Pro dobu adventní a vánoční

Komentáře

Transkript

Pro dobu adventní a vánoční
Proprium Ordinis Prædicatorum
Liturgia Horarum
Hymnarium
Temporale I
tempore adventus & nativitatis
Olomucii A. D. MMIX
Tempore Adventus I
Tempore Adventus
Usque ad diem 16 Decembris
C
Ad Vesperas
óndi-tor alme síderum, ætérna lux credénti-um,
Christe, redémptor ómni-um, exáudi preces súpplicum. Amen.
2. Qui cóndolens intéritu
mortis períre sǽculum,
salvásti mundum lánguidum,
donans reis remédium,
5. Te, Sancte, fide quǽsumus,
ventúre iudex sǽculi,
consérva nos in témpore
hostis a telo pérfidi.
3. Vergénte mundi véspere,
uti sponsus de thálamo,
egréssus honestíssima
Vírginis matris cláusula.
Δ.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
4. Cuius forti poténtiæ
genu curvántur ómnia;
cæléstia, terréstria
nutu faténtur súbdita.
V době adventní I
V době adventní
Až do 16. prosince
B
Nešpory
lahý tvůrce hvězd zá-řivých, ty věčné světlo věrných svých,
Je-ží-ši, Spa-si-te-li všech, slyš tento prosebný náš zpěv. Amen.
2. Když viděls pln soucitu svět
do neodvratné zkázy spět,
ty jsi mu, když už umdléval,
sám sebe z lásky za lék dal.
5. Prosíme tebe pokorně,
náš soudce posledního dne,
už nyní chraň nás štítem svým
před zrádným šípem ďáblovým
3. K večeru svět se skláněl již,
když jako ženich vycházíš
z komnaty stále zamčené
své Matky, Panny vznešené.
Δ.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i s Duchem, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
4. Pod mocným majestátem tvým
pokleká každý s třesením,
jak pozemštan, tak nebeštan
a vyznává, žes jeho Pán.
Tempore Adventus I
V
Ad Officium lectionis
erbum supérnum pródi-ens, a Patre lumen éxi-ens,
qui natus orbi súbvenis cursu declí-vi témpo-ris. Amen.
2. Illúmina nunc péctora
tuóque amóre cóncrema;
audíta per præcónia
sint pulsa tandem lúbrica.
4. Non demum artémur malis
pro qualitáte críminis,
sed cum beátis cómpotes
simus perénnes cælites.
3. Iudéxque cum post áderis
rimári facta péctoris,
reddens vicem pro ábditis
iustísque regnum pro bonis,
Δ.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
Ad Laudes matutinas
V
ox clara ecce íntonat, obscúra quæque íncrepat:
procul fulgéntur sómni-a; ab æthre Christus prómi-cat. Amen.
2. Mens iam resúrgat tórpida
4. Secúndo ut cum fúlserit
quæ sorde exstat sáucia;
mundúmque horror cínxerit,
sidus refúlget iam novum,
non pro reátu púniat,
ut tollat omne nóxium.
sed nos pius tunc prótegat.
3. E sursum Agnus míttitur
laxáre gratis débitum;
omnes pro indulgéntia
vocem demus cum lácrimis,
Δ.Summo Parénti glória
Natóque sit victória,
et Flámini laus débita
per sæculórum sǽcula. Amen.
V době adventní I
N
Modlitba se čtením
ebeské Slovo, Syn ty jsi
a světlo z Otce prýští-cí,
jenž zrozen, jdeš zachránit svět, když naplnil se časů věk. Amen.
2. Už teď nám duši rozjasni
a plamen lásky zapal v ní,
ať zpráva plná radosti
z nás všechno podlé vyhostí.
4. Kéž věčný trest nás nestihne
za mnohé skutky zločinné,
kéž se pak navždy staneme
občany vlastni blažené.
3. Až brzy jako Soudce náš
hlubiny srdcí zotvíráš,
za skrytý hřích trest vyměříš,
věrné za dobré odměníš.
Δ.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i s Duchem, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
Ranní chvály
H
le z pouště zní hlas jasný dost, jenž deptá každou nepravost,
vyhosťme z nitra plané sny, už sví-tá Je-žíš z vý-šiny. Amen.
2. Prober se duše z mrákoty,
4. Až jako blesk se vrátí zpět
než tě kal hříchů zatopí.
a v pouta hrůzy sevře svět,
Už nová hvězda vysvitla,
ať netrestá nás podle vin,
jež vyvede svět z moci zla.
je nám však Otcem laskavým.
3. Beránek je k nám posílán
za naše hříchy splatit daň.
Úpěnlivými prosbami
jej prosme o slitování.
Δ.Ať slávou se Bůh Otec skví,
buď jeho Synu vítězství.
Nechť chvála Duchu, plameni,
Po všechny věky všude zní. Amen.
Tempore Adventus II
Post diem 16 Decembris
V
Ad Vesperas
erbum sa-lú-tis ómni-um, Patris ab ore pródi-ens,
Virgo be-á-ta, súscipe casto Ma-rí-a, víscere. Amen.
2. Te nunc illústrat cǽlitus
umbra fecúndi Spíritus,
gestes ut Christum Dóminum,
æquálem Patri Fílium.
5. Læténtur simul ángeli,
omnes exsúltent pópuli:
excélsus venit húmilis
salváre quod períerat.
3. Hæc est sacráti iánua
templi seráta iúgiter,
soli suprémo Príncipi
pandens beáta límina.
Δ.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
4. Olim promíssus vátibus,
natus ante lucíferum,
quem Gábriel annúntiat,
terris descéndit Dóminus.
V
Ad Officium lectionis
eni, redémptor génti-um, osténde partum Vírginis;
mi-rétur omne sǽculum: ta-lis decet partus De-um. Amen.
2. Non ex viríli sémine,
sed mýstico spirámine
Verbum Dei factum est caro
fructúsque ventris flóruit.
3. Alvus tuméscit Vírginis,
claustrum pudóris pérmanet,
vexílla virtútum micant,
versátur in templo Deus. →
V době adventní II
Po 16. prosinci
T
Nešpory
o Slovo spásy lidí všech, jež vychá-zí z úst Otcových,
Ma-ri-a Panno, ve-jít nech do svatostánku útrob svých. Amen.
2 Teď proniká tě jasem svým
Božího Ducha plodný stín,
bys mohla Krista v sobě nést,
Syna, jenž Otci roven jest.
5. Ať radují se andělé,
ať lidstvo plesá vesele:
V pokoře z nebe přichází
vytrhnout padlé ze zkázy.
3. Tys brána k chrámu svatému,
zavřená provždy každému,
její práh překročiti smí
Pán všeho tvorstva jediný.
Δ.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
4. On před jitřenkou zrozený,
proroky předpověděný,
od Gabriela zvěstován
sestoupil z nebe na zem k nám.
P
Modlitba se čtením
řijď, Spa-si-te-li plemen všech, zrozením z Panny nám se zjev,
ať ce-lý svět zří s podivem, jak zrodit se Bůh může jen. Amen.
2. Bez přičinění mužského,
vdechnutím Ducha svatého
Boží Slovo se vtělilo,
v plod života se rozvilo.
3. Pel nevinnosti Panny klín
neztratil obtěžkáním tím,
zástava ctnosti nad ní vlá,
že v chrámě tom Bůh přebývá. →
Tempore Adventus II
4. Procédat e thálamo suo,
pudóris aula régia,
géminæ gigas substántiæ
alácris ut currat viam.
6. Præsépe iam fulget tuum
luménque nox spirat novum,
quod nulla nox intérpolet
fidéque iugi lúceat.
5. Æquális ætérno Patri,
carnis tropǽo cíngere,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.
Δ.Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sǽcula. Amen.
M
Ad Laudes matutinas
agnis prophé-tæ vócibus vení-re Christum núnti-ant,
lætæ sa-lú-tis prǽvi-a, qua nos redémit, grá-ti-a. Amen.
2. Hinc mane nostrum prómicat
et corda læta exǽstuant,
cum vox fidélis pérsonat
prænuntiátrix glóriæ.
5. Ætérna lux promíttitur
sidúsque salvans prómitur;
iam nos iubar præfúlgidum
ad ius vocat cæléstium.
3. Advéntus hic primus fuit,
puníre quo non sǽculum
venit, sed ulcus térgere,
salvándo quod períerat.
6. Te, Christe, solum quǽrimus
vidére, sicut es Deus,
ut perpes hæc sit vísio
perénne laudis cánticum. Amen.
4. At nos secúndus prǽmonet
adésse Christum iánuis,
sanctis corónas réddere
cælíque regna pándere.
V době adventní II
4. On rytíř dvojí podstaty
už z královské té komnaty
jak ženich pro svou nevěstu,
hle, vydává se na cestu.
6. Jesličky tvé jsou před tebou,
prosvítá nový úsvit tmou.
Ať jas ten neustoupí tmě
a ohněm víry stále žhne.
5. Ty, jenž jsi Otci rovný Syn,
přepásán pásem tělesným,
našeho těla slabosti
nepřestaň menšit milostí.
Δ.Laskavý Vládce, Ježíši,
buď s Otcem ti čest nejvyšší,
i Duchu, který těší nás,
po všechny věky v každý čas. Amen.
P
Ranní chvály
roroci rozhlašu-jí zvěst, že Kristův příchod blízký jest,
nadchá-zí spásonosný čas mi-losti, jíž vykoupí nás. Amen.
2. Už prosvítá den nový tmou
a nitra se již blahem dmou,
když pravdivými slovy Jan
o příští slávě mluví k nám.
5. S příslibem světla věčnosti,
hle, hvězda spásy už se skví,
a zve nás svými paprsky
ve věčný pokoj nebeský.
3. Toť onen první příchod byl,
kdy Pán ne proto sestoupil
svět ztrestat, ale uzdravit
vše choré, padlých spásou být.
6. Jen tebe, Kriste, chce náš duch
uzřít tak, jak jsi pravý Bůh.
To nazírání pak se nám
Tvou ustavičnou chválou staň.
Amen.
4. Ten druhý příchod zvěstuje,
že přede dveřmi Kristus je,
by věnce slávy svatým dal
a věrné do své říše vzal.
Tempore Nativitatis I
10
Tempore Nativitatis
Usque ad Epiphaniam Domini
A Nativitate Domini inclusive, usque ad Epiphaniam exclusive.
Ad Vesperas
C
hriste, redémptor ómni- um, ex Patre, Patris úni-ce,
solus ante princí-pi- um natus ineffa-bí-li-ter. Amen.
2. Tu lumen, tu splendor Patris,
tu spes perénnis ómnium,
inténde quas fundunt preces
tui per orbem sérvuli.
5. Hunc cælum, terra, hunc mare,
hunc omne quod in eis est,
auctórem advéntus tui
laudat exsúltans cántico.
3. Salútis auctor, récole
quod nostri quondam córporis,
ex illibáta Vírgine
nascéndo, formam súmpseris.
6. Nos quoque, qui sancto tuo
redémpti sumus sánguine,
ob diem natális tui
hymnum novum concínimus.
4. Hic præsens testátur dies,
currens per anni círculum,
quod solus a sede Patris
mundi salus advéneris;
Δ.Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
Tempore Nativitatis, hic tonus cantantur ad omnes hymnos metri ambrosiani, etiam in festos sanctorum.
V době vánoční I
11
V době vánoční
Až do Zjevení Páně
Od slavnosti Narození Páně včetně, až do slavnosti Zjevení Páně (mimo).
Nešpory
K
riste, Vykupi-te-li náš, ty jediný jsi Otcův Syn
a ne-výslovný původ máš před ce-lým svě-tem stvořeným. Amen.
2. Ty Světlo, Otcův Plameni,
naděje věčná věrných svých,
všimni si všude na zemi
svých sluhů, tebe prosících.
5. Zem, moře, nebe s hvězdami
i všechno to, co žije v nich,
jej, strůjce tvého poslání,
dnes chválí v písních nadšených.
3. Původce spásy, pomni jen,
že zrodem z lůna svatého
jsi z Panny přijal zároveň
podobu těla našeho.
6. Ba i my, za něž tvoje krev
splatila drahé výkupné,
pějem ti nový chvalozpěv
slavíce narození tvé.
4. To připomíná dnešní den,
jenž navrací se po roce,
vždyť aby svět byl zachráněn,
přicházíš z nebe od Otce.
Δ.Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený Pannou nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.
V době vánoční se tento nápěv zpívá na všechny hymny ambroziánského metra, a to i o svátcích svatých.
12
Tempore Nativitatis I
Ad Officium lectionis
C
andor ætérnæ De-i-tá-tis alme, Christe, tu lumen, vénis at-
que vi-ta, ádvenis morbis hóminum medé-la, porta sa-lú-tis. Amen.
2. Intonat terræ chorus angelórum
cǽlicum carmen, nova sæcla dicens,
glóriam Patri, generíque nostro
gáudia pacis.
3. Qui iaces parvus dóminans et orbi,
Virginis fructus sine labe sanctæ,
Christe, iam mundo potiáris omni,
semper amándus.
4. Násceris cælos pátriam datúrus,
unus e nobis, caro nostra factus;
ínnova mentes, trahe caritátis
péctora vinclis.
Δ.Cœtus exsúltans canit ecce noster,
ángelis læto sociátus ore,
et Patri tecum parilíque Amóri
cántica laudis. Amen.
V době vánoční I
13
Modlitba se čtením
V
ěčného božství o-slnivý jase, Kriste, všech Světlo, živote nám
daný, jdeš na svět lé-čit nemocné a k spá-se otevřít brány.
2. Andělské sbory zemi písně pějí
o novém věku a v nich Otci tvému
vzdávají chválu i díky a přejí
mír lidstvu všemu.
3. Ležíš tu, dítě, všeho světa Vládce,
synáčku Panny přesvaté a čisté,
vládu nad světem jen díky své lásce
získáváš, Kriste.
4. Chtěje nám za vlast nebe nabídnouti,
jedním z nás stal ses, zrozen jako robě;
srdce nám proměň a je lásky pouty
přitáhni k sobě.
Δ.Tobě i Otci, Duchu lásky věčné
s anděly pějem radostnými hlasy.
Kéž smíme zpívat Bohu chvály vděčné
po všechny časy. Amen.
Amen.
14
Tempore Nativitatis I
Ad Laudes matutinas
A
so-lis ortus cárdi-ne
adúsque terrælími-tem
Christum canámus prínci-pem, natum Ma-rí-a Vírgi-ne. Amen.
2. Beátus auctor sǽculi
servíle corpus índuit,
ut carne carnem líberans
non pérderet quod cóndidit.
6. Feno iacére pértulit,
præsépe non abhórruit,
parvóque lacte pastus est
per quem nec ales ésurit.
3. Clausæ paréntis víscera
cæléstis intrat grátia;
venter puéllæ báiulat
secréta quæ non nóverat.
7. Gaudet chorus cæléstium
et ángeli canunt Deum,
palámque fit pastóribus
pastor, creátor ómnium.
4. Domus pudíci péctoris
templum repénte fit Dei;
intácta nésciens virum
verbo concépit Fílium.
Δ.Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
5. Eníxa est puérpera
quem Gábriel prædíxerat,
quem matris alvo géstiens
clausus Ioánnes sénserat.
V době vánoční I
15
Ranní chvály
O
d bran, z nichž slunce vychá-zí,
je, ať zní zpěv Kristu vlada-ři,
až tam, kde konec zemský
synáčku Panny Ma-ri- e. Amen.
2. Původce světa blažený
svých sluhů tělo obléká,
by zachránil své stvoření
a tělem spasil člověka.
6. Jeslemi nebyl poděšen,
nechal se v seno položit,
sytil se trochou mléka ten,
jenž nedá ptactvu hladem mřít.
3. Zamčeným lůnem matčiným
vniká zář Boží milosti:
již chová svaté Panny klín
jí dosud skryté tajemství.
7. Zní nebem jásot, chvalozpěv,
zpívají Bohu andělé,
když pastýřům se Pastýř všech
i Tvůrce zjeví ve chlévě.
4. Dům cudných útrob přitom už
je v Boží stánek proměněn.
Ta, jíž se netkl žádný muž,
počala syna slovem jen.
Δ.Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený Pannou nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.
5. Zrodil se z lidské Matky Pán,
jejž Gabriel jí zvěstoval.
V lůně své matky skrytý Jan
radostí nad ním zaplesal.
16
Sanctæ Familiæ
Dominica infra octavam Nativitatis
Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph
Ad I & II Vesperas
O
lux be-á-ta cǽ-li-tum et summa spes mortá-li-um,
Iesu, cu-i domésti-ca
arrí-sit orto cá-ri-tas. Amen.
2. María, dives grátia,
o sola quæ casto potes
fovére Iesum péctore,
cum lacte donans óscula;
5. Qua vestra sedes flóruit
virtútis omnis grátia,
hanc detur in domésticis
reférre posse móribus.
3. Tuque ex vetústis pátribus
delécte custos Vírginis,
dulci patris quem nómine
divína Proles ínvocat:
Δ.Iesu, tuis obœdiens
qui factus es paréntibus,
cum Patre summo ac Spíritu
semper tibi sit glória. Amen.
4. De stirpe Iesse nóbili
nati in salútem géntium,
audíte nos, qui súpplices
ex corde vota fúndimus.
Vel tonus proprius, vide AG p. 377
Svaté Rodiny
17
Neděle v oktávu Narození Páně
Svaté Rodiny
1. & 2. nešpory
B
la-živé světlo ne-beské, nadě-je lidstva nejvyšší,
tě úsměv lásky ma-teřské v jesličkách bla-žil, Je-ží-ši.
Amen.
2. Maria, plná milosti,
jen ty jsi hodna v náruč brát
Ježíška a jej s něžností
líbat, kojit a objímat.
5. Tu milost, kterou se váš práh
do květů ctností odíval,
nám dejte, by zas v rodinách
duch pravé lásky přebýval.
3. V praotců sboru vznešeném
jediný strážce Mariin,
jejž nejmilejším ze všech jmen
nazýval otcem Boží Syn.
Δ.Ježíši, ty vždy s radostí
své rodiče jsi poslouchal,
ať Otci, Duchu milosti,
i tobě vždy zní píseň chval. Amen.
4. Vy, kteří k spáse lidí jste
z kořene Jesse zrozeni,
pokorné prosby vyslyšte,
jež nám teď z vděčné duše zní.
Nebo vlastní nápěv, viz AG s. 377
Sanctæ Familiæ
18
Ad Officium lectionis
D
ulce fit no-bis memoráre parvum Názaræ tectum tenu-ém-
que cultum; éxpedit Iesu tá-ci-tam re-férre cármine vi-tam. Amen.
2. Arte qua Ioseph húmili excoléndus,
ábdito Iesus iuvenéscit ævo,
seque fabrílis sócium labóris
ádicit ultro.
3. Assidet nato pia mater almo,
ássidet sponso bona nupta, felix
si potest curas releváre lassis
múnere amíco.
4. O neque expértes óperæ et labóris,
nec mali ignári, míseros iuváte;
quotquot implórant cólumen, benígno
cérnite vultu.
Δ.Sit tibi, Iesu, decus atque virtus,
sancta qui vitæ documénta præbes,
quique cum summo Genitóre et almo
Flámine regnas. Amen.
Svaté Rodiny
19
Modlitba se čtením
J
istě nám sladce při vzpomínce bude na Nazaret a na obyd-
lí chudé, sladší je písní Kristův život skry-tý teď oslavi-ti.
2. Tam s Josefem Pán tráví mladá léta
v řemesle jeho, skryt před zraky světa,
za jeho lásku pomocí mu splácí
při těžké práci.
3. Nejlepší matka dlí u Syna svého,
dlí u snoubence pokorná choť jeho.
Ulehčit práci unaveným touží
tím, že jim slouží.
4. Vy, kteří znáte lopotu všech lidí
i zlo, jímž trpí, pomozte nám z bídy
a k všem, co k vám se utíkají v tísni,
skloňte zrak vlídný.
Δ.Ježíši, tobě buď moc, čest i sláva
za vzorný příklad, jejž tvůj život dává.
Ty vládneš s Otcem, Duchem Těšitelem
ve světě celém. Amen.
Amen.
20
Sanctæ Familiæ
Ad Laudes matutinas
C
hriste, splendor Patris, De-i Ma-ter Virgo,
Ioseph, tam sacrórum pígnorum servá-tor. Amen.
2. Nitet vestra domus
flóribus virtútum,
unde gratiárum
fons prománat ipse.
5. Cunctis præstant aulis
hæc egéna sæpta,
salus unde cœpit
géneris humáni.
3. Angeli stupéntes
Natum Dei cernunt
servi forma indútum
servis famulántem.
6. Iesu, Mater, Ioseph,
mansiónis vestræ
nostras date sedes
donis frui sanctis.
4. Imus præes, Ioseph,
humilísque iubes;
iubes et María
et utríque servis.
7. Tibi laudes, Christe,
spem qui nobis præbes,
tuos per paréntes
cæli adíre domum. Amen.
21
Svaté Rodiny
Ranní chvály
K
riste, světlo Otce,
Jose-fe těch strážce,
Panno Boží Má-ti,
co jsou nejvíc sva- tí.
Amen.
2. Váš dům květy ctnosti
jak hvězdy se třpytí,
všech milostí pramen
stále z něho prýští.
5. Nad paláce skví se
vaší chýše krása,
neboť odtud vzešla
všemu lidstvu spása.
3. Anděly žas jímá,
když zří, jak Syn Boží
oděn v tělo sluhy
vlastním sluhům slouží.
6. Josefe i Matko,
proste u Ježíše,
ať dá našim domům
svatost vaší chýše.
4. Josefe, svých hlavo,
poroučíš jim skromně,
poroučíš též, Matko,
a žiješ jen pro ně.
7. Chvála tobě, Kriste,
důvěřujem v tebe,
že rodiče tví nás
uvedou v chrám nebe. Amen.
22
Sanctæ Dei Genetricis Mariæ
Die 1 ianuarii
Sanctæ Dei Genetricis Mariæ
Ad I & II Vesperas
C
orde natus ex Paréntis
ante mundi ex-órdi-um,
Alpha et Omega vocá-tus, ipse fons et cláusu-la
ómni-um quæ sunt, fu-érunt quæque post fu-túra sunt. Amen.
2. Córporis formam cadúci,
membra morti obnóxia
índuit, ne gens períret
primoplásti ex gérmine,
mérserat quam lex profúndo
noxiális tártaro.
4. Ecce, quem vates vetústis
concinébant sǽculis,
quem prophetárum fidéles
páginæ spopónderant,
émicat promíssus olim:
cuncta colláudent eum!
3. O beátus ortus ille,
Virgo cum puérpera
édidit nostram salútem
feta Sancto Spíritu,
et puer redémptor orbis
os sacrátum prótulit.
Δ.Glóriam Patri melódis
personémus vócibus;
glóriam Christo canámus,
matre nato vírgine,
inclitóque sempitérnam
glóriam Paráclito. Amen.
23
Matky Boží, Panny Marie
1. ledna
Matky Boží, Panny Marie
1. & 2. nešpory
S
yn zrozený z lůna Otce dříve nežli povstal svět,
Alfa i Omega zva-ný, věčný zdroj a cíl i střed
všeho, co je i co by-lo i co vzejde z příštích let. Amen.
2 Na sebe vzal lidské tělo
a s ním údy smrtelné,
aby nezhynulo plémě
z prarodičů zrozené,
jež měl krutý zákon strhnout
do propasti pekelné.
4. Ten, kterého dávným věkům
hlas proroků zvěstoval,
a jej lidem pravdivými
slovy Písma sliboval,
nyní, když už přichází k nám,
radostně jej každý chval.
3. Nevýslovně blahá chvíle,
kdy panenské Matky klín
požehnaný svatým Duchem
zrodil spásu smrtelným
a kdy hošík – Vykupitel
tvář svou zjevil pokorným.
Δ.Bohu Otci dík a slávu
pějme hlasy vroucími,
sláva buď i tobě, Kriste,
Synu Panny jediný.
Také Duchu Těšiteli
ať chvalozpěv věčně zní. Amen.
24
Sanctæ Dei Genetricis Mariæ
Ad Officium lectionis
R
adix Iesse fló-ru- it
fecúnda partum prótu-lit
et virga fructum édidit;
et virgo ma-ter pérmanet. Amen.
2. Præsǽpe poni pértulit
qui lucis auctor éxstitit;
cum Patre cælos cóndidit,
sub matre pannos índuit.
4. Iam lux salúsque náscitur,
nox díffugit, mors víncitur;
veníte, gentes, crédite:
Deum María prótulit.
3. Legem dedit qui sǽculo,
cuius decem præcépta sunt,
dignándo factus est homo
sub legis esse vínculo.
Δ.Iesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
Ad Laudes matutinas
F
it porta Christi pérvi- a
omni re-férta grá-ti-a,
transítque rex, et pérmanet clausa, ut fu-it, per sǽcu-la. Amen.
2. Summi Paréntis Fílius
procéssit aula Vírginis,
sponsus, redémptor, cónditor
suæ gigas Ecclésiæ:
4. Exsúltet omnis ánima,
quod nunc salvátor géntium
advénit mundi Dóminus
redímere quos cóndidit.
3. Honor matris et gáudium,
imménsa spes credéntium,
lapis de monte véniens
mundúmque replens grátia.
Δ.Christo sit omnis glória,
quem Pater Deum génuit,
quem Virgo mater édidit
fecúnda Sancto Spíritu. Amen.
25
Matky Boží, Panny Marie
Modlitba se čtením
K
men Jesse už se kvě-tem skví,
a rato-lest plod vyda-la
vzešlý z plodného ma-teřství Matky, jež pannou zůsta-la. Amen.
2. Ač světu první světlo dal
a s Otcem nebe zakládal,
nechal se v plénkách v jesličky
klást rukama své matičky.
4. Světlo i spása slaví zrod,
smrt s hrůzou prchá do temnot.
Pojď, člověče, bys uvěřil,
že z Panny Bůh se narodil.
3. Ač zákon světu uložil
o přikázáních deseti,
člověkem stát se zatoužil,
jho zákona chtěl snášeti.
Δ.Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený Pannou nejčistší,
i Otci, Duchu milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.
Ranní chvály
V
Kristu se brána otví-rá mi-lostmi všemi zdobená.
Král přejde, hned se zaví-rá
a zůstane už zavřená. Amen.
2. On, nejvyššího Otce Syn,
k nám přišel lůnem panenským,
své církve rytíř, Spasitel,
snoubenec a náš Stvořitel.
4. Každý tvor by dnes jásat měl,
vždyť národů všech Spasitel
se proto Vládcem světa stal,
by spasil ty, jimž život dal.
3. Své matce vždy jen k chloubě je,
svých věrných věčná naděje,
on, balvan slétlý z výše hvězd,
milostmi naplňuje svět.
Δ.Ať Kristus je ctěn hluboce,
on, zplozený Bůh od Otce,
nejčistší Pannou zrozen byl,
když svatý Duch ji zastínil. Amen.
26
Tempore Nativitatis iI
A Epiphania Domini
Tempore Nativitatis a Epiphania inclusive, usque ad Baptismatem Domini exclusive.
H
Ad Vesperas
ostis Heródes ímpi- e, Christum vení-re quid times?
Non e-rí-pit mortá-li- a qui regna dat cælésti- a. Amen.
2. Ibant magi, qua vénerant
4. Novum genus poténtiæ:
stellam sequéntes prǽviam,
aquæ rubéscunt hýdriæ,
lumen requírunt lúmine,
vinúmque iussa fúndere
Deum faténtur múnere.
mutávit unda oríginem.
3. Lavácra puri gúrgitis
cæléstis Agnus áttigit;
peccáta quæ non détulit
nos abluéndo sústulit.
Δ.Iesu, tibi sit glória,
qui te revélas géntibus,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
Ad I vesperas solemnitatis Epiphaniæ Domini cantatur hymnus Quicumque Christum quæritis ut ad Laudes matutinas.
Ad Officium lectionis
M
agi vidéntes párvu-lum e-ó-a promunt múnera,
stra-tíque vo-tis óffe-runt tus, myrrham et aurum régi- um. Amen.
2. Agnósce clara insígnia
3. Regem Deúmque annúntiant
virtútis ac regni tui,
thesáurus et fragrans odor
Puer, cui trinam Pater
turis Sabǽi, at mýrrheus
prædestinávit índolem:
pulvis sepúlcrum prǽdocet. →
27
V době vánoční Ii
Po Zjevení Páně
V době vánoční od slavnosti Zjevení Páně včetně, až do svátku Křtu Páně (mimo).
P
Nešpory
roč dě-síš se, zlý He-rode, že z nebe na zem Kristus jde?
Kdo na-bí-zí říš nebeskou, nevezme ti říš pozemskou. Amen.
2. Tři králové šli za hvězdou,
4. Hle, jeho moci další jev:
jak značila jim cestu tmou.
již rudne voda ve džbánech,
Šli světlo světlem vyhledat,
na rozkaz voda bytí své
šli Boha vyznat, dar mu dát.
změní ve víno perlivé.
3. Do průzračných vod sestoupil
Δ.Ježíši, tebe každý chval,
Beránek Boží, aby smyl
pohanům že ses ukázal,
z nás hříchy, sám všech hříchů prost,
i Otce, Ducha milosti
když vzal nás hříšné na milost.
po všechny věky věčnosti. Amen.
O 1. nešporách slavnosti Zjevení Páně se zpívá hymnus Kdokoli Krista hledáte jako při ranních chválách.
Modlitba se čtením
K
dyž uzří dí-tě krá-lo-vé, pada-jí v prach a dary své,
zlato i myrhu s kadidlem mu nesou s láskou v srdci svém. Amen.
2. Všimni si, Hochu, pečlivě
3. Kadidlo sábské, zlatý dar
odznaku říše, moci své.
hlásají, že jsi Bůh a Král,
Tvůj věčný Otec trojí cíl
zatímco vonné myrhy drť
poslání tvému předurčil.
předvídá temný hrob a smrt. →
28
Tempore Nativitatis Ii
4. O sola magnárum úrbium
maior Bethlem, cui cóntigit
ducem salútis cǽlitus
incorporátum gígnere!
6. Regnum quod ambit ómnia
dia et marína et térrea
a solis ortu ad éxitum
et tártara et cælum supra.
5. Hunc et prophétis téstibus
îsdémque signatóribus
testátor et sator iubet
adíre regnum et cérnere:
Δ.Iesu, tibi sit glória,
qui te revélas géntibus,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
Ad Laudes matutinas
Q
uicúmque Christum quǽ ri-tis, ocu-los in altum tólli-te:
il-lic li-cé-bit ví-se-re
signum perénnis gló-ri- æ. Amen.
2. Hæc stella, quæ solis rotam
vincit decóre ac lúmine,
venísse terris núntiat
cum carne terréstri Deum.
5. Illústre quiddam cérnimus
quod nésciat finem pati,
sublíme, celsum, intérminum,
antíquius cælo et chao.
3. En, Pérsici ex orbis sinu,
sol unde sumit iánuam,
cernunt períti intérpretes
regále vexíllum magi.
6. Hic ille rex est géntium
populíque rex Iudáici,
promíssus Abrahæ patri
eiúsque in ævum sémini».
4. «Quis iste tantus – ínquiunt –
regnátor astris ímperans,
quem sic tremunt cæléstia,
cui lux et æthra insérviunt?
Δ.Iesu, tibi sit glória,
qui te revélas géntibus,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sǽcula. Amen.
29
V době vánoční Ii
4. Slavnější jsi všech velkoměst,
Betléme, jemuž dáno jest,
že narodit se v tobě směl
vtělený Bůh, náš Spasitel.
6. Vládu nade vším, co kde jest,
nad zemí, moři, světy hvězd,
od východu až k západu,
od nebe k pekel základu.
5. Jak proroci to hlásali
a v Písmě zaznamenali,
mu Otec – Tvůrce – přikázal,
by vládu do svých rukou vzal.
Δ.Ježíši, tebe každý chval,
pohanům že ses ukázal,
i Otce, Ducha milosti
po všechny věky věčnosti. Amen.
Ranní chvály
K
doko-li Krista hle-dá-te, do vý-šin o-či obraťte.
tam u-vidí-te jedenkrát znamení věčné slávy plát. Amen.
2. Ta hvězda, jež se krásou skví
víc nežli slunce planoucí,
roznáší zprávu po zemi,
že přišel k nám Bůh vtělený.
5. Zříme tu světlo přejasné,
jehož zář nikdy nehasne,
nesmírné, slavné, vznešené,
před nebem a vším zrozené.
3. Až z lůna světa, Persie,
z jejíž bran slunce putuje,
mágové, znalci zkušení,
v tom královské zří znamení.
6. Toť všeho lidstva Vládce sám,
král Izraelův, jeho Pán.
Abrahámovi slíbený
i všemu jeho plemeni.
4. Praví si: Kdo tak mocný jest,
Δ.Ježíši, tebe každý chval,
ten mocný vládce jasných hvězd,
pohanům že ses ukázal,
před nímž se musí nebe chvět,
i Otce, Ducha milosti
mu sloužit světlo, ba i svět?
po všechny věky věčnosti. Amen.
30
In Baptismate Domini
Dominica post Epiphaniam
In Baptismate Domini
Ad I Vesperas
A
Patre Unigé-ni-te,
ad nos venis per Vírginem,
baptísmi ro-re cónsecrans cunctos, fide re-géne-rans. Amen.
2. De cælo celsus pródiens
éxcipis formam hóminis,
factúram morte rédimens,
gáudia vitæ lárgiens.
4. Mane nobíscum, Dómine,
noctem obscúram rémove,
omne delíctum áblue,
pie medélam tríbue.
3. Hoc te, Redémptor, quǽsumus:
illábere propítius,
clarúmque nostris córdibus
lumen præbe deíficum.
Δ.O Christe, vita, véritas,
tibi sit omnis glória,
quem Patris atque Spíritus
splendor revélat cǽlitus. Amen.
Ad Officium lectionis
I
mplénte munus dé-bi-tum Ioánne, re-rum cóndi-tor
Iordá-ne mersus hac di- e
2. Non ipse mundári volens
de ventre natus Vírginis,
peccáta sed mortálium
suo lavácro tóllere.
aquam lavándo dí-lu- it. Amen.
3. Dicénte Patre quod «meus
diléctus hic est Fílius»,
suménte Sancto Spíritu
formam colúmbæ cǽlitus. →
31
Křtu Páně
Neděle po slavnosti Zjevení Páně
Křtu Páně
1. nešpory
O
d Otce, Jednoro-zený, jdeš lůnem Panny na zemi.
Nás o-čištu-ješ vodou křtu
a věrné kří-síš k živo-tu. Amen.
2. Přicházíš na zem z výsosti
v podobě lidské bytosti
dluhopis smrti vyplatit,
nám blahý život navrátit.
4. Buď s námi, Pane, zvláště teď,
vše temné z naší duše smeť,
smaž všechny její poklesky
a přines jí lesk nebeský.
3. Prosíme, Spasiteli náš,
přijď v lásce k nám a blahý jas
božského světla do srdcí
přines nám s láskou planoucí.
Δ.Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.
Modlitba se čtením
K
dyž vykonal svuj úkol Jan, jejž uložil mu Tvůrce sám,
Pán do Jordánu sestoupil
2. Mu, Synu Panny nejčistší,
nebylo třeba očisty,
chtěl ale smýt svou koupelí
hřích smrtelníků veškerý.
a jeho vody posvě-til. Amen.
3. Hlas Otcův zazní do výšin:
„To je můj milovaný Syn!“
a v holubice podobě
také Duch svatý při tom je. →
32
In Baptismate Domini
4. Hoc mýstico sub nómine
micat salus Ecclésiæ;
Persóna trina cómmanet
unus Deus per ómnia.
Δ.O Christe, vita, véritas,
tibi sit omnis glória,
quem Patris atque Spíritus
splendor revélat cǽlitus. Amen.
Ad Laudes matutinas
I
esus refúlsit ómni- um pi-us redémptor génti-um;
totum genus fi-dé-li- um laudis ce-lébret cánti-cum. Amen.
2. Denis ter ævi círculis
iam parte vivens córporis,
lympham petit baptísmatis
cunctis carens contágiis.
5. Nos, Christe, voce súpplici
precámur, omnes prótege,
ac mente fac nitéscere
tibíque mundos vívere.
3. Felix Ioánnes mérgere
illum treméscit flúmine,
potest suo qui sánguine
peccáta mundi térgere.
Δ.O Christe, vita, véritas,
tibi sit omnis glória,
quem Patris atque Spíritus
splendor revélat cǽlitus. Amen.
4. Vox ergo Prolem de polis
testátur excélsi Patris,
fluítque virtus Spíritus
sancti datrix charísmatis.
Ad II Vesperas
Cantatur hymnus Implente munus debitum ut ad Officium lectionis.
33
Křtu Páně
4. V tom jménu plném tajemství
tkví svaté církve vítězství.
Tři osoby jsou vždycky s ní,
ač Učitel je jediný.
Δ.Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.
Ranní chvály
J
e-žíš se zaskvěl v těchto dnech co Vykupi-tel lidí všech.
Vě-ří-cí v četných zástupech pojďte mu zapět chva-lozpěv. Amen.
2. Když třicet roků dovršil,
z ústraní, v kterém dosud žil,
jde osvěžiti v lázni křtu
svou nedotčenou čistotu.
5. Prosíme tebe my, lid tvůj:
Stále nás, Kriste, ochraňuj!
Dej naší mysli rosy třpyt
a dej nám vždycky čistě žít.
3. Ač šťastný, Jan se bázní chvěl,
když ponořit do řeky měl,
toho, jenž může krví svou
smýt z lidstva vinu veškerou.
Δ.Živote, Pravdo, Ježíši,
buď tobě sláva nejvyšší.
Otec ji s Duchem z výsosti
zjevuje v nové jasnosti. Amen.
4. Zazní hlas Otcův z výsosti
o jeho Božím synovství
a milost Ducha svatého
proud darů lije na něho.
2. nešpory
Zpívá se hmynus Když vykonal svůj úkol Jan, jako při modlitbě se čtením.
34
Index generalis
Tempore Adventus.................................................................................. 2
Usque ad diem 16 Decembris....................................................................2
Post diem 16 Decembris.............................................................................6
Tempore Nativitatis.............................................................................. 10
Usque ad Epiphaniam Domini................................................................10
Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph...................................................16
Sanctæ Dei Genetricis Mariæ..................................................................22
A Epiphania Domini.................................................................................26
In Baptismate Domini..............................................................................30
Index hymnorum
A Patre Unigenite............................................................................................30
A solis ortus cardine........................................................................................14
Candor æternæ Deitatis alme........................................................................12
Christe, redemptor omnium..........................................................................10
Christe, splendor Patris..................................................................................20
Conditor alme siderum....................................................................................2
Corde natus ex Parentis..................................................................................22
Dulce fit nobis memorare parvum................................................................18
Fir porta Christi pervia...................................................................................24
Hostis Herodes impie......................................................................................26
Iesus refulsit omnium.....................................................................................32
Implente munus debitum...............................................................................30
Magi videntes parvulum.................................................................................26
Magis prophetæ vocibus...................................................................................8
O lux beata cælitum........................................................................................16
Quicumque Christum quæritis.....................................................................28
Radix Iesse floruit............................................................................................24
Veni, redemptor gentium.................................................................................6
Verbum salutis omnium...................................................................................6
Verbum supernum prodiens............................................................................4
Vox clara ecce intonat.......................................................................................4
35
Obsah
V době adventní...................................................................................... 3
Až do 16. prosince.......................................................................................3
Po 16. prosinci.............................................................................................7
V době vánoční..................................................................................... 11
Až do Zjevení Páně...................................................................................11
Svaté Rodiny..............................................................................................17
Matky Boží, Panny Marie.........................................................................23
Po Zjevení Páně.........................................................................................27
Křtu Páně....................................................................................................31
Rejstřík hymnů
Blahý tvůrce hvězd zářivých.............................................................................3
Blaživé světlo nebeské.....................................................................................17
Hle z pouště zní hlas jasný dost.......................................................................5
Ježíš se zaskvěl v těchto dnech.......................................................................33
Jistě nám sladce při vzpomínce bude............................................................19
Kdokoli Krista hledáte....................................................................................29
Když uzří dítě králové.....................................................................................27
Když vykonal svůj úkol Jan............................................................................31
Kmen Jesse už se květem skví........................................................................25
Kriste, světlo Otce............................................................................................21
Kriste, Vykupiteli náš......................................................................................11
Nebeské Slovo, Syn ty jsi...................................................................................5
Od bran, z nichž slunce vychází....................................................................15
Od Otce, Jednorozený.....................................................................................31
Proč děsíš se, zlý Herode................................................................................27
Proroci rozhlašují zvěst.....................................................................................9
Přijď, Spasiteli plemen všech............................................................................7
Syn zrozený z lůna Otce..................................................................................23
To Slovo spásy lidí všech...................................................................................7
V Kristu se brána otvírá..................................................................................25
Věčného božství oslnivý jase..........................................................................13
Hymnarium istud ex libris sequentes compositum est:
Textus:
◆ Liturgia Horarum iuxta ritum Romanum,
editio typica altera, Romæ, 2000
◆ Liturgia Horarum: Proprium officiorum Ordinis Prædicatorum,
R.P. Vincentii de Couesnongle iussu editum, Romæ, 1982
◆ Liturgie hodin, vydání pro potřebu dominikánského řádu, Praha, 2000–03
Cantus:
◆ Antiphonarium S.O.P.,
R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1933
◆ Processionarium iuxta ritum S.O.P.,
R.P. Martini Stanislai Gillet iussu editum, Romæ, 1930
© Provincia Bohemiæ Ordinis Prædicatorum, Olomucii, 2009
Compositio: fr. Filip Boháč O.P.

Podobné dokumenty

Pro slavnosti Páně během roku

Pro slavnosti Páně během roku Iesu, largí-tor grá-ti-æ, honor cælés-tis cú-ri- æ.

Více

Během roku

Během roku signum dares notíssimum:

Více