ZDE - Insaan

Komentáře

Transkript

ZDE - Insaan
INSA AN
ČESKO-ARABSKÉ CENTRUM
KULTURNÍHO DIALOGU
DNY ARABSKÉHO FILMU
ARAB FILM DAYS
18 - 20 / 10 / 2013 SVĚTOZOR
CZECH-ARAB CENTRE
FOR CULTURAL DIALOGUE
VÍCE NA WWW.INSAAN.CZ
INSA AN
ČESKO-ARABSKÉ CENTRUM
KULTURNÍHO DIALOGU
CZECH-ARAB CENTRE
With the support of the programme
‘Europe for Citizens’ of the European Union
O FESTIVALU (ABOUT FESTIVAL)
Od roku 2011 na sebe Arabové, ve smyslu individuálních lidských bytostí,
upoutali pozonost mezinárodních médií, analytiků a komentátorů, kteří
před vypuknutím občanských protestů a demonstrací vnímali arabský svět
spíše skrze sklíčka geo-politiky, ekonomiky, bezpečnosti a orientalistických
předpojatostí. Tito komentátoři, ve snaze dohnat ztracený čas, si nyní
překotně pokládají následující otázky: Kdo jsou lidé, kteří žijí v arabském
světě? Jaké problémy a otázky považují tito lidé za skutečně důležité? Co
tyto lidi motivuje a usměrňuje v jejich chování?
Dny arabského filmu nabízí šest hraných snímků, které vznikly těsně okolo
nebo po tzv. Arabském jaru. Nezaměřují se na revoluční dění na náměstích a
v ulicích měst, ale poodhalují hlubší kořeny sociálních a politických problémů,
které vedly k „Arabskému probuzení“ (což je vhodnější termín pro Arabské jaro),
a které budou ovlivňovat i další vývoj událostí v regionu. Od velkých politických
otázek typu izraelsko-palestinského konfliktu až po neméně závažné problémy
ovlivňující arabskou mysl (genderová diskriminace či napětí mezi globalizací a
tradicionalismem, jež zásadně transformuje sociálně konzervativní arabské
společnosti), těchto šest filmů otevírá okénko do arabského regionu a života
jeho obyvatel, kteří více než kdy před tím budou utvářet jeho budoucnost.
Since 2011, Arabs as individuals have made themselves the focus of
international media, analysts and commentators who, before the eruption of
popular protests and demonstration, largely perceived the Arab region through
the lenses of geo-politics, economy, security and Orientalist preconceptions.
Trying to make up for the lost time, these analysts are rushing to answer
the following questions now: Who are the people living in the Arab region?
What problems and issues do they regard as pressing? What motivates and
shapes their behavior?
Arab Film Days offer six movies made around and after the beginning of the socalled Arab Spring but instead of focusing on the revolutionary events in the
squares and in the streets, they reveal underlying and deep rooted social and
political problems that led to the Arab awakening (a more appropriate name
for the Arab Spring) and that will shape the events yet to come. From grand
political issues like the Israeli-Palestinian conflict to no less mind-affecting
questions of gender discrimination and the tension between globalization
and traditionalism that is profoundly transforming socially conservative Arab
societies, the movies open a small window to the region and its peoples who
will more than ever shape its future.
PROGRAM (PROGRAMME)
Kino Světozor (Vodičkova 41, Praha 1)
18 / 10 (pátek) Skryté krásky18:00 Asmaa 20:30 (105 min)
(96 min)
67818:00 (100 min)
Boží koně 20:30 (115 min)
20 / 10 (neděle) Mikrofon18:00 (120 min)
Svět, který není pro nás
(93 min)
19 / 10 (sobota) 20:30 Cinema Světozor (Vodičkova 41, Praha 1)
18 / 10 (Friday) Hidden Beauties18:00 (105 min)
Asmaa 20:30 (96 min)
19 / 10 (Saturday) 67818:00 (100 min)
Horses of God 20:30 (115 min)
20 / 10 (Sunday) Microphone18:00 (120 min)
A World not Ours
(93 min)
20:30 FESTIVALOVÉ FILMY (FESTIVAL FILMS)
Skryté krásky
(Hidden Beauties, Ma nmoutech)
Režie (Director): Núrí Búzíd, Tunisko/Spojené arabské emiráty/Francie (Tunisia/UAE/
France), 2012, arabsky, anglické a české titulky (Arabic, English and Czech subtitles),
105 min
Film Skryté krásky vypráví dojemný
příběh dvou mladých tuniských žen,
které se snaží dosáhnout stejné míry
emancipace, jakou mají muži v jejich
zemi, a to i době, kdy všichni jejich
spoluobčané bojují za svobodu. Překotné
revoluční událost Zajnab a Ájšu inspirují
ke změně směřování vlastních životů. Ve
společnosti dominované muži se něco
takového snadněji řekne, než udělá,
avšak ženy nepolevují ve svém úsilí o
rovnoprávnost. Zajnabin snoubenec
Brahim si přeje, aby jeho nastávající manželka začala nosit hidžáb, zatímco Hamza,
bratr Zajnab, který přitahuje Ájšu, neschvaluje životní styl a rozhodnutí obou žen. Ájša
naopak po smrti rodičů převezme odpovědnost za péči o svou rodinu. Její nadřízený
po ní žádá, aby v práci odložila hidžáb, a tak Ájša musí nalézt rovnováhu mezi vírou
a potřebným příjmem. Obě přítelkyně spojuje stejný boj, i když jedna z nich hidžáb
odmítá a druhá jej naopak nechce odložit. Jejich osudy rezonují jako metafora všech
nejistot spojených s politickou budoucností jejich země.
Hidden Beauties is the poignant tale of two young Tunisian women striving to
achieve the same level of emancipation enjoyed by the male population of their
country – even as their fellow citizens fight for freedom. Surrounded by the turmoil
of revolution, Zainab and Aisha are inspired to change the course of their own lives.
In a male-dominated society, that is easier said than done, but they are unrelenting
in their pursuit of equality. Brahim, Zainab’s fiancé, wants his future wife to put on
the Islamic veil; and Hamza, Zainab’s brother and Aisha’s love interest, disapproves
of the women’s lifestyle and choices. Aisha, in turn, assumes full responsibility of
looking after her family after the death of her parents. Under pressure to remove her
veil from her boss at work, she struggles to balance her beliefs with the need for
income. As one woman resists putting on the veil and another resists taking it off,
the two friends stand together in their fight. Their course resonates as a metaphor
for all the uncertainties in the country’s political future.
Zdroj (Source): Abu Dhabi Film Festival
FESTIVALOVÉ FILMY (FESTIVAL FILMS)
Mikrofon
(Microphone)
Režie (Director): Ahmad Abdalla, Egypt, 2010, arabsky, anglické a české titulky (Arabic,
English and Czech subtitles), 120 min
Tento film je zasazen v radostné
atmosféře a překypuje hudbou a
mejdany. Chálid se narodil v Alexandrii,
ale opustil svůj domov a strávil několik
let ve Spojených státech. Později se
vrací zpět a zprvu nemůže pochopit,
jak se jeho rodné město za dobu jeho
nepřítomnosti mohlo tak výrazně
změnit. Chálid se nejprve snaží udobřit
se svým otcem a oživit vztah se svou
bývalou přítelkyní. Jeho úsilí je však
marné, protože jeho bývalá láska se
právě chystá upustit Alexandrii a vztah s otcem uvízl v bodě, z nějž se nelze pohnout
vpřed. Při svých procházkách po alexandrijských ulicích poznává další mladé lidi,
kteří rádi zpívají. Někteří hrají hip hop v ulicích a jiní zas rockují na střechách starých
domů. Další vytvářejí graffiti na ulicích a v průchodech. Netrvá dlouho, než se jeho
příběh prolne s osudy těchto mladých lidí, a tak Chálid znovu poznává sám sebe
prostřednictvím světa umění a hudby.
This title assumes as its setting a cheerful air, alive with music and social festivity.
Khaled is a resident of Alexandria, however he leaves his home behind and spends
a good number of years away in the United States. He later returns to Alexandria
and at first he can’t understand how his native city has changed so much while he
was away. Khaled tries to mend ties with his father and to revive his relationship
with his former lover only to learn that his efforts are in vain as his previous love is
on the verge of leaving Alexandria herself while his relationship with his father has
reached a point from which progress seems impossible. Whilst walking the streets of
Alexandria Khaled meets other youths that enjoy singing. Some sing hip hop on the
sidewalks while others play rock & roll on the rooftops of old buildings. Still others
draw graffiti on the walls facing streets and alleys. It’s not long before the story of
those youths intertwines with Khaled’s and thus he discovers himself once again
through the world of art and music.
Zdroj (Source): Oficiální webové stránky (Official website)
FESTIVALOVÉ FILMY (FESTIVAL FILMS)
Asmaa
(Asmaa)
Režie (Director): Amr Salama, Egypt, 2011, arabsky, anglické a české titulky (Arabic,
English and Czech subtitles), 96 min
Film Asmaa vznikl podle skutečného
životního příběhu HIV pozitivní ženy žijící
v hanbě a utajení, která skrývá svou
nemoc nejen před sousedy a kolegy, ale i
před svou dcerou, kterou po smrti svého
muže sama vychovává. Dlouhé měsíce
trpí opakovanými kolikami způsobenými
močovými kameny, které lze odstranit
jednoduchým chirurgickým zákrokem.
Protože je však HIV pozitivní, všichni
doktoři doposud odmítli zákrok vykonat
– někteří z nevědomosti a strachu, jiní
zas proto, že sdílejí mylnou představu společnosti o tom, že HIV pozitivní lidé jsou
nemorální hříšníci. Její čas se rychle nachyluje, avšak skýtá se jí šance: dostává
totiž nabídku zúčastnit se slavné talk show s jednou z předních osobností arabsky
mluvících televizí Muhsinem al-Sísím. Háček je však v tom, že by musela odhalit
svou tvář a identitu, tedy udělat něco, k čemu se v Egyptě zatím nikdo HIV pozitivní
neodvážil. Asmaa má pouze několik hodin na to, aby se rozhodla, zda odhalí své
tajemství nebo zda bude dál tiše trpět, což se rovná volbě mezi společenskou i
psychologickou sebevraždou a pomalým umíráním.
Based on a true character, Asmaa tells the story of one HIV positive woman who
has been living in secrecy and shame, hiding the truth about her disease from not
only her neighbors and co-workers, but her very own daughter that she has raised
alone since the death of her husband. For months, she has suffered from successive
colic bladder stones, a case that can be treated with simple surgery. Yet because
of her HIV positive status, no doctor has been willing to carry out the procedure;
some out of ignorance and fear and others due to society‘s misconception of HIV
positive people as immoral sinners. With a ticking clock, her chance arrives when
she is offered a spot on a famous TV talk show presented by Mohsen El Sisi; one of
the Arab world‘s leading TV personalities. The only catch is that she must show her
face and expose her identity; something no HIV positive person dared do in Egypt up
until that moment. With only hours to decide, Asmaa must choose between exposing
her secret or continue to suffer in silence; ultimately a choice between social and
psychological suicide or a slow physical death.
Zdroj (Source): Distributor - TheFilmClinic
FESTIVALOVÉ FILMY (FESTIVAL FILMS)
678
(678)
Režie (Director): Mohamed Diab, Egypt, 2010, arabsky, anglické a české titulky (Arabic,
English and Czech subtitles), 100 min
Film 678 je neodbytně realistický příběh
tří žen a jejich touhy po spravedlnosti v
konfrontaci se sexuálním obtěžováním,
které je v Egyptě na denním pořádku. Když
se jedna z žen uchýlí k bodání útočníků
do rozkroků, stane se z ní přízračná
hrdinka, která způsobí celonárodní
rozruch. Snímek komplexně analyzuje
příčiny a následky této společenské
epidemie a poukazuje na fatální důsledky
mlčení i toho, že za řešení problému se
považuje jeho popírání. Zároveň odhaluje
i zvláštně surovou stránku Egypta, kterou okolní svět stěží zahlédl.
“678” is the hauntingly real story of three women and their search for justice from
the daily plight of sexual harassment in Egypt. When one of the women resorts
to stabbing harassers in the groin, she becomes a phantasmal hero that causes a
nationwide stir. The film provides a comprehensive assessment of the cause and
effect of this social epidemic, demonstrating the fatal consequences of silence and
furthermore the acceptance of denial as a solution, while revealing an intriguingly
raw side of Egypt that the world has barely seen.
Zdroj (Source): Africavenir
FESTIVALOVÉ FILMY (FESTIVAL FILMS)
Boží koně
(Horses of God, Les Chevaux de Dieu)
Režie (Director): Nábíl Ajúch, Maroko/Tunisko/Belgie/Francie (Morocco/Tunisia/Belgium/
France), 2012, arabsky a francouzsky, anglické a české titulky (Arabic and French,
English and Czech subtitles), 115 min
Jásínovi je deset let a žije se svou
rodinou v casablanském slumu Sídí
Múmen. Jeho matka Jemma řídí rodinu,
jak nejlépe umí. Jeho otec trpí depresemi,
jeden z jeho bratrů je v armádě, další
má autistické sklony a třetí, třináctiletý
Hámid, je místní bos a Jásínův ochránce.
Poté, co je Hámid uvězněn, se Jásín
protlouká jednou prací za druhou. Ač
jej nenaplňují, je to jeho útěk z kolotoče
násilí, utrpení a drog. Hámid, který se ve
vězení stal islámským fundamentalistou,
po svém propuštění z vězení přesvědčí Jásína a jeho kamarády, aby se přidali ke
„svým bratrům“. Imám a jejich duchovní vedoucí Abú Zúbejr se ujme jejich dlouhodobé
fyzické a mentální přípravy. Jednoho dne jim oznámí, že byli vybráni, aby se stali
mučedníky. Film byl inspirován teroristickými útoky v Casablance, ke kterým došlo
16. května 2003.
Yachine is 10 years old, he lives with his family in the slum of Sidi Moumen in
Casablanca. His mother, Yemma, leads the family as best as she can. His father
suffers from depression, one of his brothers is in the army, another is almost autistic
and the third, Hamid, 13, is the boss of the local neighbourhood and Yachine’s
protector. When Hamid is sent to jail, Yachine takes up jobs after jobs, though empty,
to get free from the doldrums of violence, misery and drugs. Released from prison,
Hamid, now an Islamic fundamentalist, persuades Yachine and his pals to join their
“brothers”. The Imam, Abou Zoubeir, their spiritual leader, starts to direct their longstanding physical and mental preparation. One day, he tells them they have been
chosen to become martyrs. The film is inspired by the terrorist attacks of May 16th
2003 in Casablanca.
Zdroj (Source): Oficiální mediální podklady (Official movie presskit)
FESTIVALOVÉ FILMY (FESTIVAL FILMS)
Svět, který není pro nás
(A World not Ours, A‘lamun laysa lana)
Režie (Director): Mahdi Fleifel, Libanon/UK/Dánsko (Lebanon/UK/Denmakr/UAE), 2012,
arabsky a anglicky, anglické a české titulky (Arabic and English, Czech and English
subtitles), 93 min, dokument (documentary)
Mahdího otec svou rodinu vždy filmoval.
Jako jeden z mála se dostal ven z
palestinského uprchlického tábora Ain
Helweh v Libanonu a se svými blízkými
udržoval kontakt prostřednictvím videa.
Mahdí, který dospíval v Evropě, pokračuje
v natáčení rodinných scén během svých
prázdninových návštěv. Za zdánlivě
romantickou pospolitostí kamarádů,
vášnivě fandících při mistrovstvích
ve fotbale, odhaluje bezperspektivní
každodennost uprchlického života.
Palestinci nemají v Libanonu právo na oficiální zaměstnání. Tráví čas čekáním,
spřádají sny o návratu či o odplatě. Chlapcovými průvodci jsou zástupci tří generací
příbuzných a přátel, přičemž každá je v jiném stupni rezignace. Dědeček odmítá
odejít a ztratit naději na návrat do Palestiny. Strýc Said, kdysi místní autorita, se už
zajímá jen o své opeřence. A bratranec Abu Eyad pomalu ztrácí iluze o budoucnosti
Palestiny a po dlouhém váhání tábor opouští a pokouší se dostat do Evropy. Snímek
je nejen rodinnou kronikou, ale i snahou udržet si vztah ke ztracenému domovu.
Beznaděj přitom zahaluje do komických sousedských scén a hořkého humoru.
Danish director Mahdi Fleifel presents the life of three generations in Ain al-Hilweh,
the Palestinian refugee camp in south Lebanon where he grew up. More than 70,000
people have lived there for over 60 years in one square kilometre. The director also
includes video footage shot by his father in the 80s and 90s. His family and friends
and their everyday conflicts are portrayed with delicacy and humour. Meanwhile,
archive material helps provide political background for this cinematic diary that adopts
an unusual approach that is far from heavy in spite of its topic, as can be seen in
the filmmaker‘s father repeatedly looking at his recording of Arafat‘s handshake with
Rabin in Washington. The film also tells the story of Mahdi Fleifel‘s long-time friend
Abu Eyad. The two men share a passion for Palestinian politics, melancholic music
and football. During the football world cup, the Palestinians watch the matches on
a TV in a sports shop. For a few weeks, they become Brazilians, Germans or Italians.
But whereas Fleifel may enter and leave the camp as he pleases, Abu Eyad is left
only with his decision to escape.
Zdroj (Source): Jeden svět (Berlin Film Festival)