Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - Eshop

Transkript

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - Eshop
Bezpe nostní list podle (ES) . 1907/2006
Strana 1 z 9
. SDB : 303850
V004.0
Multan D
Datum revize: 24.02.2012
Datum výtisku: 24.02.2012
ODDÍL 1: Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Multan D
1.2 P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití
edpokládané použití:
Biocid na vodní bázi pro chladící emulze
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004
Praha 7
CZ
Tel.:
Fax. .:
+420 220101111, 220101649
+420 220101535
[email protected]
1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575.
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpe nosti
2.1 Klasifikace látky nebo sm si
Klasifikace (CLP):
Žádné údaje nejsou k dispozici.
Klasifikace (DPD):
C - Žíravý
R34 Zp sobuje poleptání.
Xi - Dráždivý
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
N - Nebezpe ný pro životní
prost edí
R51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
2.2 Prvky ozna ení
Prvky ozna ení (CLP):
Žádné údaje nejsou k dispozici.
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 2 z 9
Prvky ozna ení (DPD):
C - Žíravý
N - Nebezpe ný pro
životní prost edí
R-v ty:
R34 Zp sobuje poleptání.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
S-v ty:
S26 P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc.
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít.
S45 V p ípad nehody, nebo necítíte-li se dob e, okamžit vyhledejte léka skou pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna ení).
Obsahuje:
Deriváty izothiazolinu
2.3 Další nebezpe nost
Žádné p i ur eném použití.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
soli anorganických kyselin
biocid
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 3 z 9
Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:
Chemický název
íslo CAS
Dusi nan ho natý
10377-60-3
íslo ES
REACH Reg. íslo
233-826-7
Deriváty izothiazolinu
55965-84-9
Chlorid hore natý
7786-30-3
Dusi nan m natý
3251-23-8
Obsah
1- 5 %
2,8 %
232-094-6
221-838-5
Klasifikace
Oxidující tuhé látky 3
H272
Dráždivost pro k ži 2; kožní
H315
Podrážd ní o í 2
H319
Akutní toxicita 3; inhala ní expozice
H331
Akutní toxicita 3; kožní
H311
Akutní toxicita 3; ústní
H301
Žíravost pro k ži 1B
H314
Senzibilizace k že 1
H317
Akutní nebezpe í pro vodní prost edí 1
H400
Chronická nebezpe í pro vodní prost edí 1
H410
1- 5 %
0,1- 1 %
Podrážd ní o í 2
H319
Oxidující tuhé látky 2
H272
Akutní toxicita 4; ústní
H302
Dráždivost pro k ži 2; kožní
H315
Podrážd ní o í 2
H319
Akutní nebezpe í pro vodní prost edí,
Chronická nebezpe í pro vodní prost edí 1
H400, H410
Úplné zn ní H-v t a další zkratky jsou uvedeny v bod 16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.
Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:
Chemický název
íslo CAS
Dusi nan ho natý
10377-60-3
Deriváty izothiazolinu
55965-84-9
íslo ES
REACH Reg. íslo
233-826-7
Obsah
Chlorid hore natý
7786-30-3
Dusi nan m natý
3251-23-8
232-094-6
1- 5 %
221-838-5
0,1 - 1 %
Klasifikace
1- 5 %
O - Oxidující, Xi - Dráždivý; R8, R36/38
2,8 %
R43
T - Toxický; R23/24/25
C - Žíravý; R34
N - Nebezpe ný pro životní prost edí; R50/53
Xi - Dráždivý; R14, R36
O - Oxidující; R8
Xn - Zdraví škodlivý; R22
Xi - Dráždivý; R36/38
N - Nebezpe ný pro životní prost edí; R50/53
Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod 16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Expozice vdechováním:
Postiženého vyve te na erstvý vzduch, vyhledejte léka skou pomoc.
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 4 z 9
Kontakt s k ží:
Opláchn te tekoucí vodou a mýdlem. Odstra te kontaminovaný od v. P etrvávají-li potíže, vyhledejte léka skou pomoc.
Kontakt s o ima:
Okamžit vypláchn te o i jemným proudem vody nebo o ním roztokem po dobu cca 15 min. Ví ka držte otev ená.
Vyhledejte léka e/nemocnici, vyplachování o í by m lo pokra ovat i b hem p epravy k léka i.
Po požití:
Vypláchn te ústa, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte léka skou pomoc.
4.2 Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky
Zp sobuje poleptání.
Pokožka: Vyrážka, ekzém.
4.3 Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení
Viz. bod: Popis první pomoci.
ODDÍL 5: Opat ení pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
Všechna b žná hasiva jsou vhodná.
Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod použít:
Neznámé.
5.2 Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si
i zah átí nebo v p ípad požáru se mohou tvo it jedovaté plyny.
5.3 Pokyny pro hasi e
Používejte dýchací p ístroj a ochranné vybavení.
Dodate né pokyny:
V p ípad požáru ochlazujte ohrožené obaly s produktem vodní sprchou.
ODDÍL 6: Opat ení v p ípad náhodného úniku
6.1 Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy
Zamezte styku s k ží a o ima.
Zajist te vhodnou ventilaci.
6.2 Opat ení na ochranu životního prost edí
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní
Odstra ujte absorb ním materiálem (nap . písek, rašelina, piliny).
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz kapitola 8
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opat ení pro bezpe né zacházení
Zajist te dostate né v trání/odsávání pracovišt .
Zabra te kontaktu s o ima a pokožkou.
Viz kapitola 8
Hygienická opat ení:
i práci nejezte, nepijte a neku te.
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.
Pracovišt vybavte nouzovou sprchou a vyplachova em o í.
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 5 z 9
7.2 Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn neslu itelných látek a sm sí
Skladujte v uzav ených, originálních obalech.
Neskladujte v mrazu.
Obal s produktem uchovávejte t sn uzav ený.
i skladování chra te p ed p sobením tepla.
7.3 Specifické kone né/specifická kone ná použití
Biocid na vodní bázi pro chladící emulze.
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prost edky
8.1 Kontrolní parametry
Platí pro
CZ
žádné
8.2 Omezování expozice:
Omezování expozice:
Zajist te dostate né v trání/odsávání pracovišt .
Zabra te vzniku aerosol .
Ochrana dýchacích cest:
V p ípad tvorby aerosolu doporu ujeme použít vhodný ochranný dýchací p ístroj s filtrem ABEK P2. Toto doporu ení by
lo být p izp sobeno aktuálním podmínkám v daném míst .
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (norma EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt resp.
pot ísn ní (doporu eno: minimální index ochrany 2, odpovídá > 30 minutám pronikání podle EN 374): polychloroprén (CR;
tlouš ka vrstvy >= 1 mm) nebo p írodní pryž (NR; tlouš ka vrstvy >=1 mm) Vhodné materiály pro dlouhodob jší, p ímý
kontakt (doporu uje se: index ochrany 6, doba iniciace > 480 min. podle EN 374): polychloroprén (CR; tlouš ka vrstvy >= 1
mm) nebo p írodní pryž (NR; tlouš ka vrstvy >=1 mm) Tyto údaje pocházejí z literatury a z informací výrobc rukavic nebo
jsou analogicky odvozeny od podobných látek. Je t eba v t, že doba použití ochranné rukavice proti chemikáliím m že být
v praxi z d vodu mnoha ovliv ujících initel (nap . teplota) z eteln kratší než doba pronikání stanovená podle EN 374. P i
íznacích opot ebení je t eba rukavice vym nit.
Ochrana o í:
sn p iléhající ochranné brýle.
Ochrana t la:
Ochranný od v zakrývající paže a nohy.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
kapalina
Vzhled
irý
zelenkavý
Zápach
žádná hodnota
pH
4,1 - 4,7
(20 °C (68 °F); Konc.: 1 % produktu; Rozp.:
Demineralizovaná voda)
Po áte ní bod varu
Bod vzplanutí
Teplota rozkladu
Tlak páry
Hustota
Sypná hustota
Viskozita
Viskozita (kinematická)
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nemá bod vzplanutí do 100 °C. Vodný roztok.
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 6 z 9
Výbušné vlastnosti
Kvalitativní rozpustnost
Teplota tuhnutí
Bod tání
Ho lavost
Teplota samovznícení
Mezní hodnoty výbušnosti
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpa ování
Hustota páry
Oxida ní vlastnosti
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
9.2 Další informace
Viskozita p i vytékání
(20 °C (68 °F); Typ ba ky: pohár Ford; Tryska:
4 mm)
1,8 - 2,2 s
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.
10.3 Možnost nebezpe ných reakcí
Viz kapitola reaktivita.
10.4 Podmínky, kterým je t eba zabránit
i ur eném použití nedochází k rozkladu.
10.6 Nebezpe né produkty rozkladu
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.
V p ípad požáru se mohou uvol ovat toxické plyny.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických ú incích
Všeobecné informace o toxikologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).
Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod 3 jsou k dispozici následn .
Akutní dermální toxicita:
Produkt leptá k ži a sliznice.
ní dráždivost:
Žíravý.
Senzibilizace:
že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
ODDÍL 12: Ekologické informace
Všeobecné informace o ekologii:
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).
Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod 3 jsou k dispozici následn .
Ekotoxicita:
Látka jedovatá pro vodní organismy.
že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 7 z 9
Perzistence a rozložitelnost:
Kone ná biodegradabilita:
Z p evážné ásti anorganický výrobek. Údaj o biologické rozložitelnosti se týká pouze organické složky (organických
složek).
Sou et organických složek obsažených v produktu dosahuje v testu (nap . dle metody OECD 301 A-F) na snadnou
odbouratelnost hodnot pro klasifikaci snadno odbouratelný.
Jiné nep íznivé ú inky:
V p ípad vypoušt ní kyselého i zásaditého produktu do kanaliza ního systému musí být pH v rozmezí 6-10 nebo vyšší a
nižší hodnoty pH mohou zp sobit škody na kanaliza ním systému, nebo poškodit biologickou rovnováhu. Dodržujte místní
edpisy.
12.1 Toxicita
Chemický název
íslo CAS
Typ
hodnoty
Hodnota
Dusi nan ho natý
10377-60-3
LC50
Dusi nan ho natý
10377-60-3
Expozi ní
doba
200 mg/l
Studie
akutní
toxicity
Ryby
Druh
Metoda
96 h
Daphnia magna
OECD sm rnice
203 (Ryby, Test
akutní toxicity)
OECD sm rnice
202 (Dafnia sp.
Test akutního
odstavení)
EC50
> 665 mg/l
Dafnie
Chlorid hore natý
7786-30-3
Chlorid hore natý
7786-30-3
LC50
20.000 mg/l
Ryby
48 h
Leuciscus idus melanotus
EC50
3.699 mg/l
Dafnie
50 h
Daphnia magna
Chlorid hore natý
7786-30-3
EC50
2.200 mg/l
asy
72 h
Dusi nan m natý
3251-23-8
LC50
0,21 mg/l
Ryby
96 h
Dusi nan m natý
3251-23-8
EC50
0,21 mg/l
Dafnie
24 h
OECD sm rnice
202 (Dafnia sp.
Test akutního
odstavení)
Scenedesmus subspicatus (new ISO 8692 (kvalita
vody)
name: Desmodesmus
subspicatus)
Brachydanio rerio (new name: OECD sm rnice
Danio rerio)
203 (Ryby, Test
akutní toxicity)
Daphnia magna
OECD sm rnice
202 (Dafnia sp.
Test akutního
odstavení)
12.3 Bioakumula ní potenciál / 12.4 Mobilita v p
Chemický název
íslo CAS
Deriváty izothiazolinu
55965-84-9
LogKow
Bioakumula ní
faktor (BAF)
Expozi ní
doba
Druh
-0,71 0,75
ODDÍL 13: Pokyny pro odstra ování
13.1 Metody nakládání s odpady
Teplota
Metoda
20 °C
OECD sm rnice 117
(Rozd lovací koeficient (noktanol/voda): metoda
HPLC)
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 8 z 9
Likvidace produktu:
Speciální opat ení konzultujte s místními ú ady.
Doporu uje se spalování odpadu ve spalovn odpad .
Postupujte v souladu s místn platnými p edpisy.
Likvidace zne išt ného obalu:
Zlikvidujte jako nespot ebovaný výrobek.
Doporu ené istící prost edky
Obaly ist te vodou.
Evropské íslo odpadu
Kód odpad EWC se nevztahuje k produktu, ale k p vodu. Výrobce proto nem že zadat kód odpadu u produkt , které se
používají v nejr zn jších oborech. Uvedené EWC kódy je t eba chápat jako doporu ení pro uživatele.
070699
ODDÍL 14: Informace pro p epravu
Silni ní p eprava ADR:
ída:
Obalová skupina:
Kód klasifikace.
. k ozn. nebezp.
UN íslo:
Štítek:
Technický název:
Tunel-kód:
Dodate né vlastnosti látky:
8
III
C3
80
3265
8
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N. (5Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on,2-Methyl-2H-isothiazol-3-on)
(E)
Ekotoxické
Železni ní p eprava RID:
ída:
Obalová skupina:
Kód klasifikace.
. k ozn. nebezp.
UN íslo:
Štítek:
Technický název:
Tunel-kód:
Dodate né vlastnosti látky:
8
III
C3
80
3265
8
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N. (5Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on,2-Methyl-2H-isothiazol-3-on)
Ekotoxické
Vnitrozemská vodní p eprava ADN:
ída:
Obalová skupina:
Kód klasifikace.
. k ozn. nebezp.
UN íslo:
Štítek:
Technický název:
Dodate né vlastnosti látky:
8
III
C3
3265
8
LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, KYSELÁ, ORGANICKÁ, J.N. (5Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on,2-Methyl-2H-isothiazol-3-on)
Ekotoxické
eprava po mo i IMDG:
ída:
Obalová skupina:
UN íslo:
Štítek:
EmS:
Látka zne iš ující mo e
Vlastní dopravní ozna ení:
8
III
3265
8
F-A ,S-B
P
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (5-Chloro-2methyl-2H-isothiazol-3-one,2-Methyl-2H-isothiazol-3-one)
. bezp.listu: 303850
V004.0
Multan D
Strana 9 z 9
Letecká p eprava IATA:
ída:
Obalová skupina:
Packaging-Instruction (osobní p eprava):
Packaging-Instruction (cargo)
UN íslo:
Štítek:
Vlastní dopravní ozna ení:
8
III
852
856
3265
8
Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (5-Chloro-2-methyl-2Hisothiazol-3-one,2-Methyl-2H-isothiazol-3-one)
ODDÍL 15: Informace o p edpisech
15.1 Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si
Obsah VOC
0%
(EC)
ODDÍL 16: Další informace
Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
R14 Prudce reaguje s vodou.
R22 Zdraví škodlivý p i požití.
R23/24/25 Toxický p i vdechování, styku s k ží a p i požití.
R34 Zp sobuje poleptání.
R36 Dráždí o i.
R36/38 Dráždí o i a k ži.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
R8 Dotek s ho lavým materiálem m že zp sobit požár.
H272 M že zesílit požár; oxidant.
H301 Toxický p i požití.
H302 Zdraví škodlivý p i požití.
H311 Toxický p i styku s k ží.
H314 Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í.
H315 Dráždí k ži.
H317 M že vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H331 Toxický p i vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.
Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list Bonderite C MC 1030

Bezpečnostní list Bonderite C MC 1030 Okamžit opláchn te tekoucí vodou po dobu cca 10 minut, vyhledejte odbornou léka skou pomoc. Po požití: Vypláchn te si ústa, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte léka e. 4.2 Nejd ležit jší akutní a op...

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - Eshop

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 - Eshop 8.2 Omezování expozice: Omezování expozice: Zajist te dostate né v trání/odsávání pracovišt . Ochrana dýchacích cest: V p ípad tvorby aerosolu doporu ujeme použít vhodný ochranný dýchací p ístroj s...

Více

TEROSON MS 939 BK

TEROSON MS 939 BK Ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (norma EN 374). Vhodné materiály pro krátkodobý kontakt resp. pot ísn ní (doporu eno: minimální index ochrany 2, odpovídá > 30 minutám pronikání podl...

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Zajist te dostate né v trání/odsávání pracovišt . Ochrana dýchacích cest: V p ípad tvorby aerosolu doporu ujeme použít vhodný ochranný dýchací p ístroj s filtrem ABEK P2. Toto doporu ení by lo být ...

Více

bl_recervin.

bl_recervin. S 26- P i zasa ení o í okam it d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc S 28 - P i styku s k í okam it omyjte velkým mno stvím vody S 36/37/39- Pou ívejte vhodný ochranný od v, ochran...

Více

Není nutno provést žádná opat ení. Je nutné provést opat ení

Není nutno provést žádná opat ení. Je nutné provést opat ení Není nutno provést žádná opat ení. Je nutné provést opat ení. Musí se snížit doba expozice.

Více