Zpravodaj č. 1

Komentáře

Transkript

Zpravodaj č. 1
Plaský
ZPRAVODAJ
ROK OSLAV 860 LET OD ZALOŽENÍ PLAS
MK ČR E 12300
==============================================================================
Ročník: XV.
Číslo: 1
Vydáno dne: 1.2. 2005
Cena: 3,-Kč
==============================================================================
Číslo věnované Hornímu Hradišti
Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,
tak, jak jsem slíbil ve Zpravodaji 4/2004, chci se s Vámi podělit o představách rozvoje města a okolních obcí.
Celková strategie byla stanovena v roce 1998 a reagovala na strategii radnice z let 1990-1998, na připomínky
občanů, místních samospráv a odborných studií města a regionálních institucí. Hlavním cílem tohoto plánu bylo
vytvořit z Plas a okolních obcí centrum školství, kultury a cestovního ruchu. Významným prvkem byla i snaha o
podporu podnikání v Plasích. Střednědobá vize byla stanovena na 10 let a představovala výdaje v hodnotě 250
mil. Kč. V přehledu uvádíme, jakou perspektivu město stanovilo.
Kanalizace (hlavní úkol obce):
Vybudování kanalizace v ulicích: Lesní, Luční, Manětínská, K Letišti, U Střelnice, Ke Kolu, K Cihelně, Pod
Nádražím, Zahradní, Výhledy, Polní a Hutní.
Vybudování 2. oxidačního kanálu na ČOV v Plasích, kanalizace a ČOV v Horním Hradišti, Babině, Lomničce, a
Žebnici.
Předpokládaná částka investic je 35-40 mil. Kč.
Komunikace:
Zpevnění všech cest v Plasích i přidružených obcích, rekonstrukce povrchů silnic narušených budováním plynu a
kanalizace, jmenovitě ulice Pod tratí, Ke Kolu, Lesní (horní část), Nebřeziny (k pí Půtové a k chatové oblasti),
Babina (náves a prodejna, Sokolka), Horní Hradiště – na Hůrka, Žebnice (kolem rybníka). Modernizace
autobusových stání ve všech přidružených obcích.
Předpokládaná částka investic je 75 mil. Kč.
Plynofikace:
Vybudování hlavních řádů přívodu plynu v ulicích K Letišti, Hutní, K Cihelně, Pod Tratí, Ke Kolu, efektivní
plynofikace přidružených obcí, plynofikace bytovek, plaských škol, kina .
Celková hodnota dokončení plynofikace je cca 28 mil. Kč.
Kulturní památky a příroda:
Vybudování náměstí v Plasích, úprava návsi v Žebnici, Babině a v Nebřezinech, úprava památníků padlých ve
všech obcích, výsadba zeleně ve všech obcích, obnova hřbitovů v Plasích a v Žebnici, rekultivace všech rybníků,
podpora obnovy kostela v Plasích, oprava kostela Sv. Václava, oprava soch Sv.Nepomuckého v Plasích a
Nebřezinech, oprava kapličky v Nebřezinech, úprava Kaznějovského potoka, rekonstrukce kina na víceúčelové
kulturní zařízení, pokračování ve spolupráci se SPÚ Plzeň při údržbě NKP.
Odhadovaná investice cca 22 mil. Kč (jen na akce ve vlastnictví města).
Školství, tělovýchova a sport:
Generální oprava ZŠ v Plasích, vybudování hřiště s umělým povrchem a víceúčelového sportovního zařízení,
vybudování víceúčelových sportovních areálů v okolních obcích, podpora výstavby víceúčelového zařízení
Sokola Plasy, vybudování malého bazénu v MŠ Plasy, případně ve spolupráci s podnikateli vybudovat větší
koupaliště, zřízení Městské knihovny s informačním centrem, modernizace naučné stezky Plasy.
Celková částka cca 35 mil. Kč.
Občanská vybavenost a byty:
Podpora výstavby RD, budování nástaveb na bytovkách (maloplošné byty), výstavby nájemních domů do
vlastnictví občanů (pod školou), oprava obecního domu v Lomničce, v Horním Hradišti (sál, WC) generální
oprava fasády čp. 115, úprava hospod. parcely za kinem pro živnostníky, zvýšení bezpečnosti v obcích (dopravní
značení, zrcadla apod.),obnova svítidel a kabelového rozvodu elektřiny a modernizace rozhlasu v obcích.
Odhadovaná částka cca 50 mil. Kč.
Máme za sebou 6 let realizace rozvoje obcí a sami můžete posoudit, jak se daří záměr plnit a také i to, co nám
ještě zbývá udělat. V průběhu realizace jsme museli reagovat na proměny v regionální politice (vznik krajů a
pověřených obcí 3.stupně). S těmito změnami byl spjat především plán rozvoje plzeňské aglomerace, do kterého
se podařilo úsilím města zařadit velký obchvat Plas (Panholec – Sokolka). Město pak mohlo konečně po
padesáti letech zadat ke zpracování územní plán města a okolních obcí. Tyto dokumenty nás určitým způsobem
limitují, ale dávají nám jasný směr rozvoje. Za nejdůležitější úkoly v nejbližším údobí považujeme: V obcích
realizovat obnovu center (estetická úprava návsí), realizovat obnovu centra města Plas a prosadit opravu mostu
na hlavní silnici, dokončit infrastruktury ve všech obcích a pokračovat v realizaci plánu z let 1998-2008.
Doufám, že se nám to společným úsilím podaří.
Mgr.Miloslav Hurt, starosta města
To nejdůležitější z jednání Rady města
č. 28/04 ze dne 13.10.2004 – schvaluje
- fin.příspěvek ve výši 2000 Kč pro Římskokatolickou farnost Plasy na pořádání koncertu Kühnova
dětského sboru dne 17.7.2004
- fin.příspěvek 1000 Kč pro ZO Českého zahrádkářského svazu Plasy na pořádání zahrádkářské
výstavy ve dnech 11.–13.9.2004
- návrh projektové dokumentace pro stavební řízení akce „budova pro sportovní a hospodářské zázemí
v areálu TJ Sokol Plasy“ předloženou zástupci TJ Sokol Plasy. RM schvaluje navržené využití ploch
ve vlastnictví města s tím, že v případě vybudování veřejného osvětlení bude předáno městu jako
nedílná součást VO města. Při realizaci budou splněny podmínky dotčených orgánů.
- RM neschvaluje návrh smlouvy o poskytnutí fin.příspěvku ve výši 103.600 Kč pro Plzeňský kraj na
zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Plzeň-sever. Důvodem je nesplnění podmínek
objektivnosti a systematičnosti při stanovování výše příspěvků.
č. 29/04 ze dne 3.11.2004 - schvaluje
- převedení příspěvku za zpracování projektové dokumentace plynové přípojky ZUŠ Plasy na účet
NPÚ Plzeň (zadavatel projektu a žadatel o stavební povolení). Dále Město Plasy převede příspěvek ve
výši cca 120 tis. Kč na účet NPÚ Plzeň na vybudování plynové přípojky a osazení plynového kotle
(příspěvek NPÚ Plzeň bude cca 25 tis. Kč). Zároveň bude sepsána nájemní smlouva na prostory ZUŠ
Plasy v klášteře Plasy a výše příspěvku města na plynové topení bude započtena jako úhrada
nájemného s platností od 1.1.2005.
- schvaluje fin. příspěvek 6.000 Kč na vánoční koncert R.Sporky 18.12.2004 v klášteře Plasy.
Příspěvek bude vyplacen z pokladny města při pořádání koncertu.
- fin.příspěvek 2.000 Kč pro NPÚ Plzeň – klášter Plasy na pořádání vystoupení „Vánoce na Chodsku“
dne 29.12.2004. Finanční příspěvek bude převeden na účet kláštera Plasy. Spoluorganizátorem akce je
paní Jana Čiháková, Všenory.
- RM Plasy jako nástupnický orgán schvaluje zrušení usnesení obecní rady v Žebnici ze dne 5.4.1940
odst.1 (převzetí povinnosti udržování věžních hodin v Žebnici a úhradu za elektrické natahování hodin
z obecní pokladny).Další záležitosti ve věci spolupráce města a Římskokatolické farnosti Žebnice
budou řešeny samostatně.
- umístění trafostanice na p.č. 462/11 v k.ú. Plasy dle zpracované projektové dokumentace a
podmínek dotčených orgánů (mimo zátopovou oblast). Stávající transformátor u zelené lávky bude
zbořen a el. vedení odstraněno.
- snížení nájemného o 500 Kč za měsíc prosinec 2004 pro paní Věru Šandorovou, Plasy 448
z důvodů opakovaného zatékání při přívalových deštích.
- vzhledem k tomu, že škoda způsobená při dopravní nehodě dne 15.10.2004 řidičem vozidla PSA
67-47 panem Tomášem Kučerou, Mladotice 57 ve výši 5.500 Kč byla uhrazena, Město Plasy
nepožaduje další náhrady.
- RM neschvaluje fin. příspěvek 35.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Plasy na rok 2004. RM
doporučuje jednat o příspěvku při přípravě rozpočtu na rok 2005.
č. 30/04 ze dne 24.11.2004 – schvaluje
- návrh smlouvy o zapůjčení hudebního nástroje předloženou ředitelem ZUŠ. Získané fin.prostředky
budou použity na údržbu a opravy hudebních nástrojů. Nájemné bude účtováno zpětně od 1.9.2004.
- fin. příspěvek 2000 Kč, který bude předán zástupci města Dětskému domovu v Trnové
- fin. příspěvek 2.000 Kč na zpracování propagačního letáku prezentace města a místních podnikatelů,
který bude použit na výstavě cestovního ruchu Regiontour Brno 2005. Příspěvek bude převeden na
účet MěÚ Kralovice, který organizuje tisk.
- žádost pana Jaromíra Vaňka, Plasy U Střelnice 290 o úpravu vjezdu na p.č. 382 v k.ú. Plasy z ulice
Krátká v prostoru zóny pro výstavbu řadových RD. Sjezd musí být upraven tak, aby nepoškodil
stávající obrubníky. Úprava bude odsouhlasena stavební techničkou města.
č. 31/04 ze dne 22.12.2004 – schvaluje
- podle § 102 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích jako předsedu komise ŽP ing. Miroslava
Červeného, Plasy 488 s platností od 1.1.2005.
- žádost ředitelky MŠ o možnost uzavření MŠ v době vánočních prázdnin od 23.12.2004 do
31.12.2004 z důvodu malého počtu dětí přihlášených k docházce. Provoz MŠ bude zahájen 3.1.2005.
- fin. příspěvek ve výši 2.000 Kč na uspořádání vánočního koncertu 26.12.2004 v kostele v Žebnici
pro OS Jakub Větší Žebnice.
- předloženou kalkulaci nákladů na likvidaci TDO v roce 2005 předloženou firmou Becker Kralovice
v rámci uzavřené smlouvy.
- schvaluje postup vymáhání dluhů podle přiloženého seznamu s tím, že v případě úhrady dlužné
částky do 28.2.2005 nebude účtováno vypočtené penále
- návrh dodatku č. 1/2004 k obchodní smlouvě 1/2000 mezi Městem Plasy a Lesní společností Plasy
a.s. v předloženém znění – viz. příloha zápisu.
č. 32/05 ze dne 19.1.2005 - schvaluje
- doplnění komise IKR o paní Simonu Šlajferčíkovou s platností od 1.2.2005
- převod 18.000 Kč na účet SDH Lomnička jako příspěvek za bezplatné odpracování cca 1000
brigádnických hodin při opravě obecního domu v Lomničce
- povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ stanovené podle § 2 odst. 2 vyhl. o předškolním
vzdělání MŠMT ze dne 29.12.2004 a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a to z počtu dětí 24 ve
třídě do počtu 26 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších 3 let. Důvodem je otevření
speciální logopedické třídy od 1.9.2004.
- podání žádosti o předčasnou splátku úvěru ve výši 1.090.000 Kč. Tím bude splacen celý úvěr. Město
Plasy další úvěry nemá.
- záměr FOD zadat zpracování projektu rekonstrukce bývalé školy v Žebnici projektantem FOD a
vypracování návrhu dlouhodobé nájemní smlouvy. Se záměrem bude podrobně seznámen OV Žebnice
a po zpracování fin. kalkulace, časového harmonogramu nájemní smlouvy bude opět předloženo na
jednání RM včetně stanoviska OV Žebnice.
- přidělení bytu č.307 v DPS Plasy paní Miladě Dvořákové, Praha Ruzyně s platností od 1.2.2005.
- uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Plasy a Projekční a inženýrské služby ing. Václav Baxa,
Plzeň, Na Výsluní E 816 na zpracování projektu – III/0274 průtah Horním Hradištěm, chodník a
odvodnění.
- pronájem části plochy v čp.41 v Plasích, na které je v současné době uzavřená nájemní smlouva mezi
Městem Plasy a společností Medika-centrum Plzeň, Skrétova 47 (plicní oddělení) pro MUDr.
Vladařovou za účelem provozování diabetické ordinace v pondělí v době od 7.00 – 11.00 hod.
Možnost provozu diabetické ordinace je schválena Krajskou hyg. stanicí.
- předložený návrh rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na akci prodloužení kanalizačních řadů
v ul. Manětínská, Lesní a Ke Kolu v Plasích. Výše uvedená veřejná zakázka na stavební práce zadané
v otevřeném řízení vyhlášené na centrální adrese pod zn. 50001850 bude přidělena firmě s nejnižší
nabídkou – BP Stavby CZ Dýšina, Brožíkova 3. Nabídková cena 10.582.232 Kč včetně DPH.
- změnu smlouvy o poskytování právní pomoci od 1.1.2005. Smlouva bude uzavřena s Mgr. Ing.
Janou Maškovou, Plzeň vzhledem, k tomu, že JUDr. Flajšhansová přechází do oboru exekučního
řízení, které je neslučitelné s vykonáváním přestupkové agendy.
To nejdůležitější z jednání Zastupitelstva města
č. 11/04 ze dne 15.12.2004 - schvaluje
- úpravu vyhlášky č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto: čl. 6 – splatnost poplatku – poplatek za
kalendářní rok je splatný bez vyměření předem do 28.2.běžného roku (dle stavu k 1.1. běžného roku
pro poplatníky uvedené v čl. 3 odst. a) (fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt). Poplatek za
kalendářní rok je splatný bez vyměření do 30.6. běžného roku (dle stavu k 1.1. běžného roku pro
poplatníky uvedené v čl. 3 odst. b) (fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba).
- na základě vyhlášky o školním stravování platné od 1.1.2005 prominutí 2/3 režijních nákladů na
obědy odebrané ve školní jídelně ZŠ Plasy zaměstnanci ZŠ Plasy a MŠ Plasy
- návrh smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Plzeňsever uzavřenou mezi Plzeňským krajem a Městem Plasy s tím, že výše poskytnutého fin. příspěvku
bude činit 30.000 Kč.
- předložený návrh rozpočtového provizoria na rok 2005 bez investičních akcí
- předčasnou splátku úvěru ve výši 1.000.000 Kč
- zachování platných pravidel do 31.3.2005 (uzavření smlouvy o odkoupení bytu – ne podání
žádosti). Od 1.4.2005 schvaluje zvýšení základní ceny obecních bytů o 15 %. Prodej obsazených
obecních bytů bude prováděn v případě zájmu formou výběrového řízení obálkovou metodou, při
kterém jediným výběrovým kritériem bude výše nabídnuté ceny.
- využití p.č.5/1 v k.ú. Nebřeziny k vybudování sportovního víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
Pozemek je ve vlastnictví Pavola Macka, Bratislava, Homolova 10 a Petera Macka, Bratislava, Planét
12. Souhlas je vydán pro manžele Staňkovy, Praha, Nepálská 803/3, kteří výše uvedený pozemek
odkoupí.
- ZM neschvaluje zrušení stavební uzávěry na p.č.162/5 v k.ú. Nebřeziny za účelem výstavby
rekreační chaty.
- záměr prodeje celého areálu Velká louka, t.j. p.č. 283/148, 283/118, 283/98, 283/99, 283/119, st.p.
č. 767 včetně nemovitosti a st.p. 543 včetně nemovitosti, vše v k.ú. Plasy.
Informace o občanských průkazech a cestovních pasech
O vystavení těchto dokladů je možné požádat na MěÚ Plasy.
Výměna občanských průkazů
Na základě nařízení vlády č.612/2004 jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji v následujících lhůtách:
a) občanské průkazy vydané do 31.12.1994 je nutné vyměnit nejpozději do 31.12.2005
b) občanské průkazy vydané do 31.12. 1996 je nutné vyměnit nejpozději do 31.12.2006
c) občanské průkazy vydané do 31.12.1998 je nutné vyměnit nejpozději do 31.12.2007
d) občanské průkazy vydané do 31.12.2003 je nutné vyměnit nejpozději do 31.12.2008
Vzhledem k tomu, že lhůta pro vyhotovení nového občanského průkazu od podání žádosti je 30 dní, je třeba o
nový občanský průkaz požádat vždy nejpozději do 30.listopadu příslušného roku na městském úřadě. Pokud
nedošlo k žádným změnám v údajích zapisovaných do občanského průkazu, stačí vyplnit žádost, předložit platný
občanský průkaz a 1 průkazovou fotografii zobrazující současnou podobu žadatele. Výměna je bezplatná.
Vystavení prvního občanského průkazu
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před
dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. K žádosti je kromě 1
průkazové fotografie zobrazující současnou podobu občana předložit jeho rodný list a prokázat státní občanství
ČR a to buď platným cestovním pasem nebo osvědčením o státním občanství.
Vystavení cestovního pasu
K vystavení cestovního pasu pro občana staršího patnácti let, který již má vystavený občanský průkaz, stačí
vyplnit žádost, předložit občanský průkaz a 1 průkazovou fotografii zobrazující současnou podobu žadatele.
Vystavení cestovního pasu trvá 30 dní od podání žádosti a poplatek činí 200,-Kč, platnost dokladu je 10 let od
data vystavení.
Vystavení prvního cestovního pasu pro dítě do 15 let
O vystavení cestovního pasu žádá zákonný zástupce dítěte. Je nutné vyplnit žádost, přiložit 1 průkazovou
fotografii zobrazující současnou podobu dítěte, předložit rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
a osvědčení o státním občanství. Vystavení cestovního pasu trvá 30 dní od podání žádosti a poplatek činí 50,-Kč,
platnost dokladu je 5 let od data vystavení.
Osvědčení o státním občanství
Osvědčení o státním občanství vystaví Krajský úřad Plzeňského kraje. Žádost je možné podat prostřednictvím
městského úřadu a je k ní třeba předložit rodný list, oddací list rodičů případně jejich rodné listy. Za občana
mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, který předkládá ještě svůj občanský průkaz.
Pokud se osvědčení o státním občanství vystavuje k žádosti o první občanský průkaz, je bezplatné. Pokud se
vystavuje z jiného důvodu, např. k žádosti o první cestovní pas dítěte, činí poplatek 100,-Kč.
Správní poplatky
Dne 16.1.2005 nabyl účinnosti zákon 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Upozorňujeme občany na změny v
nejčastěji vybíraných poplatcích:
Položka 2 - nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin…….20,-Kč za každou matriční událost
Položka 3 - vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu……………100,-Kč
Položka 4 - ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie ………...30,-Kč za každou i započatou stránku
Položka 16b - vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený,ztracený, odcizený anebo
vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z
jiného osobního důvodu občana……100,-Kč
Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Město Plasy upozorňuje občany, že místní poplatek za odvoz komunálního odpadu za rok 2005 ve výši 380Kč za
osobu možno platit v pokladně Města Plasy. Splatnost poplatku je do 28.2.2005.
Pokladní hodiny:
Pondělí:
8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 16.30 hod.
Středa:
8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 16.30 hod.
Pátek:
8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 14.30 hod.
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁN U MĚSTA PLASY – PROJEDNÁNÍ
Město Plasy ve smyslu § 20 odst. 3 a 4 zák.č.50/1976 Sb. o územním plánování a staveb. řádu, ve
znění pozdějších změn a doplňků vyhlášeném v úplném znění pod č.197/1988 Sb. zahajuje veřejné
jednání k zadání územního plánu města Plasy a
vyzývá
dotčené orgány státní správy, správce sítí a občany vlastnící pozemky v k.ú. Plasy, aby se
s projednávanou dokumentací seznámili a uplatnili svá stanoviska nejpozději do 30-ti dnů ode dne
veřejného jednání /tj. do 3.3.2005/. Ke stanoviskům uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.
Zadání územního plánu města je k nahlédnutí přímo na MěÚ u stavební techničky paní I.Brunclíkové
nebo ve výloze obchodního domu SEVERKA
3.února 2005 od 9.00 hod.
Veřejné jednání se uskuteční dne:
v zasedací místnosti MěÚ Plasy (při větším počtu účastníků v kině)
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Srdečně blahopřejeme, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem, kteří oslavují ve
dnech od 1.listopadu 2004 do 31.ledna 2005 svá životní jubilea.
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
89 let
90 let
91 let
92 let
Pavel Filip, Miroslava Soutnerová, Ivana Sloupová a Pavel Hrubý z Plas, Anna
Juhová z Babiné a František Píša z Horního Hradiště
Ivona Čechová, Věra Henžlíková, Miloš Hezký a Jiří Chocholatý z Plas,
Božena Netrhová z Horního Hradiště a Doris Petrušková z Lomničky
Vlasta Krutinová z Plas
František Kukla, Marie Tolarová, Miloslava Kydlíčková a Ladislav Mourek z
Plas
Karla Soutnerová a Marie Píchová z Plas
Věra Švarcová a Josef Palma z Plas
Věruška Šmídová z Plas, Marie Eretová a Pravoslav Nový z Nebřezin
Marie Dušičková, Milada Drozdová, Anna Candráková a Josef Kydlíček
z Plas, Vlastimil Šmídl a Háfia Juhová z Babiné
Rudolf Šašek z Plas
Miroslav Krofta z Plas
Marie Havlíková a Růžena Marxová z Plas
Božena Slabá z Plas
Arnošt Kopsa z Plas
Jitka Zemanová z Plas
Marie Bundová z Babiné a Cecílie Šimlová ze Žebnice
Rozloučili jsme se
S panem Janem Kaplnem, s panem Ivanem Kuklou, s panem Ladislavem Šmídlem a s paní
Marií Šaškovou z Plas, s paní Annou Hynkovou a panem Jaroslavem Blahníkem ze Žebnice,
s panem Emilem Plačkem a panem Zdeňkem Novým z Nebřezin
Vítáme s velkou radostí narozené děti :
Editu Jílkovou, Patrika Janovce, Jana Hercika, Adélu Pospíšilovou, Jana Pertla, Dominiku
Peškovou a Václava Klímu.
Ve společenské kronice neuvádíme tituly, neboť to nejsou údaje povinné pro registr evidence
obyvatel. Pokud si nepřejete být uveřejněni ve společenské kronice, sdělte toto na MěÚ pí.Sadílkové.
Ze života farnosti
Česká katolická charita
Vážení občané,
Farní charita Plasy organizovala začátkem měsíce ledna v našich obcích již tradiční Tříkrálovou
sbírku, která je každoročně zaměřena na humanitární projekty doma i v zahraničí.
Protože jako místní organizace můžeme vybranou částku z části sami směrovat, již několikátý rok jdou Vaše
peníze na podporu denního stacionáře pro nemocné Alzheimerovou chorobou v Plzni. Část peněz rozděluje
národní katolická charita /SČKCH/. Protože sbírka byla připravována dříve, než byly postiženy země
jihovýchodní Asie, musela charita dodržet stanovené záměry, ale protože se počítá vždy s 10% na projekty
celosvětové, bude tato část letos směřována tam.
Sbírku organizovala naše Farní charita Plasy v několika farních obvodech, a proto bude připojená tabulka
zahrnovat všechny obce, ve kterých sbírka probíhala.
Jménem katolické charity děkuji všem, kteří se na sbírce aktivně i finančně podíleli, především koledníkům,
kteří dokázali zazvonit u cizích dveří a popřát hodně štěstí, zdraví a Boží požehnání.
Mgr. Daniel Váhala, pastorační asistent, ředitel FCH Plasy
Farní obvod Plasy
Babiná
Žebnice
Nebřeziny
Plasy
Plasy
Plasy
H.Hradiště
Plasy
Celkem
Farní obvod Kralovice
2269,3570,2293,50
615,50
1827,50
1164,2115,523,50
14378,-Kč
Mladotice
Trojany, Bukovina
Řemešín
Stražiště, M.aV.Hať, Chrašťovice
Kralovice
Kralovice
Kralovice
Celkem
931,50
3085,630,5069,1250,4390,3816,19171,50Kč
Farní obvod Čistá
Čistá
Čistá
Bělbožice, Šípy, Milíčov
Břežany
Všesulov
Hlince
Celkem
5093,6630,2583,1392,2048,70
710,18456,50Kč
Celkem ………… 52 006,- Kč
KLÁŠTER PLASY
K 3.lednu letošního roku převzal v rámci zcelování někdejšího klášterního majetku do správy bývalý
klášterní hospodářský dvůr (později také sklad zeleniny, ubytovnu firmy Badis, opravnu automobilů,
skládku plastového a nebezpečného odpadu a squatterské feťácké doupě) Národní památkový ústav –
územní odborné pracoviště v Plzni, resp. Správa NKP Klášter Plasy.
Ač se jedná o unikátní historické prostory, vlastně nejstarší známý hospodářský cisterciácký objekt
v Čechách z první třetiny 13.století (analogii lze nalézt v cisterciáckých stavbách v západní Evropě),
budovy jsou v žalostném stavu. Destrukce se projevují snad ve všech stavebních složkách této národní
kulturní památky – přes podlahy, okenní otvory (dochovaly se dva pozdně románské a několik raně
gotických okenních otvorů s ostěním), schodiště, svislé konstrukce až po krov a „krytinu“ (uvozovky
jsou zde namístě).
Jedná se o původní klášterní sýpku, která zde stávala ještě předtím, než došlo k vybudování nové
barokní sýpky na místě původního knížecího dvorce. Obdobné kamenné sýpky stávaly i na plaských
cisterciáckých grangiích. Kateřina Charvátová ve svých Dějinách cisterciáckého řádu v Čechách
uvádí: „Lze jen litovat toho, že z těchto staveb, sloužících k ekonomickým účelům, se v Čechách
zachovalo tak málo. O to více bychom si měli vážit plaské sýpky. Její současný stav však svědčí o
pravém opaku. Přesto, že
byl již před téměř dvaceti
lety rozpoznán románský
původ budovy, sloužila
dále jako sklad zeleniny,
aniž by se chátrající
budova opravila...“
Generální
oprava
budovy rozhodně nebude
uskutečněna v dohledné
době.
Zaměstnanci
kláštera se prozatím snaží
o vyklizení a separaci
nebezpečného i jiného
odpadu a správa objektu
se bude snažit z vlastních
prostředků
hradit
a
uskutečňovat
drobné
opravy, které si bude moci
v rámci rozpočtu a svých možností dovolit.
Pavel Duchoň, kastelán
Gymnázium nestárne, ale přesto vraťme se do světa študáků a kantorů….
Historie gymnázia v Plasích sahá až do roku 1954. Pro dlouhou řadu studentů se tato škola stala
odrazovým můstkem do jejich dalšího studia, světa práce, života…
7. května 2005 zastavíme čas a vydáme svědectví o významné chvíli v životě Gymnázia v Plasích.
Tradiční majáles bude příležitostí , aby se setkali všichni absolventi školy. S nostalgií se zase ponořit
do študákovy duše, opět se setkat se svými spolužáky, kamarády, láskami. Připomenout si chvíle
rozechvění, úspěchů, humoru, studentské recese, ale i klopotnou cestu za poznáním.
Program začíná ve 14:00 hodin na prostranství před konventem. V prodeji bude almanach, představí
se současní studenti školy, od 15:00 se otevřou dveře gymnázia. Nenechte si ujít velmi zajímavou
výstavu fotografií z historie školy a další zajímavosti.
Doufám, že májová oslava přispěje k radostným setkáním a důstojné oslavě 50 let trvání plaského
gymnázia.
Vaše radost bude i naší radostí.
Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka gymnázia
KNIHOVNA – VÝROČNÍ ZPRÁVA
ÚVOD
Činnost knihovny se v roce 2004 orientovala do dvou hlavních oblastí. Jednak to byla péče o
knihovny na území bývalého okresu, jednak to bylo poskytování knihovnických a informačních
služeb občanům našeho města.
Výkon regionálních funkcí se v roce 2004 týkal 53 knihoven. Tato pomoc, včetně mezd
pracovníků, kteří ji vykonávali, byla financována krajským úřadem a nikterak se nedotkla rozpočtu
města Plasy. V jejím rámci bylo knihovnám poskytnuto 71 výměnných souborů s 5 396 knihami,
uskutečnilo se 161 metodických návštěv, proběhla 2 školení dobrovolných knihovníků a 2 školení
profesionálů, pětkrát byla poskytnuta pomoc při revizi knihovního fondu, byli zapracováni dva
začínající knihovníci, do výměnných souborů bylo zakoupeno a v naší knihovně zpracováno 1 505
knih, knihovny byly zásobovány knihovnickými tiskopisy a pomůckami. Součástí výkonu
regionálních funkcí je též podávání aktuálních informací zřizovatelům knihoven prostřednictvím
našich internetových stránek. Výkon regionálních funkcí je ze strany Studijní a vědecké knihovny
Plzeň průběžně kontrolován přímo v obsluhovaných knihovnách a naše péče o ně je hodnocena
jako velmi kvalitní.
Pro činnost Městské knihovny v Plasích pro vlastní uživatele bylo v roce 2004 zakoupeno 1 331
nových knih , krom toho knihovna nabízela i 34 titulů časopisů. Služeb knihovny využívalo 514
zaregistrovaných čtenářů, kteří knihovnu navštívili celkem 6 016 krát a za rok si vypůjčili 42 552
knih a časopisů. Do výsledku nejsou z časových důvodů započítány údaje z poboček v Babiné,
Nebřezinech a Žebnici, i tak je ale patrné, že hlavní ukazatele plánu činnosti byly splněny.
Pokračovalo i půjčování knih obyvatelům domu s pečovatelskou službou, za nimiž knihy pravidelně
dovážejí 2 pracovnice knihovny služebním autem. Díky úsilí všech pracovníků knihovny se
podařilo dokončit revizi knihovního fondu.
Vedle tradičních besed a exkurzí pro žáky a studenty místních škol se knihovna orientovala i na
to, aby ovlivňovala využití volného času dospělých občanů a umožnila jejich setkávání při různých
příležitostech, počínaje hudebními pořady a tradičními přednáškami konče. V této oblasti jsme
spolupracovali i s místním gymnáziem, Radovánkem i místními občanskými organizacemi. Ačkoliv
kvalita akcí byla příznivě ovlivněna technickým vybavením zčásti zakoupeným, zčásti zapůjčeným
Městským úřadem Plasy
a
rovněž
pečlivým
výběrem
témat
přednášek, návštěvnost
tomu,
bohužel,
neodpovídala.
Nejúspěšnější akcí roku
byla už tradiční akce pro
děti "Noc s Andersenem".
Knihovna
poskytovala
svoje
prostory
pro
prezentaci
výtvarných
prací žáků místní ZUŠ a
pro soutěž výtvarných
prací, kterou pořádal
Radovánek.
Podle
finančních
možností jsme se snažili
o
zlepšení
prostředí
knihovny, nákladem téměř 50000,-Kč byly renovovány nátěry všech dveří, byly zakoupeny i
některé části technického vybavení atd. Stálé uživatele mají i naše veřejné internetové stanice,
sloužící k vyhledávání informací, vyřizování elektronické korespondence apod.
Hlavní úkoly na r. 2005
Hned na počátku roku 2005, ihned po schválení rozpočtu, hodláme vytvořit technické i
programové podmínky pro zpřístupnění katalogu naší knihovny přes internet. To usnadní čtenářům
orientaci ve fondu knihovny, obsluhované knihovny získají informace, potřebné pro meziknihovní
výpůjční službu atd. Zároveň urychlíme zpětnou katalogizaci fondu, aby v elektronickém katalogu
byly všechny knihy a další prameny , které knihovna vlastní.
Propagací činnosti knihovny v předškolních zařízeních a školách a dalšími formami je třeba stále
usilovat o zvýšení počtu dětských čtenářů. Za tímto účelem bude zorganizována i velká letní
dětská soutěž, kterou knihovna přispěje i k oslavám 860.výročí našeho města. Pro děti
zorganizujme i další akce, krom tradiční "Noci s Andersenem" to bude např. návštěva spisovatelky
I.Březinové, která se uskuteční počátkem března. Na 1.pololetí máme nasmlouvané i zajímavé
akce pro dospělé.
Od posledního malování v knihovně už uplynulo deset let, ale zatím z naší strany zůstáváme jen
u plánování, protože do všech místností knihovny zatéká. Podaří-li se tento stav změnit, přikročili
bychom k dočasnému uzavření knihovny a vymalování.
Nejasná zůstává situace kolem dalšího výkonu regionálních funkcí, neboť podle posledních informací
krajský úřad pro letošní rok nehodlá na tuto činnost uvolnit žádné finanční prostředky.
Dům dětí a mládeže Radovánek v roce 2005
Se starým rokem se Radovánek rozloučil
úspěšnou akcí Vánoční bludičky, kdy
týmy dětí putovaly po bludičkami
vytyčené trase s vánočními úkoly. Trasa
účastníky zavedla před DDM, kde bylo
připraveno občerstvení, vyrábění drobných
vánočních ozdob, společné zpívání koled
a hlavně živý betlém s živými zvířátky.
V novém roce čeká na Vás, jak na děti,
mládež, ale i na dospělé řada akcí, které
najdete v uvedeném přehledu. Chtěla bych
upozornit na náš program o pololetních,
jarních i velikonočních prázdninách,
přihlašte děti včas, program uskutečníme
jen v případě zájmu. Na bruslení, pěší
výlet, plavání mohou s námi jít i rodiče dětí.
Kreativní podvečery, velikonoční semináře, odpoledne s keramikou jsou určeny pro dospělé a
mládež a vyrábí se vždy zajímavý a praktický výrobek, materiál je vždy v ceně, těšíme se na Vás.
Na letní prázdniny připravujeme pro děti týdenní(nebo 10 denní) tábor ve středisku
Domu dětí v Nových Hamrech v Krušných horách, zaměření tábora je přírodovědné, pěší turistika,
hry, výtvarné činnosti. Podrobnosti budou k dispozici na konci ledna.
Těšíme se na spolupráci s Vámi a zveme Vás na akce Radovánku v Plasích
Mgr. J. Domabylová
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RADOVÁNEK PLASY PŘIPRAVUJE AKCE NA
JARNÍ PRÁZDNINY
PONDĚLÍ 14.2.– pěší výlet za zvířátky
sraz v 8 hodin v Radovánku, s sebou svačinu, dobrou obuv, teplé oblečení, něco pro zvířátka lesní i
domácí (jablka, suchý chléb). Přihlášky do 31.1.2005ÚTERÝ 15.2. – AQUA PARK KLADNO
sraz v 7.30 hodin na autob.zast., s sebou plavky,ručník,mýdlo, svačinu, 220 Kč (vstupy a doprava),
návrat do 15 hodin. Přihlášky ihned - nejdéle do 31.1.2005
STŘEDA 16.2. –Soutěž Ferda cvičí mraveniště a turnaj ve stolním tenisu (8–12 h)
s sebou sportovní oblečení a obuv, svačinu + 15 Kč, akce se uskuteční při počtu dětí min.10, sraz
v 8 h před tělocvičnou ZŠ. Přihlášky do 9.2.2005
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
PÁTEK 4.2. – MAŠKARNÍ BRUSLENÍ - Sportaréna Třemošná,
odjezd v 8.15 h z autobusové zastávky, s sebou teplé oblečení, rukavice + vhodná jednoduchá
maska, cena 85 Kč, přihlášky do 31.1.2005
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE V ÚNORU
ÚTERÝ 22.2. – JÁCHYME, HOĎ HO DO KONTEJNERU Zábavná hra o třídění odpadů-jak to
chodí v našem městě sraz v 16 hodin v Radovánku, cena 10 Kč, bez přihlášky
STŘEDA 23.2. – Kreativní podvečer – DRÁTKOVÁNÍ - pro dospělé a mládež - v 17 h
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE V BŘEZNU
1.3.
9.3.
16.3.
16.3.
22.3.
ŠACHOVÝ TURNAJ 4. – 6. třída od 14 hodin v Radovánku, cena 10 Kč
SEMINÁŘ VELIKONOČNÍ VÝZDOBY - děti od 15 hodin, cena 40 Kč
SEMINÁŘ VELIKONOČNÍ VÝZDOBY - děti od 15 hodin, cena 40 Kč
SEMINÁŘ VELIKONOČNÍ VÝZDOBY – dospělí od 17 hodin , cena 100 Kč
EKOSYSTÉMY V PLASÍCH – přírodovědné zkoumání od 16 h. v Radovánku, cena 10 Kč
25.3.
31.3.
CESTA ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM (Velikonoční prázdniny) – soutěž na Velké louce
pro děti i rodiče s dětmi, - od 9 – 12 hodin, cena 15 Kč
ODPOLEDNE S KERAMIKOU – výroba dárku ke Dni matek, děti 40 Kč, dospělí 90 Kč
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE V DUBNU
19.4.
27.4.
Kreativní podvečer- 17 h
Ekologická akce ke Dni Země – přírodovědná vycházka po Naučné stezce v Plasích – pro
děti i rodiče
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE V KVĚTNU
1.5.
Prezentace DDM na Leteckém dnu
9.5.
Odpoledne s Radovánkem – ukázka činnosti jednotlivých Kroužků
9.5. – 12.5.
JARNÍ VÝSTAVA - výstava výtvarných a keramických prací v Radovánku
12.5. Odpoledne s keramikou – 17 h
!! Letní tábor 29.7 – 5.8. - Nové Hamry v Krušných horách !!
Informace: 373 322 255, 605 247 135
ŠTĚSTÍ JEHLIČNANUM
Mezi vánočním svátkem a počátkem letošního roku se mi vybavila vzpomínka na jarní procházku
někdy před patnácti lety. Impulzem byl nepříjemný pohled na skupinu poničených stromků.
Tehdy jsem přicházel ke skupinám dětí, které stály kolem žulového pomníčku na pravém břehu řeky.
Mladá blonďatá učitelka opisovala rukou prostor louky a hlasitě vysvětlovala (jak je to učitelům
vlastní), k čemu a jak použít připravené kreslicí náčiní. Postupně jsem začal vnímat smysl jednotlivých
slov a měl jsem štěstí. Slyšel jsem nádherná a poučná slova: „ … všimněte si bohatých odstínů zelené
barvy, v našich končinách až všedních, ale uklidňujících. Všimněte si jednotlivých druhů listnatých
nebo jehličnatých přirozeně rostoucích stromů a uvědomte si, že příroda nevytváří vůbec kýče. Není
kýčovitých stromů. I ta usychající olše před námi, ač smutná, je svým způsobem krásná. Uvědomte si,
že ty staleté stromy měly velké štěstí …“ Byl jsem mimo srozumitelnost.
Tehdy jsem si uvědomil i já, že ty věkovité stromy na pravém břehu měly mnoho druhů štěstí, že
majitel panství kníže Richard, velký milovník přírody a významný průmyslník, nechal spolu se svou
uměnímilovnou manželkou vysázet r.1884 alej jehličnanů a listnáčů. Byl by omyl se domnívat, že
končila asi 50m za známou studánkou prelátkou. Tisíce sourozenců, hlavně smrků a dubů
zasázených v té době, rostlo nedaleko Lomanského potoka, Lomanské lesovny až k východnímu
okraji polí obce Lomnička. Byla to alej dlouhá přes 4km. Dokladem toho jsou dnes jen desítky velikánů
u Mozolínského mlýna, ústí Černé jámy a nejzachovalejší část za bývalou lesovnou (nebudu
vyjmenovávat odbočky, popis by přesáhl rámec článku). Měly štěstí, že přečkaly mnohdy dramatickou
nepřízeň počasí. Hlavně měly štěstí, že nepadly pod zuby pil a dnes pil motorových. Mohly se v mládí
stát mrtvým objektem k věšení vánočních cetek.
Smutný byl zimní pohled do okraje holiny na šest vedle sebe stojících torz po jedli bělokoré.
Ponechané pahýly se podle stáří zákroku postupně prodlužují. Loni se náhle zvýšil počet jedinců a
zbytky 15 letých stromů dosahují už výšky kolem 160cm. Poničené stromky neměly jedno
z uvedených štěstí. A proto, mnoho štěstí hlavně nádherným zbývajícím jehličnanům.
Dodatek : jsem přesvědčen, že ničitel nepatřil mezi žáky výtvarné hodiny, která proběhla na Velké
louce před 15 lety. Tehdy je vyučovala nejen výborná učitelka.
Jiří Novotný st., ZO ČZS Plasy
Paličkovaná krajka
Každému, kdo jde do důchodu, se změní způsob života a ne každý se s takovou změnou vyrovná.
Najít si svého koníčka není zrovna lehké. Pravda je, že ženám zůstávají práce jako je vaření, starost o
domácnost. Mnoho času vyplní starost o vnoučata. Ta mají babičku vždy moc ráda. Není toho málo a
přesto si paní Plachetková z Babiné dovedla najít svého koníčka. Od mládí měla zálibu v ručních
pracích. Základy získávala v plaské škole od paní učitelky Veselákové, ale také od babiček a
z různých časopisů. Společně s dalšími ženami z Plas své práce vystavovala na zahrádkářských
výstavách. Její výšivky budily pozornost.
Nezůstala jen u vyšívání. Náhodou získala program, ve kterém Spolek vzdělávacích uměleckých
řemesel v Praze nabízí výuku paličkování. Neváhala a do kurzu se přihlásila. Ve svých 65 letech
začala sama jezdit do Prahy. Byla velmi zručná. Výsledky při tvoření paličkované krajky zaujaly
natolik, že jeden z modelů byl vystavován v Belgii. Na této škole se vyučovalo i jiným technikám. Tak
paní Jarmilka získala postupně osvědčení: Šitá krajka, Paličkovaná postava, Krajka v kombinaci
s kůží. Zvládla i techniku způsobu Patchwork a to jak indiánský, tak i japonský, pak následoval také
kurz paspartování. Získala celkem šest osvědčení na různé techniky. Není jí cizí ani předení na
kolovratu a malování na hedvábí. Dovede o svém koníčku poutavě vyprávět také pro veřejnost na
výstavě zahrádkářů v Kaznějově, důchodcům i školákům v Plasích i v Horní Bříze. Její práce mohli
obdivovat návštěvníci slavností v Mariánské Týnici nebo v Dolanech při oslavách nově
zrestaurovaného kostela sv. Petra a Pavla v malebném údolí Berounky.
V současné době jezdí do dalšího kurzu. Je to technika žinilkování. Že to neznáte? O tom Vám řekne
na některém příštím setkání a také Vám je ráda předvede. Třeba zase na májovém Dnu uměleckých
řemesel v Mariánské Týnici v roce 2005.
J.Plachetka
Plán kulturních akcí na rok 2005 - SDH ŽEBNICE
26.2.2005
Dětský karneval
5.3.2005
MASOPUST - průvod obcí + zábava
27.3.2005
Velikonoční zábava
?
Májová zábava
23.7.2005
TRAKTORIÁDA
6.8.2005
Turnaj – NOHEJBAL
27.8.2005
Turnaj – MINIGOLF
15.10.2005
Posvícenská zábava
19.11.2005
Karetní hra PRŠÍ
31.12.2005
SILVESTR
Výše uvedené akce byly schváleny při Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Žebnice,
která se konala dne 21.01.2005 v Žebnici.
ing. Václav Gross, jednatel SDH
Letiště Plasy - opět "DEN VE VZDUCHU S KISS PROTON".
Všichni příznivci létání se mohou opravdu těšit na 3.ročník výše jmenované akce, která pod záštitou
hejtmana Plzeňského kraje MUDr.Petra Zimmermanna a při příležitosti 860 let založení Plas bude
tentokrát dvoudenní ve dnech 30.4. a 1.5.2005.
Hlavním programem bude vystoupení " Létající cirkus " p.Martina Kindrernaye z Hradce Králové.
Jedná se velice působivý komponovaný program trochu "švejkovsky" laděných leteckých bitev z 1. a
2. světové války. Zážitek z těchto scén je umocněn dobovou hudbou s akustickými a pyrotechnickými
efekty. Zúčastní se např. letouny Fokker Dr. 1, DFW Albatros, SE5A, Piper L4H, Nieuport 11,
Curtiss Jenny JN4 ... To vše rozšířené o součinnost s pozemním personálem v dobovém oblečení,
ve scénách účinkují i dobové vojenské a civilní automobily.
Program trvá asi 2 hodiny, při kterém se nebude nikdo nudit. Aeroklub do programu zařadí seskoky
parašutistů, vystoupení záchranného vrtulníku SOKOL z Líní. Dále budou probíhat vyhlídkové lety.
případně příznivého počasí tandemových seskoků.
Protože je to taková letecká pouť, tak nebude chybět kvalitní občerstvení, předváděcí akce našich
partnerů, atrakce pro děti a kulturní program, který zajišťuje Radio KISS PROTON Plzeň. Prozatím je
přislíbena účast ANNY K. se svojí skupinou a Standa Dolínek, též se svojí skupinou. Před akcí budou
probíhat na radiu KISS PROTON a televizi ZAK soutěže o vyhlídkové lety.
Závěrem bych chtěl dodat : "Přijďte se k nám podívat".
Vedoucí leteckého provozu aeroklubu Plasy
Karel M a ř í k
Horní Hradiště
jak už sám název napovídá, je sídelní lokalitou poměrně starou, místo ohrazené, chráněné či opevněné. Z tohoto
označení se lze domnívat, že jde o kontinuitu osídlení z dob slovanských ještě před formováním českého státu.
Avšak dosud žádný systematičtější archeologický
výzkum v poznání této skutečnosti proveden nebyl.
Poprvé se v písemných pramenech vyskytuje
společně se sousední Žebnicí až v polovině 13.
století.
První písemná zpráva o Horním Hradišti je tedy z
roku 1250. Tehdy si plaský klášter vyžádal na
papeži potvrdit svůj nemovitý majetek, jehož nabyl
během své stoleté existence. V listině vydané
10.října ve francouzském Lyonu papežem
Inocencem IV. je v soupisu 10 kostelů, čtyřiceti
šesti vesnic a 12 dvorů uvedeno i Horní Hradiště,
zapsané jako Hradec. To, že šlo tehdy o lokalitu pro
plaský klášter významnou, můžeme odvozovat ze
skutečnosti, že v seznamu vesnic je uvedeno na
čtvrtém místě za Kralovicemi, Žihlí, tehdy jedinými
trhovými místy na plaském panství, a farní osadou
Žebnicí. Pro odlišení od nedalekého Hradiště na
dolním toku řeky Střely, který byl rovněž majetkem
plaského kláštera, se mu dostal později do názvu
přívlastek Horní.
Bližší informace o podobě vsi, kolik zde žilo
obyvatel, kolik měla chalup, nemáme k dispozici.
Pouze víme, že roku 1421 ji získal významný
šlechtic Burian z Gutštejna, který držel od roku
1427 nedaleký hrad Bělou (dnes Dolní Bělá). Tak
se Horní Hradiště společně se Žebnicí, Rybnicí a
dalšími pěti původně plaskými vesnicemi dostalo k
panství bělskému. V šestnáctém století se držitelé
bělského panství často střídali. Roku 1509 toto
panství koupil Albrecht z Kolovrat na Libštejně,
následující rok panství koupí získává Václav z
Roupova. Po jeho smrti roku 1514 Bělou kupuje Jindřich z Gutštejna a od něho zase roku 1525 Jan z Roupova.
Petr, syn posledně jmenovaného, velmi špatně hospodařil, proto zadlužené panství po jeho smrti prodal zemský
soud tehdy významnému šlechtici Šebestiánu Markvartovi z Hrádku. Markvartové z Hrádku drželi Bělou ve
třech
generacích.
Poslední z nich Diviš
Markvart, který zdědil
tento majetek roku 1595,
se
zúčastnil
odboje
českých
stavů
proti
panovníkovi, proto byl
roku 1622 odsouzen ke
ztrátě celého bělského
panství. Konfiskovaného
majetku
se
ujala
královská komora, od níž
jej koupil Vilém z
Vřesovic.
Plaský
opat
Jiří
Vašmucius si vymohl na
císaři, aby ty původně
plaské vesnice, které se
staly součástí panství
Bělá, byly roku 1623
vráceny klášteru. Tak po dvou stech letech se dostalo Horní Hradiště opět k Plasům. Z této doby máme první
informace o podobě této vesnice. Ty nám poskytuje dochovaný plaský urbář („Registra urbární kláštera plaského
založena jsou léta 1623“). Tehdy bylo ve vsi šest gruntů, selských statků, a jedna chalupa. Ke gruntu č.1, který
držel Jan Širle neboli později zvaný Širl, patřilo 2 a půl lánu polí (lán = asi 18,3 ha), k č.2, který měl sedlák Jan
Frána, tři a půl lánu, k č.3, jehož majitelem byl Adam Píša, 1 lán, ke gruntu č.4 Jana Finka náležely 2 lány polí, k
č.5 Matěje Buška 1 a čtvrt lánu, k č.6 Pavla Kováře 1 lán. Ve „špičkovské“ chalupě žil švec Matěj Špička. Podle
velikosti majetku museli poddaní odvádět plaské vrchnosti dvakrát do roku, a to o sv.Jiří a o sv.Havlu, úroky. V
urbáři jim byly stanoveny robotní povinnosti ženné, orné a hnojné, práce při sečení sena a otavy, hrabání a
sušení, množství odvozů sena, otavy a obilí a ještě další naturální odvody. První seznam obyvatel Horního
Hradiště máme z roku 1651 v soupisu poddaných podle víry. Ten vykazuje 29 obyvatel. Nutno podotknout, že
není úplný, neboť neuvádí děti mladší 11 let, proto snad bylo ve vsi o šest (20%) obyvatel více. Od poloviny
17.století držitele gruntů a jejich změny registrují gruntovní knihy, založené roku 1653. Obyvatelé vesnice jsou
evidováni při narozeních, oddavkách a úmrtích v příslušných matrikách žebnické fary, které jsou vedeny již od
roku 1638. Ještě v 70.letech dala vrchnost zřídit ve vsi jeden grunt, který byl vyčleněn z gruntu fránovského.
Počátkem 18.století se Hradiště rozšířilo o obecní kovárnu, v níž prvním kovářem byl Šimon Patejdl. Podle
Tereziánského katastru českého v 18.století robotovalo sedm hornohradišťských sedláků tři dny v týdnu
dvouspřežním koňským potahem, dva sedláci dva dny v týdnu ruční roboty a další dva dvanáct dní ruční či pěší
roboty v roce.
V roce 1785 byl cisterciácký klášter v Plasích v rámci josefínských reforem zrušen a celé panství pak čtyřicet
let fungovalo pod státní správou, kterou vykonával Náboženský fond. Tato státní instituce měla za úkol
obhospodařovat majetky, které dříve patřily různým zrušeným církevním korporacím a subjektům. Po
napoleonských válkách se začala zajímat o tyto majetky šlechta. V našem případě šlo o nejmocnějšího muže
tehdejší rakouské monarchie knížete Klementa Lothara Václava Metternicha-Winneburga, který celé plaské
panství koupil roku 1826 za 1 100 000 zlatých, které pak ve třech splátkách zaplatil. Část peněz na splacení
tohoto majetku si vypůjčil od bankovního domu Rotchildů. Tak i obyvatelé Horního Hradiště se stali poddanými
protagonisty evropské politiky 1.poloviny 19.století.
Po zrušení poddanství a patrimoniální (vrchnostenské) správy roku 1850 se Horní Hradiště jakožto katastrální
obec stala součástí politické obce Žebnice a společně patřily do nově konstituovaného soudního i politického
okresu Kralovice v Plzeňském kraji. Společnou samosprávu se Žebnicí sdílelo Hradiště až do roku 1922. Ostatně
společné osudy obou vesnic, vzdálených od sebe něco přes jeden km, byly dány historickou sounáležitostí k
vrchnosti, k duchovní správě či k společné farní a pak obecné škole, které sídlily v Žebnici. Od roku 1850 měly
tedy jeden společný obecní výbor (zastupitelstvo), obecní představenstvo (radu) a představeného (starostu). V
Hradišti pak fungoval pomocný samosprávný orgán - osadní výbor v čele s místním starostou. V druhé polovině
19. století dochází k
poměrně výraznému
rozvoji
vesnice.
Dosud
typicky
zemědělská ves s
charakteristickými
dřevěnými usedlostmi
se vlivem rozvoje
průmyslu
v
nedalekém okolí a
vybudování železnice
přes katastr obce v
roce 1873 (zastávka
zde byla zřízena ale
až v roce 1956)
rozrůstá. Objevují se
nová
modernější
stavení už zděná z
kamene či cihel.
Posledně
zmíněná
skutečnost je bohužel
také
ovlivněna
několika tragickými událostmi. Podle informací z místních kronik postihl vesnici několikrát velký požár, který
vždy zničil několik stavení. V roce 1892 oheň zasáhl čp. 12, 24, 14, 15, 16, 22, 27 a 32. V roce 1897 po úderu
zápalného blesku vyhořelo stavení čp. 10, v roce 1907 zničil oheň obytné stavení a sýpky čp. 4. O čtyři roky
později zachvátily plameny domy čp. 20, 7, 6, 5 a 3. V září 1933 vypukl požár v neobydleném domku čp. 50, v
květnu následujícího roku vznikl požár v hostinci u Píšů čp. 25 a 26 a ještě téhož roku byl přestavěn sál. Tak ze
vsi zmizelo množství dřevěných domů a chalup s doškovými střechami, které pak byly nahrazovány již objekty
zděnými.
Během šedesáti let počet domů se téměř zdvojnásobil z 21 v roce 1843 na 38 v roce 1910. Výrazný rozdíl v
počtu
obyvatel
v
polovině 19.století vůči
Žebnici se snížil, jak to
dokládá
přiložený
statistický přehled, i
když i Horní Hradiště
bylo
v
19.století
poznamenáno silným
vystěhovalectvím
do
Ameriky.
Nejvíce
obyvatel zde žilo v roce
1890, a to 290. Pak
rozvojem
velkých
průmyslových center se
počet obyvatel venkova
všeobecně snižuje.
První světová válka
se dotkla H. Hradiště
podobně jako celé naší
země dosti citlivě, na
fronty
muselo
narukovat 45 zdejších občanů, z nichž se osm již domů nevrátilo, byli to: František Bouda (čp.14), Josef Fink
(čp.10), Václav Havlík (čp.6), Jan Hynek (čp.24), František Koča (čp.35), Josef Mancl (čp.28), František Píša
(čp.18) a Josef Píša (čp.7). Do legií v Rusku vstoupili Václav Soukup (čp.1) a Josef Hynek (čp.24), v Itálii Josef
Píša (čp.25) a Jan Havel (čp.36). V Hradišti nalezlo v době války svůj dočasný domov několik uprchlíků z
Haliče, kteří byli ubytováni v obecní pastušce.
Významným obdobím rozvoje obce jsou roky mezi oběma světovými válka. V novém svobodném
Československu se výrazně aktivizuje společenský život. I v Hradišti je toto znát; rok po válce vzniká zde
organizace Dělnické tělovýchovné jednoty, z jejího podnětu je v roce 1921 odhalen pomník místním obětem
války. Společenský život významně doplňují ochotníci. V roce 1930 vzniká samostatný sbor dobrovolných
hasičů, do té doby od roku 1893 byl společný se Žebnicí. Žebnická politická obec, kam Horní Hradiště patřilo od
roku 1850, se v roce 1922 rozděluje a vzniká samostatná politická obec Horní Hradiště. Tato obec jako jedna s
posledních na politickém okrese Kralovice nebyla s ostatním světem spojena řádnou silnicí. Již konce roku 1919
podala ještě žebnická
obec
k
okresní
správní komisi žádost
o výstavbu okresní
silnice Žebnice –
Horní Hradiště –
Plasy. Následujícího
roku byl vyhotoven
rozpočet na 533 000,Kč. V roce 1923 se
vystavěl
381
m
dlouhý úsek od čp.25
přes ves k čp.4, jemuž
musely ustoupit stará
kaplička u čp.6 z roku
1883, před ní stojící
pětimetrový dřevěný
kříž a socha sv.Josefa
s Ježíškem z roku
1760, která jako
zchátralá byla rozbita
a zahrnuta do silničního tělesa. Výstavba pokračovala po celou první republiku a kolaudace dokončené části o
délce 1890m spojující H.Hradiště se Žebnicí se konala až koncem roku 1940. Pokračování silnice do Plas se
stále odkládalo. Dílčí práce se prováděly pak v padesátých a šedesátých letech a definitivní spojení na Plasy již
asfaltovanou silnicí bylo dokončeno až roku 1973. Současně s ní byla provedena také výstavba silnice spojující
H.Hradiště s Mladoticemi.
Podobu obce v průběhu meziválečných let pozměnila i výstavba rodinných domků, jichž vzniklo za uvedené
dvacetiletí 15 zcela nových. V té době i řada původních stavení byla různým způsobem přestavěna či opravena
včetně nové kovárny u čp.13, kde pak pracoval místní kovář Jaroslav Janeček. Do začátku 2.světové války se
H.Hradiště dočkalo ještě elektrifikace, kterou provedly Západočeské elektrárny a na níž přispěl 40% i stát. Pro
H.Hradiště i sousední Žebnici byl na Molcarově poli mezi oběma vesnicemi postaven společný transformátor.
Do podzimu byly provedeny přípojky ke každému obytnému domku a 31.prosince 1938 se poprvé rozsvítila
světla.
Meziválečnou
samosprávu v obci
představovalo
od
roku
1922
dvanáctičlenné
zastupitelstvo, které
volilo
čtyřčlennou
radu
a
starostu.
Nejdéle
sloužícím
starostou byl od roku
1929 do roku 1945
František Slach. Jeho
vystřídal v čele obce
v
nové
funkci
předsedy
místního
národního výboru v
květnu 1945 Václav
Záhrobský, kterého
po třech měsících
nahradil Adolf Netrh.
Ten
se
ale
následujícího roku z
obce odstěhoval. Novým předsedou MNV se stal na další léta Bohuslav Sebránek, jenž tuto funkci vykonával
ještě koncem 50. let, kdy byl zároveň místopředsedou Okresního národního výboru v Plasích.
V Horním Hradišti, které se stalo součástí města Plas roku 1980, trvale bydlí 154 obyvatel v 60 domech.
Nejvyšší popisné číslo je 67. Uvedený počet domů zahrnuje i dva strážní domky při železniční trati a tři rodinné
domy v Pekle, které bývají neprávem pokládány za přímou součást Plasům. Závěrem ještě nutno podotknout, že
na katastrální území Horní Hradiště s výměrou 4,11km2 stojí celkem 116 rekreačních chat, většina je při řece
Střele, ale 9 z nich se nachází přímo ve vsi.
Petr Hubka
Plaský
MK ČR E 12300
ZPRAVODAJ č.1/2005
ROK OSLAV 860 LET OD ZALOŽENÍ PLAS
Číslo věnované Hornímu Hradišti
Vydává MěÚ Plasy – Plzeňská 285, 331 01 Plasy, www.plasy.cz
Redakční rada:
Mgr.Miloslav Hurt ([email protected])
Ing.Josef Domabyl ([email protected])
Ing.Ivo Kornatovský ([email protected])
Grafická úprava: Ivo Kornatovský
Do tohoto čísla přispěli: Mgr.Miloslav Hurt, Ing.Josef Domabyl, Karel Mařík, Jindra Sadílková, Mgr.Markéta Lorenzová,
Mgr.Petr Hubka, Mgr. Daniel Váhala, ing.Václav Gross, Jiří Novotný st., Pavel Duchoň, Mgr.Jaroslava Domabylová,
Ing.Ivo Kornatovský
Fotografie: Ivo Kornatovský – Horní Hradiště, Jaroslava Domabylová - Radovánek
Uzávěrka čísla 2/2005 je 17.4.2005

Podobné dokumenty

Život Plas.def

Život Plas.def Kanalizační síť na splaškovou vodu s čističkou odpadních vod začaly Plasy budovat až v druhé polovině 80. let posledního století. V jihovýchodním cípu Opatovské louky byla postavena čistička a pře...

Více

Kronika 2006 - Město Plasy

Kronika 2006 - Město Plasy Červnová (22.) schůze zastupitelstva schválila vybudování kanalizace v lokalitě na Střelnici v hodnotě 3,9 mil. Kč, na níţ město dostalo dotaci ze SFŢP 2 mil. Kč a 2 mil. pokryje penězi z půjčky. P...

Více

Zpravodaj č. 2

Zpravodaj č. 2 - účast města v soutěži „Stavba roku Plzeňského kraje“ s tím, že přihlášku do soutěže podá město Plasy. Přihlášena bude stavba Cesty klášterem – stezky k poznání v kategorii veřejná prostranství - ...

Více