Calimba

Komentáře

Transkript

Calimba
Jeskynní potápění
Mexiko
Calimba
Potápění
v kostele
Text: Radek Procházka
Foto: Lukáš Kočí a Luboš Parent
Zdroj: Sylvanus G. Morley: Mayové
P
Poprvé jsem potápění v kostele
zažil v Těchnicích. Ponor měl pro
mne pozoruhodnou atmosféru
a ani menší viditelnost a zima nás
neodradily od zvláštního zanoření
podél stěn kostela, kostelní věže
a prohlédnutí sakristie.
Hloubku jsme vyřešili trimixem a ponor si náležitě užili. Mnoho z vás
čtenářů ví, jaký má člověk pocit při
sestupu na podobnou lokalitu. Jak
důležité je být ve všech směrech
seznámen s danou lokalitou. Jsou
lokality, na kterých ve svém životě
38
Podzim/2010
www.iocean.cz
nebudeme víc než jednou. Zážitek
při prvním ponoru v takovém místě
je dle mého umocněn potápěčovou
představivostí, ve které si vytvořil
svůj obraz o cíli ponoru. Porovnání se
skutečností bývá někdy velmi zvláštní a u mne pokaždé jiné. Je zajímavé,
že v některých případech se potápěč
svou představou trefí, jindy je však
hodně mimo... Dále pak u většiny funguje pocit většího zážitku a očekávání, čím větší má daná lokalita příběh.
A jak říká klasik, míra přípravy zvyšuje
míru požitku. Míříme do Mexika, do
kolébky jedné z nejstarších civilizací
na světě.
::
MAYSKÁ KULTURA
Lokalita, kterou vám chci představit,
se nachází na poloostrově Yucatán
v jedné z top lokalit jeskynního potápění na světě. Každý alespoň z doslechu ví, že se v těchto místech vyvíjela
jedna z nejúžasnějších lidských civilizací, zvaná mayská. Bylo o ní mnoho
napsáno a velké množství odborníků
se domnívá, že Mayové byli nepřekonatelní v mnohých činnostech.
Aktualizováno: 8/2010
KDE SE NACHÁZÍ?
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ
Mexiko, Tulum, stát Quintana Roo, Chichén Itzá, pyramidy,mayská obsytém Sac Actun
servatoř Tulum, mayské památky,
NEJLEPŠÍ DOBA NA POTÁPĚNÍ moře
Od listopadu až do dubna
POZNÁMKA
OBTÍŽNOST
Možnost potápění v Cavernách bez
Jeskynní kurz
cave průkazu.
TEPLOTA VODY
Mluví česky, anglicky a španělsky.
22 °C
DOPORUČENÁ VÝSTROJ
Twin-dir. konfigurace, stage,
Mexický
MEXIKO
záliv
jeskynní světla atd.
NEJBLIŽŠÍ BAROKOMORA
Ciudad de Méxiko
Tulum
KONTAKT
[email protected]
Tulum
Infobox
Mexiko
Tulum – Sac Actun
Nohoch Nach Chic.
O to víc je zvláštní, že v oblasti technologií a zajištění životních potřeb
byli na úrovni mladší doby kamenné.
Nicméně v oblastech stavitelství, náboženství, abstraktního myšlení, písma, astronomie, matematiky, vztahu
k přírodě a kalendáři byli ve své době
několik stupňů přede všemi a dodnes jsou v mnohém nepřekonatelní.
Jak moc byli Mayové dobří, ukazuje
např. spočítaná délka roku, která se
proti dnešním supervýpočtům liší až
v setinách. Kultura Mayů je pro současného člověka velmi inspirativní.
Každý člověk v něco věří. Většinou
jde o složený balíček hodnot, počínaje vírou v sebe sama a následnou
škálou víry v cokoli si člověk může
představit, neb „lidi jsou různý a různý koníčky maj“, jak se trefně zpívá
v jedné z písní Pražského výběru.
V době, kdy moderní člověk svůj duchovní život vede mnoha směry, je
zkušenost s mayským způsobem duchovního života, zahrnujícího vztah
k přírodě, lidem a sobě samému
velmi zajímavou informací a hlavně
inspirací.
::
MAYOVÉ
Jací tedy byli obyčejní Mayové? Vyznačovali se odklonem od materiálna,
činorodostí a tvrdou prací. Byli konzervativní, čistotní a odolnější, méně
citliví k bolesti a utrpení. Měli smysl
pro drsný humor, byli veselí, s pevnými rodinnými pouty. Považujeme
je za fatalisty, co přijde, to přijde. Je
třeba se zmínit o sexuální volnosti
celé společnosti, tedy i v manželství,
což také znamenalo, že vůbec nevěděli, co je prostituce. Šťastná mayská
čísla jsou 9 a 13, což je mimo jiné po39
Jeskynní potápění
Mexiko
čet tzv. vrchních a spodních božstev.
Jedním z obřadů mayské kultury byl
i tanec. Mayové jich měli přes 1000
druhů, většinou se tančily odděleně
– zvlášť muži a zvlášť ženy. Tančilo
i více než 800 lidí jeden tanec. A diváků se scházelo i 15 a více tisíc, z nichž
někteří podnikli k místě tance cestu
dlouhou přes 150 km. Pro čtenářovu
představu – džungle v těchto místech
vypadá jako hustý lískový keř.
Mayové jsou svou kulturou velmi zajímaví v mnoha směrech, její popis, byť
jen v několika málo faktech, samozřejmě vybočuje z možného rozsahu
tohoto článku. Jako drobnou perličku na konec uvedu pouze ten fakt,
že i peklo měli oproti našim vžitým
představám lépe vypracované. Dle
Mayů v něm totiž nebylo teplo, ale
zima. Mizerové tedy mrzli!
Mayské náboženství prošlo poslední
změnou v polovině 16. století. Španělé násilně nahradili pohanskou víru
a rituál křesťanstvím. Křesťanský bůh
byl bohem žárlivým a jeho „služebníci“ nutili domorodé kněze k zřeknutí
se staré víry, jinak byli pobiti.
::
CHAC-MOOL
Na lokalitu se zvláštním nádechem
historie vyrážíme brzy po ránu. Věci
máme připraveny, baterie nabité
a osádka vozu je plna očekávání.
Auto zatáčí na prašnou cestu k cenotu. Vjíždíme do džungle a u místa v ybraného pro nastrojování
nás čeká jedna ze tří ležících soch
Chac -Moola. Dvě jsou venku a jedna v jeskyni. Tyto mužské postavy
leží na zádech se zvednutými koleny a hlavou, rukama objímají miskovitou jamku, umístěnou v oblasti
pupku. Sochy byly mimo jiné zdobeny intarziemi z leštěných kostí,
použitých jako nehty a oční bělmo.
Obr. č. 1.
40
Podzim/2010
www.iocean.cz
Miska sloužila na pokládání obětí,
kterými Mayové uctívali své bohy.
Funkce sochy Chac-Moola byla tedy
přijímat obětní dary. Mezi dary patřila potrava, ozdoby, cennosti. Další
obětí byla krev živých, kdy si muži
nařezávali uši, probodávali jazyk,
tváře a rty a krví pomazávali sochy
a obětní místa. Jak je všeobecně
známo, Mayové obětovali i lidi, ženy
a děti nevyjímajíce.
Průběh rituálů je zaznamenán i na
dochovaných malbách, viz obrázek
č. 1.
Na začátku byla oběť vysvlečena
a pomazána modrou barvou, na hlavu dostala ozdobný čepec. Dotyčný člověk byl zády položen na velký
balvan – oltář a v prohnutí držen za
zápěstí a kotníky čtyřmi pomocníky, tzv. chaky. Pátá osoba, zvaná nacom, vrazila oběti pazourkový nůž
pod levou bradavku mezi žebra, do
vzniklého otvoru strčila ruku a vyrvala z oběti tlukoucí srdce, které
podala chilanovi – knězi, který začal
rituál s bijícím srdcem. Mezitím byla
z oběti stažena kůže, kterou si chilan na závěr tance oblékl. Pokud byl
obětovaný odvážným vojákem, pak
jej někdy šlechta i diváci rozřezaného snědli, kromě rukou a nohou. Ty
náležely vždy chilanovi. Lidské oběti
byly implantovány do mayské kultury až Mexičany v 10. století. Mayové
brali obětování mnohdy jako čest
a přiblížení se bohům v následném
lepším životě. Nastávaly pro nás nepochopitelné situace, kdy Mayové
přivítali výpravu cizinců, se kterou
hodovali, popili a následující den
celou výpravu obětovali bohům
ve víře, že pro své hosty udělali to
nejlepší.
S rozvojem nových modelů
digitálních
d
fotoaparátů
a videokamer firma IKELITE
sstále rozšiřuje nabídku
ssvých podvodních pouzder.
Pouzdra jsou vyrobena
P
z odolného polykarbonátu
a je možné je použít
do hloubky až 60m.
CANON, JVC, SONY, FLIP,
KODAK, PANASONIC
Blesky AF35, DS 51, DS 160,
DS 161 movie, DS 200
Pro lepší výsledky Vašich
záběrů je vhodné použít
externí blesk umístěný
dále od objektivu. Ikelite
nabízí externí blesky
v kompletu s kabelem
nebo manual controllerem,
ramenem a nabíječkou.
Systém připojení „Release
Handle“ umožňuje
snadnou kompletaci
ramen.
Pouzdra pro videokamery
Pro příznivce pohyblivých
obrázků nabízí IKELITE
podvodní pouzdra pro
mnoho typů videokamer
CANON, JVC, SONY.
Pouzdro společně
se světlem Pro Video
Light III tvoří kompaktní
celek zaručující jedinečné
podvodní záběry.
NiMH baterry pack se dvěma
výstupy umožňuje připojení
jedné nebo dvou
světelných
hlav
s výkonem 50W
nebo 100W.
Na mnoha lokalitách používaná doprava skútry.
Práce na lince - komunikace ve webnotesu.
41
www.potapko.cz
mdc spol. s r.o., Budějovická 1146, 252 42 –Jesenice u Prahy CZ T: 244 912 066 M: 603 448 520 E: [email protected]
Pouzdra pro digitální fotoaparáty
Jeskynní potápění
Mexiko
:: CALIMBA
Tolik historie, my dnes kolem sochy
Chac-Moola u vchodu vstupujeme
do jeskyně. Na horní hraně cenotu,
ozářena sluncem, se proti vchodu nachází další socha Chac-Moola. Ale to
už se po kamenných schodech dostáváme do jeskyně. Po levé straně
přístup lemují staré stély, kamenné,
různě zdobené desky s mayskými hieroglyfy a písmem, ty větší dosahují až
1,5 m výšky (obr. č. 4). Je jich tu umístěno kolem deseti. V pravé části jeskyně je vlastní obřadní místo (obr. 3),
rozdělené na levou novodobou část,
které vévodí kříž s Kristem a socha
42
Podzim/2010
www.iocean.cz
Panny Marie. Pravá strana přírodního
oltáře má v čele sochu bohyně Ixchel
(obr. č. 2). Dle zachovaných pramenů jde o ženské božstvo, které má na
hlavě svíjejícího se hada. Byla manželkou Itzamná, pána nebe, který se
objevuje v historických stopách jako
božstvo Slunce, byla tedy božstvem
Měsíce. V historických pramenech je
uváděna jako zosobnění záplav a ničivých vod. Mayové ji též považovali
za patronku těhotenství. Kolem velké
sochy jsou umístěny mnohé menší,
až po miniaturní hliněné. Celé místo působí velmi mysticky, zvláště při
osvětlení svícemi, jak jsme jednou
měli štěstí vidět. Během našeho asi
devadesátiminutového ponoru se
konala bohoslužba. Nikoho jsme
zde nezahlédli, ale po vynoření byla
celá jeskyně osvícena hořícími svícemi, vyvolávajícími v člověku zvláštní
směs pocitů. V rohu jeskyně máme
svůj zanořovací cenot (obr. č. 4). Je
zde malá hloubka, tak i nastrojování, kontrola a drily probíhají pokorně
v pokleku.
Pod vodou nás čekají žlutobílé prostory, krásná viditelnost, kam jen
lampy dosvítí. Krápníková výzdoba je
unikátní. Lesy stalagnátů, které se zde
dají počítat na stovky, shluky stalakti-
Tanzanie
Zanzibar
safari • treking
potápení
á
Dobrodružství,
adrenalin,
romantika,
překročení hranic všedních dnů - to jsou
naše cesty za krásami Tanzanie a Zanzibaru.
Naše zájezdy kombinují jak prohlídku
národních parků Lake Manyara, Serengeti,
Olduvai Gore, Ngorongoro Crater, prohlídku
masajské vesnice, tak i 6-ti denní výstup na
Kilimanjáro trasou Machame, s následným
přeletem na Zanzibar, kde můžete relaxovat
na krásných bílých písečných plážích.
(Obr. č. 4) Calimba
- místo zanoření.
(Obr. č. 3) Calimba
- obřadní místo.
tů i stalagmitů. Mnohé prostory mají
pouze písčité sněhobílé dno. Výška je
zde minimální, většinou kolem 1 až
2 m, ale do šířky dosahují jednotlivé
dómy a cesty i více než 20 m. Písek
se při zkalení velmi rychle usazuje,
případně tvoří větší šupinky, které
po zvíření padají ke dnu jako list. Je
lepší si radši občas škrtnout břichem
než láhvemi. I vplouvání do temných
prostor je trošku jiné než ostatní zanoření. Cenot obývají bílé drobné
krevetky, které se naučily žít ve tmě.
Ryby u kraje cenotu chytře využívají
doprovod potápěčů a loví krevetky
ve světle baterek. Proto je zde strikt-
Obr. č. 2.
ně zanořováno ve tmě, po hmatu na
lince a světla se rozsvěcují až dále. Pohledy pod vodou ale původní nálezci
cenotu asi nikdy nezažili a ani současní uživatelé nemají o prostorech pod
vodou mnoho informací. Letos jsme
na lokalitě provedli dva delší ponory
a pevně věřím, že další jsou ještě před
námi. Ponor na této lokalitě je výjimečný výzdobou a atmosférou při
zanořování a nastrojování, i prostory
pod vodou jsou specifické a nádherné, jako ostatně mnoho lokalit v tomto koutě světa.
Zanzibar - Ostrov koření - nabízí možnost
potápění,
šnorchlování,
rozmanité
fakultativní výlety, například na proslulé
plantáže s kořením - Spice Tour.
Pro skupiny lze zájezd kombinovat jak
programově, tak i časově - například výstup
na Kilimanjaro, prohlídku národních parků
a následně přelet na Zanzibar.
mdc spol. s r.o.
Budějovická 1146, Jesenice u Prahy, CZ
E [email protected]
T 244 912 066, 603 448 520
43
www.potapko.cz

Podobné dokumenty

Co vzala voda

Co vzala voda Snad právě jemu lze vďěčttza to, že výzkum neproběhl jen na formální úrovni, ale že vskutku důkladněz mnoha stran zmapova| žtvot i krajinu ve vltavském údolí.Prostřednictvím pracovní skupiny A/16 s...

Více

Osobnost Ric O´Barry - delfíní aktivista

Osobnost Ric O´Barry - delfíní aktivista Ve chvíli, kdy mu jeden ze šesti delfínů, se kterými natočil televizní show zemřel, radikálně změnil svůj život. V té době byla samice už v „důchodu” a žila sama v jedné nádrži. Situace, kdy mu Cat...

Více

Trixie Dog Activity Disc

Trixie Dog Activity Disc Trixie Dog Activity Disc Obecné informace Disk byl vyvinut ve spolupráci s přebornicí v discdoggingu Karin Actun, která se pyšní množstvím úspěchů získaných v tomto sportovním odvětví, mj. titulem ...

Více

Disciplína

Disciplína minut. Kvůli pochybení v organizaci (nepřítomnost AIDA rozhodčího kategorie A) při jeho individuálním pokusu mu však nemohl být uznán jako světový rekord, je pouze srbským národním rekordem. V žens...

Více

NÁBOŽENSTVÍ MAYŮ, AZTÉKŮ A INKŮ

NÁBOŽENSTVÍ MAYŮ, AZTÉKŮ A INKŮ mohla rituálně souviset s magickým zajišťováním deště. Hlavu Dešťového dítěte často zdobí čelenka se dvěma ozdobami ze zvlněného papíru přivěšenými po stranách. Ozdoby dítěti zakrývají uši a spadaj...

Více