Asfaltové ‰indele Isola Asfaltové ‰indele Isola

Transkript

Asfaltové ‰indele Isola Asfaltové ‰indele Isola
Asfaltové ‰indele Isola
Tvar Skifer
Revoluãní
asfaltov˘ ‰indel
Suché a zdravé domy
Revoluãní as
Isola Skifer – perfektní
fie‰ení!
Firma Isola se sv˘mi asfaltov˘mi
‰indeli tvaru Skifer pfiedstavuje
novou, revoluãní kapitolu ve
stfie‰ních krytinách z asfaltov˘ch
‰indelÛ.
Pomocí tvaru Skifer se firmû
Isola podafiilo vytvofiit most mezi
tradiãními asfaltov˘mi ‰indeli
a stejnû tak tradiãní bfiidlicí se
zaoblen˘m fiezem.
Tvar
Lepicí pole
Tvar chlopní asfaltov˘ch ‰indelÛ
Isola Skifer pfiedstavuje ‰ablonu
s obl˘m fiezem vlevo.
Krytina z asfaltov˘ch ‰indelÛ
tvaru Skifer s pfiedem dan˘m
stoupáním skladby 14° (25 %),
je odolná proti v‰em druhÛm
poãasí, de‰ti a siln˘m
vûtrÛm. To je moÏné
zejména proto, Ïe
také tento tvar
asfaltov˘ch ‰indelÛ se
vyrábí s velkoplo‰n˘mi
lepicími poli, pro
pfiilepení chlopní,
citliv˘mi na tlak
a teplo a s tûsnicími
pásy v místû pfiekrytí.
·indel
Nechte se pfiesvûdãit
V˘hody
Tradiãní tvary asfaltov˘ch ‰indelÛ
nejsou opticky a ani technicky
vhodné pro pokládku pod úhlem
jako klasická bfiidlice.
Tvar Skifer má v‰echny vynikající
vlastnosti stfie‰ních ‰indelÛ Isola
zhotoven˘ch z asfaltu a zároveÀ
dává krytinû z asfaltov˘ch
‰indelÛ zcela nov˘ vzhled.
Tato zvlá‰tní stfie‰ní architektura
otevírá stavebníkÛm,
projektantÛm, architektÛm
a pokr˘vaãÛm novou dimenzi.
Díky tomuto novému, pro
stfiechy z asfaltov˘ch ‰indelÛ
dosud nezvyklému vzhledu se
v˘znamnû zvy‰uje hodnota jimi
zastfie‰en˘ch domÛ.
Zahajovací prvek
Obraz krytiny
Jedná se napodobeninu klasické
lámané bfiidlice se stoupáním
skladby pod úhlem 14° (25 %),
se speciální zahajovacím prvkem
na obou stranách kaÏdé fiady.
V˘‰kové pfiekrytí
a stoupání skladby
Asfaltové ‰indele tvaru Skifer,
stejnû jako v‰echny tvary
asfaltov˘ch ‰indelÛ firmy Isola,
jsou vyrábûny pro druh krytiny
s pfiedem dan˘m v˘‰kov˘m
pfiekrytím.
Pfiedem dané v˘‰kové pfiekrytí
asfaltov˘ch ‰indelÛ tvaru Skifer
je u stfie‰ních sklonÛ 15° aÏ
85° konstantnû 47 mm, v˘‰ka
skladby je konstantnû 143 mm.
Detailní pohled na za‰piãatûní
spodní fiady
Velikost tûchto lepicích polí ãiní
v pomûru k celkové plo‰e skoro
50 %. Zhruba polovina celkové
plochy tedy sestává z lepicích
polí, které zaji‰Èují odolnost
stfie‰ní krytiny ze ‰indelÛ tvaru
Skifer proti de‰ti.
faltové ‰indele
PouÏití
Asfaltové ‰indele tvaru Skifer
jsou stejnû tak vhodné pro
novostavbu, jako pro
rekonstrukci stfiechy.
S tímto nov˘m tvarem
asfaltov˘ch ‰indelÛ jsou – na
základû jejich moÏností
a designu – myslitelné a moÏné
zcela nové oblasti aplikace
v památkovû chránûn˘ch
oblastech.
Revoluce roku 2002
v oblasti stfiech!
Tyto dva fakty revoluãního
charakteru – tvar ‰indele
a stoupání skládané krytiny –
poskytují stfie‰ním krytinám
z asfaltov˘ch ‰indelÛ tvaru Skifer
nov˘, v této oblasti dosud
neznám˘ vzhled, kter˘ se
Ïádn˘m zpÛsobem nepodobá
obrazu stfiechy pokryté
asfaltov˘mi ‰indeli.
Také provedení detailÛ, jako je
první fiada, zahájení a ukonãení
fiady u kraje stfiechy, je opticky
i technicky pfiesvûdãivé.
PouÏitím asfaltov˘ch ‰indelÛ
tvaru Skifer se otevírají zcela
nové a vyslovenû lákavé
perspektivy.
Isola Skifer – nov˘ tvar
asfaltov˘ch ‰indelÛ, kter˘ vás
pfiesvûdãí!
Provedení úÏlabí
Nové moÏnosti
s tvarem Skifer!
- Vzhled klasické
bfiidlice
- Stoupání
jednotliv˘ch fiad
- Pokrytá plocha
7,4 ‰indele/m2
- Plo‰ná hmotnost
cca 16 kg/m2
- Vysoká odolnost
proti de‰ti, boufice
a siln˘m vûtrÛm
díky velké plo‰e
lepicích polí
Isola - úpln˘ sortiment
asfaltov˘ch ‰indelÛ
Asfaltové ‰indele Isola –
snadné fie‰ení pro ‰patné
poãasí
Slunce, vítr, dé‰È, sníh: V drsném
podnebí Skandinávie musí
stfiechy dennû znovu osvûdãovat
svoje schopnosti a poskytují
proto nejlep‰í pfiíklad kvality
a dlouhé Ïivotnosti.
S asfaltov˘mi ‰indeli Isola
„vsázíte na jistotu“. Asfaltové
‰indele Isola pfiedstavují flexibilní
zastfie‰ovací systém, kter˘
vyhovuje v‰em poÏadavkÛm na
snadnou instalaci, odolnost
a estetické ztvárnûní.
Díky více neÏ 50 letÛm
zku‰eností s v˘vojem a v˘robou
asfaltov˘ch ‰indelÛ je Isola
osvûdãen˘m a uznávan˘m
partnerem pokr˘vaãÛ
a stavebníkÛ po celém svûtû.
DodrÏujte prosím pfiíslu‰n˘
návod na kladení ‰indele Skifer!
Dal‰í informace v˘hradnû u va‰eho
prodejce pokr˘vaãsk˘ch materiálÛ
nebo na Internetu na adrese:
www.isola.com
Suché a zdravé domy

Podobné dokumenty

Bulletin Vedag 2005 02

Bulletin Vedag 2005 02 zelené stfiechy zpomalují odtok de‰Èové vody a sniÏují riziko záplav. Kromû Ïivotního prostfiedí chrání zelené stfiechy také stfie‰ní kontrukci. Zlep‰uje se vnitfiní teplota budovy. Skladba zelené stfiec...

Více

Asfaltové ‰indele Isola

Asfaltové ‰indele Isola Asfaltové ‰indele firmy Isola je moÏno pokládat pfii teplotách vy‰‰ích neÏ +5 °C. Pfii teplotách pod +5 °C doporuãujeme lepicí pole aktivovat hork˘m vzduchem. Pfii dodrÏení v˘‰e uveden˘ch podmínek lze...

Více

Isola Powertekk

Isola Powertekk Návod na pokládku

Více

Isola Bio-Ren

Isola Bio-Ren Isola Bio-Ren: Vhodn˘ pro Ïivotní p vhodnûj‰í pro stfiechy Úãinnû niãí mechy, li‰ejníky a zelené povlaky Vlivem klimatick˘ch zmûn v severní a stfiední Evropû v minul˘ch letech, do‰lo k velkému nár...

Více

Katalóg Isola Powertekk

Katalóg Isola Powertekk dlouhodobé zatíÏení snûhem aÏ 2 t / m2. Krytina Powertekk je absolutnû bezpeãná a odolná proti v‰em vlivÛm poãasí, siln˘m vûtrÛm, de‰ti, boufikám a snûhu. Ta‰ky Powertekk Nordic a Powertekk CC vãetn...

Více

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB

Produktový list AutoTURN InSite 538 kB o v‰echny standardní a speciální knihovny vozidel.

Více

Katalog Automobilových olejů

Katalog Automobilových olejů vysokoteplotní mazání pfievodÛ a loÏisek, pfiedev‰ím ve velk˘ch válcovacích stolicích a kalandrech v ‰irokém rozsahu teplot (od -30 do 150 °C, krátkodobû 220 °C), s minimální tvorbou kalÛ a úsad. Pro...

Více

Group Ecomodula

Group Ecomodula vsázíte na jistou budoucnost. Vystavěli jsme již více než 100-ku těchto domů a můžete je vidět po celé ČR.

Více

2005 stavební infozpravodaj

2005 stavební infozpravodaj ná vodivost, atd., atd. Pfiitom kaÏdá stfiecha je jiná, aÈ z pohledu skladby stfiechy a typu stfie‰ní krytiny, tak z pohledu tvaru a umístûní stavby. Co na jedné stfie‰e není problém, na druhé b˘vá pfiíã...

Více