1 Hierarchie menu je: • Files - Soubory • Open Macros

Transkript

1 Hierarchie menu je: • Files - Soubory • Open Macros
1
Menu
Hierarchie menu je:
• Files - Soubory
• Open Macros - otev e defini ní soubor maker... zm ní MAKRO klávesy ihned
• Save Macros - ulo í aktuální makrodefinice do ur eného souboru
• Show Config - otev e OS souborový prùzkumník ve slo ce obsahující opera ní soubory
FLDigi
• Log File - zapisuje v echny p ijaté a vyslané texty do souboru "fldigi.log" který bude
v adresá i $HOME/.FLDIGI
• Audio
• Rx Capture - dovolí zachytávat p icházející zvuk do wav souboru
• Tx Generate - dovolí zachytávat vygenerovaný tx zvuk do wav souboru
• Playback - p ehraje d íve zachycený nebo vygenerovaný wav soubor
• Exit - ukon í program a uzav e rùzná rozhraní správným zpùsobem.
•
Op mode - aktuální pracovní mód zobrazí jako zvýrazn nou polo ku menu.
• CW – konfigurovatelné ze zálo ky CW konfigurace
• DominoEX
• dominoex - 4
• dominoex - 5
• dominoex - 8
• dominoex - 11 - default volací mód pro dominoEX
• dominoex - 16
• dominoex - 22
• Feld
• Feld-Hell
• Slow-Hell
• Feld-Hell X5
• Feld-Hell X9
• FSK-Hell (n kterými programy také nazývaný FM-Hell)
• FSK-Hell105
• Hell-80
• MFSK
• mfsk 4 (4 tóny)
• mfsk 8
• mfsk 11
• mfsk 16
• mfsk 22
• mfsk 31
• mfsk 32
• mfsk 64
• MT 63
• MT63 - 500 - interleave & roz ení znakové sady v konfigura ní zálo ce
• MT63 - 1000 "
• MT63 - 2000 "
• PSK
• psk 31 - klí ování fázovým posuvem - 31.62 5 Baud
• qpsk 31 - ty stavové klí ování fázovým posunem - 31.2 5 Baud
• psk 63 - klí ování fázovým posuvem - 63.2 5 Baud
• qpsk 63 - ty stavové klí ování fázovým posunem - 63.25 jBaud
• psk 125 - klí ování fázovým posuvem - 126.5 Baud
• qpsk 125 - ty stavové klí ování fázovým posunem - 126.5 Baud
• psk 250 - klí ování fázovým posuvem - 253 Baud
• qpsk 250 - klí ování fázovým posuvem - 253 Baud
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Olivia - tóny & ka pásma nastavitelná v konfigura ní zálo ce
RTTY - rychlosti/zdvih/BAUDOT/ASCII/stopbit - v echno konfigurovatelné na zálo ce
RTTY config
Throb
• Throb1
• Throb2
• Throb4
• ThrobX 1
• ThrobX 2
• ThrobX 4
NBEMS módy
• DominoEX 11
• DominoEX 22
• MFSK 16
• MFSK 32
• BPSK 125
• BPSK 250
WWV – modem pouze pro speciální p íjem, pou ívaný pro kalibraci zvukové karty
Freq Anal - pou ité pro detekci nosné a m ení kmito tu
Configure
• Default
• Color - fonts - výb r barev a font pro rùzné hlavní interak ní ovládací prvky
• Operator - otev e konfigura ní zálo ku operátora
• Waterfall - otev e konfigura ní zálo ku vodopádu
• Video - otev e zálo ku video ID, video TEXT, CW identifier
• Rig Ctrl - otev e konfigura ní zálo ku vysílacího za ízení
• QRZ - otev e konfiguraci QRZ p ístupu
• Sound Card - otev e konfiguraci zvukové karty
• Misc – konfigurace ostatních funkcí (definice sweet spot)
• Modems – otev e konfiguraci aktuálního nebo naposled pou itého modemu
• Save Config - zapí e aktuální konfiguraci do souboru ~/.fldigi/fldigi_def.xml
View - zobrazení
• Digiscope – otev e konfigurovatelný spektrální displej
• MFSK Image - otvírá MFSK obrázek (jestli byl p ijatý)
• PSK Browser - otev e psk viewer dialog k zobrazení a 30 sou asn dekódovaných psk signál
• Rig - polo ka v menu dostupná pro hamlib nebo rigCAT i/o. Otvírá dialog pro nastavení
ovládacích parametr TRXu.
Help
• Prùvodce za áte níka
• Online dokumentace - otev e standardní prohlí
na online Help-site
• Home page - otev e standardní prohlí
na webové stránce www.w1hkj.com
• Command line options - zobrazí seznam v ech p epína na p íkazové ádce, které jsou
ivateli fldigi k dispozici
• Audio device info - zobrazí informaci o v ech zvukových za ízeních detekovaných na PC
systému
• Build info - zobrazí v echny dùle ité informace týkající se kompilace a spojení aplikace
• Event log - otvírá textový displej, který zaznamená rùzné související události do vybrané
hloubky. To je u ite né okno pro oznámení problémù s programem vývojá ùm.
• About – o programu
Tune - aktivuje PTT a spustí tón na aktuálním kmito tu vodopádového kurzoru. Úrove tónu bude v
maximální úrovni signálu pro modem. Nastavte vá vysíla podle toho. Close dialogové okno Tune
po lad ní uzav e.
íli asto vidíte na digitálních sub-pásmech p ebuzené signály, vícenásobná zvuková postranní pásma na PSK,
spletry z p ebuzených MFSK a RTTY. Není absolutn ádný dùvod, aby transceiver buzený fldigi vykazoval
tento typ provozu. Mù ete nastavit vá po íta / transceiver na dobrý solidní výkon bez nadm rného p ebuzení.
3
Tune mode poskytuje nep etr itý jednotónový zvukový signál na p esném kmito tu, na který je nastavený
vodopádový kurzor. pi kový rozkmit tohoto signálu je pi kový rozkmit ka dého signálu vygenerovaného
fldigi. ádný nebude p evy ovat tuto hodnotu, dokonce ani simultánní vícetónové módy jako je Throb. Ka dý
moderní SSB vysíla pou ívá n jaké automatické ízení úrovn (ALC) pro ochranu p ed p ebuzením p i SSB.
Malé p ebuzení na hovorovém kanálu mù e být tolerované. To je skute
to, co analogový RF kompresor d lá,
ebudí a potom následn odfiltruje. Toto ale absolutn nemù ete tolerovat u digitálních mód . Zde je
zpùsob jak nastavit vá transceiver pro istý signál. Já doporu uji za ít s um lou zát í, ale "mimo as" m ete
na pásmu pracovat práv tak dob e, kdy um lou zát nemáte.
• Nastavte va i PCM úrove asi na 80%
• Nastavte ovlada Transmit Level na minimální výstupní úrove .
• Spus te "Tune" mód v fldigi ... CAT nebo PTT máte nastavený ...OK?
• Ujist te se, e Speech kompresor va eho vysíla e je vypnutý
• Pomalu zvy ujte výstup audiomixeru, a ALC va eho transceiveru za ne fungovat (blikat nebo m idlo
uká e výchylku).
• Sni te výstupní úrove audiosm ova e dokud ALC nezanikne.
• Nyní vysíláte s maximálním výstupním výkonem bez zkreslení.
• Mù ete pou ít jakoukoliv ni í úrove a budete mít jistotu, e vá výstupní signál bude istý .
•
l byste v dy pou ívat minimální výkon nezbytný k udr ení dobré komunikace, pamatujte si, e
ikdy máte istý 100W Psk signál, bude mezi QRP signály tak silný, e to p emù e AGC na mnoha
ijíma ích, které pracují s jinými digitálními stanicemi uvnit stejné SSB ky pásma kde jste vy.
Poprvé to uznáte, a budete pracovat se slabou PSK DX stanici a n kdo vybuchne vedle vás a stáhne
vám AGC.
l byste zkusit nastavení na rùzných zvukových kmito tech. Transceivery, které d lají SSB s krystalovými
filtry nebo mechanickými filtry, budou mít zna né mno ství zvln ní p es propustné pásmo filtru. To se uká e
jako prom nná velikost ALC, která je závislá na zvukovém kmito tu. Jakmile jste seznámený s tímto procesem,
mù ete velmi rychle zopakovat "Tune" a nastavit výkon pro kmito et na který je vodopád nastavený.
ijímací audio úrove by m la být p izpùsobena tak, e indikátor p etí ení vlevo od tla ítka AFC nesvítí rud .
i pozorování p ijatých signál na osciloskopickém displeji, by nem ly p esahovat rozkmit 3/4 z plné vý ky
displeje.

Podobné dokumenty

Předzesilovač phono/mikrofon BT 26 Objednací číslo

Předzesilovač phono/mikrofon BT 26 Objednací číslo CINCH (není sou ástí dodávky). Máte možnost p ipojení jednoho stereo mikrofonu nebo dvou mono mikrofon . Zdí ky jsou vhodné pro mikrofony s mono nebo stereo konektorem 6,3 mm. Pro konektor 3,5 mm j...

Více

Kmitočtový analyzátor

Kmitočtový analyzátor Fldigi m e být pou itý pro p esné zm ení kmito tu vzdáleného signálu, který je vysílán trvalou nosnou.

Více

Poznámky k vydání

Poznámky k vydání Během vývojového cyklu můžete sledovat rozhovory s vývojáři klíčových vlastností, kteří tak poskytují pohled do jejich zákulisí: http://www.fedoraproject.org/wiki/Interviews Následují hlavní vlastn...

Více

Pro čtenáře tvoříme tituly, pro vaše podnikání příležitosti

Pro čtenáře tvoříme tituly, pro vaše podnikání příležitosti Při prvním pohledu na  kuchyň vás možná napadne, že jí chybějí horní skříňky. To je ovšem majitelův záměr, který vychází z jeho praxe: „Co se rok nepoužije, pryč s tím, protože už se to nepoužije n...

Více

Scopemetry Fluke řady 120B

Scopemetry Fluke řady 120B • Multimetr se samostatným vstupem s rozlišením 5 000 pro odpor,napětí,kapacitu, spojitost, test diody • Šířka pásma osciloskopu 40 MHz nebo 20 MHz • Technologie Connect  and  View™ umožňující s...

Více

Domácí telefony DT 93 - Tesla Stropkov

Domácí telefony DT 93 - Tesla Stropkov Domácí telefony 4 FP 110 51, 52, 53, 54, 55, 73, 74 jsou provedeny ve tvaru DT93, ale funkčně odpovídají domácím telefonům typu DT 85 a řadí se do systému DDZ 85. • Domácí telefon 4 FP 110 51 nahra...

Více

Digiscope displej

Digiscope displej Fldigi poskytuje n kolik r zných zobrazení dekódovaného signálu - ve vodopádu, textem a na scope displeji. Scope displej je odd lené a p emístitelné dialogové okno, umo ující zm nu velikosti, které...

Více

Video - CWID

Video - CWID jistí, e to nebude zasahovat do „dal ího amatéra“.

Více

USB Interface III

USB Interface III odešle operačnímu systému. Minimize: Kliknutí bude minimalizovat Router do systémové lišty u spodního pravého rohu okna Windows. TIP: Okno Routeru můžete obnovit dvojitým kliknutím na ikonu Routeru...

Více

ČERVEN

ČERVEN • Snadná instalace

Více