manuál použití a údržby sg-20-180a sg-40-180a

Transkript

manuál použití a údržby sg-20-180a sg-40-180a
Název souboru: Dop 000 LC Hlavičkový papír dokument 2008 používat.doc
MANUÁL POUŽITÍ A ÚDRŽBY
SG-20-180A SG-40-180A
SICOR S.p.a.
Head Office and production center
Via Capáni 15 (Zona industriale) 380 66 Rovereto (TN) Italy
Tel: +39 0464 484111
www.sicor-spa.it [email protected]
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
1/26
OBSAH
1, Úvod ................................................................................................................................................. 3
2, Popis zařízení ................................................................................................................................... 4
2.1 Technická specifikace ................................................................................................................ 4
2.2 Rozměry bezpřevodového stroje ................................................................................................ 5
3, Popis stroje / identifikace ................................................................................................................. 6
4, Záruka .............................................................................................................................................. 7
5, Hlavní pokyny .................................................................................................................................. 8
6, Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................... 9
7, Bezpečnost (požadavky) ................................................................................................................ 10
8, Doprava .......................................................................................................................................... 12
9, Pokyny k instalaci .......................................................................................................................... 14
9.1 Směrnice EMC ......................................................................................................................... 15
10, Elektrické zapojení ....................................................................................................................... 16
10.1 Elektromotor .......................................................................................................................... 16
10.2 Svorkovnice - elektrické schéma ........................................................................................... 17
10.3 Encoder .................................................................................................................................. 18
10.4 Elektromagnetická brzdy ....................................................................................................... 19
11, Zapnutí stroje do provozu ............................................................................................................ 21
12, Údržba .......................................................................................................................................... 22
12.1 Výměna encoderu .................................................................................................................. 23
12.2 Demontáž trakční kladky ....................................................................................................... 25
13, Nouzové operace .......................................................................................................................... 26
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
2/26
1, Úvod
Vážení zákazníci,
Zdvihací zařízení SICOR jsou navrženy a sestaveny v souladu s evropskou směrnicí pro konstrukci
strojů 2006/42/CE, EN12100-1, EN12100-2, EN81-1 a respektují platné normy.
Proto nepředstavují osobní nebezpečí pro ty kdo je instalují a udržují, pokud se používají podle
instrukcí v tomto manuálu a pokud bezpečnostní zařízení jsou pravidelně udržována a je na nich
prováděn servis.
Tento návod dokládá, že stroj a veškerá zařízení na strojí jsou plně funkční, a že tento Manuál se
dodává společně s dodávkou a že osobní instalace vyžaduje abyste věnovali plnou pozornost tomuto
Manuálu.
Společnost SICOR odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené změnami a zásahy do
provozu zařízení, které se neshodují s obsahem tohoto Manuálu, s jeho údaji a údaji jiných
dokumentů.
Společnost SICOR Vám gratuluje, že jste si vybrali tento produkt a je si jista že se budete moci
spolehnout na jeho nejlepší výkon.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
3/26
2, Popis zařízení
SG1 a SG2 jsou synchronní stroje s permanentními magnety vyrobeny a designovány jako
bezpřevodové zařízení pro práci s lanovým systémem výtahu.
-
ŽÁDNÁ JINÁ POUŽITÍ NEJSOU POVAŽOVÁNA ZA DOVOLENÉ
JINÁ POUŽITÍ BUDOU POVAŽOVÁNA ZA SPRÁVNÉ JEN PO KONZULTACI SE
SPOLEČNOSTÍ SICOR
SG1 a SG2 mohou být použity pro systémy se zavěšením 1:1 a vyšším.
Brzdy zařízení jsou certifikovány pro použití jako bezpečnostní zařízení pro nekontrolovaný pohyb
kabiny vzhůru.
SG1 a SG2 motory vyžadují pro své řízení frekvenční měnič a encoder (encoder je dodáván
instalován ve stroji).
2.1 Technická specifikace
Stroj – tech data
SG-20-180A
SG-40-180A
Maximální statické zatížení (kg)-(N)
1600-15700
2600-25500
Napětí ( V )
360
360
Maximální rychlost kabiny 2:1 (m/s)
1.6
1.6
Encoder
Heidenhain EnDat
2048 imp/ot
Heidenhain EnDat
2048 imp/ot
Kroutící moment S5 35% (Nm)
200
380
Maximální hmotnost stroje (kg)
180
235
Konfigurace zavěšení lan
CSW
CSW
Úroveň ochrany
IP21
IP21
Třída izolace
F
F
Brzda – tech. data
SG-20-180A
SG-40-180A
Brzdný moment síly (Nm)
Příkon napětí (V)
Nadpětí
Výkon brzdy
2x200
207
NO
2x63
2x410
207
NO
2x82
*tabulky ukazují standartní data, jiná data a možné konfigurace
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
4/26
2.2 Rozměry bezpřevodového stroje
Na schématu níže jsou zakresleny celkové rozměry bezpřevodového stroje v jeho standardní
konfiguraci
Více detailní data jako: frekvence, spotřeba energie atd. naleznete v technickém katalogu SICOR.
*rozměr L4 odkazuje na verzi zařízení s manuálním uvolněním brzdných pák
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
5/26
3, Popis stroje / identifikace
Pro komunikaci se společností SICOR nebo jejím Servisním centrem, vždy prosím uvádějte sériové
čísla stroje, motoru.
Tato číslo, stejně jako další identifikační data stroje, můžete nalézt na výrobním štítku stroje.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
6/26
4, Záruka
3.1
Záruka je, kromě ostatních smluvních dohod, předepsána následujícími doložkami:
3.1a
Záruka produktů SICOR se týká období dvou let od data zřejmého na dokumentu přepravy /
dodací list. Během tohoto období bude společnost SICOR zdarma vyměňovat jakékoliv
komponenty, které budou uznány jako chybné.
Za chybu se považuje jen ta, která je uznána společností SICOR.
Aby došlo k výměně nebo opravě těchto částí pod zárukou, musí být poslány společnosti
SICOR k analýze (s uhrazenou dopravou).
Zákazník musí poslat společnosti žádost o technickou asistenci písemně. Náklady spojené s
dopravou a zaopatřením během cesty zůstávají na zákazníkovi.
3.1b
3.1c
3.1d
3.2
Záruka vyprší automaticky, pokud nastane nějaká z těchto situací:
3.2.1 S částí pro kterou je oprava vyžadována bylo manipulováno
3.2.2 Pokud nebyla odsouhlasena písemně společností SICOR
3.2.3 Použití stroje neodpovídá účelu, pro který byl vyroben nebo popisu v technické příručce –
„Manuál použití a držby“
3.2.4 Chybí identifikační štítky stroje, nebo stroj nemůže být identifikován
3.3
Záruka nepokrývá části podléhající běžnému opotřebením: obložení brzd, ložiska,
elektrické vinutí
3.4
Záruka nezahrnuje náhrady škody nákladů dopravy nebo prostoje stroje.
3.5
Postup při záruce:
3.5.1
Veškeré nároky na záruku musí být komunikovány se společností SICOR během 8 dnů
zjištění chyb, písemně nebo faxem.
Společnost SICOR potvrdí písemně nebo faxem přijetí zprávy zákazníka nebo jím pověří
své techniky.
Jakýkoliv vyměněný materiál musí zůstat k dispozici u zákazníka po 30 dnů, aby mohla být
provedeno ověření, nebo, pokud je to písemně napsáno, musí být tyto části zaslány
společnosti SICOR.
Ve všech případech musí být k dispozici celková fotografická dokumentace: nejen pro účely
řádného doložení, ale také aby společnost SICOR mohla do budoucna zlepšit kvalitu a
spolehlivost svých strojů.
3.5.2
3.5.3
3.5.4
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
7/26
5, Hlavní pokyny
Zařízení je expedováno v paletách nebo v krabicích.
Ve všech případech přijetí stroje , se ujistěte zda:
- je obal nepoškozen
- dodávka odpovídá specifikaci objednávky (viz. Přepravní list)
- zde nejsou jakékoliv viditelné škody na výtahu nebo jeho doplňcích
V případě, že je něco poškozeno nebo některé část chybí, informujte společnost SICOR nebo její
agenty, nebo dopravce.
Motor a převodová skříň je
kompletní s veškerými doplňky
Manuál použití a údržby
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
Datový o zdvihacím zařízení
Krabice s náhradními díly (pokud byla
požadována)
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
8/26
6, Bezpečnostní pokyny
Odpovědné osoby provádějící instalaci musí zajistit, aby instalace a údržba podléhala následujícím
zásadním kritériím a požadavkům na zdraví a bezpečnostní ochraně.
Instalace a údržba musí být sledována a aktualizována kvůli normě prevence nehod, abychom se
vyhnuli škodám na zdraví osob a zboží během instalace, udržování a oprav.
Hlavní varování týkající se bezpečnosti jsou signalizována následujícími symboly:
V PŘÍTOMNOSTI JAKÉHOKOLIV Z TĚCHTO SYMBOLŮ, JEDNEJTE S MAXIMÁLNÍ
OPATRNOSTÍ!!
Vymezení: Instalace a údržba:
Musí provádět kvalifikovaná osoba pověřená zákazníkem k práci na stroji, instalování a
udržby.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
9/26
7, Bezpečnost (požadavky)
Osoba provádějící instalaci a servis si musí být vědoma rizik spojených se
strojem a musí rozumět bezpečnostním instrukcím v tomto manuálu.
Před instalací zdvihacího zařízení, musí zákazník zkontrolovat, že nosná deska v místě
instalace a nosné konstrukce pro pohyb nákladu mají dostatečnou únosnost.
Zákazník musí dále respektovat vzdálenost stroje od zdi podle norem a směrnic země kde je
zdvihací zařízení instalováno.
Zvedání
Přemístění zdvihacího zařízení (viz také Doprava v kapitole 8) použijte závěsných
ok nebo nekovového nosného pásu nebo vysokozdvižný vozík odpovídající
kapacity. Zvedněte zařízení nejvýše 30 cm nad zem a pomalu posunujte.
Odpojení zdroje napájení
Před jakýmkoliv čistěním, mazáním a úpravou, musí odpovědná osoba vypnout
zařízení vypnutím zdroje napájení a musí počkat, než horké části motoru dosáhnou
pokojové teploty.
Varování
Nenaklánějte se a nesedejte si na zařízení, i když je vypnuto.
Nedávejte žádné věci ani nádobu s mazivem na zařízení ani na žádné jeho
elektrické části.
Nikdy nemanipulujte ani nevypínejte bezpečnostní zařízení, nevytvářejte žádné
přídavné by-pass (zkraty, přemostění obvodů), ani je nepoužívejte pro jiné účely,
než mají být určeny. Nikdy neodstraňujte číselné identifikační údaje. Pokud je
nečitelná, okamžitě požádejte SICOR o její výměnu.
Osobní instalace a údržba: NIKDY NENOSTE VOLNÉ ANI ROZTRHANÉ
OBLEČENÍ!! (šály, vázanky, klobouky, náhrdelníky, pásky, hodinky, náramky ani
prstýnky atd.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
10/26
Používejte bezpřevodové zařízení podle specifikací a technického popisu
uvedeného na výrobním štítku stroje.
Když je napájení motoru vypnuto, není možno zatěžovat stroj jakýmkoliv kroutící
momentem. V této situaci, pokud je brzda otevřena, se kabina může
nekontrolovatelně rozjet / zrychlovat.
Proto doporučujeme, abyste vinutí motoru zapojili do zkratu, pokud je příkon vypnut. Tím
bude motor vyvíjet brzdný moment úměrný rotační rychlosti a proudu. V tomto případě
dosáhneme brzdného efektu porovnatelného s tradičním strojem (tím předejdete
nekontrolovatelnému pohybu kabiny).
Krátký oběh musí být zapojen přes hlavní kontakty stykače (pokud je proud přibližně stejný
jako daná hodnota motoru).
NEDOTÝKEJTE SE VINUTÍ MOROTU, POKUD JE V ZAPOJENO DO SKRATU A JE
VYKONÁVÁN POHYB NA ZAŘÍZENÍ
Zkontrolujte správné zapojení teplotních senzorů, které jsou uvnitř vinutí.
Komponenty zajišťující bezpečnost (brzdy, bezpečnostní zařízení atd.) by neměly
být NIKDY odmontovávány a neměly by na nich být vytvářeny by-pass.
Při používání může povrch zařízení dosáhnout velmi vysokých teplot. Je zde
nebezpečí POPÁLENÍ.
Blízko stroje mohou vznikat vysoko magnetická pole. UDRŽUJTE ELEKTRONICKÁ
ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD VODIČE) V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI, ABYSTE SE VYHNULI
PORUCHÁM.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
11/26
8, Doprava
VAROVÁNÍ!:
Riziko nárazu, drcení a odírání
Osoby pověřené zacházením se zařízením musí mít přečteny bezpečnostní
požadavky v kapitole 6 tohoto Manuálu a musí nosit ochranné vybavení.
Strojní zařízení je dodávané společností SICOR v bednách nebo na paletě zabalené
v ochranném plastovém pytli.
Varování: Nikdy neposunujte bedny taháním, ale pouze zvedáním. Nevytahujte
stroj z obalu, aniž se ho nepokusíte dát do co nejlepší správné pozice.
Pro posunutí přepravní palety jsou nutná lana nebo vysokozdvižný vozík
s dlouhou vidlicí a adekvátní nosností.
Vidlice musí být široce roztažena, abyste se vyhnuli vyklápění.
Pokud je stroj dodáván na paletě, pro přemisťování pomocí jeřábu, použijte
rozpěru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily
části stroje.
Varování!
1) Během přemisťování, si pamatujte následující:
- postupujte pomalu
- nezvedejte bednu výše než 30 cm nad podlahu, zvlášť když tam jsou
překážky
- bedna musí být pokládána na podlahu pomalu
2) Když odstraňujete obal bedny, začněte od vrchu, použitím vhodného
způsobu otevření. Potom odstraňte strany tím, že odděláte sponky
připevněné k paletě. NEVYHAZUJTE BALENÍ ŠETŘETE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Recyklujte je, nebo je pošlete do
recyklující společnosti.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
12/26
3) Po odstranění stran bedny, zkontrolujte znova, zda dodávka odpovídá
přepravním dokumentům a objednávce. Při jakýchkoli neshodách
kontaktujte okamžitě společnost SICOR nebo její agenty.
Pokud to je nutné následujte instrukce v paragrafu 5 „Hlavní pokyny“
Když zacházíte s vybaleným zdvihacím zařízením, použijte jeřáb nebo vysokozdvižný vozík
s široko nastavenou vidlicí a odpovídající kapacitou, použijte zavěšeného oka na převodní
skříni.
Varování: Ujistěte se, zda při manipulaci se strojem nejsou v blízkosti žádní
nechránění lidé, (riziková zóna)
V případě že chcete zařízení nějakou dobu skladovat, nechejte ho v přepravní
paletě a ujistěte se, zda je dostatečně chráněno (nejméně voděodolnou
plachtou) abyste se vyhnuli korozi vnitřních i vnějších částí stroje.
Pamatujte, že koroze hřídele nebo dalších mechanických částí snižuje trvalou pevnost těchto
částí.
Maximální doba pro skladování zařízení je jeden rok.
Teplota ve skladu by měla být +20 C / +60 C
Před instalací vždy zajistěte volnou rotaci hřídele bezpřevodového zařízení (V PŘÍPADĚ
POTŘEBY UVOLNĚTE BRZDU). V případě potřeby se podívejte do manuálu dodaného se
strojem.
Během těchto operací dejte pozor na nadměrný hluk přicházející se zařízení.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
13/26
9, Pokyny k instalaci
Varování!!
Místnost, ve které je zařízení instalováno, musí mít následující vlastnosti:
-
Musí být suchá a ne prašná: toto je nutné, abyste se vyhnuli elektrochemické korozi
mechanických částí a aby se větší množství vody nedostalo do oleje (ukliďte tuto
místnost před instalací)
-
Tato místnost musí být ventilována: musí zde být otvory umožňující dostatečnou
ventilaci, tím se odvětrá teplo od elektrického motoru a převodové skříně.
-
Teplota v této místnosti musí být mezi 5° až 40°C.
Maximální vlhkost 95% nekondenzní +1000m A.S.L.
Pro jiné teploty kontaktujte SICOR.
Zákazníci jsou povinni se ujistit, že tam kde bude používán výtahový
stroj, musí mít elektrický příkon dostatečnou kapacitu a bude instalován
se správným uzemněním a s odpovídajícím zapojením.
Instalace zařízení, elektrická připojení a seřízení systému, musí být
prováděno kvalifikovanou a zkušenou osobou.
Zařízení musí být vždy umístěno nahoře na podpěře nosníku. ŽÁDNÉ
JINÉ UMÍSTĚNÍ NENÍ POVAŽOVÁNO ZA SPRÁVNÉ. Povrch
podpěry by měl být správně pevný a silný, aby podepřel náklady
umístěné na stroji.
Bezpřevodové zařízení je povolené pro typy systémů s horizontální a vertikální
konfigurací lan.
Během montáže nebo manipulace musí být křehké části (brzda, encoder)
chráněny proti náhodným úderům a prachu.
Na zařízení by nemělo být prováděno žádné svařování (ani během instalace,
nebo dalších kroků) Svařování může způsobit poškození pohyblivých částí,
podpěr nebo magnetů.
Nechejte minimálně 80 mm mezi encoderem a zdí, aby bylo vždy možno
provádět údržbu nebo výměnu.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
14/26
Bezpřevodové zařízení MUSÍ být připevněno k nosnému povrchu 4 šrouby M20
s minimální silou třídy 8.8 (umístěné u paty). Utahovací moment pro šrouby
M20 je 250 Nm.
Utáhněte matici na šroubech na minimální přesah přes matici ( vzdálenost ) 1,5 násobku
průměru (maximum 30mm)
Maximální tolerance plochosti nosného povrchu je 0,3 mm.
9.1 Směrnice EMC
Lidé provádějící instalaci nebo výrobce výtahů, ve kterých je zabudováno bezpřevodové
zařízení musí jednat tak, aby montáž zařízení odpovídala požadavkům a splňovala EMC
směrnici v tu dobu platnou.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
15/26
10, Elektrické zapojení
Všechna elektrická spojení musí být prováděna s vypnutým Hlavním vypínačem
Použijte stíněné kabely (maximální délka 15m), stíněný kabel musí být připojen
k frekvenčnímu měniči.
Jestliže tyto údaje odpovídají, můžete začít s pracemi na elektro zapojení motoru.
10.1 Elektromotor
S pomocí nákresu (připojen k tomuto manuálu), ho spojte s frekvenčním měničem a ujistěte se,
zda U, V, W a uzemňovací fáze jsou spojeny správně.
NEPŘIPOJUJTE STROJ PŘÍMO K ELEKTRICKÉ SÍTI.
ELEKTRICKÝ PŘÍKON MUSÍ BÝT VYBAVEN VHODNÝM ELEKTRICKÝM MĚNIČEM.
Důležitá poznámka
Motor je sestaven s permanentními magnety, jejichž maximální teplota muže
dosáhnout 180°C. Pokud teplota přesahuje tento limit, mohou magnety ztratit své
magnetické vlastnosti a změnit výkony stroje.
Tabulka technických parametrů PTC senzorů:
Motor je chráněn PTC termistory.
Termistory MUSÍ být zapojeny jen k specifickém / určeným svorkám
Nesprávným zapojením se termistory okamžité zničí
Maximální přípustný příkon napětí je 2,5 V DC.
Když vše zapojíte, uzavřete převodní skříň.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
16/26
10.2 Svorkovnice - elektrické schéma
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
17/26
10.3 Encoder
Encoder ECN 413 je absolutní encoder s typem rozhraní EnDat Pro připojení encoderu
k frekvenčnímu měniči, si prosím prohlídněte tuto tabulku (z katalogu Heidenhain)
Ochranný kabel musí být napojen k encoderu.
Encoder je dodáván jako STD s 10m ochranným kabelem bez konektoru.
Stroj je dodáván s nastaveným / sfázovaným ENCODEREM.
Důležitá poznámka!
Encoder obsahuje komponenty, které mohou být poškozeny elektrostatickým
výbojem.
Osoba, provádějící údržbu, musí dávat pozor na komponenty, které s nimi
přicházejí do kontaktu.
Tělo toho kdo přichází do kontaktu s encoderem musí být uzemněno (dotekem
k něčemu kovovému na zemi)
Čepů a kabelů se nedotýkejte
Čepy a kabely nesmí být obsazené
Encoder nesmí být rozmontováván (abyste neztratili nastavení stroje). Pokud je encoder
odstraněn, musí být znovu nastaven s frekvenčním měničem (VIZ. MANUÁL SEŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ PRO SPRÁVNÝ CHOD)
V případě, že encoder potřebuje vyměnit, přečtěte si kapitolu 12.1 tohoto manuálu.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
18/26
10.4 Elektromagnetická brzdy
Bezpřevodový stroj je dodáván s nastavenou elektromagnetickou brzdou.
Elektromagnetická brzda je fyzické brzdové zařízení pro stroje SG1 a SG2.
Zařízení je otevřené ( hřídel stroje volná), když je doplněné a uzavřené (bezpřevodová hřídel
brzděna) v případě selhání.
Ujistěte se, zda je dodrženo odpovídající napájecí
napětí
Brzda je poháněna DC příkonem k dosažení
dostatečně rychlé aktivace brzd v případě pohotovosti.
Současné informace v žádném případě nenahrazují technické dokumentace brzd připojené
k tomuto manuálu.
Vždy se odkazujte na elektromagnetický manuál brzdy připojený k tomuto manuálu.
Brzdného zařízení pracuje s napětím DC / 207V-DC nebo 24V-DC)
Proveďte elektrické zapojení připojením brzdného výstupního kabelu k kontrolního panelu /
svorkovnicím brzdy. Opačná polarita nemění operace brzdy.
Sekce přípojných kabelů musí být odpovídající, aby se předešlo náhlému zvýšení napětí mezi
zdrojem a brzdou. Tolerance příkonu napětí do terminálů brzdy je +5% / -10%.
Brzda musí být chráněna před prudkými změnami napětí použitím varistorů.
Jsou dodávány se strojem.
Brzda je vyvinuta pro použití ve statickém režimu. Dynamické brzdění je limitováno pouze
pro pohotovostní brzdění a testovací brzdění. Brzda nenahrazuje bezpečnostní brzdný systém
používaný během klesání výtahu.
Správné používání nevede ke značnému opotřebení třecích materiálů.
Mechanické uvolnění brzdy není možné. Uvolnění brzdy se děje jen po připojení napájení.
Manuální uvolnění je možné jen za přítomnosti brzdných pák (dostupné na požádání).
Brzda je sestavována s IP10 ochrannou úrovní pro provoz v suchém prostředí. Třecí materiál
nesmí přicházet do kontaktu s jakýmkoliv typem oleje, nebo drsným prachem.
Pokud potřebují vyměnit brzdné plochy, následujte instrukce technické dokumentace brzd
připojené k tomuto manuálu.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
19/26
Důležitá poznámka
Všechna elektrická spojení musí být prováděna s vypnutým hlavním vypínačem.
(pozice OFF)
Zajistěte, aby bylo dodrženo správné napětí.
Podpětí způsobuje snížení maximální vzdušné mezery. Spojující kabely musí mít odpovídající
sekci, abyste předešli náhlému zvýšení napětí mezi zdrojem a brzdou.
Otevírání a zavírání brzd je sledováno mikrospínači.
V případě výpadku proudu k brzdné cívce (hřídel brzděna), jsou mikrospínače zapnuty v NC
pozici. V případě příkonu proudu do brzdné cívky (hřídel volná) jsou mikrospínače na pozici
NO.
Proudový rozsah od 10 mA min. do 50 mA max. – 24V DC.
Maximální elektrická životnost mikrospínačů je garantována pouze v případě jejich činnosti.
V případě dlouhé doby skladování se může stát, že povrch brzdy může být přilepen ke stroji.
To způsobí zablokování motoru, i když je brzda otevřena.
V případě výměny brzdy dejte pozor na oddělení brzdných disků od těla stroje (viz.technická
dokumentace, připojená k tomuto manuálu).
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
20/26
11, Zapnutí stroje do provozu
-
Zajistěte správnou instalaci stroje
Zkontrolujte, zda elektrická zapojení byla provedena správně a zda kryt svorek byl
znovu instalován
Zkontrolujte správné nastavení systému, aby bylo ve shodě s daty stroje
Varování!
Před provedením testu motoru se ujistěte, zda je aktivní bezpečnostní systém, který
předchází pohybům a nekontrolovatelnému zrychlování systému.
Nikdy nezapínejte zařízení s nákladem, když nejsou pevně dotaženy připevňující
šrouby!
Toto může zapříčinit značné škody na stroji nebo osobách.
- Zkontrolujte správné nastavení FREKVENČNÍHO MĚNIČE,
zejména kontrolních parametrů (frekvence, proud atd.)
- Pro správné nastavení parametrů se podívejte do manuálu použití a
údržby FREKVENČNÍHO MĚNIČE (pro jakoukoliv značku
FREKV. MĚNIČE). Viz. Elektrická data na VÝROBNÍM ŠTÍTKU
SG1 a SG2 bezpřevodového zařízení.
- Pro jakékoliv nastavení a kontrolu se podívejte do instrukcí
k brzdám
- Zkontrolujte funkce brzd a podívejte se do specifické dokumentace
- Nechejte stroj TOČIT bez nákladu v obou směrech.
- INSTALUJTE LANA do TRAKČNÍ kladky a instalujte vhodné
bezpečnostní prvky ve shodě s tím, co je ujednáno v normě EN 81.1
- Proveďte KOMPLETNÍ ZAVĚŠENÍ CELÉHO SYSTÉMU
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
21/26
12, Údržba
Před jakoukoliv prací na stroji PROSTUDUJETE odstavec: Bezpečnostní nařízení v tomto
manuálu.
Instalace a udržování mohou být prováděny pouze proškoleným a oprávněnými osobami,
s odpovídajícími znalostmi vybavením a nářadím.
Varování!
Před jakoukoliv instalací nebo servisem stroje, musíte dát pozor na bezpečnostní
nařízení vyjmenovaná níže, abyste se vyhnuli případným nehodám a škodám:
-
Ujistěte se, zda máte odpovídající ochranné vybavení (helmy, speciální oděv, rukavice
a ochranné boty)
Zajistěte vybavení a další věci, abyste se vyhnuli pádům z výšky
Ujistěte se, že stoj je odpojen od el. sítě
Instalujte elektrická zařízení až po kontrole stavebního a prostorového omezení tam,
kde bude prováděna instalace nebo údržba
Berte v úvahu to, kde, kdy a jaké udržovací/seřizovací kroky musí být provedeny
Berte v úvahu předem všechny důležitá omezení, které souvisí s fázemi operace a
nezačínejte prácí bez uvědomění si následků
Servisní organizace provádějící servis musí stanovit rozsah prací (včetně
četnosti kontrol) odpovídající výkonu a používání stroje.
Rozsah a četnost kontrol je limitována:
-
Čištěním stroje
Seřízením brzd (Brzda uzavřena:systém mimo provoz) a opotřebení brzdných
materiálů
Odhadem a kontrolou přirozeného opotřebení drážek trakční kladky
Varování!
Bezpřevodové zařízení NESMÍ BÝT NIKDY OTEVŘENO
Ložiska jsou mazána s celoživotní náplní /
životnosti (žádná údržba není potřeba)
Specializovaná osoba je vyžadována pro
výměnu ložisek.
Viz. Specifické instrukce pro odstranění kladek a encoderu.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
22/26
12.1 Výměna encoderu
Před výměnou encoderu:
- přečtěte si Bezpečnostní pokyny
-Odpojte napájené od stroje
Současné informace v žádném případě nenahrazují technické dokumentace pro brzdy
připojené k tomuto manuálu.
Vždy se dívejte do odpovídajícího manuálu k encoderu, přiloženého k tomuto manuálu
Odmontování encoderu ECN 413 (Obrázek 1):
-
-
Uvolněte šrouby na vnějším kroužku s šestihranným klíčem a odstraňte kryt vzadu.
Odšroubujte centrální šroub M5x50 1-2 otáčky (přibližně 360-720°)
Začněte s jednou ze dvou možností odmontování. První zahrnuje použití M10 šroubu,
druhá používá šroub M5 nebo spojovací čep ještě před použitím šroubu M10 (tam kde
je encoder odmontováván vícekrát, si prosím zvolte druhou možnost, abyste zajistili
jednotu závitů).
Odmontujte šrouby M10 a M5 a odstraňte encoder z jeho místa
Obrázek 1 (z katalogu Heidenhaim)
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
23/26
Namontování encoderu ECN 413 (Obrázek 2):
-
Umístěte encoder doprostřed krytu, dejte na správné umístění kužele do centra
Utáhněte centrální šroub M5x50 s točivým momentem 5 Nm
Umístěte kryt encoderu
Utáhněte šroub na vnějším kruhu s francouzským klíčem a točivým momentem 1,25
Nm.
Obrázek 2 (z katalogu Heidenhaim)
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
24/26
12.2 Demontáž trakční kladky
Před demontáží kladky:
přečtěte si Bezpečnostní pokyny
Odpojte napájené od stroje
Dejte systém mimo provoz
Před odmontováním kladky, odstraňte bezpečnostní prvky, ochrany lan a lana ze
stroje / kladky.
Odmontování kladky:
- Odšroubujte 3 připevňující šrouby M12x45
- Umístěte šrouby tak, jak je ukázáno níže 3 šrouby M8x30 nejsou dodávány.
- Utáhněte 3 šrouby M8x30 v dírách závitů na kladce. Střídejte jejich utahování, abyste
zachovali podložku kladky vyrovnanou a začněte s vytahováním.
Tel.: 596311393
596363351
Fax: 596312366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623623 13
DIČ: CZ
623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 8161
Strana/stran:
25/26
13, Nouzové operace
Nouzové operace jsou možné za předpokladu napájení systému elektrickou energii
V případě hlavního výpadku proudu, jsou bezpečnostní operace možné pouze otevřením brzdy zařízení.
Za těchto podmínek se kabina bude pohybovat dolů nebo nahoru v závislosti na nákladu nebo podmínkách
rovnováhy systému
Varování!
Když je vypnut příkon motoru (OFF) není možné vytvářet jakékoliv kroutící moment . V této situaci,
pokud je brzda otevřena, se kabina může pohybovat nekontrolovatelně.
Z tohoto důvodu, když je příkon vypnut, doporučujeme vinutí motoru držet pod krátkým oběhem. Motor
tím vytvoří brzdný moment síly úměrný rotační rychlosti a proudu. V tomto případě bude brzdný efekt
porovnatelný s tradičním pohomen (tím jsou náklady chráněny před nekontrolovatelným zrychlováním).
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
LIFT COMPONENTS s.r.o.
Na Novém poli 383/3,
Karviná - Staré Město
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
8161
Strana/stran:
26/26

Podobné dokumenty

SICOR Manual pouziti a udrzby CZ

SICOR Manual pouziti a udrzby CZ Pokud je stroj dodáván na paletě, pro přemisťování pomocí jeřábu, použijte rozpěru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily části stroje.

Více

MANUAL MR13 - SICOR Manual pouziti a udrzby CZ

MANUAL MR13 - SICOR Manual pouziti a udrzby CZ Pokud je stroj dodáván na paletě, pro přemisťování pomocí jeřábu, použijte rozpěru s odpovídající kapacitou, aby byly zvedací kabely kolmé a nepoškodily části stroje.

Více