WC a koupelna kdekoli

Komentáře

Transkript

WC a koupelna kdekoli
®
sanitární kalová čerpadla
WC a koupelna kdekoli
www.sanibroy.cz
1958
2008
Sanitární kalové čerpadlo – co je to?
Nûkdy je tûÏké, ne-li dokonce nemoÏné, instalovat
sanitární zafiízení na potfiebné místo. Hlavní kanalizace je pfiíli‰ daleko, instalace má b˘t umístûna pod
její úrovní, kanalizace nemá potfiebn˘ prÛmûr pro
WC.
SFA SANIBROY® nabízí fie‰ení, díky kterému není nic
nemoÏné!!!
Sanitární kalová ãerpadla SFA pfieãerpávají, v závislosti na typu, odpadní vody aÏ na vzdálenost 100 m
nebo do v˘‰ky aÏ 11 m!
Sanitární kalové ãerpadlo SFA je ideálním prostfiedkem pro realizaci sanitárního zafiízení kdekoli, bez
potfieby rozsáhl˘ch stavebních zásahÛ. Instalace
tûchto pfiístrojÛ je velmi rychlá a pomûrnû jednoduchá.
Princip funkce přístroje SFA SANIBROY®
Spláchnutí WC
Aktivace fiezací hlavy
Aktivace ãerpadla
Oãekávání dal‰ího cyklu
Sanitární zařízení můžete instalovat kdekoli v budově!!!
Pfiíklad instalace
WC s pfiístrojem
SFA, provedené
na‰imi odborníky.
Obsah
Generace Silence
Sanitární kalová čerpadla
SANIBROY® Silence
SANITOP® Silence
SANIPRO® Silence
SANIPLUS® Silence
SANIPACK®
Sanitární čerpadla
SANICONDENS®, SANISHOWER®
SANIVITE® Silence
SANISPEED® Silence
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kompaktní WC – 2 v 1
SANICOMPACT®43, PRO, STAR
Jednotky pro intenzivní použití
SANIBEST®
SANICOM®
Přečerpávací stanice
SANICUBIC®PRO
Příslušenství
Základy instalace
Přehled modelové řady
Kontakt
13
14
15
16
17
18
19
20
6 dobrých důvodů pro použití přístroje SFA SANIBROY
1
2
3
4
5
6
®
Nápad
S přístrojem SFA je instalace druhého WC, koupelny, kuchyně, prádelny či klimatizace kdekoli ve vašem domě možná a jednoduchá.
50 let zkušeností
SFA je vynálezce sanitárních kalových čerpadel. Již 50 let je vyvíjíme
a jsme rozhodujícím výrobcem v tomto oboru čerpací techniky na
celém světě. Naše vývojové oddělení a továrny s vysoce kvalifikovaným personálem jsou garantem nejnovější technologie a vysokého
standardu kvality.
Kvalita
Sanitární kalová čerpadla SFA jsou vyráběna podle evropských
norem EN 12050-1 a EN 12050-3 v našich vlastních továrnách ve
Francii. Továrny jsou certifikovány podle ISO 9001.
Jednoduchá instalace
Sanitární kalová čerpadla SFA lze instalovat bez bourání, nebo velkých
stavebních zásahů, kdekoli ve vašem domě. Je lhostejné, zda pod úroveň
kanalizace, nebo daleko od ní. S SFA to skutečně jde!!! Tlakovým odpadním potrubím 28, 32 nebo 50 mm přečerpáme odpadní vody z domácností až do výšky 11 m nebo až do vzdálenosti 100 m. Proč bourat,
když to jde jednoduše a rychle.
Ticho
Mnohá naše sanitární kalová čerpadla jsou Silence, tj. tichá.
Konstrukčními změnami jsme docílili snížení úrovně hluku o 20 %,
což lidský sluch vnímá jako snížení hluku o polovinu.
Více bezpečnosti
Pro ještě větší bezpečnost provozu jsme vyvinuli externí výstražné zařízení SANIALARM® použitelné pro většinu našich přístrojů. Díky němu pak
máte k dispozici okamžitou informaci o případném problému funkce
vašeho přístroje. Kompatibilitu přístroje se SANIALARM® označuje:
3
Generace
Silence
Generace sanitárních kalových čerpadel a sanitárních čerpadel SFA SANIBROY® se sníženou hodnotou dB(A) o 20 % a 10x sníženým hlukovým výkonem.
Silence testováno v akustické laboratofii ALCTRA,
certifikované francouzsk˘m ministerstvem pro v˘zkum
a v˘voj.
V souãasné pfietechnizované dobû nab˘vá pÛsobení
hluku extrémní úrovnû. Pro sluch sotva snesitelné a pro
lidské zdraví ‰kodlivé. Hluk na nás pÛsobí nejenom na
ulicích, v obchodech ãi restauracích, ale také na místech, kam se uchylujeme k odpoãinku a relaxaci, tedy v
na‰ich domovech.
Z tûchto dÛvodÛ spoleãnost SFA SANIBROY® pfiiná‰í
generaci sv˘ch v˘robkÛ s oznaãením Silence, tedy
TICH¯.
Cílem je zv˘‰ení kvality Ïivota a bydlení cestou radikálního sníÏení hladiny hluku v na‰ich bytech ãi
domech.
Méně hluku pro klidnější život
V‰ude tam, kde se sanitární kalová ãerpadla a sanitární ãerpadla instalují v blízkosti na‰ich loÏnic ãi ob˘vacích pokojÛ, tedy v koupelnách, toaletách ãi kuchyních,
lze prostfiednictvím modelÛ Silence okamÏitû vytvofiit
oázu klidu.
Silence myslí i na ty z nás, ktefií jiÏ mají instalovan˘
nûkter˘ ze star‰ích pfiístrojÛ SFA. Pfiípadná v˘mûna
tohoto star‰ího pfiístroje za Silence v budoucnu je totiÏ
velice snadná. Ve‰keré pfiipojovací body jsou shodné.
V˘mûna je tak otázkou nûkolika málo minut. Díky rozsáhl˘m technick˘m opatfiením, realizovan˘m uvnitfi
i vnû pfiístrojÛ, budete pracovní hluk sanitárních kalov˘ch ãerpadel SFA SANIBROY® Silence vnímat pouze
jako vzdálen˘ ‰um vody.
Technické změny – unikátní ve světovém měřítku
KUSTICKOU LA
BO
OA
ÁN
Izolační bloky z elastického termoplastu
Gumové tlumiče uložení
motoru
Protihlukové izolační desky
Antivibrační tlumiče
nádrže přístroje
Antivibrační prostředky
pro připevnění k podlaze
Kompaktnější a výkonnější motory
10ti
TO
VÁ J E D N I
A•
•S
Vù
x ‰‰í
C
¤Í AL TRA
TO
RA
SILENCE TEST
OV
V˘sledek = 10x niωí hlukov˘ v˘kon ve W, o 20% sníÏená úroveÀ hluku v dB(A)
âK
Nový motor, nové čerpadlo, nová řezací hlava
Nová konstrukce elektromotorÛ SFA zaji‰Èuje plynulej‰í a tudíÏ ti‰‰í chod s vy‰‰ím v˘konem. V kombinaci
s novou konstrukcí turbín ãerpadel a fiezací hlavy pak cel˘ proces zpracování a pfieãerpání odpadu trvá podstatnû krat‰í dobu. A s v˘raznû niωí úrovní hluku.
Protipachový filtr
Pro dal‰í zv˘‰ení komfortu pouÏívání sanitárních kalov˘ch ãerpadel jsou modely
v˘m filtrem z aktivního uhlí.
4
Silence
vybaveny protipacho-
SANIBROY® Silence
sanitární kalová čerpadla
WC v kanceláři? Již zítra.
SANIBROY® Silence je ideálním prostfiedkem pro realizaci WC pfii modernizaci budovy, rekonstrukci bytu, nástavbû
ãi v˘stavbû dal‰ích pater budovy ãi vybudování druhé toalety, napfi. v pracovnû.
Pfiístroj funguje automaticky pfii kaÏdém
spláchnutí WC a je stále pfiipraven
k pouÏití. Technologie Silence a integrovan˘ protipachov˘ filtr z aktivního uhlí
zaji‰Èují maximální komfort pouÏití WC.
21e
21c
38
39
26b
3
5
15
17
21c
21e
26b
38
39
motor
řezací hlava
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
adaptér 23/32
protipachový filtr
kondenzátor
svorka membrány
5
3
17
15
PouÏití pro:
âerpací v˘‰ka:
âerpací vzdálenost:
Vstup (mm):
V˘stup (mm):
Pfiíkon/Napûtí:
Teplota odpadní vody:
WC
max. 4 m
max. 90 m
1x 100
1x 28–32
550 W/230 V
max. 40 °C
5
SANITOP ® Silence
sanitární kalová čerpadla
WC pro hosty? Je to tak snadné.
SANITOP® Silence umoÏÀuje pfii modernizaci budovy, rekonstrukci bytu, nástavbû ãi v˘stavbû dal‰ích pater budovy,
nebo pfii novém vyuÏití suterénních prostor vybudovat kompletní hygienické
zázemí, tj. WC s umyvadlem a pisoárem, tam kde potfiebujete. Pfiístroj reaguje automaticky jak na spláchnutí WC,
tak i na pouÏití umyvadla ãi pisoáru.
Technologie Silence a integrovan˘ protipachov˘ filtr z aktivního uhlí zaji‰Èují skuteãnou pohodu pfii pouÏití.
21e
21c
26b
38
39
5
3
5
15
17
21c
21e
26b
38
39
motor
řezací hlava
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
protipachový filtr
kondenzátor
svorka membrány
3
17
320
15
PouÏití pro:
WC, umyvadlo, pisoár
âerpací v˘‰ka:
max. 5 m
âerpací vzdálenost:
max. 100 m
Vstup (mm):
1x 100, 1x 40
V˘stup (mm):
1x 28–32
Pfiíkon/Napûtí:
550 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 40 °C
51
3m
2m
1m
0
6
10 m 20 m
40 m
60 m
80 m 100 m
SANIPRO® Silence
sanitární kalová čerpadla
Koupelna v přístavbě? Okamžitě.
SANIPRO® Silence pfiedstavuje ideální
prostfiedek pro rychlou realizaci moderní koupelny s WC na místû, které vám
vyhovuje. MoÏnost pfiipojení odpadÛ
z WC, umyvadla, bidetu a sprchy spolu
s moÏnostmi ãerpání pfiedstavuje témûfi
neomezené moÏnosti pfii volbû umístûní
va‰í koupelny. Odpadní potrubí, díky
jeho malému prÛmûru, lze jednoduch˘m
zpÛsobem instalovat velmi diskrétnû.
Spojení technologie Silence a integrovaného protipachového filtru z aktivního
uhlí zaji‰Èuje skuteãnû maximální moÏn˘
komfort va‰í hygieny.
21e
21c
26b
3
5
15
17
21c
21e
26b
38
39
motor
řezací hlava
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
protipachový filtr
kondenzátor
svorka membrány
3
39
5
38
36
15
316
17
WC, umyvadlo, pisoár,
bidet, sprcha
âerpací v˘‰ka:
max. 5 m
âerpací vzdálenost:
max. 100 m
Vstup (mm):
1x 100, 3x 40
V˘stup (mm):
1x 28–32
Pfiíkon/Napûtí:
400 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 40 °C
47
346
PouÏití pro:
7
SANIPLUS® Silence
sanitární kalová čerpadla
WC a koupelna kdekoli? Je to tak.
SANIPLUS® Silence nabízí více. Díky velkému objemu nádrÏe a vysokému v˘konu ãerpadla lze pfiipojit odpady z WC,
umyvadla, sprchy, … âerpací v˘kony,
mal˘ prÛmûr odpadního potrubí, technologie Silence, integrovan˘ protipachov˘ filtr z aktivního uhlí vám umoÏÀují realizaci kompletní koupelny v místû,
které je nejvhodnûj‰í pro va‰i relaxaci.
21e
21c
26b
3
39
3
5
15
17
21c
21e
26b
38
39
motor
řezací hlava
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
protipachový filtr
kondenzátor
svorka membrány
17
38
116
15
190
326,3
5
PouÏití pro:
WC, kompletní koupelna
âerpací v˘‰ka:
max. 5 m
âerpací vzdálenost:
max. 100 m
Vstup (mm):
1x 100, 3x 40
V˘stup (mm):
1x 28–32
Pfiíkon/Napûtí:
400 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 40 °C
8
48,5
sanitární kalová čerpadla
SANIPACK®
Koupelna se závěsným WC? Samozřejmě ano.
SANIPACK® reaguje na rostoucí oblibu
závûsn˘ch WC. Jeho rozmûry umoÏÀují
pouÏití ve v‰ech pfiedstûnov˘ch modulech na trhu. MoÏné je i jeho osazení do
pfiíãky. To pfiiná‰í neuvûfiitelnou variabilitu pfii realizaci WC a koupelny ve va‰em
domû. âerpací v˘kony jsou zcela dostateãné pro oblast bytového fondu. Mal˘
prÛmûr odpadního potrubí pak umoÏÀuje velice jednoduchou instalaci v prostoru pfiedstûny ãi pfiíãky. Navíc mÛÏete do
SANIPACK® pfiipojit odpady z umyvadla, bidetu, pisoáru a sprchy.
21e
21c
motor
řezací hlava
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
kondenzátor
svorka membrány
478
5
39
17
3
5
15
17
21c
21e
38
39
3
332
15
362
38
PouÏití pro:
závûsné WC, umyvadlo,
pisoár, bidet, sprcha
âerpací v˘‰ka:
max. 4 m
âerpací vzdálenost:
max. 40 m
Vstup (mm):
1x 100, 3x 40
V˘stup (mm):
1x 28–32
Pfiíkon/Napûtí:
400 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 40 °C
9
SANICONDENS®
sanitární čerpadla
Klimatizace v ložnici? Dobrý nápad.
SANICONDENS® je ãerpadlo pro kondenzaãní vodu z kotle, klimatizace nebo
chladícího zafiízení. Instalace je moÏná
na zeì i na podlahu. Je vybaven kabelem pro pfiipojení externího alarmu, pfiípadnû pro vypnutí pfiipojeného zafiízení. Souãástí dodávky je odpadní hadice
o délce 6 m.
180
PouÏití pro:
kondenzaãní voda
âerpací v˘‰ka:
max. 4,5 m
Vstup (mm):
1x 28–32
V˘stup:
1x 3/8“
Pfiíkon/Napûtí:
60 W/230 V
Min. ph kondenzátu:
2,5
Teplota kondenzátu:
max. 40 °C
269
283
128
SANISHOWER®
Sprcha v ateliéru? Vždyť to jde.
SANISHOWER® je malé ãerpadlo pro
odpadní vody ze sprchy, umyvadla,
bidetu a pisoáru. Jeho konstrukce
umoÏÀuje instalaci i pod sprchovou
vaniãku, coÏ jistû oceníte v mal˘ch prostorách.
165
145
3
8
15
17
21
38
39
21
39
3
17
8
10
38
15
motor
čerpací „S“ trubka
spínací membrána
mikrospínač
zpětný ventil
kondenzátor
svorka membrány
PouÏití pro:
umyvadlo, sprcha, bidet
âerpací v˘‰ka:
max. 4 m
âerpací vzdálenost:
max. 40 m
Vstup (mm):
2x 40
V˘stup (mm):
1x 28–32
Pfiíkon/Napûtí:
250 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 40 °C
SANIVITE® Silence
sanitární čerpadla
Prádelna ve sklepě? Dobrá volba.
SANIVITE® Silence – tiché, vysoce kapacitní ãerpadlo pro odpadní vody z kuchyÀského dfiezu, myãky nádobí, praãky, umyvadla,
sprchy, bidetu a vany. Jeho pouÏití
v domácnosti je takfika neomezené, jelikoÏ
krátkodobû je schopno ãerpat odpadní
vodu o teplotû aÏ 90 °C.
21e
3
15
17
21c
21e
38
39
21c
motor
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
kondenzátor
svorka membrány
39
3
38
36
314
15
334
17
92,5
256
PouÏití pro:
umyvadlo, sprcha, vana,
pisoár, bidet, praãka, myãka, dfiez
âerpací v˘‰ka:
max. 5 m
âerpací vzdálenost:
max. 50 m
Vstup (mm):
4x 40
V˘stup (mm):
1x 32
Pfiíkon/Napûtí:
360 W/230 V
Teplota odpadní vody:
40 °C
(krátkodobû do 2 min. 90 °C)
11
SANISPEED® Silence
sanitární čerpadla
Kuchyně kdekoli? I to je možné.
SANISPEED® Silence je vysoce v˘konné,
tiché ãerpadlo pro odpadní vody
z kuchyÀského dfiezu, myãky nádobí,
praãky, umyvadla, sprchy, bidetu a vany
se zv˘‰en˘m v˘konem. Jeho pouÏití je
vhodné v domácnostech, ãi srovnateln˘ch podmínkách, kde jsou zv˘‰ené
nároky na mnoÏství pfieãerpávané odpadní vody ãi na potfiebnou v˘‰ku ãerpání. Samozfiejmû je ãerpadlo SANISPEED® Silence schopno krátkodobû
ãerpat odpadní vodu o teplotû aÏ 90 °C.
3
15
17
21c
21e
38
39
21e
21c
motor
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
kondenzátor
svorka membrány
39
3
38
36
314
15
334
17
12
6m
5m
4m
3m
92,5
2m
1m
256
PouÏití pro:
umyvadlo, sprcha, vana,
pisoár, bidet, myãka, praãka, dfiez
âerpací v˘‰ka:
max. 7 m
âerpací vzdálenost:
max. 70 m
Vstup (mm):
4x 40
V˘stup (mm):
1x 32
Pfiíkon/Napûtí:
400 W/230 V
Teplota odpadní vody:40 °C (krátkodobû
do 2 min. 90 °C)
max 7m
ma x 10 m
ma x 20 m
ma x 30 m
1%
ma x 40 m
ma x 50 m
ma x 60 m
ma x 70 m
SANICOMPACT®
kompaktní WC – 2 v 1
Přečerpání integrované do WC? Je tu pro vás.
43
Pro
STAR
3
2
11
3
10
48
48
11
2
1
1
46
39
46
10
59
4
39
4
1
2
3
4
10
11
39
46
48
59
Kompaktní WC SFA® jsou sanitární kalová ãerpadla a keramické WC mísy v jednom. Jedná se o celosvûtovû unikátní
pfiístroje schopné pfieãerpávat nejenom
odpad z WC, ale také odpad z umyvadla. Model SC®43 pfiedstavuje, díky své
unikátní stavební hloubce pouhé 43 cm,
nejmen‰í WC na svûtû. Samozfiejmû pfii
zachování plného komfortu pouÏití.
Model SC®PRO je naproti tomu WC standardních rozmûrÛ, ale zcela nového,
atraktivního designu. Model SC®STAR je
kompletní závûsné WC vãetnû nosného
rámu. V‰echna na‰e kompaktní WC jsou
jiÏ vybavena vlastním splachovacím
mechanismem, jehoÏ spotfieba vody na
jeden splachovací cyklus ãiní pouze 3,5
litru vody. Potfiebn˘ tlak pfiívodu splachovací vody pro správnou funkci pfiístroje
je 1,8 baru. Kompaktní WC SFA® jsou
dodávána vãetnû kvalitních sedátek.
mísa
sedátko
výstupní hrdlo
čerpací trubka
zpětná klapka
ovládací tlačítko
kondenzátor
řídicí deska
odvětrání
motor
1%
59
1%
430
403
PouÏití pro:
WC, umyvadlo
âerpací v˘‰ka:
max. 3 m
âerpací vzdálenost:
max. 30 m
Vstup (mm): 43, PRO
1x 32–40
STAR
1x 40
V˘stup (mm):
1x 32
Pfiíkon/Napûtí: 43, PRO 800 W/230 V
STAR
500 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 35 °C
13
SANIBEST®
jednotky pro intenzivní použití
Komerční sféra? I zde jsou potřeby.
SANIBEST® je sanitární kalové ãerpadlo urãené nejenom pro domácí pouÏití, ale také pro pouÏití ve vefiejnû
pfiístupn˘ch prostorách, jako jsou hotely, restaurace, tovární provozy apod. Díky své vnitfiní konstrukci je
SANIBEST® schopen bez problémÛ fungovat v podmínkách zv˘‰ené intenzity pouÏívání, coÏ je v tûchto prostorách bûÏné. Stejnû tak jsou vy‰‰í i jeho ãerpací v˘kony ve srovnání se sanitárními kalov˘mi ãerpadly pro
domácnost. Ojedinûlá konstrukce fiezací hlavy zaji‰Èuje dokonalé rozmûlnûní odpadu i v tûchto ztíÏen˘ch podmínkách.
21e
21c
26b
3
5
15
17
21c
21e
26b
38
39
motor
řezací hlava
spínací membrána
mikrospínač
zpětná klapka
výstupní manžeta
protipachový filtr
kondenzátor
svorka membrány
3
38
39
15
PouÏití pro:
WC, kompletní koupelna
âerpací v˘‰ka:
max. 6 m
âerpací vzdálenost:
max. 100 m
Vstup (mm):
1x 100, 3x 40
V˘stup (mm):
1x 28–32
Pfiíkon/Napûtí:
760 W/230 V
Teplota odpadní vody:
max. 40 °C
14
327,5
17
357,5
5
SANICOM®
jednotky pro intenzivní použití
Restaurace v suterénu? Zde je odpověď.
SANICOM® je sanitární ãerpadlo vyvinuté pro intenzivní komerãní pouÏití
v pfiípadech, kdy jsou vysoké nároky na
mnoÏství odpadní vody, jejich teplotu ãi
na potfiebnou v˘‰ku ãerpání. Napfi. restaurace, kadefinictví, velké kuchyÀské
provozy apod. SANICOM® je, díky své
konstrukci, schopen ãerpat odpadní
vodu o teplotû aÏ 90 °C del‰í ãasov˘
úsek, nikoli v‰ak trvale. Je pfiipraven
k instalaci externího alarmu (není souãástí dodávky) pro signalizaci pfiípadn˘ch provozních problémÛ.
5
KIT
6
29
8
30
5
6
8
15
20
29
30
KIT
motor
výstupní hrdlo
zpětná klapka
čerpací trubka
vstupní manžeta
řídicí deska
kondenzátor
detekce hladiny
15
175
20
PouÏití pro: umyvadlo, sprcha, vana, pisoár
myãka, praãka, dfiez, kondenzát
âerpací v˘‰ka:
max. 8 m
âerpací vzdálenost:
max. 80 m
Vstup (mm):
2x 40/50
V˘stup (mm):
1x 32
Pfiíkon/Napûtí:
400 W/230 V
Teplota odpadní vody: 65 °C (krátkodobû 90 °C)
15
SANICUBIC®Pro
přečerpávací stanice
Domácnost a podnikání v jednom? Jistě.
Pfieãerpávací stanice SANICUBIC®Pro je
urãena pro ve‰keré odpadní vody (vãetnû fekálií) z bûÏn˘ch zafiizovacích pfiedmûtÛ rodinného domu s ‰esti aÏ sedmi
stál˘mi obyvateli. Jeho pouÏití je moÏné
i v komerãní sféfie ve srovnateln˘ch podmínkách pouÏití. Stanice je vybavena
dvûma motory s fiezací hlavou, coÏ
umoÏÀuje ãerpat skuteãnû veliké mnoÏství odpadních vod. Stanice je vybavena
systémem bezdrátového pfienosu provozních informací na externí kontrolní
panel s v˘straÏn˘m alarmem, kter˘ mÛÏe
b˘t umístûn ve vzdálenosti cca 10–20 m
od vlastní stanice. SANICUBIC®Pro disponuje neuvûfiitelnou variabilitou pfiipojení,
coÏ roz‰ifiuje oblasti jeho pouÏití.
HF modul s alarmem
V˘tlak DN50
Odvûtrání
Vstup
DN50
Vstup
DN 40/50
Vstup
DN 40/50
DN 40/50
DN 100/110
DN 100/110
Vstup
DN 40/50
DN 100/110
Vstup
DN 40/50
DN 100/110
73 mm
31
80
71
34
21b
3
21b
31
34
38
38a
65
71
80
38a
38
motor
zpětná klapka
připojovací manžeta
50–50/40
připojovací manžeta
100–110
kondenzátor
řídicí deska
řezací hlava
ovládací panel
HF modul alarmu
3
279
65
178
73
PouÏití pro:
WC (aÏ 3), koupelna
kuchynû, prádelna, kondenzát
âerpací v˘‰ka:
max. 11 m
âerpací vzdálenost:
max. 100 m
MoÏnosti vstupu:
horní (mm):
1x DN50 + 2x 100/50
boãní (mm):
2x 100/50
V˘stup (mm):
1x 50
Pfiíkon/Napûtí:
2x 1500 W/230 V
Teplota odpadní vody:
40 °C
(krátkodobû do 2 min. 70 °C)
76
16
SANIALARM®
příslušenství
(pro ve‰keré pfiístroje SFA kromû
SANISHOWER®, SANICONDENS®,
SANICOM®, SANICUBIC® a kompaktních WC)
V˘straÏné zafiízení SANIALARM® kontroluje v˘‰i hladiny vody v nádrÏi pfiístroje a v˘straÏn˘m signálem reaguje na
její nebezpeãnou úroveÀ. Poskytuje tak
uÏivateli okamÏitou informaci o problému v pfiístroji, a tak pfiedchází vzniku
vût‰ích problémÛ. Jeho pfiedností je velice jednoduchá instalace a pfiedev‰ím
pak pouÏitelnost pro pfiístroje SFA bez
ohledu na jejich stáfií.
SFA® Antikalk
SFA® Antikalk je vyvinut speciálnû pro
pfiístroje SFA. SlouÏí k ochranû pfied
‰kodliv˘m pÛsobením vodního kamene.
ZároveÀ také ãistí vnitfiní souãásti pfiístroje od dal‰ích usazenin. Tím napomáhá k omezování vzniku nepfiíjemného zápachu u pfiístrojÛ bez protipachového filtru. Pravidelné ãi‰tûní pfiístrojÛ
pomocí SFA® Antikalk pfiispívá také
k prodlouÏení Ïivotnosti pfiístroje a zlep‰uje jeho funkãnost.
Doporučené čištění:
1x kaÏd˘ch 6 mûsícÛ
oblouk PVC 32, vypou‰tûcí ventil PVC 32
Oblouk je dÛleÏit˘m prvkem pro správnou
instalaci pfiístroje SFA. Jeho aplikace v systému odpadního tlakového potrubí napomáhá
udrÏení dlouhé Ïivotnosti pfiístroje a jeho
správné a bezproblémové funkci. PouÏití
obloukÛ v potrubním systému totiÏ sniÏuje
jeho odpor, a tím eliminuje nadmûrné zatûÏování elektrick˘ch souãástí pfiístroje.
Vypouštěcí ventil slouÏí k usnadnûní pfiípadné údrÏby va‰eho pfiístroje. UmoÏÀuje
totiÏ jednoduché, rychlé a pfiedev‰ím ãisté
vyprázdnûní ãerpacího potrubí, které je
základní podmínkou pro vlastní demontáÏ
pfiístroje z místa jeho instalace a následnou
údrÏbu.
17
10 pokynů a tipů pro správnou
a úspěšnou instalaci
Horizontální část tlakového odpadního potrubí musí mít minimální
spád 1%. Pro realizaci použijte tlakový materiál (PVC, ABS), nikoli HT
potrubí.
Pokud je třeba čerpat do výšky, musí být vertikální část tlakového
odpadního potrubí vedena jako první (do 30 cm od přístroje) kolmo
vzhůru, bez úhybů do potřebné výšky. Po přechodu na horizontální
čerpání již není přípustné znovu s potrubím stoupat.
Ohyby na odpadním tlakovém potrubí musí mít velký rádius. Proto
použijte oblouky, či segmentové oblouky s využitím kolen 45°. V žádném případě nepoužívejte kolena 90°.
Přívodní potrubí od zařizovacích předmětů musí mít v celé své délce
minimální spád 1:33.
přivzdušňovací hlavice
V nejvyšším bodě odpadního tlakového potrubí instalujte přivzdušňovací hlavici proti podtlaku, nebo zvyšte průměr horizontálního či klesajícího potrubí.
Každý přístroj musí mít vlastní odpadní tlakové potrubí až k nejbližšímu gravitačnímu odpadnímu potrubí o větším průměru.
odnímatelný panel
18
Přístroj musí být snadno přístupný a demontovatelný pro případnou
údržbu. Pokud je přístroj skryt za panelem, musí být panel snadno
demontovatelný. Vzdálenost mezi výstupem z WC a vstupem do přístroje nesmí přesáhnout 150 mm.
Volný prostor mezi rezervoárem a zdí je vhodné s ohledem na stabilitu
rezervoáru vyplnit vhodným prvkem, který lze designově sladit s okolím.
Přístroj musí být bezpodmínečně umístěn za WC mísou. V žádném případě pod ní.
Přívod elektrického proudu musí být samostatný pro přístroj. Tento přívod musí být vybaven jištěním (min. 16 A) a proudovým chráničem
s jmenovitým vybavovacím proudem maximálně 30 mA.
Přehled modelové řady
závûsné
WC
umyvadlo
sprcha
pisoár
bidet
vana
praãka
myãka
dfiez
kondenzát
▲
WC
▲
∅
kompatibilní
SANIALARM
ãerpací
v˘‰ka
ãerpací
vzdálenost
prÛmûr
odpadu
mm
bûÏná
●
4m
90 m
28-32
40 C
●
5m
100 m
28-32
40 C
O
C
teplota vody
SANIBROY
●
SANITOP
●
●
SANIPRO
●
●
●
●
●
●
5m
100 m
28-32
40 C
SANIPLUS
●
●
●
●
●
●
5m
100 m
28-32
40 C
●
●
●
●
●
4m
50 m
28-32
40 C
4m
50 m
10x1
35 C
4m
50 m
28-32
40 C
SANIPACK
●
●
SANICONDENS
●
O
O
O
O
O
O
SANISHOWER
●
●
●
●
SANIVITE
●
●
●
●
●
●
●
●
5m
50 m
32
40 C
SANISPEED
●
●
●
●
●
●
●
●
7m
70 m
32
40 C
O
90 C
O
90 C
●
●
3m
30 m
32
40 C
SANICOMPACT Pro
●
●
3m
30 m
32
40 C
●
3m
30 m
32
40 C
6m
100 m
28-32
40 C
SANIBEST
●
●
SANICOM
SANICUBIC Pro
●
●
O
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
8m
80 m
32
65 C
●
●
●
●
●
●
●
●
11 m
100 m
50
40 C
sanitární ãerpadla
pfieãerpávací stanice
O
O
●
intenzivní, komerãní pouÏití
O
O
●
sanitární kalová ãerpadla
●
O
80 C
O
SANICOMPACT 43
SANICOMPACT Star
krátkodobá
O
O
90 C
O
O
90 C
O
kompaktní WC
19
www.sanibroy.cz
www.sanibroy.cz
■ kompletní informace
o produktech SFA
■ odpovědi na vaše nejčastější
dotazy
■ technické a obchodní
materiály ke stažení
■ přehled servisních středisek
■ přehled obchodních partnerů
SFA – SANIBROY, spol. s r.o., Na Ko‰ince, 180 00 Praha 8
tel.: +420 266 712 855 • fax: +420 266 712 856
e-mail: [email protected] • www.sanibroy.cz
Fotografické zobrazení je pouze orientační. Změna údajů v katalogu vyhrazena.
■ interaktivní výběr vhodného
produktu

Podobné dokumenty

WC a koupelna kdekoli

WC a koupelna kdekoli Maximální doporučená výška čerpání : 6 m

Více

Návod - sfa sanibroy

Návod - sfa sanibroy vzdálenost. Svislé potrubí musíte vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru, bez úhybu, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru (viz...

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla vzdálenost. Svislé potrubí musíte vést co nejblíže čerpadlu kolmo vzhůru, bez úhybu, do potřebné výšky. Pro tuto část odpadního potrubí použijte trubky z vhodného materiálu a správného průměru(viz....

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla Jaroslav Řezáč Milan Hurt SANITÁRNÍ ČERPADLA Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla - spoje musí být tlakově odolné vodnímu sloupci dle typu čerpadla (potrubí s gumovými spoji není vhodné) - spoje nesmí samovolně umožnit rozpojení potrubí !POZOR! - pro výtlačné odpadní potrubí od ...

Více

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A Jsou ti‰tûné noviny pod tlakem? Ano, je tomu skuteãnû tak. Lze je je‰tû zachránit? I zde je odpovûì „ano“. To dokazuje mimo jiné Springer-Verlag tím, Ïe jeho noviny „Bild Zeitung“, které se stále t...

Více

Tornádo čerpadla

Tornádo čerpadla TûÏi‰tû by mûlo b˘t nad místy (body), kde je pfiipevnûno zvedací zafiízení. JestliÏe není, potom zabezpeãte ãerpadlo proti pfievrhnutí. Vertikální ãerpadlo musí b˘t uloÏeno ve vertikální poloze tak, a...

Více

MAGAZÍN Česká rafinérská jaro 2005

MAGAZÍN Česká rafinérská jaro 2005 úkolÛ podstatnû ‰ir‰í. Pfiípravu na jejich plnûní má na starosti Technická podpora laboratofií. Vedoucí tohoto útvaru Ing. Jarmila Pe‰áková nám fiekla: „Museli jsme pfiipravit celou metodiku jednotliv˘...

Více

Návod - sfa sanibroy

Návod - sfa sanibroy zvolené kanalizace. Po cca 10 m zvyšte průměr odpadního potrubí z DN 50 na DN 63 (viz.obr.7). Po dosažení maximální čerpací vzdálenosti musí dále odpadní potrubí splňovat požadavky normální gravita...

Více

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla

Návod pro instalaci a používání sanitárního čerpadla netěsnost vyvolá samovolné zapnutí čerpadla. To může být problém např. v noci.. !POZOR! - zařizovací předměty připojené na čerpadla SFA musí být vybaveny vlastními uzávěry přívodu vody, které musít...

Více