracovník v zácviku zalomil
v pracovním výtahu lopatu mistra výrobny žlutí a černí. Mistr jej pak za obrovského zájmu přihlížejících naháněl po celé
hrušovské chemičce.
Po zacvičení následoval v průběhu roku
1965 přechod do Přerova, kde se pokračovalo ve výzkumu anorganických
pigmentů, většinou ověřováním, zdokonalováním a úpravou technologií použí-
Při zácviku výzkumníků z tehdy spřátelených arabských zemí severní Afriky si
tito praktikanti chtěli připravit kohouta,
který ale musel být zabit „košer“ způsobem. Nebohé zvíře s podříznutým hrdlem
pobíhalo po celé laboratoři bezradně asi
čtvrt hodiny. Nebo naše uklízečka. Ta se
zase inspirovala tím, že jsme si solili jídlo
z originál prachovnice chloridu sodného
a chystala se osolit své jídlo kyanidem
draselným, který stál hned vedle. Naštěstí jsme tomu zabránili. A na druhé straně na poloprovoze titanové běloby? Tam
zmizel nejmenovaný pracovník téměř po
krk v odkryté kanalizační síti a musel být
pracně vyprošťován. I vedoucí výzkumu
měl svá „specifika“. Ústně uložené úkoly,
kterých bylo spousta a hodně jich bylo
nesmysluplných, byly zapsány na papír,
připíchnutý na hřebík „stovku“. Pokud
nebylo splnění úkolu urgováno do týdne,
byl papír přehozen na druhý hřebík a po
dalším týdnu bez odezvy putoval do koše.
Veselé zážitky se odehrávaly jaksi bezděčně a rádo se na ně vzpomíná. To podstatné
však byla práce. Díky výsledkům odboru
výzkumu a navazujících útvarů najela
výrobna anorganických pigmentů v roce
1968 do úspěšného zkušebního provozu.
Tyto „sladké časy“, kdy vlastně celý výzkum
i technická kontrola pracovaly na jednom
místě v jedné laboratoři, jako jedna velká
rodina, skončily v letech 1968–1969. Výzkum se postupně přestěhoval do nové budovy, kde již v trochu pozměněné sestavě
a s poněkud jinými podmínkami pokračoval v úkolech na zlepšování a standardizaci
výroby, vývoji nových druhů a zkušebních
metod. To je již zcela jiná kapitola.
Milan Laskafeld
Foto: archiv PRECHEZA
V dosud sepsané historii podniku Precheza je toto údobí popsáno spíše stručně, kolik lidí přibylo, či ubylo, kdo se dostal do
vedení podniku, jaká budova byla opravena nebo zbořena, ale údobí let 1964 –1969
ze kterého je následující, článek přineslo
zejména zásadní změny v celé „chemičce“.
Ty byly doprovázeny přílivem nových, vesměs mladších pracovníků, kteří pak většinou v podniku zůstali nastálo, stejně jako
autor tohoto článku.
Větší skupina nových pracovníků přicházela z ostatních závodů koncernu Moravské chemické závody. Snad nejvíce jich
přešlo z Nového Bohumína ze zrušeného
výzkumu křemínku. Celá bohumínská
ekipa i další adepti práce v Přerově se za-
vaných v Hrušově. Přerovský závod tehdy
vypadal zcela jinak, než v současné době.
Miniaturní budova vrátnice byla v místě,
kde dnes končí jídelna a hlavně stará budova výzkumu stála na rohu za hlavními
dílnami. Skládala se ze dvou velkých laboratoří. Větší sloužila výzkumu a menší
technické kontrole (odbor řízení jakosti
ještě nebyl). Menší místnost sloužila jako
šatna a svačinárna. Okna, která vedla z výzkumu do fabriky, byla natřena zvláštním
stříbřitým nátěrem, tzv. „antibretem“, aby
kolemjdoucí zvědavci z fabriky nenasísali
okny, co se v laboratořích děje. Inspiraci
pro tento svérázný název získal jeho autor,
ing. Hejl, nepochybně v tajném policajtovi
Bretschneiderovi ze Švejka.
V této výzkumné laboratoři pracovalo
současně u čtyř dvojitých stolů a dvou digestoří 10 až 14 pracovníků. Hlavní pozornost byla soustředěna na železité pigmenty. Většina výzkumů titanové běloby
se odehrávala se zhruba stejným počtem
pracovníků v protější budově “poloprovozu“. Později se v této budově vyráběly
perleťové pigmenty Nacrelon. Toto veliké
soustředění mnoha pracovníků na jednom
místě přinášelo i řadu zvláštních a humorných situací.
Ing. Ladislav Mráz, František Štec
Výzkumná skupina TB
Řídicí pracoviště výrobny titanové běloby. Zleva Ing. František Kopečný, Ing. Václav
Mrázek, Jan Bednařík, Ladislav Hanuš (sedící), Ing. Karel Šimeček
Systémy řízení, Vodní hospodářství
Jedním z klíčových témat zodpovědné péče o životní prostředí
při průmyslové výrobě je bezesporu efektivní využívání materiálových nebo energetických vstupů. Fakt, že se neustálým
sofistikovaným zlepšováním výrobních technologií dosahuje
stejného efektu s menším množstvím zdrojů, nepochybně
přispívá ke snížení vlivu na životní prostředí, k úspoře absolutního množství vzácných zdrojů a v neposlední řadě to má
pro každý ekonomický subjekt i pozitivní hospodářský přínos.
Výborným příkladem takového přístupu
může být vývoj spotřeby vody v PRECHEZE. Za posledních dvacet let totiž poklesla
celková spotřeba vody pro výrobní technologie asi o 20 %, přičemž objem výroby titanové běloby se za stejnou dobu
zdvojnásobil. Podíváme-li se na stejnou
věc z pohledu měrných spotřeb vody, vyjádřených spotřebou vody na jednotku výroby v tunách, pak tato spotřeba poklesla
za stejnou dobu asi o 60 %. Vývoj měrné
spotřeby vody v PRECHEZE názorně ilustruje přiložený graf.
Docela úspěšným rokem byl v tomto
směru i právě proběhlý rok 2013, který
může být zároveň ukázkou, jakým typem
postupně prováděných zlepšování bylo
dlouhodobě příznivého vývoje dosaženo.
V roce 2013 byla totiž realizována řada
akcí s dopadem do spotřeby vody, které
vyústily v další snížení spotřeby o cca 10 %
ve srovnání s rokem 2012.
Lze konstatovat, že společným jmenovatelem opatření provedených v roce 2013
je dosažení lepší separace průmyslových
vod, což umožňuje jejich vícenásobné použití v různých fázích výroby, a dále detailní
zpřesňování technologických postupů nebo
jen prostá technicko-organizační opatření.
To vše pak má ve svém důsledku potenciál
snižovat potřebu vody pro výrobní systém
v poměrně značném rozsahu. Abychom
byli konkrétnější, za rok 2013 je v tomto
směru potřeba zmínit nájezd nové retenční
nádrže pro zachycení filtrátů z MOFI II°
a dalších vod, instalace nových filtrů svíčkové koncepce pro promývání titanové suspenze ve II. stupni, snížení nezbytné doby
promývání filtračního koláče na I. stupni či
přednostní používání filtrátu z kalolisovny
pro úklidy a oplachy výrobních prostor namísto odebírané čisté vody.
Voda je zdroj, který bude pochopitelně stále
cennější. Proto se v PRECHEZE již nyní
Měrná spotřeba vody (m3 /t výroby TB)
140
120
100
80
60
40
20
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Jak udělat více a spotřebovat méně
0
inženýrsky připravují další opatření pro rok
2014 a budoucí období, které mají zajistit
pokračování daného trendu. Je přichystána
výstavba nových retenčních nádrží kyse-
lých vod pro filtráty z MOFI I°, jakož i využívání filtrátů z koncové úpravy titanové
běloby v jiných částech technologie.
Pavel Mikulík, Pavel Šnejdrla
4
události
precheza
www.precheza.cz
únor 2014
Rozhovor
Představujeme nového vedoucího informatiky
Co vás vedlo k tomu, ucházet se o místo vedoucího informatiky v Precheze?
Dění v Precheze, obzvláště pak to v útvaru informatika, jsem vnímal už někdy
od roku 2000. V té době jsem sem řadu
let poměrně často docházel jako externí
dodavatel nejrůznějších softwarových
řešení a také počítačových školení. Za ty
roky jsem měl celkem dobrou možnost
poznat jak firemní kulturu, tak řadu lidí,
se kterými jsem se tady setkával. Když
pak manželka úplnou náhodou objevila
na internetu informaci, že Precheza hledá
člověka na pozici vedoucího útvaru informatiky, neváhal jsem snad ani minutu. Mít
možnost pracovat v perspektivní firmě,
jakou Precheza bezesporu je, navíc v ko-
lektivu chytrých lidí, kteří jsou mi blízcí
i po stránce lidské – to byla věc, o kterou
jsem velmi stál a dnes jsem velmi rád, že
se mi toto přání vyplnilo.
Úkolů, které vás jako vedoucího čekají,
je určitě celá řada. Jaký úkol vnímáte
jako nejnáročnější?
Ano, uvědomuji si, že věcí, jejichž zvládnutí je přede mnou, je opravdu hodně.
Tím nejnáročnějším pro mě patrně bude
vstřebání všech postupů řešení každodenních úkolů. Tyto postupy se tady léta
tříbily a jsou ovlivněny zdejší organizační
strukturou i zvyklostmi. Celý útvar je mi
v tomto velmi nápomocen, obzvlášť bych
ale chtěl ocenit ochotu i přístup mého
předchůdce – Mgr. Zdeňka Vosáhla.
S Prechezou jste spolupracoval řadu
let jako dodavatel. Vnímáte vzniklé
vazby jako výhodu?
Ano, jako výhodu je opravdu vnímám.
Jak v tom, že jsem už před nástupem měl
jistou představu o tom, co práce v našem
útvaru představuje, tak především to, že
se už dlouho znám s lidmi, kteří se nyní
stali mými kolegy. Jedním z důvodů, které
mě přivedly do zaměstnaneckého poměru, bylo i to, že jsem chtěl kolem sebe mít
chytré a šikovné lidi, které mohu považovat za oporu v práci a kterých si mohu
vážit i osobně. Toto přání se mi vrchovatě
splnilo a jsem tomu moc rád.
V náročné funkci vedoucího je určitě
potřeba si průběžně „čistit hlavu“.
Máte nějaké koníčky?
Tím hlavním, co mě naplňuje mimo
práci, je rodina. Máme dvě děti, které
zatím ještě nejsou tak velké, aby se obešly bez naší péče, a tak si rádi užíváme
naši rodičovskou úlohu. Tím, co bych
mohl nejvíce považovat za svého koníčka, je hudba, které se věnujeme se synem
Radkem. Když začal před šesti lety hrát
v lidové škole na akustickou a později
Foto: Alena Okáčová
Od 1. ledna 2014 se útvar informatiky rozrostl o novou posilu.
Tou je Ing. Pavel Suchý, který nastoupil na místo nového
vedoucího tohoto útvaru, aby vystřídal Mgr. Zdeňka Vosáhla
po jeho odchodu do důchodu.
S Ing. Pavlem Suchým jsem udělala krátký rozhovor, ve kterém se představí nejen po profesní stránce, ale prozradí i něco
ze svého soukromí:
i elektrickou kytaru, začal jsem se jeho
hře hodně věnovat a uvědomil si, jakou
bylo chybou, že jsem už od mládí na
nějaký nástroj nehrál také. A tak jsem
si tehdy ke svým jedenačtyřicátým narozeninám koupil klávesy a jako samouk
zvládl jakési základy. Od té doby považuji
za nejhezčí tu hudbu, která se „vyrobí“
doma, vlastními silami.
Ing. Pavlovi Suchému děkuji za rozhovor
a jménem celé redakční rady mu přeji
hodně pracovních úspěchů v novém zaměstnání a hodně štěstí v osobním životě.
ritmů procesu nezůstal kámen na kameni!“
Ve spolupráci s najížděcím technikem dodavatele probíhalo intenzivní odlaďování
jednotlivých technologických kroků. Byla
to výzva i pro dodavatele, protože i přes jeho
celosvětové renomé, neměl nikde použitu
tuto technologii pro výrobu titanové běloby
v této fázi výrobního procesu. Díky jeho bohatým zkušenostem se podařilo významně
snížit spotřeby promývacích vod, tlakového vzduchu a zkrátit čas operace. Celá tato
fáze zkušebního provozu probíhala v období
rutilové kampaně na obou kalcinačních pecích. Všichni netrpělivě očekávali zahájení
výroby anatasu. Obě tyto modifikace titanové běloby jsou jako jednovaječná dvojčata.
Do určité fáze technologického procesu jsou
od sebe k nerozlišení. A tak jako v životě,
kdy vnější vzhled je stále k nerozeznání, ale
mentalita se začíná odlišovat, tak i při výrobě
titanové běloby, v kroku předcházejícímu
uzlu námi nově instalované technologie, dochází k zásadní změně navenek však vcelku
skryté. Anatasová suspenze neobsahuje
přídavek rutilových promotorů. Ovšem pro
proces filtrace měla tato změna vliv zásadní.
Najednou nic nefungovalo a my jsme byli
opět na startovní čáře. A zde se projevila síla
zkušeností vybraného dodavatele a DrM začal léčit. Systematickou analýzou procesu
a sledováním zaměřeným na navenek nevýznamné indicie nás vrátil zpět ke špičkovým výkonům. Nyní nás čekají první roky
provozu, které ukážou, jak byla tato investice
správná. Ale již nyní se dá říci, že se jedná
o jeden z milníků v rozvoji technologie výrobny titanové běloby v Přerově.
Alena Okáčová
Provoz
Doktor, který léčí výrobu
roku 2013 byla stavba dokončena a mohly být zahájeny individuální a komplexní
zkoušky. V dalším kroku byly orgány činné
ve stavebním řízení požádány o udělení povolení ke zkušebnímu provozu. Místní šetření proběhlo 1. 10. 2013, a tak mohla být
zahájena první operace. Počáteční výsledky
předčily všechna očekávání jak ve výkonu,
tak v kvalitě promytí. Nyní nastal čas pro
optimalizaci technologie. A jak bylo řečeno
ústy odborného garanta technologické části
projektu Ing. Lukeše: „Z původních algo-
Zdeněk Babiánek
Foto: archiv PRECHEZA
běrovém řízení pak nabídla švýcarská firma
DrM cenově a technicky nejzdařilejší návrh
řešení. Ale ani nyní nebylo vyhráno. Vzhledem k vysokému chemickému namáhání
zařízení, které je tlakovou nádobou, musely
proběhnout časově náročné korozní testy
odolnosti navrhovaných konstrukčních materiálů. Druhým úkolem bylo umístit zařízení do stávající budovy způsobem, který
při realizaci neomezí probíhající výrobu. To
se ukázalo jako úkol nejsložitější a přidalo
nejednu vrásku na čele projektantů. V září
Foto: archiv PRECHEZA
V roce 2012 vyvstal před pracovníky útvaru
TI úkol - náhrada zařízení provozního souboru PS05 MOFI 2 novou technologií, která
by zabezpečila dostatečný výkon pro dosažení kapacity TB v tomto souboru na úroveň
plánovaných 54 kt titanové běloby za rok.
Stávající počet van filtrů již nebylo možné
rozšířit a i provozovaná technologie byla logisticky tak náročná, že nebylo v silách pracovníků obsluhy dosáhnout vyšších výkonů.
Z návrhů na řešení problému vzešel vítězně
projekt svíčkových filtrů. V následujícím vý-
Foto: archiv PRECHEZA
Jako úvod by se v tomto případě hodila věta z jednoho českého filmu. „Trenére, já nemůžu
chodit.“ „Tak běhej!“ Převedeno na naši situaci, tam kde extenzifikace původní technologie již
není schopna zajistit požadované výkony v daných provozních podmínkách, je nutné sáhnout
k novému intenzifikačnímu řešení. Mnohdy se jedná o nové technologie, ke kterým je obtížné zjistit reference. A pak leží velká zodpovědnost na bedrech týmu, který tvoří a realizuje
vytyčený záměr.
precheza
cestování
www.precheza.cz
únor 2014
5
Vydejme se na cesty s našimi distributory a objevujme svět
Rusko
Životní
jubileum
V dnešním vydání našich novin přijměte pozvání na cestu po největší zemi světa.
Vítejte v Ruské federaci! Průvodcem naší cesty je Ing. Zdeněk Dostál, který nás provede
zemí, která se také nesmazatelně zapsala do našich každodenních životů.
ÚNOR
50 let
Petr Koutný
provozní elektrikář
Také nám představí jednoho z našich zástupců v Rusku, obchodní společnost CHIMTON,
která je oficiálním distributorem titanové běloby na ruském trhu.
Počet obyvatel: 143 369 806
(9. země v porovnání počtu obyvatel)
Státní uspořádání:
Rusko je federativní poloprezidentská republika tvořená jedenadvaceti republikami. Hlavním městem je
Moskva.
Ekonomika:
Ve vývoji ruské ekonomiky za 1. pololetí roku 2013 došlo ke značnému
zpomalení ekonomického růstu.Dle
statistických údajů HDP země vzrostl
jen o 1,4 %, zatímco ve stejném období
minulého roku došlo ke zvýšení HDP
o 4,4 %! Do roku 2016 HDP má v RF
růst ročně o 3 %. V ekonomice země
se projevily prvky stagnace. Index průmyslové výroby za sledované období
je 100,1%. Snížily se však investice do
základního kapitálu o 1,4%, což je nejvyšší propad v porovnání s předcházejícím rokem, kdy investice v 1. pololetí
roku vzrostly o 10,2 %. Dovoz v roce
2013 obecně poklesl proti roku 2012
o 11,3 %.
Pozice v prodeji titanové běloby
na ruském teritoriu:
Precheza zaujímá jedenácté místo
z pohledu dovozců titanové běloby do
Ruska a roku 2012.
SPOTŘEBA
dle aplikací RF 2012 (v %)
Rozděleno do segmentů:
Nátěrové hmoty
Plasty
Papír
Ostatní
60%
20%
12%
8%
Největší odběratelé:
Prestiž Rostovská oblast
Kaustik Volgograd
FARBEN Voroněž
Kraski KVIL Bělgorod
Zagorskij lakokrasočnyj závod
Redakce požádala o krátký rozhovor
prostřednicvím internetového chatu
ředitele firmy pana Andreje Veselova:
Kdy byla založena vaše společnost a s jakým zbožím obchodujete? Čím se zabývá
vaše společnost?
Společnost byla založena v roce 1997
a během krátké doby se stala významným hráčem v obchodování na ruském
trhu s chemickými výrobky. Společnost
„CHIMTON“ je oficiálním distributorem společnosti Precheza, a.s., PAO „Sumychimprom“ (město Sumy, Ukrajina –
výroba oxidu titaničitého a anorganických
barviv), ČAO „Krymskij TITAN“ (město
Armjansk, Autonomní republika Krym,
Ukrajina – výroba oxidu titaničitého
a anorganických barviv), General Quimica S.A. (Španělsko – chemické přísady
pro výrobu pneumatik a pryžových technických výrobků a také sulfidu sodného
a hydrosulfidu sodného pro kožedělný
průmysl a barevnou metalurgii) a Synthos
Dwory (Polsko – výroba butadien-styrenových kaučuků).
Během mnoha let jsme se osvědčili jako
spolehlivý dodavatel pro naše partnery. „Společně k úspěchu!“ – to je naše
motto. Ale je to nejen motto, je to naše
obchodní filozofie. Naše společnost má
pružnou politiku v ohledu práce s klienty a také svoje sklady, ve kterých je
vždy veškerý sortiment výrobků, který
nabízíme.
Jaký je počet pracovníků ve vaší společnosti a uveďte nám prosím celkový objem vašeho prodeje v roce 2013
v USD?
V roce 2013 společnost dosáhla počtu
30 pracovníků, roční obrat společnosti
Chimton činil 45 miliónů USD. Všichni
zaměstnanci společnosti jsou prvotřídními odborníky na trhu s chemickými
surovinami.
Můžete nám představit některé vaše
klienty? Platí včas? Plní smlouvy?
Z hlavních klientů můžeme jmenovat takové podniky jako Prestiž, Rostovská oblast, Kaustik, město Volgograd, FARBEN,
město Voroněž, Zagorskij lakokrasočnyj
závod, město Sergiev-Posad, Kraski KVIL,
město Bělgorod. V současnosti sledujeme
jisté tendence ke zvětšování doby odkladu plateb, ale zároveň se plní podmínky
kontraktů.
Základní ekonomické ukazatele (údaje z roku 2012)
vizitka
Skvělá
příležitost
k získání
originální
sportovní
trofeje
www.ximton.ru
Společnost CHIMTON
se sídlem v Moskvě byla založena v roce 1997.
Od roku 2008 je oficiálním hlavním distributorem titanové
běloby PRETIOX na ruském trhu. Zabývá se dále prodejem
chemických produktů do kožedělného průmyslu, do výroby
barevných kovů, gumárenského průmyslu, zvláště pak
do výroby pneumatik.
Obchodní obrat: 45 mil. USD ročně
Počet pracovníků: 30
Ilustrace: Shutterstock
RUSKÁ FEDERACE
Moskva
Vyhrajte
4
olympijská trička!
Agrofert jako jeden z partnerů
Českého olympijského výboru
poskytl našim zaměstnancům
olympijská trika, která jistě
ocení každý fanoušek našich
sportovců na OH v Soči.
Pokud budete chtít obohatit
svůj šatník o tento zajímavý model,
stačí jen správně odpovědět
na soutěžní otázky a můžete
vyhrát čtyři trika pro celou rodinu.
Jediné, co je potřeba udělat,
do 12. března zaslat na adresu
[email protected] správné
odpovědi a do předmětu zprávy
uvést OH2014. Následující den
výherce vylosuje Mgr. Jitka Koppová.
Jak byste zhodnotil postavení Prechezy
na ruském trhu? V jakém zboží je možno
u vás najít náš oxid titaničitý PRETIOX?
Během posledních let se povědomí o obchodní značce PRETIOX zvětšilo. Oxid
titaničitý RGZW se nejlépe osvědčil
v barvách na vodní bázi, RG18 ve flexotisku, práškových a olejových barvách,
R200M a AV01SF v papírenském průmyslu a RG18P v PVC. Největší světoví
výrobci tvoří hlavní konkurenci v oblasti
náročnějších aplikací, pro méně náročné aplikace zákazníci využívají dodávek
ukrajinských a v poslední době kvalitou
se neustále zlepšujících čínských výrobců
titanové běloby.
Je obchodování v Rusku nějakým způsobem specifické a jaké vidíte prognózy
prodeje pro rok 2014?
Hlavní odlišností ruského trhu s oxidem
titaničitým od evropského trhu je dynamika a vysoká volatilita a v důsledku toho
neochota podniků uzavírat kontrakty na
celý rok. Při úspěšné konjunktuře trhu
a minimálním pádu trhu s nátěrovými
hmotami činí orientační potenciál prodeje oxidu titaničitého značky PRETIOX
v roce 2014 dva až tři tisíce tun v ročním
vyčíslení.
Soutěžní otázky
k zimní olympiádě v Soči 2014
1.
Kolik českých sportovců
se zúčastnilo olympiády?
2.
Jaké maskoty má
XXII. ZOH v Soči?
3.
Kdo je hlavním sponzorem
českých sportovců na olympiádě?
Zasílejte na: [email protected]
Děkujeme za rozhovor.
Zdeněk Dostál, Jitka Koppová
Zaměstnanci společnosti
PRECHEZA a.s. Přerov jsou srdečně zváni
na
Reprezentační ples
Uskuteční se 14. března 2014 od 20.00 hodin
v Klubu TEPLO Přerov na Horním náměstí.
HDP:
455.200.000.000 USD
Růst HDP:
3,4%
Inflace:
3,5%
Nezaměstnanost:
5,4%
Veřejný dluh:
11 % HDP
Vývoz
542,5 mld. USD
Bližší informace přineseme na podnikových nástěnkách.
Zájemci se mohou hlásit u paní Sylvy Lovasové, kl. 2831.
Dovoz
358,1 mld. USD
Cena vstupenky 100 Kč. V ceně vstupenky je zahrnuta i večeře.
Hrubý zahraniční dluh
455,2 mld.
K poslechu a tanci hraje RK Band. Hlavními účinkujícími
večera budou ABBA Revival, a Revival Hany Hegerové.
Hosté mohou strávit večer i poslechem cimbálové muziky.
zajímavosti
precheza
Duha Klub Dlažka PĢerov
5 tipů, jak přežít nový
občanský zákoník
TÁBORY pro dĒti
28.6.-8.7. Hrdinové DraĀí ġíše Rajnochovice 7-14
8.-19.7. Poklad Kapitána Hocka Rajnochovice 7-14
12.-23.7. Trója - Bohové Olympu Rešice 7-15
12.-26.7. RytíĢi 2 aneb Boj o trĪn Spálovský Mlýn 6-14
26.7.-2.8. El NiĜo – Univerzita pĢíšerek Olšanka 8-15
2.-9.8. Záchrana Pohádkové Ģíše Olšanka 7-14
2.-9.8. JedineĀná Dlažka ChĢenovice 14-30
9.-16.8. World of Army aneb MírnĒ militantní tábor Olšanka 8-14
10.-22.8. Sportozvání aneb Bájný RajnochĪv mnohoboj Rajnochovice 8-15
10.-24.8. Já padouch: SvĒt v ohrožení Rešice 8-15
16.-29.8. Bradavice aneb Zrození legendy Olšanka 6-12
22.-30.8. Levá OĢechová Dlažka Rajnochovice 10-17
Āervenec a srpen PĢímĒstské tábory PĢerov 5-14
TÁBORY pro mládež a dospĒlé
20.-25.6. Pravá OĢechová Dlažka Rajnochovice 14-18
12.-26.7. Teen Camp Spálovský Mlýn 14-17
13.-20.7. Vodácká Sázava ChĢenovice 20-99
26.7.-2.8. Brazília – muzika a sport mía! Rajnochovice 20-99
2.-9.8. JedineĀná Dlažka ChĢenovice 14-30
9.-16.8. PaĢíš? PaĢíž! To nejlepší z Francie! Svojanov 20-99
16.-22.8. Sázava – cyklovoda ChĢenovice 20-99
22.-30.8. Levá OĢechová Dlažka Rajnochovice 10-17
TÁBORY pro rodiĀe s dĒtmi
13.-20.7. Vodácká Sázava ChĢenovice 8-99
19.-26.7. Hotel Transylvánia aneb pĢíšerný tábor Rajnochovice 3-12
19.-26.7. Tajemná Ģíše Fantazie HavlišĪv Mlýn 3-13
26.7.-2.8. Brazília – muzika a sport mía! Rajnochovice 3-15
26.7.-2.8. Pohoda na VltavĒ ZátoĜ 8-100
2.-9.8. NeobyĀejné moĢské putování aneb záhada pokladu
moĢeplavce MnohooĀka Rajnochovice 3-14
3.-10.8. HravĒ na VltavĒ ZátoĜ 8-100
9.-16.8. PaĢíš? PaĢíž! To nejlepší z Francie! Svojanov 5-15
16.-22.8. Sázava – cyklovoda ChĢenovice 10-99
O tom, že nový občanský zákoník dělá
těžkou hlavu nejednomu z nás, nemůže být pochyby. Proto se k němu
opět vracím, tentokrát s jednoduchou
příručkou pro přežití. V brněnské advokátní kanceláři Moštěk sepsali pět
nejdůležitějších zásad, se kterými
v džungli paragrafů neskončíte jako
hromádka vybělených kostí.
1. Čtěte. A jednejte s rozumem. Toto pravidlo platí bez ohledu na zemi, ve které
žijete a bez ohledu na zrovna platné zákony. Pokud si smlouvu nemůžete před
podpisem přečíst, nepodepisujte ji. Neuzavírejte bez uvážení smlouvy na částky,
které si nemůžete dovolit ztratit.
2. Nový občanský zákoník mnohem více
preferuje neformálnost: ústně se zavážete
platit smluvní pokutu nebo převedete celý
podnik. Ústně nebo svým chováním můžete dokonce změnit písemnou smlouvu,
která takovou změnu zakazuje.
3. Za škodu odpovídáte více. Nově je výslovně upravena předsmluvní odpovědnost. Odpovídáte i za škodu způsobenou
špatnou radou, za kterou jste jako odborník dostal odměnu.
4. I staré smlouvy se řídí novým občanským zákoníkem. I když se závazky ze
starých smluv budou řídit starou úpravou,
i na tyto smlouvy se budou aplikovat zásady podle nového občanského zákoníku.
Nájem nemovité věci se vždy řídí novým
občanským zákoníkem. Dbejte proto na
soulad smlouvy s novou úpravou.
5. Pozor na půjčky a zajištění. Nově
je možné sjednat úroky z úroků přímo. Nemravně vysoké smluvní pokuty
už soud nebude rušit celé, ale pouze je
sníží. U podnikatelských úvěrů může
banka sama prodat zastavený majetek
bez dražby.
Alena Okáčová
Zdroj: http://www.penize.cz/spotrebitel/277426-jak-prezit-novy-obcansky-zakonik-to-nejdulezitejsi
Okénko Sodexo
Nová koncepce Balance
Foto: Shutterstock
TÁBORY S DLAŽKOU
www.precheza.cz
únor 2014
Personalistika
Foto: Shutterstock
6
Od 3. 3. 2014
připravujeme zařazení
nové koncepce Balance
do denní nabídky jídel.
Nová koncepce přispívá
ke zdravé výživě a životnímu stylu.
733 395 716 • 603 886 644 • [email protected] • WWW.DLAZKA.CZ
Společně s nutriční specialistkou
nabízíme jednotlivá menu včetně
značení nutričních hodnot.
Bližší informace ke koncepci BALANCE přineseme v příštím vydání našich novin.
Foto: Adolf Goebel
Moravský ornitologický spolek
Pravidelní zimní hosté
Vycházky podél řeky jsou lákavé v každém ročním
období. Zima není výjimkou. Naopak, taková skutečná
ladovská zima vykouzlí na stromech i na vodě ledové
reliéfy se sněhovými přesypy a to je prostě nádhera.
Navíc máme možnost se setkat s ptáky i savci, kteří
ztrácejí svoji plachost.
Ve snaze získat nějakou tu potravu zvířata dočasně překonávají i bariéru strachu.
Krmení kačenek a labutí je zvláště pro děti
krásným zážitkem i cestou k lásce k přírodě. Ne každá kachna se však dá nakrmit
rohlíkem. S jednou z nich, morčákem
velkým, se potkáme v tomto období zcela
běžně i v Přerově, a to dokonce i přímo
před Prechezou.
Pozorný pozorovatel si snadno už z velké
dálky všimne velkých bíle zářících kachen,
které se obvykle drží pohromadě. Čas od
času některá z nich ohne krk a lehce zanoří
hlavu do vody. Tímto způsobem se dívá,
zda někde v dosahu neplave rybka vhodné
velikosti. Pokud ne, pokus opakuje o pár
metrů dál. Ve chvíli, kdy objeví vhodnou
kořist, projede s neuvěřitelnou elegancí
hladinou jako nůž máslem a zmizí pod
vodou. Po chvíli se vynoří o kus dále.
Většinou kořist spolkne už pod hladinou.
Pokud je rybka větší, často s ní zápasí
ještě po vynoření. Zobákem si ji srovná
jako pinzetou a pak jí spolkne. Obvykle se
i napije, protože tak kořist snáze sklouzne
do žaludku. Není pochyb, byl to morčák
velký.
Pokud přijdeme blíže, zjistíme, že kromě těchto zářivě bílých kachen s černou,
kovově zeleně lesklou hlavou a typickou
černou kresbou na křídlech se v hejnu
pohybují i nenápadně šedé kachny s nád-
herně hnědou načepýřenou hlavou. Jsou
to samičky stejného druhu. U ptáků to je
jinak než u lidí. Svým pestrým hávem se
předvádějí především samečci. Přesvědčují tím potenciální partnerky o svých
kvalitách, zdraví i odvaze. Být nápadný,
to je v přírodě o kejhák. Samičky potřebují
splynout s okolím. Jen tak mohou odchovat stejně nenápadná mláďata.
Morčáci velcí jsou severské kachny a u nás
tráví většinou jen zimu. Každoročně však
u nás zahnízdí kolem deseti párů. Hlavně
to je na Ostravsku a na některých lokalitách v Čechách. I když přímé důkazy
chybějí, ornitologové jsou přesvědčení, že
morčáci velcí už vyhnízdili i na Přerovsku.
Nepřímo pro to svědčí nález částečně odrostlých mláďat v doprovodu samice krátce po hnízdním období.
Když jsme u toho hnízdění, tak i to většinu lidí překvapí. Samička naklade 8 až
12 vajíček do stromové dutiny. Mláďata
se vylíhnou asi po 31 až 35 dnech. Jejich
život začíná seskokem na zem až z patnác-
timetrové výšky. Potom je samička pěšky
odvede k nejbližší vodě, kde si pod jejím
dohledem samy hledají potravu, drobné
vodní živočichy. Je jasné, že dostatečně
velkých dutin v blízkosti vody mnoho
není. Naštěstí morčáci berou zavděk i spe-
ciálně pro ně vyvěšovanými budkami.
Morčáky při lovu si můžete prohlédnou
na videokanále MOSu:
http://youtu.be/VfPUf5Ix0h8
http://youtu.be/5WHcUD4McZ8
Adolf Goebel
po práci
www.precheza.cz
únor 2014
precheza
7
Soutěž
wellness péče
Stačí málo a můžete relaxovat v tomto
lázeňském komplexu i vy. Jediné, co
je po třeba udělat – do 12. března,
zaslat na adresu [email protected]
správné odpovědi na tři jednoduché
otázky. Následující den výherce vylosuje Ing. Tomáš Andrle, vedoucí prodeje a. s. Precheza.
pro dva
Výhercem soutěže z minulého
čísla novin o relaxační pobyt
v Lázních Luhačovice, kterého
vylosoval personální ředitel
Mgr. Tomáš Světnický, se
stal pan Jacek Miklasinski.
Foto: Alena Okáčová
3
dny
Foto: Shutterstock
Jeseník není jen pro lyžaře! Relaxujte v lázních
Vyhrajte prodloužený víkend
v lázních v Jeseníku!
Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázky
a můžete vyhrát dárkový poukaz pro dvě osoby.
Užijte si váš pobyt v Priessnitzových lázních
se skvělým relaxačním a wellness programem úplně zdarma.
ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci
s redakční radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro zaměstnance
Prechezy o získání poukázky na rekondiční pobyt pro 2 osoby
v Priessnitzových lázních.
Užijte si luxusní péči zcela zdarma.
Soutěžní otázky:
1.
2.
3.
Stezka Vincenze
Priessnitze tvoří
okruh
a) 5 km trasy
b) 7 km trasy
c) 9 km trasy
Na původních, ale i nově
vybudovaných trasách
stezky spatří turisté
a) 14 pramenů
b) 15 pramenů
c) 16 pramenů
Stezku Vincenze Priessnitze
vybudovalo
a) hnutí Brontosaurus s podporou
místních obyvatel, institucí a firem
b) město Jeseník
c) Priessnitzovy léčebné lázně
Výherci blahopřejeme
a přejeme příjemný pobyt.
ZO OS ECHO a redakce NOVIN
PRECHEZA.
PVK Precheza
Foto: PVK Precheza
Volejbalistkám nepomohla výměna trenéra, perou se s vlastní nervozitou
Velký výsledkový propad oproti minulé sezóně zaznamenaly
v extralize ženy Přerovského volejbalového klubu
Precheza. Nedokázaly se probojovat do horní poloviny
tabulky a ve skupině o šesté až desáté místo se výsledkově
i herně velmi trápí. Může to dopadnout v nejhorším případě
i tak, že vůbec neprojdou do vyřazovacích bojů.
Pouhým náznakem určitého zlepšení po
výměně trenérů, kdy odvolaného Tůmu
zastoupil jeho asistent Libor Gálík, byl
bod dovezený z Ostravy za porážku 2 : 3.
Ale to byla světlá výjimka. Poté Přerovačky dvakrát odevzdaly body pražské Slavii,
darovaly set brněnskému SG a s Ostravou
doma velmi hladce prohrály 0 : 3. Pokud
se v brzké době nevzpamatují a nezačnou bodovat, hrozí jim, že opustí osmou
příčku a sezóna pro ně skončí ještě před
zahájením vyřazovacích bojů v polovině
března. „Naším největším problémem je,
že nedokážeme výkony předváděné na
tréninku přenést do utkání. Tam padá na
holky velká nervozita. Stačí dvě chybičky,
okamžitě ztrácí sebevědomí a výkon jde
dolů,“ hodnotí situaci přerovský kouč.
O udržení v nejvyšších soutěžích bojují
také přerovské juniorky a kadetky. Bitva o záchranu bude dramatická až do
samého závěru. Družstvo juniorek si po
zdárném vykročení situaci zkomplikovalo nečekanou ztrátou s posledním Jabloncem na domácím hřišti. Zatím čtvrtá
příčka dává jakousi naději, ale je třeba
bezpodmínečně zvládnout dvojutkání závěrečného kola se zatím pátým Libercem.
Poněkud veselejší je nyní sitauce kadetek.
Ty se posunuly na třetí místo a před pátou
Ostravou mají nadějný sedmibodový odstup. Škoda, že mladé volejbalistky nedotáhly k výhře zdařile rozehraný souboj se
čtvrtou Hlincovkou. Vedly 2 : 1 na sety,
jenže pak přenechaly iniciativu i zbývající
dvě sady soupeřkám z jihu Čech. Mohly
už tak mít extraligovou definitivu i pro
příští sezónu.
Těžký závěr mistrovských soutěží poznamenal výkon kadetek i v poháru.
V předposledním kole hraném v Lanškrouně třikrát vyhrály a čtyřikrát odešly poraženy, a to při souhře výsledků
znamenalo sedmou příčku a opuštění
elitní osmičky. Vyvrcholení této celostátní soutěže se uskuteční na konci
března v Přerově.
Domácí prostředí nesvědčilo ani starším
žákyním. V krajském přeboru hostily
turnaj A skupiny a v případě vítězství se
mohly velmi přiblížit účasti na mistrovství České republiky. Holky nedotáhly
dobře rozehrané střetnutí s Olomoucí
a ztratily ho v tie-breaku. Další napínavý
souboj svedly s Prostějovem. V tomto
měření sily si nechaly soupeřky bodově
odskočit a pak pracně náskok dotahovaly. Koncovky však patřily sousedům
z Hané. Šance postupu na republiku však
stále žije.
Stanislav Šmidák
Longboarding
Slunce svítí, svaly a šlachy jsou protaženy, příroda
poskytuje vše, co v ní je, a chvíle odhodlání přichází.
Raz, dva, tři - fyzika, ta nesmlouvavá dělá, co má
a vy zrychlujete. Velmi rychle se dostaví okamžik
uvědomění, již nejde seskočit, rychlost přesáhla hodnotu
bezpečného seskoku.
Čas se zpomalí a vaše smysly se soustředí
na vaše zdraví, je to jiná realita. Po cestě
dolů se může přihodit cokoliv a je jen
na vás, jak svůj problém vyřešíte. Stojíte
na desce dlouhé okolo jednoho metru,
slisované z dýh kanadského javoru, opatřené trucky (jsou to kovové části, které
spojují desku s koly). Možnost nastavení
svého sestupu je v dnešní době hodně ši-
roká. Tato královská, a hlavně nejprogresivnější disciplína downhill, nebo taky
sjezd, opravdu není pro každého. Jezdí
se kopce se sklonem nad deset stupňů,
rychlostí nad 60 km/h, kde horní limit
neexistuje.
K těmto rychlostem vede strastiplná
a bolestivá cesta, protože jak již vás asi
napadlo, longboard opravdu nemá brz-
dy. Je důležité s kamarády strávit velkou
spoustu času na prkně, ať už při ježdění
po městě, či parku (cruising). Škrábání
asfaltu při učení svých prvních slidů,
při kterých využíváte kolečka ke tření
o asfalt a brzdění (sliding). Nebo třeba
sledování holek, jak se natřásají na svých
naleštěných deskách při dancingu. Je to
velká motivace, protože bikini baty :) Již
jen dodám, že k longboardu patří chrániče a především helma. Chci poukázat
na partu riderů z Přerova ,,Prerov Hill
Bombers“ (facebook) a všem popřát posunutí jejich hranice možností na cestě
k dosažení radosti, cestě k poznání při
jízdě bez padání.
Machi (Radek Machač)
Foto: Radek Machač
Koníček
8
precheza a my
precheza
www.precheza.cz
únor 2014
Redakční rada
Foto: archiv PRECHEZA
NOVINY PRECHEZA aneb krátké představení činnosti redakční rady
NOVINY PRECHEZA (dříve Přerovský chemik) mají
nezastupitelné místo v širokém povědomí nejen
našich zaměstnanců, spoluobčanů, dodavatelů,
ale také našich důchodců.
Noviny pravidelně, nyní již každý měsíc, informují o nejrůznějších událostech,
které se v rámci firmy připravují nebo již proběhly. Nezapomínáme ani na naše
zaměstnance, přinášíme čtenářům zajímavé informace ať už o nich samotných
nebo o jejich zájmech. V neposlední řadě informujeme o činnosti spolků a klubů,
které jsou již neodmyslitelně spjaty se jménem PRECHEZA. Jsme rádi, že se
můžeme pochlubit i soutěžemi o relaxační pobyty či jiné hodnotné ceny, které
se staly pravidelným kořením našich novin. Noviny reprezentují svým obsahem
pozitivně náš podnik jak pro své zaměstnance, tak pro okolní veřejnost či případné obchodní partnery.
Mnozí čtenáři si jistě někdy kladli otázky typu: jak NOVINY PRECHEZA vznikají,
kdo všechno se podílí na obsahu, či jakým způsobem probíhá jejich distribuce?
Na jejich odpovědi bych se rád zeptal v krátkém rozhovoru naší šéfredaktorky
Mgr. Jitky Koppové.
Ahoj Jitko, popiš našim čtenářům ve
zkratce, jak funguje redakční rada.
Před tím než krátce popíši činnost redakční
rady (dále RR), ráda bych poděkovala všem
jejím členům za jejich práci. Za necelé dva
roky se z nás stala parta lidí, kteří se úžasně
doplňují a navzájem se podporují. Parta,
která hledá nová témata, rubriky, přemlouvá naše spolupracovníky ke spolupráci, a to
za vydatné podpory našeho personálního
ředitele Mgr. Tomáše Světnického, který
bedlivě dohlíží na přípravu novin, ale hlavně je pravidelným přispěvovatelem a spolutvůrcem. Nezbývá než říct to jediné slůvko,
děkuji všem.
Přípravné práce na každé vydání novin
začínají přibližně dva až tři měsíce před
jejich vydáním. Redakční rada (viz foto)
zasedne a hledá témata, která mohou naše
čtenáře zaujmout, a to nejen z dění firmy,
ale například také z novin našich sester
z koncernu AGROFERT, z regionu apod.
Velkou výhodou je profesní zaměření jednotlivých členů redakční rady. Snažili jsme
se pokrýt všechny úseky našeho podniku
a tak přinášet opravdu aktuální informace.
Co všechno jako šéfredaktorka musíš zařídit, aby se články od jednotlivých členů
RR dostaly až do tiskárny?
Jednotliví členové RR sepíší, zajistí, upraví
jednotlivé články, které mi doručí. Zpracuji definitivní redakční plán, tzn. všechny články jeden po druhém, stránku po
stránce přečtu, zkontroluji rozsah, upravím nadpisy, popisky a vyžádám fotografie
ke článkům, u kterých fotografie nemáme.
Jakmile máme jednotlivé strany naplněny,
zatím jen virtuálně, přeposílám všechny
texty smluvním grafikům a DTP studiu
společnosti COLOUR FUSION (dále CF).
Zleva horní řada: Jan Přikryl, Ludvík Prášil, Pavel Šnejdrla, Adolf Goebel, Marek Konečný, Tomáš
Příkopa, Tomáš Navrátil, Jitka Koppová, Alena Okáčová, Jiří Valenta, Dana Lehnertová.
CF „nalije“ všechny texty a fotografie do
připravené „šablony“ našich novin. To
není v žádném případě činnost jednoduchá, opak je pravdou. V každém čísle má
každá strana jiné množství článků o různém rozsahu, počtu fotografií, proto i před
činností CF smekám a děkuji jím za úžasnou spolupráci. A co následuje? Noviny
musí před tiskem projít řádnou korekturou, hlavně jazykovou, do které se zapojuje
celá redakční rada. A přicházíme k části
poslední, neméně důležité než všechny
předchozí fáze přípravy novin, a tou je
tisk. Tisková data umístíme na server naší
smluvní tiskárny PRINTO Ostrava a ta ve
stanoveném termínu noviny pravidelně
vytiskne. Na závěr kvalitní servis a práci
na našich firemních novinách oceníte především vy, naši věrní čtenáři.
Jak probíhá distribuce firemních novin,
ať už fyzicky či elektronicky?
Opět zde jde o spolupráci s našimi kolegy
z personálního oddělení. Laskavá a vždy
pozitivní paní Foltýnová, pracovnice
vnitřní pošty (dle mého je zbytečné uvádět
pozici, na které paní Foltýnová pracuje,
protože ji jistě všichni velmi dobře známe), noviny rozdělí do kastlíků pro jednotlivá oddělení a noviny putují na svou
poslední cestu, a to ke svým čtenářům. Za
elektronickou distribuci děkuji paní Sylvě Lovasové, která pravidelně distribuuje
naše noviny nejen našim seniorům, ale
také kooperujícím firmám, knihovnám,
sesterským firmám atd.
Co bys našim čtenářům vzkázala ze šéfredaktorského křesla?
Hodnotit noviny z mé pozice by nebylo
správné. Jako redakční rada děláme maximum pro to, aby se vám noviny líbily a rádi
jste je každý měsíc otevřeli. Spíš bych se chtěla obrátit na naše čtenáře s prosbou. Pokud
budete mít jakýkoliv námět, připomínku či
zajímavost, PROSÍM, obraťte se na kteréhokoliv člena RR, popř. na mail: [email protected]
precheza.cz. Rádi vaše náměty zpracujeme.
Za celou redakční radu ti moc děkuji za
zajímavý rozhovor a přeji hodně zajímavých článků a spokojených čtenářů.
Tomáš Navrátil
Správné odpovědi ze strany 2: Jak se chovat při vzniku havarijní situace.
1. Přitisknout se k nosným stěnám, případně se schovat pod pevný stůl nebo postel.
2. Na straně odvrácené od havárie, ve vyšším patře.
3. Vypnout ventilaci, zavřít a utěsnit okna a dveře, zapnout si televizi.
4. Zadržet dech, přivřít oči a chránit si ústa a nos dlaní. Snažit se prostor co nejdříve opustit.
5. Počkat na příjezd hasičů, utěsnit vchodové dveře bytu a vyvěsit prostěradlo z okna, aby
o mně věděli.
Noviny Synthesia - Zázraky chemie všedního dne
V tabulce prvků začíná být těsno
Foto: Shutterstock
Jsme zvyklí na to, že matička Příroda před námi neustále
něco tají a my, lidé, proto musíme pořád vymýšlet
a objevovat. Přesto mohli mnozí žít v domnění, že například
všechny chemické prvky jsou už dávno objeveny. Chyba
lávky! Dva zbrusu nové prvky jsou na světě!
O velkolepý objev se zasloužila dvojice
učenců Podpecký a Kopmelle, laureátů
Antinobelovy ceny, kteří se vedle svých
investigativních novinářských aktivit
věnují ve volném čase i badatelským
činnostem. Výsledek jejich práce si nyní
přibližme.
Prvek: ŽENA (Womanium)
Chemická značka: Wo
Objevil: Adam
Atomová hmotnost: 54,6 kg (přijato dohodou, může se však vyskytovat v rozmezí
40–200 kg)
Poločas rozpadu: průměrně 72 let (podle
zacházení 80–85 let)
Fyzikální vlastnosti
1. Povrch obvykle pokryt barevným filmem složeným ze směsi jiných chemických prvků.
2. Bod varu velice nízký, na druhou stranu
ale mrzne bez jakékoliv známé příčiny.
3. Taje při speciálním zacházení.
4. Hořká při nesprávném použití.
5. Vyskytuje se v různých stavech, od panenského kovu až po vytěženou rudu.
6. Poddajná při aplikaci tlaku na správném místě.
7. Čistý vzorek má v přirozeném stavu
růžovou barvu.
8. V blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou.
9. Vykazuje periodickou nestabilitu v závislosti na lunárním měsíci.
Chemické vlastnosti
1. Výborně přitahuje zlato, stříbro a většinu drahých kamenů.
2. Absorbuje větší množství drahých látek.
3. Spontánně exploduje bez předešlého
upozornění a jakékoliv známé příčiny.
4. Nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita se zvyšuje po nasycení alkoholem.
5. Ze všech známých prvků nejlépe redukuje peníze až na nulovou úroveň.
Běžné použití
1. Dekorativní účely, obzvláště ve sportovních autech.
2. Může být dobrou pomůckou při relaxaci.
3. Velmi efektní čistič.
Možná rizika
1. V nezkušených rukou velmi nebezpečná.
2. Je nelegální vlastnit více než jeden
exemplář, je však možné spravovat více
exemplářů, které se nacházejí na různých místech a nejsou spolu v přímém
kontaktu.
3. Má velký vliv na psychiku člověka, většinou negativní až zničující. Pouze ve výjimečných případech duševně nemocných
lidí došlo po přechodnou dobu k mírnému zlepšení jejich zdravotního stavu.
Prvek: MUŽ (Chlapodium)
Značka: Xy
Objevil: Bůh
Atomová hmotnost: přijatá dohodou
80 kg s chybou +/-100 kg
Fyzikální vlastnosti
1. Pevné skupenství při pokojových teplotách, ale má sklon lehce ztratit kompaktní tvar.
2. Obtížné nalézt čistý vzorek.
3. Díky korozi nevedou starší vzorky
elektrický proud tak dobře jako vzorky
mladší.
Chemické vlastnosti
1. Inklinuje k vazbě s Wo (chemický prvek Žena), kdykoliv je to možné.
2. Také má tendenci tvořit silnou vazbu
sám se sebou.
3. Stává se výbušným při smíchání s Dt
(prvek Dítě) na prodloužený časový
interval.
4. pH - zásadité, neutralizuje se nasycením alkoholem.
Běžné použití
Fakticky žádné, s výjimkou produkce metanu. Dobré vzorky jsou schopny vyrábět
velké množství tohoto plynu na rozkaz.
Možná rizika
Bez přítomnosti prvku Wo se tento prvek
rychle rozkládá a začíná páchnout!
Martin Pém
VÍTE , ŽE...
› periodická soustava prvků je uspořádání všech chemických prvků podle jejich vzrůstajících protonových
čísel? Různé chemické prvky mají
totiž některé vlastnosti podobné, což
je zachyceno právě formou tabulky –
prvky ve stejném sloupci mají něco
společného, stejně tak prvky ve stejném řádku (periodě).
› první tabulka byla sestavena v roce
1869 ruským chemikem D. I. Mendělejevem? Prvky byly tehdy ještě uspořádány podle vzrůstajících atomových
hmotností, což se později ukázalo jako
nepřesné, a bylo opraveno.
› dosud je známo 118 prvků, z nichž
pouze 94 se vyskytuje na Zemi?
Ostatní prvky byly připraveny uměle,
obvykle se velmi rychle samovolně
rozpadají.
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

- PRECHEZA as

- PRECHEZA as Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT

Více

- PRECHEZA as

- PRECHEZA as na východních trzích. Precheza vystoupila s  přednáškou „Ázerbájdžán završil sérii výstav na Kavkaze“ autorů Mgr. Koppové, Ing. Dostála a Ing. Přikryla, kde kromě úspěchů naší společnosti na východ...

Více