NARODNI PLAN SEPA - verze 02

Komentáře

Transkript

NARODNI PLAN SEPA - verze 02
ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Rámcový implementační plán
Verze 2
Aktualizace: Říjen 2013
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
PŘEDMLUVA
Praha, červenec 2013
Vážení čtenáři,
Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3 roky a za tu
dobu se v oblasti evropského platebního styku odehrála řada důležitých událostí,
zejména došlo ke stanovení finálního data implementace pravidel SEPA v Evropě.
Proto nyní přicházíme s novou aktualizovanou verzí plánu zavedení SEPA v ČR.
Aktualizace zohledňuje zejména obsah a požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví
technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění
nařízení (ES) č. 924/2009.
Především pro finanční instituce poskytující služby platebního styku toto nařízení
znamená v dostatečném předstihu (v ČR před 31. 10. 2016) upravit své platební
systémy, procesy, interní předpisy a dokumentaci pro klienty. Současně
poskytovatelé platebních služeb nesou profesní odpovědnost za včasnou
komunikaci nezbytných změn svým klientům. Nejvíce “zasaženým“ klientským
segmentem budou korporátní klienti, kteří provádí platební styk v EUR a kteří budou
povinni upravit své účetní systémy tak, aby je přizpůsobili jednotným SEPA
požadavkům (technicky založeným na komunikaci v XML formátu). S tím úzce
souvisí riziko časově koncentrované poptávky ze strany firemních klientů po IT
SEPA řešeních.
Z čistě legislativního pohledu samozřejmě SEPA implementace není zatím ještě pro
české subjekty povinná - ať již pro poskytovatele platebních služeb, tak pro
korporátní klienty. Včasné zvládnutí SEPA implementace si však vyžaduje jednotný
evropský trh, vzrůstající tlak konkurence. Česká otevřená ekonomika má silně proexportní charakter, až 2/3 českého exportu jsou směřovány do eurozóny. Pokud
naši klienti v takovémto rozsahu obchodují v evropském prostoru, nemůžeme si
dovolit zůstat stranou.
Kadorík Martin, PhDr.
Deputy Executive Director, Operations, KB, a. s.
Předseda NKV pro SEPA
2
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
OBSAH
1
ÚVOD .............................................................................................................. 4
2
ŘÍZENÍ SEPA .................................................................................................. 8
2.1
SEPA v EU............................................................................................................... 8
2.2
SEPA v České republice...................................................................................... 11
3
LEGISLATIVA ................................................................................................16
3.1
Legislativa ČR....................................................................................................... 16
3.2
Legislativa EU....................................................................................................... 16
3.3
Dopad na Českou republiku................................................................................ 17
3.4
Termíny ................................................................................................................. 19
4
IMPLEMENTACE SEPA V ČR .......................................................................23
4.1
Současná situace ................................................................................................. 23
4.2
Plán migrace ......................................................................................................... 24
5
KOMUNIKACE ...............................................................................................27
5.1
Fyzické osoby občané ......................................................................................... 28
5.2
Podnikatelé a firmy .............................................................................................. 29
5.3
Veřejná správa..............................................................................................…….31
5.4
Banky..................................................................................................................... 33
5.5
Poskytovatelé platebních softwarů .................................................................... 33
PŘÍLOHY:
Č. 1: NÁSTROJE SEPA – základní popis a principy
Č. 2: SEZNAM ZKRATEK
Č. 3: SEZNAM ZEMÍ SEPA
3
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
1
ÚVOD
Zavedení společné měny euro a následné vytvoření možnosti používat společné
platidlo v hotovostní oblasti v rámci eurozóny, bylo základním impulzem k vytvoření
společného prostoru plateb i v bezhotovostním platebním styku. Projekt, jehož cílem
je vytvoření jednotného prostoru plateb v eurech byl nazván SEPA – Single Euro
Payments Area. Základním posláním SEPA je faktické zrušení hranic při
uskutečňování bezhotovostních plateb v měně euro. V rámci SEPA prostoru budou
spotřebitelé, podniky a další hospodářské subjekty zasílat a přijímat platby v eurechza jednotných podmínek, práv a povinností bez ohledu na to, kde se nacházejí.
CO JE HLAVNÍM POSLÁNÍM PROJEKTU SEPA?
Projekt SEPA harmonizuje standardy, pravidla a postupy v oblasti:
•
úhrad (SEPA Credit Transfer – „STC“),
•
inkas (SEPA Direct Debit – „SDD“),
•
platebních karet,
•
hotovostních plateb (Single Euro Cash Area – „SECA“).
Implementace SEPA platebních nástrojů do praxe probíhá v rámci České republiky
v úzké součinnosti mezi Českou národní bankou (ČNB), Ministerstvem financí (MF)
a Českou bankovní asociací (ČBA). Cílem projektu SEPA je harmonizovat
poskytování platebních služeb v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP)
= země Evropské unie (EU) + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, dále Monako a
Švýcarsko, více viz Příloha č. 3. Z uvedeného důvodu má projekt podporu ze strany
Evropské centrální banky (ECB) a ze strany Evropské komise (EK). Evropská rada
pro platební styk ((European Payment Council – „EPC“). EPC vytvořila společná
pravidla a implementační postupy pro zavedení SEPA platebních nástrojů do praxe.
Významným mezníkem v implementaci SEPA do praxe je schválení Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/20121, kterým se stanoví technické a
1
http://bit.ly/12j82Wk
4
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
obchodní požadavky na úhrady a inkasa a kterým se mění a doplňuje Nařízení (ES)
č. 924/2009.
JAKÝ JE CÍL IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU SEPA?
Cílem
implementačního
plánu
SEPA
je
v návaznosti
na
vydané
Nařízení č. 260/2012 stanovit jednotlivé kroky, které povedou k úspěšnému
ukončení
procesu
implementace
SEPA
v ČR.
Zároveň
by
měl
implementační plán sloužit jako jeden ze základních komunikačních nástrojů
při přechodu na SEPA standardy v ČR pro širokou veřejnost.
Předložený plán je projevem konsenzu mezi účastníky trhu, reprezentovanými
prostřednictvím svých zástupců v Národním koordinačním výboru pro implementaci
SEPA v ČR („NKV SEPA“). Implementační plán bude pravidelně aktualizován
v souladu se stavem prací přechodu na SEPA v ČR, nebo na základě podnětu na
aktualizaci od členů NKV SEPA.
Země dotčené SEPA
5
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
S budováním
jednotné
platební
oblasti souvisí také tzv. Jednotná
oblast
pro
hotovostní
služby
v eurech (SECA), která zahrnuje
pravidla a požadavky na subjekty
OBECNÉ PRVKY SEPA:
•
jednotná měna,
•
jednotný soubor nástrojů pro
platby v eurech – bezhotovostní
zpracovávající hotovost.
převody, inkaso, platby
Pro SEPA úhrady a inkasa platí
uskutečňované prostřednictvím
Soubory pravidel (Rulebooks)2,
platebních karet,
které popisují závazky a povinnosti
každého
účastníka
schématu
•
zpracování plateb v eurech,
SEPA. Kromě těchto základních
Souborů pravidel existuje celá řada
•
dalších dokumentů, které specifikují
pravidla
pro
systému
–
účastníky
jedná
se
SEPA
např.
o
pravidla, která stanoví, v jakých
efektivní infrastruktura pro
jednotné technické normy
(formát XML),
•
jednotné provozní postupy,
•
harmonizovaný právní základ.
formátech mají být úhrady a inkasa
SEPA
zasílány),
dále
implementační pravidla, pravidla pro testování a další.
Soubory pravidel jsou pravidelně aktualizovány na základě připomínek všech
zainteresovaných subjektů, vznesených v rámci veřejných konzultací vyhlašovaných
Evropskou radou pro platební styk. Aktualizace Souborů pravidel schvaluje Plenární
shromáždění EPC tak, aby schválená podoba aktualizované verze byla zafixována
vždy alespoň s ročním předstihem. Platné verze Souborů pravidel jsou pro všechny
zainteresované subjekty k dispozici na webových stránkách EPC3.
Poskytovatel platebních služeb, který se chce stát účastníkem SEPA schématu,
musí podepsat Smlouvu o přistoupení (SEPA Adherence Agreement), která po
účastnících vyžaduje dodržování požadavků popsaných v SEPA Rulebooks. EPC
publikuje na svých stránkách registry účastníků fungujících SEPA schémat (SCT,
SDD Core a SDD B2B), které pravidelně v měsíčních intervalech aktualizuje4.
Schémata SEPA umožňují poskytovat k základním platebním nástrojům i dodatečné
služby k dalšímu uspokojení klientů. Tyto doplňkové služby (Additional Optional
2
http://bit.ly/UCPkai , http://bit.ly/QDCoQ5
http://bit.ly/42RKo
4
http://bit.ly/mSkx0q
3
6
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Services – „AOS“), mohou být nabízeny jednotlivými poskytovateli platebních
služeb, jejich skupinami nebo na celonárodní úrovni5.
Podrobný popis základních nástrojů SEPA a jejich principů viz Příloha č. 1.
5
http://bit.ly/14szrsm
7
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
ŘÍZENÍ SEPA
2
2.1
SEPA v EU
Evropská komise (EK)
Evropská komise zastupuje zájmy EU jako celku. Navrhuje Evropskému parlamentu
a Radě Evropské unie nové právní předpisy a sleduje jejich aplikaci. Vizi vytvoření
jednotného eurového platebního prostoru nastínila EK v r. 1990 (ve zprávě „Making
Payments in the Internal Market). Po rozhodnutí ponechat vývoj SEPA nástrojů
bankovnímu sektoru, zaštítěnému Evropskou radou pro platební styk, EK průběžně
monitorovala činnost EPC, připravovala dokumenty definující opatření pro strany
zúčastněné při zavádění SEPA („Dotvoření jednotné oblasti pro platby v eurech“ sdělení z r. 2009 zpracované ve spolupráci s ECB). EK pracovala na legislativním
ukotvení požadavků na platby SEPA včetně stanovení závazných termínů
konečného přechodu na SEPA (tzv. SEPA End Date).
EK trvale sleduje a vyhodnocuje postup přechodu na SEPA v jednotlivých zemích,
vydává zprávy o pokroku, organizuje jednání představitelů národních koordinačních
výborů členských zemí pro implementaci SEPA (EU FORUM SEPA), spolu s ECB
je zakladatelem a vede Radu SEPA („SEPA Council“).
Současně se EK zabývá mechanismy pro správu a řízení projektu SEPA a návrhy
na zlepšení celkové struktury řízení.
Evropský parlament, Rada Evropské unie
Evropský parlament zajišťuje vykonávání své činnosti prostřednictvím systému
specializovaných výborů. Ty vypracovávají, mění a přijímají legislativní návrhy.
Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby stanovila jasný, vhodný a
závazný konečný termín pro přechod na systém SEPA, po kterém musí být všechny
platby v eurech prováděny podle SEPA standardů. EP a Rada EU pak v rámci
svých legislativních pravomocí přijaly Nařízení č. 260/2012.
Evropská centrální banka
V záležitostech SEPA se ECB zaměřuje na formulování opatření a zajišťuje, aby
národní centrální banky prováděly přijatá rozhodnutí jednotným způsobem. Aktivně
sleduje vývoj SEPA a úzce spolupracuje s politickými orgány, zejména s EK, dle
8
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
potřeby s bankovním sektorem a uživateli platebních služeb. ECB rovněž pravidelně
zveřejňuje zprávy o pokroku SEPA.
Evropská rada pro platební styk (European Payments Council –
„EPC“)
EPC je koordinanční a rozhodovací orgán, zastřešující bankovní sektor EU v oblasti
eurového platebního styku. Z pověření Evropskou komisí a podporou Evropské
centrální banky zajišťovala EPC vývoj schémat a rámců, které pomohou realizovat
integrovaný platební trh v eurech. EPC vypracovala pravidla schémat SEPA pro
bezhotovostní úhrady, inkaso i rámce SEPA pro platby prováděné platebními
kartami, na jejichž základě mohou banky rozvíjet platební produkty SEPA. EPC
definovala rámec, který objasňuje, jakými pravidly a postupy se musejí řídit
poskytovatelé infrastruktury. Je zodpovědná za rozvoj a vývoj platebních schémat
SEPA, jak jsou definovány v SCT a SDD Rulebooks. Jejím úkolem je podporovat a
prosazovat provádění SEPA, připravit jednotnou oblast SEPA a zároveň:
•
zformulovat společný postoj pro fungující spolupráci,
•
zajistit rozvoj a správu SEPA standardů tak, jak jsou definovány v SCT/SDD
Rulebooks,
•
vytvořit takové prostředí, kde budou mít všechny zúčastněné strany možnost
navrhnout změny stávajících pravidel SEPA,
•
dohlédnout na to, aby SCT/SDD Rulebooks odrážely potřeby trhu,
identifikovat problémy, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit průběh
SEPA projektu a nalézt taková opatření, která podpoří úspěch SEPA.
EPC připravuje zásadní dokumenty pro fungování SEPA schémat, vyhlašuje veřejné
konzultace, vyhodnocuje připomínky, schvaluje aktualizace dokumentů. je také
činná v Customer Stakeholders Forum and Cards Stakeholders Group, kde se
setkávají uživatelé s EPC a diskutují technické problémy s SCT, SDD a se
schématem platebních karet.
SEPA Council (Rada SEPA)
Vytvoření SEPA Rady bylo schváleno Evropskou komisí a Radou guvernérů
Evropské centrální banky v červnu 2010. Jedná se o společnou iniciativu Evropské
centrální banky a Evropské komise.
Cílem Rady SEPA je podpořit realizaci integrovaného eurového retailového
platebního trhu pomocí řádného zapojení všech zúčastněných subjektů a zajistit
součinnost ohledně dalších kroků směřujících k realizaci projektu SEPA. Usnadňuje
9
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
výměnu názorů a společné dohody mezi členy Rady, mimo jiné na pracovních
prioritách pro SEPA. V souladu se svým mandátem může poskytovat poradenství a
vydávat prohlášení. Rada SEPA sdružuje zástupce jak na straně nabídky, tak na
straně poptávky na platebním trhu včetně EPC. Sleduje a podporuje procesy
přechodu na systém SEPA.
Radě společně předsedají zástupci Evropské komise a Evropské centrální banky,
funguje ve složení:
•
5 zástupců ze strany uživatelů trhu (spotřebitelé, obchodníci, podniky,
národní orgány),
•
5 zástupců ze strany dodavatelů (Evropská rada pro platební styk,
družstevní banky, spořitelny, komerční banky a platební instituce),
•
4 zástupci z řady členů představenstva, národních centrálních bank
(reprezentujících Ekosystém).
Rada podporuje realizaci vize SEPA a poskytuje strategický směr pro retailový
platební styk v EU, sleduje a podporuje přechod na systém SEPA a zajišťuje
OSTATNÍ SUBJEKTY
transparentnost. Rada nemá pravomoc ukládat závazná opatření.
Schéma řízení SEPA
10
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
SEPA v České republice
2.2
Národní koordinační výbor pro implementaci SEPA v ČR („NKV
SEPA“)
NKV SEPA vznikl v listopadu 2008 rozhodnutím prezidia České bankovní asociace.
Členy NKV SEPA jsou zástupci:
•
České národní banky,
•
Ministerstva financí,
•
Hospodářské komory ČR,
•
Svazu průmyslu a dopravy ČR,
•
České asociace treasury,
•
Sdružení českých spotřebitelů,
•
Sdružení pro bankovní karty a experti ČBA.
Cíle a činnosti Výboru jsou aktualizovány v návaznosti na postup příprav na
zavedení zákonné měny euro v České republice.
Hlavními cíli činnosti NKV SEPA jsou:
•
sledování vývoje při vytváření SEPA (včetně zásadních regulačních a
samoregulačních opatření přijímaných nebo doporučovaných na úrovni
evropských orgánů),
•
kontrola a monitorování implementace SEPA v České republice,
•
koordinace transformačních procesů v platebním styku na služby SEPA,
•
pozitivní průřezová komunikace, zaměřená na zvýšení informovanosti o
projektu SEPA,
•
zajištění přípravy Národního plánu implementace SEPA pro Českou
republiku.
Zástupci NKV SEPA se pravidelně účastní zasedáni organizovaných EK pro
koordinační orgány všech členských zemi EU.
Ministerstvo financí ČR („MF“)
Ministerstvo financí předložilo dne 15. února 2013 vládě návrh novely zákona o
platebním styku a zákona o omezení plateb v hotovosti. Materiál byl zpracován
Ministerstvem financí (MF) jako adaptace zákona o platebním styku na Nařízení
Evropského parlamentu (EP) a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012,
11
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a
kterým se mění Nařízení (ES) č. 924/2009 a jako reakce na rozsudek Nejvyššího
správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011
MF se účastní přípravy harmonizované legislativy, která má v EU zajistit jednotný
právní rámec jako nezbytnou podmínku fungování SEPA, prosazuje pozici ČR
v rámci struktur EU. Převádí evropskou legislativu do českého právního řádu (zákon
č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který jednoznačně stanovuje poskytovatelům
platebního styku lhůty pro provádění plateb a další povinnosti6), aktualizace zákona
č. 284/2009 na základě požadavků Nařízení ES č. 260/2012., MF spolupracuje na
opatřeních pro implementaci v ČR
Česká národní banka („ČNB“)
Česká národní banka je ze zákona zodpovědná za dohled nad platebními systémy a
je provozovatelem clearingového systému CERTIS, který jako jediný v současnosti
zajišťuje mezibankovní platební styk v ČR v českých korunách („CZK“) a
zpracovává více než 95% všech plateb. ČNB
aktivně sleduje vývoj v oblasti evropské
infrastruktury.
Její
zástupci
pracují
v
příslušných výborech a skupinách ECB.
ČNB z titulu své zákonné povinnosti řídí platební styk a je zapojena do tvorby
legislativy ovlivňující platební služby a SEPA. Ve spolupráci s ČBA se podílí na
realizaci opatření potřebných pro implementaci SEPA a naplnění požadavků
definovaných Nařízením č. 260/2012 (např. vedení registru příjemců SEPA inkas).
Česká bankovní asociace („ČBA“)
ČBA se stala v roce 2004 členem EPC, zástupci asociace zde působí v
rozhodovacích a pracovních orgánech. Zástupce ČBA je členem Plenárního
shromáždění EPC, které schvaluje přijímané rezoluce, experti ČBA dlouhodobě
působí v těchto pracovních skupinách EPC:
6
•
pro platební systémy SEPA (SEPA Payment Schemes WG),
•
pro karty (Cards WG),
•
pro hotovost (Cash WG),
http://bit.ly/14WQErD
12
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
•
podle dohody mezi ČBA a Slovenskou bankovní asociací jsou obě země
v orgánu EPC Programme Management Forum společně zastupovány
slovenským zástupcem.
PRACOVNÍ ORGÁN ČBA AKTIVNÍ V SEPA
Komise pro platební styk: slouží jako platforma pro aktuální informace z EPC,
poskytuje zázemí pro přípravu připomínek k novým návrhům na úpravy SEPA
schémat a stanovisek k dalším dokumentům, zabývá se návrhy na řešení problémů
implementace.
Činnost v pracovních skupinách umožňuje podílet se na vlastním vývoji pravidel a
jejich inovacích a průběžně monitorovat změny a postup přípravy budoucích
podmínek.
SEPA Central Europe:
ČBA dlouhodobě spolupracuje v záležitostech SEPA se Slovenskou asociací bank,
jak formou společného zastoupení v EPC, tak prostřednictvím vzájemné koordinace
stanovisek, spolupráce na přípravě standardů apod. Tato dvoustranná spolupráce
byla v roce 2009 rozšířena i na další země středoevropského regionu (Maďarsko,
Rakousko) jako tzv. iniciativa SEPA CE. Předmětem vzájemných styků je výměna
informací o SEPA aktivitách v jednotlivých zemích s cílem identifikovat oblasti
společného zájmu a případné potřeby společného postupu v EPC a využít pro
implementaci SEPA zkušenosti ze zemí, které již
dřívě přijaly euro jako svou
zákonnou měnu a musí proto přechod na SEPA zajistit v dřívějších termínech než
ČR.
National Adherence Support Organisation („NASO“)
Pro
usnadnění
organizačních
a
administrativních
záležitostí
spojených
s přistupováním k systémům SEPA byly v členských zemích zřízeny národní orgány
tzv. National Adherence Support Organisations (NASOs). V ČR tuto funkci pro své
členské instituce vykonává ČBA.
NASO se řídí pravidly stanovenými v dokumentech EPC Guide to the Adherence
Process. Pro přistupující instituce je NASO (v případech vymezených pravidly EPC)
administrativně kontaktním místem pro podávání žádostí, tzv. Adherence Pack.
Dokumenty, které tvoří Adherence Pack, jsou k dispozici ke stažení na webu EPC.
13
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Jedná se o:
1. Adherence Agreement
2. Schedule
3. Legal Opinion.
Na internetových stránkách EPC jsou pro každý z fungujících systémů SEPA
uvedeny v části Register of Participants: datum účinnosti přistoupení, datum
zveřejnění v registru a termín pro doručení žádosti o přistoupení EPC. NASO ČBA
konkrétní termíny pro předkládání žádosti nestanovuje, postup pro podání žádosti je
však třeba s NASO ČBA předem zkonzultovat. Kontakt: [email protected]
14
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
ZAJÍMAVÉ ODKAZY
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY EPC (AJ)
•
www.europeanpaymentscouncil.eu
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY EK (CZ)
•
http://ec.europa.eu/
SEPA Z POHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (AJ)
•
http://www.ecb.int/paym/sepa/html/links.en.html
SEPA Z POHLEDU EVROPSKÉ KOMISE (AJ)
•
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/
SEPA Z POHLEDU ČBA (CZ)
•
https://www.czech-ba.cz/cs/aktivity/sepa
PRAVIDLA RIP (CZ)
•
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/pravidla_rip.ht
ml
15
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
3
LEGISLATIVA
Legislativa ČR
3.1
Oblast platebních služeb je v České republice upravena zákonem č. 284/2009 Sb.,
o platebním styku7 a dalšími předpisy jako jsou vyhlášky a úřední sdělení České
národní banky.
3.2
Legislativa EU
Oblast platebních služeb je dále upravována právními akty EU -, nařízeními a
směrnicemi. Nařízení jsou právně závazná a platí v celém svém rozsahu v celé EU,
není nutno je implementovat do národní legislativy. Směrnice jsou právní akty
stanovující cíl, který musejí všechny země EU splnit. Každá země se však může
rozhodnout jakým způsobem. Principy vyjádřené ve směrnicích jsou zapracovávány
do lokálních právních předpisů, v tomto případě tedy primárně do Zákona o
platebním styku.
Oblasti SEPA se týkají především tyto předpisy:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 260/2012 ze dne
14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady
a inkasa v eurech a kterým se mění Nařízení (ES) č. 924/2009
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 924/2009 ze dne
16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení Nařízení (ES)
č. 2560/20018
-
Zrušené Nařízení (ES) č. 2560/2001
-
Informace o aplikaci nařízení č. 924/2009 (dle čl. 14) též na švédské
koruny (SEK) a rumunské lei (RON) a poznámka EK o implementaci čl. 9
zrušeného nařízení č. 2560/2001, kterému odpovídá čl. 14 platného
nařízení č. 924/2009
7
8
http://bit.ly/14WQErD
http://bit.ly/122FZHt
16
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 260/2012
Dne 30. března 2012 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Nařízení
Evropského paramentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 ze 14. března 2012, kterým se
stanoví technické a obchodní požadavky na úhrady a inkasa a kterým se mění a
doplňuje Nařízení (ES) č. 924/2009 (dále jen „Nařízení č. 260/2012“). Nařízení
č. 260/2012 je závazné v celém rozsahu a platné ve všech členských státech.
Nařízení ustanovuje harmonizované podmínky poskytování a vykonávání úhrad a
inkas v rámci společného platebního prostoru podle schémat SEPA.
Jednotlivé ustanovení Nařízení č. 260/2012 je účinné následujícím dnem po jeho
uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 31. března 2012, některá
ustanovení tohoto Nařízení vymezují závazné termíny uplatnění práv a povinností
pro poskytovatele platebních služeb. Jde například o stanovení závazného termínu
na vykonávání úhrad a inkas v rámci SEPA. Nařízení je závazné od 1. února 2014
pro členy eurozóny, pro země, které Euro nezavedli je Nařízení závazné od
31. října 2016.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1781/2006 ze dne
15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních
prostředků9
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
č.
2007/64/ES
ze
dne
10
13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY č. 2009/110/ES ze dne
16. září 2006 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz o jejím výkonu
a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a
2006/48/ES a o zrušení směrnice 200/46/ES11
3.3
Dopad na Českou republiku
Nařízení č. 260/2012 bude mít dopad i na banky v ČR, dopad nebude v takovém
rozsahu jako u zemí, které mají euro jako domácí měnu. Požadavky Nařízení, které
9
http://bit.ly/135vQPD
http://bit.ly/11H4LR9
11
http://bit.ly/10k9zef
10
17
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
jsou povinné, se pro ČR vztahují jenom na platby v měně EUR zasílané v rámci
zemí EHP.
Požadavky pro zpracování SEPA úhrad a SEPA inkas dle Nařízení č. 260/2012
Požadavky, které musí dle Nařízení splnit klienti:
•
Při zasílání plateb v EUR v rámci členského státu i mimo něj v rámci SEPA
musí používat identifikátor platebního účtu ve formátu IBAN.
•
Při dávkovém zadání SEPA platebních příkazů musí klient (není-li spotřebitel
nebo mikropodnik) použít formát XML.
Požadavky, které budou muset splňovat poskytovatelé platebních služeb:
•
používat při zpracování SEPA plateb identifikátor účtu ve formátu IBAN,
•
při zaslání transakcí v EUR do jiných bank v rámci EHP používat stanovený
formát (XML),
předávat přesně definované údaje, které si poskytovatelé
platby musejí poskytnout mezi sebou a poskytnout nebo zpřístupnit svým
klientům
•
s žádostí o inkaso zasílat řadu povinných údajů (banka příjemce musí bance
plátce v případě inkasa poskytnout BIC banky příjemce, BIC banky plátce,
jméno/název referenční strany plátce, identifikační kód referenční strany
plátce, jméno/název referenční strany příjemce, identifikační kód referenční
strany příjemce, identifikační kód platebního schématu, den vypořádání
inkasování, referenční údaj banky příjemce vztahující se k inkasování, typ
zmocnění k inkasu, typ inkasa, jméno/název příjemce, číslo platebního účtu
příjemce ve formátu IBAN, jméno/název plátce, číslo platebního účtu plátce
ve formátu IBAN, jedinečný referenční údaj zmocnění k inkasu, datum
podpisu zmocnění k inkasu (pokud bylo vydáno po 31. březnu 2012),
inkasovanou částku, identifikátor příjemce, identifikátor původního příjemce,
případně doplňující informace příjemce určené plátci),
•
banky v ČR nebudou moci od 1. února 2016 vyžadovat BIC od klientů pro
SEPA transakce,
•
poskytnout, pokud bude banka v případě inkasa v roli banky plátce, plátci
jedinečný referenční údaj zmocnění k inkasu, identifikátor příjemce,
jméno/název příjemce, inkasovanou částku, identifikační kód platebního
schématu, případně doplňující informace.
18
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Poskytovatelé platebního styku musí zajistit, aby:
•
příjemce inkasa spolu s prvním inkasem a jednorázovým inkasem a
s každou další následující transakcí poskytnul jedinečný referenční údaj
k zmocnění inkasa, identifikátor příjemce,
•
plátce inkasa dal souhlas jak příjemci, tak bance plátce
•
plátce inkasa (spotřebitel) mohl omezit inkaso na určitou částku a periodicitu,
•
plátce inkasa (spotřebitel) mohl zablokovat veškerá inkasa ze svého účtu.
3.4
Termíny
PŘECHOD NA SEPA – TERMÍNY STANOVENÉ NAŘÍZENÍM (EU) Č. 260/2012
TERMÍN
30. březen 2012
31. březen 2012
POŽADAVEK
Stejné poplatky za vnitrostátní a přeshraniční úhrady
ČLÁNEK
Týká
Č.
se ČR
17.2.
NE
Poskytovatelé platebních služeb („PPS“) v členských
3
státech eurozóny zajistí dosažitelnost, dostupnost plateb
9
1. listopad
Zákaz vícestranných mezibankovních poplatků u
2012
přeshraničních inkas
NE
6.3
ANO
10.2
ANO
11.1
ANO
12.2
ANO
Určení orgánů příslušných pro zajištění dodržování
1. únor 2013
Nařízení č. 260, oznámení kompetentních orgánů EK
(následné hlášení změn EK a Evropskému orgánu pro
bankovnictví neprodleně)
Členské státy stanoví sankce za porušení Nařízení a
1. únor 2013
přijmou
opatření
k jejich
uplatňování
(příslušná
ustanovení oznámí EK do 1. 8. 2013)
Členské státy určí a oznámí EK subjekty pro
1. únor 2013
mimosoudní
vyřizování
stížností
a
zjednávání
nápravy pro urovnání sporů (mezi PPS a uživateli)
vyplývajících z Nařízení
19
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
1. únor 2013
Členské státy oznámí Evropské komisi, zda hodlají využít
výjimky dle článku 16.1, 3, 4, 5 nebo 6.
„End-Date“ – termín, od něhož musí být úhrady a inkasa
1. únor 2014
prováděny v souladu s požadavky stanovenými v čl. 5
Nařízení (+ přílohách)
16.7
6.1
6.2
NE
NE
Po tomto termínu nesmí PPS v případě vnitrostátních
1. únor 2014
plateb požadovat, aby uživatelů uváděli
poskytovatele
dní/(pokud
se
daný
BIC
kód
členský
stát
5.7
NE
4
NE
7.1
NE
5.7
ANO
16.1
NE
16.3
NE
16.4
NE
nerozhodne pro odložení termínu podle článku 16(6))
1 únor 2014
1 únor 2014
1 únor 2016
Termín
pro
splnění
požadavků
na
interoperabilitu
v zemích eurozóny
Konečný termín vystavování nových souhlasů/zmocnění
k inkasu v národním formátu
Pro přeshraniční platby přestává platit povinnost
poskytovat BIC klientem (poskytovateli pro platbu)
Konec přechodného období pro umožnění konverzních
služeb poskytovatelů spočívajících v převodu čísla účtu
1 únor 2016
v národním formátu do mezinárodního formátu IBAN
(v případě odložení termínu povoleného rozhodnutím
daného členského státu)
Konec přechodného období pro upuštění od některých
požadavků (stanovených v čl. 6) pro národní produkty
1. únor 2016
s kumulativním podílem na trhu nepřesahujícím 10%
z celkových národních úhrad nebo inkas (dle rozhodnutí
členského státu)
Konec přechodného období pro upuštění některých
1. únor 2016
požadavků (stanovených v čl. 6) v případě platebních
transakcí
generovaných
za
použití
platební
karty
v prodejním místě, jejichž výsledkem je inkaso (např.
20
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
ELV, volba členského státu)
Konec přechodného období pro výjimku z povinného
1. únor 2016
používání standardu ISO 20022 XML pro platby bundled
16.5
NE
16.6.
NE
together (dle rozhodnutí členského státu)
Konec přechodného období, dokdy členské státy mohou
1. únor 2016
odložit použitelnost požadavků na uvádění kódu BIC u
vnitrostátních plateb (dle rozhodnutí členského státu)
Zrušení vnitrostátních požadavků na vykazovací
1. únor 2016
17.4
(článek
povinnosti pro účely statistik platební bilance
ANO
5.1)
Povinná dosažitelnost PPS v členských státech mimo
eurozónu
31. říjen 2016
poskytujících
denominované
v eurech.
platební
Pokud
se
služby
euro
stane
16.2
ANO
16.8
ANO
N/A
ANO
6.3
NE
15
ANO
národní měnou před 31. 10. 2015, PPS musí být
dosažitelní do jednoho roku po přijetí.
End-Date
(konečný
termín)
přechodu
na
celoevropská platební schémata pro platby v eurech
31. říjen 2016
pro členské státy mimo eurozónu. Pokud se euro
stane národní měnou před 31. 10. 2015, PPS musí být
v souladu do roka po přijetí eura.
Požadavky
31. říjen 2016
na
interoperabilitu
PPS
v členských
státech mimo eurozónu. Pokud se euro stane národní
měnou před 31. 10. 2015, PPS musí být v souladu do
roka po přijetí eura.
1. únor 2017
Zákaz používání multilaterálních interchange poplatků u
národních inkas
Přezkum, vydání zprávy EK pro Evropský parlament a
1. únor 2017
Radu o aplikaci Nařízení (v případě potřeby včetně
návrhu)
21
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
1. únor 2017
Ukončení uplatňování vícestranných mezibankovních
poplatků u vnitrostátních inkas
Uplatnění
1. únor 2017
snížení
nebo
zrušení
17.5. a)
NE
17.5. b)
NE
17.5. c)
NE
vícestranných
mezibankovních poplatků u vnitrostátních inkas na
veškeré vnitrostátní inkasní transakce provedené před
tímto datem
V případě, že mezi poskytovateli platebních služeb
příjemce a plátce existuje dvoustranná dohoda týkající se
1. únor 2017
vnitrostátních inkasních transakcí, předchozí 2 řádky se
nepoužijí, pokud nebyla vnitrostátní inkasní transakce
provedena před 1. únorem 2017
22
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
IMPLEMENTACE SEPA V ČR
4
4.1
Současná situace
Česká republika není součástí eurozóny, z toho důvodu není pro Českou republiku
závazné používat systém SEPA pro tuzemské úhrady a inkasa. Závazné požadavky
a termíny vyplývající z Nařízení č. 260/2012 se vztahují pouze na úhrady a inkasa
v měně EUR v rámci EHP. Poskytovatelé platebních služeb z ČR přistupovali
k systému SEPA na základě individuálního rozhodnutí nebo rozhodnutí finanční
skupiny. Na základě aktuálně platného Nařízení 260/2012 plynou pro poskytovatele
platebních služeb závazné termíny a povinnosti, které jsou důvodem přistoupení
k systému SEPA.
Přehled účastníků z ČR, kteří jsou zapojeni v systémech SEPA (tj. pro SEPA Credit
Transfer Scheme, SEPA Direct Debit Scheme - Core i B2B), je dostupný z webové
stránky EPC12.
Termíny pro splnění závazných požadavků evropské legislativy na platby v EUR
nastanou v ČR sice vesměs až v roce 2016 (viz. kapitola 3.4), přesto lze již v příštím
roce i v ČR očekávat dopady přechodu na SEPA v zemích eurozóny. Individuálně je
pro banky dřívější implementace SEPA dobrou obchodní příležitostí. Již nyní je
zaznamenáván nárůst dotazů a požadavků, zejména z finančních skupin a od
nadnárodních klientů.
4.1.1
Aktivity jednotlivých subjektů
Česká národní banka („ČNB“)
Česká národní banka z titulu své zákonné povinnosti řídí platební styk a po dohodě
s ČBA vydala v březnu 2010 pravidla registru příjemců inkas SEPA (RIP), který nyní
vede a aktualizuje, dále dohlíží na implementaci SEPA v ČR.
Dle Nařízení 260/2012 musí efektivně kontrolovat dodržování Nařízení poskytovateli
platebních služeb a přijmout veškerá opatření, jež jsou k zajištění tohoto dodržování
nezbytná.
12
http://bit.ly/mSkx0q
23
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Česká bankovní asociace („ČBA“)
Vydala standardy týkající se XML formátů a pořádá semináře týkající se
problematiky SEPA.
Národní Koordinační výbor pro zavedení SEPA v ČR (NKV SEPA)
Zástupci NKV SEPA se pravidelně účastní zasedání evropského fóra národních
koordinačních výborů pro SEPA, organizovaných Evropskou komisí.
National Adherence Support Organisation (NASO)
NASO ČBA zajišťuje kontrolu dokumentů předkládaných členy České bankovní
asociace pro přistoupení k systému SEPA, kontaktní adresa je: [email protected]
4.2
Plán migrace
Časová osa
4.2.1. Dosavadní aktivity
V rámci přípravy přechodu na systém SEPA, proběhla řada přípravných kroků:
Registr příjemců inkas SEPA v České republice (RIP)
Centralizovaný registr vede ČNB. Podle pravidel se postupuje od 15. března 2010.
Nejnovější verze je platná od 1. června 2012.
Registr RIP (včetně pravidel) je zveřejněn na webových stránkách ČNB, v části
Platební styk/Číselníky a registry.
24
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
ČNB přiděluje identifikační kód příjemce inkas na základě požadavku, který podává
příjemce inkas prostřednictvím své banky.
Souhlas s inkasem SEPA – „SEPA Mandate“
Podmínkou provádění SEPA inkasa je udělení souhlasu plátce k zatížení jeho účtu.
SEPA MANDATE má stanovené náležitosti, vzory formuláře jsou k dispozici
v jazykových verzích pro všechny členské země na webových stránkách EPC.
České vzory formulářů pro SEPA Direct Debit Mandate jsou v části DOKUMENTY
ve variantě pro SDD Core Scheme a variantě pro podnikatele SDD B2B.
Příprava národních XML standardů pro SEPA
•
SEPA Credit Transfer – Standard č. 21
V rámci ČBA byla vytvořena „Pravidla používání základní povinné verze UNIFI XML
standardů pro platební instrumenty SEPA bankami v ČR“ (Standard bankovních
aktivit č. 21). Účelem tohoto standardu je stanovit využití polí věty SEPA Credit
Transfer, definující obsah příkazu k úhradě předávaného klientem bance, která vede
jeho účet.
•
XML výpis z účtu – Standard č. 25
Formát národního standardu vychází z „normy ISO 20022 XML“, norma zahrnuje
fyzické znázornění platebních transakcí v jazyce XML v souladu s obchodními
pravidly a prováděcími pokyny celounijních schémat pro platební transakce v oblasti
působnosti tohoto nařízení. XML výpis z účtu je využitelný především pro přímé
bankovnictví, kde umožňuje automatizované zpracování a odsouhlasení dat
v účetních systémech podnikatelských subjektů. Sjednocení datových struktur
přináší výhody klientům s účty u více bank, standard odstraňuje rozdílnost výpisů u
tuzemských a zahraničních plateb.
Dokument byl připravován v úzké spolupráci se Slovenskou asociací bank tak, aby
výsledný standard byl v ČR a SR stejný (potenciál dodatečných přínosů pro firmy
s organizačními jednotkami na území obou zemí).
4.2.2 Současné aktivity a blízká budoucnost
Banky v ČR začínají připravovat své systémy tak, aby byly dodrženy termíny pro
SEPA, dle závazného Nařízení 260/2012, které se váží k roku 2016.
25
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Jedná se zejména o:
•
komunikaci ve formátu XML,
•
povinnost používaní čísla účtů ve formátu IBAN pro eurové platby v rámci
EHP,
•
zrušení používání BIC pro eurové platby v rámci EHP,
•
implementace XML výpisů v jednotlivých bankách v ČR,
•
e-mandáty.
26
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
5
KOMUNIKACE
Komunikace je důležitou součástí úspěšné implementace SEPA platebních nástrojů
do praxe. Z uvedeného důvodu je součástí tohoto dokumentu rozpracována
strategie komunikační kampaně přechodu na SEPA.
V zájmu zajištění hladkého přechodu na SEPA je důležité, aby všechny příslušné
strany a subjekty, které budou ovlivněny tímto
přechodem, byly včas informovány o připravovaných
změnách. V této části je popsáno, jak by měla být
komunikační kampaň k SEPA organizována, na
které cílové skupiny je třeba se zaměřit.
Za vytvoření konkrétního komunikačního plánu bude
zodpovědná Česká bankovní asociace ve spolupráci
s Ministerstvem financí a Českou národní bankou.
Vyhodnocení zrealizovaných komunikačních akcí
bude prováděno na zasedáních NKV SEPA
Cílové skupiny
Zavedení SEPA má na každou z cílových skupin jiný dopad, např. na velké
korporace bude dopad zavedení SEPA jiný než na fyzické osoby. Z toho důvodu je
nezbytné zvolit ke každé z cílových skupin vhodnou komunikaci, abychom sdělovali
pouze relevantní a důležité informace. Pro tento účel byly vydefinovány tyto cílové
skupiny:
•
fyzické osoby občané,
•
podnikatelé a firmy
•
vládní instituce,
•
banky,
•
poskytovatelé platebních softwarů.
27
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
5.1
Fyzické osoby občané
Platby v eurech zasahují velkou část populace, proto je třeba sdělení o systému
SEPA zaměřit na širokou veřejnost.
Je důležité, aby se informace dostaly k jednotlivcům včas a ve srozumitelné formě.
V současné době jsou již poptávány informace o SEPA ze strany českých
spotřebitelů.
TYPICKÉ SITUACE
• platba za studium, nájemné v zahraničí
• platba za služby v zahraničí (mobilní telefonní služby, pojištění apod.)
• platba za zahraniční dovolenou
OBSAH KOMUNIKACE
• vysvětlit jednotlivci co je systém SEPA a kde je možné najít informace
k SEPA,
• co je IBAN, kdy jej použít a kde je možné IBAN najít,
• vysvětlit rozdíl mezi domácími, eurovými a zahraničními platbami, jaké
platební produkty jsou k dispozici a jejich výhody
ODPOVĚDNOST ZA KOMUNIKACI
Mezi hlavní zúčastněné strany při informování jednotlivců patří:
• České bankovní asociace a
• komerční banky.
Pro dosažení komunikačního cíle může být použito více informačních nástrojů.
DOPORUČENÁ FORMA
•
nově zřízená webová stránka pro SEPA spravovaná ČBA s podporou
Ministerstva financí a ČNB
•
další odkazy (MF, ČNB)
•
prostřednictvím medií v tisku / rádiu / televizi, formou tištěných letáků
(pozn.:za ČBA bude bližší upřesnění externí komunikace a její časování
28
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
stanoveno ve spolupráci s Komunikační komisí ČBA a PR agenturou),
•
retailové banky budou veřejnost informovat prostřednictvím webových
stránek, letáků, zasláním e-mailu, zprávy do internetového bankovnictví.
PLÁN
Q4-’13
Q2-‘14
5.2
Q4-’14
Q2-’15
Q4-’15
Podnikatelé a firmy
Většina velkých a středních korporací působící na českém trhu spolupracuje se
zahraničními subjekty. Z toho důvodu je třeba sdělení zaměřit především na tyto
segmenty.
TYPICKÉ SITUACE
• Zahraniční platby/fakturace
• Platby v rámci finanční skupiny
• Výplaty dividend
OBSAH KOMUNIKACE
•
Vysvětlit co je systém SEPA a kde možné najít k SEPA informace,
•
popsat požadavky, normy a termíny zavedení SEPA,
•
informovat instituce o novém povinném standardu XML,
•
informace o nutnosti aktualizovat software v souladu s novými normami,
•
informovat o úpravě faktur tak, aby obsahovaly IBAN,
•
získat povědomí o nových pravidlech přímého inkasa a ochraně spotřebitele,
•
vysvětlit rozdíl mezi domácími, eurovými a zahraničními platbami,
•
jaké platební produkty jsou k dispozici a jejich výhody.
29
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
ODPOVĚDNOST ZA KOMUNIKACI
Mezi hlavní zúčastněné strany při informování:
• Česká bankovní asociace, Česká národní banka a Ministerstvo financí
• komerční banky.
• profesní a spotřebitelská sdružení zastoupená v NKV SEPA (HK ČR, ČAT,
SPD ČR) v rámci svých asociací/komor.
• poskytovatelé platebních softwarů.
DOPORUČENÁ FORMA
WEB SEPA a další akce podobné těm, které jsou použity k dosažení komunikačních
cílů u fyzických osob občanů. U profesních sdružení probíhá distribuce informací
v rámci běžně využívaných komunikačních kanálů.
Dále budou korporace
informovány prostřednictvím:
•
seminářů,
•
banky budou informovat klienty o nových standardech účetního výkaznictví
ve formě XML,
•
velké korporace budou informovány prostřednictvím bankovních poradců,
•
poskytovatelé softwarových služeb budou informovat klienty o nutných
změnách v softwaru.
PLÁN
Q4-’13
Q2-‘14
Q4-’14
Q2-’15
Q4-’15
30
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Korporace budou hrát hlavní roli v úspěšné implementaci systému SEPA v České
republice. Zvláště velké společnosti by měly být informovány včas, s cílem usnadnit
jejich migraci. Z toho důvodu je třeba speciální internetové stránky o systému SEPA
spustit co nejdříve.
5.3
Veřejná správa
Informace o systému SEPA je třeba zaměřit na všechny instituce veřejné správy
(ministerstva, kraje, obce, univerzity, nemocnice, policie atd.) Komunikace by měla
být zaměřena především na ty instituce, které využívají zahraniční platební styk.
TYPICKÉ SITUACE
• Fakturace
• Dotace z EU
• Přeshraniční platby související s:
-
důchody, sociálním zabezpečením, dalšími dávkami a daněmi
OBSAH KOMUNIKACE
•
Vysvětlit co je systém SEPA a kde je možné najít k SEPA informace,
•
popsat požadavky, normy a termíny zavedení SEPA,
•
informovat instituce o novém povinném standardu XML,
•
informace o nutnosti aktualizovat software v souladu s novými normami,
•
informovat o úpravě faktur tak, aby obsahovaly IBAN,
•
získat povědomí o nových pravidlech přímého inkasa a ochraně spotřebitele,
•
vysvětlit rozdíl mezi domácími, eurovými a zahraničními platbami,
•
jaké platební produkty jsou k dispozici a jejich výhody.
ODPOVĚDNOST ZA KOMUNIKACI
Hlavní zúčastněné strany při informování jednotlivců je:
• Ministerstvo financí a Česká bankovní asociace
• Komerční banky a
31
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
• poskytovatelé platebních softwarů.
DOPORUČENÁ FORMA
U institucí veřejné správy budou použity stejné akce, které pomohou k dosažení
komunikačních cílů jako u fyzických osob občanů. Dále budou klienti informováni
prostřednictvím:
•
seminářů, dialogů, veřejných diskuzí, bulletinů, informací zveřejněných na
úřední desce MF
•
banky budou informovat klienty o nových standardech účetního výkaznictví
ve formě XML,
•
banky kontaktují velké vládní zákazníky, aby je osobně informovaly
s připravovanými změnami,
•
poskytovatelé softwarových služeb budou informovat klienty o nutných
změnách v softwaru.
PLÁN
Časový plán:
Q4-’13
Q2-‘14
Q4-’14
Q2-’15
Q4-’15
32
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
5.4
Banky
Banky hrají klíčovou roli v integraci SEPA a měly by být včas a dostatečně
informovány o všech specifikách SEPA, jsou informovány od České bankovní
asociace o připravovaných změnách, vědí, kde najdou informace o SEPA a na koho
se obrátí o podporu. Ve stanovených termínech upraví softwarové vybavení tak, aby
splňovalo požadavky SEPA.
ODPOVĚDNOST A DOPORUČENÁ FORMA KOMUNIKACE
•
ČNB, ČBA
•
ČNB koordinuje a ladí informace předávané bankám
•
Poskytování aktuálních informací prostřednictvím příslušných odborných
orgánů (komise ČBA, pracovní skupiny, Komise pro platební styk), vytvoření
platformy pro sdílení informací
•
předpokládá se pokračující zapojení zástupců ČBA/bank v iniciativách SEPA
•
workshopy a semináře dle aktuální potřeby
PLÁN
Q4-’13
5.5
Q2-‘14
Q4-’14
Q2-’15
Q4-’15
Poskytovatelé platebních softwarů
Nezbytné pro zavedení SEPA je změna současné infrastruktury. Ačkoliv většina
poskytovatelů softwaru je již informována o připravovaných změnách, je důležité
zdůraznit naléhavost a důležitost této změny.
33
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
ODPOVĚDNOST A DOPORUČENÁ FORMA KOMUNIKACE
•
Informace prostřednictvím seminářů ze strany komerčních bank,
•
další informace poskytují sdružení SW dodavatelů
PLÁN
Q4-’13
Q2-‘14
Q4-’14
Q2-’15
Q4-’15
34
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
PŘÍLOHY
PŘÍLOHA č. 1: NÁSTROJE SEPA - ZÁKLADNÍ POPIS A
PRINCIPY
SEPA úhrada - SEPA Credit Transfer (SCT)
Systém bezhotovostních úhrad (SEPA Credit Transfer Scheme) je k dispozici od
28. 1. 2008, seznam evropských institucí, které podepsaly smlouvu o přistoupení
k systému
SCT,
je
dostupný
na
webových
stranách
EPC
-
www.europeanpaymentscouncil.eu (je aktualizován)
Základní principy SCT
•
SCT je prováděn vždy v EUR, výše převodu není omezena, měny účtů
nejsou omezeny.
•
Platby musí obsahovat číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a kód BIC (do
1. února 2016) pro instituci příjemce.
•
Data jsou přenášena ve formátu XML dle UNIFI (ISO 20022).
•
Platby v systému SEPA Credit Transfer musí být provedeny nejpozději do 1
dne.
•
Zasílaná částka je klientům připisována v plné výši, neboť pro platby
v systému je používán systém zpoplatnění tzv. SHARE – označení SLEV
(plátce i příjemce hradí své bance její poplatky).
•
Současně s platbou je příjemci možno zasílat i referenční informace v délce
140 znaků.
SEPA inkasa (SEPA Direct Debit = SDD)
Produkt SEPA Direct Debit byl od 2. listopadu 2009 zákazníkům nabídnut v základní
– Core SDD verzi (určena pro inkasní platby klientů-spotřebitelů) a ve verzi B2B
SDD
(Business
to
Business
SEPA
Direct
Debit
=
systém
inkas
mezi
podnikatelskými subjekty).
35
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Do obou systémů SEPA inkas bylo (do dubna 2010) zapojeno již více než 2600
účastníků. Seznam evropských institucí, které podepsaly smlouvu o přistoupení
k systémům
SDD,
je
dostupný
na
webových
stranách
EPC
-
www.europeanpaymentscouncil.eu.
36
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Vývoj pravidel pro SDD:
Pravidla pro SEPA inkasa začala být vyvíjena v roce 2004 v pracovních orgánech
Evropské rady pro platební styk, vlivem značné rozdílnosti systémů inkas
používaných v jednotlivých zemích byla předmětem velmi zásadních diskusí.
Výsledná podoba základního modelu inkas SDD Core vychází z principu, že plátceodběratel služby předává svůj souhlas s inkasem přímo příjemci peněz-dodavateli.
Tento postup (někdy nazývaný Credit Mandate Flow - CMF), je založen na důvěře
mezi plátcem a příjemcem, přičemž plátce má možnost odvolat inkasovanou platbu,
pokud překročila částku, kterou mohl rozumně očekávat.
Opakované výhrady řady zemí vůči schválenému základnímu modelu inkas podnítily
další vývoj systému SDD. Cílem je připravit takové inovace systému, které umožní
minimalizovat některá existující rizika. Jednou z cest je příprava postupu fungujícího
jako doplněk základního systému SDD, který umožní bance plátce předem
verifikovat existenci souhlasu s inkasem uděleného plátcem příjemci a současně
opravňujícího banku inkasovat prostředky z plátcova účtu. K tomuto účelu byl v EPC
vyvíjen jednotný elektronický postup pro podávání a zpracování souhlasu, pro který
jsou přesně stanovena pravidla a příslušné specifikace, tzv. e-Mandate.
Na požadavek předávání souhlasu s inkasem prostřednictvím banky plátce (postup
dříve označovaný jako Debit Mandate Flow - „DMF“) je v rámci SEPA stále více
nahlíženo jako na určitý typ doplňkové služby k systému inkas (AOS). V některých
zemích budou poskytovatelé platebního styku tento postup nabízet individuálně,
v rámci skupin nebo i celé komunity.
Základní pravidla pro provádění SEPA inkas:
Základní schema SDD vychází z uspořádání, kdy Souhlas k inkasu SEPA (tzv.
Mandate) předává plátce přímo příjemci (CMF) a jde tedy zcela mimo jejich banky.
Zároveň je u SEPA inkas (v systému SDD Core) možnost inkaso odvolat.
Popis systémů SDD je specifikován v příslušných dokumentech Souboru pravidel
SDD:
•
SEPA Core Direct Debit Rulebook: schéma bylo původně EPC navrhováno
jako jediné, universálně nasaditelné pro všechny typy plátců a příjemců;
často je také označováno jako C2B (customer to business, spotřebitel platí
inkasem podnikatelskému subjektu).
37
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
•
SEPA Business to Business Direct Debit Scheme Rulebook: varianta určená
pro
realizaci
plateb
mezi
podnikatelskými
subjekty.
Jde
o
mírně
modifikované schéma, označované B2B. Zúčtovaná inkasa v tomto systému
nejsou plátcem odvolatelná, příjemce má větší jistotu konečného zaplacení.
Souhlas k SEPA inkasu (tzv. Mandate = Souhlas s inkasem, Souhlas)13
Vzhledem k zásadním odlišnostem od stávajících zvyklostí stran Souhlasu k SEPA
inkasu (dále jen Souhlas) v domácím platebním styku je nutno při úvahách o
implementaci zohlednit následující fakta:
1. V rámci popisovaného schématu Souhlas označuje jednoznačné a právně
platné vyjádření vůle a souhlasu plátce s tím, že příjemce může opakovaně
nebo jednorázově inkasovat z účtu plátce, vedeného v bance plátce,
nespecifikovanou částku.
2. Souhlas je spravován příjemcem, který odpovídá za jeho uložení a archivaci
(tzv. CMF) a je k tomuto zmocněn plátcem
3. Souhlas musí být příjemcem archivován po dobu, vyžadovanou platnou
legislativou jeho země, minimálně však po dobu, plynoucí z možných
reklamačních lhůt realizované transakce.
4. Souhlas je realizován v papírové nebo elektronické podobě a musí být
opatřen fyzickým nebo elektronickým podpisem (specifikace elektronického
podpisu pro jednorázové Souhlasy není zatím řešena).
5. U souhlasu musí být vždy uvedeno, zda je vydán jednorázově nebo pro
opakované použití, bez omezení doby platnosti.
6. Klíčové atributy Souhlasu (mandátu) jsou odesílány bankou Příjemce s
každou inkasní operací prostřednictvím platebního a zúčtovacího systému
bance Plátce.
7. V rámci zvláštních podmínek banky (tzv. AOS) si může banka plátce nechat
odsouhlasit uvedené údaje přímo plátcem, rovněž tak v rámci zvláštních
podmínek banka příjemce na základě informace od banky plátce může
předat příjemci informaci o akceptaci Souhlasu k inkasu plátcem. Tento
13
Jazykové verze odsouhlasené pro „SDD Mandate“ v jednotlivých zemích jsou publikovány na
webových stránkách EPC (včetně českého vzoru)
38
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
souhlas uzavírá plátce s příjemcem a musí být podepsán majitelem účtu
nebo zmocněnou osobou.
Identifikační číslo příjemce – Creditor Identifier („CID“)
Soubory pravidel pro SDD definují tzv. Identifikační číslo příjemce (CID). Jedná se o
identifikační číslo, které umožňuje plátci a bance plátce zkontrolovat údaje v Žádosti
o inkaso s údaji v Souhlasu k inkasu. Příjemce musí používat toto CID ve všech
transakcích v rámci SEPA inkas, musí být uvedeno v Souhlasu k inkasu. CID musí
být jedinečné pro daný subjekt (příjemce ale může v rámci SEPA používat více
CID).
Postupy pro přidělování CID příjemcům jsou stanovovány na národní úrovni.
Systém SDD umožňuje využívat existujících národních CID v rámci celé SEPA
(součástí CID je i kód vydávající země, který však nemá vazbu na jiné
charakteristiky příjemce, jako např. jeho sídlo). Pokud příjemce přechází do banky i
v jiné zemi, lze CID zachovat, nová banka příjemce však musí mít možnost ověřit si,
že CID je platný (tj. musí mít jistotu identifikace prostřednictvím CID).
Pravidla pro vydávání identifikačních kódů stanovuje v ČR (po dohodě s ČBA)
Česká národní banka. Pokud příjemce CID nemá, zajistí jeho vydání banka, která
vstupuje do vztahu s příjemcem.
Způsob provedení inkasa
SEPA DD se ve věci časové závislosti účtování zásadně liší od domácích inkas
v ČR. U domácích inkas jde o časově navazující účtování (odepsání z účtu plátce,
připsání na účet banky příjemce, připsání na účet příjemce), kdy následující
účtování je provedeno až na základě uskutečnění předchozího.
V případě SEPA DD je v rámci tzv collection (žádosti o inkaso) stanoven den
splatnosti a jednotlivá účtování proběhnou v daný den nezávisle na sobě. Z toho
důvodu může dojít k řadě situací neprovedení inkasa.
Důvody k neprovedení inkasa
V Souborech pravidel pro SDD jsou přesně definovány mimořádné stavy během
zpracování SEPA inkas, které mohou být důvodem k jejich neprovedení/stornování.
Jsou to:
•
Reject – zamítnutí transakce bankou plátce, ke kterému dochází
z přesně definovaných důvodů (technické důvody zjištěné bankou
39
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
příjemce, CSM nebo bankou plátce – neplatný formát, nesprávný
IBAN…).
•
Refusal – žádost plátce o zrušení transakce před jejím provedením
z jakéhokoliv důvodu na základě přesně dohodnutých pravidel mezi
plátcem a bankou. Když dojde ke zrušení transakce po tom, co již
proběhla, Refusal se mění na Refund.
•
Refund – refundace – žádost plátce o refundaci SEPA inkasa jak
v případě autorizovaného, tak neautorizovaného inkasa. Žádost o
refundaci musí být zaslána bance plátce po zúčtování inkasa. O Refund
je možné požádat do 8 týdnů od data, kdy byl účet plátce zatížen, a to
bez uvedení důvodu. Když se jedná o neautorizovanou transakci, plátce
může žádat svou banku o Refund do 13 měsíců od data, kdy byl jeho
účet zatížen.
•
Return – zrušení inkasa, které je iniciováno bankou plátce do 5
bankovních dnů po jeho provedení. (B2B do 2 dnů).
•
Reversal – jedná se o vrácení finančních prostředků v případě, že inkaso
bylo již zaúčtováno a zjistí se, že nemělo být provedeno. Banka plátce je
povinna zpracovat Reversal – iniciovaný bankou příjemce. Banka
příjemce tuto povinnost nemá.
•
Revocation – žádost příjemce dočasně odvolat výzvu k inkasu do data
dohodnutého s plátcem.
•
Request for cancelation – žádost banky příjemce o zrušení transakce
ještě před jejím zaúčtováním CSM.
40
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Zdroj: Unicredit Bank
SEPA pro platební karty
Systém SEPA for Cards usnadňuje spotřebitelům používání platebních karet
v zemích SEPA stejně snadno jako v tuzemsku. Umožňuje spolehnout se na
jedinou platební kartu pro placení účtů i výběry v hotovosti.
Držitelé karet mohou provádět úhrady jednou kartou v celé eurozóně, zpracovatelé
platebních karet si budou moci konkurovat, služby tak budou spolehlivější a levnější
Pravidla SEPA pro platební karty mají dopad hlavně v zemích, kde jsou vedle
mezinárodních systémů (především MasterCard a VISA) hojně využívány domácí
kartové systémy fungující pouze v rámci dané země. To není situace ČR, kde
domácí kartový systém není a používají se pouze mezinárodní systémy.
Od. 1.1.2011 musí být všechny běžné platební karty v oběhu vydané v zemích
SEPA a používané pro platby nebo výběry hotovosti v EUR vybaveny EMV čipem.
Významným indikátorem toho, jak se jednotlivé země s požadavky přechodu na
čipovou technologii vyrovnávají, jsou podíly tzv. SEPA compliant karet, platebních
terminálů a bankomatů v SEPA oblasti. EPC tyto podíly monitoruje na čtvrtletní bázi.
Výsledky za ČR jsou v tomto směru (zejm. v porovnání s řadou ostatních zemí)
velmi příznivé: za 3. čtvrtletí 2010 bylo již dosaženo podílů 91,6% u karet, 99,4%
POS termínálů a 100% bankomatů.
41
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
PŘÍLOHA Č. 2:
SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
Zkratka
Výklad
AOS
Additional Optional Services – doplňkové služby
ATM
Automated Teller Machine - bankomat
BIC
Bank Identification Code – identifikační kód banky,
umožňuje automatické zpracování platby, přiděluje SWIFT
B2B
Business to Business – segment podnikové sféry
(vztah mezi podnikatelskými subjekty)
CERTIS
Czech Express Real Time Interbank Gross System –
mezibankovní platební systém ČNB
CID
Creditor Identifier
CMF
Credit Mandate Flow
CSM
Clearing and Settlement Mechanism – mechanismus pro
zúčtování a vypořádání
DMF
Debit Mandate Flow
ECB
Evropská centrální banka
EHP
Evropský hospodářský prostor
EMV
standard
standard pro čipové karty, který zaručuje mezinárodní
inreroperabilitu a zvyšuje bezpečnost platebních karet
EPC
European Payment Council – Evropská rada pro platební styk,
(Evropská platební rada), koordinační a rozhodovací orgán evropských
bank a úvěrových institucí v oblasti plateb
EU
Evropská unie
42
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
IBAN
Internatioanl Bank Account Number – Mezinárodní číslo bankovního účtu
ISO
International Organisation for Standardisation
NASO
National Adherence Support Organisation
NKV SEPA
Národní koordinační výbor SEPA
PE-ACH
Pan-European Automated Clearing House – Instituce pro
celoevropské automatizované zúčtování
POS terminál
Point of sale terminal – platební terminál, prostřednictvím kterého
je možno realizovat platby platebními kartami
PSD
Payment Services Directive – Směrnice ES o platebních službách
na vnitřním trhu
RIP
Registr příjemců inkas
RTGS
Real Time Gross Settlement – Systém hrubého zúčtování v reálném
čase
Rulebook
Soubor pravidel, Pravidla
SECA
Single Euro Cash Area – Jednotná oblast pro hotovostní služby v eurech
SEPA
Single Euro Payments Area – Jednotná eurová platební oblast,
Jednotná oblast pro platby v eurech
SEPA
Roadmap
„Cestovní mapa SEPA“ – plán/harmonogram pro zavedení SEPA
SCT
SEPA Credit Transfer – Bezhotovostní úhrada
SCF
SEPA Cards Framework – Rámec pro karty SEPA
SDD
SEPA Direct Debit – SEPA inkaso
43
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
TARGET II
Trans-European Real Time Gross Settlement Express Transfer Systém
– Transevropský expresní automatizovaný systém hrubého zúčtování
v reálném čase
PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM ZEMÍ PARTICIPUJÍCÍCH NA
PROJEKTU SEPA
Země eurozóny:
Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Holandsko, Itálie, Irsko,
Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko,
Španělsko.
Ostatní členské země Evropské unie:
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Švédsko a Velká Británie
Od 1. července 2013 přistupuje do Evropské unie Chorvatsko.
Země Evropského hospodářského prostoru:
Island, Lichtenštejnsko a Norsko.
Ostatní země, autonomní oblasti, území a kolonie, které přistoupili na
SEPA:
Švýcarsko, Monako, Gibraltar, Mayotte, Saint Pierre, Miquelon, Francouzská
Guyana, Guadeloupe, Réunion, Azory, Madeira, Ceuta, Měli.
44
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
PŘÍLOHA Č. 4: STATISTIKY
1. SEPA CREDIT TRANSFER
Červená křivka vyjadřuje procento SEPA úhrad (SCT) na celkovém objemu převodů
(CT). Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je míra využití nově zavedeného
produktu SEPA. Hodnota 100% by znamenala úplné nahrazení ostatních nástrojů a
plný přechod na SEPA produkt.
Sloupce v grafu ukazují celkový počet SCT transakcí zpracovaných v rámci
infrastruktury v eurozóně.
Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách ECB14.
14
http://bit.ly/fPkfol
45
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Graf ukazuje podíl SCT na celkovém objemu všech CT iniciovaných v té dané zemí
(tzn. CT ve starším formátu, tak ve formátu SEPA). Tyto ukazatele odrážejí
současný stav ve všech zemích eurozony.
Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách ECB15.
2. SEPA DIRECT DEBIT
Graf níže vyjadřuje procento SEPA inkas (SDD) na celkovém objemu inkas (DD).
Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je míra využití nově zavedeného produktu
SEPA. Hodnota 100% by znamenala úplné nahrazení ostatních nástrojů a plný
přechod na SEPA produkt.
15
http://bit.ly/fPkfol
46
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
Sloupce v grafu ukazují celkový počet SDD transakcí zpracovaných v rámci
infrastruktury v eurozóně.
Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách ECB16.
Ukazatele na následujícím grafu vyjadřují podíl SEPA inkasních transakcí (SDD) na
objemu všech inkasních transakcí (DD) iniciovaných v té dané zemi (tj. DD ve
starším formátu i SDD)
16
http://bit.ly/fPkfol
47
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
48
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
FAQ
1. Co znamená SEPA?
SEPA je zkratka pro jednotný eurový platební prostor (Single Euro Payments
Area, která se skládá z 27 členských států EU, zemí EHP, Islandu a
Lichtenštejnska a dále pak z Norska, Švýcarska a Monaka. V systému SEPA
pak bude platit standardizovaná metoda pro bezhotovostní platby (bankovní
převody a inkasa)
2. Koho se SEPA týká?
SEPA se dotýká každého držitele účtu, ať už jednotlivce nebo společnosti
3. Mohu provádět SEPA platby i v jiné měně než v euro?
Ne, SEPA platby se dají uskutečnit výhradně v eurech, pro ostatní evropské
měny je i nadále možný pouze mezinárodní převod.
4. Co znamená IBAN?
IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu definovaný
mezinárodní normou ISO 13616.
Jedná se o mezinárodní bankovní identifikátor určený k jednoznačné
identifikaci účtu klienta, banky a země. Může obsahovat až 34 číslic a
velkých písmen, z toho:
49
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
•
2 písmena ISO kód země – specifikovaná v ISO 3166 (Pozor! Kód
země se zadává velkým písmem);
•
2 kontrolní číslice, vypočítané podle modulu 97-10;
•
kód banky a číslo účtu v rámci banky – až 30 alfanumerických znaků
V elektronické formě je nutné použít formát IBAN, který obsahuje
alfanumerické znaky bez přerušení mezerami. V písemné formě může být
IBAN členěn po 4 znacích oddělených mezerami17.
Kontrolní číslice (dvoumístné)
DE893704004405320
ISO kód země
Kód banky + číslo účtu
5. Co znamená BIC
BIC nebo také SWIFT kód je Bankami dohodnutý seznam kódů, slouží pro
jednoznačné určení konkrétní banky. Doplní se automaticky po výběru
banky.
BIC: Jednoznačné určení
konkrétní banky
17
http://bit.ly/17Qu8EJ
50
RÁMCOVÝ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE
6. Proč potřebuji BIC
Kód BIC (Business Identification Code) jednoznačně identifikuje banku v
mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském
platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Je založen na mezinárodní
normě ISO 9362.
Z uživatelského hlediska je nejviditelnějším rozdílem, na rozdíl od současné
vnitrostátní platební metody, že příjemce a plátce (stejně jako jejich
poskytovatelé platebních služeb)
před
uskutečněním
první inkasní transakce sdělí plátce
kód BIC
poskytovatele platebních služeb plátce v případě vnitrostátních (EUR)
platebních transakcí do 1. února 2014 a v případě přeshraničních platebních
transakcí do 1. února 2016, avšak pouze v nutných případech.
7. Jakým způsobem mohu provést SEPA platbu?
Platbu zadáte prostřednictvím své banky. Naprostá většina bank nabízí
zadání SEPA platby jak na papírovém formuláři na pobočce, tak
prostřednictvím internetového nebo telefonního bankovnictví.
51

Podobné dokumenty

Bioprospect_2_12.qxd:Layout 1

Bioprospect_2_12.qxd:Layout 1 nalézt na webu www.efb-central.org a a nejbližším evropském biotechnologickém kongresu, který se uskuteční 23. – 26. 9. 2012 v Istanbulu na adrese www.ecb15.org. Pro příští rok můžeme doporučit 13....

Více

program kolegia sbk

program kolegia sbk úvěrové bance. Kromě těchto dvou bank, České a Slovenské spořitelny, Živnostenské banky a ČSOB začalo poskytovat peněžní služby obyvatelstvu a firemní klientele několik desítek nově vzniklých peněž...

Více

Standard - Vzory mandátů k SEPA inkasům

Standard - Vzory mandátů k SEPA inkasům 1. Úvod V roce 1999 byla evropskými komerčními bankami a jejich sdruženími založena Evropská platební rada (European Payments Council). V obavě před tím, aby nebyly bankovní sféře nadiktovány „pol...

Více

Untitled

Untitled Čtvrtá edice D&D (dosud vyvíjená pod kódovým označením "Orcus") byla nakonec ohlášena nejprve na večeři pro vybrané zástupce jiných společností vydávajících d20 produkty ve středu 15. srpna a pro v...

Více

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk Změna instrukcí, žádost o storno, doplňující informace k již provedenému platebnímu příkazu do zahraničí

Více

platné od 1.8.2014

platné od 1.8.2014 „D“: Den převzetí platebního příkazu bankou / Day of the order acceptance by the Bank *) Po předchozí telefonické domluvě/ Based on the prior phone confirmation **) Dostupné jen pro elektronické ba...

Více

platné od 1.3.2011

platné od 1.3.2011 **) Odchozí Zahraniční platba SEPA / Outgoing Cross-border Payment SEPA Dostupné jen pro elektronické bankovnictví HSBC Net / Only for electronic banking HSBC Net SEPA platba - platba v měně euro d...

Více

Sazebník - Deutsche Bank

Sazebník - Deutsche Bank 0,15% min. 200,00 za šek na částku do CZK 2.000,00 min. 600,00 za šek na částku nad CZK 2.000,00

Více