Digiscope displej

Transkript

Digiscope displej
1
Digiscope displej
Fldigi poskytuje n kolik r zných zobrazení dekódovaného signálu - ve vodopádu, textem a na scope displeji.
Scope displej je odd lené a p emístitelné dialogové okno, umo ující zm nu velikosti, které je otev ené z menu
View/Digiscope. Jestli jste pou ívali p edchozí verzi fldigi, nyní uvidíte, e digiscope byl sou ástí hlavního
displeje p iléhajícího k vodopádu. Stále m ete mít digiscope zobrazený tímto zp sobem pou itím p epína e
v p íkazové ádce --Twoscopes. Twoscopes vám dovolí mít otev ené dva signálové osciloskopy sou asn . Pro
ty módy, ve kterých m e být k dispozici víc ne jeden typ scope zobrazení, m ete mít r zné pohledy na
nezávislé digiscopes.
Psk mód
Digiscope displej je zcela vpravo ve vodopádu a zobrazuje kvalitu signálu v r zných formátech. Displej pro
PSK módy je vektorový osciloskop:
Displej bez signálu nebo pod úrovní squelch. Jestli je SQL vypnutý, tento displej bude
zobrazovat náhodné vektory vytvo ené umem.
Displej s normálním signálem PSK31. Vektor kmitá mezi 0 a 6 hodin.
Vypnuté AFC a p ijímaná nosná je nastavená pod st edem p ijímaného signálu
Vypnuté AFC a p ijímaná nosná je nastavená nad st edem p ijímaného signálu.
ete vid t ú inek rozlad ní otá ením nosné posunem odspodu nahoru p es signál. Musíte to d lat
s vypnutým AFC. Zapn te AFC a vektory ihned zaklapnou do svislé polohy.
ete zm nit zobrazení fázových vektor levým kliknutím na digiscope displej. Jedno kliknutí vám dá historii
fázových vektor , které zmizely b hem asu. Druhé kliknutí vám dá historii fázových vektor které zmizely
hem asu a m ly významný rozkmit. T etí kliknutí vás vrátí do p vodního fázového vektorového displeje.
inek je tentý u QPSK signál , krom toho, e uvidíte 4 vektory, které jsou 90 stup
od sebe.

Podobné dokumenty

Kmitočtový analyzátor

Kmitočtový analyzátor Já jsem nastavil zvukovou kartu pomocí WWV modemu a mám to p izp sobeno pro správný PPM offset p i íjmu. Následoval jsem proceduru kalibrace kmito tu, kterou Icom doporu uje pro IC746PRO, nastavení...

Více

Katodická pasivace při katodické ochraně oceli

Katodická pasivace při katodické ochraně oceli Nevhodnost volby bentonitu se prokázala také p i zkouškách pufrovací schopnosti modelové dy. Byla sledována zm na pH vodné fáze ve sm si se vzorky reálného p dního prost edí a bentonitem v závislos...

Více

1 Hierarchie menu je: • Files - Soubory • Open Macros

1 Hierarchie menu je: • Files - Soubory • Open Macros • Modems – otev e konfiguraci aktuálního nebo naposled pou itého modemu • Save Config - zapí e aktuální konfiguraci do souboru ~/.fldigi/fldigi_def.xml View - zobrazení • Digiscope – otev e konfigu...

Více

Video - CWID

Video - CWID Fldigi m e p ená et vodopádový obrazový signál, který m e p edcházet libovolnému vysílání s výjimkou CW. To se m e skládat z ID módu a/nebo u ivatelem specifikovaného textu. Video se objeví ve vodo...

Více

Úvod do používání digitálního módu PSK31

Úvod do používání digitálního módu PSK31 dosaženo úplné kolmosti, opakujte manévr s myší. Jakmile budou pruhy kolmé klikněte na „OK“ Údaje z okénka „Clock“ je dobré si opsat a je možno je použít i v jiných programech, ve kterých není možn...

Více

DIGITELMO 1 cz

DIGITELMO 1 cz • V ádku Signalstärke (Signal Strength - Intenzita signálu) bude indikována síla pole vybraného programu v míst instalace modulu. Po nalad ní programu bude ozna ením indikátoru Abgestimmt (Locked -...

Více

Co to je? O čem to blábolej? Pro

Co to je? O čem to blábolej? Pro Tady si musí každý odhadnou co se dá v cukrárně dělat, a kdy se musí do "terénu" při předvádění skutečných zařízení.

Více

Výhody

Výhody - je možný provoz aplikací, které na sdílených kanálech "trpí asovým multiplexem" jako nap . VoIP, videokonference - ve srovnání s ostatními systémy menší a konstantní zpožd ní • Cena: - vyšší cena...

Více