Ceilcote 680 Primer

Komentáře

Transkript

Ceilcote 680 Primer
CEILCOTE®
680 PRIMER
Dvousložkový epoxidový
penetrační nátěr
Aplikace
Popis výrobku
Ceilcote ® 680 Primer je nátěrový (penetrační)
nízkoviskozní systém na bázi bezrozpouštědlové, vysoce
jakostní epoxidové pryskyřice a speciálního tvrdidla.
Vytvrzuje i za nízkých teplot (mezi +2°C až +4°C).
Oblasti použití
Systém byl vyvinut jako speciální mezivrstva (přilnavostní
most) pro nátěry či stěrky. Může být použit jak na beton a
na podklady na bázi cementu, tak na ocel, dřevo a
potěry/omítky.
Vlastnosti
Díky speciálnímu tvrdidlu může být tento systém aplikován
i na matně vlhký podklad, vytvrzuje dokonale i při
teplotách okolo +2°C. Výtečná penetrační schopnost
zaručuje vysokou přilnavost a bezproblémové napojení
dalších, nejen epoxidových systémů.
Požadavky na podklad
Složka B se vlije do vědra se složkou A a vše se míchá
nízkootáčkovou vrtačkou s nástavcem na mísení barev
(200-300 otáček/min) tak dlouho, dokud není směs
homogenní. Namíchaná směs se může nanášet jak
štětcem, tak válečkem. Nejsou-li zpracovávány celé mísící
jednotky (balení), platí mísící poměr 1 : 3,33 (B : A). Doba
zpracovatelnosti je asi 60 minut při +20°C, vyšší teploty
dobu zpracovatelnosti zkracují, nižší prodlužují. K čištění
nástrojů je možno použít ředidlo pro epoxidové hmoty,
xylol nebo jiný vhodný čistící prostředek.
Skladování
V suchu při teplotě mezi 15°C a 30°C, nevystavovat
přímému slunečnímu záření. Dojde-li ke zmrznutí
materiálu či je materiál vykrystalizovaný (krystalizace
může probíhat při dlouhodobém skladování pod 15°C), je
nutno jej nechat roztát nebo rozpustit v dobře
vytemperované místnosti, popř. ve vodní lázni (50°C) a
poté důkladně rozmíchat. Doba skladovatelnosti je 12
měsíců (od data výroby) v neporušených, originálních
obalech.
Bezpečnost při práci
Podklad na bázi cementu musí být čistý, zbavený
povrchové vrstvy cementu, volných částic, prachu, oleje,
tuků a podobných nečistot, které mohou účinkovat jako
separátor. Doporučuje se podklad otryskat (Blastrack),
opískovat, ofrézovat či obrousit a poškozená místa
vyspravit. Po těchto pracích je nutno celou plochu vysát
průmyslovým vysavačem. Ocelový podklad musí být
otryskán na stupeň Sa 2,5 (v souladu s SIS 055900 nebo
BS 7079). Kotvící profil min. 70 mym.
Spotřeba
Ceilcote 680 Primer je dodáván již v předvážených
jednotkách. Spotřeba směsi Ceilcote 680 Primer je odvislá
od druhu a vlastností podkladu a pohybuje se v rozmezí
0,15 - 0,30 kg/m2.
Balení
Podrobné informace je možno čerpat z bezpečnostních
listů pro jednotlivé komponenty. Je nutno bezpodmínečně
dodržovat návody a ustanovení, uvedené na etiketách na
obalech. Je nutné se důkladně seznámit se zásadami
první pomoci. Nevytvrzený materiál může vyvolat
podráždění kůže. Příznaky obvykle ustoupí po 3-4 dnech,
dalšímu kontaktu s materiálem je však nutno
bezpodmínečně zabránit. Vdechnutí par při mísení či
nanášení v uzavřených prostorách může být nebezpečné,
proto je nezbytně nutné dbát na dostatečné odvětrání
výparů a přívod čerstvého vzduchu. Jako ochrana se
doporučují rukavice a ochranné brýle. Při potřísnění kůže
je nutno nejprve papírem odstranit potřísnění a poté
zasažené místo omýt mýdlovou vodou či jiným vhodným
čistícím prostředkem. Materiál je nutno skladovat mimo
dosah dětí. Prázdné obaly se odstraňují dle místních
předpisů.
Technická podpora
680 Primer: 12,0 kg vědro
Tvrdidlo: 3,60 kg kanystr
Příslušný spolupracovník firmy SKW-MBT Stavební hmoty
s.r.o je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou
rád k dispozici.
Technické údaje
Specifická hmotnost
Složka A
Složka B
1,13 kg/l
0,99 kg/l
Viskozita (+25°C)
275-375 mPas
700-900 mPas
Forma
tekutina
tekutina
Barva
nažloutlá, jantarová
nažloutlá
Mísící poměr (váhově)
3,3
1
Bod vzplanutí
95°C
109°C
Obsah pevných částic
100%
-
Doba zpracovatelnosti
asi 45 minut při +20°C
Teplota pro aplikaci
+2°C až +30°C
Vytvrzení
3 až 5 dnů
Připravenost pro další vrstvy
20 hodin při +4°C
15 hodin při +10°C
4 hodiny při +20°C
Přilnavost na otryskanou ocel
7 N/mm 2 dle DIN ISO 4624
Přilnavost k betonu
min. 1,5 N/mm 2 dle DIN ISO 4624 (modif.)
Pevnost v tahu
13 N/mm2 dle ASTM C-307 (modif.)
Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich výrobních litech jsou uvedeny pouze
všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a
možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a
doporučení jsou prováděny v rámci předsmluvních / smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací
podmínky.

Podobné dokumenty

emaco aps t2040 - CAPRO spol. s ro

emaco aps t2040 - CAPRO spol. s ro čistou vodou a mýdlem či mycí pastou. Materiál je nutno chránit před dětmi. Při likvidaci prázdných obalů je nutno postupovat dle platných místních předpisů.

Více