MiraTes Cholesterol Test + Informace Co je cholesterol? Proč test

Komentáře

Transkript

MiraTes Cholesterol Test + Informace Co je cholesterol? Proč test
MiraTes Cholesterol Test + Informace
Statistiky dokazují, že vysoká hladina cholesterolu v krvi je jedna z
ne ast jších p í in kardiovaskulárních onemocn ní. Nicmén rozhodující
není jen celková hladina cholesterolu, ale také pom r mezi „dobrým“ HDL a
„špatným“ LDL cholesterolem.
MiraTes Cholesterol Test + obsahuje 2 testy, které vám umožní stanovit
pom r celkového a HDL cholesterolu. Tento pom r vám spolehliv ekne,
jaká je u vás míra rizika kardiovaskulárního onemocn ní.
Co je cholesterol?
Cholesterol je životn d ležitá látka, kterou organismus používá pro tvorbu
hormon , na výstavbu bun ných membrán, nervových obal a jiných tkání.
Cholesterol v krvi pochází p ímo ze stravy, kterou p ijímáte, avšak v tšina
cholesterolu v našem t le (asi 75%) se vytvá í z tuk v játrech. K zajišt ní
transportu cholesterolu v krvi produkují naše játra 2 druhy protein ; LDL
(Low Density Lipoproteins) lipoproteiny s nízkou hustotou a HDL(High
Density Lipoproteins) lipoproteiny s vysokou hustotou. LDL (neboli “zlý
cholesterol“) transportují cholesterol do tkání. B hem tohoto transportu se
m že LDL usazovat na st nách tepen (artérií), což m že vést k jejich
poškození a zužování. Uvedený jev se nazývá ateroskleróza neboli
„kornat ní artérií“. HDL (neboli “hodný cholesterol“) transportují cholesterol z
tkání do jater, kde se degraduje. HDL Cholesterol chrání organismus p ed
rozvojem aterosklerózy.
Pro test na celkový a HDL cholesterol?
M ení celkové hladiny cholesterolu ne íká ješt nic o pom ru mezi “dobrým”
HDL a "špatným" LDL cholesterolem. M ením celkové hladiny cholesterolu
a hladiny HDL cholesterolu nedostanete pouze 2 separátní hodnoty, ale
ur ující je také pom r mezi nimi. Mezinárodní výzkumy dokazují, že tento
pom r je spolehlivým ukazatelem rizika kardiovaskulárního onemocn ní.
Kdo by si m l ud lat MiraTes Cholesterol Test?
D sledky vysoké hladiny cholesterolu v krvi mohou být životu nebezpe né.
Proto by si každý m l pravideln m it svoji hladinu cholesterolu v krvi, aby u
sebe p edešel vzniku kardiovaskulárních onemocn ní.
Zvláštní pozornost cholesterolu by m li v novat:
•
diabetici;
•
lidé s vysokým krevním tlakem;
•
lidé s vrozenými dispozicemi k vysoké hladin cholesterolu.
Zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocn ní jsou vystaveni také ku áci,
lidé s nadváhou, lidé s nedostatkem pohybu a lidé nadm rn konzumující
alkoholické nápoje.
Jaké je u vás riziko kardiovaskulárního onemocn ní nakonec zjistíte
porovnáním tohoto pom ru s tabulkou na druhé stran .
Poradenství
Pokud jste znepokojeni výsledkem testu nebo pokud máte jakékoli dotazy
v souvislosti s vaší hladinou cholesterolu, doporu ujeme vám kontaktovat
vašeho léka e. Je d ležité si uv domit následující: Jedno m ení hladiny
cholesterolu nem že být interpretováno jako kone ná hodnota. Hladina
cholesterolu se m že m nit ze dne na den. Hladina cholesterolu se navíc
m že zm nit d sledkem úbytku hmotnosti, stresu, nemoci nebo t hotenství.
MiraTes Cholesterol Test + je velmi vhodný pro vyhodnocení rizika vzniku
kardiovaskulárního onemocn ní. Krom hladiny cholesterolu v krvi je zde
ješt n kolik dalších faktor , které ovliv ují riziko kardiovaskulárního
onemocn ní, jako:
–
v k, starší lidé jsou obecn
onemocn ní;
náchyln jší ke kardiovaskulárnímu
–
infarkt myokardu, ve v tšin p ípad p í iny infarktu myokardu
p etrvávají i po n m. U t chto lidí je zvýšené riziko recidivy;
–
cukrovka, cukrovka m že být p í inou zvýšené hladiny cholesterolu;
–
vysoký krevní tlak, vysoký krevní tlak zhoršuje stav tepen;
–
rodina,
pokud
v
rodin
kardiovaskulárního onemocn ní;
–
stres, a koli to není v decky dokázáno, u lidí, kte í jsou mén odolní
stresu je vyšší riziko kardiovaskulárního onemocn ní;
–
menopauza, ztrátou estrogenu se zvyšuje hladina cholesterolu;
–
špatný životní styl, jako kou ení, nedostatek pohybu, nadm rná
konzumace živ. tuk , obezita.
došlo
k p ed asnému
výskytu
Upozorn ní p ed použitím
MiraTes Cholesterol Test + by si nem li d lat:
–
hemofilici (lidé s poruchou srážlivosti krve);
–
lidé užívající léky, které edí krev (antikoagulanty);
–
lidé, kte í si vzali víc jak 500 mg (nebo více) Vitamínu C nebo
standardní dávku acetaminofenu (t.j. Tylenol) nebo Naproxenu, b hem
4 hodin p ed provedením testu.
Hladinu cholesterolu m že ovlivnit nemoc, t hotenství a hormonální
antikoncepce. Nestanovujte lé bu na základ t chto výsledk .
Použití a uskladn ní
•
P ed použitím testu si d kladn p e t te návod k použití. Najd te
si klidné místo k provedení testu, nejlépe sedíce u stolu.
Neprovád jte test na p ímém slunci. Opakované použití testu je
vylou eno;
Lidem, kte í již trpí kardiovaskulárním onemocn ním, nebo lidem, v jejichž
rodin došlo k p ed asnému výskytu kardiovaskulárních onemocn ní (pokud
se vyskytlo p ed 60. rokem života), se obzvlášt doporu uje pravidelné
m ení cholesterolu v krvi.
•
Nepoužívejte test vnit n ;
Jaký je princip MiraTes Cholesterol Testu +?
•
Uschovejte test v suchu p i teplot 2 - 30°C a mimo dosah d tí.
Chra te test p ed mrazem;
•
Nepoužívejte test po vypršení data exspirace vytišt ném na
hliníkovém obalu testu za textem „EXP:“;
•
Hliníkový obal s testovací kazetou otevírejte, jen pokud jste
p ipraveni k provedení testu, po otev ení prove te test co nejd íve.
MiraTes Cholesterol Test + obsahuje 2 testovací kazety, které vám
spolehliv ur í jaké je u vás riziko kardiovaskulárního onemocn ní. Jedna
testovací kazeta je ur ena ke stanovení celkové hladiny cholesterolu v krvi a
druhá ke stanovení hladiny HDL cholesterolu. Ob testovací kazety fungují
na stejném principu.
Aby jste ur ili jaký je u vás faktor rizika kardiovaskulárního onemocn ní,
musíte pouze pod lit výsledek m ení celkové hladiny cholesterolu
výsledkem m ení HDL cholesterolu. Tento pom r celkového a HDL
cholesterolu je nutné porovnat s tabulkou na druhé stran . Prosím uv domte
si, že interpretace výsledku je závislá na pohlaví.
Provedení MiraTes Cholesterol Test + je velmi snadné a m žete si jej ud lat
kdykoli a kdekoli. Speciáln uzp sobeným sterilním bodcem se získá kapka
krve z vašeho prstu, která se p idá do testovací kazety.
Garance kvality
MiraTes ru í za kvalitu tohoto testu, pokud je použit dle p iloženého návodu.
V p ípad , že se k vám test dostane již otev ený, nebo pokud n která jeho
ást uvedená v návodu chybí, nebo je poškozená, prosím zašlete nepoužitý
test na naši adresu. Bezplatn vám jej vym níme za nový.
Jak ur it výsledek testu?
MiraTes Cholesterol Test + m í celkovou hladinu cholesterolu a hladinu
HDL cholesterolu. Pomocí p iložených konverzních tabulek m že být
výsledek ze stupnice p eveden na milimol na litr (mmol/L).
Pro více informací o našich produktech navštivte naše webové stránky:
www.mirates.cz
Hladina celkového cholesterolu
< 5 mmol/L
dobrá
5 to 6,5 mmol/L
lehce zvýšená
6,5 to 8 mmol/L
zvýšená
> 8 mmol/L
vysoká
Hladina HDL Cholesterolu
Muž ( )
Žena ( )
< 1,0 mmol/L
zvýšené riziko
> 1,0 mmol/L
normální riziko
< 1,1 mmol/L
zvýšené riziko
> 1,1 mmol/L
normální riziko
MiraTes Czech, s.r.o.
Adamcova 9
635 00 Brno
eská Republika
T +420774647283(+420774MIRATE)
E [email protected]
I www.mirates.cz
MiraTes Europe BV
Caïrostraat 60
3047 BC Rotterdam
íslo vydání: 0613
Revize: 01
Datum vydání: 9.3.2006
Pod lte hodnotu celkového cholesterolu hodnotou HDL cholesterolu:
Celkový Cholesterol
HDL Cholesterol
© MiraTes
MiraTes Cholesterol Test + Návod k použití
Obsah balení
-
Krok 5: Aktivace testu
Uchopte test pevn do rukou a táhn te
za pr hledné ouško ve spodní ásti
testovací kazety, dokud šipka na n m
nebude celá vid t. Táhn te intenzivn ,
nebojte se poškození ouška nebo vylití
krve.
1 bílý hliníkový balí ek s testovací kazetou k ur ení celkového chol.
1 bílý hliníkový balí ek s testovací kazetou k ur ení HDL cholesterolu
1 žlutá konverzní tabulka k celkovému cholesterolu
1 oranžová konverzní tabulka k HDL cholesterolu
3 sterilní oranžové bodce
2 leukoplast
1 návod k použití
Potom klepn te spodní stranou testovací
kazety (tou, na které je pr hledné ouško)
o plochu stolu a položte testovací kazetu
vodorovn na st l.
Krok 1: Otev ení testu
Pokud byl test uložen v chladném prost edí, nechte se jej p ed použitím
adaptovat na pokojovou teplotu (15-30°C). Otev ete bílý hliníkový balí ek
s testovací kazetou a test použijte do 30 minut. Neotvírejte hliníkový balí ek
s druhou testovací kazetou, dokud nejste p ipraveni k jeho provedení. Je
úpln jedno v jakém po adí testy provedete. Oba testy (celkový a HDL
cholesterol) se provádí stejným zp sobem. Sá ek obsahující siliku
(absorbent) nebudete k testu pot ebovat a m žete jej vyhodit do koše.
Po n kolika minutách se O.K. indikátor
zabarví modro-fialov . Poté se vedle
stupnice v testovacím okénku testu
objeví modrofialový proužek. P ibližn po
12 minutách se zabarví zelen i indikátor
END.
Krok 2: P íprava k bodnutí do prstu
Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem. P ed použitím testu si je po ádn
opláchn te a ut ete. Najd te si klidné místo k provedení testu, nejlépe u
stolu. Mezitím si m žete masírováním zah át vaše ruce. K ješt lepšímu
prokrvení vašich rukou dojde, pokud je necháte asi na 30 vte in voln viset
dol podél t la.
Výsledek testu ur ete ihned po
zabarvení obou indikátor (O.K. a END).
Krok 6: Ur ení výsledku testu
Následn ho opatrn vytáhn te
z bodce.
Výsledek testu ur ujte p i jasném sv tle.
Najd te konec modrofialového sloupce,
který m že být na konci sv tlejší. Pak
najd te odpovídající hodnotu na stupnici
testovací kazety. Tato hodnota je
výsledek testu, ale nejedná se o
hodnotu hladiny vašeho cholesterolu. Na
p iložené žluté konverzní tabulce najd te
hodnotu ze stupnice vašeho testu a
odpovídající hodnotu hladiny vašeho
cholesterolu (v mmol/l).
Tla te bodcem pevn na stranu
kone ku vašeho prstu.
Pozor! K ur ení hladiny cholesterolu
použijte pouze p iloženou konverzní
tabulku, která koresponduje s testovací
kazetou (žlutou pro celkový cholesterol,
oranžovou pro HDL cholesterol).
Krok 3: Použití sterilního bodce
Pozor! Bodec je jen na jedno použití a nesmí být použit vícekrát, jinak hrozí
nebezpe í infekce.
Oto te bílý ochranný plastikový kolík
nejmén 2 x dokola.
P evodní tabulky z jiných test
vést ke špatný výsledk m.
mohou
Krok 7: Stanovení rizika kardiovaskulárního onemocn ní
Pokud jste si provedli oba testy a zapsali si výsledky obou test , m žete
stanovit jaké je u vás riziko kardiovaskulárního onemocn ní.
Sou asn s tla ením bodce na stranu
kone ku
vašeho
prstu,
siln
zmá kn te
bílé
tla ítko,
dokud
neuslyšíte cvaknutí. Na prstu ucítíte
pom rn bezbolestné bodnutí. Injek ní
jehla se poté automaticky zatáhne zp t
do bodce z d vod jeho bezpe né
likvidace.
Zlehka masírujte váš prst sm rem k
jeho kone ku.
Pod lte hladinu celkového
cholesterolu (v mmol/L):
cholesterolu
(v
mmol/L)
hladinou
HDL
Celkový Cholesterol
HDL Cholesterol
P íklad:
Celková hladina vašeho cholesterolu je 5,5 mmol/L.
Hladina vašeho HDL-Cholesterolu je 1,8 mmol/L.
Riziko, že u vás dojde ke kardiovaskulárnímu onemocn ní je 5,5/1,8
3
V následující tabulce m žete vid t, že pro pom r celkového a HDL
cholesterolu, který je roven 3, riziko kardiovaskulárního onemocn ní není
zvýšené.
Pom r Celkový / HDL Cholesterol
Krok 4: P idání krve do testu
Krev by m la být do testu p idána
b hem 5 minut.
Držte váš prst nad erným kole kem
testu a zárove ho zlehka masírujte
sm rem k jeho kone ku, dokud se na
n m neobjeví kapka krve.
Nechte spadnout kapku vaší krve
doprost ed erného kole ka na spodní
ásti testu. D lejte to tak dlouho,
dokud budete vid t erné kole ko.
Od chvíle, kdy p estane být erné
kole ko vid t, po kejte 3 až 4 minuty
než budete pokra ovat krokem 5.
B hem
ekání
m žete
použít
p iloženou leukoplast k ošet ení místa
bodnutí.
Riziko není zvýšené
Lehce zvýšené riziko
Zvýšené riziko
Vysoké riziko
Muž ( )
< 5,0
5,0 – 6,5
6,5 – 8,0
> 8,0
Žena ( )
< 4,5
4,5 – 5,9
5,9 – 7,3
> 7,3
Likvidace
Po úsp šném použití MiraTes Cholesterol testu vložte všechny jeho
komponenty do p vodního balení, zav ete ví ko a vyho te celé balení do
koše nebo popelnice.
Podpora
MiraTes v nuje svým produkt m velkou pozornost. Snažíme se vám dodávat
vysoce kvalitní produkty a služby a proto budeme rádi, pokud nám zašlete
vaše p ipomínky nebo podn ty, což nám pom že udržet a nadále zvyšovat
kvalitu našich produkt a služeb. Vaše dotazy a/nebo p ipomínky nám
m žete zaslat prost ednictvím formulá e podpory na našich webových
stránkách www.mirates.cz. Na vaše dotazy odpovíme co nejd íve.
Pro více informací o našich produktech navštivte naše webové stránky:
málo krve
málo krve
dostatek krve
www.mirates.cz
© MiraTes

Podobné dokumenty

MiraTes Cholesterol Test – Informace Co je cholesterol? Co

MiraTes Cholesterol Test – Informace Co je cholesterol? Co zm nit d sledkem úbytku hmotnosti, stresu, nemoci nebo t hotenství. MiraTes Cholesterol Test je velmi vhodný pro vyhodnocení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocn ní. Krom hladiny cholesterolu v...

Více

Basic vocabulary and phrases - Vysoké učení technické v Brně

Basic vocabulary and phrases - Vysoké učení technické v Brně ... z obchodních d vod . ... jako turista. ... z osobních d vod . Mám pozvání. Prosím, pomozte mi vyplnit tento formulá .

Více

MiraTes Test Okultního Krvácení – Informace

MiraTes Test Okultního Krvácení – Informace komponenty do p vodního balení, zav ete ví ko a vyho te celé balení do koše nebo popelnice.

Více

Cholesterol a ti druzí

Cholesterol a ti druzí Přesto existují ještě i skeptické studie, které dokazují, že hladina cholesterolu není tak významným faktorem pro arteriosklerózu jako jiné vlivy. Zdá se ale, že tyto „jinak“ smýšlející vědce se po...

Více

Zde

Zde Manipula ní jednotky musejí být vytvá eny tak, aby p i provád né manipulaci, p eprav a skladování poskytovaly ochranu loženému materiálu. Volba materiálu p epravního obalu by se m la ídit mj. povah...

Více

ř ihláška - Yorkshire Terrier klub

ř ihláška - Yorkshire Terrier klub Všechna zú astn ná zví ata musí být klinicky zdráva. Psi, kte í neprošli veterinární p ejímkou se nesmí výstavy zú astnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zví ata nebo o kovacím pr kazem obsah...

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - Eshop

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - Eshop Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující: R14 Prudce reaguje s vodou. R22 Zdraví škodlivý p i požití. R23/24/25 Toxi...

Více

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce

Pokyny pro zpracování diplomové (bakalářské1) práce • Teoretická ást – cca 1/3, max. 1/2 práce. • Praktická ást (vlastní p ínos diplomanta)– zbytek. • P ílohy. • CD.

Více

ibuprofen rekrystalizační rozpouštědlo

ibuprofen rekrystalizační rozpouštědlo stádiích vývoje léčiv, kdy mohou být možnosti jeho produkce ve větším množství omezené. Při měření mechanických vlastností se často používá mnohem menší tlak, než je obvykle používán při průmyslové...

Více