LAREDO - provedení bílý lak, lávově šedý lak

Transkript

LAREDO - provedení bílý lak, lávově šedý lak
LAREDO - provedení bílý lak, lávovì šedý lak
900
900
Provedení: bílý lak v kombinaci se strukturovaným bukem, bílý lak nebo lávovì šedý lak v kombinaci s jádrovým jasanem nebo oøechem (dýha).
Vnitøní èásti javor. Základní vybavení skøíní: 2 police a šatní tyè.
Skøínì je možné objednat také s orámováním, skøínì jsou pak širší o 5 cm a vyšší o 3 cm.
5
41
5
23
15
415
1
5/
/2
5
31
/2
22
1
22
415
41
2
5/
0
40
1680 / 1880 / 2080
LAREDO postel
160, 180, 200 x 200, 210, 220
LAREDO postel
160, 180, 200 x 200, 210, 220
noèní stolek
2-zásuvkový
š. 55 nebo 65
0
40
550 / 650
noèní stolek
1-zásuvkový
š. 55 nebo 65
900
900
1680 / 1880 / 2080
550 / 650
15
5/
15
/
5
41
24
5
31
1
23
15
22
/2
/2
22
2780 / 2980 / 3180
2980 / 3180 / 3380
LAREDO postel se stolky š. 55
160, 180, 200 x 200, 210, 220
LAREDO postel se stolky š. 65
160, 180, 200 x 200, 210, 220
0
0
0
40
40
1250
925
925
925
925
Vzdálenost od podlahy k horní hranì postranice postelí je 415 mm.
Hloubka zapuštìní nosných patek pod rošty postelí od horní hrany postranice je 165 - 205 mm.
0
0
40
40
40
550 / 650
1495
1495
550
komoda
2-dveøová
komoda
4-zásuvková úzká
š. 55 nebo 65
komoda
4-zásuvková široká
komoda
2-dveøová 4 zásuvková
komoda
6-zásuvková úzká
30
0
40
415
950
1335
950
0
40
0
20
545
550 / 650 / 980 / 1300 / 1730 / 1950
600
závìsný regál
závìsná police
š. 55, 65, 98, 130, 173, 195
zrcadlo
závìsné
polstrování k èelu
postele Melita (2 ks)
2230 / 2390
1495
TV stolek
2-zásuvkový
5
60
1020
1520
2020
2520
LAREDO skøíò
2-dveøová
LAREDO skøíò
3-dveøová
LAREDO skøíò
4-dveøová
LAREDO skøíò
5-dveøová
2230 / 2390
LAREDO - pokraèování
5
60
3020
3520
4020
LAREDO skøíò
6-dveøová
LAREDO skøíò
7-dveøová
LAREDO skøíò
8-dveøová
Orientaèní vzorník barevného provedení:
bílá
lávovì šedá
jasan jádrový
buk
strukturovaný
oøech
Schematický náèrtek výškových rozmìrù u postelí
a - vzdálenost od podlahy k horní hranì postranice
b - hloubka zapuštìní hranolkù (nosných patek nebo pøíèných vzpìr) pod rošty od vrchní hrany postranice postele
pøíèná vzpìra
nosná patka
hranolek
b
b
b
a
a
provedení
s hranolky
provedení
s nosnými patkami
a
provedení
s pøíènými vzpìrami
Výše uvedené rozmìry Vám pomohou pøi stanovení celkové výšky postele (vèetnì roštu a matrace).
Celková výška postele se stanoví: rozmìr a minus rozmìr b plus výška zvoleného podkladního roštu plus výška
zvolené matrace.
Výpoèet celkové výšky postele:
a: .............. - b: .............. + výška roštu: .............. + výška matrace: ............... = celková výška postele:..............
Postele v provedení s patkami nebo s pøíènými vzpìrami mají zpravidla nastavitelnou výšku lehací plochy.
Provedení postelí a ložnic
Firma JMP nabízí postele a ložnice v pøírodním provedení. Nìkteré sestavy jsou vyrobeny z masivu, jiné
v kombinaci materiálù masiv, pøírodní dýha (dýhovaná DTD - døevotøísková deska nebo dýhovaná MDF døevovláknitá deska, pøípadnì dýhovaná laovka) nebo LTD (lamino, melamin). U nìkterých sestav mohou
být vnitøní nepohledové èásti (skøínì, komody) nahrazeny jiným materiálem.
Pøirozenou charakteristikou masivního døeva je urèitý podíl sukù nebo jiných “nedokonalostí”, které mohou být
øešeny standardním výrobním zpùsobem v souladu s danými normami. Plošné výplnì (dna zásuvek, “záda” skøíní
apod.) nejsou vyrábìny z masivního materiálu.
Povrchová úprava je u vìtšiny sestav provedena lakem, u vybraných ložnic speciálními prostøedky s podílem
pøírodních voskù nebo olejù (vhodné napø. pro alergiky). Celomasivní povrch voskovaných ložnic (smrk, borovice)
mùže být zvýraznìn tzv. drásáním. Lakovaná povrchová úprava je ve srovnání s voskem odolnìjší vùèi otìru
a vlhkosti.
Døevo a dýha jsou pøírodní materiály. Rozdílné zabarvení jednotlivých dílù nábytku je pøirozená vlastnost
pøírodního døeva a není dùvodem k pøípadné reklamaci. Provedení konkrétních barevných odstínù se mùže od
pøedvedeného vzorku z výše uvedeného dùvodu nepatrnì lišit.
Vnitøní nebo nepohledové èásti nìkterých dílù mohou mít odlišnou povrchovou úpravu nebo nejsou
povrchovì dokonèeny. Nìkteré typy postelí mají jen èásteènì povrchovì upravenou zadní (nepohledovou) èást
èela u hlavy - pøi umístìní lùžka do prostoru se prosím na tuto skuteènost informujte. V rozmìrových øadách je
zpravidla uvedeno, která lùžka mají plnohodnotnì povrchovì upravenou i zadní (nepohledovou) èást èela u hlavy.
Náš personál je Vám samozøejmì k dispozici.
Všechny rozmìry jsou uvedeny v milimetrech (pokud není uvedeno jinak).
Zmìny rozmìrù, provedení, povrchové úpravy a tiskové chyby vyhrazeny.
© JMP, s.r.o. - STUDIO ZDRAVÉHO SPANÍ

Podobné dokumenty

Údaje o výrobcích

Údaje o výrobcích Údaje o výrobcích OZNAČENÍ JAKOSTI

Více

Produktový katalog

Produktový katalog Laśování 30 x 50 mm Laśování 40 x 60 mm

Více

newsletter září 2014 - Turistické centrum Veselska

newsletter září 2014 - Turistické centrum Veselska souèástí mobilní aplikace inCity, která uživatelùm poskytuje informace sloužící k dobré orientaci ve mìstì. Naleznete zde informace o památkách a zajímavostech, kulturních a sportovních zaøízeních,...

Více

co je to láska?

co je to láska? nastøíká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého oèuchávají.Karl, 5 let Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte nìkomu vìtšinu svých hranolk...

Více

Závěr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari

Závěr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari Oprava objektu klubovny (interiér i exteriér) pro jeho opìtovné možné využití èleny skautského oddílu a roverského klubu ke schùzkám i mimoschùzkové èinnosti. Úprava vnìjšku poškozeného vandaly do ...

Více

Bon stem a Sy

Bon stem a Sy Netkaná vlnìná podložka z polyesteru, která snižuje napìtí v podkladu pøi pokládce prefabrikovaných parket, masivních parket a laminátu na staré parkety nebo dalších problematických podlah. Vlasové...

Více

CENÍK - karsis

CENÍK - karsis Ÿ Možná pokládka jak plovoucím způsobem, tak i lepením. Ÿ Velmi jednoduchá výměna již položených prken. Ÿ Díky třem možným metodám je pokládka jednoduchá i v těžko dostupných místech (kolem rámů dv...

Více

ZDROJOVÁ SOUPRAVA 60 kW

ZDROJOVÁ SOUPRAVA 60 kW Zdrojová souprava 60kW je nezávislý zdroj støídavého elektrického proudu s jednofázovým a tøífázovým výstupem. Je v pøevozném provedení a uzpùsobená pro zástavbu napø. do kontejneru ISO 1C. Soustro...

Více

leták nářadí barevný.cdr

leták nářadí barevný.cdr • dlátka zoubkovaná "Z" - Victoinox duo (obr. 6) • pomocná dlátka "P" - karborundový, pøíp. jiný Pøíprava brouskù pøed prací: bøidlicový, karborundový, pøíp. pískovcový brousek pøedem namoète do vo...

Více