Základní principy návrhu protierozní matrace ENKAMAT

Transkript

Základní principy návrhu protierozní matrace ENKAMAT
"#$
#%!&'(
()*+,-,,,
!
-!.!/
Základní principy návrhu protierozní matrace ENKAMAT ®
1. Ochrana břehů vodních toků
Krok 1: JE OCHRANA TŘEBA?
10
Nejvyšší vrstva zeminy na
Je třeba použít Enkamat
svahu určuje, zda je třeba se eroze
obávat. Na základě obrázku 1 je
1
možné určit zda se eroze obávat či
nikoli v závislosti na střední
Není třeba použít Enkamat
velikosti částic zeminy a rychlosti
proudění povrchové vody.
0,1
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000
Průměrná velikost částic [mm]
Obr. 1: Rozhodnutí o potřebě protierozní ochrany
Krok 2: UMÍSTĚNÍ A DÉLKA MATRACE ENKAMAT NA SVAHU
Nejdříve je potřeba určit maximální a minimální hladinu vody.
Maximální hladinu vody lze určit následovně:
· při malých změnách hladiny se uvažuje
maximální hladina vody;
· při výrazných změnách hladiny se uvažuje
hodnota na kótě, která je překročena maximálně
třikrát do roka;
Horní okraj matrace je 0,5 m, měřeno po
svahu, nad maximální hladinou vody ke které se
Hs [m]
Sklon svahu
26° (1:2)
18° (1:3)
14° (1:4)
0,1
0,40
0,25
0,20
0,2
0,80
0,55
0,40
0,3
1,20
0,80
0,60
Tabulka 1: Výška dosahu vln v závislosti na
výšce vlny Hs a sklonu svahu měřeno
svisle vzhůru od hladiny [m].
připočte dosah případných vln (obr. 2). Výšku dosahu vln lze určit na základě tabulky 1.
Dolní okraj matrace lze určit následujícím způsobem (viz. obr. 2):
· pokud je matrace stále namáhána proudem tekoucí vody, svah i dno by mělo být chráněno;
· pokud se v místě
vyskytují vlny, pak by
měl být okraj o 1,5 až
7
2-násobek výšky vln Hs
svisle pod minimální
hladinou vody, ale
nejméně 1 m pod
hladinou měřeno po
svahu.
Obr. 2: Enkamat při ochraně břehů vodních nádrží a toků
Π"#$
#%!&'(
()*+,-,,,
!
-!.!/
Krok 3: VÝBĚR SPRÁVNÉHO TYPU
Obrázek 3 definuje okrajové podmínky pro použití různých typů matrace Enkamat v závislosti
na situaci před vzrůstem vegetace. Na obrázku 4 je znázorněna situace po vytvoření definitivní
vegetace. Na základě těchto grafů
4
lze vybrat vhodný typ protierozní
3
matrace Enkamat, který bude
odolávat dané rychlosti proudění
Enkamat A20
2
vody a době jejího trvání.
20 mm
Enkamat + drobný štěrk
Situacím kde se vyskytuje
1
výrazné turbulentní proudění, např.
Enkamat + zemina
okolo mostních pilířů, jezů apod., je
samotná zemina
0
třeba se věnovat zvlášť.
1
2
Neomezená
funkčnost
10 mm
10 mm
5
20 mm
20
10
50
100
Čas působení bez vegetace [hod]
Obr. 3: Typ matrace Enkamat pro danou rychlost proudění
vody bez vegetace
Při pokládce je třeba zajistit
přímý kontakt s chráněnou zeminou.
6
Toho lze dosáhnout přitížením
5
Enkamat + tráva
kamenivem a/nebo přikotvením dle
4
Kontrola,
zda
zůstane
vegetace
netknutá
následujících požadavků:
3
· normální podmínky: 1 skoba na
3-4 m2;
samotná tráva na jílu
2
· špatné podmínky (vysoká
1
turbulence apod.): 1 skoba na
0
1 m2 ;
samotná tráva
1
2
5
10
20
50
100
čas působení na vegetaci [hod]
Obr. 4: Nutnost použití matrace Enkamat pro danou rychlost
proudění vody a typ zeminy s vegetací
· přesahy: 1 skoba / m;
2. Ochrana svahů před stékající srážkovou vodou
Krok 1: STANOVENÍ ODOLNOSTI ZEMINY PROTI EROZI
Na základě tabulky 2 lze určit zda je třeba svah bez vegetace chránit před erozí či nikoli.
Typ zeminy
Maximální
intenzita deště
[mm/hod]
jíl
jíl písčitý
písek
štěrk
kameny
FS
písek
jílovitý
SF
F
S
G
B
< 30
30 ÷ 60
> 60
+
+
-
+
-
-
-
+
+
-
+
+
+
Tabulka 2: Potřeba protierozní ochrany v podmínkách bez vegetace
(+ ochrana není třeba ; - ochrana je třeba)
Π"#$
#%!&'(
()*+,-,,,
!
-!.!/
Krok 2: URČENÍ „INDEXU SVAHU“
V závislosti na sklonu svahu, na kterém by měla být matrace Enkamat položena, lze
z tabulky 3 určit erozní namáhání svahu v závislosti na jeho sklonu a určit „index svahu“.
Krok 3: STANOVENÍ „INDEXU VEGETACE“
Sklon (1:n)
„index svahu“
1:3 a mírnější
1
množství srážek. Možnost, že se vegetace vytvoří v rozumné
1:2,5
2
době, aby převzala roli protierozní ochrany též závisí na době
1:2
3
1:1,5
4
1:1
5
srážky po osetí pro danou teplotu, aby došlo k vzrůstu
strmější než 1:1
Enkamat S
vegetace. Pokud je faktické množství srážek nižší, má „index
Tabulka 3: Vliv sklonu svahu
Doba klíčení semen závisí kromě jiného na teplotě a
osetí. Proto doporučujeme toto provádět ve vegetační době.
V tabulce 4 jsou zhruba uvedeny požadované měsíční
vegetace“ hodnotu 3 a pokud jsou srážky vyšší, pak
hodnotu 2. V případě odpovídajících srážek je „index vegetace“ roven 1.
Klima
Teplota ve °C
10 ÷ 15
15 ÷ 20
20 ÷ 30
> 30
vlhké / mírně vlhké
30
70
90
130
suché / polosuché
70
90
110
165
Tabulka 4: Střední množství srážek [mm/měsíc] potřebné pro relativně rychlý vzrůst vegetace
v závislosti na teplotě a klimatu.
Krok 4: URČENÍ TYPU MATRACE ENKAMAT, KTEROU JE TŘEBA POUŽÍT
Pro zeminu, která potřebu ochranu dle kroku 1, se určí ochranný faktor jako součet indexu
svahu a indexu vegetace (krok 2 + krok 3).
Pokud je ochranný faktor £ 5, pak se použije Enkamat 7010, a pokud je ochranný faktor > 5,
pak se použije Enkamat 7020.
Při pokládce matrace je třeba dbát dobrého spojení matrace se zeminou pod ní. Po přichycení
matrace je na ní rozsypána směs travních semen v množství ca 30 g/m2. Na závěr je do matrace
rozprostřena vrchní vrstva zeminy. Při použití matrace Enkamat A se travní semeno musí rozsypat
ještě před rozprostřením vlastní matrace.
Enkamat® je registrovaná ochranná známka COLBOND Geosynthetics.
Π"#$
#%!&'(
()*+,-,,,
!
-!.!/
Kdy použít který typ protierozní matrace Enkamat ®
Použití
Ochrana svahů a
násypů před
povrchovou erozí
dešťovou vodou
Založení vegetace
na strmých
svazích
Podmínky
Dostatečný čas
pro vzrůst
vegetace
Typ matrace
Nízké zatížení
Enkamat
7010
Vysoké zatížení
Enkamat
7020
Nedostatečný čas
pro vzrůst
vegetace
Předpěstovaný
Enkamat 7010
Enkamat S
Stabilizace zeminy
na hladkých
podkladech
Nízké zatížení
Enkamat
7010
Vysoké zatížení
Enkamat
7020
Nízké zatížení
Enkamat
7210
Střední zatížení
Enkamat
7220
Vysoko nad
hladinou vody
Ochrana násypů
před hydraulickým
zatížením
Mírně nad
hladinou vody
Vysoké zatížení
Na nebo pod
hladinou vody
Předvyplněný
Enkamat
Permanentně
zatopeno vodou
Ochrana vodních
toků před
hydraulickým
zatížením
Občasně
zatopeno vodou
Dostatečný čas
pro obnovení
vegetace
Nízké zatížení
Enkamat
7010
Vysoké zatížení
Enkamat
7020
Nízké zatížení
Enkamat
7210
Střední zatížení
Enkamat
7220
Vysoké zatížení
Předvyplněný
Enkamat
Mezi korunou a
návodním svahem
Ochrana
protipovodňových
konstrukcí
Mezi korunou a
maximální
hladinou vody
Mezi provozní a
maximální
hladinou vody
Nedostatečný čas
pro obnovení
vegetace
Stále pod vodou či
v přílivové oblasti
Œ předvyplněný
Enkamat

Podobné dokumenty

2/2011

2/2011 při odběrech vzorků a jednak použití identických analytických metod pro zpracování vzorků. Dostupné byly údaje týkající se koncentrace N-NH4, N-NO3, celkového fosforu a obsahu chlorofylu-a (měřítko...

Více

Kdy použít který typ protierozní matrace Enkamat

Kdy použít který typ protierozní matrace Enkamat Kdy použít který typ protierozní matrace Enkamat ® Použití

Více

závlahová nádrž Bílovec

závlahová nádrž Bílovec Prokořeněná Pod geosítí je cca 25 cm geosyntetická Upravený břeh,síť, zkypřený povrch,řízku sklon cca 1:1,5

Více

Miragrid GX – Geomříž

Miragrid GX – Geomříž Mříž musí ležet rovně, nesmí s e prohýbat, lámat ani jinak deformovat. Maximální do ba, po kterou je možné ponechat mříž Miragrid GX odkrytou bez ochra ny, je omezena na 30 dnů.

Více

In-line camp - SUN Outdoor

In-line camp - SUN Outdoor nejprve kliknout na REGISTROVAT. Dále již postupujete dle instrukcí - zřídíte si svůj uživatelský účet, který si přes email aktivujete. Potom se přihlásíte znovu do systému a zadáte Vaše osobní při...

Více

ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE NÁVOD K - Krytiny

ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE NÁVOD K - Krytiny Problémem zpracování je lidský faktor a teplota okolních konstrukcí. Při vhodném a promyšleném „ohřívání“ okolních konstrukcí a lidí lze s modifikovanými pásy pracovat i za teplot nižších než dopor...

Více

Fornit - Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev

Fornit - Dvouosá geomříž pro vyztužování podkladních vrstev pevnosti a odolnosti Fornit® 30/30 – pro vysoké zatížení (též schváleno i pro použití na stavbách ČD) Fornit® 40/40 – pro extrémní podmínky (Osvědčení ČD) U velkých projektů je možné vyrobit na zak...

Více

In-line víkend informace 2015

In-line víkend informace 2015 zadáte Vaše osobní přihlašovací jméno a heslo, kliknete na NOVÁ PŘIHLÁŠKA a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. Konkrétní tábor naleznete pod pojmem ŠKOLA (viz obrázek). Přihlášky prosím pod...

Více