10/2013 - Městský Obvod Michálkovice

Transkript

10/2013 - Městský Obvod Michálkovice
MICHÁLKOVICKÝ
ROÈNÍK XXII
l
ZDARMA
l
ÈÍSLO 147
Aktuality
z mìstského obvodu
Mìstský obvod pøipravuje nové
žádosti o dotace
Zastupitelstvo mìsta schválilo zásady
pro poskytování dotací na pøíští rok.
Mìstský obvod se bude, stejnì jako v
minulých letech, ucházet o finanèní
podporu pro své zámìry. Práce na
pøípravì žádostí o dotace jsou v plném
proudu. Budeme žádat o prostøedky v
oblastech prevence kriminality, volného
èasu dìtí, volného èasu seniorù a
kultury.
Žádost o finance na opravu
havarijního stavu komunikace
Mìstský obvod Michálkovice požádal
prostøednictvím námìstka primátora Ing.
Hrabiny o poskytnutí transferu na
opravu havarijního stavu dešové
kanalizace a komunikace vedle
Kulturního domu Michálkovice.
Poškozená kanalizace zpùsobuje
opakované propady vozovky, které
ohrožují bezpeènost obèanù. Dílèí
opravy jsou neúèinné. Øešením je
nejprve provést v letošním roce opravu
kanalizace a posléze v pøíštím roce
vybavit cestu novým povrchem.
Ostravské kolo Folkového kvítku
v Michálkovicích
Až do roku 1992 sahá historie dìtské
autorsko-interpretaèní soutìže Folkový
kvítek. Na poèátku pøíštího roku se
poprvé odehraje oblastní kolo v Ostravì
a jsem rádi, že jeho poøadatelé si vybrali
michálkovický kulturní dùm. Vìøme, že
vše bude organizátorùm ostravského
kola vycházet a my se tak budeme moci
na konci bøezna podívat na mladé a
nadìjné hudebníky.
Ulice Pøíkopní - zpevnìní bøehu
Èást úspor dosažených pøi opravách
komunikací mùže mìstský obvod použít
ke zpevnìní bøehu potoka podél ulice
Pøíkopní. Potok podemílá komunikaci a
v pøípadì, že by nedošlo k opravì,
mohlo by dojít k jejímu propadu. Proto
jsme projekènì pøipravili nutné úpravy
a v letošním roce budeme zpevnìní
realizovat.
10/2013
www.michalkovice.cz
Letošní opravy komunikací
v Michálkovicích
Ulice Èihalíkova se také brzy doèká celkové opravy vozovky
Již brzy budou zahájeny opravy nìkterých místních komunikací Michálkovicích. Letos se nám pro tyto úèely
podaøilo z rozpoètu mìsta získat necelé 3 miliony korun. Díky tìmto poskytnutým finanèním prostøedkùm tak
mohou být opraveny povrchy dalších
komunikací, které nejsou v dobrém
stavu. Jedná se o opravy místních komunikací Èihalíkova, Chleborádova,
Holandská (úsek mezi Èihalíkovou a
Radvanickou), Tvrdého, Na Vìtérce,
Kurnického a Vrublova. V pøípadì Èihalíkovy a Chleborádovy ulice soubìžnì probíhá rovnìž rekonstrukce veøejného osvìtlení, což vyvolalo nároky na
koordinaci obou staveb tak, aby se nejprve realizovaly zemní práce v souvislosti s veøejným osvìtlením a teprve
pak se opravil povrch komunikace.
Oprava uvedených komunikací
pøinese obèanùm i jejich dopravním
prostøedkùm vyšší komfort. Jakkoliv
jsme si vìdomi toho, že opravy by potøebovalo více vozovek, je vždy nutno
FOTO
J . K A Š PÁ R E K
nalézt kompromis mezi potøebností a
finanèní realitou, která je negativnì
ovlivnìna vlekoucí se hospodáøskou
krizí a, v pøípadì Ostravy, negativním
dopadem rozpoètového urèení daní.
Urèitou nadìjí je skuteènost, že v
prùbìhu výbìrových øízení na realizaci staveb bylo dosaženo úspor. O možnostech jejich použití na opravu nìkterých dalších komunikací jsme požádali mìsto Ostrava, které nám vyšlo
vstøíc, a proto lze pøedpokládat i opravu nìkteré další komunikace.
Komunikace, na které se v letošním roce nedostalo, byly zaøazeny do
požadavku na investièní rozpoèet
mìsta na rok 2014 a rovnìž budou zaøazeny do žádosti o poskytnutí transferu na opravu komunikací v roce
2014. Vìøíme, že se podaøí získat nejménì stejný objem financí jako letos
a v pøíštím roce tak budou moci být
opraveny další povrchy vozovek èi
chodníkù v našem mìstském obvodu.
Martin Juroška
2/201325. a 26. øíjna 2013
Volby do Poslanecké snìmovny
Vážení obèané, pøinášíme základní informace o volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, které tento mìsíc probìhnou.
Kde mùžete volbu vykonat?
Sídlo obou michálkovických
volebních okrskù bude v Kulturním domì Michálkovice, Èeskoslovenské armády 309/101,
715 00 Ostrava.
Kdy budou pøesnì volby probíhat?
• V pátek 25. øíjna 2013 od
14.00 hodin do 22.00 hodin
• V sobotu 26. øíjna od 8.00
hodin do 14.00 hodin
Kdo je oprávnìn volit?
Volièem je státní obèan Èeské
republiky, který alespoò druhý
den voleb dosáhl vìku nejménì 18
let.
Kdy obdržíte hlasovací lístky?
• Hlasovací lístky budou dodány volièùm nejpozdìji 1 den
pøede dnem voleb.
• V pøípadì, že dojde k jejich poškození nebo ztrátì,
anebo voliè zjistí, že nemá k
dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kom-
pletní sady hlasovacích lístkù.
Jak probíhá hlasování?
• Pøed hlasováním voliè po
pøíchodu do volební místnosti
prokáže volební komisi svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním
pasem.
• Po záznamu ve výpisu ze
seznamu volièù obdrží voliè od
okrskové volební komise prázdnou úøední obálku opatøenou
úøedním razítkem Úøadu mìstského obvodu.
• Po obdržení úøední obálky se voliè musí odebrat do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích lístkù (za plentu).
• Voliè vloží do úøední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí èi koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.
• Zakroužkováním poøadového èísla nejvýš u 4 kandidátù
uvedených na témže hlasovacím
lístku mùže vyznaèit, kterému z
kandidátù dává pøednost.
• Po opuštìní prostoru ur-
èeného pro úpravu hlasovacích
lístkù vloží voliè úøední obálku s
hlasovacím lístkem do volební
schránky.
Kdy je hlas neplatný?
• Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na pøedepsaném tiskopise,
• Neplatné jsou hlasovací
lístky, které jsou pøetržené.
• Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do
úøední obálky.
• Hlas volièe je neplatný, jeli v úøední obálce více než jeden
hlasovací lístek.
Co dìlat, když se k volbám pro
nemoc nemùžete dostavit?
Voliè mùže požádat ze závažných (zejména zdravotních) dùvodù Úøad mìstského obvodu a ve
dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém pøípadì okrsková volební
komise vyšle k volièi dva své èleny
s pøenosnou volební schránkou,
úøední obálkou a hlasovacími lístky.
Co dìlat, pokud víte, že ve dny
voleb nebudete v Michálkovicích?
Voliè, který se nebude zdržovat v dobì voleb ve volebním
okrsku v místì svého trvalého
pobytu, mùže hlasovat na volièský prùkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území Èeské republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahranièí.
Volièský prùkaz je vydáván
ÚMOb Michálkovice a lze jej vydat nejdøíve 10.10.2013. Požádat o nìj lze:
• osobnì do 23. øíjna 2013
do 16.00 hodin
• podáním doruèeným nejpozdìji do 18. øíjna 2013
Kontakty:
Pracovnice ÚMOb povìøená organizací voleb:
Dagmar Škrobánková, kanceláø v
budovì ÚMOb
telefon: 599 415 109
Okrskové volební komise – okrsek
289 a 290
volební místnosti v kulturním
domì
telefon 604 212 286
Ing. Martin Juroška, Ph.D.
starosta
Vzhled obvodu se stále udržuje
Sekání trávy, oøezy stromù a
keøù, které bránily bezproblémovému prùchodu po chodnících i
prùjezdu automobilù na místních komunikacích a veškerá
údržba veøejných ploch, to je
neustálé téma pro pracovníky
údržby po dobu vegetaèního období. Pro zvýšení bezpeènosti
dìtí jsme na celou plochu dìtského koutku v parku Michalského
námìstí doplnili znaèné množství štìpky.
Vedle tìchto nezbytných
úprav byla provedena renovace a
nátìr nosièù dopravního znaèení. Na komunikacích Bláhova, Na
Vìtérce a Radnièní jsme umístili
nová dopravní znaèení a dopravní zrcadla, která mají zvýšit bezpeènost dopravy a pohybu osob
na komunikacích.
Vymalována byla schodištì v
bytových domech na ulici ÈSA è.
102 a 104, mezi domy na ul. Panská byla položena zámková dlažba. Do pùvodního stavu se uvedla fasáda poškozená v dùsledku
VEDENÍ MÌSTSKÉHO OBVODU MICHÁLKOVICE
SRDEÈNÌ ZVE VŠECHNY OBÈANY NA
PIETNÍ AKT
v pondìlí 28. øíjna 2013 v 10.00 hodin
POLOŽENÍM KVÌTIN K PAMÁTNÍKU
OBÌTEM 1. SVÌTOVÉ VÁLKY UCTÍME 95. VÝROÈÍ
VZNIKU SAMOSTATNÉHO ÈESKOSLOVENSKA
havárie potrubí v bytovém domì
ÈSA 102.
Pro nejbližší období máme v
plánu provést opravu chodníku
podél ulice Sládeèkovy, zøídíme
nové chodníèky k nìkterým, v
souèasné dobì špatnì dostupným, hrobovým místùm, oprave-
na bude místy opadávající omítka na budovì naší údržby na høbitovì, na nové nátìry také èekají
zkorodované vývìsní skøínky na
nìkolika místech našeho mìstského obvodu.
Vladimír Kozel
MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník • Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106,
tel. 599 415 104, www.michalkovice.cz, e-mail: [email protected] • IÈO: 00845451/16 • Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek •
Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel,
Mgr. T. Mikulská. • Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: [email protected] •Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: 605 914 948,
e-mail: [email protected] • Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava • Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E 12771. • Uzávìrka pøíštího èísla: 10. 10. 2013
2/
INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU
Na svém 67. a 68. zasedání rada mìstského obvodu projednala
mimo jiné následující záležitosti:
• Projednala návrh Zásad
pro poskytování úèelových dotací z rozpoètu mìstského obvodu
Michálkovice na rok 2014 a doporuèila ho zastupitelstvu mìstského obvodu ke schválení.
• Odsouhlasila, v souvislosti s pøipravovanou zmìnou Statutu mìsta Ostravy, pøevedení
agendy sociálnì právní ochrany
dìtí na Úøad mìstského obvodu
Slezská Ostrava.
• Schválila pronájem sálu
Kulturního domu Michálkovice
pro konání oblastního kola celostátního hudebního festivalu Folkový kvítek, pøipravovaného na
29. bøezna 2014.
• Schválila dohodu o bez-
hotovostní úhradì cen poštovních služeb.
• Rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo na „Zateplení èásti bytového domu èp. 577 na ulici Bláhova 3“ se spoleèností VILIKUS,
s.r.o. Orlová – Poruba, za nejvýše
pøípustnou cenu 850 397,- Kè.
• Odsouhlasila požadavky
mìstského obvodu Michálkovice
na kapitálový rozpoèet mìsta
Ostravy pro rok 2014 a rozpoètový kapitálový výhled na roky
2015 – 2017.
• Rozhodla o pøidìlení veøejné zakázky a uzavøení smlouvy o dílo na „Výstavbu víceúèelového sportovního høištì v Ostra-
Máte zájem o byt?
Mìstský obvod Michálkovice vyhlašuje výbìrové øízení na pronájem bytu v bytovém domì na ulici Ès. armády è. 104.
Jedná se o byt èís. 4 v prvním podlaží o ploše 40,50 m2, který sestává z kuchynì, jednoho pokoje a dalších pøíslušenství. Nejedná se o
byt se sníženou kvalitou. Cena nájmu je 55,- Kè/m2.
Pøihlášky do výbìrového øízení si mùžete vyzvednout v kanceláøi
è. 8 ÚMOb Michálkovice od 23.záøí 2013.
(dš)
Michálkovické strašení
Letos již potøetí pøipravuje
mìstský obvod pro dìti a jejich
rodièe akci s názvem Michálkovické strašení. Cílem je, aby si i
naše dìti užily strašidelnou atmosféru Halloweenu, tohoto pùvodnì keltského svátku nového roku.
Naše Michálkovické strašení se
rozjede v sobotu 2. listopadu
2013 v 18:00 hodin v parku na
Michalském námìstí. Nejrùznìjší strašáci budou mít pro dìti pøipraveny zajímavé úkoly, po jejichž
absolvování budou dìti po zásluze odmìnìny. V pøípadì špatného poèasí se sejdeme v michálkovickém kulturním domì.
Všichni jste srdeènì zváni! (jm)
OÈKOVÁNÍ PSÙ PROTI VZTEKLINÌ
pr obìhne v Michálkovicích
v sobotu 12. øíjna 2013
od 9.00 do 12.00 hodin
v o r d i n a c i M V D r. I v o Š i m o n í k a , C S c .
(u Hasièské zbrojnice)
Cena: 100,- Kè
3/
vì – Michálkovicích“ se spoleèností StavoSport, s.r.o. Fryšták, za
nejvýše pøípustnou cenu
1.012.010,- Kè.
• Schválila plán kontrol
pøíspìvkových organizací a plán
øídicích kontrol mìstského obvodu na 2. pololetí roku 2013.
• Doporuèila zastupitelstvu
mìstského obvodu schválit návrh
na zmìnu pøílohy OZV è.2/2009
o zákazu konzumace alkoholických nápojù na veøejném prostranství, vymezující a rozšiøující
oblasti s tímto zákazem v mìstském obvodu Michálkovice.
• Seznámila se s výsledkem
hospodaøení mìstského obvodu
Michálkovice za období 1. pololetí roku 2013 a povìøila starostu pøedložit tuto zprávu zastupitelstvu ke schválení.
• Schválila starostou pøedloženou „Informaci o realizaci
projektu MichalFest“ a povìøila
starostu pøedložením tohoto
materiálu na vìdomí zastupitelstvu mìstského obvodu.
• Na základì žádosti øeditele Základní školy U køíže schválila navýšení nejvyššího poètu žákù
ve školní družinì na 80.
• Doporuèila zastupitelstvu
mìstského obvodu projednat a
vzít na vìdomí Protokol o kontrole výkonu samostatné pùsobnosti, provedené u mìstského
obvodu Michálkovice, ze dne 17.
7. 2013.
• Neschválila pøedloženou
Smlouvu o umístìní telekomunikaèních zaøízení urèených k pøenosu dat Služby internetu.
Jiøí Kašpárek
Poradna pro obèanství/
Obèanská a lidská práva
Poradna pro obèanství/Obèanská a lidská práva je obèanským
sdružením založeným skupinou právníkù a sociálních pracovníkù v roce 1999. Od roku 2010 je èlenem platformy základních
práv Agentury pro lidská práva Evropské unie se sídlem ve Vídni.
Aktuálnì pøímo pùsobí v sedmi krajích Èeské republiky.
Od 1. záøí 2011 pùsobí v rámci projektu Evropského sociálního fondu také v rámci mìstského obvodu Michálkovice.
Naše organizace nabízí:
- sociální a právní poradenství v oblasti trhu práce, bydlení a
dluhù
- pomoc pøi sjednávání splátkových kalendáøù a pøi hledání
vhodného øešení dle Vaší celkové dluhové situace
- pomoc pøi psaní životopisu, dopisù a jiných písemných podání
- pøedávání nabídky vhodných pracovních míst a doprovod k
zamìstnavateli
- mediaci a právní zastoupení v individuálních pøípadech
- pomoc pøi komunikaci s rùznými úøady, školou atd.
- pomoc pøi jednáních s orgánem sociálnì-právní ochrany
dìtí, tak aby dìti zùstaly doma
Všechny služby jsou poskytovány bezplatnì.
Kontaktní údaje:
Adresa: Prokešovo nám. 618/3, Ostrava, 702 00, E-mail: [email protected], www.poradna-prava.cz, tel.:
724701613, 724701614, 724701615, 724701622,
Otevøeno: støeda 9.00 – 16.00 hod.
Bc. Lýdia Poláèková
Novinky u SMS JÍZDENEK
od 1. 10. 2013
• Nové druhy SMS jízdenek.
• Nové èíslo pøi objednání SMS zprávou.
• Novì objednávka také prozvonìním.
Porubský ètvrtmaraton
28. 10. 2013
• Uzávìra Hlavní tøídy v Ostravì-Porubì.
• Linky è. 44 a 54 odklonìny po místních komunikacích.
Státní svátek
28. 10. 2013
Všechny linky Dopravního podniku Ostrava a.s. pojedou podle platného nedìlního jízdního øádu.
Dvanáctý Michálkovický kopec
Michálkovický kopec, soutìž,
na níž se setkávají historická motorová vozidla, automobily a motocykly, jejich majitelé a pøíznivci obdivuhodné techniky minulých let, má již dvanáctiletou tradici. Proslunìné sobotní ráno 31.
srpna tentokrát pøivítalo v areálu michálkovické hasièské zbrojnice celkem sto jedenáct soutìžících, zaøazených do osmi soutìžních kategorií.
V kategoriích automobilù se
v depu prezentovalo celkem 47
veteránù, z toho 16 trabantù.
Nejstarším vozem soutìže byla
Škoda 430 z roku 1930 majitele
Milana Ševèíka. Z michálkovických jezdcù se soutìže zúèastnili
Dominik Nešporek s vozem Che-
vrolet Corvette s impozantním
objemem motoru 5700 cm3, dále
Michal Škarka s Volkswagenem
Broukem z roku 1968, diváky zaujalo také Ferrari 308 GTSi Emila Krecla i Mercedes 123 CE Petra Kose. Z poøádající organizace
Èeského klubu historických motocyklù se závodu zúèastnili se
svými Trabanty 601 také naši michálkoviètí spoluobèané manželé Radomíra a Vladimír Gregorovi.
V kategoriích motocyklù zá-
jem divákù upoutaly nejstarší,
krásnì zrenovované, stroje z roku
1927 – Omega Václava Krystýna,
BSA Zdeòka Bergra, Triumph
N500 Romana Burka a Gringlay
Peerless Jiøího Šcuèky. Michál-
koviètí jezdci Rostislav Richtár a
TomᚠŠtula pøedstavili své motocykly BMW z roku 1940 a 1941.
V dalších kategoriích motocyklù
se závodu zúèastnili také naši
michálkoviètí spoluobèané: Milan Novotný, Jan Segea, Vladimír Gragor, Jaromír Stošek, Lumír Kuèera, Václav Wozniak a
Ivan Králík.
Letošní roèník Michálkovického kopce se opìt vyvedl. Na
úspìchu celé soutìže se kromì
pøíznivého poèasí podíleli její
aktivní úèastníci, ukáznìní diváci i obìtaví poøadatelé.
Za finanèní a organizaèní
podporu patøí podìkování Statutárnímu mìstu Ostrava, zejména
mìstskému obvodu Michálkovice, všem sponzorùm a Sboru
dobrovolných hasièù Michálkovice. V srpnu pøíštího roku 2014
nás èeká již tøináctý roèník této
motoristické soutìže a tak se
máme opìt na co tìšit.
Jiøí Kašpárek
Korejci na Dole Michal
Vernisហvýstavy fotografií
Nìkolik desítek zájemcù o industriální památky a umìlecké fotografie s touto tématikou se sešlo v úterý 10. záøí v historických prostorách NKP Dolu Michal na vernisáži výstavy. Fotoklub Havíøov spolu
èleny polského Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego a dalšími
hosty pøedstavili na výstavních panelech celou øadu fotografií prezentujících industriální krásu historické techniky a staveb spojených
s dobýváním uhlí. Dominantním námìtem mnohých fotografií je naše
michálkovická Národní kulturní památka Dùl Michal.
J. Kašpárek
V týdnu od 19. srpna se michálkovický Dùl Michal stal historickou kulisou pro natáèení jihokorejského filmu Gukje Market režiséra Yoon Je-Kyoona. Jedná se o dramatický milostný pøíbìh odehrávající se v šedesátých
letech minulého století, v období po ukonèení korejské války.
Jihokorejská vláda posílala v té
dobì své muže pracovat do nìmeckých dolù a ženy na práci
ošetøovatelek a zdravotních sester.
Dùl Michal se musel pøizpùsobit požadavkùm filmaøù. K
4/
jeho promìnám nám øekl správce dolu Ing. Alexandr Zaspal:
„Všechny èeské nápisy a informaèní tabulky v øetízkových šatnách byly nahrazeny nápisy nìmeckými, abychom tak vytvoøili
iluzi dolu, kde museli Korejci
pracovat. Nefunkèní sprchy byly
provizornì zprovoznìny, vèetnì
dodávky teplé vody, aby se herci
v roli horníkù mohli sprchovat.
Natáèení se zúèastnilo na dvì
stovky filmaøù, technikù, hercù
a komparzistù.“
Foto: ÈTK
AKCE
V
KULTURNÍ DÙM
l
MICHÁLKOVICÍCH
Telefon 596 231 565
www.michalkovice.cz
Každé pondìlí a støeda od 18.30 hodin Cvièení žen
(Vstupné 70,- Kè se platí na místì)
Každá støeda od 20.00 hodin Zumba s Žanèou
(Vstupné 60,- Kè se platí na místì)
6. 10. 17.00 – Ander z Košíc – Programová novinka svérázného lidového vypravìèe. Pøedprodej v Kulturním domì Michálkovice. Vstupné 90,- Kè v pøedprodeji, 130,- Kè na místì.
17. 10. 19.00 Psycho-tera-politika – Absurdní komedie z politického
prostøedí, divadelní hra D. Rettingera v rámci Divadla U Stolu. Pøedstavení hostujícího Divadla Silesia Ostrava.
Vstupné 60,- Kè.
SDH MICHÁLKOVICE
www.sdhmichalkovice.cz
5. 10. 10.00 Michálkovická trojka – soutìž tøíèlenných družstev
OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ
www.michalkovice.cz
Provozní doba: pondìlí – pátek 15.00 – 18.00
Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì,
že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit.
ROZLOUÈILI JSME SE
Dnes píšeme slova nejt잚í, kdy s bolestí v srdci
oznamujeme všem pøíbuzným, pøátelùm a známým,
že nás dne 31. srpna 2013 navždy opustila
ve vìku nedožitých 64 let
naše milovaná manželka, maminka, tchynì, babièka,
sestra, švagrová a teta, paní
E M Í L I E S P I S A R OVÁ
Oznamujeme všem pøíbuzným, pøátelùm a známým,
že nás dne 10. záøí 2013 navždy opustil
po dlouhé tìžké nemoci ve vìku 70 let
nᚠmilovaný tatínek, tchán, dìdeèek, bratr, švagr
a strýc, pan
BEDØICH SPISAR
Jménem pozùstalých
dcery Kateøina a Denisa s rodinami
V Z P O M Í N Á M E
2. øíjna 2013 jsme tichou vzpomínkou uctili
7. výroèí úmrtí našeho drahého tatínka,
tchána, dìdeèka a pradìdeèka, pana
V Í T Ì Z S L AVA
KO L E B AÈ E
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami
21. øíjna 2013 jsme tichou vzpomínkou uctili
7. výroèí úmrtí naší drahé manželky a maminky, paní
K A R I N S K A L KO V É
Vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel a syn
5/
¨
KNIHOVNA MICHÁLKOVICE
www.kmo.cz
1. - 5. 10. Znᚠmísto, ve kterém žiješ? – vìdomostní test pro dìti
(v rámci Týdne knihoven)
2. 10. 17.00 – Kapitoly z historie Michálkovic III.- slavnostní køest
knihy Ing. Jiøího Kašpárka za úèasti pøedstavitelù obce (v rámci Týdne knihoven)
16. 10. 16.00 – Jednièku za Dùm è. 6 – beseda s ostravskou autorkou
Nelou Rywikovou
17. 10. 14-17 – Lapaè snù – výtvarné odpoledne s Ing. Hanou Provazníkovou
6. 11. 17.00 – Koulí se koulí – 7. roèník tradièního turnaje ètenáøù v
bowlingu
20. 11. 16.00 – A bùh mlèel…. – beseda se spisovatelem Karlem Cubecou
Do konce øíjna – Pohledem z Piastovské vìže to nekonèí – výstava
fotografií z návštìvy Èeského Tìšína
Do konce øíjna – V astrálním svìtì Sylvy Èeslarové – výstava obrazù
ostravské malíøky
Do konce øíjna – Jak jsme køtili knihu… výstava fotografií ze slavnostního køtu knihy Ing. Jiøího Kašpárka
Do konce roku – Vùnì apatyky – výstava fotografií starých lékáren,
receptù a zajímavostí ze sbírek šéfredaktorky Èasopisu èeských lékárníkù Jaroslavy Hoøanské
Do konce roku – Zelená Viridianu – výstava obrazù Zdeòka Burdeka,
kurzisty Viridianu
Do konce roku – Hedvábí má jméno Hana – výstava hedvábných
malièkostí Hany Víchové
Do konce roku – Krása a elegance – výstava doplòkù Hany Binarové
Do konce roku – Lehké jako vánek – výstava hedvábných šátkù Hany
Lešanovské
DÙL MICHAL
www.dul-michal.cz
Každý ètvrtek od 10.00 do 11.30 hodin a od 14.30 do 16.30 hodin –
Výtvarná dílna pro všechny, pod vedením uèitele Oldøicha Pelikána
5. 10. 9.00 Druhý závod RC automobilù øízených rádiem o názvu
Havíøský pohár
15. 10. 17.00 Literární sprcha è. 3 – autorské ètení
12. 10. 17.00 Vernisហvýstavy obrazù Andrzeje Cieslara
26. 10. 9.00 Tøetí závod RC automobilù øízených rádiem
Po celý mìsíc nabízíme edukaèní program urèený pro dìti prvního
stupnì základních škol, nebo pro pøedškolní dìti s názvem Po stopách havíøe s permoníkem Michalem. Program je vhodný i pro rodièe s dìtmi. Na edukaèní program doporuèujeme zájemcùm se pøihlásit emailem, nebo telefonicky.
FC SLAVIA
www.fcmichalkovice.com
5.10. 15.30 muži Michálkovice – Tøebovice „B“
13.10. 15.30 dorost Michálkovice – Hrabová
19.10. 10.00 starší žáci Michálkovice-FK Staøíè
19.10. 11.45 mladší žáci Michálkovice- FK Staøíè
19.10. 15.00 muži Michálkovice – Velká Polom „B“
26.10. 10.00 starší žáci Michálkovice-TJ DURMAN Staré Mìsto
26.10. 11.45 mladší žáci Michálkovice- TJ DURMAN Staré Mìsto
27.10. 15.00 dorost Michálkovice – Stará Bìlá „B“
10.11. 14.00 dorost Michálkovice – Dolní Lhota
ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech,
na www.michalkovice.cz a na webových stránkách poøadatelù
¨ KNIHOVNA
Milí ètenáøi,
v minulém èísle zpravodaje
jsme Vám slíbili, že se s Vámi podìlíme o zážitky ze zahrady èarovìníkù Jana Slámy z Hrabové. Dvacet pìt úèastníkù výletu
jistì nelitovalo èasu ani námahy, protože návštìva stála za to.
Pan Sláma má v zahradì tøi tisíce exempláøù tìchto døevin a
umí o nich velmi poutavì vyprávìt. Jeho zahrada je známa odborníkùm nejen v Evropì, ale i
v Japonsku, USA, Kanadì… O
to vìtší šok prožijete, když zjistíte, že nìkteøí místní o ní nikdy neslyšeli. Pokud by vám
bylo líto, že jste se do zahrady
nedostali, staèí panu Slámovi
MICHÁLKOVICE
zavolat a objednat se. Jistì si
udìlá èas i na vás. Fotografie z
této zajímavé akce si budete
moci prohlédnout v knihovnì
na výstavce.
O tom, jaký byl výlet do Èeského Tìšína s avizovanou prohlídkou tiskárny Finidr se doètete v pøíštím èísle. Totéž platí
o velmi zajímavé besedì s panem Jaroslavem Kreibichem,
sbìratelem Babièek Boženy
Nìmcové. Uzávìrka tohoto èísla probìhne døíve než nᚠvýlet
a beseda.
Letos poprvé KMO spolupracovala s nadací Svìtluška,
která se vìnuje nevidomým. Bìhem záøí jste si mohli u nás zakoupit propagaèní pøedmìty s
Všem zájemcùm o historii naší obce sdìlujeme,
že všechny tøi díly publikace
KAPITOLY Z HISTORIE MICHÁLKOVIC
jsou v prodeji v pokladnì Úøadu mìstského obvodu
Michálkovice.
Cena 1 výtisku: 60,- Kè
6/
bude vrcholem Týdne knihoven s letošním podnázvem S
námi vždy All inklusive!
Ve støedu 16. øíjna v 16.00
se mùžete setkat s autorkou detektivního pøíbìhu Dùm èíslo 6,
který se odehrává v Ostravì. Pøíbìh je velmi napínavý, ètivý a
odehrává se v místech, které
mnozí z vás znají. Když prozradíme jméno Nela Rywiková, jistì vám bude povìdomé – mladá spisovatelka je dcerou ostravské novináøky, dnes tiskové
mluvèí Ètyølístku.
Pro ty, kteøí s námi každoroènì vyrážejí na bowling,
máme pozvánku: ve støedu 6.
listopadu v 17.00 hodin se opìt
sejdeme v Komenského sadech.
FOTO VIKTOR TIMKO
logem Svìtlušky – nejde o to, co
za své peníze získáte, ale že jimi
podpoøíte nevidomé.
Pouze v mìsíci øíjnu vystavuje ostravská výtvarnice Sylva
Èeslarová své meditaèní obrazy. Kalendáøe této autorky mùžete vidìt také v místním centru Harmonie. Pokud se chcete
zbavit stresu, zklidnit se a relaxovat, máte ideální možnost
právì na výstavì v naší poboèce.
Pro milovníky historie naší
obce máme pozvánku na støedu
2. øíjna 2013. V 17.00 pokøtíme
již III. díl Kapitol z historie Michálkovic. Autora knihy, Ing. Jiøího Kašpárka, vìtšina z vás zná.
Když jsme pøed tøemi lety v
knihovnì køtili II. díl, sešlo se
témìø 70 obèanù a napomohli
slavnostnímu prùbìhu akce. Ne
každá obec má to štìstí, že díky
nadšencùm mùže být její minulost i souèasnost zvìènìna také
pro budoucí generace! Køest
Zájemci, pøihlaste se nám co
nejdøíve.
Støedu 20. 11. v 16. 00 si poznaète do kalendáøe èervenì.
Zavítá k nám besedovat majitel
nejvyššího IQ v republice, èlen
Mensy, malíø, spisovatel a majitel soukromé školy ve Vsetínì
Karel Kostka, který v literatuøe
používá pseudonym Cubeca.
Ing. Hana Provazníková si
pro dìti pøipravila výtvarné odpoledne s názvem Lapaè snù.
Pøijïte si tedy polapit své sny a
dozvíte se, co to lapaè snù vlastnì je a k èemu se používá. Sejdeme se ve ètvrtek 17. øíjna od
14 do 17 hodin.
Snad si z naší pestré nabídky, podpoøené úèelovou dotací
ÚMOb Michálkovice, nìjakou
akci vyberete, budeme se na vás
tìšit.
Vaše knihovnice:
Ivana Timková
a Marie Kryštofová
A zase nám to zaèalo …
Co? No pøece nový školní
rok. A dokonce už máme mìsíc
za sebou. Všechno to zaèalo v
pondìlí 2. záøí 2013 ve školní tìlocviènì. Tìlocvièna praskala ve
švech, protože jako každý rok
kromì žákù a jejich pedagogù
pøišli poprvé do školy se svými
rodièi i naši prvòáèci. Sedìli
ukáznìnì na lavièkách, maminky ještì rovnaly límeèky a mašle,
aby ti jejich caparti vypadali co
nejlépe. Leckteré babièce ukápla slzièka, tatínkové žhavili kamery a fotoaparáty, aby zachytili to
ní kroužek, novì pak kroužek
dramatický, nìmèina èi angliètina s multimediální tabulí. Pro
žáky s vadami øeèi zajišujeme logopedickou péèi, spolupracujeme se ZUŠ Edvarda Runda, jejíž
uèitelé v odpoledních hodinách
nabízejí pøímo v naší škole výuku hry na nejrùznìjší hudební
nástroje, všichni zájemci z øad
dìtí i dospìlých mohou využít
moderní školní høištì.
Ve škole pracuje také žákovská samospráva, jejímž prostøed-
nictvím se mohou žáci podílet na
zlepšování vztahù ve škole a svými nápady a podnìty pøispívat ke
zdokonalení práce školy. Letos
opìt navážeme na výborné zkušenosti z minulých let a pøipravíme v prosinci pro naše budoucí
žáèky Den otevøených dveøí, ve
kterém si pøedškoláci formou
zábavného odpoledne mohou
vyzkoušet, co je ve škole èeká a
co vše jim naše škola mùže nabídnout. Tradiènì budou probíhat
preventivní programy ve spolupráci s Renarkonem a mìstskou
policií, rùznými besedami bude
pokraèovat výborná spolupráce s
michálkovickou knihovnou a
kulturním domem v Michálkovicích. Do konce kalendáøního
roku nás èeká spousta akcí, napøíklad Drakiáda, lampionový
prùvod, mikulášská besídka, vánoèní koncert pìveckého sboru
a v pøíštím kalendáøním roce
bude vyvrcholením èinnosti školní akademie. Takže nyní už jenom plnou parou za novými vìdomostmi a zážitky.
Taána Mikulská
Michálkovická kuželka
nejdùležitìjší. Po nástupu všech
žákù zaznìla státní hymna a už si
vzal slovo nový øeditel školy Mgr.
Jiøí Slepièka, který pøivítal rodièe, uèitele, žáky, pøivítal i dvì
nové kolegynì. Do nového školního roku popøál všem hodnì
úspìchù i pan starosta Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D.
Žáci IX. tøídy pøedali svým
nejmladším spolužákùm kytièky
a pøijali je tak symbolicky mezi
sebe. Zástupkynì øeditele Mgr.
Barbora Paskonková popøála
všem dobrý start do nového školního roku. Pak se všichni rozešli
do svých tøíd. První den jen krátce, ale už od druhého dne to
všechno vypuklo doopravdy. A co
tedy všechny žáky v tomto školním roce èeká?
Nejdøíve nìkolik èísel. V letošním školním roce naši školu
navštìvuje 340 žákù, kteøí jsou
rozdìleni do sedmnácti tøíd. Že
je o naši školu zájem, dokládá i
45 nových prvòáèkù. O žáky se
stará 23 pedagogù a dvì vychovatelky školní družiny, provoz zajišuje 12 správních zamìstnancù. Škola pøipravuje pro žáky
také øadu mimoškolních aktivit,
jako jsou tradiènì sborový zpìv,
výtvarná výchova pro 1. a 2. stupeò, zájmová angliètina, sportov-
7/
F O TO : M A RT I N A L A Z A R O VÁ
Letos 24. srpna se konal tento turnaj již po devatenácté. Tentokrát nás pøekvapil veliký zájem hráèù, pøihlásilo se jich celkem 56. Ze
Slovenska k nám pøijelo 13 borcù, zbytek byl z Èech. Tøi kola turnaje
jsme museli odehrát již v pátek, abychom v sobotu v 18 hodin mohli
vyhlásit výsledky.
Soutìž byla vypsána pro jednotlivce a dvojice muž a žena. V kategorii žen zvítìzila domácí hráèka Anna Paulusová s 689 body, druhá
skonèila Ivana Vlachová z Brna s 679 body a za ní Božena Gettová z
Vrútek s výsledkem 662 bodù. V mužské kategorii byl na prvním místì Václav Webr z Ústí nad Orlicí s poètem 695 bodù, druhý Jan Hrabák z Rokycan s 674 a jako tøetí se umístil Pavol Garaj z Vrútek s 661
body. Ve dvojicích skonèili první Božena Gettová a Pavol Garaj s 1323
body, druzí byli Ivana Vlachová a Blahoslav Kaèírek z Brna s 1308 a
tøetí skonèili Žofia Škropeková a Petr Mrkvièka z Opavy s 1297 body.
Letošní turnaj se vydaøil. Chtìli bychom touto cestou podìkovat
mìstskému obvodu Michálkovice i drobným podnikatelùm z Michálkovic za jejích dlouholetou podporu.
Zdenìk Paulus
Základní kolo mužùm nevyšlo
V pátek 16. èervence naši fotbalisté uspoøádali již 5. roèník
Memoriálu Ladislava Zajíce, kterého se již tradiènì zúèastnila 4
družstva. Domácí Slávia Michálkovice se v základním kole utkala se Sokolem Hrabùvka a pøekvapivì prohrála 3:6. O branky domácích se postaraly nové posily z
øad dorostu D. Románek a M.
Botoš, z penalty kosmeticky upravoval skóre zkušený stopér mužského áèka T. Janírek. Ve druhém
utkání proti sobì postavil los
Lokomotivu Ostrava a Jiskru
Hrušov, kdy i v tomto utkání došlo k pøekvapivému výsledku,
když Hrušovští porazily Lokomotivu 4:3.
V sobotu si naši domácí napravili reputaci po pøedešlém debaklu a porazili v boji o tøetí místo, loòského úèastníka 1. B tøídy,
Lokomotivu Ostrava 5:3. O branky domácích se postarali D. Románek, R. Šorma, 2x D. Kašpárek a T. Janírek. Gratulujeme
našim mužùm k tøetímu místu a
hlavnì ke zlepšenému výkonu.
Prvenství z tohoto pátého roèníku memoriálu si odvezla Jiskra
Hrušov po výhøe 1:0 ve finálovém
Vážení fotbaloví pøátelé,
souboji proti Sokolu Hrabùvce.
Dìkujeme fanouškùm a všem
sponzorùm akce.
TomᚠVèelný
chtìla bych tìmito øádky podìkovat fotbalovému klubu FC
Slavia Michálkovice a jmenovitì panu starostovi mìstského obvodu Ing. Martinu Juroškovi za organizaci a uspoøádání 5. roèníku Memoriálu Ladislava Zajíce, mého zesnulého manžela. Za
aktivní úèast dìkuji také kamarádovi panu Gvužïochovi a všem
ostatním èlenùm fotbalového klubu.
Dìkuje manželka Dáša a synové Pavel a Petr s rodinou.
V tajemném lese èekali nejen èer ti
Na 130 dìtí se dostavilo 7.
záøí 2013 na zahrádku Restaurace U Hada, aby se mohly vydat
na start již tradièní zábavné procházky blízkým lesem. Další akce
v rámci projektu Žijeme spolu,
ne vedle sebe, který byl podpo-
øen grantem statutárního mìsta
Ostravy, se vydaøila.
V tajemném lese tentokrát na
dìti èekaly postavy ze známé pohádky „S èerty nejsou žerty“, které mìly pøipraveny ménì nároèné i obtížnìjší úkoly. Dìtièky vše
Pøijïte do divadla
zvládly na jednièku, což je urèitì
dobrým pøíslibem pro prùbìh
školního roku, který zapoèal jen
pár dní pøed touto akcí. Ti
nejmenší se alespoò snažili a vše
zvládli za pomoci rodièù èi prarodièù, kteøí s nimi do lesa vyrazili. Drobné sladkosti, které malí
soutìžící obdrželi po pøíchodu
do cíle, byly rozhodnì zasloužené.
Dìkujeme všem dobrovolníkùm, kteøí akci pøipravili a rovnìž panu Suchopovi za propùjèení jeho restauraèní zahrádky.
-mj-
V našem DIVADLE U STOLU vás èeká komfort, který v jiném
divadle nedostanete. Pøed pøedstavením si mùžete koupit víno, pivo
èi nìco jiného z našeho bufetu, odnést ke svému stolu a pøi pøedstavení už jen popíjet a pøíjemnì se bavit. Další pøedstavení nás èeká
17. øíjna 2013 v 19.00 v KD Michálkovice
W. Rettinger: PSYCHO-TERA-POLITIKA
Divadlo Silesia Ostrava
Absurdní komedie z politického prostøedí. Politický turista Ledòák se touží prostøednictvím psychoterapie zbavit sexuální závislosti
na své sekretáøce, o níž ani netuší, že je agentkou tajné služby, která
má za úkol vylákat z nìj jména politikù, kterým patøí tajná bankovní
konta. Psychoterapeut zjišuje, že je zadìláno na obrovský skandál…
Akci pøipravili:
Jana Zetková, Petra Jurošková, Hana Skoumalová, Martin Juroška, Simona Fojtíková, Dagmar Illichmannová, Filipa Zetková, Zuzka Kirmanová, Hana Václavíková, Filip Frish a Jan Frish,
Aneta Podrygalová, LukᚠŽebrák.
Dìkujeme !
Co pøipravujeme ….
V souèasné dobì posuzujeme spoleènì s investièní komisí a
odbornými firmami stav bytového domu, který bychom po dùkladném zvážení mìli zájem odkoupit od spoleènosti RPG a rozšíøit tím poèet startovacích bytù a bytù pro seniory. Jednání s vedením spoleènosti již probíhá a po dùkladné analýze ekonomické výhodnosti bude o koupi rozhodnuto.
Již dlouhou dobu špatný technický stav chodníkù na ulici ÈSA
a s tím spojený i neuspokojivý pohled pøi vjezdu do Michálkovic
byl projednán s vedením Magistrátu mìsta Ostravy, s cílem získat
potøebné finanèní krytí na jejich opravu. Investièní komise na
základì pøíslibu èásti finanèních prostøedkù pro opravu stávajících chodníkù vyèlenila z rozsáhlé projektové dokumentace stavební objekty, pro které je reálné získat finanèní prostøedky.
V opaèném pøípadì by reálnost pùvodních idejí rekonstrukce
chodníkù ulice ÈSA byla v nedohlednu, nebo takový objem finanèních prostøedkù obvod ve svém rozpoètu, bez prodeje majetku, nikdy nezíská. Rovnìž oèekávat peníze z fondu dopravní
infrastruktury je s ohledem na zaøazení ulice ÈSA do III. tøídy
také zcela nereálné.
Vladimír Kozel
8/
Michálkovice mají svého šampiona
V mìsíci srpnu se konalo Mistrovství svìta juniorù v požárním
sportu. Letos nᚠreprezentaèní
tým zamíøil do ruského hlavního
mìsta - Moskvy. K naší pýše mìla
Ostrava opìt v reprezentaci své
zastoupení. Barvy Èeské republiky jel hájit také Marek Peterek
z Michálkovic.
V moskevském Podolsku se
sešly ty nejlepší týmy z celého svìta v èele s Ruskem, Ukrajinou
nebo Bìloruskem. Jednou z disciplín mistrovství je bìh na 100
m pøes pøekážky. V této disciplínì nᚠMarek zazáøil. Díky tøetímu nejlepšímu èasu základního
kola postoupil do finálového rozbìhu støední kategorie a z mistrovství svìta si odvezl bronzovou
OPÌT
VICEMISTRYNÌ
Pøedposlední víkend v srpnu se konalo Mistrovství ÈR v
požárním sportu v Mladé Boleslavi a Michálkovice zde byly
opìt po roce zastoupeny v kategorii žen. Cílem bylo navázat na
úspìch z pøedloòského mistrovství, což se nakonec povedlo se
vším všudy.
Podmínky a zázemí pro samotné závodníky bylo organizátory skvìle pøipraveno, to co
chybìlo, nahradili našim závodnicím trenéøi a fanoušci, kteøí
pøijeli podpoøit naše nadìje.
První soutìžní den, jak již bývá
zvykem, se soutìžilo v disciplínách 100 metrù pøekážek a štafeta 4x100 metrù. Naše ženy v
obou disciplínách braly støíbrné
medaile, když je dokázaly porazit pouze ženy z Chvalenic. Do
poslední, královské disciplíny,
která uzavírala v nedìli celé mistrovství, tak ženy vstupovaly z
celkem nadìjnými a reálnými
šancemi. První pokus útoku se
vydaøil na výbornou a pak se jen
èekalo, zda Chvalenice zaváhají nebo naváží na výsledky pøedchozího dne. Požární útok v jejich podání nebyl dle jejich
pøedstav, nicménì øadil se mezi
ty lepší a staèil na celkové udržení prvenství. Druhé pokusy to
9/
již nezmìnily, a tak si naše ženy
odvezly z Mistrovství ÈR v požárním sportu opìt „jen“ druhé
medaili. Díky úžasnému týmu,
celoroèní døinì a píli se zásluhou
Marka Peterka mohou i Michálkovice pyšnit titulem svìtového
šampiona v požárním sportu. Za
to mu patøí poklona a obrovský
dík.
(mj)
místo, když jim k prvenství scházel jeden jediný bodík.
V kategorii mužù reprezentovali nᚠkraj závodníci z Hnìvošic, kteøí porazili naše muže
v krajském kole. Hnìvošice se
umístily na celkovém tøetím
místì. V hnìvošických žlutozelených dresech se pøedstavil i
nᚠnadìjný odchovanec Marek
Peterek, který po našem vypad-
nutí je posílil do republikového
kola. U profesionálních hasièù
se v barvách Ostravy pøedstavil
nᚠhasièský „bratr“ Kuba Arvai
a pomohl svému týmu opìt získat titul mistrù ÈR profesionálních hasièù v požárním sportu.
Dìkujeme všem holkám a klukùm za výbornou reprezentaci
našeho sboru.
Rostislav Holec
M A S Á Ž E
RELAXAÈNÍ, MEDOVÉ A DALŠÍ
603 909 748
AKCE NA ØÍJEN - MASÁŽ NOHOU ZA 250 ,- KÈ
M O D R Ý PAV I L O N – S U T E R É N
w w w. m a s a z e k o p r e t i n a . c z
[email protected]
Bc. Monika Kirmanová
www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty,
kované, prùmyslové, lesnická a chovatelská pletiva.
www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 Kè. Dále dvoukøídlá, sekèní.
Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru.
Dodáváme také vstupní dveøe do úèelových prostor.
Zajistíme montáže.
www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 Kè/kus. Množstevní slevy.
Sazenice i vyšší stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínìní. Rùzné výšky.
Mulèovací tkanina. Doprava po celé ÈR.
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte KØEPELKY: Prodáváme líhnì, klece, krmivo,
napájeèky, krmítka
a další doplòky pro chov drùbeže.
www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace støech – støechy na klíè, opravy.
Pokrývaèství – pokládky krytin, zateplení støech.
Klempíøství – okapy, svody,
oplechování øíms a komínù.
Tesaøství – støešní konstrukce, krovy, pøístøešky,
støešní okna.
Vítìzslav Kanclíø, Hrabovská 5/39,
Ostrava-Nová Bìlá
Tel.: 722 550 000
Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00
Znaèení jízdních kol
prostøednictvím syntetické DNA
Mìstská policie Ostrava nabízí zájemcùm
možnost evidence jízdního kola. Pøi nahlášení
ztráty èi odcizení takto
evidovaného jízdního
kola je informace pøedána strážníkùm ve výkonu
služby, kteøí mohou svou
pozornost zamìøit pøíslušným smìrem a v pøípadì, že na kolo odpovídající popisu toho odcizeného narazí, mohou
uèinit náležitá opatøení
vedoucí k vrácení kola
právoplatnému majiteli.
Od 1. srpna je realizován nový projekt mìstské policie, který s
evidencí jízdních kol souvisí. Jedná se o moderní znaèení jízdních
kol, prostøednictvím výrobku s názvem DataDotDNA, vyrábìné australskou spoleèností DataDot technology. Tento výrobek je výjimeèný
tím, že na oznaèeném pøedmìtu je vidìt jen pod UV svìtlem (není
tedy vidìt pouhým okem) a obsahuje mikroteèky se specifickým kódem. Navíc všechny sady, kterými bude provádìno oznaèení jízdních
kol, budou zaregistrovány i v mezinárodní databázi výrobkù DataDot, což v pøípadì krádeže umožòuje individuální identifikaci každého takto oznaèeného jízdního kola.
Vlastní znaèení a následná evidence jízdních kol bude strážníky
provádìno ve stacionárním centru prevence mìstské policie v Ostravì-Hrabùvce na ul. Alberta Kuèery 31:
pondìlí, úterý, ètvrtek a pátek: 9:00–12:00 a 13:00–14:00 hod
støeda: 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hod
K registraci jízdního kola je potøeba si s sebou vzít jízdní kolo,
obèanský prùkaz, vhodný je i doklad o nabytí kola (faktura, úètenka,
kupní smlouva apod.). V pøípadì, že takový doklad zájemce o registraci kola již nebude mít k dispozici, sepíše na místì registrace èestné
prohlášení o nabytí kola. S pøípadnými dotazy se mohou zájemci obracet na strážníky na tel. è. 950 739 436.
Registrace i oznaèení jízdního kola jsou pro obèany bezplatné.
Rychle
odkoupíme
Vaši nemovitost
DOMY
BYTY
POZEMKY
Tel: 602 375 405
PRODEJ
PALIVOVÌHO
DØEVA
Smrk:
špalky 30 cm 670,- Kè/1prm/s
štípaný
850,- Kè/1prm/s
štípaný
Buk:
1.200,- Kè/1prm/s
Tvrdá kulatina á 2mb
1.200,- Kè/1prm/r
Doprava pro obvod
O. Michálkovice á 200,- Kè
Za 4 prm 1x pytlík tøísek zdarma
Tel.: 725 987 422

Podobné dokumenty

2013 - Městský Obvod Michálkovice

2013 - Městský Obvod Michálkovice Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. • Inzerce - telefon: 605 802 952, e-mail: mic...

Více

září - Město Dolní Poustevna

září - Město Dolní Poustevna 18 let a je pøihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Každý voliè je povinen prokázat pøi hlasování totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným obèanským p...

Více

Občasník č. 38

Občasník č. 38 Silvie Vítkové. Výstava byla pøístupná celý týden, a to hlavnì díky našim „babièkám c v i è e n k á m “ , k t e r é z a j i s t i l y d o z o r. Vyhodnocení a zároveò ukonèení výstavy se uskuteènil...

Více

Ceny města pro tři muže Počet zastupitelů se nezmění

Ceny města pro tři muže Počet zastupitelů se nezmění Na Vyhlídce se chystá parkovištì pro 320 vozù (vj)Na prosincovém zasedání zastu´pitelù pøedložil vedoucí odboru komunálních služeb Mgr. Chajdrna studii parkovištì na ul. Palackého, která kromì park...

Více

komplet PZ čtyřletého studia

komplet PZ čtyřletého studia zblízka poznávat evropský život a kulturu. Na sklonku první světové války začal pracovat jako novinář, a to v Národních listech a v Lidových novinách. Čapek se stal uznávaným autorem nově vzniklé r...

Více