CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5

Transkript

CESTA DOMŮ ~ Kryonovo podobenství ~ Kryon Kniha 5
CESTA DOMÙ
~ Kryonovo podobenství ~
Pøíbìh Michaela Thomase a Sedmi andìlù
Kryon
Kniha 5
Translation from the English language edition:
The Journey Home
Copyright © 1997 Lee Carroll
All Rights Reserved
Czech language edition published by
WIKINA, Prague
Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA.
Kniha je pøekladem anglického originálu 2009 (1. vydání vyšlo v roce 1997):
THE JOURNEY HOME
Kryon Book 5
ISBN 1-56170-552-7
Tune into Hay House broadcasting at: www.hayhouseradio.com
Lee Carroll
CESTA DOMÙ
Kniha 5
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému
nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost
tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob.
Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou
zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Veškerá práva vyhrazena.
© Lee Carroll, 1997
© Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA
Translation © Marie Kuchaøová
© WIKINA, Livornská 445, Praha 10
Lee Carroll: CESTA DOMÙ
WIKINA, Praha 2015
1. èeské vydání
ISBN 978-80-87925-13-3
Orig. ISBN 1-56170-552-7 Platinum Publishing House, USA
Obsah
Kdo je Kryon? ....................................................................... 5
Pøedmluva .............................................................................. 6
Pøedmluva pøekladatelky ..................................................... 7
Kapitola první: Michael Thomas ................................................. 9
Kapitola druhá: Vize ................................................................... 19
Kapitola tøetí: Pøíprava (Cesta zaèíná) ..................................... 31
Kapitola ètvrtá: První dùm ........................................................ 41
Kapitola pátá: Druhý dùm ......................................................... 57
Kapitola šestá: Velká bouøe ........................................................ 77
Kapitola sedmá: Tøetí dùm ......................................................... 91
Kapitola osmá: Ètvrtý dùm ...................................................... 117
Kapitola devátá: Pátý dùm ....................................................... 149
Kapitola desátá: Šestý dùm ...................................................... 175
Kapitola jedenáctá: Sedmý dùm .............................................. 209
Kapitola dvanáctá: Dveømi Domù ........................................... 249
Doslov ................................................................................. 265
O autorovi .......................................................................... 267
Poznámky k pøekladu ....................................................... 269
Vìnováno tìm, kteøí si uvìdomili,
že èlovìk má moc zmìnit svùj život
a že vìci nejsou vždy takové, jaké se zdají být!
Kdo je Kryon?
Kryon je laskavá, milující bytost, která je v souèasnosti na Zemi, aby
nám pomohla posunout se do vysoké energie toho, èemu øíkáme „nová
doba“. Kryonova slova mìní lidem život a pøinášejí lásku a svìtlo do nejtemnìjších míst naší vnitøní bytosti. Dìjovou linii pøíbìhu CESTA DOMÙ
inspiroval Kryon a sepsal Lee Carroll.
CESTA DOMÙ
5
Pøedmluva
8. prosince 1996 mluvil Kryon v závìru odpoledního semináøe k více
než 500 lidem v Laguna Hills v Kalifornii. Tehdy nám více než hodinu
vyprávìl pøíbìh o Michaelu Thomasovi – životem znaveném èlovìku, který zatoužil pøipojit se ke své duchovní rodinì a jít „Domù“.
Samotné jméno Michael Thomas pøedstavuje neuvìøitelnì vznešené
a posvátné atributy Archandìla Michaela a také vlastnosti Nevìøícího Tomáše spojované se starou energií. Tato kombinace reprezentuje mnoho z nás,
kteøí cítíme, že jsme duchovní bytosti, ale èasto pochybujeme o své schopnosti posunout se vpøed do nového milénia, které pøináší vzrùstající duchovní požadavky a výzvy založené na strachu.
Pøi Michaelovì cestì Domù se pomalu odvíjí dobrodružství v sedmi
barevných domech – v každém z nich sídlí nádherný andìl. Každý dùm
pøedstavuje atribut nové doby a nese s sebou moudrost, uèení, humor a vhled
do toho, co Bùh chce, abychom o sobì vìdìli. Také tím dostáváme náznak
zpùsobu, jakým vìci fungují, když procházíme novým paradigmatem naší
nové doby.
Jak cesta Michaela Thomase postupuje k pøekvapivému konci, odhaluje lidem balíèek láskyplných instrukcí pocházejících z duchovního zdroje, který stále touží „omývat naše nohy“.
Pokud jste se nìkdy ptali Boha: „Co chceš, abych vìdìl?“ – TOTO
mùže být ono! Pøipojte se k Michaelu Thomasovi na jeho vzrušující cestì.
Mùže vám pøipomínat tu vaši.
6
Kryon 5
Pøedmluva pøekladatelky
Právì pøed sebou máte již pátou Kryonovu knihu. Èíslo pìt v numerologii pøedstavuje zmìnu. A musím se smát – došlo mi totiž, že Kryon pìtku
oznaèuje za „velmi rychlé èíslo“. Obojí se potvrdilo. Stejnì jako Kniha Ètyøi,
i Kniha Pìt je vyboèením z øady Kryonových uèení. I zde najdete podobenství, i když tentokrát spíše formou románu. Nejde však pouze o zmìnu
literární formy, ale pøedevším o zmìnu v životì a také duchovním vnímání, které tato novela pøináší do života mnohých ètenáøù (i pøekladatelù).
A pokud jde o tu rychlost – když se mi tato kniha pøed více než rokem
dostala do rukou, zaplavil mne nádherný pocit už jen pøi rozbalení obálky.
Když jsem ji držela v rukou, nemohla jsem ji ani otevøít – prostì jsem jen
chtìla vnímat ty nádherné pocity a užívat si její „pøítomnost“. A když jsem
se ji koneènì odvážila zaèít èíst, témìø jsem nemohla pøestat. Tenkrát jsem
byla nadšená, ale zároveò trochu smutná – øíkala jsem si, že ji asi nikdy
nedokážu pøeložit tak, jak si ta kniha zaslouží. Že je to až pøíliš silný prožitek. A tak jsem ji k pøeložení nabídla ženì, která nádherným zpùsobem pracuje s èeským jazykem a která se mnou a kolegy spolupracovala na korekturách všech pøedchozích knih…
Uplynul ale rok a kniha se ke mnì zase „souhrou náhod“ vrátila. Prostì se to tak sebìhlo a já vlastnì potají trochu zajásala. Zároveò ale bylo
jasné, že budeme muset být všichni velmi rychlí, abychom ji vydali v termínu, o který si tato kniha pøímo øíkala. Pøed koncem tohoto roku – právì
vèas, aby ji mnozí z vás mohli najít „pod vánoèním stromeèkem“.
CESTA DOMÙ
7
Pùvodnì jsem si øíkala, že si taková kniha zaslouží maximální klid. Vždy
u všech ostatních knih byl jakýkoli, tøeba i jen slabý, náznak vnìjšího tlaku
rušivý a úplnì mì na nìkolik dní zastavil. Tady ale jako by ten tlak vycházel
„zevnitø“ a vše nìjak zapadlo na své místo. Celý prožitek jen ještì umocnily
události v našich osobních životech. Vìøím však, že se všechny tyto „souhry
okolností“ i ta naléhavost vepsaly do stránek této knihy tím nejlepším možným
zpùsobem. A tak i díky všem ostatním, kteøí se na jejím vydání podílejí,
a kterým velmi dìkuji za rychlou a velmi dobøe odvedenou práci, mùžete
nyní držet v ruce výsledek naší snahy. Snad i vás nadchne a potìší tak jako
nás.
A vìzte, že s každým dalším ètením je ještì lepší. Dost možná to bude
jeden z „pokladù“, ke kterým se budete stále vracet.
Marie Kuchaøová
8
Kryon 5

Podobné dokumenty

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Podrobný obsah knihy – PDF

Podrobný obsah knihy – PDF All Rights Reserved Czech language edition published by WIKINA, Prague Logo Kryon® je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA. Kniha je pøekladem anglického originálu 2000 (1. vydání...

Více

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2

Nemyslete jako člověk Kryon Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3

Alchymie lidského ducha Kryon Kniha 3 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Konec času Kryon Kniha 1

Konec času Kryon Kniha 1 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního s...

Více

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA

Ukázka knihy – PDF - Nakladatelství WIKINA Housenka se chvíli zamyslela. „Smíš odejít!“ prohlásila k duchu lesa a už se rozhlížela, kde najde další sousto. Duch lesa tiše odešel, jak se od nìj žádalo, a ještì zaslechl, jak si housenka bruèí...

Více

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a

Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vzestupu. Prosím, řekni mi, co bych měla v tomto okamžiku svého života vědět o Vzestupu. Moje největší touha ze všech je vzestoupit, ale zůstat na planetě, abych mohla pomáhat svým bratrům a sestrá...

Více

Poetická životní výpověď Helen Lawsonové Josef

Poetická životní výpověď Helen Lawsonové Josef i formální kvality současné či prostě moderní básnické tvorby ve Spojených státech. Z bohaté řady básnířek jsme nakonec do výboru zařadili feministicky velmi výmluvnou Adrienne Richovou a s básnick...

Více