1 Počasí, příroda, péče o zeleň Počasí v roce 2001 se

Komentáře

Transkript

1 Počasí, příroda, péče o zeleň Počasí v roce 2001 se
ROK
2001
Počasí, příroda, péče o zeleň
Počasí v roce 2001 se nevyznačovalo ţádnou mimořádností, předjaří – březen - bylo
oproti předchozím létům chladnější, babí léto se neukázalo v obvyklé kráse, neboť téměř celé
září propršelo. Po mnoha letech zase jednou napadl sníh začátkem prosince, ale záhy roztál,
Vánoce byly opět blátivé. Jestliţe si předchozího roku stěţoval kronikář na velká sucha, 225
suchých dní v roce, pak letošní počasí jako by chtělo nahradit ztráty a začalo se umoudřovat.
Více dešťů a vlhkých dnů sníţilo vláhový deficit v půdě, coţ se projevovalo větším sloupcem
vody ve studnách a vydatnějšími toky řeky Střely a do ní vtékajících potoků.
Příchod jarního času nám v Plasích uţ několik desetiletí oznamuje čáp, který se po
příletu z jiţních krajů pravidelně usazuje na starém komíně bývalého lihovaru u zdejšího
dvora. Sameček obvykle přilétá dříve, aby připravil hnízdo, a po několika dnech jej následuje
jeho druţka. Letos se tu uhnízdili poprvé 12. dubna, a to po mnoha letech zase oba dva
najednou.
V červnu se opět po delší odmlce objevily na plaském rybníce labutě. Pár chráněného
opeřence se na dlouhá léta stal součástí našeho města, avšak poslední dva roky jej zde nebylo
vidět. Je dobře, ţe tento vzácný druh vodního ptactva zase bude zdobit hladinu našeho
rybníka.
Město se letos postaralo také o místní bohatou zeleň. Lipová alej vedoucí přes Opatskou
louku uţ několik let volá po asanaci, některé lípy jsou polámané několik lip je polámaných a
suché větve u řady stromů ohroţují kolemjdoucí. Proto dalo zastupitelstvo v měsíci říjnu
odborně ořezat první část této aleje, práci prováděla firma Arborea s.r.o. Rakovník.
Ţebničtí občané ve snaze učinit okolí vesnice hezčí se zase rozhodli vysadit při cestě od
kravína Na Písky Alej tisíciletí. Vznikl tak úsek dlouhý 500 m, lemovaný 75 stromy, hlavně
javory, duby a topoly.
Svět se mění
Respektive politické klima se ve světě změnilo. Způsobil to nový nebezpečný fenomén
moderního světa - terorismus, který vychází z náboţenského fanatismu a netolerance. Ukázal
se v té nejnebezpečnější a nejkrutější podobě formě 11. září 2001 v podobě sebevraţedného
leteckého útoku na světové obchodní centrum v New Yorku v USA, kde zahynulo asi sedm
tisíc lidí. Všechny civilizované státy světa tento čin odsoudily a semkly se v boji proti
terorismu. a Podpořily anglo-americké letecké útoky na sídla teroristické organizace Al Kajdá
v Afghánistánu a na jejich chráněnce – afghánské hnutí Taliban. I plaští občané odsuzovali
tento hrůzný čin a podepisovali se pod soustrastné listiny, které pak městský úřad zaslal na
velvyslanectví USA do Prahy. Závěrem roku americké velvyslanectví plaským občanům za
vyjádřenou solidaritu poděkovalo.
Město a jeho orgány
Zastupitelstvo města zasedalo během roku šestkrát, a to 14. února, 16. května, 9.
července, 8. srpna, 17. října a 19. prosince. Mimo jiné 14. února schválilo nový jednací řád
zastupitelstva, předsedou kontrolního výboru se stal p. Zdeňka Hanzlíčeka, finanční výbor byl
rozšířen a rozšíření finančního výboru o Mgr. Jiřího Skalického, Ing. Ivo Kornatovského a
Luďka Juhu. 16. května byly schváleny jednací a organizační řády výborů zastupitelstva
města, dále zřizovací listiny mateřské, základní a základní umělecké školy jako organizačních
sloţek města bez právní subjektivity a jmenovalo předsedou finančního výboru byl jmenován
Ing. Miloslava Vaňoureka. 10. května odstoupil ze funkce zastupitele zastupitelstva Mgr.
Vladimír Dlouhý, kterého krajské zastupitelstvo jmenovalo vedoucím odboru ţivotního
prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni. Místo něho se stal členem zastupitelstva
za ODS s platností od 16. 5. 2001 Ing. Ivo Kornatovský, další v pořadí na kandidátce této
strany. Rovněţ byli zvoleni za přísedící u okresního soudu Jaroslav Vopat, Zdeněk Stehlík a
1
Libuše Plachetková. 17. října schválilo zastupitelstvo dohodu o vypořádání spoluvlastnictví
lesa s obcemi Pláně a Draţeň. a 19. prosince byl kladně vyřešen návrh kupní smlouvy na
odprodej čističky odpadních vod, návrh smlouvy o převodu zálivů autobusových zastávek na
Ředitelství silnic a dálnic a návrh smlouvy o bezúplatném převodu majetku Okresní knihovny
Plasy na město Plasy.
Od 1. září převzalo město přestupkovou agendu také pro obec Koryta a od 1. prosince i
pro obec Dolní Bělou.
Rada města se scházela pravidelně v průměru jedenkrát za tři týdny, za rok se tak sešla
celkem 17krát.
Rozpočet města na rok 2001 činil: příjmy 39 950 tis. Kč, výdaje 63 010,5 tis. Kč.
Schodek byl kryt z úspor z předchozích let a půjčkou 15 mil. Kč. K 1. 1. 2001 mělo město na
účtech 12 510 726 Kč a k 31. 12. 2001 jen 9 206 557 Kč. Z úvěrového účtu bylo čerpáno 15
mil. Kč. Tento dluh se bude splácet v dalších letech.
27. 4. 2001 se konala v restauraci Pod Nádraţím beseda se starostou města Mgr.
Miloslavem Hurtem.
7. března 2001 předal p. Oldřich Soutner dokončený zápis kroniky za rok 2000 na
Městský úřad Plasy, tím definitivně ukončil kronikářskou činnost. 20. září ji ještě v archivu
slavnostně předal funkci novému kronikáři Petru Hubkovi.
Město bylo také hlavním garantem slavnostního rozloučení s rokem 2001. 31. prosince
se mnoho občanů sešlo na prostranství mezi sýpkami, zámkem a konventem, kde hrála
reprodukovaná hudba. Nový rok 2002 jsme vítali velkolepým půlnočním ohňostrojem.
Nezaměstnanost je i v našem městě nepříznivým jevem, letos v říjnu dosáhla 7,21 %. I
kdyţ Nejde sice o tak špatný stav jako v některých okrajových obcích okresu Plzeň-sever,
nicméně přesto je nezaměstnanost o 2 procenta vyšší neţ celookresní průměr.
V Brně na Regiontouru
V druhém týdnu roku 2001 se konala v Brně tradiční jiţ devátá výstava cestovního ruchu
Regiontour. Na expozici okresu Plzeň-sever, kterou připravuje referát kultury okresního
úřadu, se podílel hlavně Aeroklub Plasy. Kromě modelu letadla zde prezentoval letecké
snímky turisticky atraktivních míst okresu Plzeň-sever, mezi nimiţ nemohly chybět Plasy s
okolím. Aeroklub tak propagoval nejen náš okres, ale také naše město a vyhlídkové lety, které
provádí nad naším okresem.
Návštěvy v našem městě
28. března 2002 navštívili Plasy poslanci za ODS ing. Václav Brousek, ing. Jiří Papeţ a
Jiří Bílý. a Zúčastnili se i zasedání městské rady. 6. dubna přijel do Plas zástupce MV ČR
kvůli reformě veřejné správy a 9. dubna se zde zdrţoval hejtman Plzeňského kraje MUDr.
Petr Zimmermann.
Průběh reformy veřejné správy v roce 2001
V srpnu roku 2000 zveřejnilo Ministerstvo vnitra (MV) první věcnou a časovou
představu II. fáze reformy územní veřejné správy jako podkladový materiál k diskusi.V něm
kromě záměru převádění agend z okresních úřadů, které se mají touto reformou zrušit k 31.
prosinci 2002, na krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností („pověřených obcí III“)
navrhlo MV zároveň tyto obce i s vymezením jejich pověřeného obvodu. Tyto obvody byly
stanoveny tzv. kruţítkovou metodou tak, jak to vypracovaly přírodovědecké fakulty UK
v Praze a MU v Brně. V tomto návrhu byly pro okres Plzeň-sever vedle Plzně a částečně
Stříbra, Plané u Mariánských Lázní a Rokycan, především pro jeho severní polovinu,
navrţeny jako obec s pověřením III. stupně Plasy. Návrh sklidil hned na podzim kritiku
z mnoha důvodů, zejména pokud se týkal navrţených obcí III. stupně a jejich obvodů. Na
našem okrese skupina obcí Kralovicka vystoupila s poţadavkem, aby obcí III. stupně byly
Kralovice, které podpořilo i město Manětín, ačkoliv jsou Kralovice pro ně vzdálenější neţ
2
Plasy. Některé obce oprávněně kritizovaly zařazení k obci III. stupně jako např. vesnice
severního Rokycanska nebo Hromnice a Trnová s Tatinou, začleněné do obvodu Plas či
Nadryby uvedené v obvodu Rokycan. Nicméně MV rozeslalo obcím dotazníky, aby se do
konce roku 2000 vyjádřily, kterou obec by chtěly mít obcí III. stupně. V dubnu tohoto roku
byl zveřejněn výsledek „ankety“. Pro Kralovice se vyslovila severovýchodní skupina obcí,
tedy obce celého Kralovicka, a k nim se připojil ještě Manětín a Štichovice. K Plasům se
přihlásily obce Pláně, Hvozd, Draţeň, Líté, Mrtník, Rybnice, Obora, Dobříč a Koryta. Ostatní
obce Dolnobělska a Kaceřov s Jarovem podobně jako Nečtiny s Bezvěrovem se přihlásily
k Plzni. Kaznějov se navrhl jako obec III. stupně sám. Ve zveřejněném materiálu se
konstatovalo, ţe podle takto vytvořené „mapy přání“ v severní části okresu Plzeň-sever
nedosáhla ţádná ze tří navrţených obcí III. stupně toho, aby její obvod dosáhl 15 tisíc
obyvatel, a proto se má za to, ţe touto obcí pro náš okres bude město Plzeň. V té době se uţ
ale začalo mluvit o tom, ţe není moţné, aby velká města, v jejichţ blízkosti se nevytvořila
ţádná výraznější spádová města, spravovala tak rozsáhlý obvod, a znovu se rozjela jednání.
Nově bylo navrţeno, aby se v prostoru severní části okresu stanovilo přece jedno město
s pověřením III. stupně a obce z jiţní části našeho okresu by přešly pod nově navrţenou obec
III. stupně Nýřany, která by měla sídlo úřadu v budově nynějšího Okresního úřadu Plzeňsever v Plzni. Proti fungování Městského úřadu Nýřany na území města Plzně vystoupil
v červnu na poradě obcí Plzeňského kraje na plzeňské radnici radikálně její primátor Ing. Jiří
Šneberger. Dále ze strany MV bylo stanoveno, aby existovala skladebnost územních obvodů
pověřených obcí II. a III. stupně, tzn. aby celý obvod pověřeného obecního úřadu (II. stupně)
byl také součástí jednoho obvodu obce s rozšířenou působností (pověření III. stupně).
Počátkem července MV navrhlo, aby se v severní části okresu Plzeň-sever stalo pověřenou
obcí III. stupně nikoliv město Plasy, ale město Kralovice. Po sloţitých jednáních některé obce
tento návrh podpořily jako např. Kaznějov. Do obvodu Kralovic byly zařazeny další obce
z obvodu pověřené obce Plas bez Dolnobělska a z obvodu pověřené obce Manětína bez Lozy,
Nečtin a Bezvěrova. 7. listopadu 2001 schválila vláda návrh zákona o obcích s rozšířenou
působností (tzv. III. stupně), kde v připojené navrţené vyhlášce MV jsou takto stanovené
obvody s tím, ţe obce Dolnobělska a Bezvěrov s Nečtinami jsou zařazeny do obvodu
pověřené obce Všeruby. S takto předloţenými výsledky II. fáze reformy není valná většina
obcí nejen okresu Plzeň-sever spokojena. Nesouhlas vyjádřily také Plasy, ţe byly vyňaty ze
seznamu obcí III. stupně, ale i Manětín, z jehoţ obvodu pověření II. stupně byly vyděleny
Nečtiny, Bezvěrov a Loza. Starostové měst Nepomuka, Manětína a Plas proto byli 29.
listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde seznámili některé
poslance s celkovou situací na Plzeňsku a vyjádřili nesouhlas s takto navrţeným řešením.
Poslanci některé připomínky vzali v úvahu a provedli úpravu návrhu, avšak o definitivním
řešením nebylo v tomto roce rozhodnuto.
Sčítání lidu 2001
7. února se konalo v přednáškovém sále archivu školení asi 45 sčítacích komisařů pro
sčítání lidu v roce 2001 z obvodu pověřeného městského úřadu Plasy. Sčítání lidu domů a
bytů se celostátně provádělo k 1. březnu 2001. Na první výsledky jsme čekali do července
2001. Uvedeného dne ţilo v Plasích, tedy v Plasích, Ţebnici, Horním Hradišti, Lomničce,
Babině a Nebřezinech, celkem 2621 lidí, od roku 1991 ubylo 70 osob. Muţů bylo celkem
1314 a ţen 1307. Zajímavý je také údaj, ţe z celkového počtu 1252 ekonomicky aktivních
obyvatel 763 vyjíţdí za prací mimo obec, tj. 60,9%. Ţije zde i 11 cizinců, z toho 4 ze
Slovenska a 3 z Ukrajiny. Město Plasy mělo 827 domů a v nich 954 obydlených bytů.
Rozvoj města
Tento rok byl zvlášť významný z hlediska dalšího rozvoje Plas. V reţii města probíhaly
dvě velmi významné stavební akce, které ovlivní jeho ţivot na další desetiletí. První byla
výstavba kanalizace z Chalup aţ k Verku, jeţ umoţní napojení celé severní části města na
3
kanalizační síť a čističku odpadních vod. Druhou příprava stavebního obvodu Za Stodolami,
kde vzniká 34 parcel pro rodinné domky. Obě akce spolu souvisejí, neboť bez prvé by nebylo
moţno uskutečnit druhou.
Stavba kanalizačního řadu byla zahájena 12. února u hostince U Suku. Kanalizaci
pokládala do hloubky cca 2 m pod povrch země firma Stavoservis Vratislav Kypta. Vede
kolem chodníku parkem přes cestu k Metternichově hrobce a aţ ke křiţovatce pod školou.
Aby stavba neomezovala provoz na hlavní silnici I/27, musela firma provést v dubnu na této
křiţovatce ze strany lesního závodu podvrtání této komunikace, a tak mohly práce
pokračovat v dalších měsících ve výstavbě v tělese silnice k Verku. Do konce června
postoupila stavba aţ k domu p. Ing. Štefana Livinky v Lipové ul., v červenci byla hotova část
aţ k restauraci U Tomáše a pokračovalo se k verkovské bráně – koncem srpna se končilo u
domku pana Františka Meinlschmiedta před verkovskou branou.
Celé dílo se provádělo tak, ţe po vybagrování určitého úseku byly poloţeny plastové
roury a vystavěny v zemi kanalizační šachty, pak byl celý úsek zasypán, v silničním tělese
ještě řádně upěchován a obnoven asfaltový povrch. Kolaudace této stavby se ale odkládala aţ
do konce roku kvůli špatně zhotovenému povrchu na komunikaci, která se v místě poloţení
rour stále propadala. Město do kanalizace investovalo 5,2 mil. Kč a 5,8 mil. Kč hradil
provozovatel kanalizace Vodovody a kanalizace a. s. Plzeň-sever. Státní fond ţivotního
prostředí dotoval akci 898 083,- Kč.
Koncem června se začala budovat kanalizační přípojka na nové parcely Za stodolami
Ţebnickou ulicí. Uţ v červenci se pracovalo v Krátké ulici, aby mohla být napojena nejen tato
ulice, ale i ostatní nově připravované parcely. Tato část kanalizace stála město 1,5 mil. Kč.
Nejvýznamnější investiční akcí města v posledním desetiletí, která by měla umoţnit další
výstavbu Plas do budoucna, byla příprava stavebního obvodu v lokalitě Za Stodolami.
Prostor, kde má vzniknout 34 stavebních parcel na výstavbu rodinných domků (25
samostatných a 9 v řadové zástavbě v ulici Krátká přímo za panskou stodolou) o velikosti od
355 do 985 m²?, je vymezen Ţebnickou a Krátkou ulicí a státní silnicí I/27 ve směru na
Kralovice. Na infrastrukturu – komunikace, vodovod, kanalizaci, elektrické slaboproudé a
silnoproudé rozvody a rozvod plynu – vynaloţilo město 21,6 mil. Kč. Dodavatelem stavební
akce se po výběrovém řízení stala firma Strabag Praha a.s., závod Plzeň, která zvítězila mezi
sedmi přihlášenými firmami.
Práce byly zahájeny poslední únorové dny (27. 2.) stavbou nových elektrických stoţárů
na poli Za Stodolami, kde se tyto parcely připravovaly. Staré vedení táhnoucí se přes
pozemky určené k výstavbě směrem k Topolové ulici bylo zrušeno a nové vedeno přes
pozemky nad silnicí a kolem vymezeného stavebního obvodu. Přeloţení elektrického vedení
stálo Západočeskou energetiku a.s. 1,3 mil. Kč. Vše bylo hotovo během měsíce - do konce
března.222
Od 11. 4. dalo město vyřezávat trniny v prostoru chystané stavby, 23. 4. začala stavební
firma Strabag se shrnováním ornice na připravovaných komunikacích, které před tím zaměřili
geodeti. Jiţ v květnu od ulice Na Výhledech na nové parcely pokládala firma Stavmonta s.r.o.
Plzeň jako subdodavatel novou kanalizaci. V červnu a červenci probíhala zde a v Krátké ulici
výstavba nových komunikací, do nichţ se pokládaly kanalizační řady, rozvody plynu,
vodovodu a připravovaly se rozvody elektrické sítě a slaboproud. Firma Strabag začala
koncem července dělat na horním konci Ţebnické ulice a od 13. srpna i na nové ulici
souběţné se státní silnicí obrubníky. V srpnu se štětovaly komunikace a u jednotlivých parcel
se stavěly sloupky na plyn, elektřinu a vodu. Do konce září byly vydláţděny a vyasfaltovány
komunikace, postaveny sloupy veřejného osvětlení, vystavěna opěrná zeď a provedla se
úprava terénu na dva chodníky spojující horní okruh parcel s Krátkou ulicí, která byla rovněţ
vydláţděná betonovými kostkami fy BEST. 24. 9. 2001 se uţ provádělo asfaltování zde
vytvořených komunikací a 15. října byly tyto místní cesty, včetně chodníků, sloupků na
elektřinu, plyn, vodu, napojení na telefon u parcel hotovy. Mezi spodní a druhou komunikací
byly zbudovány dva chodníky se schodišti, mezi druhou a třetí rovněţ jeden chodník se
4
schodištěm. U cest i chodníků jsou jiţ sloupy veřejného osvětlení. Průjezdné cesty - 1. a 3.
počítáno shora dolů - mezi parcelami a souběţná s hlavní silnicí na Kralovice jsou
asfaltovány, kdeţto 2. a 4., která prodluţuje Krátkou ulici, jsou opatřeny dlaţbou zn. Best
podobně jako chodníky. 26. října proběhla celková kolaudace. 10. prosince se opět na
parcelách začalo bagrovat a prováděly se zde další práce, šlo o odstranění závad, neboť
v několika místech se komunikace začala propadat. Koncem roku uţ bylo přihlášeno 11
zájemců o výstavbu rodinného domku v těchto místech.
V červnu a v červenci dalo město ZČE a.s. vybudovat elektrické přípojky pro pouťové
atrakce a stánky na Velké louce. Do prostoru kolem cesty k areálu na Velké louce bylo
umístěno několik rozvodných skříní se zásuvkami propojených podzemními kabely
s transformátorem. Náklady na akci činily 200 tis. Kč. 8. srpna, tedy krátce před poutí, byly
dány do provozu, a tak ještě letos slouţily svému účelu. Omezí se tak ne zcela bezpečné
rozvádění elektrické energie povrchovými kabelovými rozvody a vypínání elektřiny při jejím
připojování ve dnech těsně před poutí.
Pokračuje plynofikace
Plynofikace Plas probíhá letos jiţ desátým rokem a provedena byla v části Plzeňské ulice
pod nádraţím, tedy při hlavní silnici, a to od března do srpna. V listopadu se pokračovalo ve
čtvrti Za Vápenkou, v ulicích Ke Kolu a Lesní. Město se letos na plynofikaci podílelo 620
000,- Kč a Západočeská plynárenská a.s. vloţila do této akce 800 tis. Kč, takţe celkově
plynofikace stála v tomto roce téměř 1,5 mil. Kč. Do dalšího desetiletí zbývá ještě
plynofikovat celou Rypličku, ul. Pod Tratí a část za panskou stodolou při silnici a celou
Cihelnu, tábory a domy v Pekle a pak připojené vesnice.
Oprava silnice I. třídy a nové autobusové zastávky
Počátkem srpna 2001 bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí silnice I. třídy č. 27
vedoucí přes Plasy, a to v úseku od Rybnice aţ k sv. Jánu nad Hadačkou. Na rekonstrukci
desetikilometrového úseku silnice vynaloţil stát 17 mil. Kč. Práce zahrnovaly odstranění
starého povrchu, úpravu mostků, popř. nájezdů a krajnic a poloţení nového asfaltového
koberce. Vlastní asfaltování nových povrchů přímo ve městě proběhlo v sobotu a v neděli 13.
a 14. října 2001. V souvislosti s opravou komunikace se od září připravovalo přemístění
autobusových zastávek od konventu a od kina před obchodní dům Severka a k rybníku. Akci
pro město zajišťovala firma Silnice Nepomuk. V obou případech byly chodníky zvýšeny, aby
se z nich dalo lépe nastupovat do autobusů, a vydláţděny betonovými kostkami zn. BEST. U
zastávek byly postaveny zasklené přístřešky s lavičkami a zastávky doplněny osvětlením.
Přemístění zastávek stálo město 2 mil. Kč. Práce byly dokončeny začátkem listopadu, pak
firma Berger dodělávala do poloviny listopadu nájezdy na silnici a stanoviště autobusů před
obchodním domem. 12. – 15. listopadu dělala Správa a údrţba silnic s. p. o. Kralovice
svodidla po pravé straně od křiţovatky pod školou aţ před konvent.
Další výstavba
V červnu t. r. se začalo také s výstavbou v novém stavebním obvodu, na tzv. Kydlíčkově
poli za verkovskou branou. Toto pole prodal zájemcům na výstavbu rodinných domků pan
Josef Kydlíček, Plasy č.p. 338. Prvním domkem, který se zde začal stavět, byl pana Jaroslava
Vokela, druhý, s nímţ se začalo koncem září, je pana Fulína.
Státní památkový ústav
Plaské památkové objekty si letos prohlédlo 14 230 návštěvníků, je to stále nejniţší
počet v objektech Státního památkového ústavu Plzeň v Západočeském kraji.
5
Opravy konventu. Během roku se prováděla oprava komínů a střechy nad severním
traktem konventu, kde dříve byl umístěn okresní archiv. Oprava této části střechy uţ
pokračuje pátým rokem, vţdy jen tehdy, kdyţ klášter obdrţí nějaké peníze. Letos to byly 2
miliony Kč. Od podzimu se provádí rekonstrukce vnitřku - prostor, které dříve uţíval archiv.
V jarních měsících (květen – červen) byla ještě zpřístupněna tzv. „kuřárna“, místnost se
značně poškozenou freskou, která kdysi byla součástí klášterní bibliotéky. Za Metternichů pak
slouţila tato místnost poblíţ divadelního sálu za oddělený prostor, kde se panstvo mohlo
věnovat kuřácké kratochvíli. Pokračovalo se s opravou oken a pracovalo se na opravě vodního
zrcadla.
Drobné opravy prováděli památkáři také u sýpek, vyčištěn byl barokní kanál a kompletně
vyčištěny sklepy. V zámku správa zajistila vymalování hlavního vstupu.
Plaské památky opět v televizi. V Plasích natáčela 3. – 4. dubna Česká televize jeden
z dílů pořadu Počesku, který připravuje známý televizní a rozhlasový redaktor a moderátor
Václav Ţmolík. Pořad se zaměřil na konvent a tentokrát i na veřejnosti méně známé, nicméně
historicky významné věţní hodiny. V patnáctiminutovém programu vystupoval správce
zdejších památkových objektů Mgr. Jiří Skalický a místní „orlojář“ Robert Drozda. V televizi
jej bylo moţné zhlédnout hned v květnu.
Divadelní noc v konventě uspořádal památkový ústav ve spolupráci se skupinou
historického šermu Gloria a ochotnickým spolkem Štace Kaznějov v noci ze 14. na 15.
července. Návštěvníci procházeli konventem průvodcovskou trasou a v několika místnostech
bylo připraveno překvapení ve formě divadelní scénky, námětově čerpající z plaských pověstí
O zaloţení Plas, O plaském pokladu, Jak se stal plaský ovčák opatem, či ve vystoupení dále
zde vystupovala tanečnice a malého hudebního těleso. Před konventem pak skupina
historického šermu předvedla ukázky ze svého umění.
Sláva barokní Čechie byl název výstavy, kterou uspořádala v tomto roce Národní galerie
v Praze a Správa Praţského hradu. a jíţ představila Představeno zde bylo umění a kulturu
české společnosti 17. a 18. století. K této významné společenské akci připravily různé regiony
doprovodné programy. V Plasích se úkolu ujal Státní památkový ústav Plzeň, který
v prostorách konventu – na chodbách, v rondelech a v klášterní bibliotéce - ve spolupráci
s agenturou Kryšpín uspořádal od 30. června do 28. července cyklus čtyř komorních koncertů
s barokní tematikou.
Koncert 30. června zajišťovaly vokální soubor s doprovodem loutny pod vedením Filipa
Skuhrovce a vokální soubor VOX MELODICA, vedený Martinem Laxou.
7. července vystoupilo instrumentální těleso praţských učitelů hudby na dechové
nástroje AULÉTÉ, vedené Miroslavem Burešem.
21. července pak vystoupil vokálně instrumentální soubor RUDOLFÍNKY z Klatov pod
vedením Jany Prölové.
V posledním ze čtveřice koncertů – pořádaným 28. července – se představilo trio
plzeňských hudebníků divadla J. K. Tyla NOVÁ KOMORNÍ HARMONIE (Ţiţka, Švejda,
Srb) s interprety Jitkou a Přemyslem Kubištovými a společně přednesli některé
z nejvýznamnějších vokálně instrumentálních skladeb světového baroka (Händela, Bacha aj.).
Koncert, který se konal v klášterní bibliotéce (konventní divadelní sál), měl poněkud
netradiční provedení. Účinkující vystupovali v dobových barokních kostýmech. Koncert
uváděl sám G. F. Händel, kterého zosobňoval P. Kubišta. Kromě italských a německých
autorů zněla zde díla i českého skladatele Adama Michny z Otradovic.
21. dubna 2001 byla zahájena v konventě výstava Kódy a znamení II – Pojetí symbolu,
která trvala do 31. května 2001. Šlo jiţ o druhý ročník výtvarného projektu zaměřeného na
náboţenskou tematiku a historický i současný výtvarný názor. Pořadatelem bylo město Plasy,
6
Společnost přátel umění Plasy – hlavní pořadatelé Ing. Ivo a akad. mal. Jiří Kornatovští - a
záštitu nad výstavou ní převzal plzeňský římskokatolický biskup František Radkovský. Na
výstavě se Představilo se zde 16 českých, německých a amerických výtvarných umělců. Tento
umělecký počin byl podpořen Ministerstvem kultury a švýcarskou nadací pro kulturu PRO
HELVETIA. K výstavě byl vydán úhledný katalog.
Barokní sýpky jsou jiţ několik let vyhledávanými výstavními prostory různých umělců.
V letošním
roce
zde
studenti
ateliéru
malby
VYSOKÉ
ŠKOLY
UMĚLECKOPRUMYSLOVÉ v PRAZE instalovali výstavu svých klauzurních prací, která
nesla název „Plazi“. Zahájena byla 5. května a trvala do konce měsíce.
V květnu aţ červnu proběhl v konventě na základě pozvání Společnosti přátel umění a
společné realizace umělecký projekt Magdalény Jetelové, jedné z nejvýznamnějších českých
soudobých výtvarnic, která do Plas přivedla dvacet studentů Akademie umění z Düsseldorfu,
kde sama vyučuje a ţije. Vedle umělecké tvorby se studenti věnovali v našem prostředí také
sportu, s týmem plaských starých pánů sehráli několik přátelských fotbalových zápasů.
26. - 27. května natáčel v konventu reţisér J. Strach pro ČT 1 televizní hru inscenaci
„Vůně vanilky“ o konci druhé světové války v západních Čechách, v níţ hráli známí praţští
filmoví herci Petr Kříţ, Aleš Háma a Barbora Munzarová. Hru ještě v tomto roce vysílala
Česká televize. Hra byla ještě v tomto roce vysílána Českou televizí.
5. června – 15. července byla v jiţním rondelu konventu výstava plastik a obrazů
amatérské tvorby A. Hálečkové a P. Holečka.
Fotografická vyznání Plasům byl název výstavy fotografií, kterou se poprvé na
veřejnosti představil letos zaloţený Fotoklub Plasy. Nutno podotknout, ţe se tak stalo
zdařilým způsobem. Výstava, kterou spolupořádal Státní památkový ústav Plzeň a kterou
sponzorovala Západočeská energetika a.s. Plzeň, byla instalována v sále prelatury a
slavnostně zahájena ve čtvrtek před poutí 9. srpna v 18 hod. Na výstavě se prezentovali
zejména zakládající členové Václav Cach, Miloš Hezký a František Lorenz i několik dalších
zájemců. Návštěvníci mohli zhlédnout hezké snímky Plas, bliţšího i vzdálenějšího okolí.
Zdařilým nápadem byla konfrontace historických pohledů ze sbírky pohlednic pana Miloše
Hezkého na některá místa v Plasích se stavem zachyceným v současnosti. Výstava se
návštěvníkům velice líbila a byla pro veřejnost otevřena do 26. srpna. Po prohlídce plaskými
školami autoři počátkem září její instalaci ukončili.
Adventní koncert Praţských komorních pěvců s názvem PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU se
letos konal za podpory města Plas, Státního památkového ústavu Plzeň, A. D. production
Plasy a Společnosti přátel umění v Plasích v konventní kapli sv. Bernarda v neděli 18.
prosince. Pětičlenné hudební těleso, v němţ působí plaský rodák Richard Sporka, vystoupilo
s pásmem z díla Adama Václava Michny z Otradovic Missa Super „Jiţ Slunce z Hvězdy
vyšlo“, doplněným písněmi a mottety jeho současníků.
Budoucnost okresní knihovny
V souvislosti s připravovanou reformou veřejné správy, kdy se chystá zrušení okresních
úřadů, mají být zrušeny i jimi zřízené příspěvkové organizace, mezi které patří také okresní
knihovna v Plasích. Jednání o budoucnosti knihovny, jehoţ se počátkem roku zúčastnily
Státní vědecká knihovna v Plzni, Státní památkový ústav Plzeň a město Plasy, mělo řešit
perspektivu této instituce, i kdyţ třeba v pozměněné podobě. Z jednání vyplynulo, ţe
knihovna by měla být převedena pod město Plasy, které by se mělo stát jejím zřizovatelem.
Snahu města zachovat ji v památkových objektech do budoucna památkáři akceptují. Koncem
7
roku se jednalo o převedení veškerého majetku knihovny na město. Zastupitelstvo tento návrh
schválilo. Nadále se počítá se zachováním okresního metodického střediska knihoven
v Plasích. Avšak definitivní rozhodnutí v tomto roce nepadlo.
Od 8. do 12. října proběhl v Plasích Týden knihoven, který pořádala Okresní knihovna
Plasy. Šlo o akce propagující činnost veřejných knihoven a vyjadřující podporu zachování
jejich existence. První akcí byla 8. 10. tzv. Provázkiáda, kdyţ školní mládeţ před budovou
konventu navazovala provázky. Délka navázaných provázků měla vyjadřovat míru podpory.
Plasy se v délce navázaného provázku zařadily v rámci republiky do první desítky. Souběţně
proběhla ve spolupráci se základní uměleckou školou výtvarná soutěţ ţáků ZUŠ s námětem
ilustrace na obalu knihy a výstavka těchto velmi pěkných prací v prostorách knihovny byla
instalována aţ do konce roku. Součástí týdne bylo malování dětí ze školní druţiny na
chodník. 10. října přednášel v knihovně kronikář Petr Hubka o historii města Plas. Týden
knihoven vyvrcholil 12. října, knihovna ve spolupráci se ZUŠ uspořádala lampiónový průvod
od střední odborné školy městem aţ do konventu, kde pro ně byla připravena večerní
prohlídka. Zde koncertovali a zpívali ţáci ZUŠ. Celá propagační akce měla poměrně velký
ohlas a zejména lampiónový průvod a večerní prohlídka s koncertem v konventě se nejmenší
školní mládeţi školákům moc líbila.
Všechny knihovny na okrese navštívilo za rok 2001 přes 9 tis. čtenářů, kteří uskutečnili
za rok 522 tis. výpůjček, z toho v Plasích to bylo 54 tis. výpůjček. Kaţdá středisková
knihovna dostává ze státních prostředků na nákup knih na rok kolem 40 tis. Kč. V tomto roce
je jiţ 15 knihoven v okrese napojeno na internet. Tato akce probíhá jiţ několik let a knihovny
na internet dostávají prostředky z vládního programu „Veřejné informační sítě knihoven“,
avšak podmínkou jejich získání je třicetiprocentní spoluúčast obce. V březnu probíhal
v knihovnách měsíc internetu, jeho součástí byl i kurs zájemců o internetové sluţby. Katalogy
knihovního fondu byly postupně od roku 1996 převedeny do počítačové formy.
Bilance hasičů:
Za rok 2001 uskutečnili profesionální hasiči ze zdejší stanice Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje 553 zásahů, z toho bylo 151 poţárů, 119 případů dopravních nehod.
Společně s dobrovolnými hasiči z okolních obcí provedli 20. června taktické cvičení u objektu
Střední odborné školy Plasy.
Oslavy OV KSČM
Májové oslavy OV KSČM Plzeň-sever u příleţitosti 56. výročí osvobození ČSR a 80.
výročí zaloţení KSČ proběhly na Velké louce v sobotu odpoledne 6. května 2001. Oslavy
moderovala členka krajského zastupitelstva za KSČM Helena Suchá z Plzně, zúčastnili se jich
poslanci a krajští zastupitelé za KSČM. S hlavním projevem před 300 účastníky vystoupil
místopředseda ÚV KSČM a poslanec Poslanecké sněmovny PČR RNDr. Václav Exner, CSc.
Farní úřad
Od 1. září letošního roku je spravována ze zdejšího římskokatolického farního úřadu
ještě farnost v Čisté s filiálními kostely ve Všesulově, Milíčově a v Břeţanech na okrese
Rakovník ve Středočeském kraji. Při plaské farnosti byl zaloţen letos dvacetičlenný pěvecký
sbor, který vedou Petra Kamenická z Plas, studentka plzeňské konzervatoře, a Ludmila
Hágrová, studentka oboru HV – NJ na PF ZČU v Plzni. Na domě farního úřadu čp. 559 byly
provedeny opravy v hodnotě 1 mil. Kč, uvnitř objektu upravena společenská místnost, kterou
chce zdejší farnost vyuţívat k různým setkáním.
Farnost organizovala tříkrálovou sbírku, získané finanční prostředky pouţívá k
charitativním účelům. V Plasích vybrali od dobrovolných dárců 7 777 Kč, v Ţebnici do sbírky
přispěli občané 4 810 Kč, v Nebřezinech 1 707 Kč a v Babině dali 1 590 Kč.
24. prosince se ve farním kostele konala půlnoční vánoční mše a 26. prosince odpoledne
se uskutečnilo amatérské divadelní představení ţivý Betlém, které připravil Martin Bartůšek
8
z Obory, herec plzeňského divadla Alfa. Mezi hrajícími bylo mnoho plaských dětí, místo
oslíka přišel k Jeţíškovi poník.
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie
Od jara probíhala oprava střechy nad severní lodí kostela a potom následovala fasáda na
severní straně hlavní lodi a transeptu. V září zde začali restaurátoři opravovat štukovou
výzdobu a velice dobře vyvedli její barevnost. Dokonce namalovali na západní straně
transeptu falešné okno. Po dlouhých letech se i tato významná kulturní památka dostává
pomalu do odpovídajícího stavu. Tuto akci v hodnotě 700 000 Kč zajišťuje odborná stavební
firma Památková obnova Matas z Čepiroh u Mostu. Celkově letošní stavební investice na
kostele dosáhly 1 320 000 Kč.
Oprava varhan a chórových lavic
Varhany v plaském kostele patří k vzácným dílům varhanářského umění 17. století. Zub
času a červotoč však stále hlodají. Byl jiţ nejvyšší čas, aby celé umělecké dílo prošlo
generální opravou. Peníze na celou akci - 60 000 USD - získal ve Švýcarsku bývalý plaský
občan Ing. Lumír Brendl, který do Plas jezdí „na chalupu“. Letos byly varhany rozebrány a
v prostoru jejich umístění se započalo se stavebními úpravami.
Další významnou letos zahájenou akcí byla konzervace chórových lavic v kostele. Farní
úřad zajistil peníze z programu restaurování movitých kulturních památek ve výši 242 000
Kč. Na tyto opravy přispělo město částkou 10 000,- Kč.
Zdravotnictví:
Laboratoř a ordinace interny, diabetologie a koţní byly v domě č. p. 100 zrušeny k 30. 4.
2001, neboť majitelka domek prodala. Proto p. Eva Lavičková, bydlící v Rybnici, v jarních a
letních měsících si pro účely laboratoře a ordinací adaptovala svůj domek č.p. 96, který stojí
ob vedle domku s bývalými ordinacemi v Manětínské ulici, a sem v květnu přestěhovala
laboratoř a ordinace interny a diabetologie. Od l. listopadu zde ordinuje jednou týdně také
neuroloţka MUDr. Eva Gabonayová, dcera paní Lavičkové. Koţní lékařka MUDr. Sládková
ordinuje jednou týdně odpoledne v ordinaci MUDr. Půty v bývalé poliklinice u Zemanů,
podobně jako jiţ několik let zde funguje dvě odpoledne v týdnu (v pondělí a v pátek)
odborný lékař nemocí krčních, nosních a ušních (ORL) MUDr. Doleţel.
Sluţby a podniky:
Změny v obchodní síti
29. 1. zrušena prodejna Kamila v čp. 84, prostory převzala p. Stanislava Vítková, která
sem přemístila o měsíc později svůj obchod s dárkovým zboţím, dosud uţívala bývalý bufet u
mostu č.p. 397. Ten si od 8. 7. 2001 pronajal vietnamský obchodník Tran Tang a otevřel zde
prodejnu obuvi a textilu.
K 31. březnu 2001 byla zrušena v domě pana Štětky (stará lékárna naproti konventu) č.
p. 81 prodejna masa a uzenin paní Sakové z Kralovic. Prodávala zde paní Piškulová z Plas.
Prodejna stavebnin firmy Falco se v Plasích zabydlela v roce 2000. Původně převzala
prodejnu p. Bohuslava Krofta, který prodával cement a vápno a další stavební materiály
v pronajatém objektu skladiště na nádraţí Českých drah. Obchodní firma zde rozšířila
skladový prostor tím, ţe zahradila část pozemku vedle této budovy. V březnu však s. d.
Jednota Plasy nabídla fě Falco pronájem celých prodejních prostor stavebnin V Aleji č.p. 442
na Opatské louce. Jednota s.d. zde k 30. dubnu ukončila prodejní činnost a fa Falco zde
převzala tento obchod včetně zaměstnankyně p. Soukupové. Vedoucím v této prodejně se stal
9
p. Bohuslav Kroft, který mimochodem byl tady vedoucím jiţ za činnosti Jednoty aţ do roku
1996.
Změna v doručovacím obvodu pošty
Od letošního roku se zmenšil doručovací obvod plaské pošty o osadu Radějov, která byla
přidělena k bliţší poště v Manětíně, kam ostatně také náleţí obecní správou.
Bude nová restaurace?
Začátkem února začala oprava domku čp. 37 u Machytků, její nový majitel p. Petr
Neumann chce zde udělat stylovou restauraci, vinárnu a apartmanty pro 40 lidí a zahradu
vyuţít jako kemp, investice kolem 10 mil. Kč. V červnu byla provedena oprava krovu a
komínů, staré tašky bobrovky odstraněny a v červenci objekt pokryt novými téhoţ typu. 15.
října započato s opravou fasády a zřejmě se dělají i vnitřky, protoţe před budovou byly 30.
10. rozloţeny komponenty vzduchotechniky, v listopadu se opravovala fasáda a v prosinci se
zde dělala kanalizace a čistička odpadních vod, která má odtok vyveden do řeky Střely.
Destaco
Koncem ledna pokračovala firma MENE Industry s. r. o. na rekonstrukci bývalé
prodejny nábytku v ul. V Aleji č.p. 494 s. d. Jednoty Plasy, která opravu zadala, aby objekt
mohla pronajmout firmě DESTACO. Do konce března byl objekt připraven k nastěhování
strojů, venkovní práce pokračovaly ještě v dubnu - fasáda hotova 26. dubna. Koncem října
byla nad průčelní vchod umístěna světelná firemní tabule, ale v budově se kromě několika
strojů nic nového neobjevilo.
Bankomat České spořitelny a.s., pobočka Plasy. V březnu se stala novou vedoucí
pobočky České spořitelny v Plasích p. Renata Jakešová místo p. Jitky Löffelmannové, s
kterou byl rozvázán pracovní poměr v rámci sniţování počtu zaměstnanců.
Koncem listopadu začala Česká spořitelna a.s. s instalací bankomatu, který umístila
v suterénu pravé boční strany budovy spořitelny. K zařízení bylo nutné vystavět schodiště se
zábradlím. Je zde i bezbariérový přístup z cesty vedoucí na Opatskou louku. Před jeho
zprovozněním dala Česká spořitelna na budovu instalovat nové světelné firemní tabule a 19.
prosince začal bankomat fungovat. Plaští občané či návštěvníci uţ nemusí za bankomatem do
Kralovic nebo do Kaznějova. Bohuţel provozovateli se nepodařilo zcela jasně a dostatečně
bankomat vyznačit. Kolemjedoucí si ho vůbec nemusí všimnout. Dokonce na reklamní tabuli
u vchodu do spořitelny se uvádí, ţe nejbliţší bankomat je v Kralovicích.
Dopadení „krále bankovních lupičů“. 27. července byla přepadena lupičem místní
pobočka České spořitelny a.s. Zloděj vnikl do prostor u přepáţky před poledním uzavřením a
se zbraní v ruce si vynutil od personálu finanční hotovost 250 000 Kč. Vzhledem k tomu, ţe
šlo o obdobný případ jako v Jablonném v Podještědí a navíc v Plasích se jej podařilo zachytit
na bezpečnostní kameru, byl po odvysílání celého případu v listopadu v pořadu České televize
Na stopě záhy identifikován a hned dalšího měsíce policií ČR dopaden. Ze zajištěného
pachatele se vyklubal „král bankovních lupičů“, tak ho označovala různá média. Jak se
osmatřicetiletý muţ z Kutné Hory, který vedl navenek spořádaný ţivot, podnikatel - majitel
pekárny, otec tří dětí, amatérský muzikant, dostal na šikmou plochu. Zadluţil se na lichvářský
úrok, a pak neměl na splátky a ani na výplaty zaměstnanců. V únoru 1999 vzal pistoli a kuklu
a šel přepadnout pobočku Agrobanky v Počátkách. Půlmilionový lup se povedl. Týmţ
způsobem provedl ještě dalších osm úspěšných přepadení. Celkem tak „získal“ přes dva
miliony Kč. Avšak plaská spořitelna se mu stala osudnou, nezamaskoval si obličej. Po
zveřejnění jeho portrétu v televizi jej známí a kamarádi poznali. Nikdo z nich nechtěl věřit, ţe
tento člověk se dal na cestu zločinu. Při výslechu s policií spolupracoval a doznal se ke všem
loupeţím. Uloupené peníze pouţíval k splácení půjček. I plaský lup takto skončil. S oním
čtvrt milionem korun zaplatil dluh, který na něm právě v Plasích před spořitelnou týţ den
10
vymáhal neúprosný věřitel. Podle vyšetřujících policistů byl prý nakonec rád, ţe uţ je všemu
konec, a smířil se s tím, ţe ho čeká asi dvanáctiletý trest. Kam aţ můţe vést neúspěšné
podnikání s neuváţeným zadluţením!
Údrţba ţelezniční trati a mostu. Oprava ţelezniční trati od nebřezinského ţelezného
mostu směrem ke Kaznějovu probíhala v první polovině července. Prováděla se nová
pokládka kolejových polí v délce 2 km. V říjnu České dráhy daly asanovat ještě konstrukci
mostu za Velkým tunelem u zastávky Horní Hradiště, byl očištěn od rzi a nově opatřen
antikorozním nástřikem.
Školní statek fungoval od roku 1991 do 30. 6. 2001 jako příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Od 1. 7. 2001 je příspěvkovou organizací
Plzeňského kraje. Hospodaření za tento rok skončilo vlivem státní zemědělské politiky se
ztrátou.
Jednota Plasy, spotřební druţstvo, letos v únoru otevřela prodejnu v Dýšině a na
podzim převzala v Kralovicích na náměstí od Karlovarské trţnice prodejnu U Jakuba. Během
roku byla provedena rozsáhlejší rekonstrukce prodejny ve Zruči za 7 mil. Kč. Celková
investiční činnost druţstva dosáhla 9 mil. Kč za rok. Letošní maloobchodní obrat činil 293
mil. Kč. a zisk druţstvo vykázalo ve výši 3 mil. Kč. Rovněţ se Jednota sponzorsky podílela
na místní kulturní akci Barokní perly.
Investice Lesní společnosti Plasy a.s. Hlavní investiční akcí roku byla rekonstrukce
skladu dřeva v Kaznějově za 15 mil. Kč, kde společnost dala postavit novou
poloautomatickou linku na manipulaci a třídění dřeva.
Ze společenského ţivota, kultury, zábavy a sportu:
Vzneste se s námi
Letecký den uspořádal k 55. výročí svého zaloţení Aeroklub Plasy v sobotu 18. srpna na
plaském letišti pod názvem VZNESTE SE S NÁMI. Dopoledne bylo věnováno vystoupení
leteckých modelářů a výstavě letecké techniky, odpoledne pak ukázkám motorového a
bezmotorového létání. Návštěvníci viděli i lety historických letadel, akrobacie na motorových
letadlech a seskoky parašutistů. Rovněţ tak mohli vyuţít několik letadel k vyhlídkovým
letům. Své umění akrobacie předvedl mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus. Součástí
oslav se stala i výstava historických automobilů a motocyklů, kterou připravil Veterán Car
Club Plzeň. Hezké slunné odpoledne přilákalo velké mnoţství lidí, snad několik tisíc –
odhadem 2 – 3, vypadalo to jak druhá plaská pouť. Slavnostní den byl zakončen večerní
hangárpárty s hudbou a občerstvením. Aeroklub Plasy má 110 členů, z nichţ 75 aktivně létá.
Druhou letošní akcí plaského aeroklubu měla být parašutistická soutěţ „O pohár města
Plas“, která se plánovala na 21. a 22. září. Soutěţ měla spočívat v přesnosti přistání jak
druţstev, tak jednotlivců. Vzhledem k událostem 11. září v New Yorku vydala česká vláda
zákaz létání na celém území České republiky na neomezenou dobu, proto musela být soutěţ
na poslední chvíli odvolána.
Za rok 2001 nalétali členové v bezmotorovém létání při 1 078 vzletech 600 hodin,
v motorovém létání při 665 vzletech 312 hodin, provedli 362 seskoků a zajistili 142
vyhlídkových letů, při nichţ za 43 hodin svezli 425 cestujících. V tomto roce byl na letišti
opraven bazén.
26.12. Aeroklub Plasy pořádal vánoční pochod kolem řeky Střely – Mladotice, Rabštejn,
Ţihle.
11
Plaská pouť
Plaská pouť 11. a 12. srpna měla tentokrát poněkud odlišný program oproti předchozím
rokům, hlavně pokud šlo o kulturní program na Velké louce. Hlavním bodem uţ nebyla
estráda či vystoupení nějaké skupiny na podiu v areálu na Velké louce. Na sobotní večerní
taneční zábavě vyhrávala místní kapela Josefa Lišky Expres a v neděli odpoledne zde
vystupovaly hudební skupiny Highway patrol a Borovanka. Kolotoče, houpačky, střelnice a
další atrakce plně obsadily obě parkoviště – u rybníka i u pivovaru – a loučku u mostu. Stánky
trhovců, z nichţ největší část tvořili vietnamští obchodníci se spotřebním zboţím, byly
natěsnány po obou stranách cesty vedoucí k areálu na Velkou louku a kolem cesty od
pivovaru aţ před zámek. Celkem zde bylo přes 300 stánků a mnoţství různých atrakcí. Zisk
z poplatků činil v tomto roce přes 300 tis. Kč.
Barokní perly
Tak zněl název 1. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu a tvůrčí dílny, které
pořádaly přední česká houslová virtuoska Gabriela Demeterová, město Plasy a Památkový
ústav Plzeň v období plaské poutě, tedy ve dnech 10. – 12. srpna. Festival se odehrával
v objektech NKP klášter Plasy, dále v Mariánské Týnici a v kostele v Dolní Bělé. Festival
zahájil v pátek 10. srpna v zámeckém sále početně navštívený a velmi úspěšný koncert
předního českého flétnisty Jiřího Stivína a Collegium Quodlibet.
Druhého dne probíhal v prostorách konventu interpretační seminář hry na housle a na
varhany. Seminář houslové hry vedla Gabriela Demeterová a varhanní Jaroslav Tůma.
Odpoledne byl v dolnobělském kostele koncert obou umělců s průvodním slovem Pavla
Rímského. Večer pak v konventním divadelním sále (bývalé klášterní bibliotéce) vystoupilo
Collegium českých filharmoniků, které doprovázelo G. Demeterovou. Celý koncert
průvodním slovem a recitací doplňoval také Pavel Rímský. Šlo o velice hodnotný koncert
hojně navštívený do posledního místečka plaskými i „přespolními“ občany. Dobrá akustika a
dobře nasvícený sál dotvářely příjemnou atmosféru a hluboký kulturní záţitek. Plaské
historické památky tak zase ukázaly nové moţnosti vyuţití k hodnotným kulturním akcím.
Po koncertě následovala vernisáţ výstavy obrazů člena filharmonie Ondřeje Balcara
v jiţním rondelu l. patra. Mladý hudebník zde instaloval krásnou výstavu jeho své amatérské
výtvarné práce nazvanou „Hudba v obrazech“. Moderně pojaté obrazy „picassovského stylu“
se návštěvníkům velmi líbily.
Vyvrcholení festivalu připadlo na neděli 12. srpna. Dopoledne pokračoval interpretační
seminář a vyhodnocení nejlepších účastníků. Odpoledne v kapli sv. Benedikta se uskutečnil
varhanní koncert Jaroslava Tůmy. V podvečer vystoupili v zámeckém sále na závěrečném
koncertu nejlepší absolventi semináře společně s Gabrielou Demeterovou. Festival končil
večerním koncertem Apollon kvartetu v Mariánské Týnici.
Tmavomodrý svět
Tmavomodrý svět - film o československých válečných letcích druhé světové války ve
Velké Británii vytvořený autorskou dvojicí Jana a Zdeňka Svěrákových – mohli zhlédnout
návštěvníci plaského kina 2. srpna. Před zahájením filmu proběhla před zaplněným sálem
půlhodinová beseda s účastníky bojů o Velkou Británii generálem Miroslavem Štanderou a
plukovníkem Josefem Procházkou. Předtím byli hosté přijati na radnici místostarostou
Karlem Maříkem a zapsali se do pamětní knihy.
Princezna ze mlejna II
Významnou kulturní akcí roku se stala také plaská premiéra filmové pohádky Princezna
ze mlejna II, kterou připravil pro plaskou školní mládeţ v kině oblíbený český reţisér Zdeněk
Troška ve spolupráci se svou asistentkou plaskou rodačkou Renátou Čihulkovou. Rok
předtím totiţ filmaři pod Troškovým vedením natáčeli tuto pohádku v kaolinových oprámech
za Rybnicí.
12
Televize Prima natáčela v kině
Nikdo není dokonalý je název televizního soutěţního seriálu televize Prima, jehoţ dva
díly se tentokrát – 12. listopadu - natáčely v plaském kině Střela. Asi třicet pracovníků
realizačního štábu během dne připravilo kulisy a odpoledne začalo natáčení první části. Hosty
moderátora Jiřího Krampola byli herci Eva Holubová a Bohumil Klepl. Večer pak se natáčely
dva díly s herci Jiřinou Bohdalovou a Martinem Dejdarem, Václavem Sloupem a Janem
Antonínem Pacákem. Při odpoledním natáčení zaplnili sál kina ţáci zdejší základní školy a
večer dospělí. Vstupné na tuto akci bylo na odpoledne 60,- Kč a večer dokonce 120,- Kč.
Pořad vysílala televize Prima ještě v předvánočním čase.
Taneční zábavy na Velké louce
Taneční zábavy na Velké louce mají uţ více jak dvacetiletou tradici. Od jara do pozdního
léta zde k tanci a poslechu hrají různé rozličné oblíbené kapely. Letošní sezónu zahájila 26.
května v Plasích často vystupující rakovnická rocková skupina Brutus. Přivezla tentokrát
s sebou londýnskou punkovou skupinu The Vibrators, zaloţenou ve Velké Británii před čtvrt
stoletím (1976). Dalším překvapením byla americká skupina Twelfth House, kterou zaloţil
před pěti lety český muzikant M. Pleska. Brutus vystupoval v Plasích ještě 30. června, 28.
července společně s německou skupinou Hayden z Lipska a 25. srpna. Po jízdě přes rybník
hrála k poslechu a tanci na Velké louce plaská skupina Expres. Konají se tady také jiná
hudební vystoupení. 4. srpna zde proběhl devátý ročník hudebního festivalu rockových kapel
s názvem Czech Rock Block. Je třeba připomenout alespoň jména zúčastněných kapel, které
zde předváděly své umění 3 tisícům mladých diváků, jako Krucipüsk, Doga, Debusrol,
Alkehol, Törr a Arakain se zpěvákem Alešem Brichtou. Festival začal odpoledne v 17 hodin
a zakončen byl půlnočním ohňostrojem. Asi do největšího „varu“ dostal posluchače Alkehol.
Vystoupení skupiny Fata Morgana a dalších přizvaných kapel, které pořádal Petr
Neumann 18. srpna, mělo jiţ předehru na zasedání městského zastupitelstva, kde přednesl
zdejší farář Josef Matuška nesouhlasné stanovisko několika plaských občanů, neboť při
koncertu mají vystupovat kapely propagující satanismus. V listopadu měl tento nesouhlas
další pokračování. 52 plaských občanů podepsalo protest proti pořádání kulturních akcí na
Velké louce z důvodů hlučnosti přesahující hygienické normy.
Šermíři na Velké louce
Jako kaţdoročně také letos, vlastně jiţ po osmé, se 21. července na Velké louce
předvedlo 17 skupin historického šermu z celé republiky ukázky soubojů a rytířských turnajů.
Na závěr odpoledne byla 400 přihlíţejícím s uţitím kulis předvedena bitva o plaský klášter.
Pořadatelem akce byla skupina Domini Liberi Carolus IV. Rex, v níţ působí hlavní
organizátor této akce a plaský „rodák“ Ladislav Mourek.
Cykloservis Matějček
Akce firmy Cykloservis Matějček – obchodní a servisní firmy plaského občana Petra
Matějčka, která má sídlo v Kaznějově (při výjezdu silnice na Plzeň) – se konají dosti často
v Plasích. Jako první v tomto roce se konala 9. června cykloturistická vyjíţďka s názvem „Za
barokem severního Plzeňska“ spojená s prohlídkou kulturních památek. Vyjíţďka měla dvě
trasy. Obě začínaly na parkovišti u rybníka a končily u hostince U Suku. Náročnější,
orientovaná na sever od Plas aţ do Rabštejna a na Manětín, měřila 55 km. Kratší,
nasměrovaná na Korýtka a Draţeň, zahrnovala pouhých 18 km. Druhou akcí byla uţ tradiční
jízda přes rybník, zábavná soutěţ o přejezd 110 m dlouhé lávky na plaském rybníce, která se
letos konala 14. července jiţ jako osmadvacátý ročník. Tato podívaná, konaná za slunného
sobotního odpoledne za účasti 134 závodníků, přilákala do Plas jako vţdy velké mnoţství
diváků, letos kolem 4 tisíc. Vítězem nejpomalejší jízdy byl z 26 těch, kteří se nedotkli hladiny
rybníka, třináctiletý Petr Kačena z Prahy. Večer pak následovala taneční zábava na Velké
13
louce s plaskou hudební skupinou Expres. Třetí sportovně společenskou akcí uspořádanou
touto firmou 1. září se stal odpolední závod do vrchu na Rypličce nazvaný Ryplička cup.
Dopoledne předcházela závodu cykloturistická vyjíţďka.
Minikáry v Pekle
Závod minikár uspořádal v Plasích 27. května na silnici Plasy – Horní Hradiště (V Pekle)
Automotoklub (AMK) Horšovský Týn. Závod sponzorovala firma PNEU Šafránek a Model
train Plzeň.
Narama a kickbox
91 karatistů se sešlo v sobotu 17. února v tělocvičně střední odborné školy na zimním
soustředění ţákovských kategorií školy bojových umění Narama z celého Plzeňska. Pod
vedením instruktorů se v šesti věkových kategoriích prováděl výcvik. Součástí soustředění
byla přehlídka bojových umění kata team a turnaje zápasů v boxu a kickboxu.
IFA klub na Máji
14. – 16. září se konalo v Plasích v rekreačním středisku Máj osmé mezinárodní setkání
Všeobecného evropského IFA klubu (A.I.C.E) v České republice. V pátek probíhaly
technické rozhovory, v sobotu se konal výlet po památkách a pamětihodnostech Plas a okolí a
v neděli na parkovišti u konventu pořadatelé uspořádali výstavu nejzajímavějších vozidel.
Grand Prix v Ţebnici
24. března se konal v hostinci U Hasiče v Ţebnici třetí turnaj Grand Prix 2001 v karetní
hře prší, který pořádá jiţ sedmým rokem Spolek přátel karetní hry prší z Kralovic a okolí.
Školství:
Školy mají v našem městě své rozhodující místo, bez nich bychom si nedovedli Plasy
vůbec představit. I kdyţ ţijí svým interním ţivotem, vzdělávají a vychovávají mladou
generaci, připravují ji na budoucnost, svou bohatou mimoškolní činností také dotvářejí
společenský ţivot města, představují ji zdejší veřejnosti a různým způsobem reprezentují naše
město.
Mateřská škola
Mateřská škola se v květnu stala organizační sloţkou města bez právní subjektivity
(dříve zálohovaná organizace bez právní subjektivity). V rámci svých mimoškolních aktivit
pro děti připravila 14. prosince v kině Střela výchovný koncert a 16. prosince zde děti pro
rodiče a veřejnost uspořádaly vánoční besídku spojenou s nadílkou, a pak následovalo
divadelní představení souboru Rozmarýnek z Mostu, který sehrál pohádku O Popelákovi.
Letos škola vyhrála soutěţ o nejlépe vyzdobenou mateřskou školu v Západočeském kraji.
Základní škola
V květnu byla základní škola přeměněna ze zálohované organizace na organizační sloţku
města bez právní subjektivity.
Skupina ţáků z dějepisného semináře základní školy se zúčastnila okresního kola soutěţe
mladých historiků, v níţ obsadila první místo.
Školní akademie se konala 24. května v odpoledních hodinách v sále kina. Děti si
připravily různé scénky k pobavení, součástí akademie byla i výstavka výrobků ţáků 1. – 5.
třídy. 20. prosince měla škola společně se základní uměleckou školou v kině vánoční besídku
s názvem „A jsou tu Vánoce“.
14
Slavnostní vyřazení ţáků 9. tříd se uskutečnilo v zámeckém sále 29. června.
Následujícího dne zde proběhlo také slavnostní předávání vysvědčení ostatním ţákům,
odděleně zprvu I. stupni a pak II. stupni.
O prázdninách prošla školní budova dílčí opravou, dokončily se nátěry oken a částečné
vymalování budovy.
Nový školní rok 2001/2002 byl zahájen s 13 třídami (2., 6., 7. a 9. ročník po dvou
třídách) s 268 ţáky a 37 zaměstnanci.
Základní umělecká škola (ZUŠ)
V květnu rada města Plas schválila novou zřizovací listinu, tím byla tato škola
přeměněna ze zálohované organizace na organizační sloţku města bez právní subjektivity.
Tradiční ţákovský koncert uskutečnila škola na závěr školního roku v kině Střela 14. června
odpoledne. Předvánoční koncert ZUŠ se konal v úterý 18. prosince také v kině. O pět dní
dříve – 13. prosince - připravila v přednáškovém sále archivu vánoční koncert pro důchodce.
Svými výsledky se mohl pochlubit i výtvarný obor na výstavě ţákovských prací v letním
refektáři konventu, výstava zde byla umístěná od 3. června aţ do srpna. Společný pořad ZUŠ
a ZŠ pod názvem „A jsou tu Vánoce“ se konal v kině 20. prosince.
Střední odborná škola (SOŠ)
1. července se stala škola příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, který převzal
zřizovatelské funkce vůči škole od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy v rámci
reformy veřejné správy.
Maturitní plesy tato škola měla letos jako jiţ tradičně v kulturním domě v Horní Bříze, a
to obchodní akademie A 19. 1., obor agropodnikání a obchodní akademie B 26. 1. 2001.
Školu v červnu tohoto roku opustilo 62 maturantů ve třech třídách (2 třídy obchodní akademie
a 1 agropodnikání). Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v zámeckém
sále 6. června.
V září škola zahájila nový vyučovací rok se 165 studenty rozdělenými do šesti tříd. Ve
dvou třídách se vyučovalo oboru agropodnikání (1. a 2. ročník) a ve čtyřech (1. – 4. ročník)
oboru obchodní akademie. Třídními učiteli se pro tento školní rok stali: 1. A Mgr. Karel
Lapský (z Kaznějova), 1. O Ing. Jan Rom (z Kralovic), 2. A Ing. Petr Svoboda (z Obory), 2.
O Ing. Iveta Jánská (z Potvorova), 3. O Mgr. Pavel Bulín (z Bílova), 4. O Mgr. Marie
Rambousková (z Plzně).
Hubertova jízda, jejíţ hlavním organizátorem byl prof. českého jazyka p. Pavel Bulín
(téţ starosta obce Bílov na Kralovicku), se konala 28. září v Plasích se zahájením i cílem na
Velké louce. Téměř dvacet jezdců na koních a ponících absolvovalo 23 km dlouhou trať,
zakončenou několikasetmetrovým dostihem. Bude to snad nová tradice, kterou se bude
prezentovat veřejnosti zdejší střední škola i v dalších letech?
Gymnasium
Od 1. července je gymnasium příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Ten převzal
v rámci reformy veřejné správy zřizovatelské funkce vůči gymnasiu od Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy.
Koncem roku 2001 gymnasium navštěvovalo 324 studentů, kteří byly rozděleni do 12
tříd (údaj k 5. 12. 2001). Čtyřleté gymnasium má v kaţdém ročníku po jedné třídě,
v osmiletém je rovněţ kaţdý ročník po jedné třídě vyjma kvarty, kde jsou třídy dvě. Do
prvního ročníku a do primy bylo v roce 2001 přijato 59 studentů.
Třídnictví ve školním roce 2001 - 2002: prima Mgr. Marie Höfferová, sekunda Mgr.
Václava Votíková, tercie Mgr. Bohuslava Bohumila Karbanová, kvarta Mgr. Hana
Kovaříková, kvinta A Mgr. Eva Kebortová, kvinta B Ing. Karel Popel, sexta Mgr. Mária
Rálišová, septima Mgr. Zdenka Škopová, l. ročník PaedDr. Ivana Bicanová, 2. ročník Mgr.
Markéta Cejthamrová, 3. ročník Ing. Václav Rom, 4. ročník Mgr. Jaroslava Domabylová.
15
Vyučuje zde 23 učitelů kmenových a 8 externích, dále ve škole pracuje 7 dalších zaměstnanců
(uklízečky a technicko-hospodářští pracovníci). Finanční náklady školy ve školním roce 2000
– 2001 činily 8 340 tis. Kč.
V roce 2001 prospívalo 84 studentů s vyznamenáním, 221 pouze prospělo a 14
neprospělo. Maturitu skládalo 45 studentů 4. ročníku a septimy, z nich 13 prospělo
s vyznamenáním. Úspěšnost absolventů školy se obyčejně poměřuje počtem jejich přijetí na
vysoké školy. Z třiačtyřiceti přihlášek k vysokoškolskému studiu bylo roku 2001 úspěšně
vyřízeno 31, tedy 70%.
Vedle povinných vyučovacích předmětů se mohou studenti přihlásit do 13 nepovinných
předmětů, a to jazykových, přírodovědných, ekonomických, matematických či technických.
Nedílnou součástí činnosti školy jsou výcvikové kursy, exkurze, výlety, výstavy, koncerty,
filmová představení, besedy a přednášky, doplňující významně výchovně vzdělávací proces.
Takových akcí bylo za rok přes 40.
Aktivita gymnasia se projevuje zejména v různých školních, ale i v regionálních,
krajských či celorepublikových soutěţích, ať uţ jde o sportovní utkání, atletické soutěţe či
znalosti v různých vyučovaných předmětech – zeměpisný Eurorebus, olympiády z českého,
německého a anglického jazyka, matematiky, zeměpisu, soutěţe dějepisné, Archimediáda
(fyzika), Pythagoriáda (matematika) apod. Celkem za rok jich bylo přes 50. Největšími
úspěchy byly l. místo v celostátní literární soutěţi anglického jazyka Markéty Lorenzové ze
sexty, několik předních umístění v okresním kole matematické olympiády ve Vejprnicích,
umístění v krajském a v okresním kole zeměpisné olympiády a 4. místo v republikové soutěţi
Eurorebus, přenášené Českou televizí v pořadu Baťoh.
Na veřejnosti se gymnasium prezentuje několika významnými společenskými akcemi,
jako jsou je maturitní plesy konané v Horní Bříze 1. prosince 2001 (4. ročník) a 7. prosince
2001 (septima), den otevřených dveří (12. 1. 2001), pochod „Gympl na cestách“ (7. 4. 2001),
majáles organizovaný na Velké Louce 3. ročníkem a sextou (5. 5. 2001) a slavnostní
předávání maturitních vysvědčení v zámeckém sále (25. 6. 2001). Studenti se také účastní
dvakrát do roka tzv. „srdíčkového dne“, v němţ prodejem symbolických srdíček a kytiček emblémem sdruţení „Ţivot dětem“ - provádějí veřejnou sbírku na léčbu leukémie a
transplantaci kostní dřeně. Zjara ji prováděla kvinta 16. 5. 2001 a sbírka vynesla 50 000 Kč.
Na podzim proběhla akce pod patronací sexty a druhého ročníku 20. 11. 2001 a výtěţek činil
51 400 Kč.
Gympl na cestách, turistický pochod kolem Plas, pořádaný studenty gymnasia, se
uskutečnil letos 7. dubna jiţ po osmnácté. Letos se jej zúčastnilo přesně 312 lidí soutěţících,
kteří si mohli vybrat mezi třemi pěšími trasami – 10, 20 a 35 km a jednou cyklistickou – 40
km. Pochod zahrnuje několik soutěţních cen. Soutěţ tříd vyhráli tentokrát studenti kvinty B.
Ze ţivota našich spolků
Kromě zarybňování a výlovu svých revírů pořádala základní organizace Českého
svazu rybářů v červenci 2001 letní dětský tábor mladých rybářů u Odlezelského jezera a
v květnu místní soutěţ „Zlatá udice“, okresní kolo se konalo v Kaznějově na Vátice. Tradiční
výlov plaského rybníka spojený s rybím občerstvením měla organizace 14. října.
20. 4. 2001 pořádala základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Plasích
v restauraci Pod Nádraţím besedu o pěstování ovoce, zeleniny, květin a dalších rostlin. Jejich
další významnou akcí, která proběhla ve spolupráci s městským úřadem, je byla letní soutěţ o
nejhezčí květinovou úpravu domu a jeho okolí. Z 19 soutěţících vybrala hodnotící skupina ve
sloţení V. Cach, J. Matějček a J. Mařík sedm nejlepších v následujícím pořadí: Podlenovi –
Krátká ul., Lalákovi – Školní ul., p. Šoltýsová – ul. Výsluní, p. Belblová – Ţebnická ul.,
Vojáčkovi – ul. Pod Tratí, Matějčkovi – Školní ul. a Lavičkovi – Hutní ul.
16
Činnost místní organizace Českého svazu ţen byla i v tomto roce bohatá. S dětmi ze
školní druţiny a z mateřské školy uspořádala organizace oslavu Dne matek, pro členky zájezd
na divadelní představení do Prahy. Své členské schůze doplňuje většinou zajímavými
přednáškami. V květnu byl zvolen nový sedmičlenný výbor základní organizace. Předsedkyní
se stala paní Libuše Plachetková, hospodářkou paní Zdeňka Vorlíková a jednatelkou paní
Jitka Čechová.
Plaský kynologický klub dobře reprezentoval pan Jaroslav Pácl z Babiny, který se svým
svěřencem obsadil na oblastních závodech Západočeského kraje 3. místo v soutěţi základního
minima.
Letecko – modelářský klub Plasy si v tomto roce zakoupil za Rybnicí louku o
rozměrech 200 x 20 m a přeměnil si ji na modelářské letiště. Tohoto roku uspořádal na
koţlanském letišti první ročník letecko-modelářské soutěţe „Memoriál Luboše Širokého“
v kategoriích F1H, F1G a P30. Dalšími jiţ tradičně pořádanými soutěţemi byly soutěţe
zařazené do seriálu Českého poháru, a to v kategoriích F1A, F1B, F1C pořádané na letišti u
Koţlan „O pohár LMK Plasy“ a v kategorii F1E na svazích u Rané u Loun.
Tělovýchovná jednota Sokol je nejvýznamnější společenskou organizací našeho města,
která jej svou aktivitou vzorně reprezentuje. Fotbalový oddíl se svými šesti druţstvy dokázal,
ţe v Plasích má sport významné místo a ţe se zde hraje dobrý fotbal. Dětská přípravka do 10
let vybojovala 3. místo v okresní soutěţi, ţáci do 15 let skončili na 2. místě ve skupině B
okresní soutěţe, dorost obsadil 10. místo v krajské soutěţi, „B“ muţstvo dospělých uhájilo
12. místo v III. třídě, muţstvo „A“ získalo slušné 6. místo v I. B třídě. Staří páni hráli pouze
přátelská utkání.
Rovněţ volejbalový oddíl ţen se mohl pochlubit letos dobrými výsledky, jejich druţstvo
skončilo v okresním přeboru na druhém místě z osmi soutěţících. Kromě toho oddíl uspořádal
29. prosince jiţ 8. ročník předsilvestrovského turnaje příchozích ve volejbalu ţen v tělocvičně
gymnasia.
Ochotnický soubor AZUZU Plasy, který vznikl v předešlém roce, se na veřejnosti
prezentoval mimo Plasy. Kromě jiných akcí vystoupil 15. října s pantomimou na oslavách
820 let od první písemné zprávy v obci Trnová.
Zaloţení Fotoklubu Plasy. Novým plaským spolkem, zaloţeným počátkem dubna
tohoto roku, je Fotoklub Plasy. U jeho zrodu stála čtveřice fotografů amatérů, z nichţ
František Lorenz, Miloš Hezký a Václav Cach vytvořili 19. dubna přípravný výbor, jehoţ
úkolem bylo vypracovat stanovy a dát je registrovat na Ministerstvu vnitra. Od zaloţení, kdy
měl klub čtyři členy, se do konce roku početně rozrostl na deset členů. Předsedou je František
Lorenz z Plas. Nový spolek se veřejnosti představil výstavou „Fotografická vyznání Plasům“,
zahájenou před poutí 9. srpna. Výstava, která trvala do 26. srpna, měla velký úspěch.
Události v připojených obcích:
V Babině byla v listopadu vyasfaltována komunikace k domu pana Juhy v hodnotě 343
tis. Kč. Město dalo provést na obecním domě za 60 tis. Kč. opravu okapů a oken. Místní
mládeţ si v domě zařídila jednu místnost jako posilovnu. Zajímavou kulturně společenskou
akcí byla předvánoční výstavka 15. a 16. prosince v místní knihovně v obecním domě.
Organizátoři zde představili ukázky ručních prací paličkování, patchwork a barvení šátků, jak
se dělají ve zdejší osadě. Dále nainstalovali historické, ale i současné fotografie Babiny.
17
Společně s moţností prohlídky hasičské kroniky, kterou po léta psal letos zesnulý Jaromír
Braun a v níţ popisoval i ţivot ve vsi, vyzněla výstavka velice příznivě. Kladnou odezvu měla
i výzva o k zapůjčení starých fotografií.
V Lomničce se po dlouhé době opět staví nové rodinné domky. Zájem o bydlení
v malebném prostředí této vesnice obklopené lesy projevily dvě rodiny, a tak tento rok zde
vznikají dvě nová obydlí.
V Nebřezinech v dubnu byla otevřena nová prodejna koloniálu v č.p. 35.
V Horním Hradišti usilují občané o rozšíření místního hřiště. Zásluhou zdejších hasičů
byla opravena fasáda místního hostince.
V Ţebnici si občané upravili v červnu volejbalové hřiště. Původní hrací plocha byla
odbagrována, a podloţí nově vyštětováno podloţí a na zpevněné těleso byla navrstvena
antuka. Přímo v centru vesnice mají Ţebničtí pěkný a kvalitní prostor k sportovnímu vyţití.
Ţebnice nemá dostatek pitné vody, proto město vyčlenilo 100 tis. Kč na hledání jejího zdroje.
Ve dnech 6. – 8. listopadu se prováděl nad vsí směrem na Plasy vrt do hloubky 74 m, v 41 m
byla nalezena voda, ale slabé vydatnosti, proto byl vrt zase zahrnut.
Sbor pro občanské záleţitosti:
Letos se narodili: Tomáš Josífek (5.1.), Drahotínská 474; Mathias Halilov (15.1.),
Ţebnická 329; Miroslav Hospr (17.1.), K Panholci 365; Lucie Rauchová (23.2), Hutní 496;
Barbora Antošová (2.4.), Lomnička 33; Natálie Nekolová (7.5.), Ţebnice 53; Daniel Ţiţka
(24.5.), Drahotínská 361; Martin Pašek a Jiří Pašek (12.6.), Ke Kolu 547; Martin Čechura
(17.8.), Babinská 450; Věra Hanáková (27.8.), Bohumila Slámy 23; Jakub Kolář (28.8.),
Horní Hradiště 51; Eliška Zrzavá (29.8.), Potoční 470; Pavel Janovský (5.9.), Horní Hradiště
18; Barbora Bradová (20.10.), Vinice 343; Adéla Netrhová (22.10.), Horní Hradiště 37;
Nikolas Monastyrskij (5.12.), Horní Hradiště 24; Vendula Berčková (27.12.), Manětínská
297; Aleš Tauchen (15.12.), Ţebnice 35. Celkem se za rok ve městě narodilo 19 dětí.
Vítání občánků se konalo dvakrát, a to: 17. března, kdy bylo přivítáno sedm nově
narozených spoluobčanů, a 27. října, kdy naše město vítalo dalších deset letos narozených
dětí.
Svatby: Celkem se v Plasích v průběhu roku konalo 8 svateb. Na radnici č.p. 285
uzavřeli manţelství: Vladimír Rejč a Radka Koutníková, Karel Kacr a Eva Tomanová.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie měli sňatek s církevními obřady: MVDr. Ladislav Urban
a Monika Vavřínková, Ladislav Váňa a Dagmar Zemanová. V posledních letech se stávají
oblíbeným místem k civilním svatebním obřadům honosné barokní prostory konventních
kaplí, v tomto roce v kapli sv. Benedikta byli oddáni Václav Berček a Jana Eretová, Stanislav
Zeman a Petra Feilová, Ing. Tomáš Hrabík a Květa Jakešová. V Babině č.p. 37 měli svatební
obřad novomanţelé Vlastimil Plass a Blanka Baumruková. Mimo Plasy uzavřeli sňatek
v Kralovicích Lenka Háţová z Plas s Václavem Sebránkem, v Manětíně Jaroslava Hlavatá
z Plas s Pavlem Kaasem, Martin Pašek z Plas s Miluší Tupou, Zdeněk Sadílek z Plas
s Markétou Formanovou, Zbyněk Topinka z Plas s Ivetou Pajerovou, v Teplicích Jiří Novák
z Plas s Janou Kučerovou, v Plzni Alena Kynclová z Plas s Radkem Chaloupkem, Petr
Korbelík z Plas s Alenou Jílkovou, Jaromír Bouda z Plas s Martinou Dariusovou.
Zlatou svatbu – 50 let společného ţivota - oslavili 8. září na plaské radnici Marta a
Zdeněk Šterclovi z Plas. 15. září slavili v rodinném kruhu zlatou svatbu manţelé Jaroslava a
Ladislav Koudelovi z Horního Hradiště č.p. 64. Zlatou svatbu oslavili také v rodině 21.
prosince manţelé Anna a Jaroslav Urbanovi ze Ţebnice č.p. 30.
18
Letos zemřeli: Antonín Rauch (71), Hutní 68; Vilemína Šedivá (86), Babina 69; Václav
Braun (76), Vinice 347; Zdeňka Rejčová (68), Potoční 490; Milada Motlová (81), K Cihelně
422; Jaromír Braun (74), Babina 7; Josef Pavelka (73), Lomnička 2; Anna Blechová (82),
Potoční 546; Václav Novák (63), Plzeňská 82; Jiřina Černá (58), Nebřeziny 62; Marie
Slachová (87), Horní Hradiště 11; František Pospíšil (53), Drahotínská 353; Jiří Sachr (55),
Lomnička 11; Jaroslav Ryšica (74), Lipová 410; Růţena Vrbová (90), Zahradní 48; Jaroslav
Oliverius (87), Nebřeziny 28; Růţena Plosová (96), Babinská 118; Jaroslav Zdeněk (61),
Potoční 546; František Cízl (84), Školní 179; Miloslava Mourková (64), Plzeňská 294;
Miloslav Strnad (75), Drahotínská 353; Václav Slach (63), Lesní 266; Marie Šimonová (81),
Potoční 470; Miloslava Herotová (78), Ţebnická 7; Květoslava Slachová (57), Horní Hradiště
11; Stanislav Kolář (76), Potoční 546; Eva Eschnerová (61), Bohumila Slámy 28; Cecilie
Kurucová (79), Nebřeziny 23; Marie Götzová (91), Nebřeziny 68; Zdislav Procházka (82),
Manětínská 136; Zdeňka Kováříková (78), Potoční 546; Libuše Flégrová (83), Babinská 97;
Libuše Černá (64), Babina 72; Karel Šašek (89), Drahotínská 192. Celkem zemřelo 35 našich
spoluobčanů.
25. prosince zemřel ve věku 89 let učitel Karel Šašek z Plas. Od roku 1931 učil na
školách v okolí, a to v Ţebnici, Korytech, Krašovicích, Kaznějově a po válce jiţ natrvalo
v Plasích, kde dlouhá léta vykonával funkci zástupce ředitele jedenáctileté střední školy,
střední všeobecně vzdělávací školy a gymnasia. I jako důchodce chodil vypomáhat řadu let na
gymnasium a naposled aţ do roku 1995 do ZŠ Kralovice. Od roku 1990 chodil provádět ještě
do konventu, zejména německy mluvící návštěvníky, a to aţ do konce léta tohoto roku.
Přistěhovali se v tomto roce: Zdeněk Paul (z Prahy do Nebřezin), Jana Denglerová (z
Jirkova do Babiny), Martin Svoboda (z Plzně do Plas), Vladimír Soukup (z Mladotic do
Ţebnice), Josef Homolka (z Kaznějova do Plas), Vladimír Václavík (z Kralovic do Ţebnice),
Petr Kaplan (z Horšovského Týna do Plas), Lidmila Sadílková (z Karviné do Plas), Jiří
Novotný (z Erpuţic do Nebřezin), Jiří Mikuta (z Plané do Plas), Roman Uhlář, Monika
Uhlářová a Nikola Uhlářová (všichni z Kaznějova do Plas), Helena Frýdlová (z Kralovic do
Plas), Ladislav Pondělík (z Plzně do Plas), Jan Hlavač (z Karlových Var do Plas), Jaroslav
Hanzlíček a Miluše Hanzlíčková (oba z Plzně do Babiny), Václav Hanák (z Plzně do Plas),
Lenka Lušková (z Dolních Domaslavic do Plas), Martin Pikeš (z Řenčů do Lomničky), Marie
Filipová (z Rokycan do Lomničky), Soňa Svátková a Nikol Svátková (obě z Prahy do
Babiny), Marie Eretová (z Prahy do Nebřezin), Michaela Holá (z Kaznějova do Plas),
František Němeček (z Plzně do Plas), Jaroslav Dobiáš, Marcela Dobiášová, Jaroslav Dobiáš
ml. a Marcela Dobiášová ml. (všichni z Mochtína do Babiny), Julie Pondělíková (z Plzně do
Plas), Václav Sigmund, Naděţda Sigmundová, Kristýna Sigmundová a Michaela Sigmundová
(všichni ze Ţichovic do Lomničky), Ivana Šeflová (ze Sedlce do Plas), Marta Hirschová,
Marta Hirschová ml. a Erich Hirsch (všichni z Dolní Bělé do Lomničky), Václav Pícl, Iveta
Píclová, Václav Pícl ml., Pavel Pícl a Michaela Píclová (všichni z Plzně do Babiny), Ing. Eva
Brtková a Eva Brtková ml. (obě z Rakovníka do Plas). Celkem se za rok 2001 přistěhovalo do
všech částí našeho města 47 občanů.
Odstěhovali se: Josef Tupý (z Plas do Kralovic), Václav Jánský, Soňa Jánská, Jan
Jánský, Lukáš Jánský (všichni z Plas do Ţihle), Petra Červenková a Jiří Červenka (oba z Plas
do Plzně), Daniel Braun (z Plas do Horní Břízy), Josef Sadílek (z Plas do Horní Břízy),
Kateřina Höferová (z Plas do Plzně), Pavel Macháček (z Plas do Malesic), Přemysl Kříţ (z
Plas do Mostu), Aneţka Fenclová (z Plas do Kralovic), Pavel Braun (z Plas do Chotěšova),
Lenka Sebránková (z Plas do Kralovic), Rudolf Vrba (z Plas do Liblína), Šárka Nováková (z
Plas do Plzně), Jaromíra Vrbová (z Plas do Bohů), František Niklas (z Plas do Nejdku),
Štěpánka Gaţáková, Kristýna Gaţáková, Štěpánka Csukásová (všechny tři z Plas do
Kralovic), Jiří Mikuta (z Plas do Plané), Martin Pašek (z Plas do Manětína), Jiří Šašek (z Plas
do Zruče-Sence), Ivana Svobodová (z Plas do Plzně), Naďa Eretová (z Nebřezin do Prahy),
19
Josef Kohout a Margita Kohoutová (oba z Lomničky do Stříbra), Marie Höferová (z Plas do
Starého Plzence), Stanislava Krislová a Anna Krislová (obě z Plas do Rokycan), Zbyněk
Topinka (z Plas do Plzně), Jiří Polák a Eva Poláková (oba z Babiny do Mladotic), Alena
Chaloupková (z Plas do Plzně), Václav Týzl (z Plas do Kralovic), Petra Šaldová (z Plas do
Kaznějova), Jana Šimánková a Karolína Šimánková (obě z Babiny do Mostu), Milan Tvarek
(z Plas do Prahy), Alena Červená (z Plas do Plzně), Petr Matějček (z Plas do Třemošné),
Helena Bendová (z Babiny do Hromnice), Gabriela Vopalecká (z Plas do Obory), Marie
Piškulová (z Babiny do Liblína), Lucie Karlová (z Plas do Horní Břízy), Jiří Riegel (z
Lomničky do Plzně) a Jiří Kolena (z Babiny do Plzně). Během roku 2001 se ze všech částí
města Plas odstěhovalo celkem 49 občanů.
20

Podobné dokumenty

Kronika 2006 - Město Plasy

Kronika 2006 - Město Plasy kdy v Ţebnici slavili masopust, začal v podvečerních hodinách silně padat sníh a do druhého dne do rána napadalo téměř 20 cm sněhu. Další dny bylo většinou zataţeno s občasnými sněhovými přeháňkami...

Více

Zpravodaj č. 1

Zpravodaj č. 1 Podpora výstavby RD, budování nástaveb na bytovkách (maloplošné byty), výstavby nájemních domů do vlastnictví občanů (pod školou), oprava obecního domu v Lomničce, v Horním Hradišti (sál, WC) gener...

Více

Život Plas.def

Život Plas.def Kanalizační síť na splaškovou vodu s čističkou odpadních vod začaly Plasy budovat až v druhé polovině 80. let posledního století. V jihovýchodním cípu Opatovské louky byla postavena čistička a pře...

Více