1:75 000

Komentáře

Transkript

1:75 000
UKÁZKA / SAMPLE / ANSICHT
WWW.WELLAMAR.EU
1:75 000
OBSAH - CONTENTS - INHALT
3 Úvod
Einleitung
Introduction
4 Geografie
Geography
Geografie
6 Země ležící na Dunaji
Country informations
Angaben über Anreinerstaaten
7 Beaufortova tabulka, vlajková a Morseova abeceda
Beaufort scale, Flag and Morse Alphabet
Beaufort Tabelle, Flagen und Morse Alphabet
8 Nautické značky
Nautical signs
Zeichen für die Binnenschifffahrt
9 Informační ikonky a říční bóje
Information icons and River buoy
Infozeichen und Flussbojen
10 Seznam posádky - Crew list
11 Tipy pro bezpečnou plavbu
Tips for safe sailing
Tipps für eine sichere Fahrt
12-125 Mapy - Maps - Flusskarten
126-129 Bratislava
130-133 Budapest
134-137 Beograd
138 Impressum
04
DANUBE
km 1783
Na levém břehu je možno zakotvit na dvou přírodních
kotvištích. Plavební dráha vede hlavním tokem, který
zároveň tvoří státní hranicí mezi Maďarskem a
Slovenskem. Na slovenském břehu se nachází značená
cyklostezka.
km 1783
Mooring is available on the left bank at two natural
points. The navigation lane leads through the main flow
which also forms the state border between Hungary and
Slovakia. On the Slovak bank is a marked cycle path.
km 1783
Am linken Ufer kann man an zwei Naturankerplätzen
anlegen. Die Fahrrinne befindet sich in der Mitte der
Donau und markiert damit gleichzeitig die Staatsgrenze
zwischen Ungarn und der Slowakei. Am Ufer verläuft ein
Radweg.
24
km 1068
Na pravé straně levotočivé zatáčky se nachází staré rameno Dunaje, které je
odděleno hrází. Doporučuje se držet vybójkované plavební dráhy. Na jižním
břehu toku se nachází značená cyklostezka.
km 1068
km 940,5 (PB)
On the right of the left turn there is the old Danube arm that is separated by
the dam. It is recommended to follow the buoyed sailing lane. On the southern
flow is a marked cycle track.
km 1068
Am rechten Ufer in der Linkskurve mündet ein alter Donauflussarm ein. Er ist
mit einem Damm von dem Hauptstrom getrennt. Vorsicht, bitte nur die durch
Bojen markierte Fahrrinne benutzen!
102
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Kotviště a mariny
Spouštěcí rampy pro lodě
Převozy
Čerpací stanice
Rybářské revíry
Cyklostezky
Hotely, motely a restaurace
Stanice první pomoci
Policejní stanice
Hraniční přechody
Důležitá telefonní čísla
Všechny dostupné služby
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Mooring place & marinas
Slipway
Ferry transport
Gas stations
Fishing grounds
Cycle trails
Hotels, motels & restaurants
First aid stations
Police stations
Border crossing points
Important telephone numbers
All available services
GUIDE
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
Ankerplätze und Marinas
Slipschrägen
Fähren
Tankstellen
Anglerplätze
Fahradwege
Hotel, Motel und Restaurant´s
Erste Hilfe Stationen
Polizei
Grenzübergänge
Wichtige Telefonnummern
Alle Dienstleistungen
PUBLISHING