Kmitočtový analyzátor

Transkript

Kmitočtový analyzátor
1
Kmito tový analyzátor
Fldigi m e být pou itý pro p esné zm ení kmito tu vzdáleného signálu, který je vysílán trvalou nosnou.
Já jsem nastavil zvukovou kartu pomocí WWV modemu a mám to p izp sobeno pro správný PPM offset p i
íjmu. Následoval jsem proceduru kalibrace kmito tu, kterou Icom doporu uje pro IC746PRO, nastavením
WWV na 10 MHZ do nulového zázn je.
Pak byl fldigi pou ítý v módu Freq Analysis ke sledování WWV nosné na 10 MHZ. V tomto módu je dekodér
pouze velmi úzkopásmový AFC sledovací filtr. ka pásma filtru je nastavena 2 Hz a sledovací as konstant do
asi 5 sekund.
V budoucích verzích pravd podobn ud lám oba tyto parametry nastavitelné u ivatelem.
Kdy je signál sledovaný pomocí digiscope (displej na pravé stran ), bude to vodorovná linka. Jestli je signál
velmi za umn ný a sledování je obtí né, digiscope p esko í a linka bude zvln ná. Na horním obrázku vidíte, e
já sleduji WWV asi o 0.22 Hz vý e. Zopakoval jsem toto m ení v r zných asech b hem dne a v r zných dnech
s tém stejným výsledkem. Já jsem pohodlný uznat, e m j místní oscilátor je trochu nízký (proto je kmito et
ten vý e).
ARRL asto oznamuje kmito tový m ící test (FMT) na 160, 80 a 40 metrech. Toto je ance otestovat va i
zru nost v m ení kmito tu. M l byste um t vyu ít FMT pou itím této techniky. Ud lejte korekce podle FMT
vysílání odvozené od va eho WWV m ení. M ete nastavit efekt té pro dal í místní oscilátor. Jestli e máte
jakou jinou dobrou cestu m ení a korekce, byl bych rád, kdy ji budete sdílet s ostatními u ivateli fldigi.

Podobné dokumenty

Digiscope displej

Digiscope displej Vypnuté AFC a p ijímaná nosná je nastavená nad st edem p ijímaného signálu.

Více

1 Hierarchie menu je: • Files - Soubory • Open Macros

1 Hierarchie menu je: • Files - Soubory • Open Macros moderní SSB vysíla pou ívá n jaké automatické ízení úrovn (ALC) pro ochranu p ed p ebuzením p i SSB. Malé p ebuzení na hovorovém kanálu mù e být tolerované. To je skute to, co analogový RF kompreso...

Více

Video - CWID

Video - CWID Dekódování RSID je umo no stisknutím tla ítka se títkem RSID ?. Fldigi p ejde do zvlá tního módu pro dekódování RSID vzork a ádné jiné dekódování se nebude provád t bu to a do dekódování RSID vzork...

Více

Systematicky k polidštění IT – rozhovor s Alicí

Systematicky k polidštění IT – rozhovor s Alicí firmy. Proto jsme logo zdynamizovali a posunuli jej do „trendy roviny“, která ovšem plně navazuje na loga předcházející. Symbol v logu se zformoval do pro oko příjemné 3D roviny a zároveň je zjemně...

Více

ČERVEN

ČERVEN koncové ceny jsou v Kč s označením zda bez nebo s DPH v aktuální výši a jsou aktuální k datu tisku tohoto dokumentu. Ceny a dostupnost zboží se mohou u jednotlivých prodejců lišit. Změna cen vyhraz...

Více

Úvod do používání digitálního módu PSK31

Úvod do používání digitálního módu PSK31 že mimo dva základní pruhy nosného signálu PSK31, které představují +/- 15,625 Hz od základního kmitočtu (u PSK63 je to dvojnásob), je přijímaný kanál zarušen dalšími „harmonickými“ pruhy. Tyto sic...

Více

Obvodová řešení snižujícího měniče

Obvodová řešení snižujícího měniče Dosud jsme se zabývali takovými snižujícími m ni i, kde pomocí zp tné vazby docházelo k samovolnému kmitání, p emž frekvence, resp. kvalita regulace, byla dána obvodovými parametry. P i ur ité kons...

Více

PDF

PDF • DUO SHIELD 07 : bi- produkt textura. Perfektní mix smetany perle?ovým efektem a Ceramide bohaté gel. Perfektní ovládání jasu a 150 ml. • IRON SHAPE 11 : Spray tepeln? chrán?né. Majetek, m?kkost a...

Více

Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere

Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere Poser p?i kyselém pH Obsahuje ?adu ú?inných látek, které v souvislosti s vlasy a barevných pigment?, kombinace, která zlepšuje a posiluje strukturu vlas?. COLOR Perfecton se doporu?uje sjednotit ba...

Více