ordo baptismi

Komentáře

Transkript

ordo baptismi
8
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, který tě laskavě znovuzrodil
z vody a z Ducha svatého, odpustil ti hříchy a pomazal tě Duchem svatým, kéž
tě uchová od všeho hříchu, abys nikdy nepřišel o milost posvěcující, ale věrně
zachoval víru, naději a lásku.
Vatou utře svůj palec a pomazané místo.
PŘEDÁNÍ KŘESTNÍHO ROUCHA
Kněz vloží na hlavu dítěte bílé plátno místo bílého šatu a říká:
A
vestem cándidam, quam péferas immaculátam ante tribúnal
Dómini nostri Jesu Christi, ut hábeas vitam ætérnam. R. Amen.
Přijmi roucho nevinnosti a uchovej je bez poskvrny až před soud našeho Pána
Ježíše Krista, abys vešel do života věčně blaženého.
CCIPE
PŘEDÁNÍ KŘESTNÍ SVÍCE
Potom dá kmotrovi rozsvícenou svíci a říká:
CCIPE lámpadem ardéntem,
A
et irreprehensíbilis custódi Baptísmum
tuum: serva Dei mandáta, ut, cum Dóminus vénerit ad núptias, possis
occúrrere ei una cum ómnibus Sanctis in aula cælésti, habeásque vitam
ætérnam, et vivas in sǽcula sæculórum. R. Amen.
Vezmi hořící svíci a zachovej křestní smlouvu neporušenou. Zachovávej Boží
přikázání, abys, až přijde Pán na svatební hostinu, mu vyšel naproti se všemi
svatými nebešťany, abys měl věčný život, a navěky ses radoval v nebeském
království.
PROPUŠTĚNÍ NOVOKŘTĚNCE
Nakonec kněz říká:
N., odejdi v pokoji a Pán buď s tebou! R. Amen.
NAPOMENUTÍ KMOTRŮM
Nyní klade Církev do vašich rukou dítě, které ze svatého křtu vyšlo čisté
jako anděl. Jako jeho kmotrové máte jak právo, tak i povinnost, spolupracovat na jeho křesťanské výchově. Žijte tak, aby vaše jednání bylo tomuto
dítěti dobrým příkladem a ujímejte se ho v době neštěstí. Často se modlete
k Bohu, aby žehnal vašim snahám, a velice asi važte duchovního příbuzenství
s dítětem a s jeho rodiči, které jste jako kmotři získali. Jděte v pokoji!
Hospodin ať zůstává vždycky s vámi! Amen.
ORDO BAPTISMI
PARVULORUM
E X M AN U A L E R I T U UM
E C C L ES I A ST I C Æ P R O V I N C I Æ P R AG E N S I S
PRAGÆ
MCMXVI
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
7
EGO te línio óleo salútis in Christo Jesu Dómino nostro, ut hábeas vitam
ætérnam. R. Amen.
Duch Páně ať zůstává vždycky s tebou, abys v době pokušení udatně a zmužile
bojoval a podle své svaté víry také svatě žil .
Vatou utře svůj palec a pomazané místo.
KŘESTNÍ VYZNÁNÍ VÍRY
Kněz odloží fialovou štolu a vezme si bílou a ptá se křtěnce, za nějž odpovídá kmotr:
Kněz: N., věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Kmotr: Věřím.
Kněz: Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, narozeného
a
ukřižovaného?
Kmotr: Věřím.
Kněz: Věříš i v Ducha
svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých,
odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný?
Kmotr: Věřím.
KŘEST
Pak se kněz hned zeptá: N., chceš být pokřtěn ?
Kmotr: Chci.
Přijmi, ó Bože, do počtu svých vyvolených dítě, které nyní křtím ve jménu tvé
svaté Církve.
Kmotr (příp. i s kmotrou, pokud jsou oba) drží dítě, Kněz vezme nádobku s křestní vodou a třikrát nalije vodu na hlavu dítěte na způsob kříže a zároveň jasně a pozorně pronáší slova:
N., EGO TE BAPTÍZO
IN NÓMINE PATRIS , nalije poprvé,
ET FÍLII , nalije podruhé,
ET SPÍRITUS SANCTI, nalije potřetí.
MAZÁNÍ KŘIŽMEM
Kněz namočí palec do posvátného křižmatu a maže dítě na temeni hlavy na způsob kříže a přitom říká:
D
omnípotens, Pater Dómini nostri Jesu Christi, qui te regenerávit
ex aqua et Spíritu Sancto, quique dedit tibi remissiónem ómnium
peccatórum, (nyní maže) ipse te líniat Chrísmate salútis in eódem Christo
Jesu Dómino nostro in vitam ætérnam. R. Amen.
Kněz: Pax tibi. R. Et cum spíritu tuo.
EUS
6
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
Boha Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha
svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých; odpuštění hříchů; vzkříšení
těla a život věčný. Amen.
TČE náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno tvé; přijď království tvé; buď
vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi; chléb náš vezdejší dej nám dnes; a
odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům; a neuveď nás
v pokušení; ale zbav nás od zlého. Amen.
O
TŘETÍ EXORCISMUS
Pak, dříve než přistoupí ke křtitelnici, řekne:
E
te, omnis spíritus immúnde, in nómine Dei Patris omnipoténtis , et in nómine Jesu Christi Fílii ejus, Dómini et Júdicis nostri ,
et in virtúte Spíritus Sancti , ut discédas ab hoc plásmate Dei N., quod
Dóminus noster ad templum sanctum suum vocáre dignátus es, ut fiat templum Dei vivi, et Spíritus Sanctus hábitet in eo. Per eúmdem Christum
Dóminum nostrum, qui ventúrus est judicáre vivos, et mórtuos, et sǽculum
per ignem. R. Amen.
XORCÍZO
OBŘAD »EFFETA«
Potom si kněz nasliní prst a dotkne se uší a nosu dítěte. Když se dotýká pravého a levého ucha
říká:
EPHPHETA, quod est, »Adaperíre«:
Pak se dotkne nosu a pokračuje:
In odórem suavitátis. Tu autem effugáre, diábole; appropinquábit enim judícium Dei.
Ať Pán otevře tvůj sluch, abys naslouchal Božímu slovu se svatou touhou a kéž
tě Bůh vede, abys nenásledoval zlé příklady, ale příklad Ježíše Krista.
ODŘEKNUTÍ SE ZLA
Kněz: N., odříkáš se zlého ducha?
Kmotr: Odříkám.
Kněz: I všech skutků jeho?
Kmotr: Odříkám.
Kněz: I vší pýchy jeho?
Kmotr: Odříkám.
MAZÁNÍ OLEJEM KATECHUMENŮ
Kněz namočí palec do oleje katechumenů a maže dítě na hrudi a mezi lopatkami na způsob kříže
a přitom říká:
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
3
PŘEDSTAVENÍ DÍTĚTE
Když je vše potřebné připraveno, umyje si kněz ruce, obleče si superpelici, vezme si štolu fialové
barvy a vyjde ke dveřím kostela, kde jsou připraveni ti, kteří přinesli dítě ke křtu.
Kněz se zeptá kmotra:
Jak chcete tomuto dítěti říkat?
A kmotr odpoví (pokud má dítě více jmen, řekne je nyní): N.
Kněz se zeptá (zde, při samotném křtu a při propuštění jmenuje všechna jména, jinak jen první):
N., co žádáš od Církve Boží?
Za dítě odpoví (zde i jinde) kmotr: Víru.
Kněz: Co ti dá víra?
Kmotr: Život věčný.
Kněz: Si ígitur vis ad vitam íngredi, serva mandáta. Díliges Dóminum Deum
tuum ex toto corde tuo, et ex tota ánima tua, et ex tota mente tua, et próximum tuum sicut teípsum.
Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání: Miluj Pána svého Boha z celého
svého srdce, z celé své duše, celou svou myslí, a bližního jako sebe.
PRVNÍ EXORCISMUS
Potom třikrát lehce dýchne na tvář dítěte a říká:
Exi ab eo, immúnde spíritus, et da locum Spirítui Sancto Paráclito.
Kéž nikdy v tomto dítěti nevládne zlý duch, ale ať je Duch svatý osvěcuje, aby
poznávalo spásu a ať je posiluje, aby zachovávalo Boží přikázání!
SVĚŘENÍ ZNAMENÍ KŘÍŽE
Potom udělá palcem znamení kříže na čele a na hrudi dítěte a říká:
ACCIPE signum Crucis tam in fronte , quam in corde , sume fidem cæléstium præceptórum: et talis esto móribus, ut templum Dei jam esse possis.
Přijmi znamení svatého kříže jak na čelo, tak na srdce, osvoj si víru nebeské
nauky, a chovej se tak, abys mohl být chrámem Božím.
Orémus.
P
RECES nostras, quǽsumus Dómine, cleménter exáudi: et hunc Eléctum
tuum N. Crucis Domínicæ ímpressióne signátum perpétua vírtúte
custódi: ut magnitúdinis glóriæ tuæ rudíménta servans, per custódiam
mandatórum tuórum ad regeneratiónis glóriam perveníre mereátur. Per
Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
4
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
5
MODLITBA NAD KATECHUMENEM
Potom vloží ruku na hlavu katechumena a říká:
ætérna prǽmia cónsequi mereátur. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.
Orémus.
DRUHÝ EXORCISMUS
O
MNÍPOTENS,
sempitérne Deus, Pater Dómini nostri Jesu Christi, respícere dignáre super hunc fámulum tuum N., quem ad rudiménta
fídei vocáre dignátus es: omnem cæcitátem cordis ab eo expélle: disrúmpe
omnes láqueos sátanæ, quibus fuerat colligátus: áperi ei, Dómine, jánuam
pietátis tuæ, ut signo sapiéntiæ tuæ imbútus, ómnium cupiditátum fœtóribus cáreat, et ad suávem odórem præceptórum tuórum lætus tibi in Ecclésia
tua desérviat et profíciat de die in diem. Per eúmdem Christum Dóminum
nostrum. R. Amen.
ŽEHNÁNÍ SOLI A SVĚŘENÍ KŘESŤANSKÉ MOUDROSTI
Potom požehná sůl. Takto požehnaná se může ke stejnému účelu použít i jindy.
E
te, creatúra salis, in nómine Dei Patris omnipoténtis , et in
caritáte Dómini nostri Jesu Christi , et in virtúte Spíritus Sancti .
Exorcízo te per Deum vivum , per Deum verum , per Deum sanctum ,
per Deum , qui te ad tutélam humáni géneris procreávit, et pópulo veniénti ad credulitátem per servos suos consecrári præcépit, ut in nómine sanctæ
Trinitátis efficiáris salutáre sacraméntum ad effugándum inimícum. Proínde rogámus te, Dómine Deus noster, ut hanc creatúram salis sanctificándo
sanctífices , et benedicéndo benedícas , ut fiat ómnibus accipiéntibus
perfécta medicína, pérmanens in viscéribus eórum, in nómine ejúsdem
Dómini nostri Jesu Christi, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et
sǽculum per ignem. R. Amen.
XORCÍZO
Kousek požehnané soli vloží do úst dítěti a říká:
N., accipe sal sapiéntiæ: propitiátio sit tibi in vitam ætérnam. R. Amen.
Ať tě křesťanská moudrost, kterou sůl naznačuje, uchová od bludu a hříchu,
abys horlivě poznával a miloval Boha. Pak bude pokoj Páně s tebou.
Kněz: Pax tecum. R. Et cum spíritu tuo.
Orémus.
D
EUS patrum nostrórum, Deus univérsæ cónditor veritátis, te súpplices
exorámus, ut hunc fámulum tuum N. respícere dignéris propítius, et
hoc primum pábulum salis gustántem, non diútius esuríre permíttas, quóminus cibo expleátur cælésti, quátenus sit semper spíritu fervens, spe gaudens, tuo semper nómini sérviens. Perduc eum, Dómine, quǽsumus, ad
novæ regeneratiónis lavácrum, ut cum fidélibus tuis promissiónum tuárum
E
te, immúnde spíritus, in nómine Patris , et Fílii , et
Spíritus Sancti , ut éxeas, et recédas ab hoc fámulo Dei N.: Ipse enim
tibi ímperat, maledícte damnáte, qui pédibus super mare ambulávit, et
Petro mergénti déxteram porréxit.
ERGO, maledícte diábole, recognósce senténtiam tuam, et da honórem Deo
vivo et vero, da honórem Jesu Christo Fílio eius, et Spirítui Sancto, et recéde
ab hoc fámulo Dei N., quia istum sibi Deus et Dóminus noster Jesus Christus ad suam sanctam grátiam, et benedictiónem, fontémque Baptísmatis
vocáre dignátus est.
XORCÍZO
Označí dítě palcem na čele:
Et hoc signum sanctæ Crucis , quod nos fronti ejus damus, tu maledícte
diábole, numquam áudeas violáre. Per eúmdem Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Vzápětí vloží ruku na hlavu dítěte a pak říká:
Orémus.
Æ
TÉRNAM ac justíssimam pietátem tuam déprecor, Dómine sancte
Pater omnípotens, ætérne Deus, auctor lúminis et veritátis, super
hunc fámulum tuum N., ut dignéris illum illumináre lúmine intelligéntiæ
tuæ: munda eum, et sanctífica: da ei sciéntiam veram, ut dignus grátia
Baptísmi tui efféctus, téneat firmam spem, consílium rectum, doctrínam
sanctam. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
UVEDENÍ DO CHRÁMU
Potom vloží kněz konec štoly na dítě a uvádí ho do kostela. Přitom říká:
N., ingrédere in templum Dei, ut hábeas partem cum Christo in vitam
ætérnam. R. Amen.
Ať tě tedy Bůh přijme do své svaté Církve, abys měl účast na zásluhách Ježíše
Krista.
Zatímco vcházejí do kostela a jdou ke křtitelnici, recitují Apoštolské vyznání víry a Otče náš.
V
v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
z Marie Panny; trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici
ĚŘÍM

Podobné dokumenty