Odpověď 3_2015 - Proskovice

Komentáře

Transkript

Odpověď 3_2015 - Proskovice
Statutární m sto Ostrava
Ú ad m stského obvodu Proskovice
tajemník
Vaše zna ka:
ze dne:
íslo jednací:
Spis. zna ka:
11. 3. 2015, 23. 3. 2015
PROS/93,108/2015/taj.
S-PROS/108/2015/taj.
Vy izuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bc. Miloslava Vidli ková
599 424 301
599 424 303
[email protected]
Po et stran:
Datum:
1
24. 3. 2015
Paní
Xxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpov na žádost o poskytnutí informací dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu
k informacím, v platném zn ní
Na základ Vaší dopln né žádosti o poskytnutí informací Vám sd luji následující:
1. Po et žadatel , kte í byli uvedeni v p ehledu žadatel p i p id lování bytu 2+KK na konci
lo ského roku (usnesení . 1322/94): pro 94. sch zi rady, konanou dne 6. 10. 2014 starostka
p edložila k projednávanému materiálu 8 žadatel .
2. Vyjád ení, jestli byla žadatelka Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v p ehledu žadatel uvedena: paní
Xxxxxxxxxxxxxxx byla uvedena v p ehledu žadatel o obecní byt.
3. Po et žadatel , kte í byli písemn osloveni v souvislosti s uvoln ním bytu: žádný z žadatel
nebyl písemn osloven.
4. Procesní postup, jak se byty v majetku m stského obvodu p id luji, a pokud, tak kdy se
up ednost uje žádost o vým nu bytu p ed žádostí o p id lení bytu: Rada MOb Proskovice
v samostatné p sobnosti rozhoduje o p id lení uvoln ného bytu na základ :
a) data podání žádosti žadatele o obecní byt,
b) posouzení naléhavosti požadavku o nájem bytu a sociálních pom r žadatele o obecní byt,
5. D vodová zpráva daného materiálu p edkládaného RMOb: k p edkládanému materiálu pro 94.
sch zi rady starostka ústní formou zd vodnila navrhovaný výb r žadatele o obecní byt.
S pozdravem
Bc. Miloslava Vidli ková v. r.
tajemnice
Sv tlovská 2/82, 724 00 Ostrava
www.ostrava-proskovice.cz
I : 00845 451 DI : CZ 00845 451
íslo ú tu: 1649325349/0800

Podobné dokumenty