zde - Promat

Komentáře

Transkript

zde - Promat
Zařízení pro odvod kouře a tepla v systému Promat
Ing. Libor Fleischer
Promat s.r.o.
Odvod kouře a tepla:
 Prvním nebezpečným faktorem při požáru, který ohrožuje unikající osoby, jsou zplodiny hoření a jejich viditelná složka – kouř.
Z těchto důvodů se v posledních letech klade
veliký důraz při projektování staveb na odvod
tepla a kouře z objektů ven, mimo dosah unikajících osob.
Cílem požárního větrání je usměrnit tok
zplodin a kouře tak, aby jedovaté zplodiny
neohrožovaly osoby při evakuaci a umožnění
zásahu jednotek HZS. Současně jde o odvedení podstatného množství tepla mimo objekt,
snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a omezení rozsahu hmotných ztrát. Požární větrání je přirozené, nucené, nebo kombinace obou způsobů, pokud byl posouzen
podrobně tok plynů.
Požární odvětrání se týká hlavně prostorů
s požárním rizikem a je zajišťováno samočinným odvětrávacím zařízením (SOZ). Kromě
tohoto jsou požárně větrány i prostory bez
požárního rizika, v nichž se nepředpokládá
požár, jako jsou chráněné únikové cesty či jiné
prostory. V tomto případě je cílem požárního
odvětrání zabránění průniku zplodin hoření
a kouře do těchto prostor.
Základní prostorovou jednotkou, pro kterou se požární odvětrání navrhuje, je odvětrávaná sekce.
Každý požární úsek zahrnuje jednu nebo
více odvětrávaných sekcí.
Odvětrávaná sekce je stavebně vymezený
prostor, vytvořený za účelem zabránění šíření
kouře a tepla uvnitř požárního úseku mimo odvětranou sekci. Hranice jednotlivých sekcí jsou
tvořeny kouřovými zábranami – přepážkami.
Kouřové zábrany:
 Každá kouřová sekce je ohraničena
buď stěnami na celou výšku prostoru, nebo
jen kouřovou zábranou (kouřovou přepážkou)
bránící šíření zplodin hoření a kouře (akumulační vrstvy) mimo kouřovou sekci. Třída kouřových zábran je D60030 či D60060, resp. požární
odolnost stěn apod. je nejméně E 15 DP1. Projektové požadavky na kouřové zábrany jsou
pak stanoveny v ČSN 73 0810:2009, čl. 10.4.
a v ČSN 73 0802:2009 v příloze H. Kouřové zábrany musí být těsné a dotažené až ke spodní
ploše stropní konstrukce či střešního pláště.
U SOZ posledních nadzemních podlaží jsou
často využívány průvlaky, vazníky apod. (jsouli tyto celistvé) jako kouřové zábrany. Pokud
stavební konstrukce (průvlaky, vazníky, trámy) vytvářejí rastr polí, který brání volnému
pohybu plynů, musí být zajištěn odvod plynů
z každého takového pole.
44
Příklad potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT ®– L 500, EImulti 30
Plocha případných spár či jiných netěsností nemá přesáhnout 3 % plochy kouřové
zábrany.
Požadavky na jednotlivé vlastnosti kouřových zábran jsou stanoveny harmonizovanou normou ČSN EN 12101-1. Tudíž spadají do harmonizované sféry, certifikují se
podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE, ve znění pozdějších
předpisů. Nelze tedy na stavbách používat
jako kouřové zábrany konstrukce, které byly
zkoušeny a certifikovány pro jiné použití – například dělicí příčky, šachtové stěny apod.
Pro splnění výše uvedených požadavků
máme odzkoušen ucelený systém kouřových
zábran – neprůhlednou zábranu PROMATECT®-H a průhlednou PROMADRAHT®. Kromě toho je nyní ve stádiu klasifikace a posouzení shody rámová varianta kouřových zábran
– průhledná i neprůhledná. Všechny konstrukce splňují normové požadavky D60030, D60060.
Zařízení pro odvod kouře a tepla:
 Zařízení pro odvod kouře a tepla se
navrhuje na přirozený nebo na nucený odvod
kouře a tepla. Přirozený odvod kouře a tepla je
založen na vztlaku teplejších plynů s nejmenším rozdílem proti teplotě okolního vzduchu
alespoň 20 °C. Nucený odvod kouře a tepla je
založen na odtoku plynů elektrickými ventilátory. V obou případech jde o počáteční fázi
požáru, zpravidla před plošným rozšířením
požáru na většinu půdorysné plochy požárního úseku (před flashover).
Přirozené i nucené odvody kouře a tepla
mají zařízení na vývody horkých plynů vně
objektu řešené:
1. přímo ve střešní či stropní nebo v jiné
konstrukci (střešní kouřové klapky,
elektrické ventilátory), aniž by k tomu
bylo třeba potrubních systémů.
2. pomocí potrubních systémů (dále jen
potrubí) popř. šachet, které ústí vně
objektu a slouží pro:
– jednu nebo více kouřových sekcí
v jednom požárním úseku, popř. jako
pomocné zařízení v jedné kouřové
sekci (sběrné potrubí), nebo
– pro více požárních úseků s jednotlivými
kouřovými sekcemi.
Příklad vodorovného potrubí pro odvod kouře a tepla
PROMATECT ®– L 500, EImulti 60
Potrubí pro odvod kouře a tepla se klasifikuje podle vztahu na požární úseky:
1. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více
požárních úseků se klasifikuje EImulti.
Podle stupně požární bezpečnosti
požárních úseků, kterými potrubí
prochází, se stanoví klasifikační třída
požární odolnosti potrubí, a to pro I. až
V. stupeň požární bezpečnosti EImulti 30,
v ostatních případech EImulti 60.
2. Potrubí pro odvod kouře a tepla
z jednoho požárního úseku, které však
dále vede jinými požárními úseky, se
klasifikuje shodně jako podle bodu 1,
třídou EImulti 30 nebo EImulti 60.
3. Potrubí pro odvod kouře a tepla
z jednoho požárního úseku, aniž by dále
prostupovalo jinými požárními úseky, se
musí klasifikovat podle předpokládané
teploty odváděných horkých plynů
do 300 °C jako E300 single, nebo přes
300 °C jako E600 single; za postačující
se považuje třída E 30, a to bez ohledu
na stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, v němž se potrubí nachází.
 Ve všech výše uvedených případech
musí být zajištěna stabilita těchto potrubí
i po vzniku požáru a to nejméně po dobu
požární odolnosti potrubí; jedná se zejména
o stabilitu konstrukcí na kterých jsou uchycena tato potrubí, jakož i stabilitu zavěšovacích
částí potrubí apod.
Požární odvětrání je podmíněno přítokem
minimálního množství vzduchu do kouřové
sekce. Pokud je tento přítok vzduchu zajišťován potrubím, navrhuje se toto potrubí podle
ČSN 73 0872 jako vzduchotechnické potrubí,
resp. jako potrubí ventilačních systémů.
 Pro výše popsané požadavky na potrubí pro odvod kouře a tepla má firma Promat
s.r.o. odzkoušené potrubí s klasifikací EI 30
S 1000 multi a EI 60 S 100 multi pro horizontální a vertikální potrubí podle článku 7.2 ČSN
EN 13501- 4. Tato klasifikace splňuje všechny požadavky kladené na potrubí multi pro
odvod kouře a tepla z více požárních úseků
a procházející dalšími požárními úseky.
Pro odvod kouře a tepla je v nabídce také
potrubí single s klasifikací E600 S 1000 single,
podle ČSN EN13501-4:2010 +A1, čl. 7.2 – potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku.
Potrubí se montuje z protipožárních desek
PROMATECT®-L 500, tloušťky 25 mm. Provádí
se jako samonosné (bez vnitřního plechového
potrubí). Maximální průřez potrubí je 3650 x
1000 mm., maximální přetlak + 500 Pa, maximální podtlak – 1000 Pa. Pro dimenzaci závěsných systémů platí stejné podmínky jako pro
ventilační potrubí z desek PROMATECT ® s po-
Kouřová zábrahna PROMATECT ®– H, D60030
a výkonu státního požárního dozoru a dále
musí splňovat vyhlášku č. 268/2011 Sb., která
novelizuje vyhlášku č. 23/2008 Sb. , o technických podmínkách požární ochrany staveb.
Kouřová prosklená zábrana PROMADRAHT ®, D60030
žární odolností pro namáhání ohněm z vnější
strany.
Pro odvod kouře a tepla je v nabídce také
potrubí single s klasifikací E600 S 1000 single,
podle ČSN EN13501-4:2010 +A1, čl. 7.2 – potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku. Potrubí je vyrobeno z protipožárních desek PROMATEC®-H, tloušťky12 mm.
Při prostupu potrubí přes požárně dělící
konstrukce musí být tyto prostupy dotěsněny.
 Potrubí pro odvod kouře a tepla
PROMATECT® je společně s dalšími komponentami (el.ventilátory, regulační klapky, kouřová čidla, napojení na EPS apod.) ucelený systém, který patří mezi tzv. vyhrazená požárně
bezpečnostní zařízení. Pro projektování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti musí být dodrženy podmínky uvedené
ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 – Bubeneč
Telefon +420 233 334 806
+420 224 390 811
Fax
+420 233 333 576
GSM 605 PROMAT
606 PROMAT
776 PROMAT
skype promat.praha
e-mail [email protected]
www.promatpraha.cz
45

Podobné dokumenty

JEDNOTKA U7

JEDNOTKA U7 není předmětem této dokumentace. V rámci stavby nebude do těchto konstrukcí zasahováno. Základní nosnou konstrukci podlahy a stropu jednotky tvoří železobetonová monolitická deska. Stávající nosné ...

Více

EW 15 až EI 45 485.37 Systémová konstrukce

EW 15 až EI 45 485.37 Systémová konstrukce Pro zakrytí uzavřených ocelových profilů 60/25/2 mm mohou být použity přesné předem připravené naklapávací hliníkové profily. Alternativně mohou být pro dveře a pevné zasklení použity profily z nerezo...

Více

SYSTÉM C - VIDITELNÁ KONSTRUKCE desky

SYSTÉM C - VIDITELNÁ KONSTRUKCE desky Na krajích se profily ukládají na okrajový profil. Do hlavních profilů se vloží příčné profily C-PQ. Do takto vzniklé konstrukce se vkládají stropní desky, které se v případě očekávaného přetlaku v...

Více

ECLIPSE

ECLIPSE ± 6,5 mm

Více

Půjčovna sponkovaček SENCO

Půjčovna sponkovaček SENCO Typ sponek: ST Délky sponek: 70, 80, 90 mm

Více

detailní informace - Promat

detailní informace - Promat Cafco FENDOLITE® MII se nanáší jako monolitický povlak který odolává teplotním šokům, např. při vysoké intenzitě požáru uhlovodíků. Má výbornou odolnost proti odprýskávání v případě výbuchu. Při me...

Více

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 15. Tmel Promat® (práškový) ....................................................................................................................................14 16. Promat® K84 – lepidlo............

Více