závlahová nádrž Bílovec

Transkript

závlahová nádrž Bílovec
LLP IP Erasmus No.
11203-1660/KOSICE03
Stabilizace břehů
Bank Stabilization
doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec
- údolní nádrž Brno
Experimental plots - Bilovec reservoir
- Brno reservoir
Návrh stabilizace
Armovaná zemní konstrukce
• výběr geosyntetik
• výběr vhodných dřevin
• návrhy zapracování do svahu
• postup prací Bílovec
• postup prací Brno
• závěr
Stabilization Design
Reinforced ground construction
selection of geosynthetics
selection of suitable woody
plants
proposals for application in the
bank
work procedure in Bílovec
work procedure in Brno
conclusion
Výběr geosyntetik
Selection of geosynthetics
• Testována byla celá řada nabízených produktů – viz ukázka:
• We tested a number of available products:
Geosíť ENKAMAT S 55 - vhodné suitable Geosíť TENSAR MAT – vhodné
Geosíť ENKAMAT 7010 - vhodné suitable
Geosíť ENKAMAT 7220 - vhodné
• Geomříž TENSAR
• méně vhodná pro naše účely
Geomříž POLYFET Rock G
less suitable for our purposes
•
•
Geosíť ENKAMAT S
méně vhodné less suitable
Geosíť ENKAMAT 7010W
méně vhodné less suitable
Geobuňky – vhodné pro stabilizaci cest, vysokých náspů, pro naše účely
nevhodné
Geocells – suitable for stabilization of roads and high embankments, not for
our purposes.
Protierozní matrace ENKAMAT – pro potřeby stabilizace břehu za spolupůsobení
kořenových systémů nejvhodnější. Další velkou výhodou je dostupnost na českém
trhu, variabilita, možnost okamžitého výběru z několika variant daného výrobku – tedy
široký sortiment. Dále sledované jsou i geosyntetika Fy. Polyfet.
Anti-erosion mat ENKAMAT – the most suitable for the purposes of bank stabilization
with cooperation of root systems. Other great advantages are its good availability in
the Czech market, its variability, selection from several versions – a broad range. We
futher explored also geosynthetics by the Polyfet company.
Výběr vhodných dřevin
Selection of suitable woody plants
• V prvé fázi práce v arboretu
/
First, work in the arboretum:
• Ukázky prokořenění substrátu
• Examples of rooting in the soil
• Pro další využití byly vybrány :
• For further use we chose:
Salix fluviatilis
Salix purpurea
Salix triandra
- návrhy zapracování do svahu
Základní typ I – řízky prostrčeny oky geosítě
Výhody: - geosíť je řádně přichycena ve svahu, a to nejen kovovými trny, ale právě i
vrbovými řízky
- dochází k prokořenění geosítě z obou stran, případné kořenové výmladky
také mohou prorůstat geosítí
Nevýhody : - možné poškození geosítě při zasunování řízků
- možné poškození oček při zasunování řízků do ok geosítě
Nad povrchem vyčnívá cca 5 –
7 cm řízku
3–5
cm
Rašící a rostoucí
vrbové
řízky cca 5
Vrstva zeminy
cm
Vvrbové řízky délky cca
40 cm
Prokořeněná
Pod geosítí je cca 25 cm
geosyntetická
Upravený břeh,síť,
zkypřený povrch,řízku
sklon
cca 1:1,5
Základní typ II – řízky zasunuty do substrátu, neprochází však oky geosítě
Výhody:
- geosíť není poškozována při „zasunovávání“ řízků
- nedochází k poškození oček při zasunování řízků do geosítě
Nevýhody : - nutné je řádně přichycení geosítě ve svahu, před zásypem zeminou, a to
nejlépe kovovými trny, možné je použít i dřevěné kolíky, apod.
Nad zemí vyčnívá cca 5 – 7 cm
řízku
3–5
cm
Rašící a rostoucí vrbové
řízky
Vrstva zeminy cca 5 cm
Vvrbové řízky délky cca 40
cm
Prokořeněná geosyntetická
síť,
Upravený břeh, zkypřený povrch, sklon cca
1:1,5
Základní typ III – vrbové prýty volně položeny na geosíti,
Výhody:
- netvoříme řízky, ale využíváme přímo nařazaných vrbových prýtů
- nedochází k poškození oček při zasunování řízků do geosítě
Nevýhody : - nutné je řádně přichycení geosítě ve svahu, před zásypem zeminou,
a to nejlépe kovovými trny, možné je použít i dřevěné kolíky, apod.
- vyrašení není mnohdy tak úspěšné jako při zasunutí řízků.
- problematičtější je i zásyp geosítě a následné hutnění
3–5
cm
Rašící a rostoucí vrbové
prýty
Vrstva zeminy cca 5
cm
Vvrbové prýty délky cca 1 m dlouhé i delší
Prokořeněná
geosyntetická
síť,
Upravený, zkypřeny
svah
Postup prací Bílovec
Work procedure in Bílovec
• Soustava závlahových nádrží u Velkých Bílovic:
• The system of reservoirs near Velké Bílovice
Původní stav
The initial situation
Práce na úpravě
břehu
Modifying the bank
Upravený břeh
The modified bank
Zapracovávání geosítě
do břehu
Geonet applied
in the bank
Detail uchycení
v zářezu svahu
A detail of fixing in the
slope cut
Uchycení dolní části geosítě,
zasunutím řízků, konečné zapravení
(zásyp) stabilizace
Fixing the bottom part,
application of cuttings,
finishing (backfilling)
the stabilization
Dokončená stabilizace
Finished stabilization
Stav po cca 2 měsících
Situation after about
2 months
Porovnání části břehu stabilizovaného za použití armované
zemní konstrukce „A“ a části, kde byla použita pouze
biologická stabilizace „B“ (stav po cca 1 roce)
A
B
Comparison of a bank stabilized using the reinforced ground
construction (A) and a bank where only biological
stabilization (B) was used – 1 year later
Postup prací Brno
Work procedure in Brno
Úpravy břehu Sokolské
koupaliště
Modifications to the bank of
Sokolské koupaliště
Zasunování řízků
Planting the cuttings
Konečná fáze stabilizace
osetí travní směsí
The final stage of
stabilization – grass mixture
sowing
Stav po cca 3 měsících
The situation after about
3 months
•
Detail prýtů – vlnolam
Detail of shoots –
a breakwater
Salix fluviatilis – použití
jako ochrana paty
abrazního srubu
Salix fluviatilis used as
protection of wall
erosion

Podobné dokumenty

2/2011

2/2011 2006–2009 pak poklesly o více než polovinu na hodnoty 0,15–0,17 mg/l. Co se týče koncentrace N-NO3, nejsou změny ve sledovaných profilech tak výrazné, ale pokles je při porovnání obou časových obdo...

Více

Miragrid GX – Geomříž

Miragrid GX – Geomříž Odviňte mříž Miragrid GX na připravený podklad v souladu s projektovou dokumentací. Podélný směr mříže Miragrid GX musí být obecně kolmý na podélnou osu násypu. Mříž musí ležet rovně, nesmí s e pro...

Více

ceník - KB - BLOK systém, sro

ceník - KB - BLOK systém, sro multicolor: žlutočervená, žlutohnědá, červenohnědá, červenočerná, skořicovočerná

Více

Základní principy návrhu protierozní matrace ENKAMAT

Základní principy návrhu protierozní matrace ENKAMAT Obrázek 3 definuje okrajové podmínky pro použití různých typů matrace Enkamat v závislosti na situaci před vzrůstem vegetace. Na obrázku 4 je znázorněna situace po vytvoření definitivní vegetace. N...

Více

Kdy použít který typ protierozní matrace Enkamat

Kdy použít který typ protierozní matrace Enkamat G E O S Y N T E T I K A , s . r. o . Myslivečkova 5, 162 00 Praha 6

Více